2016. április 9., szombat

[Evangelium] 2016-04-09

2016. április 9. – Szombat

A kenyérszaporítás napján, amikor beesteledett, Jézus tanítványai lementek
a tóra. Beszálltak a bárkába és elindultak a tavon át Kafarnaum felé. Már
rájuk sötétedett de Jézus még mindig nem volt velük. Erős szél fújt, és a
tó háborgott. Huszonöt-harminc stádiumnyit (mintegy öt kilométert) eveztek
már, amikor látták, hogy Jézus a vízen járva közeledik a bárkához. Nagyon
megijedtek. De Jézus bátorította őket: „Én vagyok, ne féljetek!" Fel
akarták venni a bárkába, de a bárka abban a pillanatban partot ért, éppen
ott, ahová tartottak.
Jn 6,16-21

Elmélkedés:

Jézus vízen járásának eseményét Máté és Márk evangélista is lejegyzi,
valamint János is, ez utóbbit olvassuk a mai napon. A Máté és a Márk
szerinti változatban a tanítványok állnak a figyelem középpontjában. A
tanítványok az ellenszél miatt küszködnek az evezéssel. Jézust
megpillantva azt gondolják, hogy egy kísértet közeledik feléjük.
Félelmükben felkiáltanak. Ezt követően Péter elindul a vízen, majd
süllyedni kezd félelme miatt, ekkor Jézus megmenti őt. Máté és Márk nem
feledkezik meg leírni a tanítványok ámulatát a vihar megszűnése, a háborgó
tenger lecsillapítása láttán.
Ezzel szemben János evangélista nem rájuk, hanem Jézusra figyel. Ő nem a
bárkában evezők halálfélelmével foglalkozik, hanem Jézussal, aki
istenségét nyilvánítja ki apostolai előtt. Jézus nem azért érkezik
hozzájuk, hogy segítsen és megmentse őket, hanem azért, mert meg akarja
nekik mutatni, hogy nem vonatkoznak rá ennek a világnak fizikai törvényei,
s ezzel igazolja előttük azt, hogy valóban Isten. Ha János gondol is
megmentésre vagy szabadításra, akkor semmiképpen nem arra, hogy
közbelépésével Jézus megakadályozza a bárka elsüllyedését és tanítványai
halálát. Legfeljebb az a szándéka, hogy bemutassa Jézust, aki megmenti a
gonosz erőktől az embert, hiszen az éjszakai sötétség és a
megfékezhetetlen természeti erők a gonoszt jelképezik.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, mivel te a lelkünkben laksz, a te imád a miénk is, én pedig
szeretnék abban szüntelenül részt venni; ezért lelkem kis edényként az
élet e forrása alá tartom, és hogy ezt tovább tudjam adni a lelkeknek,
hagyom, hogy végtelen szereteted hullámai elborítsanak.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160409.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 8., péntek

[Evangelium] 2016-04-08

2016. április 8. – Péntek

Abban az időben Jézus átment a Galileai-tengernek, vagyis Tibériás-tavának
a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket,
amelyeket a betegeken végbevitt. Jézus fölment egy hegyre, és ott leült
tanítványaival együtt. Közel volt húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus
fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön feléje, így szólt
Fülöphöz: „Honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?" Ezt pedig
azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert ő tudta, hogy mit fog tenni.
„Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami
keveset" – felelte Fülöp. Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére
megszólalt: „Van itt egy fiú, akinél öt kenyér és két hal van, de mi ez
ennyinek?" Jézus meghagyta: „Telepítsétek le az embereket!" Sok fű volt
azon a helyen. Letelepedtek hát: szám szerint mintegy ötezren voltak
csupán a férfiak. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és
kiosztotta a letelepedett embereknek; ugyanígy (adott) a halból is,
amennyit csak akartak. Amikor pedig jóllaktak, szólt tanítványainak:
„Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba." Összeszedték,
s tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, amit
meghagytak azok, akik ettek. Amikor pedig az emberek látták a csodajelet,
amelyet Jézus végbevitt, így beszéltek: „Ez valóban az a próféta, aki a
világba jön." Amikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el
akarják vinni, hogy erőszakkal királlyá tegyék, ismét visszavonult a
hegyre, egészen egyedül.
Jn 6,1-15

Elmélkedés:

A csodálatos kenyérszaporítás eseményét úgy tudjuk a legkönnyebben magunk
elé képzelni, hogy gondolatban követjük a kenyerek mozgását és a
kézmozdulatokat. Az öt kenyér kézről kézre jár. A fiú kezével kiveszi
tarisznyájából a kenyereket, feltehetően András apostol kezébe adja, aki
átnyújtja azokat Jézusnak. Ő kezébe veszi a most még kevésnek tűnő emberi
felajánlást, az ég felé emelve ad hálát az Atyának, mintegy az ő kezébe
adva kéri segítségét. Majd Jézus kezéből az apostolok kezébe kerülnek a
kenyerek, ők pedig az emberek kezébe adják azokat, de lám, ekkor már nem
kevés, hanem elegendő kenyér jut mindenkinek.
A kenyérszaporítás csodája előrevetíti az utolsó vacsora eseményét, amikor
Jézus megalapítja az Oltáriszentséget. Az apostolok kenyeret hoznak, hogy
az utolsó vacsora termének asztalára tegyék. Jézus kezébe veszi a
kenyeret, szintén hálát ad, felajánlja azt és vele önmagát az Atyának,
majd pedig szétosztja a jelenlévőknek, de már nem mint közönséges
kenyeret, hanem mint saját testét. Minden szentmisében ezt az utolsó
vacsorát jelenítjük meg, és minden szentmisében valódi csoda történik: a
kenyér az Úr testévé változik át, hogy immár ne egyszerűen csak a kezünkbe
vehessük, hanem a szívünkbe fogadhassuk. Urunk, élj mindig a mi
szívünkben!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd Egyházadat, és egyesíts mindenkit
egységben! Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te
igaz hitedben és annak megvallásában! Sugalld szívükbe tanításod szavát!
Hiszen a te ajándékod, hogy elfogadtál Krisztusod evangéliumának
hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked kedves cselekedeteket
vigyünk végbe.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160408.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Tanszercsomag 2016 Pénteki friss információk: 627 személy 1814
tanszercsomagot ajánlott fel eddig, az igények száma pedig 1830. Mostanáig
1674 csomagot már elküldtünk. Hálás köszönet minden támogatásért! E célra
április 8-ig várjuk az adományokat, de ha valaki átcsúszik még a következő
hét elejére, azt is hozzászámítjuk.
Nagyon bízom benne, hogy sikerül minden igényt teljesíteni.

A Tanszercsomag 2016. jótékonysági akcióval a gyermekek evangelizációjának
újszerű módját indítottuk. Célunk az, hogy a következő tanévben az 1.
osztályos gyermekek közül minél többen járjanak hittanra. A plébános vagy
a hitoktató részéről egy rövid bátorítás és egy ajándékba adott
tanszercsomag segítheti a szülőket, hogy az iskolai beíratáskor gyermekük
számára ne az erkölcstant, hanem a hittant válasszák. Az akció keretében a
gyermekek ingyen kapnak egy-egy tanszercsomagot, ami vallásos témájú
képekkel díszített, illetve evangéliumi idézettel feliratozott füzetboxot,
füzeteket, órarendet, füzetcímkéket, tollat, vonalzót és színesceruza
készletet tartalmaz.

Szeretettel kérem, támogassa Ön is a Tanszercsomag 2016. jótékonysági
akció keretében a gyermekek hitre nevelését! 1700 Ft adományból 1 gyermek
kaphat 1 csomagot, ez az összeg a szállítást is magában foglalja.

Plébániák vagy iskolák nevében a plébánosok, a hitoktatók vagy az
intézményvezetők igényelhetnek tanszercsomagot a rendelkezésre álló
(felajánlott) mennyiség mértékéig.
További részletek az akcióról, a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják
a csomagokat:
www.evangelium365.hu/list/projektek/4
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. április 8.

Köszönjük, hogy Ön is támogatja munkánkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el: 1. Online adomány internetes fizetésre
alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2016

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2016
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2016. támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2016
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 7., csütörtök

[Evangelium] 2016-04-07

2016. április 7. – Csütörtök

Abban az időben így tanított Jézus: „Aki a mennyből jön le, az mindenki
fölött áll. Aki viszont a földről való, az földies, és a földi dolgokról
beszél. Aki a mennyből való, az felülmúl mindenkit. Arról tesz tanúságot,
amit látott és hallott, tanúságtételét azonban senki sem fogadja el. Ám,
aki mégis elfogadja tanúságát, az megerősíti, hogy az Isten igazmondó.
Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti, mert Isten nem adja szűkösen a
Szentlelket. Az Atya szereti a Fiút, és mindent az ő kezébe helyezett. Aki
hisz a Fiúban, annak örök élete van; aki pedig nem hisz a Fiúnak, az nem
nyeri el az örök életet, hanem Isten büntetése sújtja."
Jn 3,31-36

Elmélkedés:

A Nikodémussal való beszélgetés során a sötétség és világosság lett
szembeállítva egymással. A „sötétséget szerető" emberek gonosz módon
gondolkodnak és cselekszenek, ők az evilági dolgokhoz ragaszkodnak.
Földies gondolkodásuk önmaguk felé fordítja őket, s tulajdonképpen
elzárkóznak attól, hogy megnyíljanak mások felé, azaz kimutassák
szeretetüket Isten és embertársaik felé. A „világosságot" keresők vágyat
éreznek magukban a mennyei dolgok iránt, érzik Isten vonzását és
törekszenek vele szeretetben élni.
Ugyanezt az ellentétet írja le a mai evangéliumi beszéd, de itt
kifejezetten Jézus származására vonatkozóan. Ő azért nem gondolkodik
földies, bűnös módon, mert valójában nem ebből a világból származik. Jézus
a mennyei Atya küldötte, aki azért jön el, hogy bennünket a mennybe
vezessen. Ő a kinyilatkoztatás és az üdvösség örömhírének a közvetítője,
mert azt mondja el, amit az Atyától „látott és hallott," és azt az
igazságot hirdeti, amely az Atyához vezet minket, embereket. A mennyei
dolgok szem- és fültanúja ő, tanúságtétele valóban igazság. Követőit
szintén arra hívja, hogy az ő életének, halálának és feltámadásának tanúi
legyenek.
A hit által olyan dolgokat fogadunk el, amelyek nem érzékelhetőek és nem
megtapasztalhatóak, és ez az elfogadás mindig valaki tanúságtételén
alapul. Jézus tanúságtétele igaz, személyét érdemes követni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Eljöttem hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a
napot. Pihentesd meg tekinteted tekintetemben, segíts, hogy munkámat
barátságod biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be gondolataimat,
hogy kitartsak a lárma sivatagában is, engedd, hogy áldott sugaraid
beragyogják elmém rejtett zugait, és adj nekem erőt azokért, akiknek
szükségük van rám.
Boldog Kalkuttai Teréz

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160407.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Tanszercsomag 2016 Csütörtöki friss információk: 571 személy 1710
tanszercsomagot ajánlott fel eddig, az igények száma pedig 1746. Mostanáig
1674 csomagot már elküldtünk. Hálás köszönet minden támogatásért! E célra
április 8-ig várjuk az adományokat, de ha valaki átcsúszik még a következő
hét elejére, az nem gond.
Nagyon bízom benne, hogy sikerül minden igényt teljesíteni.

A Tanszercsomag 2016. jótékonysági akcióval a gyermekek evangelizációjának
újszerű módját indítottuk. Célunk az, hogy a következő tanévben az 1.
osztályos gyermekek közül minél többen járjanak hittanra. A plébános vagy
a hitoktató részéről egy rövid bátorítás és egy ajándékba adott
tanszercsomag segítheti a szülőket, hogy az iskolai beíratáskor gyermekük
számára ne az erkölcstant, hanem a hittant válasszák. Az akció keretében a
gyermekek ingyen kapnak egy-egy tanszercsomagot, ami vallásos témájú
képekkel díszített, illetve evangéliumi idézettel feliratozott füzetboxot,
füzeteket, órarendet, füzetcímkéket, tollat, vonalzót és színesceruza
készletet tartalmaz.

Szeretettel kérem, támogassa Ön is a Tanszercsomag 2016. jótékonysági
akció keretében a gyermekek hitre nevelését! 1700 Ft adományból 1 gyermek
kaphat 1 csomagot, ez az összeg a szállítást is magában foglalja.

Plébániák vagy iskolák nevében a plébánosok, a hitoktatók vagy az
intézményvezetők igényelhetnek tanszercsomagot a rendelkezésre álló
(felajánlott) mennyiség mértékéig.
További részletek az akcióról, a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják
a csomagokat:
www.evangelium365.hu/list/projektek/4
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. április 5.

Köszönjük, hogy Ön is támogatja munkánkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el: 1. Online adomány internetes fizetésre
alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2016

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2016
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2016. támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2016
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 6., szerda

[Evangelium] 2016-04-06

2016. április 6. – Szerda

Abban az időben így tanított Jézus: „Úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a
világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem esik
ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt
Isten egyszülött Fiában. Az ítélet ez: A világosság a világba jött, de az
emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik
gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot,
és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki
azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd jusson
nyilvánosságra, hogy tetteit Istenben vitte végbe."
Jn 3,16-21

Elmélkedés:

A Nikodémussal folytatott beszélgetés folytatódik a mai evangéliumban. E
részben Jézus feltárja beszélgetőtársa számára az isteni szeretet titkát.
Szavaiból mi is megértjük, hogy mi indította a mennyei Atyát a megváltói
terv véghezvitelére, és mi vezette a Fiút a szenvedés és az önfeláldozás
vállalására. „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda"
– mondja Jézus. A teremtéstől a világ végéig megnyilvánuló üdvtörténet
forrása a mennyei Atya szeretete, amely kiárad a világ és a világban élő
emberiség felé. Isten az, aki szeretetének jeleként életet ad, megteremti
az embert, és biztosítja az ember számára az életfeltételeket. A
szeretetből teremtett és szabadsággal felruházott emberrel Isten
kapcsolatba lép, de az ember képes szembeszállni Istennel, ez a bűn. Isten
újra lehetőséget ad az embernek, hogy visszataláljon hozzá és
szeretetéhez. A bűnös, Istentől elforduló embert a megváltás menti meg az
örök kárhozattól.
A végtelenül irgalmas Isten mindent megtesz tehát a mi üdvösségünk
érdekében, szeretetét azonban sok ember visszautasítja. Ők azok, akik
„jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot." Aki szabad akarattal
cselekszi a bűnt, annak következményét is magára vonja, mert senki nem
kerülheti ki Isten igazságosságát.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Üdvözlégy, Jézus Krisztusomnak, Uramnak és Megváltómnak legszentebb és
valóságos teste, aki Szűz Máriától, a legtisztább szűztől születtél, akit
érettünk ártatlanul megkínoztak, s a keresztfán égi Atyádnak feláldoztak.
Üdvözlégy, drága, igaz vér, amely az én Uram szent sebéből ömlöttél ki!
Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy a
kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts engem
mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a kenyér
fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!
Canisius Szent Péter

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160406.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Tanszercsomag 2016 Friss információk 2016. április 6-án: 542 személy 1625
tanszercsomagot ajánlott fel eddig, az igények száma pedig 1650. Mostanáig
1512 csomagot már elküldtünk. Hálás köszönet minden támogatásért! E célra
április 8-ig várjuk az adományokat.
Nagyon bízom benne, hogy sikerül minden igényt teljesíteni. A
visszajelzések szerint az adományban részesülők valóban nagyon örülnek a
szépre sikerült csomagoknak.

A Tanszercsomag 2016. jótékonysági akcióval a gyermekek evangelizációjának
újszerű módját indítottuk. Célunk az, hogy a következő tanévben az 1.
osztályos gyermekek közül minél többen járjanak hittanra. A plébános vagy
a hitoktató részéről egy rövid bátorítás és egy ajándékba adott
tanszercsomag segítheti a szülőket, hogy az iskolai beíratáskor gyermekük
számára ne az erkölcstant, hanem a hittant válasszák. Az akció keretében a
gyermekek ingyen kapnak egy-egy tanszercsomagot, ami vallásos témájú
képekkel díszített, illetve evangéliumi idézettel feliratozott füzetboxot,
füzeteket, órarendet, füzetcímkéket, tollat, vonalzót és színesceruza
készletet tartalmaz.

Szeretettel kérem, támogassa Ön is a Tanszercsomag 2016. jótékonysági
akció keretében a gyermekek hitre nevelését! 1700 Ft adományból 1 gyermek
kaphat 1 csomagot, ez az összeg a szállítást is magában foglalja.

Plébániák vagy iskolák nevében a plébánosok, a hitoktatók vagy az
intézményvezetők igényelhetnek tanszercsomagot a rendelkezésre álló
(felajánlott) mennyiség mértékéig.
További részletek az akcióról, a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják
a csomagokat:
www.evangelium365.hu/list/projektek/4
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. április 5.

Köszönjük, hogy Ön is támogatja munkánkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el: 1. Online adomány internetes fizetésre
alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2016

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2016
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2016. támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2016
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 5., kedd

[Evangelium] 2016-04-05

2016. április 5. – Kedd

Abban az időben: Nikodémus éjnek idején felkereste Jézust, aki így szólt
hozzá: „Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked: újjá kell születnetek! A
szél ott fúj, ahol akar: hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön,
és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született." Erre
Nikodémus megkérdezte: „Hogyan lehetséges ez?" Jézus így válaszolt neki:
„Te Izrael népének tanítója vagy, és nem érted ezeket? Bizony, bizony,
mondom neked, hogy arról beszélünk, amit tudunk; és arról tanúskodunk,
amit látunk. De a mi tanúságtételünket nem fogadjátok el. Ha földi
dolgokról beszélek nektek és azt sem hiszitek el, hogyan fogjátok elhinni,
ha mennyei dolgokról beszélek majd nektek? Senki sem ment föl a mennybe,
csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia. És amint Mózes felemelte
a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az Emberfiát is, hogy
mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen."
Jn 3,7-15

Elmélkedés:

A mai evangélium szereplője, Nikodémus, a zsidó főtanács egyik tagja
lehetett. Ő is, miként a többi vallási vezető értesült Jézus tanításáról
és csodáiról, amelyek feltűnést keltettek Jeruzsálemben. Az írástudók és a
farizeusok úgy ítélték meg, hogy Jézus tanítása ellenkezik vallási
hagyományaikkal, életmódja pedig sok esetben ellentétes a mózesi
törvényekkel. Tanítását az általuk egyedül igaznak vélt vallás elleni
lázadásnak, lázításnak minősítették, károsnak tartották, ezért fokozatosan
kialakult az ellentét Jézus és a vallási vezetők között. Az így
vélekedőkkel ellentétben Nikodémus nem ellenséges szándékkal kereste fel
Jézust, hanem jobban meg akarta ismerni az Úr tanítását és személyét.
Véleményével feltehetően egyedül maradt a főtanácson belül, ez
indokolhatja, hogy titokban, éjnek idején keresi fel Jézust.
Kettőjük beszélgetésének egy részletét olvassuk az evangéliumban, amely
részben a lelki újjászületésről és annak jelentőségéről ad Jézus tanítást.
Nagyon tapintatosan és türelmesen vezeti Nikodémust annak megértésére,
hogy nem testben való újjászületésre gondol, hanem a lelki újjászületésre,
amelyet Isten ad meg az embernek a Szentlélek által.
A lelki újjászületés és az Istennek felajánlott élet ébreszti fel bennünk
a vágyat, hogy az örök élet, az üdvösség elnyerésére törekedjünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szentlélek! Te akkor is bennem és velem voltál, amikor nem is tudtam
rólad. Te akkor is mellettem álltál, amikor azt hittem, mindenki
elhagyott. Te akkor is bennem imádkoztál, amikor nem tudtam szólásra
nyitni ajkamat. Jöjj, töltsd el szomjazó lelkem a te igazságod
teljességével, és így vezess el a teljes szabadságra, mert ahol az Úr
Lelke, ott a szabadság.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160405.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Tanszercsomag 2016 Friss információk 2016. április 5-én: 508 személy 1558
tanszercsomagot ajánlott fel eddig, az igények száma pedig 1638. Mostanáig
1512 csomagot már elküldtünk. Hálás köszönet minden támogatásért! E célra
április 8-ig várjuk az adományokat.
Nagyon bízom benne, hogy sikerül minden igényt teljesíteni. A
visszajelzések szerint az adományban részesülők valóban nagyon örülnek a
szépre sikerült csomagoknak.

A Tanszercsomag 2016. jótékonysági akcióval a gyermekek evangelizációjának
újszerű módját indítottuk. Célunk az, hogy a következő tanévben az 1.
osztályos gyermekek közül minél többen járjanak hittanra. A plébános vagy
a hitoktató részéről egy rövid bátorítás és egy ajándékba adott
tanszercsomag segítheti a szülőket, hogy az iskolai beíratáskor gyermekük
számára ne az erkölcstant, hanem a hittant válasszák. Az akció keretében a
gyermekek ingyen kapnak egy-egy tanszercsomagot, ami vallásos témájú
képekkel díszített, illetve evangéliumi idézettel feliratozott füzetboxot,
füzeteket, órarendet, füzetcímkéket, tollat, vonalzót és színesceruza
készletet tartalmaz.

Szeretettel kérem, támogassa Ön is a Tanszercsomag 2016. jótékonysági
akció keretében a gyermekek hitre nevelését! 1700 Ft adományból 1 gyermek
kaphat 1 csomagot, ez az összeg a szállítást is magában foglalja.

Plébániák vagy iskolák nevében a plébánosok, a hitoktatók vagy az
intézményvezetők igényelhetnek tanszercsomagot a rendelkezésre álló
(felajánlott) mennyiség mértékéig.
További részletek az akcióról, a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják
a csomagokat:
www.evangelium365.hu/list/projektek/4
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. április 5.

Köszönjük, hogy Ön is támogatja munkánkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el: 1. Online adomány internetes fizetésre
alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2016

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2016
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2016. támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2016
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 4., hétfő

[Evangelium] 2016-04-04

2016. április 4. – Hétfő, Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó
Boldogasszony)

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt:
„Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!"
Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle
köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet
találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s
Jézusnak fogod őt n evezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják
hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog
Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!"
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le
rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki
tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen."
Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid
szerint!" Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

Jézus születése hírüladásának ünnepe március 25-én van. Mivel e nap idén
nagypéntekre esett, ezért az ünnep áthelyezésre került a mai napra. Arra
az eseményre emlékezünk, hogy a mindenható Isten közölte Szűz Máriával
szándékát, miszerint ő legyen a Megváltó Anyja. Isten égi küldötte, Gábor
angyal megjelenik a názáreti lánynak, s elmondja neki az isteni tervet. A
mai ünnep evangéliuma az angyal és Mária párbeszédét írja le. Mária
először csodálkozva fogadja a hírt, aztán kimondja beleegyezését.
A szavak mögé nézve felfedezhetjük, hogy Gábor angyal és Mária
beszélgetésében Lukács evangélista csodálatos tanítást ad a születendő
gyermek, Jézus és Mária Isten tervében betöltött szerepéről, illetve
azokról a tulajdonságokról, amelyek alkalmassá teszik mindkettőjüket
sajátos hivatásukra. A mennyei Atya terve az, hogy elküldi Fiát a földre,
aki majd megváltja az embereket. Máriával pedig az a terve, hogy ő legyen
a Fiúisten Anyja. Az isteni terv megvalósulása az ő feltétlen
engedelmességüknek köszönhető. A Fiú, Jézus mindenben azt teszi, amit az
Atya kíván tőle s ugyanígy Mária is. Mindketten egész életüket Isten
szolgálatába állítják.
Kész vagyok-e engedelmeskedni Istennek? Készen állok-e arra, hogy akaratát
teljesítsem, ha meghív valamilyen feladatra? Kész vagyok-e Istennek
szentelni életemet?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szent Szűz, Megváltónk Édesanyja, biztos vezetőnk Isten és a felebarát
felé, te, aki szíved mélyén megőrizted Jézus szavait, anyai
közbenjárásoddal oltalmazd a családokat és az egyházi közösségeket, hogy
segítsék a gyermekeket és a fiatalokat, amikor az Úr hívására nagylelkű
választ kell adniuk. Ámen.
Szent II. János Pál pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160404.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 3., vasárnap

[Evangelium] 2016-04-03

2016. április 3. – Húsvét 2. vasárnapja

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a
tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben
zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: „Békesség
nektek!" Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr
láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség
nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." E szavak
után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek
megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg,
az nem nyer bocsánatot."
A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük,
amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk
az Urat." De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem
érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát,
én nem hiszem!"
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok Tamás is ott volt velük.
Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és
köszöntötte őket: „Békesség nektek!" Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd
ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg
oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!" Tamás így válaszolt: „Én Uram,
én Istenem!" Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál
engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!" Jézus még sok más
csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva
ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a
Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.
Jn 20,19-31

Elmélkedés:

A könyörülő Isten
Egy édesapa meséli történetét. Fia 10 éves volt, amikor egy iskolai
tornaórán rosszul lett, rohammentő vitte a kórházba. A napokig tartó
vizsgálatok után az orvosok rendellenességet állapítottak meg és közölték
a szülőkkel a hírt, hogy a gyermek szívét meg kell műteni. A főorvos
korrekt módon tájékoztatta az apát és az anyát a műtét esélyeiről és
kockázatairól és hozzájárulásukat kérte. Órákig ültek az eléjük tett
papírt nézve az orvos irodájában. 50-50 százalék. Aláírják vagy ne írják
alá? A közben munkáját végző orvos egy idő után visszajött. Nem akarta sem
rábeszélni, sem lebeszélni a fiú szüleit. Ő már mindent elmondott. Az
apának nem volt bátorsága aláírni, hozzá sem nyúlt a tollhoz. Az anya
hirtelen kifakadt és sírva kérdezte az orvost: „Doktor úr, meg tudja
menteni a fiúnkat?" Az orvos ezt válaszolta: „Nem rajtam múlik." Majd
felfelé nézve hozzátette: „Hanem a könyörülő Istenen." Erre az édesapa szó
nélkül megfogta a tollat és aláírta a nyilatkozatot, amelyben beleegyeznek
a műtétbe. A fiú a műtét óta jól van, most már az érettségire készül. Az
apa elmondta még nekem, hogy alapvetően megbízik az emberekben, megbízik
az orvosokban, de egy ember hibázhat. Őt az nyugtatta meg, hogy a gyerek
sorsa, élete vagy halála Isten kezében van, és ő hitt abban, hogy Isten
meg fogja menteni a fiát.
Életünkben számos olyan helyzet van, amikor egyedül Istenben bízhatunk,
más nem tud segíteni. Hiába az emberi tudás és felkészültség, hiába a
szakértelem és az odafigyelés, hiába a jószándék és az igyekezet, a leendő
történések mégsem az emberen múlnak. Egyesek rettegnek az ilyen
élethelyzetektől, mert megérzik, hogy nem képesek irányítani, befolyásolni
a körülményeket, mások bizalommal ráhagyatkoznak Istenre, mert hiszik,
hogy Isten kezében vagyunk a legbiztonságosabb helyen. Bűneinkkel
kapcsolatban ugyanígy vagyunk. Tudjuk, hogy valahogy meg kell szabadulnunk
tőlük, de hogyan? Önmagunk ereje kevés ehhez. Egyedül Isten az, aki
megbocsát, megkönyörül rajtunk. Jó ezt tudatosítanunk ma, az Isteni
Irgalmasság vasárnapján, amely ünnepet a szentté avatott II. János Pál
pápa kezdeményezésére tartjuk meg 2000 óta a húsvét utáni vasárnapon.
Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében nagyon találóan fogalmazza
meg az isteni irgalmasság lényegét. Isten így szól: „Könyörülök azon, akin
könyörülök, és irgalmazok annak, akinek irgalmazok. Tehát nem azon múlik,
aki akar vagy aki törekszik, hanem a könyörülő Istenen" (Róm 9,15-16).
Ez a kijelentés fontos figyelmeztetést tartalmaz számunkra, ne
tulajdonítsunk önmagunknak túl nagy jelentőséget. A nagy megtérők nem a
saját érdemüknek tekintik életük fordulatát, hanem Isten kegyelmének. A
bűnbánó ember nem tulajdoníthatja saját kiválóságának azt, hogy visszatér
Isten szeretetébe, mert az igazi csoda ott van, hogy Isten visszafogad
minket szeretetébe és megbocsát. Hiába az emberi akarat, törekvés és
igyekezet, az irgalom Isten ajándéka. A vallásos ember számára ez
megnyugtató érzés, de nem teszi őt elbizakodottá vagy könnyelművé.
Tudatában van szabadságának, felelősségének és cselekedetei
következményének, ugyanakkor bízik abban, hogy Isten nem a vesztét akarja,
hanem egyedül ő az, aki képes megszabadítani a bűntől, elindítani az igaz
élet útján, új reményt adni. Egyedül Isten képes az embert üdvözíteni.
Életünk és örök életünk a könyörülő Isten kezében van.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Irgalmas Istenünk! Igaz bűnbánattal és irántad való szeretettel valljuk
meg bűneinket és kérjük tőled a bűneink bocsánatát. Te jó, igazságos és
irgalmas vagy, és minden gonoszságunktól, vétkünktől megtisztítasz minket.
Nagylelkűséged és hűséged leginkább abban nyilvánul meg, hogy lehetőséget
adsz nekünk a felemelkedésre, a bűntől való megszabadulásra, a lelki
megtisztulásra és újjászületésre. Valljuk, hogy szereteted erősebb
bűneinknél. Segíts minket, hogy elforduljunk bűneiktől és elinduljunk az
engedelmesség útján!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160403.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum