2015. október 31., szombat

[Evangelium] 2015-10-31

2015. október 31. – Szombat

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála
étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első
helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. „Amikor lakodalomra hívnak, ne
ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha
ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: Add át a
helyedet neki! És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod.
Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet,
hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: Barátom, menj följebb!
Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki
magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt
felmagasztalják."
Lk 14,1. 7-11

Elmélkedés:

Az evangéliumi jelenet a farizeus házában folytatódik, ahová Jézust
vendégségbe hívják. Úgy tűnik, mintha mindenki hirtelen megfeledkezett
volna arról, hogy Jézus szombaton gyógyított s ezzel megszegte a törvényt.
Ismét nyugodt a légkör, a meghívott vendégek helyet keresnek maguknak. A
zsidó szokások szerint a vendéglátás nem csupán közös étkezést jelentett,
hanem az ilyen alkalmak során a nagyobb tekintélynek örvendő tanítók
kifejtették tanításukat s a többiek megvitatták azt. Bizonyára Jézust is
felkérhették, hogy szóljon valamit, tanítsa a jelenlévőket. Tanítása
témájául a meghívottak viselkedését választja, akik az előkelőbb helyeket
keresték maguknak. Alázatot nélkülöző magatartásuk ösztönzi az Urat arra,
hogy az alázatról, az egyszerűségről, mint a vallásos ember
alapmagatartásáról tanítsa őket. A nagyravágyás, a törtetés méltatlan a
hívő, a vallásos emberhez.
Jézus így foglalja össze tanítását: „mindazt, aki magát felmagasztalja,
megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják" (Lk 14,11). E
kijelentést olvasva már nem is egy farizeus házában, nem egy zsidó lakomán
érezzük magunkat, hanem a keresztény közösségben, amely közösség tagjai
számára elengedhetetlen tulajdonság az alázat. Követem-e alázatban Jézust,
aki nem uralkodni, hanem szolgálni jött a világba?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hálát adok neked, Urunk, hogy hiszem és tudom: életünknek értelme és célja
van. Nem vég és pusztulás vár ránk, hanem feltámadás és boldogság. Nem
tudjuk ugyan most még elképzelni a beteljesedést, de azt tudjuk, Uram,
hogy te legyőzted a halált.
M. Seitz-Fr. Thlele

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151031.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-10-31
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. október 30., péntek

[Evangelium] 2015-10-30

2015. október 30. – Péntek

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála
étkezzék. Az ott tartózkodók figyelték őt. Akkor eléje állt egy vízkóros
ember. Jézus megkérdezte a törvénytudókat és farizeusokat: „Szabad-e
szombaton gyógyítani? De azok nem válaszoltak. Erre ő megérintette a
beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Azután a jelenlevőkhöz fordult:
„Ha valamelyiktek szamara vagy ökre szombaton kútba esik, nem húzza-e ki
azonnal?" Azok semmit sem tudtak felelni neki.
Lk 14,1-6

Elmélkedés:

Az evangéliumi jelenet ismét egy farizeus házában játszódik, ahová Jézust
vendégként hívják meg. A meghívás ténye önmagában jószándékot feltételez a
meghívó részéről. Lukács evangélista viszont megjegyzi, hogy a jelenlévők
figyelték őt. Vagy maga a házigazda azért hívta meg őt, hogy
beleköthessen, ha olyat tesz, amit a törvények szerint nem szabad
szombaton, vagy csak a jelenlévő többi farizeus akarja kihasználni az
alkalmat ugyanerre. Ellenségeskedésük jól ismert Jézus számára, hiszen
korábban már többször kezdeményeztek vitákat vele, illetve vádolták meg őt
azzal, hogy nem tartja meg és tanítványaival sem tartatja meg a szombati
nyugalomra vonatkozó előírásokat. Bár tisztában van ellenséges
szándékaikkal, mégsem utasítja el a meghívást, betér a farizeus házába.
Nem provokálni akarja őket, nem haragjukat és ellenszenvüket akarja
fokozni, hanem abban bízik, hogy tanítása talán jó hatással lesz valakire.
A vízkórban szenvedő ember megjelenése rögtön feszültség forrásává válik.
Szombat van, a nyugalom napja, amikor nem szabad semmilyen munkát végezni,
még gyógyítani sem. Jézus rögtön tudja, hogy mit fog tenni s cselekedete
helyes. Erről akarja meggyőzni a farizeusokat is, de kérdésére ők nem
válaszolnak. A gyógyítás után Jézus egy olyan helyzetet mond el példaként,
amelyben a farizeusok is cselekednének, dolgoznának. Rosszindulatukat
jelzi további hallgatásuk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, bennem sötét van, de te vagy a világosság. Egyedül vagyok, de te nem
hagysz el engem. Kislelkű vagyok, de te vagy a segítőm, Nyugtalan vagyok,
de te vagy a béke. Keserűség tölt el engem, de te vagy utam, életem. Bármi
történjék is velem az életben, Isten a tenyerén hordoz engem.
D. V. Bonhoeffer

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151030.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-10-30
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. október 29., csütörtök

[Evangelium] 2015-10-29

2015. október 29. – Csütörtök

Abban az időben néhány farizeus jött Jézushoz, és figyelmeztették: „Sietve
távozzál innen! Heródes meg akar ölni." De ő ezt válaszolta: „Menjetek,
mondjátok meg annak a rókának: Íme, ördögöket űzök, és gyógyítok ma és
holnap; csak harmadnapra fejezem be. De ma, holnap és holnapután tovább
kell járnom utamat, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül.
Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat,
akiket hozzád küldtek. Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy
a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de te nem akartad. Meglátjátok,
elhagyott lesz házatok. Mondom nektek: Nem láttok engem mindaddig, amíg el
nem jön az az idő, amikor így kiáltoztok: Áldott, aki jön az Úr nevében!"
Lk 13,31-35

Elmélkedés:

Az evangélium szerint farizeusok figyelmeztetik Jézust, hogy Heródes az
életére tör. Nem tudjuk, hogy jószándék áll-e a figyelmeztetés mögött vagy
valamilyen fondorlat, hiszen a korábbiakban is többször akarták őt
tanítása miatt csapdába csalni. Szavaikat az Úr úgy értékeli, hogy el
akarják téríteni őt útjától - amely Jeruzsálem felé vezet - és
küldetésétől. Ezért beszél hozzájuk kemény szavakkal és ragaszkodik ahhoz,
hogy folytassa útját.
Az ószövetségi idők prófétáinak sorsára utalással jelzi, hogy őrá is
hasonló sors vár. A zsidó nép a korábbi időkben nem szívesen hallgatott a
prófétákra, akiket Isten azért küldött, hogy figyelmeztessék őket arra,
hogy letértek a szövetség útjáról. Könnyebb volt számukra elhallgattatni a
prófétákat, mintsem megváltoztatni életüket s újra megtartani a
törvényeket. Jézus jól tudja, hogy az igazság kimondása miatt őrá is
hasonló sors vár, hisz folyamatosan növekszik ellene a szembenállás a
vallási vezetők részéről. Azért ragaszkodik útjának és küldetésének
folytatásához, mert ezt az utat jelölte ki számára a mennyei Atya s ő
mindig neki engedelmeskedik. Semmiféle emberi akarat vagy fenyegetés nem
térítheti el őt attól, hogy küldetését megvalósítsa.
Időnként érdemes megvizsgálnom, hogy jó úton járok-e, azt teszem-e, amit
Isten kér tőlem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, kezet adtál nekünk, mi pedig mindent meg akarunk vele ragadni. Úgy
szeretnénk boldogok lenni, hogy sokat birtokolunk. Szerencsétlennek
érezzük magunkat, ha a javak kezünkből kihullanak, ha elvesztik
ragyogásukat, ha megöregszenek, mint mi magunk, és napról napra fogynak.
Add, hogy elvessük a túlzott gondokat, hogy le tudjunk mondani a
legkedvesebbről is azért, hogy téged jobban birtokolhassunk.
G. Miller

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151029.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-10-29
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. október 28., szerda

[Evangelium] 2015-10-28

2015. október 28. – Szerda, Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok

Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten
imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott
közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek
is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant,
Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont; Júdást, Jakab
fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt. Azután lement velük,
és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány sereglett köréje, és
hatalmas tömeg vette körül Júdeából. Jeruzsálemből, Tirusz és Szidon
tengerparti vidékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és
gyógyulást nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket
tisztátalan lelkek gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő
áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.
Lk 6,12-19

Elmélkedés:

Két olyan apostolt ünnepel ma Egyházunk, akik szinte teljesen
észrevétlenek maradnak az események sodrában, nevükkel elsősorban a
Tizenkettő kiválasztásánál és nevük felsorolásánál találkozunk. Egyikük
Szent Simon, akit a „buzgó" melléknévvel illetnek az evangélisták, s aki
nem tévesztendő össze Simon Péterrel, a halásszal. A másik pedig Júdás
Tádé, aki nem azonos iskarióti Júdással, a későbbi árulóval.
Az apostolok kiválasztását Jézus imádsága előzte meg. Választásuk azt
jelzi, hogy új feladatot, küldetést kapnak. Állandóan az Úr mellett
vannak, rendelkezésére állnak, hallgatják tanítását, látják cselekedeteit,
s mindezt az élményt a Mester mennybemenetelét követően elmondják az
embereknek. Az apostoli igehirdetés alapja a Jézussal való életközösség.
Arról tanúskodnak, azt hirdetik, amit Jézus mellett átéltek. A ma ünnepelt
buzgó Simon és Júdás Tádé esetében ez a jelenlét egészen csendes és
visszahúzódó. Nem tesznek semmi látványosat vagy feltűnőt.
E csendes jelenlét azt az üzenetet hordozza, hogy nem kell mindenkinek
látványos dolgokat tennie ahhoz, hogy együtt legyen az Úrral. Jézus
tanújának, követőjének, igehirdetőjének lenni amúgy sem azt jelenti, hogy
valaki harsány módon felhívja magára a figyelmet, hanem azt, hogy az
emberek tekintetét Jézus Krisztus személyére irányítja.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, te élő kövekből akarsz örök hajlékot emelni Fölségednek, és ezek az
élő kövek a te választottaid. Légy segítségére könyörgő népednek, és add,
hogy egyházad nemcsak külső nagyságban, hanem belső életében is
gazdagodjék és növekedjék.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151028.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-10-28
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. október 27., kedd

[Evangelium] 2015-10-27

2015. október 27. – Kedd

Jézus egy alkalommal így beszélt a néphez az Isten országáról: „Mihez
hasonlít az Isten országa? Mihez is hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz.
Az ember fogja, és elveti kertjében. Ott felnő, és nagy fává lesz. Az ég
madarai megpihennek ágai között." Majd így folytatta: „Mihez hasonlítsam
az Isten országát? Hasonlít a kovászhoz, amelyet fog az asszony, és
elvegyít három véka lisztben. Az egész megkel tőle."
Lk 13,18-21

Elmélkedés:

Jézus tanításának központi eleme Isten országa, amely az evangélium
hirdetésével elkezdi megvalósulását a világban. Isten országa jelenlétét
és növekedését Jézus több példával, hasonlattal érzékelteti. Ezek közül
kettőt, a mustármagról és a kovászról (élesztőről) szólót olvassuk a mai
evangéliumban. Mindkét példa azt mutatja be, hogy Isten országa
növekedésre rendeltetett. A mustármag egészen kicsiny, amikor elvetik a
földbe, mégis nagyra, azaz néhány méteresre is képes megnőni. Az
élesztőből kevés is elegendő ahhoz, hogy akár nagyobb mennyiségű tészta is
megkeljen tőle. A példák szembeállítják a kezdet kicsinységét,
szerénységét a végső eredmény nagyságával, bőségével.
Isten országa ehhez hasonlóan növekszik, az idők folyamán az örömhír
hirdetésével folyamatosan terjed, egyre több embert szólít meg. Ebben az
értelemben az Úr szavait prófétai jövendölésnek érdemes tekintenünk. Ő
meghirdeti Isten országát, apostolai és tanítványai folytatják az
igehirdetést, majd követői, a keresztény közösség tagjai a következő
évszázadokban szintén továbbadják az új nemzedékeknek az örömhírt. Az
emberi tevékenység, szolgálat mögött pedig titokzatosan, de mégis
megtapasztalható módon ott húzódik Isten szándéka, aki országába hív
minden embert, hogy az üdvösségre vezessen minket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, a te szeretetedben sokasodjék néped, mert a világban a
legtökéletesebb az ember, az emberben a legtökéletesebb a lélek, a
lélekben a legtökéletesebb a szeretet, a szeretetben a legtökéletesebb az
Isten.
Szalézi Szent Ferenc

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151027.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Hamarosan megjelenik a Szívem első gondolata 2016. című könyvem, amely
2015. adventtől 2016. adventig, tehát a jövő évi evangéliumi
elmélkedéseket tartalmazza, közkívánatra most is imagyűjteménnyel.
Szeretettel ajánlom azoknak, akik szívesen olvassák számítógép nélkül az
evangéliumi elmélkedéseket, illetve akik internettel nem rendelkező
személyt akarnak megajándékozni vele, például karácsonyra. Az elmélkedések
újak, és nem a korábbiak ismétlései. 10-100 éves korúaknak ajánlom, bár
olyanról is tudok, aki elmúlt 103 éves, s naponta olvassa.

Gyerekek evangelizációja
A gyerekek evangelizációja most is szívügyem, több új kiadványt is
készítettem kérésetekre. Írtam a most kezdődő Szent Márton évre egy
gyerekeknek szóló képeskönyvet Szent Márton püspökről. 2016-ra kétféle
gyereknaptár készült. Az egyik a Szent Márton évre az ő életének
eseményeivel, a másik az Irgalmasság szentévére az irgalmasság
cselekedeteivel és az irgalmasságról szóló jézusi példabeszédekkel.
Újdonság az Élő Evangélium foglalkoztató füzet, amely az év minden
vasárnapjára (hetére) tartalmaz egy játékot vagy feladatot. A gyerekek e
játékokon keresztül ismerhetik meg Szent Márton püspök életét és
tiszteletét. E kiadványokat 6-14 éves gyerekeknek ajánlom.

Bővebb információk és minden idei evangelizációs kiadvány az alábbi
rendelési linken található.
Kérem, hogy aki korábban e-mailben vagy postán már rendelet, ugyanazt NE
küldje el ismét az űrlapon. Köszönöm.
Rendelés az alábbi linken. A link biztonságos, akkor is, ha esetleg a
böngésző mást jelez.
https://docs.google.com/forms/d/1XQ90ah0NZUX7ZgR7GolaskYsUdbVUZ7z6VaPoKnkUGU/viewform
Olvassátok, éljétek és hirdessétek az evangéliumot!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. október 27.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-10-27
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. október 26., hétfő

[Evangelium] 2015-10-26

2015. október 26. – Hétfő

Jézus szombatonként a zsinagógában tanított. Volt ott egy asszony, akit a
betegség lelke már tizennyolc éve hatalmában tartott. Annyira meggörnyedt,
hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, magához
hívta, és így szólt hozzá: „Asszony, megszabadultál betegségedtől." Közben
rátette a kezét. Az rögtön felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. A
zsinagóga elöljárója méltatlankodott azért, hogy Jézus szombaton
gyógyított, és a sokasághoz fordult: „Hat napotok van a munkára. Akkor
jöjjetek gyógyulást keresni, ne szombaton!" Jézus feléje fordult, és
megfelelt neki: „Képmutatók! Van-e köztetek egy is, aki nem oldja el a
jászoltól ökrét vagy szamarát szombati napon, hogy megitassa? Ábrahámnak
ezt a lányát pedig a sátán tartotta megkötözve immár tizennyolc éve. Nem
kellett-e őt feloldani kötelékétől akár szombaton is?" Ellenfelei e
szavakra szégyenükben elpirultak. A nép pedig örvendezett, hogy Jézus
ilyen csodát művelt.
Lk 13,10-17

Elmélkedés:

Lukács evangélista nem nevezi meg a várost, ahol a mai evangélium
gyógyítása történt, de feltehetően valamelyik Kafarnaum közeli település
zsinagógájában járunk. Jézus szokása szerint részt vesz a szombati
istentiszteleten. Talán nem mindenhol olvasott fel a szent szövegekből és
nem mindenütt tanított, de jelenléte nem maradt titokban, bárhol is járt.
Az emberek keresték őt, s tudhatták, hogy a zsinagógában biztosan
megtalálják szombatonként, ezért is vihették oda betegeiket, miként erre a
zsinagóga elöljárójának szavai utalnak. Lukács röviden írja le a
meggörnyedt asszonnyal való találkozást, csupán az Úr együttérzésére és az
eredményre koncentrálva. A sikeres gyógyítás tényét így emeli ki: „Az
asszony rögtön felegyenesedett, és dicsőítette az Istent" (Lk 13,13). Aki
tehát korábban erősen meghajolva csak a földet nézhette, most
felegyenesedve az égre emeli tekintetét és hálát ad a mindenható Istennek
gyógyulásáért. Ezzel kapcsolatban két dologra gondolhatunk: egyrészt hitt
abban, hogy Jézus valóban Isten és isteni erejével tudta őt meggyógyítani.
Másrészt megérthette, hogy Jézus gyógyító cselekedete mögött a hozzá
lehajló irgalmas Atya áll.
A csodás gyógyítás, amely minden jelenlévő számára nyilvánvaló volt nem
hagyta közömbösen az embereket. A zsinagóga elöljárója bosszankodik, a nép
pedig örvendezik. Én hogyan fogadom Isten érintését?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Köszönöm, Uram, hogy szereteted egyesít minket. És megköszönöm azokat az
embereket, akiket rám bíztál. Köszönöm, hogy egymásnak szolgálhatunk.
Tarts meg a szeretetben, hogy egymás számára követeid legyünk. Add, hogy
egyetértésünk jele legyen annak, hogy te egyesítesz minket.
A. Pereira

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151026.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Hamarosan megjelenik a Szívem első gondolata 2016. című könyvem, amely
2015. adventtől 2016. adventig, tehát a jövő évi evangéliumi
elmélkedéseket tartalmazza, közkívánatra most is imagyűjteménnyel.
Szeretettel ajánlom azoknak, akik szívesen olvassák számítógép nélkül az
evangéliumi elmélkedéseket, illetve akik internettel nem rendelkező
személyt akarnak megajándékozni vele, például karácsonyra. Az elmélkedések
újak, és nem a korábbiak ismétlései. 10-100 éves korúaknak ajánlom, bár
olyanról is tudok, aki elmúlt 103 éves, s naponta olvassa.

Gyerekek evangelizációja
A gyerekek evangelizációja most is szívügyem, több új kiadványt is
készítettem kérésetekre. Írtam a most kezdődő Szent Márton évre egy
gyerekeknek szóló képeskönyvet Szent Márton püspökről. 2016-ra kétféle
gyereknaptár készült. Az egyik a Szent Márton évre az ő életének
eseményeivel, a másik az Irgalmasság szentévére az irgalmasság
cselekedeteivel és az irgalmasságról szóló jézusi példabeszédekkel.
Újdonság az Élő Evangélium foglalkoztató füzet, amely az év minden
vasárnapjára (hetére) tartalmaz egy játékot vagy feladatot. A gyerekek e
játékokon keresztül ismerhetik meg Szent Márton püspök életét és
tiszteletét. E kiadványokat 6-14 éves gyerekeknek ajánlom.

Bővebb információk és minden idei evangelizációs kiadvány az alábbi
rendelési linken található.
Kérem, hogy aki korábban e-mailben vagy postán már rendelet, ugyanazt NE
küldje el ismét az űrlapon. Köszönöm.
Rendelés az alábbi linken. A link biztonságos, akkor is, ha esetleg a
böngésző mást jelez.
https://docs.google.com/forms/d/1XQ90ah0NZUX7ZgR7GolaskYsUdbVUZ7z6VaPoKnkUGU/viewform
Olvassátok, éljétek és hirdessétek az evangéliumot!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. október 26.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-10-26
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. október 25., vasárnap

[Evangelium] 2015-10-25

2015. október 25. – Évközi 30. vasárnap

Abban az időben: Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor
tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak
koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti
Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: „Jézus, Dávid fia, könyörülj
rajtam!" Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban
kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!" Jézus megállt, és így szólt:
„Hívjátok ide!" Odaszóltak a vaknak: „Bátorság! Gyere, téged hív!" Az
eldobta köntösét, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte: „Mit
akarsz, mit tegyek veled?" A vak ezt felelte: „Mester, hogy lássak." Jézus
erre így szólt hozzá: „Menj, a hited megmentett téged." Az pedig nyomban
visszanyerte látását, és követte őt az úton.
Mk 10,46-52

Elmélkedés:

Első lépések a hit útján
Valamikor Noé idejében kezdődhetett az egész. Felnézett az égre, a nap
ragyogóan sütött, egy tenyérnyi felhőcske sem látszott az égen. „Özönvíz?
Miféle özönvíz?" - tűnődött magában. Aztán mégis kiválasztott egy magas
hegyet és a tetején építeni kezdte a bárkát. Később jött Ábrahám, aki a
sivatagba terelte a nyáját, ment egész családjával, bár fogalma sem volt
róla, miként lesz nagy néppé. Évszázadokkal később Mózes odaállt a
Vörös-tenger partjára, háta mögött az egész nép. „Mekkora hatalmas tenger!
Ezen fogunk mi átkelni? Itt fogunk megszabadulni a minket fenyegető
egyiptomiaktól?" - forogtak a gondolatok a fejében. Aztán mégis ráütött
botjával a tengerre. Ismét később a názáreti leány, Mária szemlesütve
hallgatta az angyal szavait. „Gyermekem fog születni? Hogyan? Hiszen még
férjem sincs?" - kérdezte csodálkozva, aztán mégis kimondta az igent.
Néhány évvel később a galileai halász Péter fejében született meg a
kérdés: „Emberhalász? Miféle emberhalász leszek én?" Aztán otthagyta
bárkáját, hálóit és elindult az őt megszólító vándortanító után.
Idézhettünk volna még jónéhányat az ószövetség vagy az újszövetség alakjai
közül, s folytathatnánk a sort az egyháztörténelem nagy személyiségeivel,
de talán ez a néhány példa is elegendő annak bemutatására, hogy milyen az,
amikor valaki rálép a hit útjára. Milyen az, amikor valaki minden
bizonytalanságot félretesz és hisz annak az ígéretnek, amit Isten tesz
neki.
Napjainkban sok embernél a hit elvesztette jelentőségét. Ennek több oka is
lehet. Vannak, akik azt gondolják, hogy a hit mankót jelent a gyenge
emberek számára. Nehezen állják meg helyüket a világban, szükségük van
támaszra és úgy gondolják, hogy a vallásban találják meg azt a támogatást.
Mások azt állítják, hogy ők erősek, nincs szükségük erre a mankóra,
megállják helyüket az életben. Életük gondjait, problémáit a maguk
erejéből meg tudják oldani, nincs szükségük égi segítségre. E gondolkodás
hátterében tulajdonképpen az áll, hogy az ember önmagában hisz. A másik ok
az lehet, hogy sokan önbecsapásnak tartják a vallásos hitet. Olyan
dolognak, amely nem igazolható tudományos módszerekkel és az emberek csak
azért találták ki maguknak, hogy biztonságérzetük legyen, de hamis ez az
érzés, mert lám, Isten, akiben és akinek gondviselésében annyira bíznak,
éppen a legnehezebb helyzetekben csak hallgat, nem segít, nem mutatja meg
erejét.
Ha megnézzük a példaként említett személyek életét, akkor láthatjuk, hogy
a hit szilárd alap, kiindulópont, amelyre az ember egész életét
felépítheti. Az első lépés a hit útján valóban az ismeretlenbe, a
bizonytalanba való belépés. Ilyen bizonytalanok lehettek a vak Bartimeus
első lépései is Jézus felé. Már kifejezte, hogy hisz abban, hogy Jézus a
Messiás és azért kéri tőle a látást. Hiszi, hogy egyedül ő képes
meggyógyítani. A bizonytalan lépések után megérkezik Jézushoz, aki csodát
tesz vele, s ettől kezdve megszűnik benne mindenféle bizonytalanság.
Van-e bátorságom elindulni a hit útján, Isten titkainak útján?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus! Első lépéseinket óvatosan, bizonytalanul tesszük meg a hit
útján. Az úton, amely az Isten-látás élményéhez vezet. Beismerem lelki
vakságomat és segítségedet kérem, hogy láthassalak, felismerhesselek
téged. Te meghallod, amikor téged szólítalak, mindig meghallod, amikor
hozzád fordulok. Most is azzal a hittel járulok eléd, hogy segíts
hitetlenségemen, gyógyítsd lelkemet! Add, hogy a hit által mindig
felismerjelek téged!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151025.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-10-25
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum