2010. június 19., szombat

[Evangelium] 2010-06-19

2010. június 19. - Szombat

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Senki sem szolgálhat
két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy
ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az
Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek: ne aggódjatok az
életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy
mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál? Nézzétek
az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek,
hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet
azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel
is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a
mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek.
Mondom nektek: Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy
ezek közül! Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe
kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább,
kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy Mit együnk? vagy: Mit
igyunk? vagy: Mibe öltözzünk?! Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti
mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti elsősorban az
Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok
hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik
magáról! Elég a mának a maga baja."
Mt 6,24-34

Elmélkedés:

Az Istenben bízó embernek nem kell féltenie az életét, nem kell
aggodalmaskodnia a jövő miatt, hiszen Isten mindig tudja, hogy mire van
szükségünk és mi válik a javunkra. Ez a tudat állandóan erősíti
bizalmunkat, s főleg a megpróbáltatások idején van rá szükségünk. A nehéz
helyzetekben is megtapasztaljuk, hogy Isten nem hagy magunkra, s ilyenkor
arra nevel bennünket, hogy mindenkor nagy bizalommal forduljunk felé. A
gondviselés megtapasztalása arra indít minket, hogy legyünk hűségesek
Istenhez, aki védelmez minket. Az isteni gondviselés nem valamiféle
végzetszerűséget jelent, mintha az embernek nem kellene semmit sem tennie,
hiszen minden Isten akaratától függ. De nem is arról van szó, hogy az
embert nem érheti semmilyen baleset vagy baj, mert Isten ezektől is
tökéletesen megvéd bennünket.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Rajongás
Jóságos Istenünk, te felékesítettél minket, embereket a rajongás
képességének adományával. Mi valóban tudunk lelkesedni azokért a
dolgokért, elképzelésekért, személyekért, akikkel és amikkel találkozunk.
Ez a sportban sincs másképp. Léteznek sugárzó sportoló példaképek, akik
befolyásolják életünket. Vannak olyan sportteljesítmények, amelyek minden
eddig létezőt felülmúlnak és lenyűgöznek minket. És létezik a testmozgás
öröme, ami az embereknek testileg jó és értékes.
Küldj nekünk, Urunk, újra és újra példaképeket, akik ezt megértik, és
személyiségükkel, szolgálatukkal, valamint erkölcsi érzékükkel valódi
lelkesedést tudnak kiváltani az emberekből egy jó ügyért, a te "ügyedért".
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 18., péntek

[Evangelium] 2010-06-18

2010. június 18. - Péntek

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Ne gyűjtsetek
magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a
tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben,
ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák
és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test
világossága a szem. Ha szemed ép, egész tested világosságban lesz. De ha
szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság
benned sötétség, maga a sötétség mekkora?"
Mt 6,19-23

Elmélkedés:

Jézus arra biztat minket, hogy olyan kincseket gyűjtsünk földi életünk
során, amelyekkel a mennyországba juthatunk. De melyek azok a kincsek,
amelyek által eljuthatunk az üdvösségre? A hitünk és az abból származó
jócselekedetek. Mindannyiunknak meg kell küzdenünk a hitünkért, s emellett
mindennapi feladatunk a jócselekedetek megtétele. Mindkettőnél nagy
szükségünk van Isten kegyelmére, nehogy letérjünk a hit útjáról vagy
helytelenül gyakoroljuk a szeretetet. Mindkettő a Krisztus által
emlegetett kincsnek számít. Ebből azonban nem következik az, hogy csupán
emberi erőnkkel, azaz erős hitünkkel és tevékeny szeretetünkkel
elnyerhetnénk az üdvösséget, hiszen ehhez szükséges az isteni a kegyelem
és Jézus megváltó cselekedete is.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Csapatszellem
Jóságos Istenünk, te pünkösdkor elküldted a Szentlelket nekünk. Ahogyan a
tűz elborítja a fát és a rőzsét, úgy töltötte el az apostolokat, a
tanítványokat és mindenkit, aki benned hitt. Fiad követőire egy addig
ismeretlen erő áradt ki és egységet teremtve bátorságot öntött beléjük.
Oly módon álltak ki egymásért és Jézus ügyéért, amit előtte el sem tudtak
volna képzelni. "Jöjj, Szentlélek Istenünk!" - ebben a kérésben erősítik a
keresztények ma is a Lélek utáni vágyukat és hitüket aziránt, aki segít,
vigasztal, erősít, összeköt és szeret.

Sok sportágban, így a labdarúgásban is sok múlik a jó csapatszellemen. Ezt
állandóan erősíteni kell, különösen akkor, ha sikerre készülnek, talán
éppen egy hosszú sikertelenség után. A csapatszellem megtapasztalható a
játékban, és megérezhető akkor, amikor a játékosok kölcsönösen lelkesítik
egymást, és nem mordulnak dühösen egymásra. Megtapasztalható, amikor
egymásért küzdenek és harcolnak, és nem magukat állítják a középpontba.
Add, Istenünk, hogy Fiad életéből és példájából, hasonló módon merítsenek
erőt és bátorságot az emberek, hogy tudatos keresztény életformát
valósítsanak meg! Add az embereknek Szentlelkedet, hogy egy szív és egy
lélek legyenek, eltelve az egyetemes Lélekkel, aki nem elválaszt, hanem
összeköt!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 17., csütörtök

[Evangelium] 2010-06-17

2010. június 17. - Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Amikor imádkoztok, ne
szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor
nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen
mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti
tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek,
mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok
meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket."
Mt 6,7-15

Elmélkedés:

A kommunikációs eszközök gyors fejlődésének korában egyre több eszköz áll
rendelkezésünkre, hogy akár nagy távolságokból is kapcsolatba kerüljünk
emberekkel. Mindeközben azonban veszélynek, illetve káros hatásnak kell
tekintenünk azt, hogy a személyes kapcsolatok, beszélgetések leépülnek.
Kevesebbet beszélünk, beszélgetünk embertársainkkal és persze Istennel is.
Az imádság az Istennel való beszélgetés. Közvetlen, személyes és őszinte
beszélgetés. Az ember részéről nem szorítkozhat csupán a segítségkérésre,
hanem a dicsőítésben és a hálaadásban is meg kell nyilvánulnia. A Jézus
által tanított imádságban kéréseket fogalmazunk meg, amelyekkel egyúttal
elismerjük, hogy Isten képes megadni nekünk mindazt a jót, ami
üdvösségünkhöz szükséges.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Legendás játékosok
Jóságos Istenünk, a labdarúgásban olyan legendás játékosok fejlődnek ki,
mint talán semmilyen más sportágban. Nem hamis példaképek vagy bálványok
ők, hanem személyiségek, akik sportolóként, labdarúgóként példaértékűekké
váltak. Ilyen személyiség például Puskás Ferenc, aki játékosi
színvonalának, zsenialitásának, ügyességének, valamint emberi értékeinek
köszönhetően sokak számára követendő példa lett. Szurkolók és játékosok
világszerte rajonganak érte, bár az utóbbiak talán sosem érhetik el
nagyságát.

Istenünk! Vetélkedhet-e azonban az emberi dicsőség a te Fiaddal, a
legtökéletesebb példaképpel? Mennyivel inkább lehet ő a követendő példa,
az ő teljesítménye értékelendő, szeretendő és megtartandó számunkra!
Engedd megértenünk, hogyan dicsőíthetjük meg Fiad művét, és hogyan
tehetjük azt teljessé életünkben!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 16., szerda

[Evangelium] 2010-06-16

2010. június 16. - Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Vigyázzatok!
Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei
Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne
kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek, ezzel már
meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal
kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és
akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig
imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az
emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni!
Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol,
menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz!
Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne
legyetek komorak, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az
emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg
is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat és
mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak
Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet
neked."
Mt 6,1-6. 16-18

Elmélkedés:

A mai jézusi beszéd, amely az előzők folytatásaként szintén része a hegyi
beszédnek, a vallásosság, illetve a jámborság három cselekedetéről, az
alamizsnálkodásról, az imádságról és a böjtölésről szól. Jézus új alapokra
helyezi az Istennel való kapcsolat e jellegzetes tetteit. Szavai szerint
nem a külsőségek megtartása a fontos, hanem a szív szándéka. A
jócselekedeteket, az alamizsnaadást, az imádságot és a böjtölést nem azért
kell megtenni, hogy az emberek tetszését elnyerjük, s így azt gondolják
rólunk, hogy nagyon vallásosak vagyunk, hanem Isten iránti szeretetből, az
Ő tetszését keresve tegyük meg mindezt. Nagyon hasznos, ha a mindennapi
lelkiismeretvizsgálat során nem csak a konkrét tetteinket szemléljük,
hanem azok gyökerét, a szándékot is megvizsgáljuk.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Vereség
Jóságos Istenünk! Az emberhez tartozik az is, hogy a kudarccal is együtt
kell élnie. A vereségek nem teszik egyszerűbbé az életet. Ez az élet
minden területére igaz, így van ez a sportban is. A nézők hetente
láthatják és megfigyelhetik, amikor a játékosok elveszítenek egy-egy
futballmérkőzést. Ilyenkor lehorgasztott fejjel kullognak le a pályáról. A
győztesek bezzeg ragyognak, büszkén mutatják magukat az ünneplő
rajongóknak, átölelik egymást, egyszerűen boldogok. Úgy tűnik
mindenesetre, hogy a vesztesnek csak a csalódás és a beletörődés marad.

Csak a győztest ünnepelni és a vesztesre nem figyelni, ez egyszerűen nem
illik a sporthoz. A sportnak mindig játéknak kell lennie, az erő
sportszerű játékának, és ennek így is kell maradnia. Segítsd, Istenünk, a
sportért felelősöket, hogy ezt felismerjék! Add a sportszerű veszteseknek
a jó szót, hogy a kudarcon keresztül is gazdagodhasson személyiségük.
Részesítsd őket Fiad szellemében, aki szeretettel fordult az emberekhez
minden helyzetben és időben, és a biztonságot nyújtotta nekik!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 15., kedd

[Evangelium] 2010-06-15

2010. június 15. - Kedd

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Hallottátok, hogy ezt
mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig azt
mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak
titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját
jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a
bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek,
ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a
testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg
ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a
ti mennyei Atyátok!"
Mt 5,43-48

Elmélkedés:

Első olvasásra talán teljesen elfogadhatónak tartjuk a régi törvényt,
amely szerint a felebarátaink iránt szeretettel kell lennünk, de az
ellenségeinket gyűlölhetjük. De Jézus új parancsa nem engedi meg, hogy a
gyűlölet legkisebb formája is jelen legyen az ő tanítványainak a szívében.
Még az ellenségeinket, a bennünket bántókat és az üldözőinket is
szeretnünk kell. Jézus mindig többet kíván tőlünk, azt akarja, hogy a
tökéletességre törekedjünk és utánozzuk azt az isteni szeretetet, amely
nem tesz különbséget az emberek között, hanem jókra és gonoszokra egyaránt
kiárad.
A szeretet bölcsessége és türelme képes legyőzni a rosszat. Tehát nem
arról van szó, hogy jóváhagyjuk a másik ember bűnét azzal, hogy nem
viszonozzuk a támadásokat, hanem arról, hogy a szeretet példáját mutatjuk
az ellenségnek, mint a rossztól való megszabadulás lehetőségét.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Sztárok
Milyen gyakran elveszítik az emberek a sportban a mértéket! Milyen gyakran
túloznak a szurkolók és a sportriporterek, amikor a különleges
teljesítményeket kihangsúlyozzák! A "labdarúgósztár" meghatározás kifejezi
a sikeres sportolók teljesítményét, akik olyan kiemelkedő teljesítményt
nyújtanak, amit már nem kell megindokolni.

Mennyei Atyánk, ha létezik ilyen csillag, ilyen "sztár", akkor az a te
Fiad volt és ma is az, akitől valóban különleges teljesítményt vártál. Az
ő egész élete a jóságot, a felebaráti szeretetet és az emberekért hozott
áldozatot jelenítette meg. Példaértékű számunkra, ahogyan az ellenfeleivel
viselkedett. Fellelkesít bennünket, ahogyan minden emberrel törődött.

Kérünk téged, Atyánk, segíts minket, hogy Fiadat kövessük, és közben ne
fáradjunk el. Adj nekünk pünkösdi bátorságot, pünkösdi erőt és szeretetet,
hogy jótetteink és szavaink által Fiad kívánságát teljesítsük és Őt
tündöklő csillagként magasztaljuk!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 14., hétfő

[Evangelium] Száz paplan Edelénybe

Száz paplan Edelénybe mottóval gyűjtést hirdetett a borsodi árvízkárosultak megsegítésére a Napi Evangélium levelezőlista és a zalalövői plébánia.

A Napi Evangélium levelezőlistának jelenleg 22 500 tagja van Magyarországról és a külföldi magyarság köréből.

A jótékonysági akció keretében új ágynemű-, illetve ahhoz való huzatgarnitúrákra várják a felajánlásokat, illetve adományokat. Június 10. óta már több mint 200 új ágynemű ára érkezett be. A sikeres adománygyűjtésnek köszönhetően Edelény mellett más árvízsújtotta  települések is részesülnek az adományból – mondta el a Magyar Kurírnak hétfőn Horváth István Sándor plébános, a levelezőlista vezetője.

Az adományozásról bővebben a zalalövői plébánia honlapján, itt olvashatnak.

[Evangelium] 2010-06-14

2010. június 14. - Hétfő

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Hallottátok, hogy a
régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom
nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged
jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a
ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire
kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt
akar, el ne fordulj tőle."
Mt 5,38-42

Elmélkedés:

Jézus mai beszéde arra a kérdésre ad választ, hogy miként kell a
keresztény embernek válaszolnia az őt érő rosszra. Urunk először az
ószövetségi törvényt idézi, amely a "szemet szemért, fogat fogért" elmélet
nevében megengedte, hogy a rosszat hasonló mértékű rosszal viszonozzák.
Jézus új törvénye azonban ezt nem engedi meg, mert akkor gyakorlatilag nem
volna vége a rossznak. Ha minden sérelmet megbosszulnánk, és nem tudnánk
megbocsátani, akkor nagyon hamar a végtelenségig elhatalmasodna a gyűlölet
és az ellenségeskedés a világban. Mint ahogyan erre napjainkban is látunk
példákat olyan helyeken, ahol nem ismerik a megbocsátás fogalmát.
Jézus azt ajánlja, hogy ne alkalmazzunk testi erőszakot vagy sértést, de
nem zárja ki annak lehetőségét, hogy szelídséggel és jó szóval meggyőzzük,
lefegyverezzük a másikat. Higgyünk abban, hogy a jó erőszak nélkül is
képes legyőzni a rosszat! Ne alkalmazzuk a bosszú eszközét, hanem jóval
próbáljuk meg viszonozni a bántásokat.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

A ghánai labdarúgó-válogatott imája
Urunk, segíts minket sportszerűen játszani. Add, hogy játékunk tetszésre
találjon előtted. Add, hogy egész életünk sportszerű "játék" legyen és
neked, valamint embertársainknak örömére szolgáljon. Légy irgalmas és
segíts nekünk nyerni a mostani mérkőzésen és majd később is, amikor
életünknek és a játéknak vége szakad.

________________________________

Aktuális:
100 paplan Edelénybe segélyakció
Kedves barátaim!
Most már nem homokzsákokra van szükség, hanem arra, hogy új életet
kezdhessenek az árvíz miatt bajba jutott családok. Íme a konkrét
lehetőség:
Azt találtam ki, hogy mi, az e-vangélium lista tagjai segítsünk új életet
kezdeni 100 családnak. A segítségeteket kérem, hogy 100 db
ágyneműgarnitúrát küldjünk Edelénybe. Bízom benne, hogy találok száz vagy
kétszáz jószándékú listatagot, akik mellém állnak.
Előre is köszönöm!
István atya
Részletek: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/100_paplan_Edelenybe
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 13., vasárnap

[Evangelium] 2010-06-13

2010. június 13. - Évközi 11. vasárnap

Abban az időben: Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért
hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő.
Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben,
alabástromedényben illatos olajat hozott. Megállt hátul, Jézus lábánál.
Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és
csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal.
Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: "Ha ez próféta
volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő."
Jézus akkor hozzá fordult: "Simon, mondanék neked valamit." Az így
válaszolt: "Mester, beszélj!" "Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik
ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből
fizetniük, hát elengedte mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban?" "Úgy
gondolom az, akinek többet engedett el" - felelte Simon. "Helyesen
ítéltél" - válaszolta.
Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: "Látod ezt az asszonyt?
Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel
öntözte a lábamat, és hajával törölte meg. Csókot sem adtál nekem, ez meg
szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented
meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom hát
neked, sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett. Akinek keveset
bocsátanak meg, az kevésbé szeret." Aztán így szólt az asszonyhoz:
"Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!"
Erre a vendégek kezdték mondogatni magukban: "Ki ez, hogy még a bűnöket is
megbocsátja?" Ő pedig ismét az asszonyhoz fordult: "A hited megszabadított
téged. Menj békével!"
Ezután bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten
országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz
lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén
Magdalai, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának
a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak
róla.
Lk 7,36-8,3

Elmélkedés:

Az Atya nevében, a Fiú személyében, a Szentlélek erejében
XVI. Benedek pápa egy esztendővel ezelőtt, 2009. június 19-én, Jézus szent
szívének ünnepén nyitotta meg a Papság évét Rómában. A Szentatya azzal a
szándékkal hirdette meg ezt a tematikus évet, hogy új módon mutassuk be a
papi szolgálat nagyságát és szépségét, valamint az esztendő erősítse meg
szolgálatukban a lelkipásztorokat és adjon nekik új örömöket. A Papság éve
lehetőséget adott nekünk, papoknak arra, hogy megújítsuk
elkötelezettségünket papi hivatásunkban, a híveket pedig arra ösztönözte,
hogy még buzgóbban imádkozzanak papjaikért és új papi hivatásokért. Miután
a mögöttünk álló hét péntekén, szintén Jézus szent szívének ünnepén a
Szentatya a világ minden részéből érkező mintegy tizenhétezer pap
jelenlétében bezárta a Papság évét, a mai vasárnap szentmiséjén most mi is
lezárjuk ezt az évet, hálát adva Istennek az esztendő lelki gyümölcseiért.

Néhány héttel ezelőtt első lelkipásztori helyemre, egy kis zalai faluba,
Tótszentmártonba hívtak szentmisét tartani, s délután volt alkalmam arra,
hogy meglátogassak néhány családot. Ellátogattam többek között egykori
tanítványom, Eszter családjához. Nevezhetném őt máshogyan is, de akkor oda
volna a történet hitelessége. Szóval, Eszterékhez megérkezve a nagypapát a
tornácon, egy nagy karosszékben ülve találtam. Jakab bácsi, aki annak
idején közel járt a nyolcvanhoz, s most már 95 éves, rongyosra imádkozott
könyvekkel volt körülvéve. Mások bizonyára félreértenék, de én tudtam,
hogy kicsorduló könnye a boldogság jele. A számomra leghasználtabbnak tűnő
könyvből egy kis szentképet vett elő, majd láthatóan sokszor megtett
mozdulattal a megfakult képecskével keresztet vetett. Jakab bácsi már
nehezen beszél, de ez a mozdulat mindennél többet mondott számomra, hiszen
az erősen megkopott szentkép az én egykori újmisés papi képem volt. Jakab
bácsi tizenhat éve imádkozik értem, a papért, s meg merem kockáztatni a
kijelentést, hogy nála többet csak az édesanyám imádkozhat pap fiáért.

A múlt vasárnap kértem, hogy a mostani szentmisére mindenki hozzon magával
egy újmisés papi képet. Köszönöm, hogy megtették. Vegyük most elő, fogjuk
a kezünkbe! A kép bizonyára a papságra vagy a legfontosabb papi feladatra
a szentmisére utal, de ábrázolhat mást is. Ha most megfordítjuk, a
hátoldalán az újmisés jelmondatot olvashatjuk, azt a többnyire szentírási
idézetet, amellyel egykor elindult, s amelynek fényében lezajlott egy papi
élet. Az újmisés nevét olvasva feltűnik előttünk a pap arca, s talán hozzá
kapcsolódó emlékek jutnak eszünkbe. Egészen biztos vagyok benne, hogy
amikor az újmisés áldással együtt megkaptuk ezt a képet, elhangzott az a
kérés, hogy imádkozzunk majd azért a papért, akinek első szentmiséjén
kaptuk. Megtettük ezt? Imádkoztunk érte? Lehet ugyanis a papokról
kritikákat mondani, lehet rosszalló megjegyzésekkel illetni őket, ki lehet
beszélni hibáikat, de mi értelme volna ennek? Sokkal nagyobb szükség van
arra, hogy a hívek imádkozzanak a papokért, mindenekelőtt saját
plébánosukért és lelkipásztoraikért, hogy valamennyien Istennek tetsző
módon végezzék papi szolgálatukat! Engem nagyon megnyugtat, hogy az
édesanyámon kívül él legalább egy ember, Eszter nagypapája, az idős Jakab
bácsi, aki biztosan imádkozik értem minden nap. Nagyon örülök annak, ha
valaki imádkozik azért a papért, akinek újmisés szentképét most a kezében
tartja. Akik megfeledkeztek erről, azokat pedig bátorítom, hogy a jövőben
imádkozzanak érte! A hívek buzgó imádsága nagy erőforrás minden pap
számára.
A papság éve befejezése kapcsán imádkozzunk azért, hogy minden pap a
mennyei Atya nevében, Jézus Krisztus személyében és a Szentlélek erejével
végezze szolgálatát!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Hívők imája a papokért
Mennyei Atyánk! Papjaid életük minden napján a Te nevedben végzik
szolgálatukat. Adj nekik erőt, hogy szüntelenül a Te jelenléted
képviselői, a Te szereteted küldöttei, a Te gondviselésed eszközei és a Te
irgalmad közvetítői legyenek számunkra!
Urunk, Jézus Krisztus! A papok egész életük során a Te szeretetedben
szeretnének élni. Segítsd őket, hogy mindig a Te személyedben cselekedve
mutassák be a szentmisét, a Te küldöttedként hirdessék az örök élet
tanítását és a Te megbízottadként szolgáltassák ki az nekünk a Te életet
adó és életünket megújító szentségeidet!
Szentlélek Isten! Te nem csak az Egyházban, hanem minden papban is élsz.
Segítsd a papokat sugallataiddal, ötleteiddel és tanácsaiddal, hogy papi
életükkel jó példát mutassanak a fiataloknak és az evangélium hirdetésével
Isten felé vezessenek minket!

Pap imája
Mennyei Atyám! Életem minden napján a Te nevedben akarom végezni papi
szolgálatomat. Adj nekem erőt, hogy szüntelenül a Te jelenléted
képviselője, a Te szereteted küldötte, a Te gondviselésed eszköze és a Te
irgalmad közvetítője legyek az emberek számára!
Uram, Jézus Krisztus! Egész életem során a Te szeretetedben szeretnék
élni. Segíts engem, hogy mindig a Te személyedben cselekedve mutassam be a
szentmisét, a Te küldöttedként hirdessem az örök élet tanítását és a Te
megbízottadként szolgáltassam ki az embereknek életet adó és életüket
megújító szentségeidet!
Szentlélek Isten! Te nem csak az Egyházban, hanem minden papban, így
bennem is élsz. Segíts sugallataiddal, ötleteiddel és tanácsaiddal, hogy
papi életemmel jó példát mutassak a fiataloknak és az evangélium
hirdetésével sokakat vezessek Isten felé!

________________________________

Aktuális:
100 paplan Edelénybe segélyakció
Kedves barátaim!
Most már nem homokzsákokra van szükség, hanem arra, hogy új életet
kezdhessenek az árvíz miatt bajba jutott családok. Íme a konkrét
lehetőség:
Azt találtam ki, hogy mi, az e-vangélium lista tagjai segítsünk új életet
kezdeni 100 családnak. A segítségeteket kérem, hogy 100 db
ágyneműgarnitúrát küldjünk Edelénybe. Bízom benne, hogy találok száz vagy
kétszáz jószándékú listatagot, akik mellém állnak.
Előre is köszönöm!
István atya
Részletek: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/100_paplan_Edelenybe
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum