2016. szeptember 24., szombat

[Evangelium] 2016-09-24

2016. szeptember 24. – Szombat, Szent Gellért püspök és vértanú

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól, akik
megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek,
aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két
verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta
nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek
hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az
emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha
valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt,
aki a mennyekben van.
Mt 10,28-33

Elmélkedés:

Felidézve magunkban Jézus szenvedéstörténetét, elcsodálkozunk azon, hogy
az Úr mennyire megadóan fogadta, milyen nagy türelemmel viselte az őt érő
bántalmazásokat. A fájdalom és a szenvedés ilyen türelmes elviselésére,
valamint a halál önkéntes vállalására csak az képes, aki nem tartja
feleslegesnek, hanem értelmét látja a szenvedésnek vagy hisz abban, hogy
nem a halálé az utolsó szó.
Ez a megállapítás nem csak Jézusra igaz, hanem mindazokra, akik a
keresztény évszázadok során vértanúhalált szenvedtek. A mai napon ünnepelt
Szent Gellért püspök és a többi vértanú azzal a hősies lelkülettel tűrte a
bántalmazásokat, amit Jézustól tanultak. A Krisztust megelőző idők embere
úgy gondolta, hogy a szenvedés szégyen, büntetés, amelyet Isten mér az
emberre. Jézus helyteleníti, szenvedésével pedig gyökerében megváltoztatja
ezt az elképzelést. Miként az ő esetében a másokért vállalt szenvedésnek
van értelme, mert megszerzi a megváltást, ugyanúgy a vértanúk esetében
abban nyer értelmet a hitükért vállalt szenvedés, hogy például szolgálnak.
Példa a hívő közösség számára, amelynek tagjai megerősödnek hitükben, és
példa a világban élők számára a hit értékéről és erejéről. A
megpróbáltatások türelmes viselését Isten az örök élettel jutalmazza.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Fogadd szívesen Uram, Istenem, fölajánlásomat és végtelen dicséretedre,
fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak
neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy. Ezzel fordulok hozzád
és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden időben, és arra kérek
minden mennyei lelket, minden benned hívőt, hogy velem együtt adjon hálát
neked és dicsőítsen téged.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160924.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. szeptember 23., péntek

[Evangelium] 2016-09-23

2016. szeptember 23. – Péntek

Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele,
megkérdezte tőlük: „Kinek tartanak engem az emberek?" Ők így válaszoltak:
„Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a
régi próféták közül támadt fel valaki."
Ő tovább kérdezte: „Hát ti kinek tartotok engem?" Péter válaszolt: „Az
Isten Fölkentjének." Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el
senkinek. Majd hozzáfűzte: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének,
főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad."
Lk 9,18-22

Elmélkedés:

Heródes vélekedése kapcsán a tegnapi elmélkedésben megemlítettük, hogy a
nép körében sokan hiszik azt, hogy Jézus a Messiás, mert tanítása és
rendkívüli cselekedetei egyre ezt igazolják, vagy legalábbis erre utalnak.
Ez a gondolat folytatódik a mai evangéliumban, s ez alapján már könnyen
megértjük, hogy miért kérdezi Jézus tanítványait arról, hogy mit
gondolnak, mit hisznek róla az emberek. A tanítványok válaszából kiderül,
hogy a nép már sejti, hogy Jézus lehet a Messiás, és ez a vélemény
juthatott el Heródeshez is.
Ezt követően a tanítványok véleményére kíváncsi Jézus, s Péter válaszából
kiderül, hogy ők is Isten küldöttének, Isten Fölkentjének tartják Jézust,
mondhatjuk így is: Jézus az Isten által Fölkent Messiás. E válaszokból
Jézus tehát megtudja, hogy kezd kialakulni, formálódni, hogy az ő
személyéhez kötik a messiásra vonatkozó ígéretek beteljesedését. A
messiási küldetésről, szerepről alkotott emberi elképzelések azonban nem
egyeznek azzal, amit Isten akar. A nép uralkodót, politikai vezetőt vár,
Isten viszont olyan Messiást küld, aki szenvedéssel és halállal teljesíti
megváltói küldetését. Erről az isteni szándékról beszél a mi Urunk
tanítványainak, amikor megjövendöli a rá váró szenvedést és halált.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Életem Ura, Jézus Krisztus! Te teljes odaadással figyelsz a betegekre,
mindazokra, akik testi vagy lelki bajban szenvednek. A szeretet és az
irgalom nyelvén szólsz hozzájuk. Megérinted őket, hogy meggyógyuljanak.
Kezed gyógyítja a beteg testrészeket, irgalmad gyógyítja a bűnös lelket. A
te gyógyító érintésedet várja a testem. A te irgalmas érintésedet várja a
lelkem. A te szeretetteljes érintésedet várja a szívem. Megnyitom előtted
szívemet: érints meg engem irgalmaddal! Érints meg és segíts, hogy az
evangéliumhoz méltóan éljek!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160923.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. szeptember 22., csütörtök

[Evangelium] 2016-09-22

2016. szeptember 22. – Csütörtök

Heródes, a negyedes fejedelem mindenről értesült, amit Jézus tett és
hirdetett. Nyugtalanság fogta el, mert egyesek azt mondták: „János támadt
fel a halálból." Mások szerint: „Illés jelent meg újra." Voltak, akik azt
állították: „A régi próféták közül kelt életre valamelyik." Heródes így
töprengett: „Jánost lefejeztettem... Ki lehet hát az, akiről ilyeneket
hallok?" És kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa Jézust.
Lk 9,7-9

Elmélkedés:

A rövid evangéliumi jelenet bemutatja a bibliai idők egyik uralkodóját,
Heródest. Ő is tudomást szerez Jézus cselekedeteiről és tanításáról. Lám,
amit Jézus korábban szemléltetett a lámpatartóra helyezett és a házat
bevilágító lámpásról szóló példával, valóra vált: tanításának híre
elterjed, eljut a vezető emberek otthonába is. Jézus híre kérdéseket vet
fel az uralkodóban, amelyek számunkra kissé furcsának tűnnek. Miért gondol
Heródes arra, hogy a régmúlt idők valamelyik prófétája támadt fel? Nem
valamiféle babonás hiedelemről van szó, amelynek hátterében esetleg emberi
félelmek húzódnak meg, hanem egészen másról.
Heródes pontosan úgy gondolkodik, mint korának vallásos zsidó emberei,
akikben erősen élt az az elképzelés, hogy a messiási időkben újra eljön
Illés próféta. Amikor az uralkodó azt véli, hogy Illés jelent meg Jézus
személyében, akkor burkoltan arról van szó, hogy Jézus a Messiás. Nem
feltétlenül az ő véleménye ez, azaz nem ő gondolja azt, hogy a Messiás
érkezett el Jézus által, hanem Jézus tettei és tanítása alapján úgy
gondolják az emberek, hogy valóban eljött a Messiás. Akik hírt visznek
Jézus tevékenységéről az uralkodónak, elmondhatták azt is, hogy sokan
hiszik azt a nép körében, hogy Jézus a megígért Messiás, a Megváltó, akire
a nép várakozott.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Élők és holtak Istene, tégy minket készségessé, hogy Krisztust követve
tudjuk odaadni önmagunkat másokért, miként a búzaszem, amely egyedül
marad, ha nem hull a földbe, de ha földbe hullván elhal, sok termést hoz.
Add, Urunk, hogy készek legyünk áldozatot hozni társainkért, és add, hogy
életünk soha el nem múló, gazdag termést hozhasson.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160922.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. szeptember 21., szerda

[Evangelium] 2016-09-21

2016. szeptember 21. – Szerda, Szent Máté apostol és evangélista

Abban az időben amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a
vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!" Az felállt és követte
őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és
bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt.
Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: „Miért eszik a ti
Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?" Jézus meghallotta ezt, és így
válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.
Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: „Irgalmasságot várok és
nem áldozatot." Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a
bűnösöket."
Mt 9,9-13

Elmélkedés:

A Szentírás Isten kinyilatkoztatását tartalmazza. A Biblia azonban nem
iskolás módon tanít, azaz nem meghatározásokat ad Istenről, az emberről
vagy a világról, hanem történeteket ír le arról, hogy ez a három milyen
viszonyban áll egymással. Isten odalép az ember mellé vándorútján, vezeti,
segíti őt. Az ember hol hagyja magát vezetni Isten által, hol pedig
önállóságra törekszik, maga akar boldogulni. Ez utóbbit nevezzük bűnnek.
Isten azonban újra és újra megszólítja, magához hívja az embert, sőt, az
idők teljességében Jézus Krisztus személyében emberré lesz, hogy emberként
is végigkísérjen minket életutunkon.
A mai napon a négy evangélium egyikének szerzőjét, Szent Mátét ünnepeljük.
Ő tehát azon emberek egyike, akit Isten arra a feladatra választott, hogy
leírja, lejegyezze azt az igazságot és örömhírt, amit Isten üzen az
embereknek, s amit maga Isten sugall. A Szentírás egyes könyveit, részeit
emberek írták le, de nem emberi szó ez csupán, hanem az Isten által
sugalmazott igazság. A Szentírást és azon belül az evangéliumokat mindig
azzal a szándékkal olvassuk, hogy ezt az üzenetet fedezzük fel a szöveg
mélyén. Soha ne bánkódjunk azon, ha valamit nem értünk, ha az írás
valamely része titok marad számunkra. Inkább törekedjünk arra, hogy amit
megértettünk, azt meg is valósítsuk!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngeség,
világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkózva élnek.
Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem
megszüntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni tudjunk. Add, hogy ne
öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki botránykő azoknak, akik
nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak az élet teljessége.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160921.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. szeptember 20., kedd

[Evangelium] 2016-09-20

2016. szeptember 20. – Kedd

Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a
tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki: „Anyád és
rokonaid kint állnak, és látni akarnak." Ő azonban így válaszolt: „Az én
anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is
váltják!"
Lk 8,19-21

Elmélkedés:

Az elmúlt napokban szó volt arról, hogy miért fontos számunkra Isten
szavának hallgatása és befogadása, s azt is megemlítettük, hogy Jézus a
tanításának megtartását, cselekedetekre váltását várja követőitől. A mai
részlet ez utóbbihoz kapcsolódik témájában. Jézus kijelenti: „Az én anyám
és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják!"
Félreértés volna a szöveget úgy értelmezni, hogy édesanyját, saját
rokonságát tagadja meg Jézus, s helyettük inkább a tanítását hallgatókat
tekinti családjának. Sokkal inkább arról van szó, hogy a hozzá tartozók
körét tágítja ki az Úr ezzel a kijelentésével. Mi is az ő családtagjai
lehetünk, ha figyelünk szavára és készek vagyunk azt életünkben
megvalósítani.
Érdemes itt kitérnünk az isteni szó ígéret jellegére. Önmagában az a tény,
hogy Isten szóba áll az emberrel, beszél velünk és szavában közli önmagát,
azt jelzi, hogy valamit adni szeretne nekünk, mégpedig önmagát adja.
Mindez azonban a földi élet során, amíg testben élünk a hit által
történik. Nem látjuk Istent a maga teljes valóságában, csak szava,
kinyilatkoztatása által ismerjük meg és a hit által közeledünk hozzá,
vagyunk kapcsolatban vele. Isten azonban tesz egy ígéretet. Megígér
valamit, ami most még nem osztályrészünk, de amiben majd részesülhetünk a
jövőben. Az ígéret ez: aki a földi életben szava által, a hit által
megismeri Istent, az teljes valóságában, „szemtől szemben" láthatja az
örök életben.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, Atyánk, add, hogy senkit meg ne botránkoztassunk szavainkkal,
tetteinkkel. Segíts, hogy életünk erősítője legyen társaink életének,
akikkel együtt járunk az úton. Add, hogy mindig világosan lássuk, mi a
teendőnk, s add, hogy mindent el tudjunk vetni magunktól, ami nem az
életre, hanem a pusztulásra vezet.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160920.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. szeptember 19., hétfő

[Evangelium] 2016-09-19

2016. szeptember 19. – Hétfő

Jézus egyszer így beszélt tanítványaihoz: Ha valaki lámpát gyújt, nem
takarja le, vagy nem rejti az ágy alá. Inkább felteszi a tartójára, hogy
aki belép a házba, világosságot találjon. Semmi sincs elrejtve, ami
nyilvánosságra ne jutna; és nincs olyan titok, ami ki ne derülne, és
nyilvánvalóvá ne lenne. Ügyeljetek hát, hogy milyen figyelemmel
hallgattok! Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az
még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé.
Lk 8,16-18

Elmélkedés:

A múlt héten a megszólaló, azt embert megszólító, az embernek üzenetét
átadó Istenről és az emberről, mint az isteni üzenet hallgatójáról,
befogadójáról kezdtünk elmélkedni. E gondolatokat folytatjuk a mai
evangélium kapcsán, amelyben azt olvassuk, hogy az isteni üzenet
világosság. Miként a lámpa fénye bevilágítja a házat, ahol az ember él,
ugyanúgy Isten üzenete megvilágítja életünket. Isten szava világosságul
szolgál számunkra, hogy ne botorkáljunk a bűn homályában és a hitetlenség
sötétségében, hanem a hit és az igaz élet fényében járjunk.
Jézus rejtélyes kijelentést tesz a lámpásról szóló hasonlat után, amely
így hangzik: „Akinek van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az még
azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé." Nyilvánvaló, hogy nem
anyagi javak birtoklása itt a téma, hanem egészen más. Mondhatnánk, hogy
az isteni üzenet, de még ennél is többről van szó. Isten úgy szólal meg,
hogy felemeli, magához emeli az embert, azaz beavatja, részesíti isteni
életébe, bevon minket gondolataiba, akaratába, szándékaiba. Az idézett
kijelentés értelme tehát ez lehet: akinek van, azaz aki birtokolja,
elfogadja Isten szavát, az még többet kap, azaz Isten önmagát adja neki.
Akinek pedig nincs, azaz elutasítja Isten üzenetét, annak még kevesebb
lesz, mert nem részesül Isten életében.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, Uram Jézus, te azt parancsoltad nekem, hogy szüntelenül imádkozzak, add
nekem kegyelmedet, hogy meg tudjam tenni, s add meg ezt azoknak a
lelkeknek is, akiket rám bíztál. Isteni Ige, te magad vagy bennünk az
örökké tartó és szüntelen imádság. Isten Báránya, te vagy a világosság,
amely megvilágítja lelkünk egész égboltját. Bár soha ne akarnánk más
imádságot, csak a te imádat, más fényességet, csak a te fényességedet, más
szeretetet, csak a te szeretetedet! A hozzád intézett imádságban Istenem,
egy a szemlélés és a szeretet. Engedd, hogy olyan tökéletesen és olyan
bensőségesen tudjak hozzád imádkozni, hogy elfeledkezzem önmagamról, és ne
tudjam, hogy imádkozom, mert csupán te vagy bennem!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160919.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. szeptember 18., vasárnap

[Evangelium] 2016-09-18

2016. szeptember 18. – Évközi 25. vasárnap

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Egy
gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát.
Erre ő magához hívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot
gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm.
Az intéző így gondolkodott magában: Mitévő legyek, ha Uram elveszi tőlem
az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit
teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az
intézőségből. Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte
az elsőt: Mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte: Száz korsó olajjal.
Erre azt mondta neki: Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj
ötvenet. Aztán megkérdezett egy másikat: Te mennyivel tartozol? Száz véka
búzával – hangzott a válasz. Fogd adósleveledet – mondta neki –, és írj
nyolcvanat.
Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai
a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek:
Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok,
befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki a kicsiben hű, az a nagyban
is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a
hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket?
És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket?
Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a
másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem
szolgálhattok Istennek és a mammonnak."
Lk 16,1-13

Elmélkedés:

Könnyű utólag okosnak lenni!
Néhány évvel ezelőtt még százmilliós, manapság már akár százmilliárdos
nagyságrendű pénzügyi csalások kerülnek napvilágra. Pénzügyi befektetésnek
álcázott piramisjátékok, brókercsalások és hasonló szélhámosságok
rendszeresen szerepelnek a hírekben. A pénzügyekkel és a hitelezéssel
évezredek óta gond van, az anyagi haszonszerzés érdekében végzett átverés
és a mögötte húzódó emberi kapzsiság nem újkeletű dolog. A mai vasárnap
evangéliuma is azt sejteti, hogy a bibliai időkben is elfordultak ilyenek.
Jézus egy példabeszédet mond, amely lehet kitalált történet is, de az sem
kizárt, hogy a valóságban megtörtént esetről van szó.
A történet nagyon egyszerű. Adott egy intéző, egy vagyonkezelő, akit az a
vád ér, hogy rosszul gazdálkodik a rábízott javakkal. Megbízója, a gazdag
ember nem vizsgálja ki az ügyet, hanem elhiszi a vádat és elbocsátja
munkájából az intézőt. Ő ekkor úgy próbál barátokat szerezni magának, hogy
urának adósleveleit meghamisítja, az úrnak így anyagi kárt okoz, az
adósokkal viszont jót tesz. A példabeszéd zárásaként Jézus dicséretet
fogalmaz meg, amelyet a megkárosított úr szájába ad: „Az úr dicsérte a
hűtlen intézőt, hogy okosan járt el." Az elismerés természetesen nem a
csalásnak szól, hanem a leleményességnek. A számára hátrányos helyzetben
az intéző ugyanis nem hátrafelé tekint, hanem előre. Nem azon kezd el
gondolkodni, hogy mit ronthatott el a múltban, hanem a jövőt nézi, hogyan
tudja biztosítani megélhetését a jövőben. Az előrelátás és a gyors
cselekvés az, ami kivívja az úr elismerését.
A mindennapi életben gyakran mondjuk: „Könnyű utólag okosnak lenni!" Olyan
élethelyzetekben szoktuk ezt mondani, amikor valaki nem figyelmeztetett
előre egy lehetséges veszélyre vagy nem ismerte előre a várható
eseményeket és körülményeket, és csak utólag próbálja megmagyarázni
valamilyen döntésnek az okait, de ilyenkor már nem lehet visszafordítani
az eseményeket. Könnyű utólag okosnak lenni, de nehéz előrelátóan
gondolkodni. Jézus példabeszéde ezt a tanulságot hordozza, de nem a
pénzügyekben, hanem a vallási életben. A keresztény embernek bölcsnek kell
lennie abban a tekintetben, hogy életét előre meg kell tervezni s
gondolnia kell örök életére is. Ha a pokolban beszélgetnek egymással az
emberek és elmesélik, hogy miért is jutottak oda, bizonyára mondanak majd
egymásnak jótanácsokat, hogyan tudták volna elkerülni ezt a végső sorsot.
Az ilyen késői jótanácsokra mondják: „Könnyű utólag okosnak lenni!" A
mennyországban pedig mindenki örül majd annak, hogy előrelátóan
gondolkodott és cselekedett földi élete során, s ennek köszönhetően az
üdvösségre jutott.
Saját hivatásával kapcsolatban az ember általában fiatal korában szokott
sokat gondolkodni. Lehet később is, de ötven év felett már nem biztos,
hogy szerencsés a pályamódosítás. Fiatal korunkban sokat gondolkodunk
leendő életünkön, munkánkon s azon, kivel szeretnénk leélni az életünket.
Jó, ha a fiatalok minél többet gondolkodnak ezen, saját adottságaik és
képességeik fényében mérlegelik lehetőségeiket és olyan döntést hoznak,
amely utólag is helyesnek bizonyul, tehát nem kell pár év múlva
csalódottan mondaniuk: „Könnyű utólag okosnak lenni!"
Keresztény emberként legyünk bölcsek, gondolkozzunk előre okosan! Az
üdvösség elnyerését tartsuk a legfontosabbnak életünkben! Nem könnyű előre
okosnak lenni, de nem lehetetlen!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Segíts minket, hogy céljaink elérésében mindig az
igazságosság, a becsületesség és a tisztesség legyen a vezérelvünk!
Segíts, hogy becsületesen dolgozva és az embereket szolgálva haladjak
előre az örök élet felé. Add, hogy mindig felismerjem, mit kell tennem, s
adj erőt mindannak megtételéhez, ami üdvösségemhez szükséges. Céljaim és
végső célom elérésében vezessen engem igazságban és tisztességben a
Szentlélek! Add nekem a bölcsesség Lelkét, hogy előrelátóan és felelősen
döntsek életem helyzeteiben, mindig szem előtt tartva az üdvösséget.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160918.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum