2013. szeptember 28., szombat

[Evangelium] 2013-09-28

2013. szeptember 28. – Szombat

Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal
tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket: Véssétek szívetekbe,
amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják.
De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt
előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.
Lk 9,43b-45

Elmélkedés:

Jézus több alkalommal is beszélt tanítványainak elközelgő szenvedéséről és
haláláról, előre megjövendölte azt. Ők azonban nem értették meg szavait,
mert a Jézus messiási uralmáról alkotott elképzeléseikhez nem illett az,
hogy a Messiásnak szenvednie kell majd az emberektől. Egy dicsőségesen
uralomra jutó uralkodót vártak, aki a római fennhatóság alól felszabadítja
a népet. Az emberi elképzelések egészen mások voltak, mint a mennyei Atya
szándéka, aki a Szenvedő Szolga engedelmességét kérte a megváltásért.
Az apostolok nem értik Jézus szenvedésre vonatkozó szavait, amikor pedig
mindez bekövetkezik, azaz elfogják és halálra ítélik, akkor elmenekülnek.
Ekkor sem értik, hogy miért történhet meg ez azzal az emberrel, akit
Messiásnak tartottak. Mesterük kereszthalála olyan esemény, amely
megdöbbenti őket, hitük meginog, és csak a feltámadás megtapasztalása adja
meg nekik az erősítést.
Naponta olvasom Jézus tanítását, amely útmutatást ad számomra.
Lelkesedésem addig biztosan tántoríthatatlan, amíg valamilyen szenvedés
nem ér vagy próbatétel elé nem kell állnom. Az Úr keresztjének szemlélése
megérteti velem, hogy a szenvedések árán győzedelmeskedik a szeretet. Így
volt ez Krisztus esetében és rám is ugyanez vonatkozik, aki követője
vagyok.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, add, hogy készségesek legyünk befogadni az életet. Add, hogy
legyen bennünk erő, hogy fölemeljük fejünket, és föltekintsünk Jézusra,
akit értünk szegeztek keresztre. Add, hogy ne vesszünk el a hétköznapok
gondjaiban, hanem vegyük észre az odafönn-valókat. Add, hogy a
világosságban járjunk, ne pedig bűneink sötétségében. Köszönjük, hogy
Fiadban, Jézus Krisztusban az igazi Világosság jött közénk. Add, hogy
fölismerjük Őt, Neki szolgáljunk, ne pedig bálványoknak. Add, hogy mindig
úgy járhassuk életünk útját, hogy sose veszítsük szemünk elől: egyedül Te
vagy az Úr, a mi Istenünk.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130928.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. szeptember 27., péntek

[Evangelium] 2013-09-27

2013. szeptember 27. – Péntek

Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele,
megkérdezte tőlük: „Kinek tartanak engem az emberek?" Ők így válaszoltak:
„Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a
régi próféták közül támadt fel valaki."
Ő tovább kérdezte: „Hát ti kinek tartotok engem?" Péter válaszolt: „Az
Isten Fölkentjének." Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el
senkinek. Majd hozzáfűzte: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének,
főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad."
Lk 9,18-22

Elmélkedés:

Jézus a kíváncsiaknak nem fedi fel kilétét. A betegek egy gyógyítót látnak
benne. A tanításra, az igazságra szomjazók egy tanítót. A tanítványok a
követendő Mestert látják személyében. Az írástudók és a nép vallási
vezetői egy lázítót, aki nem tartja meg a törvényeket. A főpapok
ellenségnek tekintik, és az alkalmat keresik, hogy halálra ítélhessék.
A pozitív vélemények közül kiemelkedik Péter apostol vallomása, aki az
„Isten Fölkentjének" nevezi őt. Nem magánvélemény ez, hiszen hitvallása a
többi apostol véleményét, hitét is tükrözi. Ekkor még ők maguk sincsenek
tisztában azzal, hogy mit foglal magába e kijelentés. Semmiképpen sem
dicsőségesen és hatalommal érkező uralkodót jelent, azaz Jézus nem egy
dicsőséggel uralomra lépő Messiás-király. Azt, hogy Jézus az Atya által
küldött Megváltó és az Isten által fölkent Üdvözítő, csak a kereszt
szemszögéből értik meg. Talán éppen ezért beszél Jézus a rá váró
szenvedésről és halálról Péter hitvallása kapcsán. Az apostolok ebből
érthetik meg, hogy a szenvedésben és a kereszthalálban válik
nyilvánvalóvá, hogy Jézus a Fölkent, a Messiás, az Isten Fia. A hallgatási
parancsot is itt értjük meg. Addig ne essen szó minderről, amíg annak
mélysége és jelentése meg nem mutatkozik a kereszten, illetve a
feltámadásban.
Ha a megismerés őszinte szándékával közeledem felé, Jézus felfedi előttem
kilétét, és felismerem benne az Isten Fiát.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk: Jézus, a Te Fiad megígérte nekünk az Igazság Lelkét. Add, hogy
örökre velünk maradjon a Vigasztaló! Add, hogy parancsaid által
megismerhessük az élet útját. Kérünk, add, hogy legyen mindig erőnk,
befogadni az Igazságot. Add, hogy ellenállhassunk a hazugság minden
csábításának. Add, hogy teljesítve a Te parancsaidat szeretetedben éljünk,
és velünk legyen mindig az Igazság Lelke.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130927.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. szeptember 26., csütörtök

[Evangelium] 2013-09-26

2013. szeptember 26. – Csütörtök

Heródes, a negyedes fejedelem mindenről értesült, amit Jézus tett és
hirdetett. Nyugtalanság fogta el, mert egyesek azt mondták: „János támadt
fel a halálból." Mások szerint: „Illés jelent meg újra." Voltak, akik azt
állították: „A régi próféták közül kelt életre valamelyik." Heródes így
töprengett: „Jánost lefejeztettem... Ki lehet hát az, akiről ilyeneket
hallok?" És kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa Jézust.
Lk 9,7-9

Elmélkedés:

Amikor Jézus megkérdezte tanítványait, hogy kinek tartják őt az emberek, a
válaszok sokféleségéből kiderült, hogy az emberek teljes bizonytalanságban
vannak Jézus személyét illetően (vö. Mk 8,27-28). Tanításának újszerűsége
és a rendkívüli erővel véghezvitt csodák lenyűgözően hatnak az emberekre,
de egyúttal zavart is keltenek. A mai evangéliumban is azt látjuk, hogy
milyen nagy a bizonytalanság az egykori uralkodói házban és a nép körében.
Ki lehet Jézus? Talán tényleg Keresztelő János támadt fel benne? Ki lehet
ő? Talán egy próféta? Minden aggodalma ellenére Heródes fejedelem
személyesen akarja látni Jézust, mert úgy gondolja, hogy egy találkozás
alkalmával fény derül Jézus kilétére. Később, amikor Pilátus hozzá küldi
Jézust, valóban találkoznak, de ekkor sem tud meg Heródes semmit. Heródes
csak kíváncsiságból és félelemből akar Jézussal találkozni. Kíváncsi arra,
hogy ki lehet az az ember, aki csodatévő erővel rendelkezik, mert attól
fél, hogy egy népszerű és hatalommal rendelkező személy elveheti uralmát.
Ebből a kíváncsiságból és félelemből sosem lesz megtérést eredményező
személyes kapcsolat Jézussal, sem Heródes esetében, sem másoknál. Vajon
miért? Mert alázat helyett gőg uralkodik benne. Mert kérdéseire önmaga
akar válaszolni és nem Jézustól vár feleletet. Mert fejedelemként nem
képes beismerni Isten előtti kicsinységét és ragaszkodik a hatalomhoz.
Mert nincs meg szívében a hit és a szeretet utáni vágy.
Ha csak a kíváncsiság vezet bennünket, csalódni fogunk. Ha az Istennel
való személyes találkozásra vágyakozunk, Jézus felfedi személyét, és
megmutatja nekünk igazi arcát.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, áraszd ki ránk a Vigasztaló Lelket, aki elvezet minket a teljes
igazságra. Jézus boldognak mondta azokat, akik békességet teremtenek.
Kérünk, add, hogy részünk legyen Krisztus békéjében, amely más, mint amit
a világ adhat. Add, hogy mindig figyelhessünk Jézusra, és Őhozzá igazítva
életünket békességben élhessünk. Kérünk, Urunk, adj nekünk békét!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130926.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. szeptember 25., szerda

[Evangelium] 2013-09-25

2013. szeptember 25. – Szerda

Jézus összehívta a tizenkét apostolt. Erőt és hatalmat adott neki az
ördögök felett és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy
hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik:
„Semmit se vigyetek az útra: se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se
pénzt! Két ruhátok se legyen! Ha valahol betértek egy házba, maradjatok
ott, amíg tovább nem utaztok! De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a
várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük!" Azok útra
keltek, bejárták a falvakat. Hirdették mindenütt az evangéliumot, és
meggyógyították a betegeket.
Lk 9,1-6

Elmélkedés:

Az apostolok missziós útra küldéséről olvasunk a mai napon. Amikor Jézus
megbízza őket, hogy Isten országának örömhírét hirdessék, eszköztelenül
küldi őket. Nem visznek sem eledelt magukkal, sem pénzt, amire emberileg
nézve szükségük lehetne, ha több hétre mennek, de akkor is, ha csak néhány
napra. Semmi mást nem vihetnek magukkal, mint Isten üzenetét és
küldetésüket Mesterük nevében végezhetik. Az apostolok tehát nem bízhatnak
sem a maguk képességeiben, sem más emberek segítségében, hanem csak
egyedül Jézusban, aki átadja nekik hatalmát, hogy munkájukat hatékonyan és
eredményesen tudják végezni. A feladat mindaddig valóban gyümölcsöző is,
amíg azt az ő nevében végzik.
Olyan rendkívüli erőt és hatalmat kapnak Jézustól, amelynek más nincs a
birtokában és amely már sok beteget meggyógyított. Korábban az apostolok
is láthatták ennek az erőnek a működését a csodák és gyógyítások
alkalmával. És most ők is megkapják ugyanezt az erőt, hogy Mesterük
nevében jót tegyenek. Ugyanakkor Jézus rájuk bízza tanítását is, amely már
oly sok embernek adott lelki erőt vagy indított megtérésre. Az apostolok
elindulnak, nem visznek semmit, ami az övék, de magukkal viszik Jézus
erejét, hatalmát és tanítását. Ennél többre egyetlen igehirdetőnek,
egyetlen küldöttnek sincs szüksége. Legyünk Jézus küldöttei, hogy a hit
igazsága minél több emberhez eljusson!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, annyi okunk volna a csüggedésre, a szorongásra, magunkba
zárkózásra, annyi okunk volna a félelemre. De Jézus minket is megszólít:
ne féljetek! Adj nekünk, Istenünk, nyitott szívet, készséges, hívő
értelmet, befogadni kész, tiszta emberséget. Add, hogy félrevezető emberi
szándékok ne zavarhassanak meg minket. Add, hogy e világ zűrzavarában
Téged hirdethessünk az aggódóknak, Téged, aki ma is megszólítasz minket:
Ne féljetek!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130925.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. szeptember 24., kedd

[Evangelium] 2013-09-24

2013. szeptember 24. – Kedd, Szent Gellért püspök és vértanú

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól, akik
megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek,
aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két
verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta
nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek
hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az
emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha
valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt,
aki a mennyekben van.
Mt 10,28-33

Elmélkedés:

Az Isteni Gondviselésbe vetett bizalom minden kereszténynek erőt ad az
életben, de különösen is azokban az időkben, amikor üldözések miatt
nehezebb a tanúságtétel. A nehézségek megtapasztalásakor ugyanis egyesek
azt gondolhatják, hogy egyedül maradtak, nem számíthatnak az emberek
segítségére, és még Isten is elhagyta őket. Ha ilyenkor felidézzük
magunkban Jézus tanítását a Gondviselésről, új erőre kapunk, hogy kiálljuk
a próbatételt és hűségesek maradjunk Urunkhoz. Isten vigyáz ránk és segít
minket, hogy egyre előbbre jussunk az üdvösség útján. Egyházunk vértanúi,
köztük a ma ünnepelt Szent Gellért püspök, az üdvösség reményében
vállalták a bántalmazásokat. Semmi sem téríthette el őket a hittől, é
senki sem kényszeríthette őket hitük megtagadására. A vértanúk hite és a
hithez való hűsége legyen példa számunkra, amikor keresztény hitünk miatt
támadások érnek minket!
A Krisztussal való élet vágya vezette Gellértet, hogy a bencés rendbe
lépjen és szerzetes legyen. Az imádságban és a munkában egyaránt
megtalálta Krisztust, de még ennél is többre vágyott. A Szentföldre
indult, ahol az Úr élt, tanított és meghalt. A Szentföldre tartván az
akkor még pogány magyarok földjére jutott, hazánk területére. István
király kérésére itt maradt, hogy a Szentföld helyett a magyar földön
keresse tovább Krisztust, s megtalálja azokban, akiknek az ő tanítását
hirdeti. Ünnepe emlékeztessen minket arra, hogy magyar hazánkban élők
számára napjainkban is hirdetni kell a hitet!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, küldj ma is követeket hozzánk, akik utadat előkészítik, akik igédet
hirdetik, miként János, a Keresztelő tette. Küldj ma is követeket hozzánk,
akik készek arra, hogy háttérben legyenek, hogy Te, Urunk, bennünk
növekedjél. Küldj ma is követeket hozzánk, akik érted és nem önmagukért
élnek. Adj bocsánatot és új kegyelmet, hogy szolgálhassunk Neked, és
előkészíthessük számodra az utat az emberek között, hogy megvalósulhasson
a Te országod.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130924.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Egy rövid beszámoló az idei őszi evangelizációról. Köszönöm az eddig
küldött adományokat! Folytatjuk a munkát.
1. Az elmúlt héten 4000 db evangelizációs plakátot küldtünk az ország
plébániáira és templomaiba. A fiatal korosztályt próbáljuk megszólítani.
2. 2013. szeptember 29-én, vasárnap indul az Élő Kenyér internetes játék.
Általános iskolás korú (6-14 éves) gyerekeknek ajánlom. Nyeremények minden
héten. Elérhető a www.elokenyer.hu oldalon. A részvétel természetesen
ingyenes. A heti új kérdések vasárnap jelennek meg és szombat éjfélig
lehet mindig elküldeni.
3. Kérem imádkozzatok az evangelizáció sikeréért! Szeretettel kérem, hogy
ajánljátok ismerőseiteknek az e-mail e-vangéliumot! Hívjátok őket, hogy ők
is csatlakozzanak közösségünkhöz! Feliratkozni a www.evangelium365.hu
oldalon lehet.
4. Katolikus vagy nem egyházi iskolákban tanító hitoktatókat keresek az
Élő Kenyér újságunk népszerűsítéséhez. Információs anyagot, ingyenes
mintapéldányokat, plakátot, szórólapot küldenék nekik, ha segítségüket
felajánlják. Kérem írjanak nekem a zalalovo@gmail.com címemre. Köszönöm!
5. Ezen a héten az ország szegényebb részein lévő plébániákra küldünk
ajándékkönyveket. A helyi plébánosok osztják majd ki a szegényebb
gyerekeknek.
Isten áldását kérem minden e-vangélium olvasóra!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. szeptember 23.
Köszönöm, ha Ön is támogatja evangelizációs tevékenységeinket!
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az E-vangélium lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: e-vangélium
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: e-vangélium
4. Postai úton Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a
következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: e-vangélium
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. szeptember 23., hétfő

[Evangelium] 2013-09-23

2013. szeptember 23. – Hétfő

Jézus egyszer így beszélt tanítványaihoz: Ha valaki lámpát gyújt, nem
takarja le, vagy nem rejti az ágy alá. Inkább felteszi a tartójára, hogy
aki belép a házba, világosságot találjon. Semmi sincs elrejtve, ami
nyilvánosságra ne jutna; és nincs olyan titok, ami ki ne derülne, és
nyilvánvalóvá ne lenne. Ügyeljetek hát, hogy milyen figyelemmel
hallgattok! Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az
még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé.
Lk 8,16-18

Elmélkedés:

Jézus érdekes kijelentéseket tesz az Isten országának természetéről,
illetve arról, hogy a tanítványoknak miként kell fogadniuk és továbbadniuk
az országról szóló tanítást. A házat bevilágító lámpásról és
nyilvánosságra kerülő titkokról beszél. Itt nem az emberek személyes
titkairól van szó, hanem az Isten országának igazságáról, amit senki nem
rejthet el mások elől. Akik hallgatják Jézus szavait, nem zárhatják azt
magukba, hanem tovább kell adniuk. Olyan érték, olyan kincs Krisztus
tanítása, amely mindenki számára utat mutat a mennyei Atyához. Nem
gazdagít, ha magamnak megtartom és szegényebb sem leszek, ha megosztom
másokkal az örömhírt. Jézus örök életre vezető tanítása világít nekem és
másoknak, mindazoknak, akik nem találják a helyes irányt, s akiknek
szükségük van az isteni útmutatásra. Az igazság fényét megtalálók
kötelessége annak továbbadása. Segítek-e másokat az üdvösség felé
tanúságtevő életemmel?
A mondások tanulsága világos számunkra: nem elég hallgatni a tanítást,
hanem úgy kell arra tekinteni, mint világosságra, amely fényt hoz az
életembe. Ha nem ismerem fel az isteni szó megvilágosító erejét vagy nem
értem meg, hogy azt tovább kell adnom másoknak, akkor az egészet
elveszíthetem. Az isteni tanítás életünket alakító erő. Cselekedeteinket
ehhez érdemes szabnunk, hogy azok miatt sem Isten, sem emberek előtt ne
kelljen szégyenkeznünk. Jó és rossz tetteink egyaránt nyilvánosságra
kerülnek, de Isten előtt amúgy sincsenek elrejtve.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Nyisd meg, Urunk, a gazdagok szívét a szegények és szenvedők szükségletei
iránt. Add, hogy a munkanélküliek munkaadóra találjanak. Segítsd a
hajléktalanokat, hogy otthonra találjanak. Adj a családoknak minden
nehézséget legyőző szeretetet. A fiataloknak nyiss utat és távlatot a
jövőbe. Oltalmazó palástodat terjeszd ki a kicsinyekre, hogy meg ne
botránkoztassák őket.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130923.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. szeptember 22., vasárnap

[Evangelium] 2013-09-22

2013. szeptember 22. – Évközi 25. vasárnap

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Egy
gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát.
Erre ő magához hívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot
gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm.
Az intéző így gondolkodott magában: Mitévő legyek, ha Uram elveszi tőlem
az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit
teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az
intézőségből. Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte
az elsőt: Mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte: Száz korsó olajjal.
Erre azt mondta neki: Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj
ötvenet. Aztán megkérdezett egy másikat: Te mennyivel tartozol? Száz véka
búzával – hangzott a válasz. Fogd adósleveledet – mondta neki –, és írj
nyolcvanat.
Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai
a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek:
Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok,
befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki a kicsiben hű, az a nagyban
is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a
hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket?
És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket?
Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a
másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem
szolgálhattok Istennek és a mammonnak."
Lk 16,1-13

Elmélkedés:

Mit kell tennem az üdvösségért?
A híradásokat figyelemmel kísérve meg kell állapítanunk, hogy a hatóságok
szinte naponta gyanúsítanak meg és vesznek őrizetbe valakit hűtlen kezelés
miatt. A visszaélések és csalások a régebbi időkben is gyakran
előfordulhattak. Mivel Jézus példabeszédei alapvetően a mindennapi életből
merítik témájukat, nyugodtan állíthatjuk, hogy a hűtlen intéző esete, amit
a mai napon olvasunk, nem egy kitalált történet, hanem akár a valóságban
is megtörténhetett. A példázat szerint valakit meggyanúsítanak társai,
hogy rosszul gazdálkodik a rábízott vagyonnal. A gazda nem vizsgálja ki a
történteket, nem hallgatja meg intézőjét, hanem elhiszi a vádlók
állításait és azonnal el kívánja bocsátani őt. Mielőtt ez megtörténne, az
intéző meghamisítja az adósleveleket, így szerezvén magának barátokat.
Cselekményével egyúttal vagyoni kárt okoz urának. És ekkor jön az igazi
csattanó, a hűtlen intéző a nyilvánvaló bűncselekményért még dicséretet is
kap: „Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el" (Lk 16,8).
Könnyen félreérthető ez a dicséret, ezért érdemes megfontolnunk, hogy
miért járt. Nyilvánvalóan Jézus nem a csalást, mint erkölcsileg
kifogásolható cselekedetet dicséri meg. Nem akar arra bátorítani senkit,
hogy gazdasági bűncselekményekkel biztosítsuk jövőnket, ha nehéz helyzetbe
kerülünk. Nem arról van itt szó, hogy lopjunk el mindent a
munkahelyünkről, mert egyszer úgyis felmondanak nekünk. A beszéd
folytatásából kiderül, hogy a dicséret a leleményességnek szól. Az intéző
nem esik kétségbe, hanem gyors döntést hoz és azonnal cselekszik. A nehéz
helyzetből gyorsan megtalálja a kiutat. A dicséretet helyzetfelismeréséért
és késlekedés nélküli cselekvéséért kapja.
A példabeszéd folytatásaként Jézus mondásai következnek, amelyek az
evilági anyagi javak helyes használatára hívják fel a figyelmet, illetve
az üdvösséget nevezik meg az ember legfőbb életcéljának, amelyet Isten
hűséges szolgálatával nyerhetünk el. Ezek fényében a jézusi példabeszéd
tanulsága így fogalmazható meg: Ismerjük fel, hogy mit kell tennünk
üdvösségünk érdekében és ne késlekedjünk!
A hűtlen intéző történetét kiegészítő mondások a szolgálat fogalmának
helyes értelmezéséről és a szolgálat gyakorlásáról is tanítást adnak. A
Biblia ismeri és elítéli a rabszolgaságot, mint az embert lealacsonyító,
megalázó munkavégzést, amire senki sem kényszerítheti embertársát. A másik
ember ilyen módon való kihasználása elítélendő. A Szentírás emellett
ismeri a szolgálatnak egy felemelő, embert nemesítő, méltóságában megtartó
lehetőségét is, mégpedig az istenszolgálatot. Szabadon, szeretetből
végzett szolgálat ez, amely mintegy a köszönet és a hála kifejezése az
ember részéről mindazért, amit Istentől kapunk. Istenért végzett
szolgálatunkban nem lehet más a példaképünk, mint maga Jézus, aki
üdvösségünk szolgája volt. Önmagára vonatkozóan mondta: „Az Emberfia nem
azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja
váltságul sokakért" (Mk 10,45).
Idén, a Hit évében fontos kiemelnünk, hogy az evangélium hirdetése, a
gyermekek és a fiatalok hitre nevelése, valamint a nem hívők elvezetése a
hit útjára Istennek végzett szolgálat, illetve az Egyház küldetésében,
evangelizációs szolgálatában való részvétel. Legyünk bátrak ebben a
szolgálatban! Hallgassunk a Szentlélek ösztönzésére, aki megerősít
bennünket hitünkben és az örömhír terjesztésében!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Add, hogy mindig felismerjem, mit kell tennem, s
adj erőt mindannak megtételéhez, ami üdvösségemhez szükséges. Segíts engem
abban, hogy becsületesen, tisztességesen élve, az embereket szolgálva és
hozzád hűségesen haladjak előre az örök élet felé. Céljaim és végső célom
elérésében vezessen engem igazságban és tisztességben a Szentlélek! Taníts
engem a tökéletes engedelmességre és istenszolgálatra! És taníts engem
embertársaim önzetlen szolgálatára! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a
hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130922.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum