2012. november 24., szombat

[Evangelium] 2012-11-24

2012. november 24. - Szombat

Abban az időben: Odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik
azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle: „Mester! Mózes
meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga
után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és
támasszon utódot testvérének. Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán
meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd
sorra mind a hét. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül
az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz
mind a hétnek felesége volt."
Jézus ezt válaszolta nekik: „A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik
pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való
feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se
halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai,
mert feltámadtak. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt
a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák
Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az
élőké, hiszen mindenki érte él." Erre néhány írástudó megjegyezte:
„Mester, helyesen válaszoltál." Nem is mertek többé tőle semmit sem
kérdezni.
Lk 20,27-40

Elmélkedés:

A feltámadásban való hit sok ember számára próbatétel. A halál könyörtelen
tényével szembesülve az ember könnyen azt gondolja, hogy az életnek ezzel
vége, s ezután nem következik semmi. Az ember valóban nem is tud semmit
tenni a maga erejéből, hogy ez ne így legyen. Isten viszont igen! Ő, aki
életet ad minden embernek, képes arra is, hogy új életet adjon az embernek
a halál után. Új életet adott Fiának, Jézusnak, akit húsvétvasárnap
hajnalra feltámasztott, és új életet ad majd nekünk is, amikor feltámaszt
minket az örök életre. A feltámadást követően találkozhatunk az örök
szeretettel.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, nem az evilági országért kérünk téged, amely
mulandó és ideiglenes, hanem azért az Országért imádkozunk hozzád, amely
örökké tart, amelyben nem lehet hiány és gyöngeség, ahol a szép angyalok
színről színre jutnak és dicsérnek téged. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 23., péntek

[Evangelium] 2012-11-23

2012. november 23. - Péntek

Amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, bement a templomba, és kiűzte
onnan a kereskedőket. Ezt mondta nekik: „Írva van: Az én házam az imádság
háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek." Ott tanított azután mindennap a
templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői az életére törtek. De
nem tudták eldönteni, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó
figyelemmel hallgatta (tanítását).
Lk 19,45-48

Elmélkedés:

Miután Jézus kiűzi a kereskedőket a jeruzsálemi templomból, minden nap ott
tanít, az emberek pedig odaadó figyelemmel hallgatják. Mielőtt Jézus
szavait odaadással tudnánk hallgatni, szükséges, hogy megtisztítsuk
lelkünket, azaz eltávolítsunk belőle mindent, ami nem oda való. Ha tiszta
a szívünk és a lelkünk, képesek vagyunk teljes odaadással figyelni Jézus
tanítására. Ellenkező esetben nem képes megérinteni minket a tanítás.
Elméletileg választhatnánk más utat is. Az írástudók, akik eltűrték Isten
házában a kereskedést, nem képesek tanulni Jézus jelképes cselekedetéből
és az életére törnek. A méltatlan tevékenységek megtűrésének következménye
az lesz, hogy szembefordulnak Jézussal. Mi inkább kövessük a nép példáját!
Azokét, akik Jézusra figyelnek és őt hallgatják.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Viselnem kell a keresztet, ha együtt akarok lenni Krisztussal
dicsőségében! Gondolni akarok az utolsó dolgokra. A mindig közeli halált
és Krisztus szenvedéseit nem felejtem el. Jótéteményeiért szüntelen hálát
adok. A javak, barátok, szabadság, élet elvesztése miatt nem bánkódom,
hogy elnyerjem Krisztust.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 22., csütörtök

[Evangelium] 2012-11-22

2012. november 22. - Csütörtök

Amikor Jézus közel ért Jeruzsálemhez, és megpillantotta a várost, sírva
fakadt. Azután ezt mondta: „Bárcsak felismernéd te is, legalább ezen a
napon, ami üdvösségedre szolgál! Most azonban el van rejtve szemed előtt.
Jönnek majd napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és
mindenfelől ostromol. Eltipornak téged és gyermekeidet, akik falaid közt
laknak. Nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod
idejét."
Lk 19,41-44

Elmélkedés:

Bárcsak felismernéd te is, ami üdvösségedre szolgál – mondja Jézus, amikor
megpillantja Jeruzsálem városát. További szavai beigazolódtak, amikor a
rómaiak 70-ben megostromolták és elfoglalták a várost, a templomot
felgyújtották. Jeruzsálem a nevében hirdeti, hogy a béke városa, mégis úgy
tűnik, hogy azóta is a békétlenség uralkodik falai között, s nem szűnnek a
vallási különbség okozta viszályok. De mintha nem is csak a városnak, a
kőből épült házaknak szólna a figyelmeztetés, hanem a város lakóinak, s
nem is csupán azoknak, akik egykor lakták, hanem mindenkinek, nekünk is.
Bárcsak minden embere felismerné, ami üdvösségére szolgál! Jézus szavai
szerint nem attól kell félnünk, aki elveheti életünket, hanem attól, aki
lelkünket a kárhozatra taszíthatja, azaz meghiúsítja üdvösségünket. Ha nem
szeretnénk vesztünket, akkor fel kell ismernünk Üdvözítőnket Jézus
Krisztust! El kell fogadnunk, hogy nincs üdvösség senki másban, csak
Őbenne! Legalább ezen a napon gondolkozzunk el azon, hová is vezet a mi
életünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus Krisztus, lelkem Pásztora, vedd el tőlem minden bűnömet kereszted és
szereteted erejében! Tiéd akarok lenni! Gyönge vagyok és a bűn sokszor
fogva tart, de szeretném őszinte szívvel és teljes erőmből ismét
megkísérelni, hogy mindennel szakítsak, ami Tőled távol tart. Életem
egyetlen Pásztora, segíts ebben!

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik megrendelték idei könyveimet.
Folyamatosan küldöm, mindenki a kapott visszajelzés szerint várhatja a
könyveket. A nagy érdeklődésre való tekintettel újra kellett nyomtatnunk,
de már ez is fogyóban van. Egy újranyomás még belefér az időbe november
utolsó napjaiban.
Jelzem, hogy csak azoknak tudom garantálni a küldést, illetve azt, hogy
karácsonyig megérkezik a könyv, aki 2012. november 26. hétfő éjfélig
elküldi rendelését. Valamennyivel többet nyomtatunk, de aki utána rendel,
már nem biztos, hogy belefér a keretbe. Köszönöm a megértést.
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Szívem első gondolata 2013: 1200 Ft/db + 200 Ft/db postaköltség
Magyarországra. (Külföldre a magas postaköltség miatt nem vállalom.)
Bővebb információ a könyvről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/szivem_elso_gondolata_2013
És elkészült az idei karácsonyra az új "mesekönyv", új, igaz
történetekkel.
A hit ajándéka: 900 Ft/db + 100 Ft/db postaköltség Magyarországra.
(Külföldre a magas postaköltség miatt nem vállalom.)
Bővebb információ a könyvről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/a_hit_ajandeka

Megrendeléshez kattintson a linkre és töltse ki az űrlapot! Aki korábban
megrendelte, kérem, ne küldje el újra ugyanazt a rendelést, nekik
folyamatosan küldöm.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHNRUnEyNEJQY2Q0OVBZa1JFUVRObEE6MQ#gid=0
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 21., szerda

[Evangelium] 2012-11-21

2012. november 21. - Szerda

Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan
megvalósul az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta nekik:
„Egy előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi méltóságot
nyerjen, és úgy térjen vissza. Magához hívta tíz szolgáját. Tíz mínát
adott nekik, és így szólt: „Kereskedjetek vele, míg vissza nem térek!"
Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért követséget küldtek utána, és
tiltakoztak: „Nem akarjuk, hogy ez legyen a királyunk!" Az előkelő ember
mégis elnyerte a királyi méltóságot, és hazatért. Ekkor hívatta szolgáit,
akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki mennyit szerzett vele.
Előlépett az első, és így szólt: „Uram, mínád tíz mínát hozott." Erre azt
mondta neki: „Jól van, derék szolgám! Mivel a kevésben hűséges voltál, tíz
város kormányzását bízom rád." Jött a másik szolga, és így szólt: „Uram,
mínád öt mínát hozott. „ Ennek azt mondta: „Te öt város kormányzója
leszel." Jött a harmadik, és így szólt: „Uram, itt a mínád. Kendőbe kötve
elrejtettem. Féltem ugyanis tőled, mert szigorú ember vagy: felveszed,
amit le nem tettél, és learatod, amit nem is vetettél." Ezt így büntette
meg: „A magad szavával ítéllek el, haszontalan szolga. Tudtad, hogy
szigorú ember vagyok: felveszem, amit le nem tettem, és learatom, amit nem
vetettem. Miért nem adtad pénzemet a pénzváltóknak, hogy hazaérkezve
kamatostul kaptam volna vissza?" Aztán a körülállókhoz fordult: „Vegyétek
el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek tíz mínája van!" Azok
megjegyezték: „Uram, hiszen már van tíz mínája." De ő így válaszolt:
„Mondom nektek: Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék.
Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van. Ellenségeimet
pedig, akik nem akarták, hogy királyuk legyek, hozzátok ide, és öljétek
meg szemem láttára!"" E szavak után Jézus folytatta útját Jeruzsálem felé.
Lk 19,11-28

Elmélkedés:

A tíz szolgáról szóló példabeszéddel Jézus az Isten Országának arra a
jellegére világít rá, amely szerint senki sem maradhat tétlen, aki ehhez
az Országhoz tartozik. Kereszténynek lenni feladatot és küldetést jelent.
Kamatoztatnunk kell a jó képességeket, melyeket Isten bízott ránk. Divatos
mai kifejezéssel szólva: kereszténynek lenni vállalkozást jelent,
természetesen nem az anyagi javakkal. A megőrzésre való törekvés nem elég
az üdvösséghez. Egy vállalkozás persze csődbe is mehet. Ugyanígy végzetes
lehet, ha megrekedünk egy lelki szinten és nem törekszünk a fejlődésre.
Hűségünk jele éppen az, hogy a magunk és mások lelki hasznára fordítjuk az
Isten által nekünk juttatott lelki javakat. Az elszámolás elől nem
futhatunk el. A történet kezdetén tíz szolga kap pénzt, s a végén három
elszámolásáról hallunk. Bár az evangélista nem szentel neki külön
figyelmet, de nyilvánvaló, hogy a többi hétnek is el kell számolnia.
Felelősségteljesen és bátran használjuk lelki javainkat!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, segíts engem abban, hogy becsületesen, tisztességesen élve,
az embereket szolgálva és Hozzád hűségesen haladjak előre az örök élet
felé. Add, hogy mindig felismerjem, mit kell tennem, s adj erőt mindannak
megtételéhez, ami üdvösségemhez szükséges. Céljaim és végső célom
elérésében vezessen engem igazságban és tisztességben a Szentlélek!

________________________________

Aktuális:
Kedves Eszter és e-vangélium olvasók!
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik megrendelték idei könyveimet.
Folyamatosan küldöm, mindenki a kapott visszajelzés szerint várhatja a
könyveket. A nagy érdeklődésre való tekintettel újra kellett nyomtatnunk,
de már ez is fogyóban van. Egy újranyomás még belefér az időbe november
utolsó napjaiban.
Jelzem, hogy csak azoknak tudom garantálni a küldést, illetve azt, hogy
karácsonyig megérkezik a könyv, aki 2012. november 26. hétfő éjfélig
elküldi rendelését. Valamennyivel többet nyomtatunk, de aki utána rendel,
már nem biztos, hogy belefér a keretbe. Köszönöm a megértést.
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Szívem első gondolata 2013: 1200 Ft/db + 200 Ft/db postaköltség
Magyarországra. (Külföldre a magas postaköltség miatt nem vállalom.)
Bővebb információ a könyvről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/szivem_elso_gondolata_2013
És elkészült az idei karácsonyra az új "mesekönyv", új, igaz
történetekkel.
A hit ajándéka: 900 Ft/db + 100 Ft/db postaköltség Magyarországra.
(Külföldre a magas postaköltség miatt nem vállalom.)
Bővebb információ a könyvről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/a_hit_ajandeka

Megrendeléshez kattintson a linkre és töltse ki az űrlapot! Aki korábban
megrendelte, kérem, ne küldje el újra ugyanazt a rendelést, nekik
folyamatosan küldöm.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHNRUnEyNEJQY2Q0OVBZa1JFUVRObEE6MQ#gid=0
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 20., kedd

István atya (Horváth István Sándor) karácsonyi könyvei

 

Kedves Zoltán!

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik megrendelték idei könyveimet. Folyamatosan küldöm, mindenki a kapott visszajelzés szerint várhatja a könyveket. A nagy érdeklődésre való tekintettel újra kellett nyomtatnunk, de már ez is fogyóban van. Egy újranyomás még belefér az időbe november utolsó napjaiban.

Jelzem, hogy csak azoknak tudom garantálni a küldést, illetve azt, hogy karácsonyig megérkezik a könyv, aki 2012. november 26. hétfő éjfélig elküldi rendelését.

Valamennyivel többet nyomtatunk, de aki utána rendel, már nem biztos, hogy belefér a keretbe. Köszönöm a megértést.

 

Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)

 

Szívem első gondolata 2013: 1200 Ft/db + 200 Ft/db postaköltség Magyarországra. (Külföldre a magas postaköltség miatt nem vállalom.)

Bővebb információ a könyvről: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/szivem_elso_gondolata_2013

 

És elkészült az idei karácsonyra az új "mesekönyv", új, igaz történetekkel.

A hit ajándéka: 900 Ft/db + 100 Ft/db postaköltség Magyarországra. (Külföldre a magas postaköltség miatt nem vállalom.)

Bővebb információ a könyvről: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/a_hit_ajandeka

 

Megrendeléshez kattintson a linkre és töltse ki az űrlapot!

Aki korábban megrendelte, kérem, ne küldje el újra ugyanazt a rendelést, nekik folyamatosan küldöm.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dHNRUnEyNEJQY2Q0OVBZa1JFUVRObEE6MQ#gid=0

 

--

 

Üdvösséget!

Horváth István Sándor

 

Zalalövői Plébánia

H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

Tel.: (+36)92-371-049

 

[Evangelium] 2012-11-20

2012. november 20. - Kedd

Abban az időben: Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű
gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni
Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát
előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert Jézusnak
arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította:
„Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom." Erre ő
sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva
megjegyezték: „Bűnös embernél száll meg." Zakeus azonban odaállt az Úr
elé, és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha
valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette." Jézus
kijelentette: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám
fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett."
Lk 19,1-10

Elmélkedés:

Zakeus története az egyik legszebb példa az evangéliumban a megváltó Isten
és a bűnös ember találkozására. Az egyik oldalon találjuk az embereket
üdvözíteni akaró isteni szándékot, a másikon pedig a megváltásra váró
embert. Az üdvösség pillanata akar köszönt be, amikor e két szándék
találkozik. Az isteni irgalom rátalál az irgalomra vágyó emberre. Amikor
újra és újra elolvassuk ezt a megkapó történetet, észrevesszük, hogy
milyen csodálatos dolog történt Zakeussal és együtt örülünk vele. De
bármennyire is szépnek találjuk, hogy a bűnös ember számára egy új élet
kezdődik, még ennél is csodálatosabb, amikor mindez nem mással, hanem
velünk történik. Az irgalmas Isten engem is keres.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, életemben oly sok az árnyék, de Te azt akarod, hogy fény legyek.
Bennem még oly sok a homály, de Te azt akarod, hogy testvéreimnek
világítsak. Magamat is alig vonszolom, de Te azt akarod, hogy testvéreimet
hozzád vezessem, Hozzád vonzzam. Oly üres és íztelen vagyok Uram, de Te
azt akarod, hogy a só legyek. Uram, Te légy életem fénye, világossága,
íze, jó illata! Engedd, ha velem találkoznak az emberek, Rád találjanak!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 19., hétfő

[Evangelium] 2012-11-19

2012. november 19. – Hétfő, Árpád-házi Szent Erzsébet

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Nektek, akik hallgattok
engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és
imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik
arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is.
Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd
vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is
bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek,
milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik
azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is
jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik.
Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára
számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit
kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok
kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök,
és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a
gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne
mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne
ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és
nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött,
megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel
ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is."
Lk 6,27-38

Elmélkedés:

A mai evangéliumban hallott beszédet Jézus saját tanítványainak mondja,
akiket később üldözések és ellenségeskedések fognak érni. Ilyen
helyzetekben a természetes emberi viselkedés, ha nem is a visszatámadás,
de mindenképpen az önvédelem. De Jézus mégsem ezt ajánlja, mert ez is
erőszakkal járhat, hanem a teljes erőszakmentességet és az ellenség
szeretetét. Az ellenség szeretetét, Jézus nem csak parancsba adja, hanem
maga is példát mutat erre. Neki is voltak ellenségei, akik nem fogadták el
vagy akik életére törtek és halálra adták. A kereszten mindenkinek
megbocsátott, legyőzve ellenségei gyűlöletét. Példáját és az irgalmas Atya
példáját követve mi is bocsássunk meg azoknak, akik ellenünk vétenek, hogy
számíthassunk bűneink megbocsátására.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Nekem Te vagy az Uram, akinek akaratát a sajátoménál jobban szeretem!
Mivel nem tudok állandóan szavakkal imádkozni; ha valaha is imádkoztam
igazi odaadással, most halld meg kiáltásomat! Fogadd kegyesen a Téged
kérlelő odaadást, mint végtelen kiáltást; s hogy szavaim még méltóbbak
legyenek a meghallgatásra, adj imádságomnak erőt és állhatatosságot!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 18., vasárnap

[Evangelium] 2012-11-18

2012. november 18. – Évközi 33. vasárnap

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Azokban a napokban,
amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad
világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó
erők megrendülnek.
Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy
hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti
választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig.
Vegyetek példát a fügefáról: Amikor már zöldellni kezd és levelet hajt,
tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek
mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van már, az ajtó előtt.
Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem
következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám
azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú,
hanem egyedül az Atya.
Mk 13,24-32

Elmélkedés:

A hit fényében
A minap mesélte valaki, hogy milyen szörnyű élményben volt része.
Családjukkal elhatározták, hogy az őszi iskolaszünetben felkeresnek egy
magyarországi kegyhelyet. Rosszul indult a dolog, mert előző este viharos
szél, rengeteg eső volt, s a rossz időjárást rossz előjelnek vették.
Amikor odaértek a kegyhelyre, a gyalogos úton egy hatalmas faág
torlaszolta el az utat, ami bizonyára az esti viharban szakadhatott le,
alig tudták kikerülni, majdnem az árokba estek bele, úgy tudtak csak
elmenni mellette. Ezt is rossz előjelnek vették, de ezt még tetőzte, hogy
a templom nem volt kivilágítva, csak néhány gyertya világított, szinte
teljes sötétségben botorkált ott néhány zarándok. Mindezek a dolgokat az
illető úgy értékelte, hogy itt a világvége. Próbáltam megnyugtatni, de
akkor előhozta, hogy a maják ősi naptára szerint december 21-én vége lesz
a világnak, ő ezt elhiszi, ezek a jelek és a sok-sok természeti csapás
világszerte mind azt bizonyítja, hogy hamarosan eljön a világvége.

Beszélgetésünk után két nappal kaptam valakitől egy e-mailt, amelyben
beszámol az illető egy élményéről. Családjukkal elmentek egy kegyhelyre,
csodálatos idő volt, mert az előző esti szél elfújta a párát, ragyogóan
sütött a nap. A kegyhelyre érve meglátták, hogy egy nagy faág nehezíti a
gyalogosok közlekedését az úton, ezért két nagyobb fiával mindjárt
félrehúzták, felszabadították az utat. A templomba lépve félhomály,
sötétség fogadta őket, de éppen abban a pillanatban gyulladt fel az összes
villany. Utóbb kiderült, hogy a vihar leszakított egy vezetéket,
áramszünet volt, és éppen akkor sikerült helyreállítani az
áramszolgáltatást. Részt vettek a szentmisén, majd sétáltak a gyönyörű
őszi erdőben, hazafelé megbeszélték, hogy adventben hogyan készülnek majd
a karácsonyra, egyszóval szép élményekkel tért haza a család minden tagja.
Nem tagadom, hogy bizony mosolyra fakadtam e sorokat olvasván. A két
család ugyanazon a helyen, ugyanazon a napon volt, és mégis mennyire
másként láttak mindent. Ugyanazok a jelek egészen más hatást gyakoroltak
rájuk, más érzéseket, gondolatokat keltettek bennük.

Az egyházi év végéhez közeledvén az evangéliumban Jézus szavait
olvashatjuk a végső időkről. Különleges égi jelenségekről beszél, amelyek
értelme meglehetősen homályos számunkra. Mit jelenthet a nap és a hold
elsötétedése? Talán egy napfogyatkozást? Vagy mit jelenthet az, hogy a
csillagok lehullanak az égről? Talán az augusztusi hullócsillagokra vagy
egy üstökösre gondoljunk? A „mindenséget összetartó erők megrendülése"
talán földrengésekre utal? A katasztrófafilmek rajongói felkapják fejüket
és elégedetten mondják: Lám, Jézus is megmondta, hogy eljön a világvége!
És ennek biztosan most van az ideje, mert soha korábban nem történtek
olyan nagy áradások, szélviharok és földrengések, mint korunkban. A
tudósok pedig óvatosságra intenek e jelek értelmezésével kapcsolatban és
józan módon ezt mondják: Korábban is ugyanennyi természeti csapás történt,
csak most a világ bármely pontjáról élő adásban nézhetjük a televízió
segítségével például egy hurrikán pusztítását.

Milyen tanulságokat tudunk megfogalmazni Jézusnak a világ végső sorsáról
szóló szavaival kapcsolatban? Először is azt, hogy senki ne keltsen
pánikot azt állítván, hogy egy adott napon biztosan elpusztul a föld.
Másodszor: Ne higgyünk azoknak, akik azt állítják, hogy a közeljövőben
biztosan bekövetkezik az egész világ pusztulása! Egyszer bekövetkezik, de
ennek ideje nem ismert az ember számára. Harmadszor: Legyünk felkészültek!
Ez nem azt jelenti, hogy legyen tartalék élelmiszerünk és ivóvizünk, hanem
lelki éberséget jelent. Álljunk készen mindenkor arra, hogy Istennel
találkozzunk! Negyedszer: Törekedjünk Krisztus örökérvényű tanításának
egyre mélyebb megismerésére! Az ő tanításának fényében, a hit fényében
másként látjuk a világot. 2012. december 22-én pedig másként fogjuk
megítélni a rémhíreket terjesztő álprófétákat.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Add nekem kegyelmedet, hogy akkor is boldognak
érezzem magam, ha hitem miatt szavakkal vagy cselekedetekkel bántanak. Bár
a világban élek, mégsem vagyok a világé, mert egész életemmel téged
akarlak szolgálni. Add nekem a hit ajándékát! Add nekem a hithez való
hűség kegyelmét! Add nekem a hitben való kitartást és növekedést! Tudom,
hogy hitből fakadó jócselekedeteimmel biztosíthatom üdvösségem. Tudom,
hogy hitből fakadó imáimmal segíthetek másokat az üdvösség útján. Segíts,
hogy tetteim és szavaim dicsőséget szerezzenek neked, aki mindenkit az
örök életre hívsz. Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum