2014. augusztus 30., szombat

[Evangelium] 2014-08-30

2014. augusztus 30. – Szombat

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: Egy
ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta
vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a
harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra
kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik
ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott, másik kettőt
szerzett. Az pedig, aki csak egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és
elrejtette a földbe urának ezüstjét.
Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük.
Jött az, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt:
„Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta." Az úr
így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál,
sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!" Jött az is, aki két talentumot
kapott, és így szólt: „Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik
kettőt nyertem rajta." Az úr így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges
szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!"
Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Így szólt: „Uram!
Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aratsz, ahová nem vetettél, és
onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát és
elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked!"
Válaszul az úr ezt mondta neki: „Te gonosz és lusta szolga! Ha tudtad,
hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem
ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha
megjövök, kamatostul kapjam vissza! Vegyétek csak el tőle a talentumot és
adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van! Mert akinek van, annak még
adnak, hogy bővelkedjék: és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije
van! Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre!
Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!"
Mt 25,14-30

Elmélkedés:

Jézus példabeszéde a talentumokról nem földi vagyonunk vagy evilági
kincseink gyarapítására buzdít, hanem arra, hogy Istentől kapott lelki
kincseinket kamatoztassuk, azaz saját magunk lelki üdvösségére és
felebarátaink szolgálatára fordítsuk. Az önzésből és a birtoklási vágyból
üdvösségünk végső célja és mások segítése emelhet ki minket. Minden önzés
mögött az húzódik meg, hogy megfeledkezünk Urunkról, és Isten helyébe
képzeljük magunkat, mint akik nem tartozunk felelősséggel senkinek. Az
isteni számonkérés azonban nem marad el. A tőle kapott jó képességek és
tulajdonságok helyes felhasználása szebbé teheti embertársaink életét, a
mi számunkra pedig az örök életet biztosíthatja.
Jézus korában létezhetett olyan irányzat, amely a vallási életben a
hagyományok őrzését tartotta elsődlegesnek, s ezzel mintegy kizárta a
fejlődés lehetőségét. Ezen elgondolással szemben Jézus azt tanítja, hogy
ne elégedjünk meg azzal, hogy az Istentől kapott lelki kincseinket féltve
őrizgetjük, hanem kamatoztassuk azokat. A békességet, a türelmet, a
szelídséget mások felé sugározva mindezek megsokszorozódnak. Az öröm, a
vigasztalás, a másoknak adott jó tanács olyan adottságaink, amelyből sosem
fogyunk ki. Ez a mások felé forduló, önmagát odaajándékozó élet ugyanolyan
kockázatot jelent, mint a pénzzel való kereskedés. De enélkül nincs
fejlődés és talán nincs égi jutalom sem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Egyedül Te vagy az Úr, a mi Istenünk! Add, hogy készségesek legyünk
befogadni az életet. Add, hogy legyen bennünk erő, hogy fölemeljük
fejünket, és föltekintsünk Jézusra, akit értünk szegeztek keresztre. Add,
hogy ne vesszünk el a hétköznapok gondjaiban, hanem vegyük észre az
odafönn-valókat. Add, hogy a világosságban járjunk, ne pedig bűneink
sötétségében. Köszönjük, hogy Fiadban, Jézus Krisztusban az igazi
Világosság jött közénk. Add, hogy fölismerjük Őt, Neki szolgáljunk, ne
pedig bálványoknak. Add, hogy mindig úgy járhassuk életünk útját, hogy
sose veszítsük szemünk elől: Egyedül Te vagy az Úr, a mi Istenünk.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140830.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. augusztus 29., péntek

[Evangelium] 2014-08-29

2014. augusztus 29. – Péntek, Keresztelő Szent János vértanúsága

Miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Heródes Antipász király
elfogatta Jánost, és börtönbe vetette. Testvérének, Fülöpnek felesége,
Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette
Heródest: „Nem szabad elvenned testvéred feleségét." Emiatt Heródiás
áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna láb alól, de nem tehette.
Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért
meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis
szívesen meghallgatta.
Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott
vezető embereinek, a magas rangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek.
Közben Heródiás leánya bement, táncolt nekik, és Heródes meg vendégei
előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz: „Kérj tőlem,
amit akarsz! Megadom neked." Sőt meg is esküdött: „Bármit kérsz, megadom
neked, még az országom felét is." A leány kiment, és megkérdezte anyjától:
„Mit kérjek?" Anyja ezt felelte: „Keresztelő János fejét." Erre
visszasietett a királyhoz, és előadta kérését. „Azt akarom, hogy most
azonnal add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!" A király nagyon
elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem
akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a paranccsal,
hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta
fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának.
Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és
egy sírboltba temették.
Mk 6,17-29

Elmélkedés:

Márk evangéliumának 6. fejezetében arról olvashatunk, hogy Jézus elküldi
tanítványait a városokba és falvakba, hogy az ő nevében betegeket
gyógyítsanak és bűnbánatot hirdessenek. Visszaérkezésük után a tanítványok
beszámolnak arról, mi mindent tettek és tanítottak, milyen eredménnyel
járt a Mesterük nevében végzett szolgálat. E két rész között található
Keresztelő Szent János vértanúságának elbeszélése, amelyet a mai napon
olvasunk. Az evangélista ezzel a résszel lezárja János működését, illetve
bemutatja Jézus működésének kezdetét, s ez utóbbit úgy állítja be, hogy
Jézus is a vértanúság felé halad.
Márk nem részletezi Heródes érzéseit, szándékait és nem foglalkozik a
„táncoló leány" gondolataival sem. Pedig érdekes volna tudnunk, hogy mi
járhatott fejükben. Mit gondolhatott Heródes, aki „szent és igaz" embernek
tartotta Jánost, amikor végülis kimondta a halálos ítéletet? És mit
gondolhatott a leány, aki sikeres műsoráért jutalomként egy ember halálát
kérte? Vajon mit gondolhattak a születésnapon résztvevő vendégek a
szokatlan kérés hallatán, illetve annak teljesítése láttán? Márk csupán a
törvénytelen feleségnek, Heródiásnak a gonoszságát emeli ki, ami János
halálához vezetett.
Keresztelő János példája erősítsen minket abban, hogy semmilyen veszély,
de még a halál sem tarthat vissza bennünket a hitünkről szóló
tanúságtételtől és az igazság kimondásától.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Az Úristen vezesse békében, növelje egységben és tartsa meg épségben az
egész földkerekséget. Nyerje meg tanításának a nemzeteket és a
hatalmasságokat, nekünk pedig adja meg, hogy békés nyugalomban éljünk és
dicsőítsük a mindenható Atyaistent. Mindenható örök Isten: isteni
dicsőségedet Krisztus Urunkban minden népnek bemutattad. Őrizd a megváltás
művét , hogy Egyházad az egész világon elterjedjen és állhatatos hittel
kitartson neved megvallásában. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által,
aki Veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, Isten mindörökké.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140829.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Idén ősszel Miskolcon rendezik meg a Katolikus Társadalmi Napokat. 2014.
szeptember 13-án előadások, kerekasztal-beszélgetések, neves fellépők,
ifjúsági- és gyerekprogramok várják az érdeklődőket Miskolcon, a Szent
István téren.
http://www.kattars.hu/program/kattars-2014
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. augusztus 28., csütörtök

[Evangelium] 2014-08-28

2014. augusztus 28. – Csütörtök

Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz:
Virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert
nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj,
fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát
ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is
gondoljátok. Mit gondoltok? Ki a hű és okos szolga, akit gazdája háza népe
fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon nekik? Boldog az a szolga,
akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony, mondom nektek: rábízza
egész vagyonát. Ha azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában:
„Késik a gazdám!", aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik-iszik
a részegeskedőkkel; s megjön ennek a szolgának ura azon a napon, amikor
nem várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, – ura kegyetlenül
megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és
fogcsikorgatás lesz.
Mt 24,42-51

Elmélkedés:

Az okos és a hűtlen szolga példáját állítja szembe egymással Jézus mai
beszédében. Az okos szolga állandóan készenlétben van, mert tudja, hogy
ura bármikor megérkezhet. A hűtlen szolga viszont elfeledkezik erről, s
már-már úgy viselkedik, mintha gazdája távollétében ő lenne az úr. A
hűtlen szolga abban is hibázik, hogy úgy tesz, mintha tudná, mikor fog ura
hazatérni.
A beszédet egyértelműen értelmezhetjük úgy, hogy Jézus az úr és mi vagyunk
a szolgák, akik visszatérésére várakozunk. Magatartásunk kétféle lehet ez
idő alatt. Vagy éberen és felkészülten várjuk Jézus érkezését vagy
megfeledkezünk ígéretéről, amely szerint újra eljön. Ha választanunk
kellene, bizonyára az okos szolgákhoz hasonlítanánk magunkat. Vajon
tényleg készen állunk-e a találkozásra? Valóban felkészültünk rá, hogy
akár a mai napon is eljöhet Jézus? Egyszer tényleg be fog következni az a
pillanat, amikor eljön értünk. Legyünk éberek!
A nap folyamán vegyük elő naptárunkat, határidőnaplónkat. Nézegessük a
következő hetekre, hónapokra beírt teendőinket. Egy jövőbeli esemény, az
Úrral való találkozás nem szerepel egyetlen napnál sem. A lelki éberség
azt jelenti számunkra, hogy talán minden naphoz be kellene írnunk, mert
bármikor bekövetkezhet. Nem tudhatjuk sem a napot, sem az órát, de abban
biztosan lehetünk, hogy eljön a mi Urunk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, mindenható Atyánk, engedd összes gyermekednek megtapasztalni,
hogy úton vannak feléd, az ember végső célja felé, s hogy van kísérőjük,
aki jót akar nekik: Mária, a tiszta szeretet képe, akit eleve arra
választottál, hogy Krisztus Anyja és az Egyház Anyja legyen. Dicsérünk
téged, Atyánk, mindörökké!
Szent II. János Pál pápa

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140828.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. augusztus 27., szerda

[Evangelium] 2014-08-27

2014. augusztus 27. – Szerda

Jézus egyszer így korholta a farizeusokat: Jaj nektek, képmutató írástudók
és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek
kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle
undoksággal vannak tele. Így ti is kívülről igaznak látszotok az emberek
előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal.
Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a
prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit, és kijelentitek: „Ha
atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták
vérében." Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai
vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek!
Mt 23,27-32

Elmélkedés:

Jézus tovább folytatja a farizeusoknak szóló figyelmeztetését, amelyben
egészen világosan mutat rá, hogy képmutatásuk, kétszínűségük és
kétszívűségük a legnagyobb gyengeségük. Igen, gyengeségük, mert belső
megosztottságot jelent, ha valaki más arcot mutat Isten és az emberek
felé, mint amilyen valójában. A képmutatással kapcsolatban érdemes
megkérdezni, hogy kit csap be tulajdonképpen az ilyen ember? Más
embereket? Meg tud téveszteni másokat, de mi haszna van ebből az örök élet
szempontjából? Vagy talán Istent akarja becsapni? Teljesen
elképzelhetetlen ennek sikere. A farizeusi lelkületű ember egyedül önmagát
csapja be. Ha pedig azt állítanám magamról, hogy a farizeusi képmutatás
veszélye engem nem fenyeget, akkor szintén önmagamat csapom be.
A farizeusok elleni vádbeszéd befejezéseként Jézus a próféták megölését
hozza fel. Az ószövetségi időkből az Isten küldötteivel szemben tanúsított
ellenségeskedést emeli ki. Ennek értelmezésével óvatosnak kell lennünk!
Nem arról van szó, hogy Jézus ítélkezik kortársai fölött, a főként nem
arról, hogy őseik bűne miatt ítélné el őket. A záró kijelentés így szól:
„Fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek!" (Mt 23,32). E szavakkal
Jézus utal a rá váró sorsra, saját kereszthalálára, amely az egykori
próféták sorsának folytatása és betetőzése. Az írástudók és farizeusok
kötekedésének, ellenségeskedésének az lesz a vége, hogy Jézus halálát
akarják, miként atyáik a prófétákét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, bocsásd meg vétkeinket. Nem úgy, ahogy mi szoktunk megbocsátani,
kényszeredetten, vagy számítgatva, hanem a Te irgalmasságod
(nagylelkűséged) szerint. Bocsáss meg úgy, hogy szelídjóságoddal és
gyöngeségeddel találkozzunk. Taníts meg, kérünk, megbocsátani azoknak is,
akikkel kenyerünket megosztjuk, nehogy a szégyen csüggedése rajtunk erőt
vegyen. Ments meg, Uram, minden gőgös moccanástól, a lenézéstől,
méltatlankodástól és a képmutató jóságtól is. Segíts hozzá, hogy magamnak
is meg tudjak bocsátani. Add meg, hogy egymásnak adott bocsánatunk a
tiédhez legyen hasonló. Uram, bocsásd meg a mi vétkeinket!
Godfried Danneels

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140827.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
1. 2014. szeptember 1-től azzal bővítjük az e-vangélium küldést, hogy a
megszokott tartalmat kiegészítjük a napi olvasmány, zsoltár és/vagy
szentlecke szövegével.
2. Közben elkezdjük továbbfejleszteni az iOS és android okostelefonokra
készült evangelium365 alkalmazásokat, amelyekben mindenki beállíthatja
majd magának, hogy mely szövegeket szeretné olvasni. Az e-mailben sajnos a
saját beállítás nem megoldható, mert akkor külön kellene mindenkinek
e-mailt küldeni, tehát e-mailben egyszerűbb az összes szöveget küldeni.
Valójában az okostelefon is megkapja majd az összes szöveget, csak éppen
nem jeleníti meg mindent, csupán azt, amit a felhasználó előre
kiválasztott magának.
Az észrevételeket és a javaslatokat az újítást követően is szívesen
meghallgatom és azok irányába próbálok majd továbbmenni.
3. Elkészült az új plakát, amelyet a jövő héten elküldünk az ország
valamennyi plébániája számára, hogy a templomokban kihelyezzék. A plakát
letölthető innen:
http://zalalovo.plebania.hu/download/filestore/downloads/dokumentumok/evangelium10.pdf
Köszönöm, ha evangelizációs tevékenységeinket támogatjátok!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. augusztus 28.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas Az Adománynál válasszuk célként:
Evangélium
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. augusztus 26., kedd

[Evangelium] 2014-08-26

2014. augusztus 26. – Kedd

Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat: Jaj, nektek,
képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és
a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben: az
igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat
sem szabad elhanyagolni! Vak vezetők! Megszűritek a szúnyogot, de
lenyelitek a tevét. Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok!
Megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok
kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a
pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz!
Mt 23,23-26

Elmélkedés:

Az ószövetségi törvény minden területen pontosan szabályozta Isten és a
nép kapcsolatát, valamint az emberek együttélését. A mózesi
törvénykönyvekben semmi sincs a véletlenre bízva, hanem pontos előírásokat
tartalmazott a vallási és a társadalmi életre, illetve az erkölcsi
magatartásra vonatkozóan. Világosan kell látnunk, hogy Jézus nem az Isten
által adott törvény ellen beszél, hanem azokkal az évszázadok során a
törvényhez kapcsolt szokásokkal száll szembe, amelyeket a farizeusok és az
írástudók őriznek, s amelyek éppen az eredeti törvény lényegéről, a
szeretet parancsáról vonják el a figyelmet.
A farizeusok a törvények külső megtartásának álarca mögé rejtőznek,
miközben azok belső lényegét, isteni szándékát feltehetően ismerik, de nem
tartják meg. Az igazságosság látszatát keltik azáltal, hogy pontosan
megadják mindazt, amit az előírások megszabnak, de a szegényeket nem
segítik, sőt sok esetben éppen az elsőre hivatkozva tagadják meg a
segítségnyújtást. A farizeusi lelkület, amennyiben a látszat-vallásosságot
értjük alatta, minket is megkísért. Másokon ugyan könnyen észrevesszük, de
magunkon már nehezen, mert igazi megtérésből fakadó őszinteséget kíván.
A szeretet törvényét erősíti meg Jézus, amikor hangsúlyozza, hogy ez nem
kőtáblákra, hanem az ember szívébe írt törvény. Az Isten- és emberszeretet
kötelessége álljon mindig az első helyen életemben!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Elveszett juhokként tévelygünk, ki-ki a maga útján; keresd meg
gyermekeidet, mert nagyon éhezzük és szomjazzuk a veled való összhang
elvesztett paradicsomát. Atyánk és Pásztorunk, fuss elénk, mert nem leljük
a pusztából hazavezető utat! Hálát adunk neked, Jézus, hogy gondos anyát
rendeltél számunkra; aki tisztára söpri elhagyott hajlékunkat, és engeded
nekünk, hogy magunkba szállva megtaláljuk a bennünk elhomályosult
világosságot!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140826.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
1. 2014. szeptember 1-től azzal bővítjük az e-vangélium küldést, hogy a
megszokott tartalmat kiegészítjük a napi olvasmány, zsoltár és/vagy
szentlecke szövegével.
2. Közben elkezdjük továbbfejleszteni az iOS és android okostelefonokra
készült evangelium365 alkalmazásokat, amelyekben mindenki beállíthatja
majd magának, hogy mely szövegeket szeretné olvasni. Az e-mailben sajnos a
saját beállítás nem megoldható, mert akkor külön kellene mindenkinek
e-mailt küldeni, tehát e-mailben egyszerűbb az összes szöveget küldeni.
Valójában az okostelefon is megkapja majd az összes szöveget, csak éppen
nem jeleníti meg mindent, csupán azt, amit a felhasználó előre
kiválasztott magának.
Az észrevételeket és a javaslatokat az újítást követően is szívesen
meghallgatom és azok irányába próbálok majd továbbmenni.
3. Elkészült az új plakát, amelyet a jövő héten elküldünk az ország
valamennyi plébániája számára, hogy a templomokban kihelyezzék. A plakát
letölthető innen:
http://zalalovo.plebania.hu/download/filestore/downloads/dokumentumok/evangelium10.pdf
Köszönöm, ha evangelizációs tevékenységeinket támogatjátok!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. augusztus 28.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas Az Adománynál válasszuk célként:
Evangélium
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. augusztus 25., hétfő

[Evangelium] 2014-08-25

2014. augusztus 25. – Hétfő

Jézus egyszer így korholta a farizeusokat: Jaj, nektek, képmutató
írástudók és farizeusok! Elzárjátok a mennyek országába vezető utat az
emberek elől. Ti magatok nem mentek be oda, és azokat sem engeditek
odajutni, akik be szeretnének menni. Jaj, nektek, képmutató írástudók és
farizeusok! Tengert és szárazföldet bejártok, hogy egyetlen pogányt
megtérítsetek, és ha megtért, a kárhozat fiává teszitek, kétszerte inkább,
mint magatokat. Jaj, nektek, vak vezetők! Azt mondjátok: „Ha valaki a
templomra esküszik, az semmi; ha azonban a templom aranyára esküszik, az
kötelez." Ti, esztelenek és vakok! Hát mi nagyobb: az arany vagy a
templom, amely megszenteli az aranyat? – Továbbá azt mondjátok: „Ha valaki
az oltárra esküszik, az semmi, de ha a rajta lévő áldozati ajándékra
esküszik, az kötelez." – Ti, vakok! Hát mi nagyobb: az áldozati ajándék
vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltárra
esküszik az esküszik az oltárra és mindarra, ami rajta van. Aki a
templomra esküszik, az esküszik a templomra és arra aki ott lakik. Végül
aki az égre esküszik, az az Isten trónjára esküszik és arra, aki a trónon
ül.
Mt 23,13-22

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézus a farizeusi lelkület helytelenségét tárja fel
beszédében. A farizeus nagy nyilvánosság előtt szereti végezni vallásos
cselekedeteit. Fontos számára, hogy az emberek lássák buzgóságát, s úgy
tekintsenek rá, mint a vallásosság mintaképére. Meg van győződve arról,
hogy magatartása tetszik Istennek. Bűneit – ha egyáltalán egyet is elismer
– szívesen rejti el mások elől, mert ez lerombolhatná az emberek róla
alkotott pozitív képet. A farizeusi lelkület rejtőzködő. Önmagunkban nehéz
felismerni. Az könnyen megy, hogy ítéletet alkotva másokat farizeusnak
tartunk, de önmagunkban szinte lehetetlen észrevenni, s emiatt küzdeni is
nehéz ellene. A farizeusok legsúlyosabb bűnének Jézus azt tekinti, hogy
másokat megakadályoznak az üdvösség felé haladásban.
A részlet tanulsága: nem szabad olyan farizeusokká válnunk, akik másokat
akadályozunk az üdvösség felé vezető úton. Ugyanezt pozitív formában is
érdemes megfogalmaznunk: hiteles tanúságtevőknek és evangéliumhirdetőknek
kell lennünk. Életünkben fel kell ragyognia az emberek számára, hogy
Krisztus keresztjéből és feltámadásából merítünk erőt. Mindannyiunk
hivatása, hogy mindenkor hirdessük Jézust és belé vetett hitünket, az ő
örömét és reményét sugározzuk magunkból, hogy jó tetteinket látva az
emberek az Atya felé irányuljanak és a hit felébredjen bennük. Ez a
tanúságtétel utat mutat majd másoknak az üdvösségre.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, a te szolgád, minden nép és minden nyelv rád esküszik! Te legyőzöl
minden akadályt, s az örök életre vezetsz minket. Nem vagy feledékeny, és
minden jótettünket bőségesen megjutalmazod, megbánt bűneink emlékét az
enyészetnek adod.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140825.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. augusztus 24., vasárnap

[Evangelium] 2014-08-24

2014. augusztus 24. – Évközi 21. vasárnap

Abban az időben: Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte
tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?" Ezt válaszolták:
„Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy
valamelyik prófétának." Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok
engem?" Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia."
Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test
és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért
mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat,
s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának
kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit
feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a
tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás.
Mt 16,13-20

Elmélkedés:

A kulcsok őrzői
A 2000. jubileumi évben boldoggá és idén szentté avatott XXIII. János pápa
egy alkalommal felidézte, miként élte meg, hogy őt választották a
bíborosok pápává, és a szokásoknak megfelelően ki kellett állnia a Szent
Péter-bazilika erkélyére. Hatalmas reflektorokkal világították meg az
erkélyre lépő pápát, aki az erős fény miatt szinte semmit nem látott a
téren összegyűlt tömegből. Megáldotta a jelenlévőket, akik az új pápa
köszöntésére a Szent Péter térre siettek, megáldotta a világot, majd az
erkélyről visszalépve ezt gondolta magában: „Ha nem követed a szelíd és
alázatos Mestert, semmit sem fogsz látni a valóságból, vak leszel."
Jézus szavait olvassuk a mai evangéliumban, amikor Péter apostolnak ezt
mondja: „Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön,
meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a
mennyben is" (Mt 16,19). A Péternek adott jelképes kulcsokat minden pápa
kézbe kapja az Úrtól. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy az Egyháznak adott,
az Egyház legfőbb vezetőjére bízott lelki hatalmat jelképezik e kulcsok.
Ez igaz, de többet is megláthatunk a kulcsokban. Szent XXIII. János pápa
nem a hatalom jelképét látta bennük, hanem az alázatos Krisztust követve
kinyitotta az Egyház megújulásának ajtaját azzal, hogy meghirdette az
egyetemes zsinatot. A Krisztustól kapott kulcsokkal megnyitotta és
szélesre tárta azt a kaput, amely a keresztények egysége felé vezetett és
ajtót nyitott a világ felé. Mert egy kulcs nem csak arra jó, hogy
bezárjanak vele valamit, hanem arra is, hogy megnyissanak egy addig bezárt
ajtót.
Felidézhetjük Szent II. János Pál pápa példáját is, aki szintén
felismerte, hogy az Egyház legfőbb pásztoraként milyen ajtókat kell
megnyitnia. Majdnem 27 évig tartó pápasága idején ajtót nyitott azon
kelet-európai országok felé, amelyekben üldözték az Egyházat. Lépése a
diktatúraként működő államrendszerek összeomlásához vezetett, amelynek
köszönhetően emberek milliói nyerték vissza a szabadságot és a
vallásszabadságot. Az irgalmasságról szóló pápai írásaival,
bocsánatkéréseivel és megbocsátásával, az Isteni Irgalmasság ünnepének
bevezetésével ajtót nyitott az emberek számára, hogy rátaláljanak az
irgalomban gazdag Istenre. Az Ifjúsági Világtalálkozókkal és lelkipásztori
utazásaival világszerte ajtót nyitott az emberek, főként a fiatalok felé,
amelynek köszönhetően fiatalok milliói tanulták meg az idősödő pápától az
Egyházért és Krisztusért való lelkesedést, odaadást. A Megváltó anyjáról
szóló enciklikájával, Mária tiszteletével, a világosság rózsafüzérének
bevezetésével olyan ajtót tárt fel előttünk, amelyen átlépve életünket
egészen Istennek ajánlhattuk, miként ezt Szűz Mária is tette. A családok
felé fordulása, a más vallásúakkal való párbeszéd keresése és élete utolsó
éveiben a szenvedés keresztjének türelmes hordozása a kereszténység
eredeti értékeinek felfedezésére indított minket.
A közelmúltban XVI. Benedek pápa megnyitotta a Hit évének kapuját, amelyen
belépve hitünk mélysége és a hitről való tanúságtétel fontossága nyílt meg
előttünk. A 2013. március 13-án megválasztott Ferenc pápa pedig a péteri
kulcsokkal megnyitotta a kaput a szegénység, az egyszerűség, a szegényeket
szolgáló Egyház számára. Íme néhány példa arra, hogy a pápák Szent Péter
utódaiként isteni sugallatra minden korban megtalálták, hogy mit kell
megnyitniuk a „kulcsokkal" annak érdekében, hogy a keresztények
rátaláljanak a hit és az üdvösség útjára.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te Simont, az egyszerű halászt Péternek, azaz
sziklának nevezted el. Az új név azt jelezte számára, hogy új feladatot,
küldetést kapott tőled. Ennek teljesítésére nem emberi képességei, hanem a
te megújító segítséged tette őt alkalmassá. Neki adtad a mennyek országa
kulcsait, az Egyház kulcsait. Segítsd minden korban a pápát, hogy ajtót
nyisson az emberek számára az üdvösség felé!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140824.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum