2015. május 2., szombat

[Evangelium] 2015-05-02

2015. május 2. – Szombat

Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ha ismernétek engem,
Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok."
Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk."
Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz
engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát:
Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok,
és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól
mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el,
hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább a
tetteimért higgyétek! Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem,
ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még
nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek
majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a
Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem."
Jn 14,7-14

Elmélkedés:

A mi szívünk mélyéről is feltörő vágyat fogalmazza meg Fülöp apostol a mai
evangéliumban, amikor így fordul Jézushoz: „Uram, mutasd meg nekünk az
Atyát, és ez elég nekünk" (Jn 14,8). Igen, mi is szeretnénk látni Istent,
szeretnénk megtapasztalni közelségét, érezni jelenlétét, szeretnénk
Isten-élményben részesülni. A láthatatlan Isten látásának vágya őszinte
emberi kívánság, és ő nem is tagadja meg tőlünk önmagát. Földi életünk
során azonban Isten mégsem tárja fel előttünk teljesen önmagát, inkább
csak részben. Ezt fogalmazza meg Szent Pál apostol így: „most még csak
tükörben, homályosan látunk" (1Kor 13,12). Az Isten-látás vágya majd a
halálunk és feltámadásunk után, az örök életben fog teljesedni. Akkor majd
találkozunk azzal, akinek életünket köszönhetjük. Találkozunk azzal, aki
gyermekének tekint minket, szeretettel gondoskodik rólunk és bármennyire
is eltávolodunk tőle bűneinkkel, ő mindig kész megbocsátani nekünk.
Találkozunk azzal, akit oly sok emberben felismertünk életünk során,
illetve akit oly sokakban nem ismertünk fel. Mert Isten azokban az
emberekben is önmagát mutatja nekünk, akikkel nap mint nap találkozunk
vagy akik segítségre szorulnak, szeretetre vágynak.
A mennyországban majd lehull a lepel, a homály a szemünkről és színről
színre látjuk Istent. Ott kitisztul előttünk a kép.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Istenünk! Nagy és fölséges és szent vagy mindnyájunk fölött. Eléd
tárunk mindent, ami gonddal tölt el: hibáinkat, tévedéseinket,
lázadásunkat és keserűségünket, egész szívünket, egész életünket, melyet
jobban ismersz, mint mi magunk. Hűséges kezedbe tesszük mindezt, mivel
megváltó Fiad által hozzánk hajoltál. Végy úgy bennünket, amint vagyunk,
de emelj magadhoz és gazdagíts a te gazdagságod által!
Karl Barth

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-02
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150502.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. május 1., péntek

[Evangelium] 2015-05-01

2015. május 1. – Péntek, Szent József, a munkás

Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a
zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van
ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem
Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az fivérei? És nem itt
élnek-e közöttünk az nővérei is? Honnét vette hát mindezt?" És csak
botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik kevesebbre a
prófétát, mint szülőföldjén és otthonában." Hitetlenségük miatt nem is
művelt ott sok csodát.
Mt 13,54-58

Elmélkedés:

A mai napon Szent Józsefet, a munkást ünnepli Egyházunk. Az evangéliumok
nagyon szűkszavúak személyével kapcsolatban, csupán Jézus
gyermekségtörténetében tesznek róla említést néhányszor. József, ez az
igaz, tisztaszívű férfi volt Mária jegyese, Jézus Krisztus nevelőapja.
Igaz embersége és alázata mutatkozik meg abban, ahogyan megismeri és
elfogadja Isten vele kapcsolatos szándékát. Álmában, látomásban kap
üzenetet, hogy bátran vegye feleségül Máriát, aki ekkor már méhében
hordozta a születendő Megváltót. Így ismeri meg József a megváltás titkát
és lesz a Megváltó szolgája.
Milyen jó volna, ha korunkban minden férfit ilyen bölcsesség és alázat
vezetne, amikor a családalapításon gondolkozik, illetve a későbbiekben
gondoskodik családjáról. Milyen jó volna, ha elgondolkoznának azon a
csodálatos titkon, hogy az élet továbbadásával Isten teremtő művét
folytathatják a világban. Milyen jó volna, ha minden férfi Istentől kapott
hivatásnak tekintené édesapai feladatát, s szüntelenül fáradozna felesége
boldogságáért, valamint gyermekei testi és lelki fejlődéséért. Milyen jó
volna, ha az apák a mértéktartó tekintélyre törekednének és a szeretet
példaképei lennének családjukban. Milyen jó volna, ha életüket teljesen és
visszavonhatatlanul odaadnák azoknak, akiket szeretnek.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mennyei Atyánk! Teremtőnk vagy, és mi a tieid vagyunk. Minden a tiéd, s
nekünk egykor számadást kell adnunk mindarról, amit itt a földön ránk
bíztál. Teljes odaadással és örömmel ismerem el uralmadat, mert a szeretet
uralma az, melynek teljesen át akarom adni magamat. Szegény, nyugtalan,
bágyadt és hányatott életemet hadd egyesítsem áldozatként Fiad és az
egyház életével!
Johann Kaspar Lavater

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-01
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150501.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. április 30., csütörtök

[Evangelium] 2015-04-30

2015. április 30. – Csütörtök

Miután a húsvéti vacsorán Jézus megmosta tanítványai lábát, így szólt
hozzájuk: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem
a küldött küldőjénél. Boldogok vagytok, ha ezt megértitek, és így is
cselekedtek. Nem mindnyájatokról mondom ezt. Ismerem azokat, akiket
választottam. De be kell teljesednie az írásnak: „Akivel megosztottam
kenyeremet, sarkát emelte ellenem." Előre megmondom, mielőtt megtörténnék,
hogy amikor megtörténik, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony, bizony, mondom
nektek: aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be; aki pedig engem
fogad be, azt fogadja be, aki küldött engem."
Jn 13,16-20

Elmélkedés:

A tegnapi evangéliumban és elmélkedésben arról volt szó, hogy Jézus
azonosítja magát az Atyával, aki őt küldte. A küldő és a küldött között
fennálló szoros kapcsolat gondolatát viszi tovább, terjeszti ki a mai
evangéliumban található mondás, amely az utolsó vacsorán hangzott el a mi
Urunk szájából. A két szövegrészlet tehát nem időrendben követi egymást,
hanem gondolatilag, tartalmilag kapcsolódik egymáshoz.
A mai szövegben Jézus kijelenti: „aki befogadja azt, akit én küldök, engem
fogad be" (Jn 13,20). Itt Jézus mindazokkal azonosítja önmagát, akik az ő
küldötteiként szolgálnak. Most ő a küldő és tanítványai a küldöttek.
Tanítványaiban, követőiben, minden keresztényben Krisztus él tovább. Az ő
tanítása szólal meg újra szavaink által. Az ő jósága válik jelenvalóvá
jócselekedeteinkben. Az ő törekvése valósul meg valahányszor a békéért
fáradozunk. Az ő vigasztalását közvetítjük, amikor a reményvesztettekhez
és a csüggedőkhöz fordulunk. Az ő szeretete nyilvánul meg, amikor
embertársaik felé a tevékeny szeretet jegyében közeledünk. Az ő vágya
teljesedik be, amikor egységre törekszünk más felekezetű keresztényekkel.
Az ő személye dicsőül meg, amikor tetteinknek köszönhetően valaki rátalál
Istenre.
Él-e bennem Krisztus? Él-e bennem szeretete? Őt képviselem-e, őt
közvetítem-e mindenki felé?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Istenünk! Milyen könnyedén követem a nagyon emberi, de nagyon
kalmári elvet: „ha adok valamit, Te is tartozol nekem". Mily gyakran
vétettem Ellened, mert saját képemre kívántam arcodat és szívedet
alakítani. Uram, légy irgalmas hozzám, és fogadd el áldozatomat! Amen.
P. Gerhardt

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-04-30
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150430.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

A 2014-es év karitatív akciói közül a vallásos borítójú iskolai füzetek
adományozása az ötlet eredetisége miatt nagy sikert aratott. Sokan
csatlakoztak az adományozókhoz, és a gyerekek is nagy örömmel fogadták az
ajándékba kapott 20 ezer füzetet. A sikeren felbuzdulva idén is legalább
ennyi füzetet szeretnénk eljuttatni rászoruló gyermekeknek. A különbség
csak annyi, hogy nem a nyár végén, hanem korábban, azaz még a nyári szünet
megkezdése előtt történik a kiosztás, hogy a szülők a nyári
tanszervásárlás során már tudjanak arról, hogy gyermekük számára ezeket a
füzeteket már nem szükséges beszerezniük.

Sokak számára ismert, de érdemes felelevenítenünk a legfontosabb
információkat. Teljesen szabvány füzeteket készítünk, négy féle
változatban: első osztályos vonalazású, négyzetrácsos, vonalas alsós és
felsős. Az újdonság az benne, hogy a borítója vallásos tartalmú, azaz
gyermekek számára készült rajzzal, egy-egy evangéliumi jelenettel az
elején. Hittannak és más tantárgyaknak egyaránt használható.

A cél az evangelizáció. A gyereknek legyen a focistás és popsztáros
füzetei között egy vagy akár több vallásos is, amit például hittannak
használ. Katolikus iskolákban nem ciki, de állami iskolában bizony
hitvallás a gyerek részéről, ha ilyet használ.

Idén is a plébániákra és egyházi iskolákba juttatjuk el nagyobb, néhány
száz darab mennyiségben, az iskolás gyerekek számától függően. A kiosztást
a plébánosok és hitoktatók végzik. Külön címre nem küldenénk, mert a
postadíj többe kerül, mint a néhány füzet. A gyerekek természetesen
ingyenes kapják. E karitatív akcióval az evangelizáció mellett a
hitoktatást is támogatjuk, segítjük.

Egy általános iskolás gyermek évente 16-20 db füzetet használ, a kezdő
füzetcsomag nem szokott elég lenni, évközben újakat szükséges beszerezni.
Nagyobb mennyiségben 74 Ft egy ilyen füzet nyomtatása és 6 Ft/db áron
postázható (persze nem egyesével). 1600 Ft adományból 1 gyermek 1 éves
füzetigénye biztosítható. A gyakorlatban ezúttal is a tavalyi módszert
követjük a kiosztáskor: egyrészt minél több gyermek kapjon 1-2 füzetet,
másrészt a leginkább rászorulók 20 darabos füzetcsomagot kapjanak.

Idén a füzetcsomagok mellé golyóstollat is szeretnénk adományozni a
következő evangéliumi felirattal: "Boldogok a tisztaszívűek, mert ők
meglátják Istent" (Mt 5,8).

Szeretettel, kérem, ha van rá lehetősége, Ön is támogassa karitatív
akciónkat 1600 Ft adománnyal!

Az adományozók által felajánlott mennyiség, valamint a kedvezményezettek
listája folyamatosan frissítve megtekinthető az alábbi linken:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_2015

Köszönöm, ha nagylelkű adományával Ön is segíti a gyermekek
evangelizációját!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. április 30.

A füzet akcióra szánt adományokat 2015. május 20-ig várjuk. Köszönjük,
hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Iskolai füzet

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Iskolai füzet
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy Iskolai füzet-akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Megjegyzés: Iskolai füzet
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. április 29., szerda

[Evangelium] 2015-04-29

2015. április 29. – Szerda

Abban az időben Jézus hangos szóval hirdette: Aki bennem hisz, nem
énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem. Aki engem lát, azt látja,
aki küldött engem. Én világosságul jöttem e világra, hogy aki bennem hisz,
ne maradjon sötétségben. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja
meg, azt nem én ítélem el, mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem a
világot, hanem hogy megváltsam a világot. Van bírája annak, aki megvet, és
nem fogadja el tanításomat. A tőlem hirdetett ige ítéli el őt az utolsó
napon. Mert én nem magamtól beszéltem, hanem az Atya, aki küldött engem,
hagyta meg nekem, hogy mit mondjak és mit hirdessek. Tudom, hogy az ő
parancsa örök élet. Amit tehát hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya
mondta nekem.
Jn 12,44-50

Elmélkedés:

Saját személyével kapcsolatban Jézus több állítást fogalmaz meg. Első
kijelentésével azonosítja magát az Atyával, aki elküldte őt a világba. Aki
hisz Jézusban, az tulajdonképpen az Atyában hisz. E szavak alapján jogosan
mondjuk, hogy Jézus valóban a mennyei Atya képmása, őt jeleníti meg ebben
a világban. Jézus által az Atya cselekszik, tehát tanításában az Atya szól
hozzánk, csodái által az Atya jósága tapasztalható meg. Jézus mindenben az
Atya akaratát teljesíti. Engedelmességének jutalma az lesz, hogy az Atya
megdicsőíti őt a feltámadásban.
Második állításában Jézus világosságnak nevezi önmagát. A világosságban és
a sötétségben élők azokat jelképezik ezek szerint, akik hisznek benne,
illetve akik elutasítják őt. Örök rejtély marad számunkra, hogy az egykori
kortársak, akik hallották tanítását és látták csodáit, miért reagáltak
különféleképpen. Miért fogadták el és követték lelkesen őt egyesek,
miközben mások szembefordultak vele. E megosztottság természetesen nem
csak Jézus kortársainál jelentkezett, hanem végigkíséri az Egyház
történetét. Mindenhol, ahol az Egyház igehirdetésének köszönhetően
elhangzik Krisztus tanítása, megfigyelhető a megosztottság.
Jézus szava és személye egykor és minden korban döntés elé állítja a
világot. Döntés elé állít engem is.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk Jézus Krisztus! Add, hogy megértsük a keresztség igazságát az
életről, mely valamennyiünket egyesít; a küldetésről, mely mindannyiunkat
összeköt; az áldozásról, mely mindig újból összefűz. Amen.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-04-29
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150429.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. április 28., kedd

[Evangelium] 2015-04-28

2015. április 28. – Kedd

Abban az időben a templomszentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Tél volt.
Jézus éppen a templomban járt, Salamon oszlopcsarnokában. A zsidók
körülvették őt, és megkérdezték: „Meddig tartasz még bizonytalanságban
minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan!" Jézus így felelt:
„Mondtam már nektek, de nem hiszitek el. Cselekedeteim, amelyeket Atyám
nevében művelek, tanúságot tesznek rólam. De ti nem hisztek, mert nem
vagytok juhaim közül valók. Az én juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem
őket, és ők követnek engem. Én örök életet adok nekik. Nem vesznek el
soha, és senki sem ragadja el őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket,
hatalmasabb mindenkinél: senki sem ragadhatja el őket Atyám kezéből. Én és
az Atya egy vagyunk."
Jn 10,22-30

Elmélkedés:

Jézus ismételten a pásztor és a juhok képét alkalmazza önmagára, illetve
azokra, akik hisznek benne. A másik oldalon pedig azok állnak, akik nem
hisznek benne, nem fogadják el, hogy ő a Messiás, nem szívlelik meg
tanítását.
Az idő és a helyszín pontos megjelölése János evangélista részéről
tudatos, jelképet kell benne látnunk. A jelenet télen, a jeruzsálemi
templomban, Salamon oszlopcsarnokában játszódik. Mind időbelileg, mind
térbelileg Jézus a határon áll. Még a régihez kapcsolódik, de már átlépni
készül az újba. A tél a hitetlenség korszakát, az Istentől való
elhidegülés idejét és az elutasítás megfagyott légkörét jelöli, amely után
a megújulás tavasza következik. A megújulás idejét ő hozta el a világba.
Helyileg, térbelileg ott áll a jeruzsálemi templomban, az ószövetségi idők
legszentebb helyén, az istentisztelet helyén. Azon a helyen, ahol
megkérdőjelezhetetlen a hagyományokhoz való ragaszkodás és mindennél
előbbre valóbb a törvények tisztelete. Jézus már arra készül, hogy a
kőfalak közé szorított vallásosságból kilépjen és felépítsen egy új, lelki
templomot, létrehozzon egy új közösséget, amelynek tagjai a szeretet
Istenében hisznek.
Kész vagyok-e belépni Jézus új világába, az Isten országába? Kész vagyok-e
engedelmesen követni őt? Hiszem-e, hogy ő elvezet az üdvösségre?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mennyei Atyánk! Szent Fiad megtestesülésének titka révén a hit
valóságosságára vezette az embert; és mindazokat, akik szolgaságra
születtek az ősbűn által, az újjászületés fürdőjében tisztára mosva, Isten
gyermekeiként szívébe zárta. Ezért zengjük most és mindörökké az imádás és
hála énekét. Amen.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-04-28
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150428.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

A 2014-es év karitatív akciói közül a vallásos borítójú iskolai füzetek
adományozása az ötlet eredetisége miatt nagy sikert aratott. Sokan
csatlakoztak az adományozókhoz, és a gyerekek is nagy örömmel fogadták az
ajándékba kapott 20 ezer füzetet. A sikeren felbuzdulva idén is legalább
ennyi füzetet szeretnénk eljuttatni rászoruló gyermekeknek. A különbség
csak annyi, hogy nem a nyár végén, hanem korábban, azaz még a nyári szünet
megkezdése előtt történik a kiosztás, hogy a szülők a nyári
tanszervásárlás során már tudjanak arról, hogy gyermekük számára ezeket a
füzeteket már nem szükséges beszerezniük.

Sokak számára ismert, de érdemes felelevenítenünk a legfontosabb
információkat. Teljesen szabvány füzeteket készítünk, négy féle
változatban: első osztályos vonalazású, négyzetrácsos, vonalas alsós és
felsős. Az újdonság az benne, hogy a borítója vallásos tartalmú, azaz
gyermekek számára készült rajzzal, egy-egy evangéliumi jelenettel az
elején. Hittannak és más tantárgyaknak egyaránt használható.

A cél az evangelizáció. A gyereknek legyen a focistás és popsztáros
füzetei között egy vagy akár több vallásos is, amit például hittannak
használ. Katolikus iskolákban nem ciki, de állami iskolában bizony
hitvallás a gyerek részéről, ha ilyet használ.

Idén is a plébániákra és egyházi iskolákba juttatjuk el nagyobb, néhány
száz darab mennyiségben, az iskolás gyerekek számától függően. A kiosztást
a plébánosok és hitoktatók végzik. Külön címre nem küldenénk, mert a
postadíj többe kerül, mint a néhány füzet. A gyerekek természetesen
ingyenes kapják. E karitatív akcióval az evangelizáció mellett a
hitoktatást is támogatjuk, segítjük.

Egy általános iskolás gyermek évente 16-20 db füzetet használ, a kezdő
füzetcsomag nem szokott elég lenni, évközben újakat szükséges beszerezni.
Nagyobb mennyiségben 74 Ft egy ilyen füzet nyomtatása és 6 Ft/db áron
postázható (persze nem egyesével). 1600 Ft adományból 1 gyermek 1 éves
füzetigénye biztosítható. A gyakorlatban ezúttal is a tavalyi módszert
követjük a kiosztáskor: egyrészt minél több gyermek kapjon 1-2 füzetet,
másrészt a leginkább rászorulók 20 darabos füzetcsomagot kapjanak.

Idén a füzetcsomagok mellé golyóstollat is szeretnénk adományozni a
következő evangéliumi felirattal: "Boldogok a tisztaszívűek, mert ők
meglátják Istent" (Mt 5,8).

Szeretettel, kérem, ha van rá lehetősége, Ön is támogassa karitatív
akciónkat 1600 Ft adománnyal!

Az adományozók által felajánlott mennyiség, valamint a kedvezményezettek
listája folyamatosan frissítve megtekinthető az alábbi linken:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_2015

Köszönöm, ha nagylelkű adományával Ön is segíti a gyermekek
evangelizációját!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. április 28.

A füzet akcióra szánt adományokat 2015. május 20-ig várjuk. Köszönjük,
hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Iskolai füzet

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Iskolai füzet
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy Iskolai füzet-akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Megjegyzés: Iskolai füzet
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. április 27., hétfő

[Evangelium] 2015-04-27

2015. április 27. – Hétfő

Abban az időben így szólt Jézus: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a
kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki
viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a
juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket.
Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a
hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját
nem ismerik." Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg,
hogy miről beszél. Jézus ezért így folytatta: „Bizony, bizony, mondom
nektek: Én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok
tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó:
aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál.
A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért
jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen."
Jn 10,1-10

Elmélkedés:

Jézus beszédeinek sajátossága, hogy példabeszédeket használ, azaz
képekkel, hasonlatokkal világítja meg mondanivalóját. A tapasztalat
szerint hallgatósága így könnyebben megérti üzenetét. Különösen is szükség
van e képes beszédre, amikor önmagáról, származásáról és küldetéséről
beszél. Hogyan tudja megértetni a néppel, hogy ő Isten, bár emberi
valóságában áll előttük? Hogyan tudja elfogadtatni, hogy a mennyei Atya
küldötte? Hogyan tudja meggyőzni az embereket, hogy ő valóban Isten Fia?
A mai evangéliumi részletben ilyen hasonlatokat foglal össze János
evangélista, aki egyben azzal indokolja Jézus hasonlatokban gazdag
beszédmódját, hogy az emberek nem értették meg őt. A kapun bemenő jó
pásztorról és a nyájhoz más módon közeledő tolvajokról van szó, illetve
arról, hogy a juhok csak a pásztor hangját követik, az idegentől elfutnak.
Jézus tehát azt állítja magáról, hogy ő a jó pásztor, azaz érdemes őt
követni. Saját tanítását ezzel megkülönbözteti kora más
törvénymagyarázóinak tanításától, jelezvén, hogy azokat nem érdemes
követni.
Napjainkban sokan fellépnek a nép vezetésének és a közvélemény
alakításának igényével. Érdemes mindenkor megnéznünk, hogy kinek a
megbízásából, kinek az érdekében cselekszenek. Csak a maguk dicsőségét és
felemelkedését kívánják vagy valóban a népet akarják szolgálni?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, Te megvilágosítasz minden embert, aki e földre születik. Kérünk,
ragyogja be szívünket kegyelmed fénye, hogy mindig azt gondoljuk és
tegyük, ami méltó Hozzád, Előtted kedves, és őszintén szeressünk Téged.
Amen.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-04-27
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150427.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

A 2014-es év karitatív akciói közül a vallásos borítójú iskolai füzetek
adományozása az ötlet eredetisége miatt nagy sikert aratott. Sokan
csatlakoztak az adományozókhoz, és a gyerekek is nagy örömmel fogadták az
ajándékba kapott 20 ezer füzetet. A sikeren felbuzdulva idén is legalább
ennyi füzetet szeretnénk eljuttatni rászoruló gyermekeknek. A különbség
csak annyi, hogy nem a nyár végén, hanem korábban, azaz még a nyári szünet
megkezdése előtt történik a kiosztás, hogy a szülők a nyári
tanszervásárlás során már tudjanak arról, hogy gyermekük számára ezeket a
füzeteket már nem szükséges beszerezniük.

Sokak számára ismert, de érdemes felelevenítenünk a legfontosabb
információkat. Teljesen szabvány füzeteket készítünk, négy féle
változatban: első osztályos vonalazású, négyzetrácsos, vonalas alsós és
felsős. Az újdonság az benne, hogy a borítója vallásos tartalmú, azaz
gyermekek számára készült rajzzal, egy-egy evangéliumi jelenettel az
elején. Hittannak és más tantárgyaknak egyaránt használható.

A cél az evangelizáció. A gyereknek legyen a focistás és popsztáros
füzetei között egy vagy akár több vallásos is, amit például hittannak
használ. Katolikus iskolákban nem ciki, de állami iskolában bizony
hitvallás a gyerek részéről, ha ilyet használ.

Idén is a plébániákra és egyházi iskolákba juttatjuk el nagyobb, néhány
száz darab mennyiségben, az iskolás gyerekek számától függően. A kiosztást
a plébánosok és hitoktatók végzik. Külön címre nem küldenénk, mert a
postadíj többe kerül, mint a néhány füzet. A gyerekek természetesen
ingyenes kapják. E karitatív akcióval az evangelizáció mellett a
hitoktatást is támogatjuk, segítjük.

Egy általános iskolás gyermek évente 16-20 db füzetet használ, a kezdő
füzetcsomag nem szokott elég lenni, évközben újakat szükséges beszerezni.
Nagyobb mennyiségben 74 Ft egy ilyen füzet nyomtatása és 6 Ft/db áron
postázható (persze nem egyesével). 1600 Ft adományból 1 gyermek 1 éves
füzetigénye biztosítható. A gyakorlatban ezúttal is a tavalyi módszert
követjük a kiosztáskor: egyrészt minél több gyermek kapjon 1-2 füzetet,
másrészt a leginkább rászorulók 20 darabos füzetcsomagot kapjanak.

Idén a füzetcsomagok mellé golyóstollat is szeretnénk adományozni a
következő evangéliumi felirattal: "Boldogok a tisztaszívűek, mert ők
meglátják Istent" (Mt 5,8).

Szeretettel, kérem, ha van rá lehetősége, Ön is támogassa karitatív
akciónkat 1600 Ft adománnyal!

Az adományozók által felajánlott mennyiség, valamint a kedvezményezettek
listája folyamatosan frissítve megtekinthető az alábbi linken:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_2015

Köszönöm, ha nagylelkű adományával Ön is segíti a gyermekek
evangelizációját!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. április 27.

A füzet akcióra szánt adományokat 2015. május 20-ig várjuk. Köszönjük,
hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Iskolai füzet

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Iskolai füzet
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy Iskolai füzet-akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Megjegyzés: Iskolai füzet
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. április 26., vasárnap

[Evangelium] 2015-04-26

2015. április 26. – Húsvét 4. vasárnapja

Abban az időben Jézus így szólt: „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor
életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok
nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a
farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut
el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Ismerem
enyéimet, és enyéim is ismernek engem, – mint ahogy az Atya ismer engem,
és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak,
amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni
fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy pásztor. Azért szeret engem az
Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el
tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van
rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól."
Jn 10,11-18

Elmélkedés:

Bízni Istenben Lázadó korban lévő kamasz fiú mondta egy csoportbeszélgetés
alkalmával: „Az a baj a papokkal, hogy hisznek ugyan Istenben, csak nem
bíznak benne." Megjegyzése nem illeszkedett a beszélgetés menetébe, ezért
kissé meglepett, engem a papot, illetve a többi fiatal sem értette, hogy
ez most hogyan jön a témához. Kérdezhettem volna tőle, hogy ő bízik-e
Istenben és bízik-e a papokban, de nem tettem, mert láttam, hogy nem
egészen a saját véleményét mondja. Valószínű, hogy az előző esti film egy
részlete maradt meg benne, amelynek megjegyzése talán nem is papokra
vonatkozott eredetileg, de ő most egy eredetinek tűnő mondást szeretett
volna közölni velem. Egy másik eset: levelet kapok egy ismeretlen
személytől, aki meglehetősen általánosan fogalmazva hosszasan sorolja a
papok hibáit. Csak annyit válaszoltam neki, hogy jöjjön ő is papnak,
álljon be a csapatba, mutasson példát, hogy milyen egy jó pap, és szívesen
tanulok tőle. E válasszal „fején találtam a szöget," mert szégyenkezve
vallotta be, hogy két évig járt papnevelő intézetbe, de otthagyta a
szemináriumot, és bocsánatot kért előző leveléért.
Ma, a papi és szerzetesi hivatások napján nem a „mundér becsületét
szeretném védeni," hanem mindenkit a bizalomra szeretnék buzdítani. Amikor
fiatal emberként valaki meghallja Isten hívását a papi életre és úgy dönt,
hogy elfogadja azt, akkor ez a döntése a bizalom jele. Rábízza magát
Istenre, az ő vezetésére és szeretetére. A papságra való felkészülés során
újra és újra meg kell erősíteni ezt a bizalmat, főként akkor, amikor
megérti, hogy emberi képességei aligha lesznek elegendőek hivatása
teljesítéséhez. Ha hiányzik a bizalom folyamatos erősödése, akkor inkább
félbehagyja valaki a szemináriumot és más foglalkozást választ magának. A
pappá szenteléskor szintén megmutatkozik ez a bizalom Isten felé, hiszen
enélkül aligha volna bárkinek bátorsága elindulni ezen az életpályán. A
bizalom ismételt felélesztése és erősítése a későbbiekben is szükséges,
hiszen csak így tud hűséges maradni, kitartani papi hivatásában.
A mai vasárnap a szolgálatát hűséggel végző pásztorról olvasunk az
evangéliumban. Jézusnak ez a példázata a bizalomról is szól. Valószínűleg
a bizalom, mint emberi tulajdonság nem ruházható át állatokra, de a
pásztort ösztönösen követő bárányok képe jól szemlélteti a személyek közti
bizalmat. A pap Istenre bízza életét, Jézust, a jó pásztort követi. Ez
nála nem ösztönös, mint a bárányok esetében, hanem tudatos döntés. A
hívek, az Egyház tagjai bizalommal követik vezetőiket, mert felismerik
azt, hogy Isten rendeléséből, Jézus hívására lettek ők a nyáj pásztorai. A
hívek részéről tehát kettős irányú a bizalom, egyrészt a papok felé
irányul, akiknek a vezetését elfogadják, másrészt Jézus felé, azaz bíznak
abban, hogy ő, a Jó Pásztor gondoskodik számukra olyan emberekről, akik
hűséggel és felelősséggel vezetik őket.
Amikor ma új papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk és azért, hogy
papjaink megerősödjenek hivatásukban, tegyük ezt bizalommal: Isten papjai
által gondoskodik az ő népéről.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Istenünk! Akit te kiválasztasz a papságra, és aki igent mond a
papi hivatásra, annak világosan kell látnia az emberek lelki igényét. Fel
kell mérnie azokat a feladatokat, amelyeket papként végezni fog a te
nevedben. El kell sajátítania a megfelelő lelkipásztori módszereket, hogy
érthető és korszerű választ tudjon adni a mai embereknek. De az emberi
felkészülésen túl mindenekelőtt rád kell bíznia önmagát, teljesen és
visszavonhatatlanul át kell adni személyiségét neked. Adj, Urunk, a te
népednek jó, szent, hivatásukat hűségesen teljesítő és Krisztust, a Jó
Pásztort példaképüknek tekintő papokat!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-04-26
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150426.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum