2013. július 27., szombat

[Evangelium] 2013-07-27

2013. július 27. – Szombat

Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek: A mennyek
országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett földjébe. Amíg
azonban az emberek aludtak, eljött ellensége, konkolyt hintett a búza
közé, aztán elment.
Amikor felnövekedett a vetés, és már kalászba szökkent, akkor előtűnt a
konkoly is. Erre elmentek a szolgák a gazdához, és megkérdezték tőle:
„Uram, nemde jó magot vetettél földedbe? Honnét van tehát a konkoly?" Mire
a gazda így felelt: „Ellenséges ember cselekedte ezt."
A szolgák tovább kérdezték: „Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük
belőle?" Azt válaszolta nekik: „Nem! Nehogy a konkolyt gyomlálva
kitépjétek vele együtt a búzát is. Hagyjátok, hadd nőjön fel mindkettő az
aratásig! Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt
szedjétek össze, és kössétek kévébe, hogy tűzre kerüljön. A búzát pedig
gyűjtsétek csűrömbe!"
Mt 13,24-30

Elmélkedés:

A magvetőről szóló példabeszédet folytatja a mai evangélium. Jézus újabb
példázatot mond arról, hogy a mag elvetésével még nem ér véget a történet.
Jön az ellenség, isten ellensége, aki rossz szemmel nézi, hogy az
emberekhez eljut az a tanítás, amelyet követve üdvözülhetnek, Istenhez
juthatnak. A gonoszt az irigység motiválja cselekedetében. A rossz
tanítás, a tévtanítás konkolyát hinti az emberi szívekbe, hogy mindenkit
összezavarjon, megtévesszen. A jó és a rossz egyaránt jelen van a
világban, környezetünkben, mindkettő hatással van ránk. Isten azért adja
nekünk az igazság tanítását, hogy az üdvösségre jussunk. A gonosz, a sátán
ezt meg akarja akadályozni, ezért nyúl a hazugság, a megtévesztés
eszközéhez.
Hiába próbálnánk, nem tudjuk magunkat függetleníteni, elkülöníteni a
rossztól. A szolgák is ezt akarják, erre keresnek megoldási lehetőséget.
Az ő okosságuk abból látszik, hogy felismerik a jót és a rosszat, és a
kettőt meg tudják egymástól különböztetni. Felismerik, hogy mi a búza és
mi a konkoly, mit vetettek ők és mi származhat mástól. A bölcsességüket
azért kell kiemelni, mert bizony sokszor nem tudjuk megkülönböztetni a jót
a rossztól, és ez megnehezíti választásunkat, döntésünket.
A szolgák ugyan rögtön nekifognának a gyomlálásnak, de a gazda, Isten
későbbre halasztja ezt. Isten tudja, hogy a gonosz megkísért minket.
Tudja, hogy nem az ő üdvözítő szándéka az egyetlen erő, ami hat ránk. A jó
és a rossz szétválasztása az aratás Urának, Istennek a feladata. Nem a mi
feladatunk, hogy ítéletet alkossunk és azt végrehajtsuk. Az a dolgunk,
hogy szabad döntést hozzunk a jó mellett.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hála neked, emberek Teremtő és Megváltó Istene, aki hogy fényességedet az
egész világ előtt kinyilvánítsad, nagy lakomát rendeztél, amelyen nem a
jövendők-jele bárányt, hanem saját testedet és véredet szolgáltad föl
eledelül, s szent asztaltársaságoddal minden hívő embert
megörvendeztettél, üdvösségszerző kelyheddel megmámorosítottál, mert
hiszen abban benne van a paradicsomnak minden gyönyörűsége, úgy hogy
velünk lakomáznak a szent angyalok is sokszoros örömmel.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130727.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. július 26., péntek

[Evangelium] 2013-07-26

2013. július 26. – Péntek

Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond
példabeszédeket, így folytatta: „Értsétek meg hát a magvetőről szóló
példabeszédet! Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem
értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe
vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag
pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de
az nem ver benne gyökeret, csak ideig-óráig él. Amikor a tanítás miatt
szorongatás, üldözés éri, csakhamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag
az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon
elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott
mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz: az
egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat."
Mt 13,18-23

Elmélkedés:

Bár Jézus számos példabeszédet mondott, csak keveset magyarázott meg
hallgatóinak. A magvetőről szóló tanítás ezen kevesek közé tartozik, ezt
olvassuk a mai evangéliumban. Jézus példázatai általában részletesen
kibontottak. Kitalált történetek ugyan, de közel állnak a hétköznapi
élethez, s ennek köszönhetően a hallgatóság számára érthetőek, nem
szorulnak különösebb magyarázatra. További jellegzetességük, hogy
szemléletesek, mindenki könnyen el tudja képzelni a hallottakat, illetve
valamelyik szereplő helyébe képzelheti magát.
Tanítványai kérésére tehát Jézus részletesen elmagyarázza, hogy a
példázatban mit jelentenek az egyes elemek. Akinek a szívében az útszélre
esett a tanítás magja, azokat jelképezi, akiből a gonosz kitépi azt,
mielőtt növekedésnek indulhatna. A köves talaj azokat jelenti, akik az
üldözések vagy megpróbáltatások miatt hamar elpártolnak az igaz
tanítástól. A tövisek közé hullott mag pedig azokra utal, akiknek a földi
élet fontosabb, mint az örök élet tanítása. Végül a jó földbe hullott mag
a tanítást meghallgatókat és megvalósítókat jelenti.
A példabeszédekkel Jézusnak az a szándéka, hogy bevonja a hallgatókat a
tanításba. Mindenki ugyanazt hallja, ugyanaz a mag hull mindenki szívébe,
de nem lesz mindenkinél ugyanaz a termés. Egyesek ugyanis elfojtják
magukban az igazság tanítását és nem engedik, hogy az növekedjék bennük,
míg mások megszívlelik azt, és ehhez igazítják életüket. Érdemes magamra
vonatkoztatnom a hallottakat. Melyik talaj vagyok?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, add, hogy megértsük: a szolgáló szeretet nagyobb hatalom minden
földi hatalomnál. Add, hogy szembe tudjunk nézni kudarcainkkal, és
megértsük: életünkből nem hiányozhat soha a kereszt, amelynek vállalásából
számunkra is élet fakad. Add, hogy tudjuk vállalni mindig a jövőt! Add,
hogy tudjuk elfogadni és igazán életre nevelni a gyermekeket: tudjunk
különbséget tenni igazi értékek és látszat-javak között. Add, hogy egymást
elfogadó, egymásnak szolgálni képes, jövőt vállalni tudó emberek
lehessünk!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130726.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
2013. július 24-én szerdán éjszaka rendkívül súlyos üzemzavar történt. 9
éves történetünk során ez a leghosszabb ilyen jellegű hiba. Egy
szünetmentes tápegység leégése miatt gyakorlatilag minden leállt. Nem ment
az e-mail küldés, nem működtek a honlapok, az okostelefon alkalmazások nem
fértek hozzá az adatbázishoz, nem működött az e-vangélium hallgatása, stb.
Ha ezt olvassátok, akkor már működik a rendszer. Köszönöm a türelmet! És
bocsánat a késedelemért, mert tudom, hogy megszoktátok a pontos küldést.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. július 24.
Bátorkodom jelezni, hogy közel-keleti befektetők nem állnak a hátunk
mögött. Azokból a néhány ezer forintokból üzemeltetjük az e-vangélium
küldést és próbálunk fejleszteni, amit jószándékú listatagok időnként
küldenek. Ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki azoknak, akik gondolnak
a támogatásra. Természetesen támogatások nélkül is ingyenesen biztosítjuk
az e-vangéliumot a jövőben is mindenki számára.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az E-vangélium lehetőséget
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: e-vangélium
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: e-vangélium
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: e-vangélium
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. július 25., csütörtök

[Evangelium] Evangeliumt - 2013-07-25

2013. július 25. - Csütörtök, Szent Jakab apostol

Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak
(Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult
előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: "Mit kívánsz?" Ő
azt felelte: "Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban
melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon."
Jézus így válaszolt nekik: "Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek
vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell
innom?" "Készek vagyunk!" - felelték. Jézus erre így folytatta: "A
szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön
mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott,
akiket mennyei Atyám erre kiválasztott."
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a
testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt
hozzájuk: "Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető
emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így
legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki
első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy
neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét
váltságul mindenkiért."
Mt 20,20-28
Elmélkedés:
A tizenkét apostol névsorában két Jakabbal találkozunk. Ma a hagyomány
szerint idősebbnek nevezett Jakab ünnepe van, aki János apostol és
evangélista testvére volt. Péter és János mellett Jakab a harmadik, aki
ott lehet a színeváltozás hegyén, jelen lehet Jairus tizenkét éves
kislányának feltámasztásánál, és a Getszemáni-kertben közelebb lehet a
szenvedő Jézushoz, mint a többiek.
A mai ünnep evangéliuma őszintén beszél az apostolok és a Jézus
közelében lévők emberi gondolkodásáról és vágyaikról. Jakab és János
édesanyja azzal a kéréssel fordul az Úrhoz, hogy fiai ülhessenek majd
mellette, amikor dicsősége elérkezik. A kérés hátterében az húzódhat,
hogy Jézus uralmának közeli megvalósulását várják. Bizonyára nem csak
az édesanyának, hanem két fiának is a dicsőségben való részesedés volt
a vágya. A többi apostol méltatlankodása pedig azt jelzi, hogy ők is
hasonló gondolatokat forgathattak fejükben. Talán valamennyi apostol
szívében jelen lehetett a Jézus dicsőségében, uralmában való osztozás
vágya. Jézus egyrészt világossá teszi számukra, hogy dicsőségéből csak
az részesedhet, aki a szenvedéseiben is osztozik, másrészt csak az
lehet nagy a mennyek országában, aki a földi életben vállalja a mások
szolgálatával együtt járó kicsinységet.
Nem helytelen, ha arra vágyunk, hogy a mennybe, az örök dicsőségbe
jussunk. De tisztában kell lennünk azzal, hogy a szenvedés és a
szolgálat útján érhetjük el célunkat. A nagyravágyás lelkületével
szemben Jézus az alázatosságot és a szolgálatkészséget ajánlja övéinek,
s erre a legjobb példa a saját élete. Tanítványinak szolgája lesz,
amikor az utolsó vacsorán megmossa lábukat, s az Atya alázatos
szolgája, amikor a kereszten feláldozza életét a mi üdvösségünkért.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy
a kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts
engem mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a
kenyér fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130725.mp3

________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
2013. július 24-én szerdán éjszaka rendkívül súlyos üzemzavar történt.
9 éves történetünk során ez a leghosszabb ilyen jellegű hiba. Egy
szünetmentes tápegység leégése miatt gyakorlatilag minden leállt. Nem
ment az e-mail küldés, nem működtek a honlapok, az okostelefon
alkalmazások nem fértek hozzá az adatbázishoz, nem működött az
e-vangélium hallgatása, stb.
Ha ezt olvassátok, akkor már működik a rendszer. Köszönöm a türelmet!
És bocsánat a késedelemért, mert tudom, hogy megszoktátok a pontos
küldést.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. július 24.
Bátorkodom jelezni, hogy közel-keleti befektetők nem állnak a hátunk
mögött. Azokból a néhány ezer forintokból üzemeltetjük az e-vangélium
küldést és próbálunk fejleszteni, amit jószándékú listatagok időnként
küldenek. Ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki azoknak, akik
gondolnak a támogatásra. Természetesen támogatások nélkül is ingyenesen
biztosítjuk az e-vangéliumot a jövőben is mindenki számára.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az E-vangélium lehetőséget
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: e-vangélium
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: e-vangélium
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: e-vangélium
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

[Evangelium] 2013-07-25

2013. július 25. – Csütörtök, Szent Jakab apostol

Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak
(Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte,
hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?" Ő azt felelte:
„Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az
egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon."
Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek
vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell
innom?" „Készek vagyunk!" – felelték. Jézus erre így folytatta: „A
szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön
mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott,
akiket mennyei Atyám erre kiválasztott."
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a
testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt
hozzájuk: „Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető
emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így
legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első
akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét
váltságul mindenkiért."
Mt 20,20-28

Elmélkedés:

A tizenkét apostol névsorában két Jakabbal találkozunk. Ma a hagyomány
szerint idősebbnek nevezett Jakab ünnepe van, aki János apostol és
evangélista testvére volt. Péter és János mellett Jakab a harmadik, aki
ott lehet a színeváltozás hegyén, jelen lehet Jairus tizenkét éves
kislányának feltámasztásánál, és a Getszemáni-kertben közelebb lehet a
szenvedő Jézushoz, mint a többiek.
A mai ünnep evangéliuma őszintén beszél az apostolok és a Jézus közelében
lévők emberi gondolkodásáról és vágyaikról. Jakab és János édesanyja azzal
a kéréssel fordul az Úrhoz, hogy fiai ülhessenek majd mellette, amikor
dicsősége elérkezik. A kérés hátterében az húzódhat, hogy Jézus uralmának
közeli megvalósulását várják. Bizonyára nem csak az édesanyának, hanem két
fiának is a dicsőségben való részesedés volt a vágya. A többi apostol
méltatlankodása pedig azt jelzi, hogy ők is hasonló gondolatokat
forgathattak fejükben. Talán valamennyi apostol szívében jelen lehetett a
Jézus dicsőségében, uralmában való osztozás vágya. Jézus egyrészt
világossá teszi számukra, hogy dicsőségéből csak az részesedhet, aki a
szenvedéseiben is osztozik, másrészt csak az lehet nagy a mennyek
országában, aki a földi életben vállalja a mások szolgálatával együtt járó
kicsinységet.
Nem helytelen, ha arra vágyunk, hogy a mennybe, az örök dicsőségbe
jussunk. De tisztában kell lennünk azzal, hogy a szenvedés és a szolgálat
útján érhetjük el célunkat. A nagyravágyás lelkületével szemben Jézus az
alázatosságot és a szolgálatkészséget ajánlja övéinek, s erre a legjobb
példa a saját élete. Tanítványinak szolgája lesz, amikor az utolsó
vacsorán megmossa lábukat, s az Atya alázatos szolgája, amikor a kereszten
feláldozza életét a mi üdvösségünkért.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy a
kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts engem
mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a kenyér
fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130725.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. július 24., szerda

[Evangelium] 2013-07-24

2013. július 24. – Szerda

Abban az időben: Jézus elment hazulról és leült a Genezáreti-tó partján.
Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott
állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket: „Íme,
kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett.
Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé
esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt
mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem
volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni
kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és
termést hozott: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik
harmincszorosat. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!"
Mt 13,1-9

Elmélkedés:

A magvetőről szóló példabeszédben a magok különböző helyekre hullanak.
Kövek, tövises bogáncsok közé vagy éppen az útszélre. De ez csupán a
mellékhatás, mert a magok többsége jó földbe hull. Valamivel később
tanítványai kérésére Jézus elmondja a példázat értelmét. Ezek szerint a
jelképes történet az Isten igéjéről és annak hirdetéséről szól.
Vizsgálhatnánk, hogy mások hogyan fogadják Isten üzenetét, de ez aligha
szolgálná lelkünk fejlődését. Nem is ez a feladatunk. Inkább azon érdemes
elgondolkoznunk, hogy bennem milyen talajra talál Isten szava?
Talán keményre taposott útszél vagyok? Ha rövid ideig szívesen hallgatom a
tanítást, de aztán hamar el is felejtem annak tartalmát, akkor útszélhez
hasonlít lelkem, Isten szava nem tud bennem gyökeret ereszteni. Vagy talán
sziklakemény szívembe hull a mag? Ha úgy gondolkodom, hogy mindent
meghallgatok, de bennem ugyan nem fog gyökeret verni, hatást elérni a
tanítás, akkor sziklás talajra hull a mag bennem. Vagy talán tövises a
lelkem, s nem törődöm azzal, hogy a mindennapi gondok tövise elnyomja
bennem a tanítás jó magját? Jó föld is lehetek. Képes vagyok sokszoros,
akár százszoros termést hozni.
A magvetők, az igehirdetők számára is fogalmazzunk meg egy tanulságot: ne
várjunk gyors eredményt, gyors lelki növekedést, hiszen mindennek megvan a
maga természetes rendje. A kitartó, hűséges, de esetleg lassúbb fejlődés
sokszor többnek bizonyul a hirtelen lelkesedésnél, amely hamar véget
érhet. Isten szava nem mindig a legideálisabb körülmények között növekszik
az emberi szívekben, hiszen sokszor ki van téve az idők viharainak.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Atyánk, Fiadat, Jézust elküldted közénk, hogy örömhírt hozzon mindenkinek.
Az ő számára senki sem idegen. Betegségeinkből, gyöngeségeinkből,
bűneinkből ma is kiálthatunk hozzá: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!
Kérünk, erősítsd bennünk a hitet, hogy gyógyulást lelkünknek egyedül tőle
nyerhetünk. Kérünk, ne engedd, hogy szívünk megkeményedjék. Add, hogy
készek legyünk mindig őszinte köszönetet mondani Neki, aki nem taszít el
magától soha senkit, s aki azért jött közénk, hogy mindannyiunknak élete
legyen.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130724.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. július 23., kedd

[Evangelium] 2013-07-23

2013. július 23. – Kedd, Szent Brigitta, Európa társvédőszentje

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi
szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt
bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy
még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet
hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként
a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy
ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.
Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit
sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és
elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és
szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és
megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és
tanítványaim lesztek.
Jn 15,1-8

Elmélkedés:

Szent Brigitta ünnepén a szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló
példabeszédet olvassuk. Jézus példabeszédének értelme világos: Krisztus
tanítványa úgy kapcsolódik Mesteréhez, mint a szőlővesszők a szőlőtőhöz. A
kapcsolat nem egyirányú, hanem kölcsönös. Ahogyan ő ragaszkodik hozzánk,
úgy kell nekünk is kitartanunk mellette, és ahogyan ő szeret minket, úgy
kell nekünk is szeretnünk őt. E nélkül elszakadnánk tőle, és nem tudnánk
nemhogy bőséges, de semmilyen termést sem hozni.
A példabeszéd egyik kulcsszava az „igazi." Jézus ezzel kezdi szavait: „Én
vagyok az igazi szőlőtő" (Jn 15,1). Miért emeli ki ezt? Az ószövetségi
írásokban, főként a prófétai jövendölésekben gyakran szerepel az a
hasonlat, amely szerint a választott nép az Isten szőlőskertje. A nép az
Isten tulajdona, ahogyan a szőlőskert a gazdájáé. A hasonlat tehát a nép
és Istene közötti szövetséget jelképezi. Jézus valójában önmagára
alkalmazza ezt a korabeli emberek számára jól ismert hasonlatot. Azzal,
hogy „igazi szőlőtőnek" nevezi magát, azt állítja, hogy a régi szövetség
helyébe újat hoz ő, az új szőlőtő. Isten új választott népéhez azok
tartoznak, akik Jézushoz és az ő közösségéhez kapcsolódnak.
A közösség belső megosztottsága, valamint a külső üldözések azt
eredményezhetik, hogy valaki leszakad a szőlőtőről, azaz eltávolodik
Krisztus szeretetétől. Annak érdekében, hogy valamennyien megmaradjunk
szeretetében, a közösség belső egységének megteremtésére és megőrzésére
kell törekednünk, és erősítenünk kell egymást, hogy a külső nehézségeket
és a támadásokat is elviseljük.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, adj erőt, nehogy kifulladjak az úton, hogy segítsük egymást a holnap
felé haladtunkban, hátra nem tekintve, nem méricskélve, mibe kerül a
segítség. Adj erőt, hogy bátran szembenézzek a jövő feladataival, melyeket
várnak tőlem az emberek, vagyis Te. Adj erőt, hogy úgy reméljek, mintha ma
reggel kezdődnék az életem.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130723.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. július 22., hétfő

[Evangelium] 2013-07-22

2013. július 22. – Hétfő

Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz: „Mester, jelet
szeretnénk tőled látni." Jézus így válaszolt: „Ez a gonosz és hűtlen
nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét.
Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában,
úgy lesz az Emberfia három nap és három éjjel a föld szívében. A ninivei
férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik
ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ámde itt nagyobb
van, mint Jónás. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel
együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is
eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki
van, mint Salamon."
Mt 12,38-42

Elmélkedés:

A farizeusok és az írástudók jelet szeretnének Jézustól látni, olyan
jelet, amely istenségét bizonyítja, illetve azt, hogy ő a Messiás. Jézus
szavai korábban már sokszor meglepetést okoztak nekik, mert nagyon sajátos
erővel magyarázta a törvényeket. Gyógyításait érdeklődve, de csodálkozva
nézték, mert nem tudták, hogy milyen hatalom birtokában képes megszüntetni
a betegségeket. Most még a csodáknál is látványosabb, egyértelműbb jelet
követelnek. Talán hitet ébresztene bennük egy ilyen jel? Talán ők is hinni
szeretnének, ahogyan a nép közül sokan hisznek benne? Ezt nem tudhatjuk.
Mindenesetre Jézus nem teljesíti kérésüket, mert úgy gondolja, hogy
csodaváró és kíváncsi vágyaiknak nem szükséges eleget tennie.
Eljön majd az idő, amikor Jézus különleges jelet fog mutatni, a feltámadás
jelét. És amint látni fogjuk, még ez sem fog mindenkiben hitet ébreszteni.
Bűnbánatra szóló felhívása sem tetszett mindenkinek, és feltámadása sem
lesz mindenki számára a hit forrása.
Hitünk erősítésére mi is csodajeleket szeretnénk látni. Jézus figyelmeztet
minket, hogy a csodák kérése és várása önmagában hiábavaló. A nagy jel
ugyanis már megadatott számunkra, s ez az ő feltámadása. Nem kell újabbat
kérnünk, hanem hinnünk kell a feltámadásban, a halhatatlanságban, az élet
győzelmében a halál felett és az örök életben. Krisztus feltámadása hitet
ébresztő jel számunkra.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk! Adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet! Add, hogy a
szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket; közelednünk, mert ez minden
parancs foglalata és beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az
egyetértés fiai lehessünk, és így méltók legyünk rá, hogy boldognak
nevezzen minket szent Fiad!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130722.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. július 21., vasárnap

[Evangelium] 2013-07-21

2013. július 21. – Évközi 16. vasárnap

Abban az időben: Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta
nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr
lábához, és hallgatta szavait.
Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: „Uram
– méltatlankodott –, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy
szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem."
Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és
téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik
részt választotta. Nem is veszíti el soha."
Lk 10,38-42

Elmélkedés:

A jobbik rész
Soubirous Bernadett, a lourdesi Mária-jelenések látnoka élete második
részét szerzetesnővérként egy kolostorban, a franciaországi Nevers
városában töltötte. Életrajzát olvasva kibontakozik számunkra, hogy nagy
buzgóság élt benne a munka iránt, főként a betegek gondozását, ápolását
végezte szívesen. Ha nem dolgozhatott saját betegsége miatt, nehezére
esett a tétlenség. Ebben az időben benső, lelki vívódását ismerve egy
alkalommal a püspök a következőket mondta neki határozott hangon: „Az
imádságot adom munkakörnek az ön részére." A krisztusi bölcsességet érzem
a jó tanács mögött, amely talán nem csak Bernadettnek szól, hanem nekünk
is, akik oly gyakran eltévedünk a munka labirintusában.
Az elmúlt vasárnap az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd kapcsán
arról elmélkedtünk, hogy keresztény életünkben mennyire fontosak a
jócselekedetek. Azért segítünk a rászorulóknak, mert Krisztust látjuk
mindenkiben, és annak is tudatában vagyunk, hogy Isten a mi
jócselekedeteinket fogja számon kérni tőlünk a végső ítéletkor, s azok
elmulasztásának az lehet a következménye, hogy a kárhozatra kerülünk, azaz
elveszítjük az üdvösséget.
E gondolatok remélhetőleg nem keltették senkiben azt a téves képzetet,
hogy a cselekvés, az aktivitás elegendő számunkra, és nyugodtan
lemondhatunk a szemlélődésről, az elmélkedésről, a csendes Istenre
figyelésről. A mai evangélium ezt a másik oldalt mutatja be Mária és Márta
személyén keresztül, és azt a tanulságot, üzenetet hordozza, hogy az ima
és a cselekvés egységére kell törekednünk életünkben.
Az irgalmas szamaritánusról szóló hasonlatnál is megfigyelhettük Jézus
módszerét, miszerint két, egymással ellentétes cselekvésmódot mutat be.
Volt, aki elmulasztotta a segítségnyújtást, s volt, aki segített. Márta és
Mária történetében is két, egymástól eltérő viselkedés jelenik meg.
Magatartásuk különbsége abban mutatkozik meg, hogy amikor Jézus betér
hozzájuk, Márta a házimunkával, a vendég kiszolgálásával törődik, Mária
viszont leül Jézus mellé, hogy hallgassa őt és beszélgessen vele. Márta
egy idő után kérdőre vonja Jézust, hogy miért tűri el testvére
tétlenségét, hiszen asszonyként neki is a szolgálat volna kötelessége, ha
vendég érkezik a házhoz. Jézus ezt válaszolja neki: „Márta, te sok
mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a
szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha" (Lk
10,41-41). Márta tehát a kötelességüket lelkiismeretesen teljesítők, a
szorgalmasan dolgozók példája, Mária pedig a lelki élet, az Istenre
figyelés és imádkozás példája. E kettő egyensúlyát kell megtalálnunk
életünkben! Senki nem állíthatja, hogy ő csak az imádságból él, neki ez
elég az üdvösséghez, és emiatt nem vállal semmiféle munkát. A másik
oldalról közelítve pedig azt mondhatjuk, hogy a munkára hivatkozva sem
szabad elhanyagolni a lelki életet! Márta tevékenykedésének és Mária
Istenre hallgatásának egyaránt helye van életünkben.
Emeljük most át a témát egy másik szintre. A cselekvés és a szemlélődés
sokszor úgy mutatkozik meg, mint az Egyház kettős feladata: a világ
szolgálata és Isten szolgálata. Az első az evilági tevékenység, a második
az Isten felé irányuló természetfeletti küldetés, s e kettő bizony sok
esetben feszültségbe kerül egymással. Jézus szavaiban azt érezhetjük, hogy
nem lehet e két dolgot egy szintre helyezni, mert nem egyenértékűek. El
kell fogadnunk azt az igazságot, hogy az embernek egyénileg és a közösség
tagjaként a világ megszentelésére, keresztény szellemmel való átitatására
kell törekedni, amely tevékenység a hitből és az Egyház természetfeletti
küldetéséből fakad. Az is igaz továbbá, hogy a világ felé fordulás végső
soron a hit megőrzését és erősödését is szolgálja. Ezt a feltétlenül
szükséges cselekvést mégsem tekinthetjük egyenrangúnak az
istentisztelettel. Az istentisztelet elsőbbséget élvez az Egyház
küldetésében, ez az a „jobbik rész," amiről Krisztus beszél az
evangéliumban.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Taníts bennünket tiszta értelemmel és tiszta
szívvel imádkozni! Taníts minket szilárd figyelemmel, lángoló szívvel,
remegő buzgósággal, mély alázattal és kitartó türelemmel imádkozni! Taníts
minket úgy imádkozni, hogy élő legyen a hitünk! Taníts minket, hogy ne
csak a szükség, a szenvedés, a nehézség idején forduljunk hozzád, hanem
szüntelenül imádkozzunk és imánk az irántad való szeretet kifejezése
legyen! Taníts minket, Urunk, hogy mindig a te nevedben forduljunk mennyei
Atyánkhoz! Tárd fel számunkra az imádság által az üdvösség titkát! Hiszek,
Uram, erősítsd bennünk a hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130721.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum