2016. október 15., szombat

[Evangelium] 2016-10-15

2016. október 15. – Szombat

Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványaihoz: Mondom nektek, hogy
mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, az Emberfia is megvallja
Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is
megtagadom Isten angyalai előtt. Aki az Emberfia ellen szól, bocsánatot
nyer, de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot. Amikor a
zsinagógák, elöljárók vagy hatóságok elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok,
hogy miképpen és mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok! A Szentlélek
abban az órában megtanít majd titeket, hogy mit kell mondanotok.
Lk 12,8-12

Elmélkedés:

A néphez intézett beszéd elején felvázolt téma, az üdvösség kérdése, egyre
jobban előtérbe kerül. Jézus jól látja, hogy a jövőben milyen veszélyek
fogják fenyegetni követőit és a hitüket. Szavai azonban nem csak
figyelmeztetésként hatnak, hanem buzdításként is. A keresztény ember
legyen tudatában annak, hogy Krisztusban való hite miatt támadások fogják
érni és hite törékeny. Senki sem lehet túlzottan magabiztos, mert az élet
komoly próbatételek elé állítja. Itt nem csak arra kell gondolni, amikor
hitetlen emberek bántalmazzák őt hite, vallásossága miatt, hanem arra is,
amikor a szenvedés vagy az élet más határhelyzetei állítják az embert
választás, döntés, állásfoglalás elé. Ez utóbbiak is sok esetben
jelentenek próbatételt, a hit próbatételeit az ember számára.
Hitünk valóban törékeny, ezért szüntelen erősítésére kell törekednünk,
hogy kiálljuk ezeket a próbákat és megvalljuk hitünket. Miért fontos e
megvallás? Egyrészt tanúságtétel a világ számára, azaz jó példa, amely új
követőket szerezhet Krisztusnak. Másrészt az üdvösség feltétele. Ezzel
kapcsolatban teszi a mi Urunk a következő kijelentést: „aki megvall engem
az emberek előtt, azt az Emberfia is megvallja Isten angyalai előtt."
Jézus az Emberfia, aki a hitéhez hű emberek mellett áll a végső ítéletkor.
Ő vezessen be mindannyiunkat a mennyországba!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézusunk, ments meg bennünket attól, hogy elforduljunk tőled,
megfeledkezzünk gondviselésedről és a lelki értékekről, amelyeket neked
köszönhetünk. Ments meg minket attól, hogy szívünkön eluralkodjon a
kapzsiság, a telhetetlenség és a gazdagodás féktelen vágya! Taníts minket
egyszerűségre és szegénységre, hogy mindig elégedettek legyünk azzal, amit
te adsz nekünk! Jézusunk, te légy szívünk gazdagsága!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161015.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. október 14., péntek

[Evangelium] 2016-10-14

2016. október 14. – Péntek

Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták
egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: „Óvakodjatok a farizeusok
kovászától, vagyis a képmutatástól! Nincs olyan rejtett dolog, amely
napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit szűk
körben bizalmasan mondtatok, nyilvánosan elbeszélik, és amit zárt ajtók
mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják. Mint barátaimnak, azt mondom
nektek: ne tartsatok azoktól, akik megölik a testet, de többre nincs
hatalmuk. Megmondom nektek, kitől féljetek. Féljetek attól, akinek –
azonfelül, hogy megöl – arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen. Újból
mondom: ettől féljetek! Nemde öt veréb sem ér többet, mint két krajcár?
Isten mégsem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt, számon tartja fejetek
minden hajszálát is. Ne féljetek tehát! Sokkal többet értek ti, mint a
verebek."
Lk 12,1-7

Elmélkedés:

Az előzményekben Jézus szemtől szemben elmondta a farizeusoknak és az
írástudóknak, hogy miért tartja helytelennek vallásosságukat. A legnagyobb
gond a képmutatással van, hiszen a látszatra törekszenek, de szívük távol
van Istentől.
Ezt követően Jézus már nem nekik beszél, hanem a néphez intézi tanítását.
Szavainak lényege így foglalható össze: ne kövessék magatartásukban,
életvitelükben a farizeusok képmutató viselkedését! A képmutatás kifejezés
arra utal, hogy valaki mások társaságában vagy egy közösségben szerepet
játszik, másnak mutatja önmagát, mint amilyen valójában. A farizeusok az
életszentség látszatát akarták kelteni, hogy kivívják az emberek
elismerését. A farizeusi lelkületet Jézus kovásznak, élesztőnek nevezi.
Miként a kovász átjárja a tésztát, amibe belekeverik, ugyanúgy a farizeusi
magatartás átjárja a társadalom, a közösség életét. De amíg a tészta vagy
a kenyér esetében a kovásznak jótékony hatása van, addig a farizeusi
lelkület megrontja a közösség életét és rossz hatással van annak tagjaira.
A tanítás további részében Jézus arról beszél, hogy a képmutatás nem
tarthat örökké, az emberi szándékok előbb, utóbb napvilágra kerülnek. Az
emberi cselekedetek megítélése természetesen nem a mi feladatunk, hanem
Istené, aki igazságos és irgalmas bíró.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek lépteid, s
hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal,
igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az Istenhez
vezető utat. A te életutad végső soron mindig felfelé vitt, Atyád felé,
aki örökre magához ölelt a Golgota magaslatán álló kereszten. Jézusom,
társad szeretnék lenni utadon, amely a halálon keresztül az életre vezet!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161014.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. október 13., csütörtök

[Evangelium] 2016-10-13

2016. október 13. – Csütörtök

Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat: „Jaj nektek, akik
síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek!
Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és
egyetértetek velük: azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem
hiába mondja Isten bölcsessége: Prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk.
Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot
kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől,
Ábel vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templomépület
között megöltek. Igenis, mondom nektek: felelősségre vonják mindezért ezt
a nemzedéket. Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát.
Magatok nem mentetek be vele, az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok."
Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy
felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon
fondorkodtak, hogy rajtakapják valami olyan kijelentésén, amellyel
vádolhatják.
Lk 11,47-54

Elmélkedés:

A farizeusok és törvénytudók ellen mondott, s magatartásuk helytelen
mivoltát feltáró jézusi beszéd harmadik részét olvassuk a mai
evangéliumban. Az előzményekben Jézus bemutatta cselekedeteik és
gondolkodásuk hiányosságát, ma pedig egész életvitelük legnagyobb
veszélyéről beszél. Ezt mondja: „Lefoglaltátok a tudás kulcsát. Magatok
nem mentetek be vele, az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok." A
törvénytudóknak az volna a feladata, hogy az isteni kinyilatkoztatást,
szót és parancsot értelmezzék, magyarázzák, annak helyes megtartására
tanítsák az embereket. De hogyan tudnák ezt a feladatukat teljesíteni, ha
ők maguk sem értik meg az isteni üzenetet és nem aszerint élnek? Hogyan
tudnának másokat erre tanítani, ha életvitelük ennek ellenkezője? Hogyan
mutathatnák meg az üdvösség útját másoknak, ha maguk sem törekszenek az
üdvösség elérésére?
Jézus beszéde itt éri el csúcspontját, hiszen már nem néhány szál
növényről, vagy kevés termésről van szó, hanem az ember számára a
legfontosabbról, az örök életről, az üdvösségről. A farizeusokat és az
írástudókat Jézus teljesen alkalmatlannak tartja arra a feladatra, amit
végeznek és ennek a képmutatásuk az oka. Ismerik ugyan a törvényeket,
aprólékosan be is tartják azokat, de a mögöttük rejlő üdvözítő isteni
szándékról mit sem tudnak.
Krisztus törvényének, a szeretet parancsának teljesítése vezessen minket
az üdvösség útján!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, vezess engem a gyógyulás útján és a hit útján. Benned ismerem
fel gyógyítómat és te vagy a hit ajándékozója. Időt adsz nekem a
bűnbánatra és a megtérésre. Időt adsz nekem a lelki megújulásra és hitem
elmélyítésére. Időt adsz nekem, hogy veled találkozzak. Megbocsátó
kegyelmed mindennél többet ér számomra!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161013.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. október 12., szerda

[Evangelium] 2016-10-12

2016. október 12. – Szerda

Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz: „Jaj
nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró
veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét.
Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni! Jaj nektek, farizeusok!
Szeretitek a főhelyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket a nyilvános
tereken. Jaj nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket
kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak – anélkül, hogy
tudnák." Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett: „Mester, ha
ilyeneket mondasz, minket is gyalázol." Ő azonban így folytatta: „Jaj
nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti
magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni."
Lk 11,42-46

Elmélkedés:

A farizeusi lelkület helytelenségének feltárása folytatódik a mai
evangéliumban. Jézus jól látja, hogy a farizeusok gondolkodásának mélyén a
hit hiánya húzódik meg. Úgy gondolják, hogy Isten iránti tiszteletüket
azzal tudják kifejezni, ha ügyelnek arra, hogy elkerüljék a tisztátalannak
minősített dolgokkal való érintkezést. Vallásosságuk másik lényeges eleme,
hogy a törvényi előírások szerint mindenből tizedet adnak. A farizeusok
annyira ügyelnek a törvények aprólékos megtartására, hogy a tized
megfizetéséből nem maradhat ki még néhány szálnyi fűszernövény sem. Jézus
szavaiból érezzük az iróniát. Vajon tényleg ez tetszik Istennek? Valóban
értékes ez az adomány, ez a felajánlás? Vajon elfogadja-e Isten ezt az
adományt olyan embertől, aki nem gyakorolja az igazságosságot és a
szeretetet?
A vallási életben mindig megvan az a kísértés, hogy megelégedjünk bizonyos
külső cselekedetekkel. Ez a kísértés nehezen észrevehető és nem könnyű
ellene küzdeni. A vallásosság hamar kiüresedik, elveszíti lelki tartalmát,
ha valaki csak a vallási, egyházi törvények megtartására törekszik, s a
kötelességteljesítés szintjére csökken nála minden vallási megnyilvánulás.
Vigyázzunk, mert a farizeus nagyon ügyesen elbújik lelkünk mélyén!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Életem Istene és Ura! Neked szentelem kezem munkáját és a pihenéssel
töltött napokat. Könyörülj ezen a munkában megfáradt kézen. Feléd emelt
kézzel ígérem neked, hogy nem menekülök lustán a munka elől és nem múlik
el napom imádság nélkül. Nyújtsd ki kezedet és vezess engem a munka és az
imádság által az üdvösség felé!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161012.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. október 11., kedd

[Evangelium] 2016-10-11

2016. október 11. – Kedd

Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála.
Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus
étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt
hozzá: „Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét,
de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az
alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt,
amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen!"
Lk 11,37-41

Elmélkedés:

Napjainkban természetesnek tartjuk, hogy étkezés előtt alaposan kezet
mosunk, s ennek alapvetően egészségügyi oka van, így kerülhetjük el az
esetleges fertőzéseket. A bibliai időkben a kézmosásnak az egészségügyi
okon túl vallási indoklása is volt. A vallásos zsidó ember, és különösen
is a farizeusok szigorúan ügyeltek lelkük tisztaságára és kerülték a
tisztátalan dolgokkal való érintkezést. Úgy gondolták, hogy például az
edények tisztogatásával eleget tehetnek az isteni akaratnak, s ezzel
elkerülhetik, hogy tisztátalanná váljanak.
Ez a zsidó szokás, illetve farizeusi gyakorlat tükröződik a mai
evangéliumi jelenetben. Jézus nem figyelt erre, s vendéglátója, egy
farizeus számonkéri ezt a mulasztást vendégétől. Válaszában Jézus arra
utal, hogy Isten számára nem a külső tisztaság a lényeges, hanem a belső
tisztaság, a szív és a lélek tisztasága. Hiába mosogatja ugyanis valaki az
étkezéshez használt edényeket, ha vallásossága kimerül ebben, és mit sem
törődik például az irgalmasság gyakorlásával. A mi Urunk szerint az Isten
iránti tisztelet és szeretet megnyilvánulása az, ha embertársunkkal
irgalmat gyakorlunk. Az ilyen jócselekedetek teszik tisztává lelkünket, és
tesznek minket Isten szeretett gyermekeivé. Fordulj irgalmas szívvel
embertársadhoz és Isten is könyörülni fog rajtad.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy téged mindenkinél és
mindennél jobban szeresselek!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161011.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. október 10., hétfő

[Evangelium] 2016-10-10

2016. október 10. – Hétfő

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk:
„Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet,
mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az
Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel
együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket,
hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét;
itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az
ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését,
mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van,
mint Jónás."
Lk 11,29-32

Elmélkedés:

A keresztény igehirdetés két szempontból szokta párhuzamba állítani Jónás
prófétát és Jézust. Mindkettő alapjául Jézus beszéde szolgál. Egy
alkalommal saját feltámadására utalva mondta: „Ahogyan Jónás három nap és
három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld
belsejében három nap és három éjjel" (Mt 12,40). A másik szempont pedig a
bűnbánat, amiről a mai evangéliumban olvasunk. Jónás próféta Isten
küldötteként érkezett meg a bűnös városba, Ninivébe, és hirdette, hogy
Isten ítélete fogja elpusztítani a várost, ha lakói nem tartanak
bűnbánatot. A niniveiek komolyan vették az isteni figyelmeztetést,
bűnbánatot tartottak és ennek köszönhetően elkerülték az ítéletet.
Jézus szintén azzal kezdte nyilvános működését, hogy bűnbánatot hirdetett.
Jónás és a niniveiek esetét felidézve egy pozitív példát említ, amely
nemcsak szembesíti hitetlen kortársait saját bűnükkel, hanem egyúttal
megmutatja a helyes emberi magatartás irányát. Az isteni akarattal való
szembeszegülés, Isten parancsainak semmibe vétele, az Istennel szemben
tanúsított engedetlenség következményekkel jár. Az ítéletet senki nem
kerülheti el, s azok számíthatnak Isten irgalmára, akik bűnbánattal
közelednek felé. Legyen a bűnbánat mindig Isten iránti szeretetünk
kifejezése!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Istenünk! Te azt akartad, hogy a férfi és a nő teljesen és
visszavonhatatlanul adja át önmagát a másiknak szeretetben és fogadja el a
másikat szeretetben. Segítsd a házastársakat a helyes élet szabályainak
elsajátításában és gyakorlásában, hogy hűségben keressék és szolgálják
egymás javát! Legyenek hűségesek egymás iránt! Legyenek hűségesek a
szeretethez! Érezzék minden nap, hogy te vagy életük középpontja és
szeretetük forrása! Segítsd a családokat és a családtagokat, hogy szentté
legyenek! Segítsd a családtagokat, hogy az evangéliumhoz méltóan éljenek!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161010.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. október 9., vasárnap

[Evangelium] 2016-10-09

2016. október 9. – Évközi 28. vasárnap

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea
határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele
szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így
kiáltottak: Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk! Ő rájuk tekintett, és így
szólt hozzájuk: Menjetek, és mutassátok meg magatokat a papoknak! Útközben
megtisztultak.
Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval
dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És
ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: Nemde tízen tisztultak
meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy
hálát adjon Istennek, csak ez az idegen? Aztán hozzá fordult: Kelj fel és
menj! Hited meggyógyított téged.
Lk 17,11-19

Elmélkedés:

Az élet fordulata
A levelek Jákob tiszteletesnek című művészfilm két magányos ember különös
találkozását mutatja be. Az életfogytiglan tartó börtönbüntetésre ítélt nő
tizenkét év raboskodás után váratlanul kegyelmet kap. Munkát is ajánlanak
neki, egy Isten háta mögötti faluban kell segíteni egy atyának, aki szinte
teljesen vak. Az idős pap számára a nap legboldogabb pillanata az, amikor
a biciklis postás bekanyarodik az omladozó plébániához vezető útra és
elkiáltja magát: „Levelek Jákob tiszteletesnek!" Az öreg évek óta abban
leli örömét, hogy a neki író embereknek válaszol és imádkozik értük. Az
asszony ebben a munkában segít neki, bár ő teljesen hiábavalónak tartja
mind a levelezést, mind az imádkozást. Egy idő után elhatározza, hogy
otthagyja az atyát, s ettől kezdve megszűnnek a levelek, nem ír többé
senki Jákob atyának. A nő megsajnálja a papot és úgy tesz, mintha újra
érkeznének levelek. Újságpapírokat tép szét, mintha a leveleket szakítaná
fel és történeteket talál ki, hogy a pap újra örömét lelje abban a
szolgálatban, amit korábban végzett. A történet érdekessége, hogy a
börtönviselt asszony milyen lelki változáson megy át, a kezdeti
érdektelensége elmúlik, s egy alkalommal saját élettörténetét mondja el
Jákob atyának, mintha azt is valamelyik levélből olvasná fel. Kétségtelen,
hogy az atya egyszerűsége, lényeglátása, hite változtatja meg őt.
A hit képes megváltoztatni az ember életét. A hitről való tanúságtétel
pedig képes megváltoztatni a másik ember életét. Az elmúlt vasárnap a
mustármagról szóló példázat kapcsán már elmélkedtünk a hitről, amely az
ember pozitív válasza Isten felé. Szabad akaratunk miatt akár el is
utasíthatjuk Istent, ez a hitetlenség. A mai evangéliumban szintén a hit
kerül elő. Tíz leprás betegségben szenvedő ember kéri Jézus segítségét,
aki valamennyiüket meggyógyította. Amikor egyikük visszatér, hogy
kifejezze háláját, Jézus ezt mondja neki: „Kelj fel és menj! Hited
meggyógyított téged."
Jézus csodáinál mindig megfigyelhetjük, hogy a meggyógyított emberek élete
megváltozik. A leprás betegeknél különösen is igaz ez. Abban a korban a
betegség további terjedése érdekében a leprások elkülönülve voltak
kénytelenek élni. Modern szóhasználattal élve a társadalom kitaszította
őket. Amikor valakinél megszűnt ez a súlyos bőrbetegség, akkor a papok
nyilvánították az illetőt tisztának, megtisztultnak, s ez a társadalom
közösségébe való visszafogadást is jelentette. Ez a szokás mutatkozik meg
a tíz leprás esetében is, akiket Jézus a paphoz küld, hogy ő nyilvánítsa
ki, igazolja gyógyulásukat.
Nem csak a betegségből való gyógyulás, hanem maga a betegség is gyökeresen
megváltoztatja az ember életét. Itt most ne a néhány napig tartó
megfázásra, hanem komoly szenvedéssel járó betegségre gondoljunk. Némelyek
ilyenkor Istent hibáztatják és elveszítik hitüket, mert nem akarják
elfogadni a szenvedést. Úgy gondolják, hogy életük csak egészségesen lehet
boldog. Mások elfogadják és türelmesen hordozzák a betegség keresztjét,
amely egyáltalán nem gyengíti, hanem inkább megerősíti hitüket.
Szenvedésüket, betegségüket felajánlják valamilyen jó célra. Imádkozzunk
azért, hogy életünk váratlan helyzeteiben, fordulataiban is meg tudjuk
őrizni hitünket!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, minden a végtelen szeretetedből származik, ezért mindenért hálát
adok. Hálás vagyok azért, amit adtál, s amit elvettél. Hálás vagyok jó
képességeimért és gyengeségeimért egyaránt. Hálás vagyok az örömért és
szenvedésért. Hálás vagyok segítségedért és életem nehéz helyzeteiért.
Hálás vagyok irgalmadért, s azért, hogy üdvözíteni akarsz. Uram, taníts
meg hálásnak lenni! Taníts meg észrevenni a legkisebb dolgokat is az
életben, akár tőled, akár embertársaimtól kaptam azokat! Taníts meg arra,
hogy a hálámat mindig ki tudjam fejezni!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161009.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum