2008. február 2., szombat

[Evangelium] 2008-02-02

2008. február 2. - Szombat, Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő
Boldogasszony)

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai,
fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr
törvénye előírja: "Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona". Ekkor
kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, "egy pár gerlét vagy
két galambfiókát" tisztulási áldozatul bemutatnia. És íme, volt
Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki
Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek
kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg nem látja az Úr
Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a
gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint
cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram,
szavaid szerint békességben,
mert szemeim meglátták Szabadításodat,
melyet minden nemzet számára készítettél,
hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak,
és dicsőség népednek, Izraelnek.
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: "Lám,
e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az
ellentmondás jele lesz ő - még a te lelkedet is tőr járja át -, hogy
napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!" Ott volt Anna
prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai
előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte
meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és
imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament,
dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem
megváltására vártak.
Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba,
a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt
bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
Lk 2,22-40

Elmélkedés:

Negyven nappal születése után Jézus templomi bemutatását ünnepeljük a mai
napon. Az idős Simeon a Gyermeket látva arról beszél magasztos szavakkal,
hogy Őbenne teljesültek be az egykor tett isteni ígéretek. Beteljesedett a
választott népnek tett ígéret, hogy elérkezik majd a Megváltó, s
teljesedik a Simeonnak tett ígéret, hogy halála előtt megláthatja a
Megváltót. Jézus világrajöttével az ígéret népéből megváltott néppé válnak
az emberek. Mi magunk is a megváltottak közé tartozunk.
Vajon az én szemeim meglátják-e Jézust? Vagy inkább eltakarom a szemem?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Üdvözlégy, édes Úrnő!
Csodálatos virágot szültél,
aki beragyogja az eget és a földet.
Világosítsd meg értelmemet,
hogy fölismerjem jóságodat.
Most aludni térek.
Csak Isten tudja, fölkelek-e holnap.
Lelkemet neked ajánlom
és szeretett Fiadnak,
Jézusnak, Istenemnek!
Jézusom, előtted van egész életem!
Őrangyalom vigyázzon rám ez éjjel
és őrizzen egész nap,
reggeltől estig.
Igen, édes Fiadnak ajánlom lelkemet,
hogy ne essen áldozatul a kísértésnek,
hanem kegyelmed mennyországában legyen! Ámen.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. február 1., péntek

[Evangelium] 2008-02-01

2008. február 1. - Péntek

Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek:
"Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár
alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba
szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést: Először
szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés
engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás."
Majd folytatta: "Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen
példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor
elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban
elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt,
úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak."
Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták
megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül
volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.
Mk 4,26-34

Elmélkedés:

Isten Országának ellenállhatatlan és folyamatos növekedéséről szól a mai
evangélium. A növekedés látszólag teljesen független az emberi akarattól,
de megvalósulásának hatékonysága mégis attól függ, hogy mennyire
befogadóak az emberek. Az Ország növekedése nem az emberi tevékenységnek
köszönhető, hanem Isten szüntelen munkálkodásának jele. Ő gondoskodik az
Ország megvalósulásáról. Emberi képességeinket meghaladja az ország
építésének feladata, Isten azonban mégi meghív, hogy együttműködjünk ővele
a további építésben. Mindig ajándékként kell fogadnom, ha Isten Országa
bennem is megvalósul.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Adj, Uram, éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat Tőled
el ne terelje; adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne
teperje; adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne
görbítse, maga felé ne hajlítsa, adj erős szívet, hogy azt semmi
viszontagság meg ne törje; adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos
érzelem magához ne fűzhesse.
Adj, Uram, Istenem, Téged megismerő értelmet, Téged kereső buzgalmat,
Téged megtaláló bölcsességet; add, hogy életem Előtted kedves legyen,
állhatatosságom téged bízvást várjon; és adj bizodalmat, mely Téged
végtére átkarolhasson.
Aquinói Szent Tamás


________________________________

Aktuális:
Kedves listatagok!
A Biblia évében minden 500-dik feliratkozó és aki őneki ajánlja listánkat,
egy-egy bibliát kap ajándékba. Most ismét kerek számhoz közeledünk, tegnap
átlépve a 11900-as számot. A hétvégén vagy a hét elején tehát újabb két
biblia találja meg gazdáját. Aki tehát ajánlja barátainak és ismerőseinek
a bibliaolvasás ezen e-mailes lehetőségét, most könnyen hozzájuthat egy
szentíráshoz.
Korábban még soha nem iratkozott fel annyi új tag egy hónap alatt, mint a
Biblia évének első hónapjában. Köszönöm, hogy lelkesen terjesztitek az
e-vangéliumot!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. január 31., csütörtök

[Evangelium] 2008-01-31

2008. január 31. - Csütörtök, Bosco Szent János

Egy alkalommal Jézus így beszélt hallgatóihoz: "Vajon azért gyújtanak-e
lámpát, hogy a véka alá vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért-e, hogy a
lámpatartóra tegyék? Semmi sincs elrejtve, hacsak nem azért, hogy
nyilvánosságra jusson; és semmi sem történik titokban, hacsak nem azért,
hogy napfényre kerüljön. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!" Majd így
folytatta: "Figyeljetek arra, amit hallotok! Amilyen mértékkel mértek,
olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Sőt ráadást is adnak hozzá. Mert
akinek van, még kap; akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amije
van."
Mk 4,21-25

Elmélkedés:

A magvetőről szóló példabeszéd folytatásaként Jézus arról beszél
hallgatóinak, hogy világítás végett szokás lámpát gyújtani, s nem azért,
hogy a fényt aztán elrejtsék. Itt tehát világossá válik számunkra, hogy az
Ige hallgatójából az Ige hirdetőjévé válni nem egyszerűen csak lehetőség,
hanem kötelesség. Az éltető tanítás ugyanis fényt, világosságot jelent az
ember számára, melyet látható helyre kell tenni, hogy mindenkire
ráragyogjon. Az Igében önmagában életet alakító erő rejlik, amelyet nem
szükséges emberi "bölcsességgel" fokozni. Ahogyan engem, ugyanúgy másokat
is formál, éltet Isten szava. Továbbadom-e az örömhírt?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenem segíts, hogy Bosco Szent János példájára én is észrevegyem, ha
társaim közül valakinek szüksége van rám. Tiszteljem, szeressem őket, és
törődjem azokkal, akik nálam nehezebben tanulnak. Küldj jó papokat, akik a
te országodba vezetnek bennünket.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. január 30., szerda

[Evangelium] 2008-01-30

2008. január 30. - Szerda

Amikor Jézus a Genezáreti-tó partján tanított, nagy tömeg gyűlt köréje.
Ezért hajóba szállt, és egy kissé beljebb ment a parttól, a tömeg pedig a
tó partján maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenről beszélt nekik.
Így kezdte tanítását: "Halljátok csak! Kiment a magvető vetni. Amint
vetett, némely szem az útfélre esett. Odaszálltak az égi madarak, és
fölcsipegették. Némely mag köves helyre esett, ahol nem volt elég talaja.
Itt hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor azonban kisütött
a nap, megperzselődött, és mivel nem volt elég erős gyökere, elszáradt.
Némely mag pedig tövisek közé hullott. Amint a tövisek felnőttek,
elfojtották, úgyhogy nem hozott termést. A többi mag jó földbe hullott,
kikelt, felnőtt, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést
hozott." Jézus így fejezte be szavait: "Akinek füle van, hallja meg!"
Amikor egyedül maradt, tanítványai és a tizenkét apostol megkérdezték
tőle, mi a példabeszéd értelme, így válaszolt nekik: "Ti megtudhatjátok
Isten országának titkát, a kívülállók azonban csak példabeszédekben
hallanak róla: Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy
megtérjenek, és bocsánatot nyerjenek. Azután így folytatta: "Nem értitek
ezt a példabeszédet? Hogyan fogjátok a többi példabeszédet megérteni? A
magvető az, aki az igét hirdeti. Azok, akikben útfélre hull a tanítás,
meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, és kitépi szívükből az
elvetett igét. Azok, akiknél köves talajra hullt a mag, amikor hallják a
tanítást, szívesen hajlanak rá; de nem ver bennük gyökeret, mert
állhatatlanok, csak a pillanatnak élnek. Ezért, ha szorongatás vagy
üldözés éri őket az Isten igéje miatt, hamarosan meginognak. Azok pedig,
akikben tövisek közé esik (az Isten igéje), meghallgatják ugyan a
tanítást, de a világi gondok, a csalóka gazdagság és a többi földi
szenvedély rabul ejtik őket; és elfojtják az igét, úgyhogy nem hoz bennük
gyümölcsöt. Végül vannak olyanok, akikben az ige jó földbe hullott.
Hallják a tanítást, magukévá is teszik, és harmincszoros, hatvanszoros,
sőt százszoros termést hoznak."
Mk 4,1-20

Elmélkedés:

A Jézustól kapott evangelizációs parancs arra kötelezi az Egyházat, hogy
minden korban egyik legfontosabb küldetésének tartsa az örömhír
terjesztését. Különösen az igehirdetést végző szolgálattevők, de
ugyanakkor minden keresztény ember is a mai példabeszédben szereplő
magvetőhöz hasonlítanak, akik az igazság magvait elhintik a világba. Ha
ezt a feladatukat lelkiismeretesen teljesítették, elvégezték küldetésüket.
Az eredmény már nem tőlük, hanem a megbízótól, Istentől függ, illetve
attól, hogy a hallgatóság jó szívvel elfogadja-e azt vagy visszautasítja.
Nagy változást jelent keresztény életünkben annak felismerése, hogy az Ige
hallgatóiból az Ige hirdetőivé kell válnunk. Szavainkkal és tetteinkkel. A
Biblia évének ez is lehet egyik célja.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, vigyél el oda, ahova akaratod szerint mennem kell! Hadd találkozzam
azokkal, akikkel akaratod szerint találkoznom kell!. Add tudtomra azt,
amit akaratod szerint mondanom kell! És add, hogy ne legyek akaratod
akadálya!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. január 29., kedd

[Evangelium] 2008-01-29

2008. január 29. - Kedd

Egy alkalommal Jézust fölkeresték anyja és rokonai. De nem mentek be a
házba, ahol Jézus tanított, hanem hívatták őt. Akik körülötte ültek,
odaszóltak Jézusnak: "Anyád és rokonaid kint vannak, és keresnek téged."
Jézus azonban így válaszolt: "Ki az én anyám? Kik az én rokonaim?" Aztán
végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, és csak ennyit mondott: "Ezek
az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem,
nővérem és anyám!"
Mk 3,31-35

Elmélkedés:

Jézus anyja és rokonai nem hagyományos rokonlátogatásra érkeznek. A
történet előzményéből kiderül, hogy Jézus ellenfelei azt gondolják, hogy
az ördögűzéseiről híres Mester az ördögök fejedelmével cimborál, s e
vélekedésüknek hangot is adnak. Ez a vélemény juthatott el Jézus
családjához, akik azonnal indulnak, hogy hazavigyék őt. Válaszával Jézus
nem akarja megtagadni rokonait, akik felültek a hamis vádaskodásnak, de
kifejezésre juttatja, hogy inkább azokat tartja családjának, akik odaadóan
figyelnek tanítására és megvalósítják azt életükben.
Jézus nem megy kis rokonaihoz, hanem továbbra is igazi barátai körében
marad. Talán a mi számunkra is az volna a jó, ha baráti közelségben
maradnánk vele.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mindig soknak tartjuk,
amit mi teszünk másokért;
ellenben amit mások tesznek érettünk,
azt semmibe sem vesszük.
Úgy látszik, két szívünk van:
egy lágy, gyöngéd, engedékeny - önmagunk számára,
és egy kemény, szigorú, zord - embertársaink számára.
Szalézi Szent Ferenc

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. január 28., hétfő

[Evangelium] 2008-01-28

2008. január 28. - Hétfő

Egy alkalommal Jeruzsálemből írástudók jöttek (Kafarnaumba), és azt
híresztelték Jézusról: "Belzebub szállta meg", és: "A gonosz lelkek
fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket." Ám ő magához hívta őket,
és példabeszédekben szólt hozzájuk: "Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt?
Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha
egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a
sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat
fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem
ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így
viszont már kirabolhatja a házát. Bizony, mondom nektek, hogy az emberek
fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is
káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot,
azt örökös bűn terheli." (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt
terjesztették: "Megszállta a tisztátalan lélek."
Mk 3,22-30

Elmélkedés:

Úgy tűnik, hogy Jézus csodái közül a legérdekesebbek, s talán a legnagyobb
feltűnést keltőek az ördögűzések voltak. Az emberek megdöbbentek, amikor
látták, hogy Jézusnak hatalma van a egyes személyeket fogva tartó gonosz
lelkek felett, s képes kiűzni őket. Nem csoda, hogy foglalkoztatta őket a
kérdés, hogy milyen erő birtokában képes erre Jézus. Ezekből a
történetekből kiderül, hogy a gonosz tulajdonképpen Isten ellensége. Isten
ugyanis üdvözíteni akarja az embereket, de a gonosz minden erejével
igyekszik ezt megakadályozni, s hatalmat akar gyakorolni az emberek lelke
felett. Éppenezért nem csak Isten, hanem az ember ellensége is. Aki ezt
felismeri, annak már könnyebb a döntés Isten mellett.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Taníts, Uram, elfogadni a békességre vezető út melletti nehézségeket. Úgy
venni ezt a bűnös világot, ahogy Jézus tette, nem ahogy én tenném. Bízni
abban, hogy Ő mindent jóra fordít, ha elfogadom az Ő akaratát és valóban
boldog legyek ebben az életben, főleg pedig boldog lehessek majd Vele az
örökéletben. Ámen.
Reinhold Niebuhr

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. január 27., vasárnap

[Evangelium] 2008-01-27

2008. január 27. - Évközi 3. vasárnap

Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették,
visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban
telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás
próféta mondott:
Zabulon földje és Neftali földje,
a tenger útja, a Jordán vidéke,
a pogányok Galileája:
A sötétben lakó nép nagy fényt lát,
és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.
Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: "Térjetek meg, mert
elközelgett a mennyek országa!"
A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit
Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a
tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: "Kövessetek engem, és
én emberek halászává teszlek titeket!" Erre azok otthagyták hálóikat és
követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is:
Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a
hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a
csónakot és az apjukat, és követték őt.
Jézus pedig bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a
mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden
betegséget és minden gyötrelmet.
Mt 4,12-23

Elmélkedés:

Kövessetek engem!
Kis városunkban új bankfiók nyílt a közelmúltban. A megnyitó ünnepségre
mint a település plébánosát, engem is meghívtak. Jelen voltak még a bank
dolgozói és vezetői, a helyi vállalkozók és az önkormányzat is
képviseltette magát. Mindössze három rövid beszéd hangzott el, melyekben
összesen tizennégy alkalommal hangzott el, hogy az "ügyfelek, illetve a
lakosság szolgálatára" nyílt meg az új bank. Azt ugyan nem tették egyszer
sem hozzá, hogy a szolgáltatásokért az ügyfeleknek fizetni kell, de ezt
amúgy is tudta mindenki. Az ilyen és hasonló megnyitások - legyen szó
bankról, boltról, benzinkútról, könyvtárról, határállomásról, orvosi
rendelőről vagy bármi más intézményről - azt a célt szolgálják, hogy az új
létesítmény bemutatkozzon, ismertesse céljait és megkezdje tevékenységét.

A mai evangéliumban arról hallottunk, hogy - bocsánat a profán világból
kölcsönvett kifejezésért - Jézus "megnyitja a boltot", azaz megkezdi
nyilvános működését. Jézus harmincéves, felnőtt férfi, akinek szavára már
odafigyelnek az emberek. Eddig Názáretben nevelkedett, most pedig fellép a
nyilvánosság előtt. Mindjárt az elején világossá teszi programját,
tanításának lényegét: "Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!"
Úgy tűnik számunkra, hogy mindaz, amit Máté evangélista e szakaszban leír,
egyetlen nap alatt történt, de a valóságban mindez hosszabb időt vett
igénybe. A történetbe minden bele van sűrítve, amit Jézus a következő
három évben nap mint nap tenni fog: tanít, csodás módon gyógyít és
tanítványokat gyűjt maga köré. E tevékenységeiből kiderül, hogy az
embereket akarja szolgálni. Tudjuk, hogy a mennyei Atya küldte őt el a
világba, tehát minden amit tesz, szolgálat az Atyának, ugyanakkor
szolgálatot végez azoknak, akikhez elküldetett. Jézus megváltásunknak és
üdvösségünknek a szolgája lesz. Az embereket szolgálja azzal, hogy tanítja
őket, a betegeket szolgálja azzal, hogy meggyógyítja őket és a közösséget
szolgálja azáltal, hogy olyan tanítványokat gyűjt maga köré, akik távozása
után folytatják az általa megkezdett munkát.

A Jézus által megnyitott "boltra" soha nem írják ki, hogy "Végkiárusítás",
meg azt sem, hogy "Megszűnt". Az általa alapított közösség, az Egyház
ugyanis folytatja az Úr munkáját, az Isten Országának megvalósítását. Ezen
a ponton nagy felfedezést tehetünk. Most vesszük észre, hogy nem csupán
azért olvassuk fel a szentmisében az evangéliumot, hogy a régmúlt időkre
emlékezzünk, hanem azért is, hogy cselekvésre ösztönözzenek minket a
hallottak. Jézus feladatot bíz ránk, küldetést ad nekünk. Nekünk, az
Egyház tagjainak pontosan azt kell tennünk, amit Ő egykor tett. A Mester
tevékenysége minta tanítványai számára és mintául szolgál napjainkban a
keresztényeknek, az Egyház egész közösségének.

Kihez szól a küldetésünk? Miként Jézus egykor nem a hatalommal
rendelkezőkhöz és nem a gazdagokhoz szólt, hanem elsősorban a
szegényekhez, a betegekhez és a megtört szívüekhez, ugyanúgy a mi
küldetésünk az, hogy a mai világ szegényeihez, a kitaszítottakhoz, a
magányosokhoz, a nehéz körülmények között élő családokhoz szóljunk és a
szeretet jócselekedeteivel segítsük őket. Ma is tanítványok kerestetnek e
feladatra. Legyünk Jézus munkatársai a szolgálatban!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk, add, hogy legyünk egy! Egy az imádságban, egy az igazságosságért
folytatott küzdelmünkben, egy a szeretetben, egy a legkisebbekért való
szolgálatban, egy az utánad való vágyakozásban. Urunk, Tebenned lehessünk
egy. Ámen.
(Az ökumenikus imahét 8. napjának imádsága)

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum