2012. január 14., szombat

[Evangelium] 2012-01-14

2012. január 14. - Szombat

Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára. Nagy
sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket. Amint Jézus elhaladt a vám
mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki:
„Kövess engem!" Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte.
Később Jézus elment vendégségbe Lévi házába. Ott Jézussal és
tanítványaival együtt sok vámos és nyilvános bűnös is asztalhoz
telepedett, mert sokan oda is elkísérték. Amikor a farizeusok közül való
írástudók látták, hogy Jézus együtt eszik a nyilvános bűnösökkel és a
vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz: „Miért eszik és
iszik a ti Mesteretek együtt a vámosokkal és a nyilvános bűnösökkel?"
Ennek hallatára Jézus ezt válaszolta nekik: „Nem az egészségeseknek van
szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az
igazakat hívjam, hanem a bűnösöket."
Mk 2,13-17

Elmélkedés:

A tegnapi evangélium már előrevetítette, hogy Jézus küldetése elsősorban a
bűnösökhöz szól, akinek a megtérését Isten akarja. A lelkek gyógyítása és
a bűnösök visszavezetése számára a legfontosabb. Tanítása természetesen
mindenkinek szól, egészségeseknek és betegeknek egyaránt, de az
utóbbiaknak nagyobb szükségük van Jézusra, a lelkek gyógyítójára. Jézus
azért jött el a világba, hogy a bűnösöket a bűnbánat útjára hívja.
Önmagunkra vonatkoztatva a történet tanulságát, az a kérdés merül fel
bennünk, hogy vajon lelkileg egészségesek vagy betegek vagyunk? Soha ne
gondoljuk túlzott elbizakodottsággal, hogy már tökéletesek vagyunk a lelki
életben és nincs szükségünk sem a megtérésre, sem Jézusra. Jézus csak
akkor tudja elkezdeni lelkünk megtisztítását, ha beismerjük bűneinket. Ne
féljünk a bűnbevallástól, mert ez indít el bennünket Isten felé!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, életemben oly sok az árnyék, de Te azt akarod, hogy fény legyek.
Bennem még oly sok a homály, de Te azt akarod, hogy testvéreimnek
világítsak. Magamat is alig vonszolom, de Te azt akarod, hogy testvéreimet
hozzád vezessem, Hozzád vonzzam. Oly üres és íztelen vagyok Uram, de Te
azt akarod, hogy a só legyek. Uram, Te légy életem fénye, világossága,
íze, jó illata! Engedd, ha velem találkoznak az emberek, Rád találjanak!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. január 13., péntek

[Evangelium] 2012-01-13

2012. január 13. - Péntek

Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre,
hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem
fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy
bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották
fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat,
amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához:
„Fiam, bocsánatot nyertek bűneid." Ült ott néhány írástudó is. Ezek így
gondolkodtak szívükben: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más
bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?"
Jézus azonnal észrevette, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt
tehát hozzájuk: „Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt
mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl,
fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma
a földön a bűnök megbocsátására!" Ezzel odafordult a bénához: „Mondom
neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!" Az felkelt, fölvette
ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott.
Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: „Nem láttunk
még ilyet sohasem!"
Mk 2,1-12

Elmélkedés:

A béna meggyógyításának csodája tovább mutat a testi betegségtől való
megszabadulásnál. Jézus ugyanis azt mondja a meggyógyított embernek, hogy
bűnei bocsánatot nyertek. Tehát nem csak a testét, hanem a lelkét is
meggyógyítja. A testi gyógyítás szinte csak a lelki gyógyulást igazolja és
bizonyítja. Jézusnak hatalma van a test és a lélek betegségei felett. Bár
nyilvános működése során Jézus számtalan beteget meggyógyított és az
evangélium szerint nem ment el a testi bajban szenvedők anélkül, hogy ne
segített volna, mégis azt kell mondanunk, hogy ennél fontosabb
küldetésének az az eleme, hogy az embereket a bűntől akarja
megszabadítani. Megváltást hozott a világba. Ha bűnbánatot tartunk,
eltörli bűneinket, amelyek távol tartanak minket Istentől. Meggyógyítja
lelkünket, hogy újra Istennel éljünk. A lelki egészség és tisztaság legyen
fontosabb számunkra, mint a testi egészség!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Krisztusunk, aki elfogadod a keresztet az emberek kezéből, hogy Isten
embereket üdvözítő szeretetének jelévé tedd, add meg nekünk és korunk
minden emberének, hogy higgyünk e határtalan szeretetben, s átadván a
kereszt jelét az új évezrednek, a megváltás hiteles tanúi lehessünk.
II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. január 12., csütörtök

[Evangelium] 2012-01-12

2012. január 12. – Csütörtök

Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így
kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!" Jézusnak megesett rajta a
szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom!
Tisztulj meg!" Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus
szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá: „Nézd,
senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és
tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul
nekik."
Ő azonban, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a
dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább
távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen
özönlöttek hozzá az emberek.
Mk 1,40-45

Elmélkedés:

A leprás ember, akinek meggyógyításáról a mai evangélium beszámol, már
bizonyára hallott Jézus csodás gyógyításairól. Ezért, amikor az Úr
segítségét kéri, kifejezi hitét, hogy Jézus meg tudja őt gyógyítani, ha
akarja. Ezt a hitet jutalmazza Jézus a csodával. Csak akkor érdemes Jézus
segítségét kérnünk bajainkban, ha erősen hisszük, hogy Ő valóban tud
segíteni rajtunk. Nem csak szavainak, de tetteinek is ereje van, amely
képes megváltoztatni az embert. Az isteni kegyelem megérinthet bennünket,
és átalakítja életünket, ha hiszünk abban, hogy Jézussal boldogabb lesz az
életünk. Minden új esztendő és új nap lehetőség számunkra, hogy Jézushoz
forduljunk és elkötelezzük magunkat mellette. A lelki gyógyulást azonban
nem csak Jézusnak kell akarnia, hanem nekünk is!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, add, hogy a te szereteted, amely oly nyilvánvalóan
és egyértelműen mutatkozott meg értünk vállalt szenvedésedben, áthassa
mindannyiunk életét és minden ember számára felismerhető legyen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. január 11., szerda

[Evangelium] 2012-01-11

2012. január 11. - Szerda

Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és
András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is
Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre
megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és beesteledett,
odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész
város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított,
akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte
megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
(Másnap) Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy
elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek.
Amikor megtalálták, azt mondták neki: „Mindenki téged keres!" De ő azt
felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is
hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem." És elment, hirdette az
evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az
ördögöket.
Mk 1,29-39

Elmélkedés:

Mindenki téged keres! – mondják az apostolok Jézusnak. Az embereket
lenyűgözte Jézus hatalommal teli tanítása és a csodatettek, a betegek
meggyógyítása. Nem kell tehát csodálkoznunk azon, hogy mindenki őt keresi,
Jézus akarja hallgatni, és tőle várják a testi betegségüktől való
megszabadulást. De Jézus nem tartózkodik hosszabb ideig sehol, hanem
tovább indul, hogy fáradhatatlanul végezze küldetését, amit az Atya bízott
rá.
Az üdvösség tanítása és a gyógyulások kegyelme ugyanis nem csupán
egyeseknek szól, hanem mindenkinek. Hirdeti az evangéliumot a
szegényeknek, akikkel a gazdagok nem törődnek, és meggyógyítja a
kitaszított leprásokat, sántákat, vakokat és más betegségben szenvedőket,
olyanoknak, akiknek senki más nem segít. És kiűzi a gonosz lelkeket,
amelyre senki ember nem képes. Jézussal valóban Isten Országának
megvalósulása kezdődött el a földön. Ennek az Országnak a tagjai vagyunk,
mert az üdvösség örömhíre mindenkinek, nekünk is szól.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus szeretetre tanított minket. Mikor megosztjuk egymás közt az Ő
Kenyerét, a mi saját kenyerünket is, ketten-hárman, többen, Ő köztünk van.
De neki, a végtelennek, mindegyikünk: egyetlenje. Ma jobban átélem az Ő
jelenlétét!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. január 10., kedd

[Evangelium] 2012-01-10

2012. január 10. - Kedd

Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a zsinagógába, és tanított.
Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint
akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy
ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Így kiáltozott: „Mi közünk
egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki
vagy: az Isten Szentje!" Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki
belőle!" A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán
nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek
egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a
tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!" El is
terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.
Mk 1,21-28

Elmélkedés:

Jézus úgy tanította az embereket, mint akinek hatalma van – olvashattuk az
evangéliumban. Az Úr nyilvános működése éveiben legfőbb küldetésének a
tanítást és Isten Országa hirdetését tartotta. Nem csupán szavakat
mondott, hanem Ő volt az Atya megtestesült Igéje és kimondott szava. Az
igazság tanítását hirdette, de semmit sem mondott önmagától, hanem csak
azt, amit az Atyától hallott. Ez az isteni háttér az az erő és hatalom,
amit észrevesznek az emberek, illetve az, hogy szavait tettei és csodái
megerősítették. Még a gáncsoskodó kérdésekre is mindig a legtökéletesebb
választ tudta adni, de ha kellett, nem szólt, néma maradt. Ezzel a
szótlansággal tűrte a bántalmakat is, amelyeket keresztútján elszenvedett.
Nem fecsegett, mert aki sokat beszél, valamit mindig rejteget az emberek
elől. Neki nem volt titkolnivalója, nyilvánosan cselekedett és tanított.
Boldogoknak nevezte azokat, akik hallgatták tanítását. Mi is boldogok
vagyunk, ha nyitott szívvel hallgatjuk, és életünkben megvalósítjuk
mindazt, amit Jézus tanít nekünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Gyógyíts meg, Uram, mert vak vagyok, nem látom akaratodat, nem veszek
tudomást ezer olyan dologról, amit pedig akarsz tőlem és mivel nem látlak,
nem szeretlek eléggé. Istenem, világítsd meg szememet, gyógyítsd meg
vakságomat, hadd lássam akaratodat és szépségedet!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. január 9., hétfő

határon túli magyar gyerekek támogatása

Kedves Zoltán!

A határon túli magyar gyerekek támogatására 2011-ben megkezdett programot idén is szeretnénk folytatni, és ehhez kérem az e-vangélium lista olvasóinak segítségét.

2011-ben 180 magyar gyermeknek juttattuk el havonta ingyenesen az Élő Kenyér újságot Erdélybe, a Felvidékre, valamint 24 Csángóföldi oktatási intézménybe, ahol magyar gyermekek tanulnak.

2012-ben a lengyelországi magyar katolikus misszió gyermekeit, valamint további felvidéki és kárpátaljai magyar közösségeket szeretnék ilyen módon támogatni.

 

Kérem, ha van rá lehetősége, támogassa Ön is a határon túli magyar gyerekek vallási nevelését!

 

Köszönöm mindenki nagylelkű adományát a gyerekek nevében!

Szeretettel: István atya

 

 

 

Jótékonysági előfizetési díj 1 évre (12 hónap) 2012. január-december: 6000 Ft/db

 

Adomány on-line:

http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas

Az ADOMÁNY gomb választása után támogatási célként jelölje meg a Jótékonysági előfizetés lehetőséget!

 

Banki utalással:

Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

Bank neve és címe: K&H Bank, H-8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 8.

Számlaszám: 10402355-00026472-00000003

Közlemény: Élő Kenyér jótékonysági előfizetés 2012.

 

Utalás külföldről:

IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003

BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

 

Postai utalvány (rózsaszín csekk):

Címzett: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6

Közlemény: Élő Kenyér jótékonysági előfizetés 2012.

 

Köszönjük az adakozóknak a nagylelkű támogatásokat!

 

-- 
Üdvösséget!
Horváth István Sándor

Zalalövői Plébánia
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Tel.: (+36)92-371-049

 

 


A(z) üzenetben nem található vírus.
Ellenőrizte: AVG - www.avg.com
Verzió: 10.0.1416 / Vírus adatbázis: 2109/4130 - Kiadás dátuma: 2012.01.08.

[Evangelium] 2012-01-09

2012. január 9. – Hétfő, Urunk megkeresztelkedése

Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: „Aki utánam jön,
hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a
saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, õ pedig Szentlélekkel
keresztel majd meg benneteket!" Ezekben a napokban történt, hogy eljött
Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban.
És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a
Lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az égből pedig szózat hallatszott: „Te
vagy az én szeretett Fiam, benned kedvem telik!"
Mk 1,7-11

Elmélkedés:

A megkeresztelkedést követően elkezdődik Jézus nyilvános működése. A
jelenetnél és a későbbiekben is látni fogjuk, hogy Jézus az Atyától kapott
hatalomnál fogva cselekszik, akinek tetszése és jóakarata a Fiún nyugszik.
De megnyilvánul a három isteni személy egysége is. Az Atya szózata
hallatszik az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem".
A második isteni személyre, a Fiúra eközben leszáll a Szentlélek galamb
alakjában. Az ünnep azt is jelzi számunkra, hogy Isten megosztja velünk
Fiát és Lelkét. Fogadjuk el e megosztást, hogy átalakuljon életünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus Krisztus, Üdvözítőm, nézz le rám trónodról irgalmasan! Te drága
véreddel megváltottál minket az örök életre. A te Atyád a mi Atyánk is, te
pedig test szerinti testvérünk vagy. Engedheted-e, hogy lelkünk elvesszék?
Te meg tudsz menteni minket!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. január 8., vasárnap

[Evangelium] 2012-01-08

2012. január 8. – Vasárnap, Urunk megjelenése (Vízkereszt)

Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben,
íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: „Hol van a
zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy
hódoljunk előtte." Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele
egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és
megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok így
válaszoltak: „A judeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem,
Juda földje, bizony nem vagy a legkisebb Juda nemzetségei között, mert
belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek." Erre
Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta
tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe:
„Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha
megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte!"
Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag,
amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház
fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek.
Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre
borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincseszsákjaikat, és
ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban
utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek
vissza országukba.
Mt 2,1-12

Elmélkedés:

A bölcsek nyomában
A karácsony előtti időszak érdekes híre volt, hogy a csillagászok
felfedeztek egy távoli bolygót, amelynek légköre hasonlít földünkéhez, s
emiatt a tudósok arra következtetnek, hogy a földihez hasonló élet
alakulhatott ki ezen a bolygón. Az újonnan felfedezett égitesttel
kapcsolatban folytatódnak a tudományos vizsgálatok, s talán pár év múlva
kiderül, hogy valójában milyen jelentősége van a felfedezésnek. A
csillagászok a modern távcsöveknek és berendezéseknek köszönhetően szinte
naponta fedeznek fel új égitesteket, ezért nem tartjuk rendkívüli
eseménynek, ha bejelentik egy új csillag, bolygó vagy üstökös észlelését.

Ezzel ellentétben a Jézus születésekor tapasztalt égi jelenségnek egészen
különlegesnek kellett lennie, ha hosszú vándorlásra késztette a napkeleti
bölcseket. Valószínűleg nem csupán pillanatnyi fényesség lehetett az
égbolton, hanem hosszabb ideig látható volt. Korunk csillagászait is
érdekli a betlehemi csillag, ők égitestek ritka együttállásával igyekeznek
magyarázni az egykori jelenséget. Bennünket, hívő embereket, viszont
elsősorban nem a tudományos magyarázat érdekel. Különleges jelnek, isteni
útmutatásnak tekintjük a csillagot, s ugyanígy tekintettek rá az egykori
bölcsek is, akik számára a csillag ragyogása egykor utat mutatott Betlehem
felé, Isten Fia felé.

Az evangéliumi történet látványos elemei könnyen elterelhetik figyelmünket
a lényegről. Ilyen látványos elem például az égen feltűnő csillag, de
balgaság volna azt gondolnunk, egy különleges fényű csillagot ünneplünk a
mai napon. A Jeruzsálembe érkező, hosszú vándorutat megtett bölcsek egykor
feltűnést kelthettek a városban. A későbbi hagyomány szerint királyok
voltak, s erre az igen értékesnek számító ajándékaik alapján
következtettek, aligha feltételezhető ugyanis, hogy szegény emberek arany,
tömjén és mirha ajándékokat tudtak volna adni. Mind a bölcsek személye,
mind az általuk hozott drága ajándék olyan látványosság lehet, amely
elvonhatja figyelmünket az újszülött gyermekről. Valójában azonban az
evangéliumi elbeszélés szereplői és elemei, a bölcsek, a csillag és az
ajándékok azért szerepelnek a történetben, mert a betlehemi gyermekre, a
kis Jézusra irányulnak.

A mai napon, amelyet a magyar hagyomány szerint Vízkeresztnek nevezünk,
nem a három királyokat vagy bölcseket ünnepeljük, hanem Jézust, aki Isten
Fiaként jelent meg az egész világ előtt. Urunk megjelenésének ünnepét
sokan második karácsonynak is nevezik. Az őskeresztény korban és a keleti
ortodox egyházban Urunk születését és megjelenését egy napon ünnepelték,
de a nyugati egyház liturgikus rendjében idővel két önálló ünneppé vált,
ahogyan napjainkban is az. Ma tehát újra útnak indulunk lélekben Betlehem
felé, és a bölcsekkel együtt követjük az égi jelet, amely elvezet
bennünket Megváltónkhoz és Üdvözítőnkhöz.

Sokan panaszkodnak napjainkban, hogy nem érzik Isten jelenlétét a
világban. A számos katasztrófa, a háborúk, a természeti csapások azt
jelzik szerintük, hogy Isten nincs jelen a világban és nem segít a
bajbajutott embereken. A hívő emberként egészen másként látjuk mindezt.
Isten jelen van a világban, csak sokan nem veszik őt észre. Isten ma is
szól az emberekhez, csak sokan nem hallják meg őt. Isten napjainkban is
mutat jeleket, csak sokan nem ismerik fel ezeket.

Ha a napkeletről érkező embereket nem tudjuk utánozni abban, hogy aranyat
vagy más drága ajándékokat viszünk Istenünknek, legalább utánozzuk őket a
bölcsességükben. Ismerjük fel az isteni jeleket és kövessük Isten
útmutatásait életünkben! Ez az igazi bölcsesség.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, a te jeled, a te vezetésed, a te segítséged, a te útmutatásod
nélkül eltévedünk földi vándorlásunk során és céltalanná válik életük.
Küldj nekünk jelet, s ne engedd, hogy lelki vakságunk megakadályozzon
minket a te jeled felismerésében. Tégy bennünket készségessé a te útjaid,
a te szándékaid, s legfőképp a te Fiad, Jézus követésére! Csak a tiszta
vízben, az élő vízben, csak tiszta szívvel láthatjuk meg csillagod fényét,
amelyet nagy alázatosságban szeretnénk követni. Jézusunk, ajándékainkkal
együtt önmagunkat is neked szeretnénk adni, hiszen te önmagadat
ajándékoztad a világnak, s minden embernek.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum