2017. november 18., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-11-18

2017. november 18. - Szombat

Abban az időben Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül
kell imádkoznunk és nem szabad belefáradnunk. Így szólt: "Az egyik
városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott.
Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte:
"Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben." A bíró egy ideig
vonakodott, aztán mégis így szólt magában: "Noha Istentől nem félek,
embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy
igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver."
Az Úr így szólt: "Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró.
Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik
éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom
nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy
amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?"
Lk 18,1-8
Elmélkedés:
Még a buzgó, vallásos emberekkel is előfordul, hogy szentgyónásaik
alkalmával arról panaszkodnak, hogy bizony időnként fárasztó számukra a
mindennapi imádkozás. Mások azt állítják, hogy a napi munkában annyira
elfáradnak, hogy nincs erejük imádkozni. Ebben azért erős túlzás van,
ők vélhetően inkább önmagukat próbálják felmenteni hanyagságuk miatt.
El kell ismernünk, hogy nem csak a munka, de az ima is lehet néha
valóban fárasztó. Az is előfordul, hogy valaki nem elég kitartó, s ha
nem teljesülnek azonnal vagy rövid időn belül a kérései, akkor
abbahagyja az imádkozást, mert belefáradt. Jézus azt kéri, hogy legyünk
kitartóak az imában. Ezt könnyen értjük csupán a kéréseinkre, pedig az
istendicséretre és a hálaadásra is vonatkozik.
Az özvegyről és az igazságtalan bíróról szóló történet azt tanítja,
hogy a kitartó kérés meghozza eredményét. Arról se feledkezzünk meg,
hogy Isten talán a hitünket, az állhatatosságunkat akarja próbára
tenni. Ha valami valóban fontos számunkra lelki fejlődésünkhöz, akkor
kérjük bátran Istent annak megadásáért. Gazdagságot és mérhetetlen
vagyont nem érdemes kérnünk Istentől, de lelki kincseket és kegyelmi
segítségét igen. Egyedül Istentől érdemes kérnem mindazt, ami életem
boldogságához és az örök élethez szükséges.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézusunk! Te örömhírt hirdettél az embereknek és olyan
igazságokat tanítottál, amelyek emberségünk legmélyét érintik. Te azt
várod tőlünk, hogy ne kényszerből, hanem önként és szeretettel
kövessünk téged. Te azt kéred tőlünk, hogy keresztutadon is kövessünk.
Érted és az üdvösség reményében lemondunk a kényelemről, az evilági
előnyökről és személyes érdekeinkről. Nem ragaszkodom régi életemhez,
hanem élek az új élet lehetőségével, amelyet te adsz. Töltsd el
szívemet az újrakezdés örömével! Töltsd el szívemet az irántad való
őszinte szeretettel! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171118.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 17., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-11-17

2017. november 17. - Péntek

Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: "Mint ahogy Noé
korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak,
házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a
bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy
történt Lót napjaiban is. Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és
építettek. De amelyik napon Lót elhagyta Szodomát, kénköves tűzeső
hullott az égből, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy lesz azon a
napon is, amikor az Emberfia megjelenik. Aki abban az órában a háztetőn
tartózkodik, és holmija van lenn a házban, le ne jöjjön érte, hogy
elvigye! Aki a mezőn lesz, haza ne jöjjön! Emlékezzetek Lót feleségére!
Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti,
megmenti azt az (örök) életre. Mondom nektek: azon az éjszakán ketten
lesznek egy fekvőhelyen; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják.
Két asszony együtt őröl; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják.
Ketten lesznek a mezőn; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják." A
tanítványok megkérdezték: "Hol lesz ez, Uram?" Azt felelte: "Ahol a
holttest van, odagyűlnek a sasok."
Lk 17,26-37
Elmélkedés:
A mai evangéliumban Jézus arra emlékeztet minket, hogy tanítványainak
minden korban hűségesen kell várniuk az ő újbóli eljövetelét, az
Emberfia érkezését. Az apostoli időkben, amikor Lukács megírja
evangéliumát, a keresztények között általánosan elterjedt vélemény
volt, hogy Jézus eljövetele hamarosan, talán néhány éven belül
bekövetkezik. Az idő múltával és az eljövetel késlekedésével a
felkészülés elsődlegessége mellett megjelent a hűséges várakozás
fontossága is. Az üldözések idején már komoly gondot okozott annak
megválaszolása, hogy miért késlekedik az Úr tanítványainak
megmentésével? A keresztény közösségek lassan megértik, hogy Isten
országának megvalósulása nem azonos az Úr második eljövetelével. Az
előbbi megvalósulása már elkezdődött és annak növekedéséért a
keresztényeknek tenniük kell, az utóbbi megvalósulására még várni kell.
Isten országának megvalósulása nem egyik pillanatról a másikra történik
és nem köthető ahhoz sem, hogy Jézus ismét eljön a világba. Isten
országa már jelen van a földön, csak észre kellene vennünk. Aki Jézus
tanítványaként állandóan Isten országában él, az mindig felkészült
Jézus érkezésére. Isten országának jelenléte bizonyosság. És az Úr
ígérete alapján azt is biztosra vehetjük, hogy Jézus újra el fog jönni,
megújítani a világot.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra
mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon
kövessenek Téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák
az evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a Te
igéd igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet
találnak.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171117.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 16., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-11-16

2017. november 16. - Csütörtök

A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten
országa. Ő ezt válaszolta: "Isten országa nem jön el szembetűnő módon.
Nem lehet azt mondani: "Nézd itt van, vagy amott!" Isten országa
köztetek van." Azután tanítványaihoz fordult: "Jönnek napok, amikor az
Emberfiának egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok.
Mondják majd nektek: "Nézzétek, itt van, vagy amott!" Oda ne menjetek,
és ne higgyétek! Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik felétől a
másikig villan, úgy jön el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban
sokat kell szenvednie, és megvetésben kell részesülnie ettől a
nemzedéktől."
Lk 17,20-25
Elmélkedés:
Sokszor nehéz pontos választ adni arra a kérdésre, hogy mikor történik
meg egy esemény. Az időpont meghatározásakor a pontosság ugyanis
egészen relatív lehet. Mikor indul a vonat? Svájcban másodperc pontosan
indítják a járatokat, tőlünk keletre az sem probléma, ha ezen a héten
nem megy a vonat, majd a jövő héten elutazik mindenki, aki akar. Mikor
kezdődik a szentmise? Egyes helyeken, főként városokban pontosan kell
kezdeni a szentmisét, mert különben nem érik el a buszjáratot a mise
után a hívek. Máshol ez nem volna annyira fontos, de a pap erénynek
tartja a pontosságot. Némely faluban pedig csak akkor kezdődik mise,
amikor a tejfelvásárló már végigért a településen, és munkájuk után az
asszonyok odaértek a templomba. Számukra nem jelent problémát, ha fél
órával később kezdődik a szentmise és emiatt később érnek haza.
Mikor jön el Isten országa? - kérdezik Jézustól az evangéliumban. Vajon
meg lehet ezt pontosan határozni? És vajon az időpont a lényeg ebben a
kérdésben? Az Isten országának eljövetelével kapcsolatban talán
teljesen felesleges annak ideje utáni tudakozódásunk. Hiszen van,
akinek soha nem jön el, vagy soha nem veszi észre, hogy eljött. Mások
viszont állandóan Isten országában élnek, számukra az ország egy mindig
jelenlévő valóság. Isten országának nem lehet észrevenni a kezdetét,
vége viszont nem lesz.
Számodra eljött már?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a
gyöngeség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba
zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a
törvényt nem megszüntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni
tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig Őrá, aki
botránykő azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak a
számára az élet teljessége.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171116.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 15., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-11-15

2017. november 15. - Szerda

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea
határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele
szembe. Még messze voltak, amikor megálltak, és hangosan így
kiáltottak: "Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!" Ő rájuk tekintett, és
így szólt hozzájuk: "Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak."
Útközben megtisztultak.
Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos
szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát
adott neki. És ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: "Nemde
tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki
visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?" Aztán
hozzá fordult: "Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged."
Lk 17,11-19
Elmélkedés:
Útja során Jézus leprásokkal találkozik. A korabeli szigorú szabályok
szerint a betegség további terjedése megakadályozása érdekében a
leprások Jeruzsálembe és a városokba nem mehettek be. A falvakba és
kisebb településekbe bemehettek, de itt sem élhettek együtt a többi
emberrel, hanem elkülönített helyeken laktak. Lukács evangélista
leírása szerint a leprások Jézustól távol megálltak és onnan kiáltottak
felé, kérték a segítségét. Ez a mozzanat megfelel a korabeli
elvárásoknak, miszerint a fertőzöttek nem közeledhettek az
egészségesekhez, nem érintkezhettek velük. A tíz leprás így kiált
Jézushoz: "Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!" A "Mester" megszólítással
kifejezik Jézus iránti tiszteletüket, de nem nevezik őt például "Dávid
fiának", ami Jézus messiási szerepére, küldetésére utal. Könyörületet
kérnek Jézustól, ami a gyógyulás utáni vágyuk kifejezése.
Ebben az esetben Jézus nem mond egyetlen gyógyító szót sem, hanem
utasítást ad nekik, hogy mutassák meg magukat a papoknak. Az előírások
szerint ugyanis, ha meggyógyult egy leprás és visszatérhetett a
társadalom közösségébe, akkor ennek tényét a pap állapította meg. A
leprások azonnal eleget tesznek az utasításnak, amely hitüknek
köszönhető, s ezért útközben megtisztulnak, megszűnik betegségük.
A tíz meggyógyult közül csak egy érzi kötelességének, hogy Jézushoz
visszatérjen és hálát adjon neki. Legyünk hálásak mindazért, amit
Istennek köszönhetünk!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, add, hogy a te akaratodat mindig készségesen teljesítsük,
hogy Jézus bennünket is testvéreinek tekinthessen. E világ gondolatai
nem a te gondolataid, e világ útjai nem a te útjaid. Add, hogy ebben a
világban élve bátran vállalhassuk, hogy sokan ostobának tartanak
minket, mert szeretnénk a te útjaidon járni. Vezess bennünket a te
parancsaidnak útján, a hit útján végső célunk, a teljesség felé!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2018
Megjelent, már kapható! Ez nem egy gyermekimakönyv. A gyermekkorunkban
tanult reggeli ima első sorát azért választottam címként, mert jól
kifejezi, hogy a napunkat érdemes az evangélium olvasásával és az arról
való elmélkedéssel kezdeni. Az évszám nem elírás, hiszen ez a 2013 óta
megjelenő sorozat nem egy utólagos gyűjtemény, hanem mindig előre
tekintve tartalmazza a következő évi elmélkedéseket, jelen kötet a
2018-dik évi szövegeket.
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel. Szeretettel
ajánlom azoknak, akik számára az evangélium olvasása a mindennapok
éltető forrása. 520 oldal. Ára: 1800 Ft/db.
Evangélium365 naptár 2018
Ez a képes asztali naptár igazi újdonság. Azért készítettük asztali
változatban, hogy a mindennapi munka közben is szem előtt legyen. 64
oldal. Ára 800 Ft/db.
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre
Ezt a foglalkoztató füzetet 6-14 éves gyerekek számára állítottuk
össze. Az év minden vasárnapjára és ünnepére tartalmaz egy-egy játékos
feladatot, amelyek segítségével feldolgozható az evangélium üzenete,
mondanivalója. Olyan szülőknek ajánlom, akik számára fontos gyermekük
vallásos nevelése, valamint a hitoktatóknak, akik ötleteket szeretnének
kapni munkájukhoz. Szerzője Dr. Wachterné Lakatos Ágnes. 68 oldal. Ára:
1200 Ft/db.
Élő Kenyér gyereknaptár 2018
Megújult formában, asztali változatban jelent meg, színes rajzokkal.
Minden hónapra egy-egy evangéliumi jelenettel és idézettel, valamint a
szentek napjaival. 16 oldal. Ára: 500 Ft/db.
Élő Kenyér misekalauz
A gyermekek evangelizációjának egyik legfontosabb eszköze ez a havonta
megjelenő misekalauz. A vasárnapi és ünnepnapi szentmise szövegeit,
gyerekeknek szóló elmélkedéseket, szentek életét, játékos feladatokat,
imádságokat, minisztráns-kisokost tartalmazó újság. 2018. januártól
megújult formában és tartalommal. Előfizetési díj 12 hónapra: 6600
Ft/db, ami a postaköltséget is tartalmazza.
Rendelés az Evangelium365 webáruházban
www.evangelium365.hu/webshop
A szállítási feltételekről és díjakról a webáruház honlapján lehet
tájékozódni: Szállítási díjak és feltételek
Rendelés e-mailben
Ha a webáruházban nem sikerül a rendelés, kérem, küldje el a következő
adatokat a evangelium365@gmail.com címemre.
Szívem első gondolata 2018 darabszám:
Evangélium365 naptár 2018 darabszám:
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre darabszám:
Élő Kenyér gyereknaptár 2018 darabszám:
Élő Kenyér misekalauz 2018. évi előfizetés darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:
Olyan telefonszámot adjon meg, amelyen a csomagfutár a mielőbbi sikeres
kézbesítés érdekében biztosan eléri Önt.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. november 15.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171115.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 14., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-11-14

2017. november 14. - Kedd

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Melyiktek mondja
béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: "Gyere ide
tüstént, és ülj asztalhoz." Nem ezt mondja-e inkább: "Készíts nekem
vacsorát, övezd fel magadat, és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán
majd ehetsz és ihatsz te is?" S talán megköszöni a szolgának, hogy
teljesítette parancsait? Így ti is, amikor megteszitek, amit
parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen
csak azt tettük, ami a kötelességünk volt.
Lk 17,7-10
Elmélkedés:
Az Istennek való hűséges szolgálatra, a hit megőrzésére és a parancsok
teljesítésére vonatkozóan mondja Jézus, hogy ez tanítványainak a
kötelessége. Ha követői mindezt megteszik, nincs okuk dicsekvésre,
hiszen csak kötelességüket teljesítik.
A kötelességek teljesítésével gond van napjainkban. Korunkban ugyanis
éppen a kötelességek rovására sokszor túlhangsúlyozzák a jogokat. A
különféle világi jogrendek előbb beszélnek a személyek jogairól, s csak
utána a kötelességekről. A gyakorlatban pedig még jobban felborul az
egyensúly, hiszen az emberek körömszakadtáig ragaszkodnak jogaikhoz,
miközben megfeledkeznek kötelességeikről, és felháborodnak, ha valaki
számon kéri őket. Azt sem akarják tudomásul venni, hogy saját jogaikat
nem gyakorolhatják mások hátrányára, mások személyes jogait megsértve.
Természetesen nem az emberi jogok tiszteletben tartása ellen emelek
szót, de ha csak a jogaikra tanítjuk meg a gyerekeket és a fiatalokat,
akkor biztosan helytelen úton járunk. Éppen úgy a kötelességek
teljesítésére is kell őket nevelni.
Szabad akaratunknak köszönhetően szembefordulhatunk Istennel. De jogunk
van szabadon őt választani is! Isten-szolgálatunkat ne csupán
kötelességnek tekintsük, hanem tegyük szabadon és szeretettel!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Te szeretsz engem a szenvedésben is! Uram, hiszek irántam való
jóságodban és szeretetedben. Biztosan tudom, hogy Te gondoskodsz rólam.
Sok kegyetlenség van a világban. De a világ minden természetes
összefüggésével együtt egy magasabb hatalomnak van alávetve. Hiszem,
hogy Te vagy a világ Ura és Teremtője. Hiszem, hogy minden a Te
kezedben van, minden ember, én is. Te Atyánk vagy, és szeretsz
mindannyiunkat. Köszönöm, hogy Te vagy az állandó változásban az élet
nyugvópontja, amelyhez tarthatom magam. Köszönöm, hogy szilárd életem
van Benned, és így a jövőm nincs a véletlenre bízva.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2018
Megjelent, már kapható! Ez nem egy gyermekimakönyv. A gyermekkorunkban
tanult reggeli ima első sorát azért választottam címként, mert jól
kifejezi, hogy a napunkat érdemes az evangélium olvasásával és az arról
való elmélkedéssel kezdeni. Az évszám nem elírás, hiszen ez a 2013 óta
megjelenő sorozat nem egy utólagos gyűjtemény, hanem mindig előre
tekintve tartalmazza a következő évi elmélkedéseket, jelen kötet a
2018-dik évi szövegeket.
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel. Szeretettel
ajánlom azoknak, akik számára az evangélium olvasása a mindennapok
éltető forrása. 520 oldal. Ára: 1800 Ft/db.
Evangélium365 naptár 2018
Ez a képes asztali naptár igazi újdonság. Azért készítettük asztali
változatban, hogy a mindennapi munka közben is szem előtt legyen. 64
oldal. Ára 800 Ft/db.
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre
Ezt a foglalkoztató füzetet 6-14 éves gyerekek számára állítottuk
össze. Az év minden vasárnapjára és ünnepére tartalmaz egy-egy játékos
feladatot, amelyek segítségével feldolgozható az evangélium üzenete,
mondanivalója. Olyan szülőknek ajánlom, akik számára fontos gyermekük
vallásos nevelése, valamint a hitoktatóknak, akik ötleteket szeretnének
kapni munkájukhoz. Szerzője Dr. Wachterné Lakatos Ágnes. 68 oldal. Ára:
1200 Ft/db.
Élő Kenyér gyereknaptár 2018
Megújult formában, asztali változatban jelent meg, színes rajzokkal.
Minden hónapra egy-egy evangéliumi jelenettel és idézettel, valamint a
szentek napjaival. 16 oldal. Ára: 500 Ft/db.
Élő Kenyér misekalauz
A gyermekek evangelizációjának egyik legfontosabb eszköze ez a havonta
megjelenő misekalauz. A vasárnapi és ünnepnapi szentmise szövegeit,
gyerekeknek szóló elmélkedéseket, szentek életét, játékos feladatokat,
imádságokat, minisztráns-kisokost tartalmazó újság. 2018. januártól
megújult formában és tartalommal. Előfizetési díj 12 hónapra: 6600
Ft/db, ami a postaköltséget is tartalmazza.
Rendelés az Evangelium365 webáruházban
www.evangelium365.hu/webshop
A szállítási feltételekről és díjakról a webáruház honlapján lehet
tájékozódni: Szállítási díjak és feltételek
Rendelés e-mailben
Ha a webáruházban nem sikerül a rendelés, kérem, küldje el a következő
adatokat a evangelium365@gmail.com címemre.
Szívem első gondolata 2018 darabszám:
Evangélium365 naptár 2018 darabszám:
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre darabszám:
Élő Kenyér gyereknaptár 2018 darabszám:
Élő Kenyér misekalauz 2018. évi előfizetés darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:
Olyan telefonszámot adjon meg, amelyen a csomagfutár a mielőbbi sikeres
kézbesítés érdekében biztosan eléri Önt.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. november 14.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171114.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 13., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-11-13

2017. november 13. - Hétfő

Egy alkalommal Jézus így beszélt tanítványaihoz: "Lehetetlen, hogy
botrányok ne forduljanak elő; de jaj annak, aki azokat okozza! Jobb
lenne, ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák, mint
hogy egyet is megbotránkoztasson ezek közül a kicsinyek közül.
Vigyázzatok magatokra! Ha vét ellened testvéred, fedd meg! De ha
megbánja, bocsáss meg neki! Még ha napjában hétszer vét is ellened, de
hétszer fordul hozzád, és azt mondja: Megbántam, - bocsáss meg neki!"
Az apostolok kérték az Urat: "Növeld bennünk a hitet!" Az Úr így
válaszolt: "Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt
mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől, és verj gyökeret a
tengerben! - engedelmeskedik nektek."
Lk 17,1-6
Elmélkedés:
A tanítványokhoz intézett beszédében Jézus különféle intelmeket
fogalmaz meg. Az első, hogy kerüljék a botrányokat. Ebben az esetben a
botrány a bűnre vezetést, mások bűnre csábítását jelenti. Helytelen
keresztény életünk következményeként az emberek elfordulhatnak
Istentől, eltávolodhatnak a krisztusi közösségtől. Ez mindenképpen
kerülendő, ezért törekedni kell a helyes vallásosságra és a
példamutatásra. A botrányokozás súlyosságát jelzik a túlzó kifejezések,
amelyek mintegy el akarnak rettenteni.
A következő intelem arra vonatkozik, hogy miként viselkedjen egy
tanítvány, ha a másik vétkezik ellene. A másik bűnéről nem kell
feltétlenül hallgatni. Azt szóvá kell tenni, hogy az illető belássa
hibáját és a jövőben másként viselkedjen. A hibát, a bűnt mindig meg
kell bocsátani. Nem kell azt újra és újra szóvá tenni, nem szükséges
újból a másik fejére olvasni azt, hanem el kell felejteni, meg kell
bocsátani.
A harmadik figyelmeztetés a hitről, a hit erejéről szól. Itt is a
bibliai nyelvezetre jellemző túlzó mondással állunk szemben.
Nyilvánvaló ugyanis, hogy a hit nem arra való, hogy szederfát ültessünk
a tengerbe. Jézus példája azt szemlélteti, hogy a hit nem ismer
határokat. A hit Isten ajándéka, amelyet érdemes kérnünk. A hit
feltétlen bizalmat jelent Isten iránt, aki számára semmi sem
lehetetlen.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jézus, reményünk! Téged követve azt választjuk, hogy szívünk mélyéből
szeretünk. Te az Evangélium örömét adod nekünk, bármily kicsinynek
érezzük is azt. És mégis, mikor ellentmondások támadják meg lelkünket,
add nekünk, hogy Rád bízhassuk magunkat, ó Krisztus, és mi igyekszünk
megosztani Veled mindazt, ami az életben ránk nehezedik.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2018
Megjelent, már kapható! Ez nem egy gyermekimakönyv. A gyermekkorunkban
tanult reggeli ima első sorát azért választottam címként, mert jól
kifejezi, hogy a napunkat érdemes az evangélium olvasásával és az arról
való elmélkedéssel kezdeni. Az évszám nem elírás, hiszen ez a 2013 óta
megjelenő sorozat nem egy utólagos gyűjtemény, hanem mindig előre
tekintve tartalmazza a következő évi elmélkedéseket, jelen kötet a
2018-dik évi szövegeket.
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel. Szeretettel
ajánlom azoknak, akik számára az evangélium olvasása a mindennapok
éltető forrása. 520 oldal. Ára: 1800 Ft/db.
Evangélium365 naptár 2018
Ez a képes asztali naptár igazi újdonság. Azért készítettük asztali
változatban, hogy a mindennapi munka közben is szem előtt legyen. 64
oldal. Ára 800 Ft/db.
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre
Ezt a foglalkoztató füzetet 6-14 éves gyerekek számára állítottuk
össze. Az év minden vasárnapjára és ünnepére tartalmaz egy-egy játékos
feladatot, amelyek segítségével feldolgozható az evangélium üzenete,
mondanivalója. Olyan szülőknek ajánlom, akik számára fontos gyermekük
vallásos nevelése, valamint a hitoktatóknak, akik ötleteket szeretnének
kapni munkájukhoz. Szerzője Dr. Wachterné Lakatos Ágnes. 68 oldal. Ára:
1200 Ft/db.
Élő Kenyér gyereknaptár 2018
Megújult formában, asztali változatban jelent meg, színes rajzokkal.
Minden hónapra egy-egy evangéliumi jelenettel és idézettel, valamint a
szentek napjaival. 16 oldal. Ára: 500 Ft/db.
Élő Kenyér misekalauz
A gyermekek evangelizációjának egyik legfontosabb eszköze ez a havonta
megjelenő misekalauz. A vasárnapi és ünnepnapi szentmise szövegeit,
gyerekeknek szóló elmélkedéseket, szentek életét, játékos feladatokat,
imádságokat, minisztráns-kisokost tartalmazó újság. 2018. januártól
megújult formában és tartalommal. Előfizetési díj 12 hónapra: 6600
Ft/db, ami a postaköltséget is tartalmazza.
Rendelés az Evangelium365 webáruházban
www.evangelium365.hu/webshop
A szállítási feltételekről és díjakról a webáruház honlapján lehet
tájékozódni: Szállítási díjak és feltételek
Rendelés e-mailben
Ha a webáruházban nem sikerül a rendelés, kérem, küldje el a következő
adatokat a evangelium365@gmail.com címemre.
Szívem első gondolata 2018 darabszám:
Evangélium365 naptár 2018 darabszám:
Élő Evangélium a liturgikus "B" évre darabszám:
Élő Kenyér gyereknaptár 2018 darabszám:
Élő Kenyér misekalauz 2018. évi előfizetés darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:
Olyan telefonszámot adjon meg, amelyen a csomagfutár a mielőbbi sikeres
kézbesítés érdekében biztosan eléri Önt.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. november 13.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171113.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. november 12., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-11-12

2017. november 12. - Évközi 32. vasárnap

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és
kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak.
A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak
azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s
ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás
hangzott: "Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!" Erre a szüzek mindnyájan
fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat:
"Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!" Az okosak
ezt válaszolták: "Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen.
Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!" Míg azok
vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak,
bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett
a többi szűz is. Így szóltak: "Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!" De ő
így válaszolt: "Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket!"
Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
Mt 25,1-13
Elmélkedés:
Éberség és előrelátás
Az egyházi év végéhez közeledve egyre inkább előtérbe kerül az a
gondolat, hogy éberen várakozzunk és mindig legyünk készen az Úrral
való találkozásra. A tíz hajadonról szóló hasonlat egyrészt az
éberséget, másrészt a jócselekedeteket állítja a középpontba, mint
követendő magatartást. Legyünk éberek, nehogy olaj nélkül, üres
lámpával, üres kézzel, jócselekedetek nélkül álljunk, amikor az Úr
megérkezik hozzánk. Jézus példabeszéde szerint azok számítanak okosnak
és bölcsnek, akik éjszaka közepén álmukból felébredve is azonnal készen
állnak. Az éberség, a készenlét és az előrelátás mellett az ő
jócselekedeteiket jelképező olaj is fontos elem. Ez nem megosztható,
azaz saját érdemeimet nem tudom másra átruházni, jószándékomat és
jócselekedeteimet nem tudom másnak átadni. Éppen ezért az okosak
magatartása nem tekinthető önzésnek, hanem felelősségteljes döntés,
mert ha adtak volna az olajból, ők sem mehettek volna be a vőlegény
ünnepére. Ha valaki a jócselekedetek elmulasztása miatt nem jut be a
mennyországba, hanem a kárhozatra kerül, az ne másokat hibáztasson
emiatt!
A balgák esete komoly figyelmeztetés számunkra. Nem gondolták, hogy
esetleg többet kell várakozniuk. Nem gondoltak arra, hogy kevés lehet
az olajuk, nem gondoskodtak többről. Mentségükre felhozhatnánk, hogy
egy váratlan eset állt elő, rajtuk kívül álló ok lépett fel, nem ők
hibásak azért, hogy késett a vőlegény. Mások hibája miatt miért ők
kapják a büntetést? Gyenge lábakon áll ez a védekezés, ugyanis a többi
szűz gondolt a késés lehetőségére és gondoskodtak tartalék olajról. Ők
sem tudták előre, hogy késni fog a vőlegény, de számítottak rá, hogy ez
sincs kizárva. A balgák is gondolhattak volna erre, megtehették volna
ugyanezt. Elvesztették annak lehetőségét, hogy részt vegyenek a
vőlegény ünnepén. Elmulasztották az alkalmat. Hiába hivatkoznak arra,
hogy ők is meghívottak és hiába kérnek bebocsátást utólag, a vőlegény
elutasítja őket: "Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket!"
Emberileg talán könyörtelennek tűnik az elutasítás, de ne essünk abba a
hibába, hogy a vőlegényt kezdjük el hibáztatni a balgák mulasztása
miatt! Ha valaki a saját bűnös élete és a szeretet elmulasztása miatt
nem jut be a mennyországba, hanem a kárhozatra kerül, az ne Istent
hibáztassa emiatt!
A bölcs előrelátás azt jelenti, hogy állandóan gondolunk az Istennel
való végső találkozásra. Ez a jövőben biztosan bekövetkező találkozás
hatással van jelen életünkre, azaz állandóan szemünk előtt tartjuk azt,
hogy mit kell megtennünk üdvösségünkért, amely halálunk és
feltámadásunk után vár ránk. Az időpontot nem tudhatjuk előre. Az is
biztos, hogy az esemény egyszeri lehetőség lesz számunkra. Az örök
életre való feltámadásban mindazok részesülnek, akik megőrizték a
Krisztussal való közösséget és nem tértek le a hit útjáról. Akik
hűségesek maradnak Krisztushoz, és éberen várják őt, azoknak nem kell
attól félniük, hogy bezárul előttük a mennyország ajtaja. A mennybe
való belépőjegynek az ember jócselekedetei számítanak, mindaz a
szolgálat, amit önzetlenül végzünk másokért, embertársainkért.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! A szeretet köt bennünket hozzád, amely szeretet
a jegyesi és a hitvestársi kapcsolat és minden emberi kapcsolat alapja.
A te vendégednek tartjuk magunkat, és örülünk annak, hogy meghívottak
vagyunk, mert hívásod a te szereteted jele. Együtt élni, ünnepelni
veled, erre kaptunk mindannyian meghívást. Személyes felelősségünk,
hogy mennyire vagyunk előrelátóak és felkészültek. Könnyelműségünk akár
végzetes is lehet. Adj nekünk okosságot és bölcsességet, hogy lelkünk
égő mécsesével várjuk eljöveteledet!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171112.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum