2017. december 31., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-12-31

2017. december 31. - Vasárnap, A Szent Család: Jézus, Mária és József

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai,
szülei felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint
az Úr törvénye előírja: "Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona."
Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, "egy pár
gerlét vagy két galambfiókát" tisztulási áldozatul bemutatnia.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és
istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott
benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig,
amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy
menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a
törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette
őt, és így magasztalta Istent: "Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram,
szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták szabadításodat,
melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen:
kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek."
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához:
"Lám, e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az
ellentmondás jele lesz ő - még a te lelkedet is tőr járja át -, hogy
napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!"
Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt
már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd
özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot
soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az
órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről
mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr törvénye
szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai
Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt
bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
Lk 2,22-40
Elmélkedés:
Mit várunk a családtól?
Az államtól elvárjuk, hogy biztosítsa minden állampolgára számára a
jólétet és az ország biztonságát. Az ország választott vezetőitől
elvárjuk, hogy olyan törvényeket hozzanak, amelyek érvényre juttatják
az igazságosságot, biztosítják az egyenlőséget és védik mindenki
szabadságát. Az orvostól elvárjuk, hogy legjobb tudása szerint
gyógyítsa a betegeket. A tanártól elvárjuk, hogy használható tudást
adjon a következő nemzedéknek. A munkástól elvárjuk a becsületes
munkát. Az Egyháztól és szolgálattevőitől elvárjuk, hogy Istent tegyék
jelenvalóvá életünkben. A családtól elvárjuk, hogy ... Tényleg, mit is
várunk a családtól?
Ne adjunk felületes és elhamarkodott választ erre a kérdésre! Ma, a
Szent család, Jézus, Mária és József ünnepén gondolkozzunk el egy
kicsit a család hivatásáról és feladatáról! Mit várunk a családtól? És
most ne a családtagok, a szülők és a gyermekek feladatára gondoljunk,
hanem a család sajátos küldetésére! Amikor most a teljesség igénye
nélkül megpróbáljuk összegyűjteni a családdal szembeni elvárásainkat,
akkor nem tekinthetünk el attól, hogy Istennek mi a terve a családdal,
a család intézményével és a családi közösséggel, a férfi és a nő
szeretetkapcsolatával. Valójában sokkal helyesebb volna azt a kérdést
feltennünk, hogy Istennek milyen elvárása van a családoktól, mi volt az
ő eredeti terve, szándéka a családdal, milyen küldetést adott a
családnak?
Elsőként a házastársak egységét, szeretetben kibontakozó közösségét
kell megemlítenünk. A házasságban a férfi és a nő közösségre lép
egymással, közösséget teremtenek, amelynek alapja a szeretet, és amely
az egész életre szól. Értelmetlen volna bármiféle kapcsolat a férfi és
a nő között, ha abban nem a szeretet mindennapi megélése volna a cél.
Mégpedig a minőségi szereteté, amely nem elégszik meg a szeretet
érzésének hangoztatásával, hanem konkrét tettekben mutatkozik meg a
házastársak részéről. Ebből a kölcsönös szeretetből fakad a házastársak
egysége és hűsége.
Második elvárásként, isteni szándékként az élet szolgálatát, az élet
továbbadását kell megneveznünk. A teremtő Isten, az embert férfinak és
nőnek megalkotó Isten arra hívja teremtményeit, hogy legyenek
munkatársai az életadásban. A férfi és a nő, egymás házastársaiként
szabadon és tudatosan vállaljanak szerepet az élet továbbadásában. Az
emberi szabadságnak és a tudatosságnak itt különösen nagy szerepe van,
amely egyúttal az ember felelősségét is jelenti. A házastársi szeretet
és szerelem gyümölcse a gyermekek világrahozatala és felnevelése a
család szeretetteljes légkörében. A férfi és a nő egymás iránti
szeretete így nyílik ki gyermekeik felé.
Harmadikként azt érdemes megfogalmaznunk, hogy a családok nem élhetnek
egymástól elszigetelten, egymástól függetlenül, hanem nagyobb
közösséggé, társadalommá kell formálódniuk. Ez nem csak egy bizonyos
területen, például egy ország területén belül való egyszerű együttélést
jelent, hanem a családok együttműködését, közös értékek képviseletét és
közös célok megvalósítását. Ebbe természetesen beletartozik az is, hogy
a családok együtt küzdjenek a családokat támogató döntésekért és a
családok szabad vallásgyakorlásáért.
A szabad vallásgyakorlat említésével, a hit megélésével már meg is
érkeztünk a negyedik elváráshoz. A keresztény családnak az is feladata,
hogy miközben előmozdítja a társadalom céljait, az Egyházat is építse,
Isten országát is megvalósítsa. Ez a pont tulajdonképpen összefoglalja
mindazt, amit az előző három tartalmaz, azaz a családnak fel kell
fedeznie, hogy mi az Istentől kapott küldetése és azt meg kell
valósítania. Legyen minden család a hit megélésének és továbbadásának
helye!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mennyei Atyánk, te úgy rendelted, hogy egyszülött Fiad egy szegényes
istállóban jöjjön e világra, egy üres istálló legyen a Szent Család
menedéke. Tudom és érzem, hogy helyet kérsz számukra az én szívemben,
az én életemben is. Talán még van egy parányi hely a lelkemben, amit
fel tudok ajánlani, amit nem foglalnak le evilági gondjaim, talán még
akad egy üres lap életem naplójában, ahova beírhatod nevedet és
igazságodat. Jézus, Mária és József, foglaljatok lakást a szívemben és
vezessetek a mennyei Atyához!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171231.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 30., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-12-30

2017. december 30. - Szombat

Abban az időben, amikor a gyermek Jézust szülei bemutatták a
jeruzsálemi templomban, ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser
törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig
élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem
hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent
éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és
beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak.
Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek
városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és
erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
Lk 2,36-40
Elmélkedés:
Az evangéliumi jelenet helyszíne továbbra is a jeruzsálemi templom,
ahol Mária és József bemutatja az Úrnak az újszülött Jézust. Simeon
után egy másik személy is megjelenik, egy idős asszony, akit Annának
hívnak. A Messiásra való csendes várakozás, a templomban való szüntelen
tartózkodás, az imádság jellemzi őt. Eddig talán senki sem vette észre,
hogy mennyit imádkozik a templomban, vagy talán furcsállották, hogy
állandóan ott van. Most megmozdul körülötte minden, érzi, hogy eljött a
beteljesedés napja. A mindenható Istent dicsőíti, mert megérte a
várakozás, eredményt hozott a szüntelen ima.
Érdemes elgondolkodnunk imádságunk módján. Sokszor azonnali választ
várunk kérdéseinkre. Sokszor azonnali megvalósulását várjuk annak, amit
Istentől kérünk. Sokszor azonnali megvilágosodást várunk, a számunkra
pillanatnyilag érthetetlen dolgok azonnali megértését.
Meg kell tanulnunk a türelmes várakozást. El kell sajátítanunk a
türelmes imádságot. Sőt, imáinknak el kell jutnia ahhoz a bizalomhoz,
hogy már nem is kérünk, hiszen Isten jól tudja, még nálunk is jobban
tudja, hogy mire van szükségünk, mi szolgája lelkünk fejlődését és
üdvösségünket.
Ebben segítsen minket Anna példája. És abban is, hogy felismerjük a
hozzánk érkező Istent, a mi Megváltónkat.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Családban születtél és családban ismerted meg a
szeretetet. A szeretetnek családra van szüksége, hogy otthonra
találjon. Segítsd a szülőket, hogy felelősségtudattal készüljenek a
gyermekvállalásra és gyermekük nevelésére. Segítsd őket, hogy helyet
adjanak otthonukban Istennek és az ő szeretetének. Add, hogy a családok
megerősödjenek az életszentségben hivatásuk teljesítéséhez, s ehhez az
Egyház minden segítséget megadjon, felmutatván a családi életközösség
igazi értékét.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171230.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 29., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-12-29

2017. december 29. - Péntek

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai,
szülei felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint
az Úr törvénye előírja: "Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona."
Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, "egy pár
gerlét vagy két galambfiókát" tisztulási áldozatul bemutatnia.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és
istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott
benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig,
amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy
menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a
törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette
őt, és így magasztalta Istent: "Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram,
szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták szabadításodat,
melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen:
kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek."
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához:
"Lám, e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az
ellentmondás jele lesz ő - még a te lelkedet is tőr járja át -, hogy
napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!"
Lk 2,22-35
Elmélkedés:
Még mindig a karácsonyi időben vagyunk, amikor az evangéliumi szakaszok
a karácsony titkát, a betlehemi Gyermek titkát igyekeznek
megvilágítani. A mai részlet Jézus templomi bemutatásának eseményét
írja le. A mózesi törvény előírása szerint Mária és József elviszik a
kis Jézust a jeruzsálemi templomba, hogy bemutassák őt az Úrnak és
felajánlják az ilyenkor szokásos áldozatot.
A templomi bemutatás alkalmával jelen van Simeon, akinek szavaiból fény
derül Jézus személyére és küldetésére. Simeon azokat képviseli, akik a
korábbi évszázadokban várták a Messiás jövetelét. Idős ember ő, aki
hisz abban, hogy Isten ígérete meg fog valósulni. Hisz benne, mert egy
neki szóló kinyilatkoztatásból tudja, hogy a messiási ígéret még az ő
idejében beteljesül. Amikor karjába veszi Jézust, benne meglátja,
felismeri a Megváltót. Most már nyugodtan készülhet halálára, nem kell
tovább várakoznia sem neki, sem az emberiségnek.
Jézus személyében eljött a Megváltó. Isten véghezvitte tervét, amelyet
korábban ígért, elküldte a világba a Megváltót, aki nem egy uralkodó,
hanem Isten Fia. A bűntől való szabadulás, a megváltás örömhíre
mindenkinek szól, mert a megváltás műve minden emberre kiárad. Nem csak
az ószövetségi választott nép tagjaira, hanem a pogányokra és minden
nemzetre is.
Krisztus mindannyiunk Megváltója. Én is megváltott ember vagyok.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Ó, isteni fényesség, a te megmérhetetlen szereteteddel nyisd meg
lelkünket a hitnek, hogy téged igazán megismerjünk. Tágítsd ki
szívünket, hogy téged befogadhasson! Ihless bennünket, hogy tiszta
szeretettel keressünk téged, benned megpihenjünk, és veled egyesüljünk,
mint ahogy egyek a tagok a testben a fejjel, és amint egy a szőlővessző
a tőkével. Engedj a te erődből és a te kegyelmedből élni mindvégig, míg
csak el nem jutunk szent színed látására!
Granadai Szent Lajos


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171229.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 28., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-12-28

2017. december 28. - Csütörtök, Aprószentek

Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek
álmában, és így szólt: "Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és
menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis
arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket." József fölkelt,
fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott
maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által
mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a
bölcsek kijátszották, nagy haragra lobbant, és Betlehemben meg annak
egész környékén megöletett minden fiúgyermeket kétévestől lefelé, a
bölcsektől megtudott időnek megfelelően. Akkor beteljesedett, amit
Jeremiás próféta jövendölt: "Kiáltás hangzik Rámában, nagy sírás és
jajgatás: Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert
nincsenek többé."
Mt 2,13-18
Elmélkedés:
Ma, aprószentek ünnepén Jézus nevelőapjáról, a Szent Család
védelmezőjéről, Szent Józsefről olvasunk az evangéliumban, aki álmot
lát. Az álombeli látomásban Isten figyelmezteti őt arra a veszélyre,
ami az újszülöttet fenyegeti. Amikor korábban József álomban megtudja,
hogy nyugodtan feleségül veheti jegyesét, Máriát, mert nem más
férfitól, hanem a Szentlélek közreműködésének köszönhetően fogant
gyermeke, akkor József azt teszi, amit az álmában megjelenő angyal
közöl vele. Most is feltétel nélkül engedelmeskedik az isteni
utasításnak. Nem kételkedik abban, nem akar bizonyítékokat szerezni,
hanem késlekedés nélkül útnak indul, hogy így megmentse az újszülött
Jézust.
Időközben ugyanis az uralkodó, Heródes is értesül a születésről, de az
ő szívében félelem, féltékenység és gyűlölet ébred. Egy újszülöttől
félti hatalmát, ezért kegyetlen parancsot ad: induljanak katonái és
öljenek meg Betlehemben és környékén minden két évnél fiatalabb
fiúgyermeket. Őket, az áldozatokat, a betlehemi kisgyermekeket nevezzük
aprószenteknek, rájuk emlékezünk a mai napon.
A szomorú történet azt igazolja, hogy még az emberi gyűlölet és
rosszindulat sem képes meghiúsítani Isten üdvözítő tervét, aki
gondoskodik arról, hogy a Megváltó életben maradjon. És Isten segít
minket abban is, hogy még a rendkívüli gonoszság láttán is megmaradjon
bennünk a hit.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk! Neked köszönhetően minden születéssel, minden emberi élet
kezdetével valami új kezdődik el a világban. Minden születés csoda és
titok. Születésünktől fogva mindannyiunknak hivatása, küldetése van,
azt az utat kell végigjárnunk, amelyre a te szándékod szerint
hivatottak vagyunk életünk során. Mutasd meg nekünk hivatásunkat! Tárd
fel előttünk a szeretet titkát, hogy téged megismerve állandóan feléd
törekedjünk!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171228.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 27., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-12-27

2017. december 27. - Szerda, Szent János apostol és evangélista

A hét első napján (Húsvétvasárnap), kora reggel, Mária Magdolna
elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett,
és hírül adta nekik: "Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova
tették!" Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett.
Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint
Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott
gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta
az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem
volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen.
Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta
mindezt és hitt.
Jn 20,2-8
Elmélkedés:
Szent János apostolt, a negyedik evangélium szerzőjét ünnepeljük a mai
napon, aki a keresztény hagyomány szerint az apostolok közül
egyedüliként nem lett vértanú. Bár még a karácsonyi időszakban vagyunk,
Szent János ünnepének evangéliuma gondolatban a húsvéti eseményekhez
vezet minket, Jézus üres sírjához. Amikor Mária Magdolna elmondja az
apostoloknak, hogy az Úr sírja üres, akkor Péter és János azonnal a
sírhoz futnak, meg akarnak győződni arról, hogy a hír valóban igaz. Az
üres sírhoz érkezés János számára meghatározó élmény. Péter számára is,
de most figyeljünk csak Jánosra. Az eseményre, a futásra és az üres sír
látványára évtizedekkel később is határozottan, pontosan emlékszik.
Élményét és annak hatását egyetlen rövid mondatban foglalja össze:
"Látta mindezt és hitt."
A mi életutunk is a jászoltól az Úr üres sírjáig vezet. Ez a hit útja
számunkra. A gyermekben megcsodáljuk a Megváltót, aki aztán a
kereszten, halálában valósítja meg a megváltást. Isten Fia, Jézus
gyermekként született meg, s a kereszthalál pillanatában Isten hatalmas
Fiának bizonyult. De története nem ér véget halálával, mert az Atya
feltámasztja őt az örök életre. Jánosnak elég volt néhány egyszerű jel,
az üres sír, az otthagyott leplek, hogy higgyen. Bennem mi ébreszti fel
a hitet?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mennyei Atyánk! Te az idők teljességében elküldted Fiadat emberi
világunkba, hogy soha ne érezzük magunkat egyedül, hanem
megtapasztaljuk, hogy velünk vagy. Segíts minket, hogy a betlehemi
Gyermekben a hit szemével felismerjük Megváltónkat és Üdvözítőnket! Ő
hozza el számunkra a békességet és a boldogságot, és reményt gyújt
mindannyiunk szívében. E Gyermek nélkül és az általa hozott békesség és
szeretet nélkül nincs ünnep, nincs karácsony. Add, hogy az emberek
szerte a világon rátaláljanak Fiadra!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171227.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 26., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-12-26

2017. december 26. -Kedd, Szent István első vértanú

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Legyetek óvatosak az
emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig
megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak,
hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak
benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok.
Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen
nem ti fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek.
Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a
gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam
mindenki gyűlölni fog titeket. De aki állhatatos marad mindvégig, az
üdvözül.
Mt 10,17-22
Elmélkedés:
A karácsony ünnepét követő napon Egyházunk azt a Szent Istvánt ünnepli,
aki elsőként halt vértanúhalált Krisztus követői közül. Az ő személye
természetesen nem keverendő össze Szent István magyar királlyal.
Szent István vértanú történetét az Apostolok Cselekedeteiben ismerteti
Lukács evangélista. Az apostolok azt kérik a hívek közösségétől, hogy
válasszanak maguk közül olyan férfiakat, akik az oltár körüli
szolgálatot elvégzik, miközben ők egészen az igehirdetésnek
szentelhetik magukat. István annak a hét férfinak az egyike, akiket
ilyen módon választott meg a krisztusi közösség. Valamennyien jó hírben
álló férfiak ők, akiket eltöltött a Szentlélek és Isten bölcsessége.
Lukács István esetében e jellemzéshez még hozzáfűzi, hogy "eltöltötte
őt a hit." Valamivel később megjelennek István ellenfelei, akiket nem a
hit, hanem az irigység, a féltékenység, a gyűlölet töltött el. István
szenvedélyesen hirdeti Krisztust, de ez tovább fokozza az ellenfelek
gyűlöletét, akik végül megkövezik őt. A halála előtti pillanatokban
István megbocsátott bántalmazóinak.
Hová vezet a Krisztushoz való hűség? Hová vezet a hitben való kitartás?
Hová vezet az ellenségnek is megbocsátó lelkület? A halálon át Isten
dicsőségébe. Ha hitünkhöz hűségesek maradunk, eljutunk majd Istenhez,
az örök dicsőségbe.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható Istenünk! Karácsony ünnepe, a Megváltó születése megerősít
bennünket arról, hogy te szeretsz minket. Szeretetből küldted el Jézust
emberi világunkba. Elküldted őt, hogy levegye álarcainkat és a gyermek
Jézus szemének tükrében meglássuk igazi önmagunkat. Elküldted, hogy
örömöt, reményt, fényt, boldogságot és szeretetet hozzon nekünk.
Örömmel fogadjuk karácsonyi szeretet-ajándékodat, a tökéletes
ajándékot, a te egyetlen és egyszülött Fiadat, Jézust, a mi
Megváltónkat! Köszönjük neked, Istenünk, a megváltást!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171226.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 25., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-12-25

2017. december 25. - Urunk születése - Karácsony

Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták
egymást: "Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket
az Úr hírül adott nekünk!" El is mentek sietve, és megtalálták Máriát,
Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték
mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta,
csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste
szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután
hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és
hallottak, pontosan úgy, amint előre megmondták nekik.
Lk 2,15-20
Elmélkedés:
Megérkeznek a pásztorok
Jézus Krisztus születését Egyházunk három szentmisével ünnepli
karácsony napján, amely szentmiséknek más az evangéliuma. Az éjféli
szentmisében Lukács evangéliumából felidézzük azt a történelmi
helyzetet, amikor Jézus született. Az uralkodók felsorolása után
következik a népszámlálás említése, ami miatt József és Mária
Betlehembe mennek. Mária itt hozza világra gyermekét, Jézust. A
születésről elsőként a pásztorok értesülnek az angyaloktól, akik útnak
indulnak, hogy kifejezzék hódolatukat az újszülöttnek. Az ő
megérkezésüket ismerteti karácsony napjának reggelén a Pásztorok
miséjének evangéliuma. A harmadik karácsonyi szentmise, amelyet ünnepi
misének nevezünk, már más szemszögből szemléli az eseményeket, az
evangéliumi rész az Ige megtestesülésének titkát igyekszik feltárni.
A pásztorok szentmiséjének evangéliuma a betlehemi istállóba vezet
minket. Gondolatban körülhordozzuk tekintetünket a helyszínen. Egy
sötét barlangot látunk, amely állatok szálláshelyéül szolgál. Kár
szépítenünk a dolgokat, ez bizony egy istálló, ökrökkel és szamarakkal.
Még szerencse, hogy a templomban nem érezzük az istálló szagát, mert
egyesek talán sietve távoznának. József próbál egy kis tüzet rakni, de
annak fénye alig tölti be az istállót, melegét is alig érezni. Mária
alszik, próbálja kipihenni a szülés fáradalmait. Oldalt a jászolban, a
szalmán fekve, egy újszülött gyermek alszik csendesen. A gyerekek
gondolatban tovább nézelődnek, keresik a karácsonyfát a színes égőkkel
és a díszekkel, de itt bizony olyat nem találnak, talán majd egy
felnőtt elmondja nekik, hogy ez egy későbbi találmány. Az ajándékok sem
állnak nagy kupacokban, de van itt érdekesebb, például plüssmaci
helyett lehet játszani egy igazi kisbáránnyal. Az ünnepi hangulatnak
nyoma sincs a betlehemi istállóban.
Minden csendes és nyugodt, mi magunk is leülünk a tűz mellé, nem
szeretnénk megzavarni Mária és a gyermek pihenését. Örülünk, hogy itt
vagyunk, a Megváltó közelében. Aztán hirtelen beállítanak a nagyhangú
pásztorok. Az ajtót csak azért nem törik ránk, mert egy barlangnak
nincs ajtaja. Itt nincs kiírva piros betűkkel egy táblára, hogy
"Csendet kérünk! Ne zavarjuk mások nyugalmát!", mert ez nem egy kórház
újszülött osztálya. A pásztorok valószínűleg nem fogják vissza magukat,
ugyanolyan hangon beszélnek, mint a mezőn az állatokkal. Ha már egyszer
éjnek idején felébresztették őket az angyalok és megtették az utat,
akkor miért fognák vissza magukat. Ez az éjszaka ugyanis nem olyan,
mint a többi. Ez a nap nem olyan, mint a többi. Csodás dolgokról
értesültek és most örömmel beszélnek erről. József nem próbálja
csitítani őket, Mária is zavartan pislogva hallgatja szavaikat, és a
gyermeket sem zavarja jövetelük. Egyszerű emberek őt, akik hallottak
egy hírt a Messiás születéséről, elcsodálkoztak ezen, majd megtették
kötelességüket, amely minden ember kötelessége, kifejezték hódolatukat
a Megváltó előtt.
Mit üzen nekünk a pásztorok emberi bölcsessége? Hallgassuk mi is
lelkesen az örömhírt! Engedjük, hogy az ámulat és a csodálkozás
eltöltsön minket! Aztán induljunk, hogy mi is magasztaljuk Isten és
kifejezzük hódolatunkat a világ Megváltója előtt!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Istenünk, te mindent megtehetsz, hiszen te vagy a világ ura.
Egyetlen Fiadat küldted el közénk, mert ez szerepelt üdvözítő
tervedben. Fiad, Jézus Krisztus mindenben vállalta emberi sorsunkat,
mert te, Atyánk úgy akartad, hogy példát mutasson nekünk életével,
halálával és feltámadásával. Jézusom, közel akarok menni hozzád, nem
csak messziről akarlak szemlélni! Jézusom, tanulni szeretnék tőled, nem
csak egyszerűen tudomásul venni születésed! Jézusom, költözz lelkembe,
mert örökké veled akarok élni!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171225.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 24., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-12-24

2017. december 24. - Advent 4. vasárnapja

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű
városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából
való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és
így szólt: "Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb
vagy te minden asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba jött és
gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban
folytatta: "Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme,
gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt
nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen
neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán
mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!" Mária ekkor megkérdezte
az angyalt: "Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?" Az
angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le rád, és a
Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled
születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen." Erre
Mária így szólt: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid
szerint!" Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38
Elmélkedés:
Egy könyv üzenete
A németalföldi festő, Rogier van der Weyden 1434-ben festette az
Angyali üdvözlet című képét. A művész egyáltalán nem törekedett arra,
hogy a bibliai idők palesztínai környezetében ábrázolja az eseményt,
amint Isten küldötte, Gábor angyal meghozza a hírt a fiatal názáreti
lánynak, Máriának, hogy a Mindenható őt választotta ki arra, hogy a
Megváltó anyja legyen. A festő egészen egyszerűen egy XV. századi
németalföldi tisztes polgári család házába helyezte a jelenetet. A
háttérben egy bevetett baldachinos ágy, mellette kis szekrényen a
tisztálkodáshoz szükséges vizeskancsó és tál, egy ülőpad piros
párnákkal. A festmény sarkában látható még egy váza, fehér liliommal,
amely Mária szüzességére, tisztaságára utal. Mária az ágy előtt a
nyitott ablak felé fordulva térdel egy zsámolyon, kezében könyv. Mária
kissé hátrafelé fordítja fejét a válla fölött, megpillantja a háta
mögött megjelenő angyalt. Így hallgatja meg az üzenetet, de közben nem
kel fel, tovább térdel, testét nem fordítja el az ablakon át beáradó
fénytől.
Advent 4. vasárnapjának evangéliuma az angyali üdvözletet mondja el
szavakkal, a festő a maga sajátos művészi módján ugyanezt igyekezett
láthatóvá tenni. Gondolataim visszatérnek a Mária kezében lévő kis
könyvhöz. Egy nyitott könyvecske, amiből Mária olvashatott, de a
jelenés pillanatában szinte kiesik a kezéből, a lapokat megvilágítja a
szobába beáramló fény. Mi van ebben a könyvben? Tudom, hogy a bibliai
időkben nem voltak olyan könyvek, mint manapság és amilyen a festményen
látható, és az is igaz, akkortájt az emberek többsége egyáltalán nem
tudott írni és olvasni, de talán érdemes elidőznünk ennél a
gondolatnál.
Mi van ebben a könyvben? Az ószövetségi emberek évszázados
várakozásának története. Embereké, akik egykor ígéretet kaptak
Istentől, hogy eljön a világba a Megváltó. És ők nem kételkedtek ebben
az ígéretben, mert hittek abban, hogy Isten igazmondó, és maguk is
érezték, hogy szükségük van a megváltóra, a szabadítóra. E kis könyvben
olvashatóak azok a prófétai jövendölések, amelyek a messiási időről,
annak jeleiről, előkészületéről, megvalósulásáról szólnak. Régi
jövendölések, amelyeket nemzedékek adtak egymásnak tovább szóban, hogy
a következő nemzedékek is tudjanak az isteni ígéretről és a Megváltót
várva éljenek. Reményt sugárzó üzenet olvasható ebben a könyvben.
Üzenet arról, hogy Isten az emberek üdvösségét akarja. Üzenet arról,
hogy bár az ember elfordul Istentől, ő nem fordítja el tekintetét az
emberről, rólunk. Az elvesztett paradicsom története olvasható ebben a
könyvben, az ember elszakadása Istentől, ugyanakkor örök vágya, álma
arról, hogy Isten helyreállítja majd a paradicsomi békét, amikor minden
ember újra békében élhet ővele és egymással. Vándorlások története
olvasható ebben a könyvecskében, népek és egyének vándorútjai, akik
mind egy irányba haladnak. Magasságokat és mélységeket megjáró emberek
igaz történetei. Útnak induló emberek történetei, akik fáradtságot nem
ismerve haladnak előre, keresik az igazságot. Szegények és gazdagok,
tanultak és műveletlenek, örvendezők és sírók, jóllakottak és éhezők,
hősök és áldozatok történetei. Múltról és jövőről, a kezdetekről és a
végső időkről szóló történetek. Üdvösségünk története, az emberiség
története olvasható ebben a könyvben a teremtéstől kezdve a végső
napokig.
Rólunk szóló üzenet olvasható ebben a könyvben. Nekünk szóló üzenet.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Istenünk, te teljesítetted ígéretedet, és elküldted közénk
egyszülött Fiadat, a mi Megváltónkat. Fiad születésével újjáteremtettél
minket embereket, mert Jézus a mi lelki újjászületésünk egyetlen
forrása. Hisszük, hogy isteni gondviseléseddel azóta is formálod és
alkotod a világot. Minden születéssel, minden emberi élet kezdetével
valami újat alkotsz, amivel terveid vannak. Nekünk azt az utat kell
végig járnunk életünkben, amelyet te jelöltél ki számunkra. Adj nekünk
Fiad végtelen alázatosságából és engedelmességéből, hogy mi is egyedül
a te akaratodat kövessük, egyedül téged tekintsünk életünk Urának,
neked engedelmeskedjünk és a te országodat építsük!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171224.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 23., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-12-23

2017. december 23. - Szombat

Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült.
Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az
Úr, és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy
körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De
anyja ellenezte: "Nem, János legyen a neve." Azok megjegyezték: "Hiszen
senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának!" Érdeklődtek erre
atyjától, hogyan akarja őt nevezni. Atyja írótáblát kért, és ezeket a
szavakat írta rá: "János a neve." Erre mindnyájan meglepődtek. Neki
pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és
magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat,
és Júdában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki
csak hallott róla, elgondolkodva mondta: "Mi lesz ebből a gyermekből?
Hiszen nyilván az Úr van vele."
Lk 1,57-66
Elmélkedés:
Az előző napokban Keresztelő János és Jézus születésének hírüladását
olvastuk, amelyet immár az ígéret, az isteni üzenet beteljesedése
követ. A helyszín Zakariás és Erzsébet otthona, eljött gyermekük
születésének ideje. A rokonság szerint az volna helyénvaló, ha az
újszülött apja nevét viselné, azaz őt is Zakariásnak hívnák.
Erzsébetnek azonban nem tetszett ez az ötlet és határozottan kijelenti,
hogy a gyermek neve János legyen. Itt álljunk meg egy pillanatra. Az
angyal csak Zakariással közölte, hogy a gyermeknek majd János lesz a
neve, ekkor Erzsébet nem volt jelen. Honnan tudott mégis erről, hiszen
Zakariás néma volt kilenc hónapon keresztül. Nyilvánvaló, hogy az
írótábla segítségével időközben Zakariás beavatta feleségét a titokba.
Erzsébet csak a férjétől tudhatta meg, hogy mi történt vele az angyali
jelenéskor, milyen üzenetet kapott.
A vitának, ami a rokonok és Erzsébet között zajlik, Zakariás vet véget,
az írótáblára a János nevet írja fel. Nem csupán felesége akaratát
helyesli ezzel, hanem aszerint cselekszik, amit az angyal mondott neki,
tehát immár nem hitetlenséget, hanem engedelmességet mutat. Ennek
hatására nyílik meg a nyelve, szűnik meg büntetése. Ezt követően Istent
dicsőíti azért, hogy beköszöntött az üdvösség korszaka.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, te, aki közelebb vagy hozzánk, mint mi önmagunkhoz, erősítsd
szívünkben az irántad való bizalmat és az üdvösség reményét! Urunk, aki
az életszentség forrása vagy, őrizz meg minket, hogy szentek és
feddhetetlenek legyünk eljöveteled napjára!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171223.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 22., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-12-22

2017. december 22. - Péntek

Erzsébet meglátogatása alkalmával Mária így magasztalta Istent:
"Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert
tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak
hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas,
szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra,
akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a
gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta
az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat
elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve
irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak
mindörökre!" Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután
visszatért otthonába.
Lk 1,46-56
Elmélkedés:
A tegnapi evangélium a gyermeket váró Erzsébet és Mária találkozásának
első pillanatait írta le. E jelenetet folytatja a mai részlet, amelyben
Mária hálát ad Istennek az ő irgalmasságáért. Hálaadó imájában benne
van személyes köszönete azért, hogy anya lehet, gyermeket hozhat a
világra, ugyanakkor az egész emberiség nevében mond köszönetet a
mindenható Istennek, hogy hamarosan a világba lép a Megváltó. Sokan
vártak ennek az ígéretnek a megvalósulására, mindannyiuk nevében ad
hálát a názáreti leány.
Miben mutatkozik meg Isten irgalma, amiről Mária beszél? Akik ebben a
világban hatalommal rendelkeznek, azoknak át kell adniuk helyüket, mert
mostantól Isten uralma fog megvalósulni. Nem a földi uralkodók és
vezetők irányítják az eseményeket, hanem minden Isten terve szerint fog
történni. A megváltás az irgalmas Isten ajándéka minden embernek. Nem
csupán egyeseknek, nem a gazdagoknak, nem a bölcseknek, hanem
mindenkinek. Isten irgalma felemeli a szegényeket, a hatalommal nem
rendelkezőket, a kicsinyeket, az alázatosakat, mert bennük nincs gőg,
amely eltávolít Istentől. Az irgalom ajándékát, a megváltás ajándékát
azok fogják igazán értékelni, akik rábízzák magukat Istenre.
Megvan-e bennem a bizalom? Megvan-e bennem az irgalmasságot elfogadó
alázat?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus, te azért jöttél el bűnös emberi világunkba, hogy
megmutasd számunkra a bűntől való szabadulás útját. Nélküled soha nem
találnánk rá a bűnbánat útjára. Nélküled nem találnánk rá a mennyei
Atya szeretetére. Te adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként.
Jöjj el, Urunk, és érints meg minket szereteteddel! Jöjj és bocsáss meg
nekünk, akik nem halogatjuk tovább bűneink beismerését, hanem a
bűnbánat egyenes útján indulunk most feléd. Születésed, jöveteled nagy
változást hozott egykor a világba. Te képes vagy megváltoztatni az
embert. Képes vagy a bűnösöket szentté változtatni. Hozz változást az
én életembe!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171222.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 21., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-12-21

2017. december 21. - Csütörtök

Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik
városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.
Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott
a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így
kiáltott:
"Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse!
Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe
csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat!
Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott
neked!"
Lk 1,39-45
Elmélkedés:
Miután Mária az angyali üdvözletből nem csak azt tudta meg, hogy
gyermeke fog születni, hanem arról is értesül, hogy rokona, Erzsébet
szintén gyermeket vár, elindul, hogy felkeresse őt és segítségére
legyen a szülés előtti hónapokban. Látogatása alkalmával személyesen
meggyőződhet arról, hogy az angyal igazat mondott, Erzsébet valóban
áldott állapotban van. Erről olvasunk a mai evangéliumban.
Két gyermeket váró leendő édesanya találkozása ez, amely során
megosztják egymással örömüket. Erzsébet Isten irgalmáért hálás, immár
elmúlt szégyene, a gyermektelenség, Isten megáldotta őt. Mária
születendő gyermeke szintén Isten irgalmasságának gyümölcse.
Mindkettőjükkel csodát tett Isten. Erzsébet idős kora ellenére fogant,
Mária pedig annak ellenére, hogy szűz. Az isteni közreműködésnek,
tevékenységnek köszönhető, hogy most mindketten gyermeket várnak.
Találkozásuk során közlik egymással örömüket és erősítik a másik
örömét.
Csatlakozzunk most lélekben Mária és Erzsébet öröméhez! Hiszen mi is
egy gyermek születését várjuk, Jézusét, s már csak néhány nap van
születésének ünnepéig. Erzsébet szavai szerint Mária azért lehetett
valóban boldog, mert hitt az Úr szavának, hitte, hogy Isten ígérete
beteljesedik. Hiszem-e, hogy Jézus személyében beteljesedik Isten
ígérete, azaz benne a Megváltó jön el közénk?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, irgalmas Atyánk! A karácsony közeledtével fokozódik bennünk a
nyugtalanság, az izgalom. Szeretnénk néha lassítani az adventi napokat,
máskor pedig siettetnénk az ünnep érkezését. Amikor majd végre
elkezdünk ünnepelni, rögtön szeretnénk megállítani az időt, hogy az
ünnep ne érjen véget, a karácsony tartson tovább és az a béke, nyugalom
és öröm ne csak néhány napig, hanem egész éven keresztül tartson.
Istenünk, köszönjük, hogy velünk vagy földi életünk éveiben,
évtizedeiben, és köszönjük, hogy az örökkévalóságba hívsz minket.
Irgalmad vezessen a te Fiadhoz, a betlehemi Gyermekhez!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171221.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 20., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-12-20

2017. december 20. - szerda

Hat hónappal Keresztelő János születésének hírüladása után Isten
elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki
jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve
Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: "Üdvözlégy,
kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett,
hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: "Ne félj, Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben
és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a
Magasságbeli Fiának fogják hívni. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké,
és uralmának soha nem lesz vége!" Mária ekkor megkérdezte az angyalt:
"Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?" Az angyal ezt
válaszolta neki: "A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje
borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik: Isten
Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant
öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják
az emberek, Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária így szólt: "Íme,
az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!" Ezután az
angyal eltávozott.
Lk 1,26-38
Elmélkedés:
Keresztelő János születésének hírüladása után Jézus születésének
hírüladása következik, ezt olvassuk a mai napon. A helyszín már nem a
jeruzsálemi templom, hanem egy egyszerű ház Názáretben. A főszereplő,
az üzenet címzettje nem egy papi rendbe tartozó személy, hanem egy
fiatal lány, Mária. Lukács evangélista itt már az isteni hírnököt, az
angyalt is megnevezi. Gábor angyal ismerteti Máriával Isten tervét,
miszerint őt választotta ki arra, hogy a Megváltó anyja legyen. A két
hírüladás között persze más különbségeket is felfedezhetünk. Zakariás
hitetlenségével szemben áll Mária hite, elfogadása. Zakariás azért
gondolja azt, hogy nem születhet gyermeke, mert ő és felesége is
idősek. Mária szintén elcsodálkozik az üzenet tartalmán, azon, hogy
gyermeke fog születni, s ennek oka az, hogy még nincs férjnél,
jegyességben él Józseffel. De mégsem kételkedés ez, hiszen amikor
magyarázatot kap az angyaltól, akkor kifejezi hitét és kifejezi
készségét, hogy mindenben engedelmes szolgálója lesz Isten megváltó
tervének. Igenjével elfogadja az üdvösség rendjében neki szánt
feladatot. Arra is érdemes figyelmet szentelnünk, hogy az angyali
üdvözletből mit tud meg Mária és mit tudunk mi meg a születendő
gyermekről. Az angyal legfontosabb kijelentése így hangzik: "Isten
Fiának fogják őt hívni."
Az adventi készület utolsó napjaiban a következő kérdésre igyekezzek
válaszolni: Hiszem-e, hogy Jézus a Megváltó, ő az Isten Fia?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Én Uram és én Istenem, milyen titokzatosak a te csodáid! Olyanok
vagyunk itt a földön, mint az együgyű pásztorfiúk: azt hisszük néha,
megértünk téged. De hogyan lehetne ez igaz, amikor önmagunkat sem
értjük meg?
Avilai Szent Teréz
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
1000 könyv 1000 gyermeknek
Friss információ: December 19-ig 552 személy 3540 könyvre küldött
adományt és 3535 könyvet már el is küldtünk. Köszönjük mindenki
támogatását!
A korábbi évek 1000 könyv 1000 gyermeknek akcióihoz hasonlóan idén
adventben is tartunk jótékonysági akciót, amelynek keretében
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és helyi karitász
szervezeteken keresztül olyan családokhoz juttatjuk el a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Bár 2015-ben megközelítettük a 2000-es darabszámot, illetve 2016-ban át
is léptük, a jelmondat továbbra is az eredeti marad: 1000 könyv 1000
gyermeknek.
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az elmúlt évek során
csatlakoztak jótékonysági akciónkhoz, segítve ezzel a szegény
családokat. Minden adományozó karácsony napján jó érzéssel gondolhat
arra az "ismeretlen" gyermekre, akinek örömet szerzett. A Jóisten
jutalmazza meg ezt a nagylelkűséget!
Szeretettel kérem, segítse evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200
Ft adomány elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt.
Az akció helyzetéről, a felajánlók számáról, a felajánlott könyvek
mennyiségéről és a kedvezményezettekről részletes tájékoztató olvasható
ezen a linken:
https://www.evangelium365.hu/list/projektek/1004
Köszönöm mindenki nagylelkű támogatását!
István atya - Horváth István Sándor
2017. december 20.
Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermeknek
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Közlemény: 1000
könyv 1000 gyermeknek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak jelzését, hogy az 1000 Könyv 1000 gyermeknek
akcióhoz kér csekket.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171220.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 19., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-12-19

2017. december 19. - Kedd

Heródesnek, Júdea királyának napjaiban élt egy Zakariás nevű pap, aki
Ábia papi osztályába tartozott. Felesége Áron törzséből származott, és
Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak Isten előtt, és
feddhetetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint. De nem
született gyermekük, mivel Erzsébet magtalan volt, és már mind a ketten
éltesebb korúak voltak.
Amikor Zakariás egy alkalommal osztályának rendjében szolgálatot
teljesített Isten színe előtt, ráesett a sor, hogy a papi szolgálat
szokása szerint az Úr templomába menjen, és bemutassa a
tömjénáldozatot. A tömjénáldozat órájában nagy tömeg imádkozott a
templomon kívül. Akkor az áldozati oltár jobb oldalán megjelent
Zakariásnak az Úr angyala. Láttára Zakariás zavarba jött, és félelem
szállta meg. Az angyal azonban így szólt hozzá: "Ne félj, Zakariás!
Könyörgésed meghallgatásra talált. Feleséged, Erzsébet fiút szül, és
Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz ő, és sokan örülnek
majd születésének. Nagy lesz az Úr előtt: bort és részegítő italt nem
iszik, sőt már anyja méhében betelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül
sokakat megtérít Istenükhöz, az Úrhoz. Illés szellemében és erejével
fog színe előtt járni, hogy az atyák szívét a fiak felé fordítsa, az
engedetleneket az igazak lelkületére vezesse, és az Úr iránt
készségessé tegye a népet."
Zakariás erre megkérdezte az angyalt: "Miből tudhatom meg mindezt?
Hiszen már öreg vagyok, és feleségem is éltesebb korú." Az angyal így
válaszolt: "Én Gábor vagyok, az Isten színe előtt állok, aki azért
küldött, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De
mivel nem hittél szavamnak, amely majd valóra válik annak idején,
megnémulsz, és nem tudsz beszélni a beteljesedés napjáig." A nép várta
Zakariást, és csodálkozott, hogy annyit késlekedik a templomban. Amikor
pedig kijött, nem tudott megszólalni. Ebből megértették, hogy a
templomban látomása volt. Intett nekik, de néma maradt.
Mihelyt szolgálatának napjai elmúltak, hazament. E napok után felesége,
Erzsébet méhében fogant, de öt hónapon keresztül titkolta. "Így tett
velem az Úr - mondta -, arra méltatott e napokban, hogy elvegye
szégyenemet az emberek előtt."
Lk 1,5-25
Elmélkedés:
Keresztelő Szent János születésének hírüladását olvassuk az
evangéliumban. Lukács evangélista tényszerűen mutatja be Zakariást,
származását és szolgálatteljesítését a jeruzsálemi templomban. Egy
alkalommal áldozatbemutatás közben megjelent neki Isten angyala, hogy
közölje vele azt a hírt, hogy gyermeke fog születni. Zakariás nem
álmában kap üzenetet, mint József, hanem ébrenléti állapotban. Míg
József feltétel nélkül hitt az angyali küldöttnek, Zakariás elkezd
kételkedni. Az ő szempontjából érthető ez a kételkedés, hiszen mind ő,
mind pedig felesége, Erzsébet idősek voltak már, nem született
gyermekük, és életkoruk miatt erre már nem volt esély. Ha viszont más
szempontból nézzük, akkor furcsának tartjuk kételkedését. A papi
rendhez tartozó személy ő, aki jól tudja, hogy a régmúlt időkben is
előfordult az, hogy Isten az ő angyala által közölte üzenetét a
kiválasztott személlyel. Azt is tudhatta, hogy Isten olyan helyzetekben
is képes segíteni, amikor már az ember feladja, tehetetlen. Zakariás
büntetése az lesz, hogy megnémul, csak a hallottak beteljesedésekor,
gyermekének, Keresztelő Jánosnak a születésekor tud majd újra
megszólalni.
Az emberi hitetlenség nem állhat Isten üdvözítő tervének útjába. Egy
házaspár pillanatnyi gyermektelensége nem állhat az isteni szándék
útjába, mert Isten bármikor képes csodát tenni.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, annyi okunk volna a csüggedésre, a szorongásra, magunkba
zárkózásra, annyi okunk volna a félelemre. De Jézus minket is
megszólít: ne féljetek! Adj nekünk, Istenünk, nyitott szívet,
készséges, hívő értelmet, befogadni kész, tiszta emberséget. Add, hogy
félrevezető emberi szándékok ne zavarhassanak meg minket. Add, hogy e
világ zűrzavarában Téged hirdethessünk az aggódóknak, Téged, aki ma is
megszólítasz minket: Ne féljetek!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a Szívem első gondolata 2018. című
könyvemet, amely a jövő évi evangéliumi elmélkedéseket tartalmazza. Az
elmélkedések újak, tehát nem a korábbiak ismétlődnek. 6 évvel ezelőtt,
a Hit évében indítottam el ezt a sorozatot, azóta minden évben
megjelenik új tartalommal.
A könyv címe ne tévesszen meg senkit, ez nem egy gyermekimakönyv! A
gyermekkorunkban tanult reggeli ima kezdősorát azért választottam
címként, mert érdemes minden napunkat Isten üzenetének olvasásával
indítani.
Ajándékozzatok örömhírt, evangéliumot családtagjaitoknak,
ismerőseiteknek karácsonyra!
520 oldal. Ára: 1800 Ft/db. Információ és rendelés az Evangélium365
webáruházban a linkre kattintva.
www.evangelium365.hu/webshop
István atya - Horváth István Sándor
2017. december 19.
Aki nehezen boldogul a webáruházzal, e-mailben is rendelhet, de előtte,
kérem, tájékozódjon a szállítási díjakról a webáruházban! E-mailes
rendelés esetén küldje el az evangelium365@gmail.com címemre a
következő adatokat:
Megrendelő neve:
Szívem első gondolata 2018. darabszám:
Postacím irányítószámmal:
Mobiltelefonszám:
(A mobiltelefonszám a csomagfutár számára kell, hogy a sikeres
kézbesítés érdekében szükség esetén felvehesse a kapcsolatot a
címzettel.)


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171219.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 18., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-12-18

2017. december 18. - Hétfő

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt
Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária
gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember
volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy
titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr
angyala, és így szólt: "József, Dávid fia, ne félj attól, hogy
feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van.
Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét
bűneitől." Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a
próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az
Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: "Velünk az Isten." Amikor
József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala
parancsolta neki
Mt 1,18-24
Elmélkedés:
Szent Máté evangélista elsősorban azoknak szánta írását, akik a
zsidóságból tértek a keresztény hitre. Ezek az emberek jól ismerték az
ószövetségi írásokat és bennük természetesen azokat a prófétai
jövendöléseket, amelyek a Messiás eljövetelére vonatkoztak. Érthető
tehát, hogy az evangélista a Jézus születése körüli eseményekben
igyekszik kiemelni azt, hogy bennük az egykori isteni ígéret
teljesedett be. Ezért visszatérő szófordulat a következő: "mindez pedig
azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott."
Jézus szenvedésével és halálával kapcsolatban szintén gyakran előfordul
ennek ismétlése.
A mai evangélium szintén egy ilyen részlet. József álmában, egy
látomásban értesül arról, hogy eljegyzett felesége, Mária gyermeket
vár. Tudja, hogy a gyermek nem tőle származik, de az álombeli látomás
magyarázatot ad számára. Mária a Szentléleknek köszönhetően fogant,
gyermeke a magasságbeli Isten Fia. A látomás bátorítás és parancs Isten
részéről, hogy ne bontsa fel a jegyességet, ne bocsássa el Máriát,
hanem vegye őt feleségül. Álmából felébredve József mindent úgy tesz,
ahogyan Isten az ő küldötte, angyala révén közölt vele.
Az adventi időszak ösztönözzön minket aggodalmaink, félelmeink és
előítéleteink félretételére, hogy szabadon megnyíljunk Isten akaratának
teljesítésére.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Várja a mi lelkünk az Urat, jobban, mint az őrök a hajnalt, mert
tudjuk, még egy kis idő, és újra velünk leszel, Üdvözítőnk. Óvj meg
minket attól, hogy velünk kelljen perbe szállnod, hogy dicsőséged elé
nem a te szolgálatod ruhájában álltunk. Add, hogy mint az Úr
szolgálóleánya, szívünkben őrizzük tetszésed keresését. Legyen velünk a
te kegyelmed, és jöjj el, Urunk, ne késlekedj!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a Szívem első gondolata 2018. című
könyvemet, amely a jövő évi evangéliumi elmélkedéseket tartalmazza. Az
elmélkedések újak, tehát nem a korábbiak ismétlődnek. 6 évvel ezelőtt,
a Hit évében indítottam el ezt a sorozatot, azóta minden évben
megjelenik új tartalommal.
A könyv címe ne tévesszen meg senkit, ez nem egy gyermekimakönyv! A
gyermekkorunkban tanult reggeli ima kezdősorát azért választottam
címként, mert érdemes minden napunkat Isten üzenetének olvasásával
indítani.
Ajándékozzatok örömhírt, evangéliumot családtagjaitoknak,
ismerőseiteknek karácsonyra!
520 oldal. Ára: 1800 Ft/db. Információ és rendelés az Evangélium365
webáruházban a linkre kattintva.
www.evangelium365.hu/webshop
István atya - Horváth István Sándor
2017. december 18.
Aki nehezen boldogul a webáruházzal, e-mailben is rendelhet, de előtte,
kérem, tájékozódjon a szállítási díjakról a webáruházban! E-mailes
rendelés esetén küldje el az evangelium365@gmail.com címemre a
következő adatokat:
Megrendelő neve:
Szívem első gondolata 2018. darabszám:
Postacím irányítószámmal:
Mobiltelefonszám:
(A mobiltelefonszám a csomagfutár számára kell, hogy a sikeres
kézbesítés érdekében szükség esetén felvehesse a kapcsolatot a
címzettel.)


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171218.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 17., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-12-17

2017. december 17. - Advent 3. vasárnapja

Abban az időben föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a
neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról,
hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért
jött, hogy) tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot:
A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy
megkérdezzék őt: "Ki vagy te?" Erre megvallotta, nem tagadta, hanem
megvallotta: "Nem én vagyok a Messiás." Ezért megkérdezték tőle: "Hát
akkor? Talán Illés vagy?" "Nem vagyok" - felelte. "A próféta vagy?"
Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki: "Akkor ki vagy? Mert
választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz
magadról?" Ezt felelte: "A pusztában kiáltó hangja vagyok:
egyengessétek az Úr útját, amint Izajás próféta mondta". A küldöttek a
farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: "Miért keresztelsz hát, ha
nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta?" János így
válaszolt: "Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem
ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó
megoldani." Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János
tartózkodott és keresztelt.
Jn 1,6-8; 19-28
Elmélkedés:
Előtte is teljes sötétség, utána is
A kisgyermekek esti lefektetése, altatása nem mindig megy könnyen. A
szinte szertartássá formálódott altatás része a lámpa lekapcsolása.
"Anya, ne csinálj sötétet!" - mondja ilyenkor édesanyjának sok gyermek,
akikben természetes félelem él a sötétségtől, mindattól, amit nem
látnak. Elgondolkodok e gyermeki kérésen. Lehet-e sötétet csinálni?
Fényt lehet gyújtani, a lámpát fel lehet kapcsolni és így világosságot
lehet csinálni. Ha a fényt megszüntetjük, akkor keletkezik a sötétség.
Világosságot tehát lehet csinálni, amikor sötétség vesz minket körül,
de tudunk-e sötétet csinálni? Fényes nappal nem lehet meggyújtani egy
feketeséget, sötétséget sugárzó lámpát. El lehet zárni a fény útját,
meg lehet akadályozni a fény bejutását a szobába, el lehet sötétíteni
egy helyiséget, de ezt még nem nevezzük annak, hogy tudunk sötétet
csinálni.
Az adventi időben érdemes elgondolkodnunk a világosság és sötétség
titkán. Ilyenkor már egészen rövidek a nappalok és hosszabbak az
éjszakák, a nap folyamán sokkal tovább tart a sötétség, mint a
világosság. Persze zavar minket a sötétség, ezért gyújtunk ezernyi égőt
mindenfelé. A nappal rövidülése és az éjszaka hosszabbodása nem
folytatódik örökké, éppen karácsony táján következik a fordulat, a téli
napforduló, amikor végre elkezdenek hosszabbodni a nappalok. Éppen a
napforduló miatt kezdték el évszázadokkal ezelőtt a keresztények
december 25-én ünnepelni a karácsonyt, Jézus születését, hiszen ő a
világ világossága. Az ő jövetele fényt hozott a bűn homályában
botorkáló emberiség számára.
Advent 3. vasárnapján Szent János evangéliumából olvasunk egy
részletet, az ő művének bevezetéséből, az Ige-himnuszból, amely Isten
Fia megtestesülését, világba jövetelét igyekszik leírni. Jelképes
tanítás ez. János evangélista azt próbálja megérteni és megértetni az
olvasókkal, hogy az örökkévaló Isten időbeli létezést vállal, a
láthatatlan Isten látható emberi alakot vesz fel. Isten, akinek nincs
teste, most emberi teste öltözik. Az evangélista először Keresztelő
Jánosról, a Megváltó előfutáráról beszél: "János azért jött, hogy
tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen
általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot
tegyen a világosságról." Aztán már Jézusra vonatkozóan ezt olvassuk: "A
világosság a világba jött, de a sötétség nem fogadta be." Itt újabb
titok kezdődik számunkra, melyet a sötétség titkának, a bűn titkának is
nevezhetünk. Isten világosságot akar gyújtani minden ember számára, de
a szabadsággal rendelkező ember nem engedi, mert nem akar fényben,
világosságban élni. Sok ember jobban érzi magát bűneinek sötétségében.
Lehet, hogy fizikai sötétet nem tudunk csinálni, de a bűn sötétségét mi
magunk teremtjük meg magunk körül és magunkban, lelkünkben. Isten, aki
szabadsággal ajándékoz meg minden embert, megengedi ezt. Engedi, hogy
az ember elforduljon tőle, a világosságtól és elvonuljon a maga
sötétségébe. Karl Barth, az evangélikus teológus találóan mondja:
"Jézus úgy jött, mint a villám, előtte is teljes sötétség, utána is."
Érdemes elgondolkodnunk ezen az érdekes képen. Jézus bevillan a
történelem sötétségébe, de fénye hamar meg is szűnik, mert "a sötétség
nem fogadta be."
Az adventi időben az a vágyunk, hogy Isten Fia ne félelmetes villámként
lépjen be az életünkbe, hanem meggyújtson egy kis lámpást a lelkünkben,
amelynek ugyan nincs nagy fénye, de ahhoz éppen elég, hogy a sötétséget
eloszlassa. Mert azt szeretnénk, hogy ahol előtte sötétség volt, utána
már világosság legyen, világos maradjon.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Megváltó Urunk, te egykor kisgyermekként jöttél közénk egy szegényes
istállóba, hogy megújítsd hitünket és a mennyei Atyával való
kapcsolatunkat. Azóta is eljössz közénk minden karácsonykor, hogy
emlékeztess minket az újjászületésünk lehetőségére. Lélekben én is
elindulok hozzád Betlehembe, hogy szívemből kérjem tőled bűneim
bocsánatát, és hogy isteni jóságoddal megtisztítsd lelkemet. Jóságos
Jézusom, nem kérek mást karácsonyra, csak azt add meg, hogy tiszta
szívvel borulhassak le szegényes jászolod elé, tiszta szívvel hódoljak
előtted!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171217.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 16., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-12-16

2017. december 16. - Szombat

Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: "Miért mondják az
írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?" Ő így felelt: "Illés
eljön ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy
Illés már eljött, de nem ismerték fel, és kényük-kedvük szerint bántak
vele. Így szenved majd az Emberfia is tőlük." Ekkor értették meg a
tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.
Mt 17,10-13
Elmélkedés:
A messiási elképzelések és várakozások világába enged bepillantást a
mai evangéliumi részlet. A korabeli felfogás szerint a Messiás
eljövetelét jelek fogják megelőzni, többek között ilyen jel lesz az,
hogy Illés próféta el fog jönni, visszatér a világba. Erre az
általánosan elterjedt nézetre utal a tanítványok kérdése. "Miért
mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?" Válaszában
Jézus nem kezdi el idézni a messiásról szóló prófétai jövendöléseket és
nem kezdi el azokat magyarázni. Inkább nagyon egyszerűen kijelenti,
hogy tulajdonképpen Keresztelő János személyében már eljött az a
személy, aki megelőzi a Megváltót, a Messiást. Ő ugyan nem Illés
próféta, de Isten embere, Isten küldötte, akinek küldetése az, hogy
meghirdesse a messiási idők közeledtét.
Isten tehát mutat jelet, küld embereket, csak az a kérdés, hogy ki
ismeri fel ezeket a jeleket és ki hisz küldötteinek. Ha csupán
hallgatjuk az üzenetet, de annak tartalmát nem vonatkoztatjuk magunkra
és nem törekszünk arra, hogy az üzenetből megismert igazság szerint
éljünk, akkor Isten mutathat nekünk akármilyen jelet, mi nem fogunk
előrelépni a lelki fejlődés útján. Isten nem csupán az évezredekkel
korábban élőknek mutat jelet, hanem nekünk is, hozzánk is küld olyan
személyeket, akik az igazságra tanítanak. Felismerem-e őket?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus Krisztus! Te egykor bűnbánatot hirdettél a népnek és
megtérést vártál az emberektől. Evangéliumod üzenete arra ösztönöz,
hogy szembenézzek önmagammal, bűnös múltammal, életem hibáival. Segíts
felismernem mindazt, amin változtatnom kell, s amin a te kegyelmeddel
változtathatok. Adj szívembe igaz bűnbánatot! Add nekem a Szentlélekben
való újjászületés kegyelmét! Mutasd meg nekem, milyen úton induljak, s
mit vársz tőlem a jövőben!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171216.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum