2018. január 20., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-01-20

2018. január 20. - Szombat

Jézus az apostolok kiválasztása után tanítványaival együtt hazatért
(Kafarnaumba, Péter házába). Ott azonnal nagy tömeg verődött össze,
úgyhogy még evésre sem volt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották,
elindultak, hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt róla a
szóbeszéd, hogy eszét vesztette.
Mk 3,20-21
Elmélkedés:
A mai evangéliumi szakasz egy rövid beszámoló a tizenkettő kiválasztása
utáni eseményekről. Jézus lejött a hegyről, ismét a nagy tömeg
közepette találjuk őt és tanítványait. Vélhetően újra tanítja a népet
és meggyógyítja a betegeket, amely tevékenységében a kiválasztottak is
szolgálatára, segítségére vannak immár, bár feladatuk e helyen nincs
részletezve. A tizenkét kiválasztott személy egysége a Mesterrel
ugyanakkor vitathatatlan, ettől kezdve minden cselekedetének tanúi ők.
A szövegrészlet érdekes megjegyzése így hangzik: "még evésre sem volt
idejük." A kijelentés nem Jézusra vagy a tanítványaira vonatkozik,
hanem a tömegre. A Jézus köré gyülekező népet a rajongás, a
tántoríthatatlan kíváncsiság vezeti, egyéni szükségleteikkel mit sem
törődve keresik Jézus közelségét.
Ezt követően új szereplők tűnnek fel, Jézus rokonsága. Márk evangélista
megjegyzése szerint azért érkeznek, hogy Jézust magukkal vigyék, hiszen
a szóbeszéd szerint "eszét vesztette", ezért a család tekintélyét
akarják megvédeni, amikor Jézust el akarják távolítani a nyilvánosság
elől. Megjelenésük és szándékuk kérdéseket vet fel. Kik terjeszthették
Jézusról, hogy eszét vesztette? Mi alapján fogalmazódik meg egyesekben
ez a vád? Miért hisznek ennek a szóbeszédnek a családtagok?
Keresem-e Jézus közelségét? Engem milyen szándék vezet?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, sötétlő lelkeinkre vesd a bölcsességed ragyogó világát, hogy
fényre gyúl mind, hogy téged követ, szolgál neked újítva tisztaságát.
Napkelte hív: ember, munkába kezdj! De te, Uram, szívünkbe úgy költözz
be, hogy ez a nap ragyogjon benn örökre, hogy érted égő tüzet sose
veszt. Uram, ragyogtasd ránk a te napod, amely nem ismerhet sosem
alkonyatot.
Szent Efrém


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180120.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. január 19., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-01-19

2018. január 19. - Péntek

Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket
kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt választott ki, hogy
vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek
gyógyítására és az ördögűzésre. A következő tizenkettőt választotta ki:
Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost,
Jakab testvérét - akiket Boanergesznek, vagyis "mennydörgés fiainak"
hívott. Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét,
Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti
Júdást, aki később elárulta őt.
Mk 3,13-19
Elmélkedés:
Az előzményekben Jézus a Galileai-tenger környékét járta be, itt
tanított és gyógyította a betegeket. Most elhagyja a tengerpartot és
felmegy egy hegyre. Már önmagában a helyváltoztatás, illetve a felfelé
haladás is jelzi, hogy egy ünnepélyesebb, a hétköznapok tevékenységének
sorából kiemelkedő cselekedetre készül. A bibliai történetekben a hegy
az Istennel való találkozás helye. Jézus sokszor megy fel valamilyen
hegyre, hogy imádkozzon és imádságban ismerje meg a mennyei Atya
szándékát, akaratát. Az evangélista e szempont miatt is hangsúlyozza a
hegyre való felmenetelt. A tizenkettő kiválasztása tehát az Isten
szándékának megfelelően Jézus küldetésének része. Azzal a szándékkal
választja ki nagyobb tanítványi köréből a tizenkettőt, hogy állandóan
vele legyenek, majd pedig később küldetést adjon nekik.
A tizenkettes szám jelképes, utal Jákob tizenkét fiára, a választott
nép törzseinek számára. Az Úr küldetése tehát az egész választott
néphez szól. Ugyanakkor egy új közösségre is utalás, Isten újszövetségi
népére. Az Isten országába ugyanis Jézustól minden ember meghívást kap,
bármely néphez, nemzethez is tartozik. A kiválasztottak egységben
vannak Mesterükkel és egymással, valódi közösséget alkotnak, akik majd
az Úr távozása után közösen tesznek tanúságot Jézus tetteiről.
Engedelmeskedem-e Jézusnak, ha kiválaszt valamilyen feladatra?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus miként egykor Pétert és társait, úgy hívod ma is a
fiatalokat az emberhalászatra. Adj nekik nyitottságot, hogy meghallják
szavadat! Adj nekik bátorságot, hogy ne féljenek elfogadni hívásodat!
Add nekik a te erődet, hogy a te nevedben és a te munkatársadként
fáradozzanak az emberek megmentésén! Egyetlen céljuk az legyen, hogy az
embereket hozzád és a mennyei Atyához vezessék!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180119.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. január 18., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-01-18

2018. január 18. - Csütörtök, Árpád-házi Szent Margit

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és
kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak.
A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak
azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s
ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás
hangzott: "Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!" Erre a szüzek mindnyájan
fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat:
"Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!" Az okosak
ezt válaszolták: "Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen.
Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!" Míg azok
vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak,
bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett
a többi szűz is. Így szóltak: "Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!" De ő
így válaszolt: "Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!"
Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
Mt 25,1-13
Elmélkedés:
A mai napon ünnepelt Árpád-házi Szent Margit mindössze három esztendős
volt, amikor a domonkos rendi apácák veszprémi kolostorába került.
Szülei, IV. Béla király és felesége a tatárok támadása elől Dalmáciába
menekülvén fogadalmat tettek, hogy születendő gyermeküket Istennek
ajánlják, ha az ország felszabadul a tatárok uralma alól. Ezt a
fogadalmukat teljesítették, amikor Margit Veszprémbe került.
Felnövekedvén a kolostorban megértette, hogy nem csupán szülei
fogadalmának köszönhetően került ide, hanem az Úr Jézusnak is az a
kívánsága, hogy életét ajánlja fel neki. Margit tehát megérti
hivatását, nem hivatkozik királyi származására vagy méltóságára, hanem
egyszerű apácaként a szolgálatot és az engesztelést tartja legfőbb
életcéljának.
Személyében újraéled és felragyog számunkra az evangéliumi okos szüzek
példája, akik felkészülten várják a vőlegény érkezését, ezért
bejuthatnak a menyegzős lakomára, miközben hibázó, felkészületlen
társaik kívül maradnak. Margit fenntartás nélkül és visszavonhatatlanul
Krisztusnak ajánlja egész életét, megérti, hogy a szenvedő Krisztust
akkor tudja a legjobban szolgálni, ha élete engesztelés lesz az
országért és minden nővértársában Krisztusnak szolgál.
Keresem-e hivatásomat? Akarok-e Istennek szolgálni? Kész vagyok-e
életemet egészen Istennek ajánlani?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Irgalmas mennyei Atyánk! A te gyermekeid vagyunk. Segíts úgy élnünk,
hogy méltók legyünk arra, hogy szeretett gyermekednek nevezz bennünket,
és mindig megőrizzük magunkban az istengyermekség kegyelmét. Segíts
minket, hogy irgalmad és megbocsátásod által újjászülessünk! Isten Fia,
Jézus Krisztus, hirdetted és elhoztad nekünk az Atya irgalmát! Taníts
minket alázatra és igaz bűnbánatra! Szentlélek Isten, aki a
kiengesztelődés forrása vagy! Világosíts meg minket, hogy minden
szegényben és rászorulóban Jézust lássuk, akivel jót tehetünk, amikor
irgalmasak vagyunk hozzá!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180118.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. január 17., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-01-17

2018. január 17. - Szerda

Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy
fél kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon
meggyógyítja-e szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus
felszólította a béna kezű embert: "Állj ide középre!" Aztán megkérdezte
a körülállókat: "Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet
menteni vagy veszni hagyni?" Ők azonban hallgattak. Erre Jézus szívük
keménységén elszomorodva haragosan végignézett rajtuk, aztán így szólt
az emberhez: "Nyújtsd ki a kezedet!" A beteg kinyújtotta kezét, és
meggyógyult. Erre a farizeusok kimentek, és tanakodni kezdtek a
Heródes-pártiakkal, hogy miként okozhatnák Jézus vesztét.
Mk 3,1-6
Elmélkedés:
Ismét a szombati munkavégzés tilalma, a nyugalom megtartása áll az
evangéliumi történet középpontjában. Most nem a tanítványok, hanem
Jézus magatartása az, ami vitára ad okot a farizeusok részéről. A
helyszín a kafarnaumi zsinagóga, ahol a jelenlévő farizeusok
türelmetlenül figyelik Jézus mozdulatait, kíváncsian várják, hogy mit
fog tenni. Szándékukat egyértelművé teszi az evangélista: vádaskodni
akarnak. A fél kezére béna ember meggyógyítása ugyanis szombati napon
történt és a farizeusi értelmezés szerint a gyógyítás olyan
tevékenység, amely munkának minősül, ezért szombaton, a nyugalom napján
tilos.
Az előző részben megmutatkozott Jézus tekintélye, aki hitelesen
értelmezi a törvényeket. A béna meggyógyítása alkalmával nem szavakkal,
hanem cselekedetével mutatja meg ugyanezt. Az isteni törvények az ember
javát, az életet szolgálják. Amikor Jézus jót tesz egy emberrel,
meggyógyítja őt, azaz az ember érdekében cselekszik, akkor cselekedete
nem minősíthető törvényszegésnek. A gyógyításban ugyanis megmutatkozik
Isten gondoskodó szeretete, az ember megmentésére irányuló irgalma.
Erre irányulnak a törvények és ezt szolgálja az Úr cselekedete is. A
gyógyítás sajátossága, hogy nem valamiféle mozdulattal vagy érintéssel
történik, hanem csupán Jézus szavára megy végbe.
Hiszek-e az Úr szavában, testet és lelket gyógyító erejében?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható és legjobb Uram, figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit,
melyeket már gyermekkorom óta hordok. Sírok, mert haszontalanul telt el
az idő. Erőm nem elegendő, hogy kitartsak a fáradozásban, erőim
hiúságokra pazaroltam. Mivel te vagy minden jóság és irgalom forrása,
hozzád könyörgök kegyelemért és irgalomért, könyörgök, irgalmazz nekem!
Érintsd meg lelkemet szerető kezeddel, hiszen te vagy a legjobb orvos,
vigasztald meg lelkemet, hiszen te vagy a legjobb vigasztaló!
Svéd Szent Brigitta


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180117.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. január 16., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-01-16

2018. január 16. - Kedd

Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai
útközben tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok
megszólították: "Nézd, olyat tesznek szombaton, amit nem szabad!" Jézus
ezt felelte nekik: "Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor
társaival együtt nélkülözött és éhezett? Abjatár főpap idejében bement
az Isten házába, és megette a megszentelt kenyereket, és adott belőle
társainak is, pedig ezeket a kenyereket csak a papoknak volt szabad
megenniük." Majd ezt mondta nekik: "A szombat van az emberért, nem az
ember a szombatért. Azért az Emberfia ura a szombatnak is."
Mk 2,23-28
Elmélkedés:
Továbbra is a farizeusok a kérdezők az evangéliumban, akik újabb
kifogásolnivalót találnak Jézus tanítványainak magatartásában.
Nehezményezik ugyanis, hogy a tanítványok letépik az útmenti kalászokat
és megeszik a magokat. Mindezt munkának tartják, amit szombaton tilos
volna végezni. A kérdésfelvetés és a farizeusi gondolkodásmód mögött
érezzük a túlzást, amely mindenütt hibát keres.
E részlettel Márk evangélista három dolgot szeretne hangsúlyozni.
Először is Jézus tekintélyét. Olyan tanító ő, aki hitelesen nyilatkozik
a törvényekről, helyesen értelmezi azokat, s értelmezése még akkor is
helyesnek minősül, ha az ellenkezik a hagyományokkal. A második
lényeges szempont, hogy Jézus jól ismeri az ószövetségi iratokat, azaz
jogosan tekintik őt tanítónak. A harmadik szempont, hogy kiáll
tanítványaiért, megvédi őket.
A szövegben jól látszik a farizeusok és Jézus gondolkodása közti
különbség. Míg az előbbiek a törvények szőrszálhasogató értelmezésére
és teljesítésére törekszenek, addig Jézus Istennek az emberek felé
megmutatkozó gondoskodását és szeretetét látja a törvényekben,
amelyeket az ember nem kényszerből, hanem Isten iránti szeretetből tart
meg, mert felismeri, hogy ezekkel a szabályokkal és parancsokkal Isten
nem kényszeríteni akar, hanem szelíden vezeti az embert az üdvösség
útján.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Vezesd, ó, Krisztus, valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény
hit hassa át egész életüket, és bátor tanúságtevőkké tegye őket a világ
előtt üdvözítő küldetésed során, hogy az Egyház tudatos és cselekvő
tagjai legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei és
testvérek minden néppel!
________________________________
Aktuális:
Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér újság: ez az én válaszom arra, hogy miként hirdessük a
gyermekeknek az evangéliumot. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam 2011-ben és készítem munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára. Az újság havonta jelenik meg
minden oldalon színes képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének
gondoskodni gyermekük, unokájuk vallásos neveléséről.
2018. januártól teljesen megújult formában jelenik meg az Élő Kenyér.
Az újság tartalmazza a szentmise állandó részeinek szövegét, valamint a
vasárnapok és ünnepek teljes miseszövegeit, mindez színes képekkel
díszítve. A vasárnapi evangéliumhoz van egy gyermekeknek szóló
magyarázat. Található még benne egy ismertetés a címlap szentjéről,
liturgikus naptár, imádságok, továbbá játékos feladatok a vasárnapi
evangéliumhoz és minisztráns kisokos.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre vagy a képre
kattintva:
https://www.evangelium365.hu/webshop/termek/5_elo_kenyer_termekcsalad_g
yermekeknek/1_elo_kenyer_misekalauz/102
Nézzen bele az Élő Kenyér újságba! Mintaoldalak ingyenesen letölthetőek
az alábbi linkre kattintva: Mintaoldalak letöltése
Élő Kenyér jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés a 2018. évre: 8000 Ft. Természetesen kisebb összeggel,
például féléves vagy negyedéves jótékonysági előfizetéssel is lehet
kapcsolódni.
A jótékonysági előfizetőknek köszönhetően az újságot Erdélyben,
Felvidéken, Délvidéken és Kárpátalján élő magyar gyermekek kapják, akik
számára rendkívüli jelentőségű, hogy magyar nyervű, vallásos újságot is
olvashatnak.
Köszönöm mindazok nagylelkű támogatását, akik adományukkal segítik a
határon túli magyar gyermekek vallásos nevelését!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. január 16.
Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az Élő Kenyér jótékonyság 2018.
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2018.
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2018.
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2018.
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak jelzését, hogy az Élő Kenyér jótékonysághoz kéri
a csekket.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180116.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. január 15., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-01-15

2018. január 15. - Hétfő

Abban az időben Keresztelő János tanítványai és a farizeusok böjtöltek.
Ezért néhányan odamentek Jézushoz és megkérdezték tőle: "Miért van az,
hogy Keresztelő Jánosnak és a farizeusoknak a tanítványai böjtölnek, a
tieid meg nem böjtölnek?" Jézus így válaszolt: "Vajon böjtölhet-e a
násznép, míg velük van a vőlegény? Amíg a vőlegény velük van, nem
böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt.
És akkor, azon a napon majd böjtölnek. Senki sem varr régi ruhára új
szövetből foltot. Vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítja a régit,
és a szakadás még nagyobb lesz. És új bort sem tölt senki régi tömlőbe;
vagy ha mégis, a bor szétveti a tömlőt, és a bor is, meg a tömlő is
tönkremegy. Az új bor új tömlőbe való."
Mk 2,18-22
Elmélkedés:
A szombati evangéliumban arról olvastunk, hogy a farizeusok számon
kérték Jézus viselkedését, miért ül egy asztalhoz a bűnösökkel és miért
étkezik velük? A mai részletben nem a Mester, hanem a tanítványainak
magatartása áll a középpontban: Miért nem böjtölnek? Bár nincs pontosan
megnevezve, hogy kik lehettek a kérdezők, mégis jogosan feltételezzük,
hogy néhány farizeusról lehet szó, hiszen mind az előzményekben, mind a
következő részletekben ők szerepelnek, mint vitakezdeményezők.
Jézus válasza két szempontból is figyelemre méltó. Egyrészt e helyen is
egyértelművé teszi, hogy a vallási magatartásformák megújításra
szorulnak. A törvények megtartása önmagában még nem elegendő és nem
jelenti az Isten iránti őszinte tiszteletet és szeretetet. A kérdés az,
hogy milyen módon lehet megújítani a vallási életet? Erre ad feleletet
a másik szempont, miszerint Jézus személye a lényeges. Az ószövetségi
gondolkodás szerint Isten eljegyzi a választott népet és azt kéri, hogy
a nép legyen hűséges hozzá. Jézus meghirdeti az Isten országát és
jelenlétével elkezdődik annak megvalósulása. Ez az idő tehát nem a
böjtről, hanem az örvendezésről és az ünneplésről szól. Az Úr engem is
arra hív, hogy hozzá kapcsolódva újítsam meg Istennel való
kapcsolatomat, amelynek alapja a szívből jövő öröm.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, aki
hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább tetsző
erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel
arra, hogy belépjünk a Szentek Szentjébe. Hit nélkül, ó, dicsőség Ura,
nem tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt
akartad, hogy jóságoddal egyesítsük hitünket.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Hálás köszönetemet fejezem ki azoknak az e-vangélium olvasóknak, akik
támogatják e-vangelizációs szolgálatunkat.
Idén már 14 éve, hogy küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt
több mint 118 millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak.
Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium, amely
különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen használják az
okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve
hallgatásához. Az Evangélium365 csapatának tagjai Isten dicsőségére
végzik munkájukat, szolgálatukat.
A látássérülteknek és vakoknak egy külön listán küldjük az
evangéliumot. Ők nem a szöveget kapják, hanem csak egy linket, amelyen
meg tudják hallgatni a napi evangéliumot, elmélkedést és imát. A
Bartimeus listára (ő volt a jerikói vak, akit Jézus meggyógyított) úgy
lehet felkerülni, hogy az illető nevét és e-mail címét küldjétek el a
zalalovo@gmail.com címemre, jelezvén, hogy a felírandó személy
látássérült, és szívesen felírom.
Az e-vangéliumot a kezdetek óta kizárólag az olvasók adományaiból
üzemeltetjük és fejlesztjük. Köszönet a támogatóknak, akiknek
köszönhetően valamennyi szolgáltatás ingyenes!
Az új év kezdetén szeretettel kérem, akinek van rá lehetősége,
támogassa 2018-ban is adományával az e-vangelizációt. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Szeretettel kérlek benneteket,
támogassátok naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft.
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. január 15.
Adományát az alábbi módokon tudja elküldeni. Köszönjük támogatását!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180115.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. január 14., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2018-01-14

2018. január 14. - Évközi 2. vasárnap

Abban az időben (Keresztelő) János ott állt két tanítványával, és
mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: "Nézzétek, az
Isten Báránya!" Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta, és
követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik,
megkérdezte: "Mit kívántok?" Azok ezt felelték: "Rabbi - ami annyit
jelent, hogy Mester - hol laksz?" "Jöjjetek, nézzétek meg!" - mondta
nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála
maradtak. Ez a tizedik óra körül volt. A kettő közül, akik hallották
ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik András volt, Simon Péter
testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki:
"Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet", és elvitte
Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: "Te Simon vagy, János
fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni."
Jn 1,35-42
Elmélkedés:
Az első tanítványok
Az evangéliumi jelenetben Keresztelő János mellett két tanítványa áll.
A történetből kiderül, hogy egyikük András, Simon Péter testvére. A
másik személy nincs megemlítve név szerint, de ő az, aki "másik
tanítvány" vagy "szeretett tanítvány" megjelöléssel többször is
felbukkan. A hagyomány János apostolt ismeri fel benne, a negyedik
evangélium szerzőjét, aki érthető módon, szerényen nem nevezi meg
önmagát saját írásában. Ezt a nézetet megerősíti, hogy ez a bizonyos
tanítvány pontos adatokkal rendelkezik az események helyére és idejére
vonatkozóan, például a mostani részben is rögzítésre kerül, hogy "a
tízedik óra körül" történt a két tanítvány találkozása Jézussal.
Nyilvánvalóan csak egy személyes tanú emlékezhet ennyire pontosan az
eseményekre.
A két tanítvány, tehát András és János annak hatására szegődik Jézus
nyomába, hogy ezt a tanúságtételt hallják Keresztelő Jánostól, aki
Jézusra mutat: "Nézzétek, az Isten Báránya!" E jelképes kifejezés arra
utal, hogy Jézus ártatlan bárányként feláldozza magát annak érdekében,
hogy az emberek bűnét eltörölje, az embereket megváltsa. Mindketten
felismerik János szavaiban, hogy azt állítja Jézusról: ő a Messiás, ő a
Megváltó, ezért akarnak mostantól az ő tanítványai lenni. Itt érdemes
megállnunk gondolatban annál, hogy Keresztelő János egyáltalán nem
bánja, hogy elhagyják őt tanítványai Jézus miatt. Esze ágában sincs
megakadályozni ezt, nem marasztalja őket, hanem engedi, hogy azonnal
induljanak, hiszen éppen az volt az ő küldetése, hogy Jézusra irányítsa
az emberek figyelmét.
A két tanítvány indulásában a hit kezdetét kell meglátnunk. Kapnak egy
jelet, egy szóbeli tanúskodást, amely felkelti érdeklődésüket és
felkelti bennük a vágyat, hogy új Mesterük legyen. Az első kezdeti
néhány lépés után azonban megtorpannak, amikor Jézus megfordul és
szándékukról kérdezi őket. Az első szó, az első megszólítás, az első
kérdés meglepetésként éri őket, ezért nem is tudják, nem is merik
elmondani, hogy Jézus tanítványai szeretnének lenni, zavarukban ezt
kérdezik: "Mester, hol laksz?" Kérdéseikben rabbinak, azaz Mesternek
szólítják Jézust, és tulajdonképpen ezzel árulják el vágyukat, hogy
szeretnének Jézustól tanulni, szeretnék, ha Jézus lenne a mesterük.
Talán nekünk is hasonló érzésekkel és ilyen szerénységgel kellene Jézus
nyomába indulnunk. Lehet, hogy nem is tudjuk azonnal pontosan
megfogalmazni mit szeretnénk tőle, de valamilyen módon fejezzük ki,
hogy készek vagyunk követni őt, készek vagyunk iránymutatása szerint
élni.
A történet azzal folytatódik, hogy betérnek Jézus házába és "aznap nála
maradtak." Ebből láthatjuk, hogy nem a házra voltak kíváncsiak, ahol
Jézus lakik, hanem magára Jézusra. Az imént azt kérdezték, hogy hol
lakik Jézus, de ha csak a lakóhelyére lettek volna kíváncsiak, akkor
megnézik a házat és szépen hazamennek még sötétedés előtt, mert ez a
ház is éppen olyan lehetett, mint Palesztína más házai abban az időben.
Mondok egy példát: Az ausztriai Salzburgban naponta sok ezren keresik
fel a híres zeneszerző, Mozart szülőházát. A zenekedvelő turisták
megnézik a házat, aztán hazamennek, de egyiküknek sem jut eszébe, hogy
rögtön beiratkozzanak egy három éves kurzusra annak érdekében, hogy
megtanuljanak zongorázni. Jézus tanítványainál más a helyzet, mert ők
nem a turisták kíváncsiságával térnek be Jézus házába, hanem azért,
hogy megismerjék az ő személyét, életformáját. Ez a tanítványi élet
lényege: megismerni az Urat és elsajátítani az ő életformáját. Jézus
engem is erre hív. Akarok-e az ő tanítványa lenni?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Az első tanítványok benned találták meg és
ismerték fel a Megváltót. Mi is kereső emberek vagyunk. Keressük az
igazság tanítását. Keressük az örök élet felé utat mutató tanítást.
Keressük azokat az embereket, akiknek tanúságtétele hiteles. Keressük
azokat az embereket, akik elvezetnek minket hozzád. Mert minden
keresésünk mögött az áll, hogy keressük a szívünk békéjét megadó
Istent. Keressük az irgalmasan felénk forduló Istent. Boldogok vagyunk,
ha benned megtaláljuk az emberszerető Istent és hozzád vezetjük
embertársainkat!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180114.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum