2016. július 23., szombat

[Evangelium] 2016-07-23

2016. július 23. – Szombat, Szent Brigitta, Európa társvédőszentje

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi
szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt
bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy
még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet
hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként
a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy
ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.
Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit
sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és
elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és
szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és
megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és
tanítványaim lesztek.
Jn 15,1-8

Elmélkedés:

Abban az időben, amikor az első század vége felé János evangélista
lejegyzi írását, már sokfelé virágzó, élő keresztény közösségek működnek.
Az Úr által alapított közösség, az Egyház évtizedekkel Jézus halálát és
feltámadását követően is létezik, bár tagjai ekkorra már megismerték az
üldözéseket is. Az üldözések ellenére is újabb személyek térnek meg,
csatlakoznak Krisztus követőihez, egyre jobban terjed és erősödik az
Egyház.
Mi áll mindennek hátterében? Mitől növekszik az Egyház? Minek köszönhető,
hogy vannak új megtérők? Jézus példázata a szőlőtőről és a szőlővesszőkről
választ ad ezekre a kérdésekre, megfogalmazza az Egyházról szóló tanítás
alapját. Krisztus a szőlőtő, akiből minden kibontakozik. Belőle élet és
erő árad mindazokba, akik hozzá kapcsolódnak, hozzá tartoznak. E közvetlen
kapcsolat, az Úrhoz való kapcsolódás az alapja annak, hogy valaki az ő
közösségéhez, az Egyházhoz tartozzon.
A ma ünnepelt Szent Brigittát Szent II. János Pál pápa Sziénai Szent
Katalinnal és Avilai Nagy Szent Terézzel együtt 1999-ben nyilvánította
Európa társvédőszentjévé. E napon imádkozzunk azért, hogy a kontinensen
élő keresztények soha ne tagadják meg és ne szakítsák meg kapcsolatukat
Krisztussal, hanem belőle életerőt merítve fáradozzanak az Egyház
növekedéséért.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, Uram, nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet! Ha te nem
segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem
tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom. Bizalmatlan vagyok önmagam
iránt, benned azonban bízom! Uram, Jézus Krisztus, ha te nem segítesz,
sohasem leszek képes jót tenni! Ha te nem segítesz, elvesztem. Jézus, légy
az én Jézusom, ez számomra az üdvösség! Add, hogy ne félelemből
ragaszkodjak hozzád, hanem szeretetből! Nem akarok mást tenni, mint a te
akaratodat. Szentháromság egy Isten, könyörülj rajtam!
Néri Szent Fülöp

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160723.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. július 22., péntek

[Evangelium] 2016-07-22

2016. július 22. – Péntek, Szent Mária Magdolna

A hét első napján, (Húsvétvasárnap) kora reggel, amikor még sötét volt,
Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ
elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és
ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott.
Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá:
„Asszony, miért sírsz?" „Mert elvitték az én Uramat – felelte –, és nem
tudom, hová tették." Ezzel hátrafordult, és íme, Jézus állt előtte. Nézte,
de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte: „Asszony, miért sírsz?
Kit keresel?" Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így
válaszolt: „Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal
vihessem." Jézus erre megszólította: „Mária!" Mária felkiáltott:
„Rabbóni!" vagyis „Mester"! „Ne tartóztass! – felelte Jézus. Még nem
mentem föl az Atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik!
Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti
Istenetekhez." Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak:
„Láttam az Urat." – És elmondta, amit az Úr üzent.
Jn 20,1-2.11-18

Elmélkedés:

Szent Mária Magdolna napjának evangéliuma az egyik első húsvéti
találkozást írja le a feltámadt Krisztussal. Érdemes odafigyelnünk arra,
hogy miként halad előre az esemény a félreértéstől a bizonyosságig, a
kételkedéstől a hitvallásig. Mindeközben nagyon kevés szó esik Mária
Magdolna és Jézus között. Jézust egy kertben, egy sírkertben temették el,
azért gondolta azt kezdetben Mária Magdolna, hogy talán a kert
gondozásával megbízott kertésszel beszélget. A sír üres, s egyelőre nincs
semmi magyarázat arra, hogy miért és hová tűnt el Jézus holtteste. Mária
Magdolna azt feltételezi, hogy valaki elvihette, s azt várja, hogy ezzel
kapcsolatban tud valamit az ott lévő személy.
A találkozás fordulatát az jelenti, amikor Jézus a nevén szólítja Mária
Magdolnát és ilyen módon jelzi számára, hogy kivel beszél. Nevének
meghallása felnyitja Mária Magdolna szemét, felismeri Jézust és úgy fejezi
ki hitét, hogy Mesternek szólítja a feltámadt Urat.
A jelenet azt mutatja, hogy feltámadását követően Jézus nem hatalmát,
dicsőségét, rendkívüli képességeit akarja megmutatni, hogy ezzel igazolja
a halálból való új életre támadását, hanem továbbra is egészen közel van
az emberekhez. Beszélget Mária Magdolnával, majd az apostolokkal, Tamás
apostol pedig meg is érintheti sebhelyeit. A feltámadt Krisztus azonos
azzal a Krisztussal, aki a földön élt, tanított, bejárta az országot és
csodákat tett. A feltámadt Krisztus a hit által felismerhető.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, taníts meg engem igaz nagylelkűségre! Taníts meg, hogy úgy
szolgáljak neked, ahogy azt megérdemled, hogy számolgatás nélkül adjak,
sebeket észre sem véve harcoljak, pihenés nélkül munkálkodjak, s
feláldozzam magam minden jutalom reménye nélkül, csak azért, hogy
akaratodat teljesítsem!
Szalézi Szent Ferenc

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160722.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. július 21., csütörtök

[Evangelium] 2016-07-21

2016. július 21. – Csütörtök

A tanítványok egyszer odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle: „Miért
szólsz a néphez példabeszédekben?" Ő így válaszolt: „Nektek megadatott,
hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem adatott meg.
Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék; de akinek nincs, attól
még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben,
hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne
értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta jövendölése:
Hallván hallotok, és mégsem értetek,
nézvén néztek, de mégsem láttok;
megkérgesedett ugyanis e népnek szíve:
Fülükkel restül hallanak,
szemüket behunyják,
hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak,
és a szívükkel ne értsenek,
s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket.
De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek mert hall!
Bizony, mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok –
és nem látta; vágyott hallani, amit ti hallotok, – és nem hallotta."
Mt 13,10-17

Elmélkedés:

Jézus továbbra is a bárkában van, amikor odamennek hozzá tanítványai, kis
időre megszakítják tanítását, és arról kérdezik, hogy miért beszél a
népnek példabeszédekben. A példázatok, hasonlatok alkalmazása a tanítás
során Jézus esetében egészen sajátos. Nem csupán alkalmanként, hanem
rendszeresen él a tanításnak ezzel a módszerével. A cél az, hogy a
legegyszerűbb emberek is megértsék mondanivalóját, megértsék az Isten
országának titkát. Egyszerű, könnyen megjegyezhető képes beszédek ezek,
amelyek segítik az üzenet továbbadását. A hallgatóság többsége maga is
végezte például a magvetést vagy a halászatot, tehát könnyen maguk elé
tudták képzelni a hallottakat.
Úgy tűnik, hogy a nép valóban gyorsan megérti az Úr szavait és hittel
elfogadják azt. A vallási vezetők azonban másként reagálnak, ők
elutasítóak. E kettős fogadtatás azt jelzi, hogy a példabeszédek
elgondolkoztatják és döntés elé állítják az embereket, és Jézusnak éppen
ez a szándéka. Mármint nem a megosztás, hanem az, hogy a hallgatóság
válaszoljon arra, amit tanít nekik. A hit az elfogadásban, a hitetlenség
az elutasításban nyilvánul meg. Valamilyen módon tehát mindenki válaszol.
E példázatokat olvasva mi is döntéshelyzetbe kerülünk, az Úr a mi
válaszunkat is várja.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe. Szívedben akarok lakni,
szíveddel akarok szeretni, szívedben akarok élni. Szívedből akarom
meríteni az igazi szeretetet, mely felemészti szívemet: benne erőt,
világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni. Jézusom, szívem
a te szíved szeretetének oltára legyen, oltár, amelyen magamat neked
áldozom. Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen, elmém mindig
irgalmadra gondoljon.
Vianney Szent János

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160721.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. július 20., szerda

[Evangelium] 2016-07-20

2016. július 20. – Szerda

Abban az időben Jézus elment hazulról és leült a Genezáreti-tó partján.
Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott
állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket: „Íme,
kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett.
Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé
esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt
mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem
volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni
kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és
termést hozott: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik
harmincszorosat. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!"
Mt 13,1-9

Elmélkedés:

Az előző fejezetekben Máté evangéliuma részletesen ismertette Jézus
tanítását az Isten országáról, amelyet a hegyi beszédben mondott el, majd
pedig azoknak a csodáknak a felsorolása következett, amelyek igazolták az
ország megvalósulását. Ezt követően a farizeusok és írástudók által
kezdeményezett viták következtek. A most kezdődő 13. fejezetben az
evangélista visszatér Jézus tanításához, példabeszédek következnek az
Isten országáról. A helyszín most nem egy hegy, hanem a Genezáreti-tó
partja, Jézus egy bárkából tanítja a népet, amely ismételten nagy számban
gyűlik össze körülötte.
Elmélkedésünkben nem mehetünk tovább annak megemlítése nélkül, hogy az
evangélium keletkezésének idején a bárka, a hajó a krisztusi közösség, az
Egyház jelképe. Azok a keresztények, akiknek Máté evangélista szánta
írását, az Egyházban már olyan közösséget láttak, amelyre Jézus rábízta
tanítását, s amely a megbízásnak köszönhetően hitelesen közvetítette ezt a
tanítást.
A magvetés, az igehirdetés, a krisztusi tanítás továbbadásának feladatát
tehát az Egyház végzi, mert maga az Úr bízta meg ezzel. Akik nyitott
szívvel hallgatják és hittel elfogadják a krisztusi igazságot, valamint
döntést hoznak, hogy a megismert tanítás szerint fognak élni, azok
beszállnak a bárkába, csatlakoznak az Egyház közösségéhez.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, mivel te a lelkünkben laksz, a te imád a miénk is, én pedig
szeretnék abban szüntelenül részt venni; ezért lelkem kis edényként az
élet e forrása alá tartom, és hogy ezt tovább tudjam adni a lelkeknek,
hagyom, hogy végtelen szereteted hullámai elborítsanak.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160720.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. július 19., kedd

[Evangelium] 2016-07-19

2016. július 19. – Kedd

Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és
rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele.
Valaki szólt is Jézusnak: „Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni
akarnak veled." Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: „Ki az én
anyám, és kik az én rokonaim?" Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így
szólt: „Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei Atyám
akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám."
Mt 12,46-50

Elmélkedés:

Máté evangélista leírásából nem derül ki, mi lehet az oka annak, hogy
megjelenik Jézusnál anyja és rokonsága. Márk evangélista azzal magyarázza
fellépésüket, hogy Jézus személyével kapcsolatban rosszindulatú
híresztelések kezdenek terjedni. Ezek hátterében azok az írástudók és
farizeusok állnak, akik azt terjesztik, hogy Jézus az ördögök fejedelme
segítségével képes kiűzni a gonosz lelkeket a megszállottakból.
Máté azonban nem említi meg ezt a lehetséges indokot. Ő arra törekszik,
hogy a krisztusi közösség számára fogalmazzon meg egy fontos tanítást.
Jézus saját családjának tekinti azt a közösséget, amely tanítványaiból
áll. Természetesen nem arról van itt szó, hogy megtagadja származását,
elutasítja rokonságát, ezért ne az édesanyja vagy családja iránti
tiszteletlenséget gondoljuk kijelentése hátterében. Természetes családján
túl Jézus egy másik, egy népesebb családot, egy nagyobb közösséget hoz
létre mindazokból, akik őt követik és tanítása szerint élnek. Az ő
tanítványának, követőjének lenni megtiszteltetést jelent az ember számára,
amelynek örömét az első keresztények már megérezték. Amikor a keresztény
közösségre, az Egyházra, mint családra gondolunk, akkor ebben nem csak
Jézushoz fűződő kapcsolatunk jelenik meg, hanem az is, hogy testvéri
szeretettel kell lennünk egymás iránt.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Fogadd el Uram, egész szabadságomat, fogadd el emlékező tehetségemet,
értelmemet és egész akaratomat! Amim van és amivel rendelkezem, mind te
adtad nekem; mindezt visszaadom neked egészen; és mindenestől átadom szent
akaratodnak, hogy rendelkezzél vele. Csak a te szeretetedet és kegyelmedet
add nekem, és én eléggé gazdag leszek, és nem kívánok többé semmi egyebet!
Ámen.
Loyolai Szent Ignác

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160719.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A Szent Márton evangelizációs házon a héten elvégzett munkákról tettem fel
képeket a honlapra. Láthatjátok, hogy helyére kerültek a belső ajtók és a
festés is a vége felé közeledik. Elkezdődött a radiátorok és mosdók
felszerelése. Isten segítségével napról napra közeleb kerülünk a
befejezéshez.

Az építési költségek 91 %-a összegyűlt adományokból és csak 9 % hiányzik.
Az építkezés menetét és az adományozást folyamatosan láthatjátok a
honlapon.

www.szentmartonhaz.hu
Szeretettel kérem, hogy akinek van rá lehetősége, támogassa az
evangelizációs ház építésének befejezését! Minden segítséget hálásan
köszönök! És köszönöm a személyes látogatásokat. Továbbra is mindenkit
szeretettel várok, aki szeretné megnézni munkánkat.
A Jóisten áldását kérem rátok!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. július 19.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük nevében szeretnének adakozni és a cég könyvelése
számára igazolást kérnek közcélú adományukról, a zalalovo@gmail.com címen
jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. július 18., hétfő

[Evangelium] 2016-07-18

2016. július 18. – Hétfő

Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz: „Mester, jelet
szeretnénk tőled látni." Jézus így válaszolt: „Ez a gonosz és hűtlen
nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét.
Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában,
úgy lesz az Emberfia három nap és három éjjel a föld szívében. A ninivei
férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik
ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ámde itt nagyobb
van, mint Jónás. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel
együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is
eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki
van, mint Salamon."
Mt 12,38-42

Elmélkedés:

A mai evangélium szerint írástudók és farizeusok jönnek Jézushoz és azt
kérik tőle, hogy mutasson jelet. Fellépésük hivatalosnak tűnik, ők a
vallási élet írányítói, talán éppen a főtanács megbízásából érkeznek,
illetve cselekszenek. Jelet kérnek Jézustól, mégpedig olyan megerősítő,
bizonyító jelet, amellyel egyértelműen tudja igazolni, hogy kinek a
megbízásából tanít és cselekszik. Jézus ugyanis azt állítja magáról, hogy
ő az Isten küldötte, az Atya nevében tanít, és az Atya által tud csodákat
tenni, például gyógyítani. Ha ez valóban így van, akkor igazolja mindezt.
Az írástudók és a farizeusok fellépése tehát teljesen szabályos eljárásnak
tűnik. Nem is volna semmi gond vele, ha azzal a szándékkal kérnék a jelet,
hogy ők is eljussanak a hitre. Erről azonban esetükben szó sincs. Az
evangélista korábban már bemutatta a Jézussal kezdeményezett vitáikat és
feltárta szándékukat, miszerint elhatározták Jézus vesztét. Tehát nem
jószándék vezeti őket, hanem ismételten bele akarnak kötni Jézusba. E
rossz szándék miatt ad Jézus olyan választ, amit akkor értenének meg, ha
jószándékúak volnának és hittel fogadnák szavait. A válasz Jónás próféta
személyét idézi fel, ugyanakkor rejtett módon utalás Jézus feltámadására.
A feltámadás csak hittel fogadható el mindenki számára.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Téged keresünk, mert te vagy az Atyához vezető út.
Valahányszor tanúságot teszünk szeretetedről, közelebb kerülünk hozzád.
Valahányszor megvalljuk, hogy az Egyházhoz tartozunk, közelebb kerülünk
hozzád. Valahányszor megosztjuk kenyerünket az éhezőkkel, közelebb
kerülünk hozzád. Valahányszor a gyengék védelmére kelünk, közelebb
kerülünk hozzád. Valahányszor szeretettel fordulunk a betegekhez, közelebb
kerülünk hozzád. Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160718.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. július 17., vasárnap

[Evangelium] 2016-07-17

2016. július 17. – Évközi 16. vasárnap

Abban az időben: Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta
nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr
lábához, és hallgatta szavait.
Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: „Uram
– méltatlankodott –, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy
szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem."
Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és
téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik
részt választotta. Nem is veszíti el soha."
Lk 10,38-42

Elmélkedés:

Ima és munka
A keresztény emberek egyaránt érezvén önmagukban a lelkükből feltörő
vágyat Isten után, valamint a földi haza építésének és jobbá tételének
kötelességét, minden korban megfogalmazzák a kérdést: hogyan kapcsoljuk
össze életünkben az imádkozást és a munkát? Hogyan egyeztethető össze
életünkben az imaélet és tevékenykedés? Mert valójában nem választanunk
kell e kettő közül, hanem mindkettő, azaz az imádság és a munka számára is
meg kell találnunk az elegendő időt. Kérdésünkre a mai evangélium, Márta
és Mária személye ad választ, akiknek a tulajdonságai, jellemvonásai
egyaránt megvannak mindannyiunk lelkében. A mai napon Jézus barátjának,
Lázárnak a két testvérére figyelünk, akik Jeruzsálem közelében Betániában
éltek, s akiknek a házában Jézus gyakran vendégeskedett, minden bizonnyal
náluk szállhatott meg, amikor valamely zarándoklat alkalmával Jeruzsálembe
érkezett.
Az evangéliumi jelenet egy ilyen esetet ír le. Jézus betér hozzájuk, s
miközben Márta azzal van elfoglalva, hogy a vendéget megfelelő módon
kiszolgálja, testvére, Mária nem segít neki a házimunkákban, hanem leül
Jézus mellé és hallgatja tanítását. Mintha Mária megfeledkezne arról, hogy
vendéglátóként mi a kötelessége, s Márta figyelmezteti is erre. Jézus
viszont mintegy védelmébe veszi Máriát, megdicséri őt, mondván, hogy ő
választotta a jobbik részt. Ez a dicséret természetesen nem azt jelenti és
nem azt a tanulságot kell levonni belőle, hogy az asszonyok nyugodtan
elhanyagolhatják a házimunkát, a családjukról való gondoskodást és egész
nap csak imádkozzanak.
A történet a helyes imádkozásra és a munkavégzés helyes lelkületére tanít
minket. Mikor imádkozunk megfelelő módon? Sokan azt képzelik, hogy az
imádkozás arra való, hogy előadják kéréseiket Istennek, utána pedig várják
annak teljesítését. Úgy képzelik, hogy Istentől bármit kérhetnek, ami
saját elképzeléseikhez, előbbrejutásukhoz, érvényesülésükhöz,
gazdagodásukhoz szükséges. Úgy tekintenek Istenre, mint akinek az a
kötelessége, hogy az ő emberi hibáikból és mulasztásaikból fakadó károkat
korrigálja, saját kudarcaikat jóra fordítsa. Az ilyen lelkületű ima és
kérés lealacsonyítja Istent, mert az az emberi szándék húzódik meg
mögötte, hogy a szeszélyes emberi kívánságok és kicsinyes elképzelések
végrehajtójává, megvalósítójává tegye. Az imádkozást olyan eszköznek
tekintik, amellyel Istentől kikényszeríthetnek valamit a maguk számára. Az
ilyen gondolkodásra jellemző a régi mondás: nem csak a mindennapi kenyeret
kell kérni Istentől, hanem kemencét is.
Úgy tűnik azonban, hogy Isten nem akar kemencét is adni, annak megépítését
az embertől várja, azaz azt kívánja, hogy dolgozzunk is. Helyes dolog, ha
imádkozunk az ő áldásáért, de ez nem helyettesítheti a munkánkat. Isten
áldása akkor lesz a tevékenységünkön, ha teljesítjük kötelességeinket és
szorgalmasan dolgozunk, vállaljuk a munka fáradalmait. Helytelen volna
mindent Istentől várni, amire szükségünk van a földi megélhetéshez, ha
közben tétlenül és lustán várjuk, hogy mindenünk meglegyen.
Mária Jézusra figyelése emlékeztessen minket arra, hogy lelkünk ápolásával
is törődnünk kell és időt kell szakítanunk mindennapjainkban az
imádkozásra. Márta példája pedig segítsen minket abban, hogy evilági
kötelességeinket szorgalommal teljesítsük. Találjuk meg mind az ima, mind
a munka számára az időt!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk Jézus Krisztus! Te egykor betértél Márta és Mária házába, elfogadtad
a szolgáló szeretetet Mártától és örömmel fogadtad a tanításodra figyelő
Máriát. Márta a mindennapi teendők lelkiismeretes végzésének és a
becsületes munkának, Mária pedig a lelki élet, az Istenre figyelés és az
imádkozás példája. Segíts minket, hogy megtaláljuk e kettő egyensúlyát az
életünkben! A mindennapi ima, az elmélkedés, a szentírásolvasás Istenhez
emeli lelkünket. De a becsületesen és lelkiismeretesen végzett munkával is
Isten felé haladunk. Vezess minket, Urunk, a mennyei Atyához!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160717.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum