2013. december 21., szombat

[Evangelium] 2013-12-21

2013. december 21. – Szombat

Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik
városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.
Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a
magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott:
„Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse!
Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe
csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat!
Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott
neked!"
Lk 1,39-45

Elmélkedés:

Amikor Lukács evangélista leírja Mária Erzsébetnél tett látogatásának
történetét, talán nem az lehetett a szándéka, hogy Mária jóságát vagy
rokona iránt érzett szeretetét bemutassa, hiszen akkor nem írta volna le
azt is, hogy visszatért názáreti otthonába három hónap múlva, amikor
Erzsébetnek minden bizonnyal a legjobban szüksége lett volna a segítségre.
A történet jelentősége valójában abban áll, hogy találkozik a két
édesanya. Erzsébet, aki Keresztelő János édesanyja és Szűz Mária, aki
méhében hordozza Jézust. Találkozik a két asszony és a két gyermek is. Az
Erzsébet méhében megmozduló János köszönti Jézust. A két asszony és a két
gyermek örömét tárja elénk Szent Lukács, hogy mi is csatlakozzunk
örvendezésükhöz.
Az öröm mellett a hit témája is előkerül. Amikor az angyal hírül viszi
Máriának, hogy gyermeke fog születni, ő hitt az angyali szónak és hittel
igent mondott Isten akaratára. E hit miatt nevezi őt boldognak Erzsébet.
Az ígéret, a jövendölés beteljesült Mária életében.
Boldogok vagyunk, ha hiszünk abban, hogy Jézus bennünk is megszülethet és
mi újjászülethetünk őbenne. Boldogok vagyunk, ha hiszünk a szemünknek, és
követjük a csillag fényét. Boldogok vagyunk, ha hiszünk a fülünknek, és az
angyali szót meghallva elindulunk a betlehemi jászol felé. Hitünk
beteljesedését láthatjuk meg a karácsony éjjelén születő Gyermekben!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj el, napkelet,
mert éjben járunk nélküled;
jöjj, igaz Napunk, halld imánk
és fényességed áraszd ránk!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó hetének liturgiájában szerepelnek az ún. „Ó-antifónák",
amelyekben a jövendő Messiás különböző nevekkel szólítjuk meg. Az imákat
december 17. és 23. között imádkozzuk. Itt versbe szedett, énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131221.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. december 20., péntek

[Evangelium] 2013-12-20

2013. december 20. – Péntek

Hat hónappal Keresztelő János születésének hírüladása után Isten elküldte
Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt
egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az
angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr
veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!" Ennek hallatára Mária
zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal
azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert
íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt
nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Uralkodni fog
Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!" Mária ekkor
megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem
ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a
Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled
születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek, Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária
így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

Jézust a Magasságbeli Isten Fiának nevezi az angyal, amikor meghozza
Máriának Istentől a hírt, hogy gyermeke fog születni. Jézus születése
leereszkedés, a menny földre szállása. Születésével a láthatatlan Isten
látható alakban jelenik meg köztünk. Egy szűz méhe magába fogadja és
később egy jászol körülöleli a végtelen Istent, aki hatalmasabb mindennél.
Néha felfigyelünk a híradásokban arra, hogy a világ valamely pontján
megépítették a legmagasabb épületet, túlszárnyalva a korábbi rekordot.
Egyes országok építészei valósággal versenyeznek egymással, illetve saját
gazdagságukat akarják így megmutatni másoknak. Miközben az ember égre törő
tornyokat épít, hogy egyre magasabbra jusson és meghódítsa az eget, Isten
lejön közénk a földre. A szent Isten belép ebbe a világba, az Isten
emberré lesz, hogy utat mutasson az emberségre és az életszentségre. Isten
elérhető közelségbe kerül hozzánk. És mi letekintünk erre a jászolban
fekvő Gyermekre, aki magához vonzza pillantásainkat. Úgy nézzük őt, mint
akit az ég küldött a földre, hogy magával vigyen bennünket a földről az
égbe.
A karácsonykor született Jézus végigjárja az emberi élet útját, hogy
megmutassa nekünk az Istenhez vezető utat, az üdvösség útját. Induljunk
vele! Engedjük, hogy a földre jött Fiúisten elvezessen minket az égbe!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó Dávid kulcsa, nyitni kész,
ha ajtót nyitsz, nem zárja kéz,
halál árnyéka vesz körül,
mirajtunk immár könyörülj!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó hetének liturgiájában szerepelnek az ún. „Ó-antifónák",
amelyekben a jövendő Messiás különböző nevekkel szólítjuk meg. Az imákat
december 17. és 23. között imádkozzuk. Itt versbe szedett, énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131220.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. december 19., csütörtök

[Evangelium] 2013-12-19

2013. december 19. – Csütörtök

Heródesnek, Júdea királyának napjaiban élt egy Zakariás nevű pap, aki Ábia
papi osztályába tartozott. Felesége Áron törzséből származott, és
Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak Isten előtt, és
feddhetetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint. De nem
született gyermekük, mivel Erzsébet magtalan volt, és már mind a ketten
éltesebb korúak voltak.
Amikor Zakariás egy alkalommal osztályának rendjében szolgálatot
teljesített Isten színe előtt, ráesett a sor, hogy a papi szolgálat
szokása szerint az Úr templomába menjen, és bemutassa a tömjénáldozatot. A
tömjénáldozat órájában nagy tömeg imádkozott a templomon kívül. Akkor az
áldozati oltár jobb oldalán megjelent Zakariásnak az Úr angyala. Láttára
Zakariás zavarba jött, és félelem szállta meg. Az angyal azonban így szólt
hozzá: „Ne félj, Zakariás! Könyörgésed meghallgatásra talált. Feleséged,
Erzsébet fiút szül, és Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz ő,
és sokan örülnek majd születésének. Nagy lesz az Úr előtt: bort és
részegítő italt nem iszik, sőt már anyja méhében betelik Szentlélekkel.
Izrael fiai közül sokakat megtérít Istenükhöz, az Úrhoz. Illés szellemében
és erejével fog színe előtt járni, hogy az atyák szívét a fiak felé
fordítsa, az engedetleneket az igazak lelkületére vezesse, és az Úr iránt
készségessé tegye a népet."
Zakariás erre megkérdezte az angyalt: „Miből tudhatom meg mindezt? Hiszen
már öreg vagyok, és feleségem is éltesebb korú." Az angyal így válaszolt:
„Én Gábor vagyok, az Isten színe előtt állok, aki azért küldött, hogy
beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De mivel nem hittél
szavamnak, amely majd valóra válik annak idején, megnémulsz, és nem tudsz
beszélni a beteljesedés napjáig." A nép várta Zakariást, és csodálkozott,
hogy annyit késlekedik a templomban. Amikor pedig kijött, nem tudott
megszólalni. Ebből megértették, hogy a templomban látomása volt. Intett
nekik, de néma maradt.
Mihelyt szolgálatának napjai elmúltak, hazament. E napok után felesége,
Erzsébet méhében fogant, de öt hónapon keresztül titkolta. „Így tett velem
az Úr – mondta –, arra méltatott e napokban, hogy elvegye szégyenemet az
emberek előtt."
Lk 1,5-25

Elmélkedés:

Advent utolsó napjaihoz közeledve előtérbe kerül az evangéliumokban az
öröm, az örvendezés. A Megváltó jövetele az öröm légkörét teremtette meg a
világban. Keresztelő János már anyja méhében örvendezve fogadta őt. Mária
örvendezve mond igent Isten tervére. Az Üdvözítő jövetele öröm az
angyaloknak, akik a szent éjszakán érkezését hírül hozzák, és öröm
mindazoknak, akiknek az életébe belép. Jézus örömhírt hoz, az üdvösség
örömhírét minden ember számára. Ha az evangélium szerint élünk, Isten is
örömét fogja lelni bennünk.
Egy gyermek születése a legtöbb esetben örömöt hoz a családok életébe.
Sajnos előfordul, hogy egy gyermeket nem örömmel várnak, teherként,
gondként tekintenek rá. Imádkozzunk, hogy mindenki örömmel fogadja
születendő gyermekét, mint Isten ajándékát. S ha él a közelünkben,
családunkban olyan személy, aki tragédiaként éli meg, hogy gyermeket vár,
segítsük őt! A szülés érzése, az életet adás öröme, az újszülött csodája
hála Istennek sokszor szinte rögtön jóra, örömre, boldogságra fordítja a
korábbi negatív hozzáállást.
A karácsony ünnepéhez érkezve egyre jobban fokozódik szívünkben a vágy,
hogy találkozzunk Isten egyszülött Fiával, és egyre jobban eltölti
szívünket a beteljesült várakozás öröme, a találkozás és az istenlátás
öröme, a megváltottság öröme. Örvendezzünk, mert már közeledik üdvösségünk
napja! Fogadjuk örömmel Megváltónkat!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó jöjj el Jessze vesszeje,
rab nemzeteknek fényjele;
ha szólsz, elnémul földi nagy,
jöjj, szabadítónk csak te vagy!.
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó hetének liturgiájában szerepelnek az ún. „Ó-antifónák",
amelyekben a jövendő Messiás különböző nevekkel szólítjuk meg. Az imákat
december 17. és 23. között imádkozzuk. Itt versbe szedett, énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131219.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. december 18., szerda

[Evangelium] 2013-12-18

2013. december 18. – Szerda

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt
Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket
fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt, nem
akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja
el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így
szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert
a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak
nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől." Mindez pedig azért történt,
hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz
gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt
jelenti: „Velünk az Isten." Amikor József felébredt álmából, úgy
cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki.
Mt 1,18-24

Elmélkedés:

Szent Máté evangéliumában számos esetben találkozunk a következő
kifejezéssel: „mindez azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a
próféta által mondott," illetve „beteljesedjék, ami az Írásokban áll."
Máté ugyanis elsősorban a zsidók számára írta le Jézus történetét, s
fontosnak tartotta kiemelni számukra, hogy az ószövetségi idők prófétai
jövendölései Jézus személyében valósultak meg. Főként Jézus szenvedésével
és halálával kapcsolatban jelentős ez az utalás, de az Úr születésénél is
előfordul. Szent Máté Jézus születésénél azt akarja hangsúlyozni, hogy
minden Isten tervei szerint történik. A próféták, akik Isten ígéreteit
közvetítették, előre megjövendölték a Megváltó érkezését, most pedig
beteljesednek ezek az ígéretek.
Egy jövendölés teljesülése természetesen nem önmagától következik be, s
nem is az emberek tevékenységének következménye. Isten tette egykor az
ígéreteket és most ő teljesíti be, valósítja meg azokat. Ő irányítja a
történéseket, az eseményeket. A mai evangélium szerint József álmában
utasítást kap Istentől, hogy vegye feleségül Máriát. Ezt Isten
küldöttétől, egy angyaltól tudja meg. Tanulságként megfogalmazhatjuk, hogy
akkor járunk el helyesen, ha aggodalmainkat félretéve hallgatunk Isten
küldötteinek szavára, és mindenben úgy cselekszünk, ahogyan Istenünk kéri
tőlünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj el, Adonáj,
ki cserjelángból szólalál,
majd kőbe vésted tíz szavad,
jöjj tárt karokkal jómagad!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó hetének liturgiájában szerepelnek az ún. „Ó-antifónák",
amelyekben a jövendő Messiás különböző nevekkel szólítjuk meg. Az imákat
december 17. és 23. között imádkozzuk. Itt versbe szedett, énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131218.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. december 17., kedd

[Evangelium] 2013-12-17

2013. december 17. – Kedd

Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák
volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és
Zára Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Arám, Arámnak Aminadáb,
Aminadábnak Náásszon, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól,
Bóásznak Jóbéd Rúttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám,
Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám,
Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás,
Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak
pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek
Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór,
Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár,
Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje
Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.
Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni
fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is
tizennégy nemzedék.
Mt 1,1-17

Elmélkedés:

Első olvasásra sokaknak érthetetlennek tűnik a mai evangélium felsorolása.
A szöveg Jézus nemzetségtábláját tartalmazza, ezzel kezdődik Szent Máté
evangéliuma. Miért hallgatjuk a szentmisén, illetve miért olvassuk el az
egész családfát? Miért kezdi írását Máté egy ilyen hosszú felsorolással,
amely ráadásul tele van számunkra ismeretlen személyek furcsa neveivel. A
kérdésekre a válasz viszonylag egyszerű: Jézus nemzetségtáblája az egész
ószövetség foglalata. Ha valaki jól ismeri az ószövetségi könyveket, akkor
számára nem ismeretlenek ezek a nevek. A felsorolás azt tanítja, hogy ha
meg szeretnénk ismerni Jézust, akkor ismernünk kell az ószövetséget is,
mint az üdvtörténet Megváltó előtti szakaszát. Hiszen ezen idők, ezen
évszázadok során emberi nemzedékek várták Isten ígéretének megvalósulását,
a Messiás jövetelét. Az ígéret beteljesedik Jézus e világra érkezésével. A
Megváltó eljöveteléről szóló prófétai jövendölések Jézus személyében
teljesedtek be.
A családfa tehát azt hivatott igazolni, hogy Jézus a Messiás, ő a
Megváltó. A sorok között olvasva ugyanakkor világossá válik, hogy ez a
korszak, az ószövetség ideje lezárul, s Jézus születésével egy új korszak
kezdődik el. Engedem-e, hogy az Úr az én életemben is új fejezetet
nyisson?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj el, Bölcsesség,
ó Egyszülött, kit ád az ég,
te gyöngédség és őserő:
amit tudnunk kell, tárd elő!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó hetének liturgiájában szerepelnek az ún. „Ó-antifónák",
amelyekben a jövendő Messiás különböző nevekkel szólítjuk meg. Az imákat
december 17. és 23. között imádkozzuk. Itt versbe szedett, énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131217.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Advent kezdetére kaptam Lúcia nővértől egy kis csomagot. Kinyomtatott
nekem egy hónapnyi napi e-vangéliumot. Jókora vaskos dosszié lett. Mások
számára is rendszeresen kinyomtatja a vakok pontírásával, Braille-írással.
Kissé megindultan simítottam végig ujjaimmal az apró pontokon, aztán a
leginkább megbecsült könyveim közé tettem.
Zoltán írt levelet a napokban. Csodálkoztam az ákombákom betűkön, mígnem a
harmadik mondatból kiderült, hogy látássérült. A hangos e-vangéliumot kéri
jövőre is. Neki így érthetően könnyebb, mint olvasni.
Két példa, hogy bepillantsunk azok világába, akik nem pillanthatnak be az
általunk látott világba. Aztán a könyvesboltos értesít telefonon, hogy
megérkezett a könyvem, mehetek érte, s mindjárt elmeséli, hogy 97 éves
nagymamája reggeli előtt mindig meghallgatja a napi elmélkedést.
Beállítják neki telefonon, csak utána reggelizik.
Rajtuk kívül még sokan hallgatják, szóval, érdemes volt egy éve elindítani
a hangos e-vangéliumot. Ezúton is köszönöm Pezenhófer Briginek és Gyurinak
a szolgálatot, a felolvasást, a feltöltést és ez ezzel járó mindenféle
munkát.
Szeretnénk jövőre is folytatni a hangos e-vangelizációt, s ehhez az
e-vangélium olvasók segítségét, támogatását kérem. A legkisebb
fizetőeszköz nálunk az 5 forintos. Szeretettel kérem, ha van rá
lehetősége, támogassa naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825
Ft. Napi 5 forint talán nem is olyan sok, egy jelképes összeg. Akinek
pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat akár többet is.
A jócselekedeteket látó Isten jutalmazza meg sokszorosan nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
2013. december 16.
Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: E-vangélium
Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: E-vangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Sárga postai csekk kérhető a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Írja meg
nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze, hogy ez
e-vangélium támogatásához kér csekket.
Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: E-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. december 16., hétfő

[Evangelium] 2013-12-16

2013. december 16. – Hétfő

Egy alkalommal Jézus a templomba ment, és tanított. Közben odaléptek hozzá
a főpapok meg a nép vénei, és megkérdezték: „Miféle hatalommal teszed
ezeket? Ki adta neked a hatalmat ehhez?" Jézus így válaszolt: „Én is
kérdezek tőletek valamit. Ha megfeleltek rá, megmondom nektek, milyen
hatalommal teszek így. Honnan volt János keresztsége? A mennyből-e vagy az
emberektől?"
Azok tanakodni kezdtek egymás között: „Ha azt mondjuk, a mennyből volt,
azt feleli: „Hát akkor miért nem hittetek neki?" Ha pedig azt mondjuk: „Az
emberektől", akkor meg félnünk kell a néptől, mert Jánost mindenki
prófétának tartja." Ezért ezt a választ adták Jézusnak: „Nem tudjuk."
„Akkor én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszek így" –
felelte Jézus.
Mt 21,23-27

Elmélkedés:

Az elmúlt héten már találkoztunk a hit és a hitetlenség, Isten elfogadása
és elutasítása gondolatával. Ma Jézus egészen nyílt kérdése kapcsán
szintén ez a téma kerül elő. Ha az égből volt Keresztelő János hatalma és
az Isten küldötte volt, akkor miért nem hittek benne mégsem egyesek? Miért
nem szívlelték meg bűnbánatra hívó szavát? A kérdéshez hozzátehetjük: Ha
Jézust a mennyei Atya küldte el hozzánk a földre, és az Atyától kapta
hatalmát, akkor miért nem hitt benne mégsem mindenki, s miért kételkednek
benne napjainkban is sokan?
A hit Isten ajándéka, amelytől senki sincs elzárva és amelyre senki sem
kényszeríthető. A hit megkívánja az ember részéről a szabad elfogadást,
mert a hit Istennek való engedelmességet jelent. Jézus egész földi élete –
megtestesülésétől feltámadásáig – jel az emberek számára, hogy hitre
ébredjenek, hiszen Isten azért küldte el őt a világba, hogy mindenki
higgyen általa. De a hit senkire nem nehezedik kényszerként. Isten
meghagyja szabadságunkat ebben a kérdésben, hiszen szabadságunkat tőle
kaptuk. Isten vállalja a kockázatot, hogy elutasítjuk őt s nem
engedelmeskedünk neki. Szabadok vagyunk. Elindulhatunk a hit útján.
Elindulhatunk Isten felé, hiszen adventben hittel várakozunk. Ez az
időszak arra a napra irányítja figyelmünket, amelyet hittel várunk: Jézus
születésének napjára. Gyújtsd meg bennünk, Urunk, a hit lángját!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, isteni fényesség, a te megmérhetetlen szereteteddel nyisd meg lelkünket
a hitnek, hogy téged igazán megismerjünk. Tágítsd ki szívünket, hogy téged
befogadhasson! Illess bennünket, hogy tiszta szeretettel keressünk téged,
benned megpihenjünk, és veled egyesüljünk, mint ahogy egyek a tagok a
testben a fejjel, és amint egy a szőlővessző a tőkével. Engedj a te
erődből és a te kegyelmedből élni mindvégig, míg csak el nem jutunk szent
színed látására!
Granadai Szent Lajos

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131216.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Advent kezdetére kaptam Lúcia nővértől egy kis csomagot. Kinyomtatott
nekem egy hónapnyi napi e-vangéliumot. Jókora vaskos dosszié lett. Mások
számára is rendszeresen kinyomtatja a vakok pontírásával, Braille-írással.
Kissé megindultan simítottam végig ujjaimmal az apró pontokon, aztán a
leginkább megbecsült könyveim közé tettem.
Zoltán írt levelet a napokban. Csodálkoztam az ákombákom betűkön, mígnem a
harmadik mondatból kiderült, hogy látássérült. A hangos e-vangéliumot kéri
jövőre is. Neki így érthetően könnyebb, mint olvasni.
Két példa, hogy bepillantsunk azok világába, akik nem pillanthatnak be az
általunk látott világba. Aztán a könyvesboltos értesít telefonon, hogy
megérkezett a könyvem, mehetek érte, s mindjárt elmeséli, hogy 97 éves
nagymamája reggeli előtt mindig meghallgatja a napi elmélkedést.
Beállítják neki telefonon, csak utána reggelizik.
Rajtuk kívül még sokan hallgatják, szóval, érdemes volt egy éve elindítani
a hangos e-vangéliumot. Ezúton is köszönöm Pezenhófer Briginek és Gyurinak
a szolgálatot, a felolvasást, a feltöltést és ez ezzel járó mindenféle
munkát.
Szeretnénk jövőre is folytatni a hangos e-vangelizációt, s ehhez az
e-vangélium olvasók segítségét, támogatását kérem. A legkisebb
fizetőeszköz nálunk az 5 forintos. Szeretettel kérem, ha van rá
lehetősége, támogassa naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825
Ft. Napi 5 forint talán nem is olyan sok, egy jelképes összeg. Akinek
pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat akár többet is.
A jócselekedeteket látó Isten jutalmazza meg sokszorosan nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
2013. december 16.
Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: E-vangélium
Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: E-vangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Sárga postai csekk kérhető a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Írja meg
nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze, hogy ez
e-vangélium támogatásához kér csekket.
Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: E-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. december 15., vasárnap

[Evangelium] 2013-12-15

2013. december 15. – Advent 3. vasárnapja

Abban az időben: Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről
hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: „Te vagy-e
az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?" Jézus így válaszolt
nekik: „Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és
hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a
szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik
meg bennem!"
Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit
akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett
nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert
lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy
miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még
prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták:
Íme, elküldöm követemet színed előtt,
hogy elkészítse az utat teelőtted.
Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb
Keresztelő Jánosnál! De még őnála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek
országában.
Mt 11,2-11

Elmélkedés:

Mint a gyermekek
Miután az elmúlt vasárnapokon a gyermekségről és Jézus öntudatáról
elmélkedtünk, folytassuk most azzal, miként látjuk felnőttként saját
gyermekkorunkat, hogyan él emlékezetünkben ez az időszak, és miért lehet
fontos, hogy megőrizzük, felélesszük magunkban a gyermeki lelkületet, s
milyen értelemben tegyük ezt. Jézus egykor a versengő tanítványok elé egy
kisgyermeket állított példaképként és ezt mondta: „Ha nem lesztek olyanok,
mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába" (Mt 18,3). E
kijelentése nélkül is él minden emberben az ártatlan gyermekkor és a
fiatalság utáni vágy. A régi népmesékben felbukkannak az örök fiatalság
italát kereső személyek, napjainkban pedig jó üzlet ránctalanító krémet
gyártani vagy fiatalító kezeléseket tartani. Életútjuk feléhez érkezvén
sokak számára megdicsőül, megszépül a gyermekkor, amikor pedig rádöbbennek
múltbéli mulasztásaikra, s arra, hogy az időt nem lehet visszafordítani,
kétségbeesetten keresik mégis valamiféle újrakezdés lehetőségét, de ez a
legtöbb esetben kudarccal végződik. Karácsony táján különösen is jellemző,
hogy az emberekre tör a nosztalgiázás: „Milyen szépek voltak a régi
karácsonyok!" – hangzik sokaktól, ilyentájt előkerülnek a megfakult
fényképalbumok és elhomályosult filmfelvételek, s az egykor alig
szálingózó hó hirtelen embermagasságúra nő emlékezetükben. Az idősödő
emberek erejük fogyatkozását megtapasztalván visszasírják életerős
fiatalkorukat, a nyugdíjazás pedig kegyetlen pecsétként terheli meg sokak
lelkivilágát. Kár volna tagadnunk: a személyi igazolvány kézhez vételétől
a halálunkig nyomasztó érzésként nehezedik ránk az öregedés, nem csoda,
hogy visszakívánjuk a gyermekkort.
Bocsánat a kissé ironikus hangvételért, de jó volna megértenünk, hogy
Jézus nem infantilis múltidézésről beszélt. Jó volna egyszerűen elfogadni
és azonosulni napról napra előrehaladó életkorunkkal. Jó volna fiatalon
valóban fiatalként, felnőtt korban felnőttként, idős korban pedig idősként
élni. Hiszen gyermekkorunkban oly természetes volt számunkra, hogy
gyermekek vagyunk! Miért felejtettük el később, hogy életkorunknak
megfelelően éljünk? Jó volna a világ dolgaihoz és az emberekhez
életkorunknak és életállapotunknak megfelelően közeledni. Jó volna az
értelmi és érzelmi fejlődés lépcsőfokait végigjárni, mégpedig úgy, hogy
nem akarjuk siettetni az időt és nem is kívánkozunk vissza egy korábbi
életszakaszba.
Mire gondolhatott Jézus, amikor a gyermeki lelkületet ajánlotta
tanítványainak? Ahogyan a gyermek élete szülei gondoskodásától függ,
ugyanúgy bízzuk életünket Isten gondviselésére! Miként a gyermek
engedelmeskedik szüleinek, mert megbízik bennük, ugyanúgy
engedelmeskedjünk felnőttként is Istennek, aki a boldogságunkat akarja!
Ahogyan a gyermek elfogadja szüleitől a szeretetet, ugyanúgy éljünk Isten
szeretetében!
A mai evangéliumban arról olvasunk, hogy Jézus Keresztelő János
küldetéséről beszél. Kérdések hangzanak a hallgatóság felé: Miért mentetek
a pusztába? Mit akartatok látni? Miért mentetek Jánoshoz? Kétségtelen,
hogy János kissé különös volt. Nem városban lakott, mint a többi ember,
hanem a pusztában. Teveszőr ruhát viselt, sáska és vadméz volt az étele
(vö. Mt 3,4). Egyesek talán különcnek neveznék őt, de helyesebb, ha e nem
megszokott dolgokban jelet, Istentől kapott jelet ismernénk fel. Hiszen
János személyét szintén jelnek tekintették egykor az emberek. A jelek
miatt Isten emberének tartották őt, s emiatt hallgattak bűnbánatot és
megtérést hirdető szavára s keresztelkedtek meg nála.
Egy-egy szentgyónás után szokták a gyerekek mondani: „Olyan tisztának
érzem magam! Olyan jó, hogy most újra tiszta a lelkem." A felnőttek ritkán
mondanak ilyet, talán mert megszokottá válik számukra a szentgyónás, vagy
sokan elhagyják a lelki megtisztulás e lehetőségét. Arra azért emlékeznek,
hogy gyerekkorukban ők is átélték ezt az élményt, de felnőttként már nem
érzik ugyanezt. Miért megyünk lélekben Betlehembe? Miért akarunk
találkozni a kis Jézussal? A válasz talán ez lehet: Szeretnénk
megtisztítani lelkünket. Szeretnénk gyermeki őszinteséggel kifejezni
bűnbánatunkat. Szeretnénk újra tisztaszívűek lenni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus! Szükségünk van rád. Elismerjük, hogy
nélküled egyedül vagyunk, magányosak vagyunk és elhagyottnak érezzük
magunkat. Életünk olyan vándorút, amelyen társakat, barátokat keresünk. De
oly sok csalódás ér bennünket. Akiről azt hittük, hogy valóban szeret
minket, az később elhagyott. Akit szerettünk, hűtlen vagy hálátlan lett.
Újra és újra feléd indulunk. Te az adventi időben alkalmat adsz nekünk,
hogy a megtérés útjára lépjünk. Adj nekünk őszinte bűnbánatot, amely
irántad való szeretetből fakad! Segíts, hogy találkozhassunk veled, az
emberré lett Istennel!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131215.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum