2016. december 10., szombat

[Napi e-vangelium] 2016-12-10

2016. december 10. – Szombat

Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: „Miért mondják az
írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?" Ő így felelt: „Illés eljön
ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy Illés
már eljött, de nem ismerték fel, és kényük-kedvük szerint bántak vele. Így
szenved majd az Emberfia is tőlük." Ekkor értették meg a tanítványok, hogy
Keresztelő Jánosról beszélt nekik.
Mt 17,10-13

Elmélkedés:

Adventi készületünk során felidézzük, hogy az ószövetségi idők embere
miként várta a megváltó, a messiás jövetelét. Jézus korában általánosan
elterjedt volt az a vélekedés, hogy a messiási időket Illés próféta
eljövetele, megjelenése előzi meg. Illés próféta a maga korában arra
szólította fel az embereket, hogy térjenek vissza az igaz Isten imádásához
és a törvények megtartásához. A messiás előfutáraként megjelenő Illésnek
is ugyanez lett volna a feladata. Ezt a nézetet idézik fel Jézus számára a
tanítványok. Kérdésük nem arra irányul, hogy Mesterük igaznak tartja-e ezt
az írástudói elképzelést, hanem azt szeretnék tudni, hogy eljött-e már a
messiási idő.
Válaszában Jézus kijelenti, hogy a messiás előfutára már eljött Keresztelő
János személyében, nem kell tovább Illésre várni. Mert nem a személy a
lényeges, hanem az általa elvégzett feladat. Keresztelő János ugyanúgy
bűnbánatra, megtérésre, az Isten törvényéhez való visszatérésre hívta a
népet, miként egykor Illés, de sokan nem hallgattak szavára, mert nem
ismerték fel az idők jeleit.
Előítéleteim, elképzeléseim és elvárásaim nem akadályoznak-e abban, hogy
felismerjem az isteni jeleket és meghalljam a nekem szóló üzenetet? Isten
ugyanis nem az én elvárásaimnak akar megfelelni, hanem ő kéri az én
engedelmességemet.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus, te azért jöttél el bűnös emberi világunkba, hogy megmutasd
számunkra a bűntől való szabadulás útját. Nélküled soha nem találnánk rá a
bűnbánat útjára. Nélküled nem találnánk rá a mennyei Atya szeretetére. Te
adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként. Jöjj el, Urunk, és
érints meg minket szereteteddel! Jöjj és bocsáss meg nekünk, akik nem
halogatjuk tovább bűneink beismerését, hanem a bűnbánat egyenes útján
indulunk most feléd. Születésed, jöveteled nagy változást hozott egykor a
világba. Te képes vagy megváltoztatni az embert. Képes vagy a bűnösöket
szentté változtatni. Hozz változást az én életembe!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161210.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. december 9., péntek

[Napi e-vangelium] 2016-12-09

2016. december 9. – Péntek

Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: „Kihez hasonlítsam ezt a
nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják
pajtásaiknak: „Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem
zokogtatok." Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá:
„Ördöge van." Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: „Lám, a
falánk, borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja!" Az Isten
bölcsességét azonban művei igazolták."
Mt 11,16-19

Elmélkedés:

Az adventi időszakban a megváltás titkát szeretnénk megérteni. Miért
küldte el a mennyei Atya az ő Fiát, a Megváltót a világba? Mi indította
Jézust arra, hogy megváltásunk érdekében vállalja a szenvedést és a
halált? Miért ereszkedik le Isten a mi emberségünk szintjére?
Egyesek talán úgy vélik, hogy a megváltás annak köszönhető, hogy a
felsőbbrendű Isten megsajnálja az esendő embert és szánalomból megsegíti.
Ha Isten az ő szentsége és az ember bűnössége közti ellentétből vagy az ő
mindenhatósága és az ember kicsinysége közti különbségből indulna ki,
akkor aligha törődne velünk. Jóval többről van itt szó, mint szánalomról!
A szeretet őszinte érzéséről. Arról, hogy Isten kötődik az emberhez,
hozzánk tartozónak érzi magát, még akkor is, ha az ember olykor el akar
távolodni, el akar szakadni e szeretettől. Jézus, aki öröktől fogva
valóságos Isten, egy földi anya gyermekeként született meg és ezzel magára
vette mindazt, ami az emberi életben szép, nemes, de azt is, ami
gyengeséget jelent. Lám, Isten bölcsessége ezt az emberi gyengeséget és
kicsinységet emeli fel azáltal, hogy emberré lesz.
Vannak, akik minden isteni jelet, figyelmeztetést, útmutatást semmibe
vesznek. Az evangélium először azokat említi, akik nem hallgattak
Keresztelő János szavára, majd következnek azok, akik Jézusra nem
hallgattak. Hallgatok-e Isten szavára?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz utunk.
Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba minket
oly teljességgel, hogy életünk már csak a Te kisugárzásod legyen. Ragyogj
át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a Te
jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket lássanak, hanem
egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan Te
ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161209.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. december 8., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2016-12-08

2016. december 8. – Csütörtök, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen
fogantatása

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett,
hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és
fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli
Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!"
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le
rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki
tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária
így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

A mai napon, Szűz Mária szeplőtelen fogantatása ünnepén az evangélium
Jézus fogantatásának eseményét, titkát mondja el. A két eseményt ne
keverjük össze! Mária szeplőtelen fogantatása azt jelenti, hogy emberi
létezésének kezdetétől, első pillanatától fogva Isten megóvta őt az
áteredő bűntől. A bűntől való mentesség és a megszentelő kegyelem állapota
a krisztusi megváltásnak köszönhető, amelyet Mária a mindenható Isten
kegyelméből elővételezett. A szeplőtelen fogantatás tehát Mária kegyelmi
kiváltsága, amely annak köszönhető, hogy Isten azt akarta, hogy egy
egészen bűn nélkül való ember által jöjjön el, szülessen meg a Megváltó.
Az evangéliumi jelenet, az angyali üdvözlet, Jézus fogantatása már egy
évekkel későbbi esemény. Mária már fiatal leány, amikor Gábor angyal
meghozza számára az örömhírt arról, hogy Isten őt választotta ki arra,
hogy a Megváltó anyja legyen. Isten leereszkedésének, közeledésének
csodálatos megnyilvánulása az, hogy a Fiúisten egy ember, Mária
közreműködése által lett emberré, testesült meg, jött el a világba. Szent
Lukács evangélista leírásában arra a mozzanatra érdemes odafigyelnünk,
hogy Mária az angyali szó által fokról fokra megismeri Isten tervét és
hittel elfogadja Isten akaratát.
Én is csak az isteni igazság egyre jobb megismerésével tudok továbbhaladni
a hit útján.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus, reményünk! Téged követve azt választjuk, hogy szívünk mélyéből
szeretünk. Te az Evangélium örömét adod nekünk, bármily kicsinynek érezzük
is azt. És mégis, mikor ellentmondások támadják meg lelkünket, add nekünk,
hogy Rád bízhassuk magunkat, ó Krisztus, és mi igyekszünk megosztani veled
mindazt, ami az életben ránk nehezedik.

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2017. címmel megjelent könyvben a jövő évi
evangéliumhoz tartozó elmélkedések gyűjteménye. A könyv azért kapta az
ismert reggeli ima első soráról (Szívem első gondolata) címét, mert azt a
célt szolgálja, hogy a nap kezdetén a jó Istenre figyeljünk, arra, hogy
mit üzen nekünk Jézus. Az elmélkedések szövege új, nem az előző évek
ismétlése.
Megrendelhető a http://www.evangelium365.hu/webshop oldalon.

1000 könyv 1000 gyermeknek
Friss információ: Eddig 810 személy 1960 gyermek javára adakozott, és 1520
ajándék könyvet elküldtünk. Az akció részleteiről az alábbi linken
részletes információkat találtok:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1000
Kérem, segítsétek evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200 Ft adomány
elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a karácsonyt. Az
adakozás az adakozónak is örömet fog jelenteni. A Jóisten fizesse meg
nagylelkűségteket!

Élő Kenyér jótékonyság
Friss információ: Eddig 125 személy 230 gyermek javára adakozott.
Lehetőség van arra, hogy előfizessétek az Élő Kenyér újságot egy határon
túli magyar gyermek javára. Ebben az esetben nem az előfizető, hanem egy
kárpátaljai, erdélyi vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret.
Jótékonysági előfizetés 2017-re: 8000 Ft. Köszönöm, hogy segítitek a
határon túli magyar gyerekek evangelizációját!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. december 8.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermek vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a
következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak megjelölését, hogy melyik célra.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161208.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. december 7., szerda

[Napi e-vangelium] 2016-12-07

2016. december 7. – Szerda

Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez: „Jöjjetek hozzám
mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én
felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert
én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az
én igám édes, és az én terhem könnyű."
Mt 11,28-30

Elmélkedés:

Keresztény hitünk szerint a Szentírás Isten kinyilatkoztatása, ezért benne
Isten feltárja önmagát, benső életét az ember számára és közli az emberrel
kapcsolatos szándékát is. A Szentírást olvasva fény derül arra, hogy Isten
lényege a szeretet, mindent szeretetből tesz. Az ő szeretetének köszönhető
a teremtett világ, és az ő képmására megteremtett ember is neki köszönheti
létezését. Isten szeretete megmutatkozik továbbá a gondviselésben és a
megváltásban. Szeretetből meghívja az embert, hogy éljünk vele. E
meghívása mindenkinek szól, ahogyan ezt a mai evangéliumban olvassuk:
„Jöjjetek hozzám mindnyájan!"
Isten hívását elfogadni azt jelenti, hogy elindulunk a hit útján és minden
nap megteszünk egy lépést. A hit útjának első lépése Isten létezésének
elfogadása. Nem az a döntő itt, hogy a teremtett világból, annak
szépségéből és rendezettségéből ki tudjuk-e következtetni Istennek a
létezését, hanem az, hogy megnyilvánulása, szeretetének és gondviselésének
jelei alapján elfogadjuk-e őt az élet Urának, és elismerjük-e azt, hogy
egyedül ő képes minket üdvözíteni. Mert Isten legfőbb szándéka az, hogy az
ember, minden ember eljusson az üdvösségre, azaz a vele való, örökké tartó
szeretetközösségre.
Az adventi időben érdemes odafigyelnem a megváltó Jézus hívására és
elindulnom felé.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus! Te mindennap, minden pillanatban jössz hozzánk. Szívünk
ajtaján kopogtatsz, szeretnél belépni életünkbe. Én mégis sokszor észre
sem veszem érkezésed, nem hallom hangodat, nem ismerem meg arcodat.
Megfeledkezem arról, hogy szegény, rászoruló, szerencsétlen emberek
alakjában érkezel. Taníts engem a türelmes, reményteli, örvendező
várakozásra. Taníts arra, hogy úgy várjalak, ahogyan a kismamák várják
gyermekük születésének pillanatát. Érintsd meg szívemet! Töltsd be
vágyakozásom! Tedd boldoggá az életem jöveteleddel!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161207.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. december 6., kedd

[Napi e-vangelium] 2016-12-06

2016. december 6. – Kedd

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Mit
gondoltok? Ha valakinek száz juha van, és egy elcsatangol közülük, nem
hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy-e, hogy megkeresse
az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek:
jobban örül neki, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így
mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül."
Mt 18,12-14

Elmélkedés:

A tegnapi elmélkedésben már szó esett arról, hogy a bűntől való
szabadulást egyedül Isten adhatja meg az embernek. A bűn ugyanis olyan
élethelyzet, amelyből az ember nem képes a maga erejéből felemelkedni és
más emberek segítségére sem számíthat. A bűn olyan szándék, szó, tett vagy
mulasztás az ember részéről, amelyért felelősek vagyunk, és amely
megrontja kapcsolatunkat Istennel és embertársainkkal. Ezt a helyzetet
szemlélteti a mai evangéliumban Jézus példabeszéde az elveszett bárányról.
A hasonlat újdonsága abban rejlik, hogy maga Isten indul el keresni és
megmenteni a bűnös, az eltévedt embert. Az ószövetségi idők tanítása
szerint a bűnét beismerő embernek minden igyekezetével arra kell
törekednie, hogy kiengesztelje Istent és ezáltal elhárítsa a bűnéért járó
jogos isteni büntetést. Ezzel szemben az újszövetség igazi örömhírét
hirdeti Jézus, aki nem egyoldalúan szemléli a bűnbocsánat eseményét, hanem
az ember bűntől való szabadulásának vágya mellett bemutatja a másik oldalt
is, azaz az emberhez lehajló isteni irgalmasságot, az embert felemelő
isteni jóságot, az ember számára új lehetőséget adó Istent.
Az adventi időben jó rácsodálkoznunk arra, hogy a bűnös emberiség
megsegítésére siető Isten irgalma nyilvánul meg abban, hogy elküldte Fiát,
az emberiséget a bűntől megváltó Jézust.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó örök Ige, Isten és Mária Fia, újítsd meg a lelkek rejtekében születésed
csodáját! Megváltott fiaidat öltöztesd halhatatlanságba, gyújts bennük
szeretetet, egyesítsd valamennyit titokzatos Tested kötelékeivel, hogy
eljöveteled meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti
testvéri összefogást! Ámen.
Boldog XXIII. János pápa

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2017. címmel megjelent könyvben a jövő évi
evangéliumhoz tartozó elmélkedések gyűjteménye. A könyv azért kapta az
ismert reggeli ima első soráról (Szívem első gondolata) címét, mert azt a
célt szolgálja, hogy a nap kezdetén a jó Istenre figyeljünk, arra, hogy
mit üzen nekünk Jézus. Az elmélkedések szövege új, nem az előző évek
ismétlése.
Megrendelhető a http://www.evangelium365.hu/webshop oldalon.

1000 könyv 1000 gyermeknek
Friss információ: Eddig 810 személy 1960 gyermek javára adakozott, és 1520
ajándék könyvet elküldtünk. Az akció részleteiről az alábbi linken
részletes információkat találtok:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1000
Kérem, segítsétek evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200 Ft adomány
elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a karácsonyt. Az
adakozás az adakozónak is örömet fog jelenteni. A Jóisten fizesse meg
nagylelkűségteket!

Élő Kenyér jótékonyság
Friss információ: Eddig 125 személy 230 gyermek javára adakozott.
Lehetőség van arra, hogy előfizessétek az Élő Kenyér újságot egy határon
túli magyar gyermek javára. Ebben az esetben nem az előfizető, hanem egy
kárpátaljai, erdélyi vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret.
Jótékonysági előfizetés 2017-re: 8000 Ft. Köszönöm, hogy segítitek a
határon túli magyar gyerekek evangelizációját!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. december 6.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermek vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a
következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak megjelölését, hogy melyik célra.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161206.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. december 5., hétfő

[Napi e-vangelium] 2016-12-05

2016. december 5. – Hétfő

Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek
körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből
jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson.
Ekkor néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni a
házba, hogy eléje tegyék, de a tömeg miatt nem fértek hozzá. Ezért
fölmentek a tetőre, és azon át bocsátották le ágyastul a középre, Jézus
elé. Hitük láttára Jézus így szólt: „Ember, bocsánatot nyertek bűneid."
Erre az írástudók és a farizeusok azt gondolták magukban: „Ki ez, hogy így
mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nemde egyedül Isten?" Jézus
pedig gondolataikba látva megszólalt: „Miért gondolkodtok így magatokban?
Mi könnyebb, ha azt mondom: „Bocsánatot nyertek bűneid!" – vagy azt: „Kelj
föl és járj!"? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma földön
a bűnök megbocsátására." Ezzel a bénához fordult: „Mondom neked, kelj föl,
fogd ágyadat, és menj haza!" Erre ő a szemük láttára tüstént fölkelt.
Fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent magasztalva hazament. Erre
mindnyájukat ámulat fogta el, magasztalták Istent, és félelemmel eltelve
mondogatták: „Csodadolgokat láttunk ma."
Lk 5,17-26

Elmélkedés:

A bűn természetét és a bűnös ember magatartását több szempontból is
vizsgálhatjuk. Tény, hogy Isten olyan embert teremtett, aki az élet útját
botladozva, elesve, de újra felemelkedve járja. Ha ez nem így volna, a
szabadságunktól, a szabad akaratunktól lennénk megfosztva. Korunk emberét
sokszor jellemzi a bűn iránti érzéketlenség, de ez is csak viszonylagos.
Miközben saját hibáját az ember szívesen csökkenti és saját rossz
cselekedeteit jelentéktelennek minősíti, az ellene elkövetett bűnöket nem
tudja elfelejteni, azokat nem tudja megbocsátani és szüntelenül a bűnös
méltó megbüntetését szorgalmazza.
A mai evangéliumban egy béna ember meggyógyításáról olvasunk. A testi
gyógyuláshoz Jézus hozzáteszi a lelki gyógyulást, a bűnbocsánatot is, így
a korábban béna ember testi nyomorúságától megszabadulva és lelkileg
újjászületve távozhat. A történetben világosan elkülönül az emberi
gyengeség és az isteni erő, az emberi tehetetlenség és az isteni
cselekvés, az emberi akadékoskodás a jelenlévő farizeusok és törvénytudók
részéről és a szabadító isteni szó.
A történet azt jelzi, hogy a bűn olyan határhelyzet, amelyben megnyilvánul
emberségünk és megtapasztaljuk, hogy rászorulunk Isten segítségére,
megbocsátására. Egyedül Isten irgalma szabadíthat meg minket a bűntől.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161205.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. december 4., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2016-12-04

2016. december 4. – Advent 2. vasárnapja

Abban az időben: Keresztelő János megjelent Judea pusztájában, és így
tanított: „Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!" Ő volt az, akiről
Izajás próféta ezt mondta: A pusztában kiáltónak szava:
Készítsétek elő az Úr útját,
tegyétek egyenessé ösvényeit!
János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és
vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán
vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban.
Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá
megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki indított
benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a
bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt
gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekből a
kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a
fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem
terem! Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki énutánam
jön, az erősebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő
Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a
lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát
pedig olthatatlan tűzben elégeti!"
Mt 3,1-12

Elmélkedés:

A pusztában kiáltó szó
Minden művész vagy tudós ember végigjárja a maga fejlődésének útját, amely
valahol ott kezdődik, hogy rácsodálkozik mások alkotására. Megragadja őt a
művészi szépség vagy a tudományos eredmény, és felébred benne a vágy, hogy
ő is hasonló értéket hozzon létre. Ehhez persze éveken át kell tanulnia,
dolgoznia, küzdenie. Kezdetben még másokat utánoz, az általa eszményinek
tartottakat másolja, a legkiválóbbakat választja mesterének, majd egy idő
után már próbál kibújni az ő árnyékukból. Próbálja felülmúlni mestereit, s
végül, ha valóban párosul benne a tehetség és a szorgalom, előbb-utóbb
rátalál a maga útjára, önálló művészi alkotásokat hoz létre vagy új
tudományos eredményeket ér el. A művészi alkotói vágy, az új meglátásokat
hozó felfedezői kíváncsiság, az önálló személyiséget megmutató törekvés
dicsérendő minden művészben és tudósban.
Ehhez hasonló fejlődési folyamatot a vallásosság útján, a hit útján, Isten
megismerésének és a vele való egyesülésnek az útján is átélünk, bár a
folyamat végső eredménye itt nem a teljes önállóság és függetlenség,
hiszen a végtelen és mindenható Istent emberi képességeinkkel nem tudjuk
felülmúlni. A lelki fejlődés célja az, hogy egyre jobban hasonlítsunk a
szent Istenhez, aki az életszentségre hív minket. Ezen az úton sokszor
megtapasztaljuk esendőségünket, gyengeségeinket, bűnösségünket. A
tapasztalat azt mutatja, hogy sokan már az elején megállnak az
életszentség útján, és nem éreznek magukban erőt a továbbhaladáshoz.
Akár éppen megtorpanunk, akár lelkesen haladunk az életszentség útján, új
erőt adhat nekünk Keresztelő Szent János buzdítása és életmódja.
Mondhatnánk, hogy a maga útját járta. Nem városban vagy kisebb
településen, nem a társadalom többi tagjával együtt él, hanem lakhelyéül a
pusztát választotta. Öltözete egészen egyszerű, minden pompát nélkülöz. Az
étkezés tekintetében megelégszik azzal, amit a természet, a puszta ad
neki, sáskát és vadmézet eszik. Mindezeket ne tekintsük különcségnek,
hiszen kortársai sem így vették, hanem személyében felismerték a prófétát,
az Isten által küldött embert, akinek szavára érdemes odafigyelni. Ilyen
módon furcsa életmódja felhívás volt a nép számára, hogy felfigyeljenek
rá, elmenjenek hozzá és meghallgassák Isten üzenetét. Keresztelő János
valójában mégsem a maga útját járta, hanem azt tette, amit Isten kért
tőle.
János fellépését egy olyan időszak előzte meg, amikor Isten hosszú időn
keresztül nem küldött prófétákat a választott nép számára. Az
evangéliumban szereplő pusztaság ebben az értelemben nem csupán azt a
helyet jelöli, ahol János él és tanít, hanem utal az időre is, azaz a
csend korszakát követően most János által újra felhangzik Isten üzenete.
János tudatában van annak, hogy milyen ellentétben áll Isten szentsége és
a nép bűnös életmódja, ezért üzenete inkább fenyegetés, mintsem
vigasztalás. Szavai szerint egyetlen bűnös sem kerülheti el Isten
büntetését. A jogos isteni ítélettől való megmenekülés egyetlen lehetősége
a megtérés, a bűnbánat, az életmód gyökeres megváltoztatása. Ezért gondol
János úgy az eljövendő üdvözítőre, mint az isteni ítélet végrehajtójára.
Ez a kép a Megváltó születésével és Jézus fellépésével módosul. Lassan
megértjük, hogy az irgalmas Isten Jézus személyében nem az embereket
elítélő és megbüntető megváltót küldött, hanem valódi szabadítót, aki a
megbocsátás örömhírét hirdeti.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Egykor az emberek a puszta csendjében nem hallottak
mást, mint Keresztelő János szavát. Ez a szó az Isten törvényeinek útjára
való visszatérésre, a bűnbánatra, a megtérésre szólította fel őket. Arra,
hogy megtisztulva készüljenek a Megváltó jövetelére, amely már egészen
közel van. Az emberek az Isten küldöttének közelségében és a pusztaság
csendjében megérezték bűneik súlyát. A puszta csendjében megértették a
bűntől való szabadulás, a bűnös élettel való szakítás fontosságát. A
puszta csendje megmutatta számukra a bűntől való szabadulás útját. Vezess
engem is abba a pusztába, ahol megtisztulhatok és találkozhatok veled!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161204.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum