2014. április 19., szombat

[Evangelium] 2014-04-19

2014. április 19. – Nagyszombat, Húsvét vigíliája

Szombat elmúltával, a hét első napján pirkadatkor Mária Magdolna és a
másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. És íme, nagy földrengés támadt:
Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült.
Olyan volt a tekintete, mint a villám, a ruhája pedig fehér, mint a hó. Az
őrök reszketni kezdtek félelmükben, és szinte halálra váltak. Ekkor
megszólalt az angyal, és ezt mondta az asszonyoknak: „Ne féljetek! Tudom,
hogy a megfeszített Jézust keresitek Ő nincs itt, mert feltámadt, amint
megígérte. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt! És siessetek,
mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és
előttetek megy Galileába. Ott viszontláthatjátok őt! Íme, én megmondtam
nektek!" Erre elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futottak, hogy
megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme, egyszerre csak Jézus jött velük
szemben, és megszólította őket: „Üdv nektek!" Ők pedig odasiettek hozzá,
leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk:
„Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek
Galileába, mert ott viszontláthatnak engem."
Mt 28,1-10

Elmélkedés:

Húsvéti jelek
Szent Ágoston az Isten városa című művében a húsvéti eseményekkel
kapcsolatban azt állítja, hogy három egészen hihetetlen dolog történt.
Elsőként Jézus feltámadását és mennybemenetelét említi, mint emberileg
felfoghatatlan, eseményt. Másodikként arról ír, hogy mennyire hihetetlen
az, hogy emberek egyáltalán hittek ebben a két eseményben. Majd pedig
harmadszorra azt fejtegeti, hogy mennyire elképzelhetetlen, hogy az
apostolok igehirdetését, azaz a tanulatlan emberek tanítását hallgatva
voltak emberek, akik hittek Jézus feltámadásában és mennybemenetelében.
Szent Ágoston gondolatmenetét folytatva hozzátehetjük: mennyire
hihetetlen, hogy 2000 évvel az események után is vannak emberek, akik
hisznek abban, hogy Jézus valóban feltámadt a halálból és feltámadását
követően visszatért a mennybe. És bármennyire is ámulatba ejtő mindez,
valóban igaz. Főleg, ha hozzátesszük azt is, hogy ezért az igazságért az
évszázadok során hányan áldozták életüket, vállalták a vértanúságot. Ami
ennyire hihetetlen, annak igaznak kell lennie.
Teljesen jogos, hogy az eseményekre magyarázatot és bizonyítékot keresünk.
E vágyunkkal nem vagyunk egyedül. Jézus holttestének eltűnésére
magyarázatot kerestek egykor a sír őrzésével megbízott katonák és a zsidó
vallási vezetők. A másik oldalon állnak a temetéskor elmaradt balzsamozást
vasárnap hajnalban elvégezni szándékozó asszonyok és az apostolok,
valamint a tanítványok, de ők is ugyanerre a kérdésre keresik a választ.
Mindenki azt szeretné tudni, hová tűnt a keresztről való levételt követően
sziklasírba helyezett Jézus teste. Haláláról meggyőződtek, semmi kétség
nem fért ahhoz, hogy ennyi szenvedés és kínzás után meghalt. Semmi kétség
nem fér hozzá, hogy testét elhelyezték a sziklasírban. Hová tűnt mégis? Mi
történhetett?
Magyarázat és bizonyíték helyett jeleket találunk. A legfontosabb jel maga
az üres sír. És jel az elhengerített kő, a feltámadást hírül hozó angyal,
a sírban maradt gyolcslepel. Az evangéliumok sajátos vonása, hogy a
jeleknek célja van. Isten az emberek számára jeleket hagy hátra. A
jeleknek az a célja, hogy az emberek higgyenek, eljussanak a hitre. Itt
találkozunk egy érthetetlen, hihetetlen dologgal: ugyanazokat a jeleket,
például az üres sírt látva a katonák nem hisznek, az asszonyok és később
az apostolok viszont igen.
A húsvéti vigília szertartás az esztendő folyamán minden bizonnyal
jelekben, jelképekben leggazdagabb liturgiánk. A szertartás kezdetén a
sötétben fellobbanó tűzzel találkozunk. A világosság megtöri a sötétséget.
A fény eloszlatja az ember félelmeit. A húsvéti gyertya lángja Krisztus
feltámadását hirdeti, beragyogja a templomot, világosságra vezet minket. A
szertartás második részeként Isten üzenetének jelével találkozunk.
Összefoglalása ez az üdvtörténetnek, a teremtéstől kezdve a világ
újjáteremtéséig Krisztus feltámadásában. Ezután találkozunk a víz jelével,
amely a megújulást, az újjászületést jelenti. A keresztelés, illetve a
keresztségi fogadalom megújítása egészen személyesen érint bennünket,
hiszen ez már a mi személyes válaszunk Istennek, aki szólt hozzánk.
Mennyire nehezen akarjuk meglátni, észrevenni a jeleket. Mennyire nehezen
akarunk hinni a jeleknek. Mennyire nehezen értjük meg, hogy a kereszt a
megváltás jele, a feltámadás a mi üdvösségünk jele. Mennyire nehezen
akarunk hinni. Krisztus feltámadása az újjászületés forrása számunkra.
Hiszek-e a feltámadásban?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, indíts el engem az üres sír megtalálásának útján! Indíts el a
feltámadásba vetett hit útján! Ébressz bennem hitet a jelek láttán!
Erősítsd hitemet a tanúk és apostolok vallomása által! Tedd szilárddá
hitemet a veled való találkozás alkalmával! Hiszem, hogy kereszthalálod
bűneim bocsánatát érdemelte ki. Hiszem, hogy haláloddal és feltámadásoddal
Isten üdvözítő terve teljesedett be. Alakítsa át életemet a feltámadásba
vetett hit és tegyen engem is apostollá, a feltámadás hirdetőjévé!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140419.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. április 18., péntek

[Evangelium] 2014-04-18

2014. április 18. – Nagypéntek

Abban az időben Jézus kiment tanítványaival a Kedron völgyén túlra, ahol
egy kert volt, s bement oda tanítványaival. Ezt a helyet ismerte Júdás is,
aki őt elárulta, mert Jézus gyakran járt ide tanítványaival. Júdás kapott
egy csapat katonát, valamint a főpapoktól és a farizeusoktól szolgákat, és
kiment velük oda lámpákkal, fáklyákkal, fegyverekkel fölszerelkezve. Jézus
tudott mindent, ami rá várt. Eléjük ment tehát és megkérdezte tőlük: „Kit
kerestek?" Azok ezt válaszolták: „A názáreti Jézust." Jézus erre így
szólt: „Én vagyok." Júdás is ott volt köztük, aki elárulta. Mikor azt
mondta nekik: „Én vagyok", meghátráltak és a földre estek. Ezért újra
megkérdezte tőlük: „Kit kerestek?" Azok ezt válaszolták: „A názáreti
Jézust." Erre Jézus így szólt: „Megmondtam már, hogy én vagyok. Ha tehát
engem kerestek, engedjétek el ezeket!" Így beteljesedett, amit korábban
megmondott: „Senkit sem veszítettem el azok közül, akiket nekem adtál."
Simon Péternél volt egy kard. Kirántotta, és a főpap szolgájára sújtott
vele: levágta a jobb fülét. A szolgának Malkusz volt a neve. De Jézus
rászólt Péterre: „Tedd vissza hüvelyébe kardodat! Ne igyam ki talán a
kelyhet, amelyet az Atya adott nekem?"
Ekkor a csapat, az ezredes és a zsidó szolgák elfogták Jézust, és
megkötözték. Először Annáshoz vezették, mert ő apósa volt Kaifásnak, aki
abban az évben főpap volt. Ő adta a zsidóknak azt a tanácsot, hogy jobb,
ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte
Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, ezért bemehetett Jézussal
a főpap udvarába, Péter meg kint várakozott a kapu előtt. A másik
tanítvány, aki ismerőse volt a főpapnak, visszajött, szólt a kapuban
őrködő lánynak, és bevitte Pétert. A kaput őrző szolgáló közben
megjegyezte: „Talán te is ennek az embernek a tanítványai közül vagy?" Ő
azt felelte: „Nem vagyok!" Mivel hideg volt, a szolgák és a fegyveresek
tüzet raktak, hogy fölmelegedjenek. Péter is köztük álldogált, és
melegedett. A főpap eközben tanítványai és tanítása felől faggatta Jézust.
Jézus ezt válaszolta neki: „Én a világhoz nyíltan beszéltem. Mindig a
zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahova minden zsidónak bejárása
van. Titokban nem mondtam semmit. Miért kérdezel hát engem? Kérdezd
azokat, akik hallották, amit beszéltem. Íme, ők tudják, hogy miket
mondtam!" E szavakra az egyik ott álló szolga arcul ütötte Jézust, és így
szólt: „Így felelsz a főpapnak?" Jézus ezt mondta neki: „Ha rosszul
szóltam, bizonyítsd be a rosszat, ha viszont jól, akkor miért ütsz engem?"
Ekkor Annás megkötözve elküldte őt Kaifás főpaphoz.
Simon Péter még mindig ott állt, és melegedett. Újra megkérdezték tőle:
„Talán te is az ő tanítványai közül vagy?" Ő így felelt: „Nem vagyok!" A
főpap egyik szolgája, aki rokona volt annak, akinek Péter levágta a fülét,
megjegyezte: „Nem téged láttalak én a kertben ővele?" De Péter ismét
tagadta; és ekkor mindjárt megszólalt a kakas.
Kaifástól tehát elvezették Jézust a helytartóságra. Kora reggel volt. A
zsidók nem mentek be a helytartóságra, hogy tisztátalanná ne váljanak, és
elkölthessék a húsvéti bárányt. Ezért Pilátus jött ki hozzájuk, és
megkérdezte: „Mivel vádoljátok ezt az embert?" Azok azt felelték: „Ha nem
volna gonosztevő, nem adtuk volna őt a kezedbe!" Pilátus ezt mondta:
„Vigyétek el, és ítélkezzetek fölötte ti a saját törvényetek szerint!" A
zsidók ezt válaszolták neki: „Nekünk senkit sem szabad megölnünk!" Így
beteljesedett, amit Jézus arról mondott, hogy milyen halállal fog
meghalni. Pilátus visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és
megkérdezte tőle: „Te vagy-e a zsidók királya?" Jézus így válaszolt:
„Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?" Pilátus ezt
felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe.
Mit tettél?" Ekkor Jézus így szólt: „Az én országom nem ebből a világból
való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének,
hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való."
Pilátus megkérdezte: „Tehát király vagy?" Jézus így felelt: „Te mondod,
hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy
tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a
szavamra!" Erre Pilátus azt mondta: „Mi az igazság?" E szavak után Pilátus
újra kiment a zsidókhoz és ezt mondta nekik: „Én semmi vétket sem találok
benne. Szokás azonban nálatok, hogy húsvétkor valakit szabadon bocsássak.
Akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát?" De ők ismét
kiáltozni kezdtek: „Ne ezt, hanem Barabást!" Barabás rabló volt.
Ekkor Pilátus fogta Jézust, és megostoroztatta. Akatonák tövisből koszorút
fontak, a fejére tették, és bíborszínű köntöst adtak rá. Azután eléje
járultak, és így gúnyolták: „Üdvöz légy, zsidók királya!" És közben arcul
verték. Pilátus ezután újra kiment, és így szólt hozzájuk: „Íme, elétek
vezetem őt, hogy megtudjátok: nem találok benne semmi vétket." És kijött
Jézus, töviskoronával, bíborruhában. Pilátus pedig így szólt: „Íme, az
ember!" A főpapok és a szolgák, mihelyt meglátták őt, kiáltozni kezdtek:
„Feszítsd meg! Feszítsd meg!" Pilátus azt mondta nekik: „Vigyétek,
feszítsétek őt ti keresztre, mert én semmi vétket sem találok benne!" De a
zsidók ezt felelték: „Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell
halnia, mert Isten fiává tette magát!" Amikor Pilátus meghallotta ezt, még
jobban megijedt. Visszament a helytartóságra, és újra megkérdezte Jézust:
„Honnan való vagy?" De Jézus nem válaszolt neki semmit. Erre Pilátus azt
mondta neki: „Nem felelsz nekem? Talán nem tudod, hogy hatalmam van arra,
hogy megfeszítselek, vagy arra, hogy elbocsássalak?" Erre Jézus azt
mondta: „Semmi hatalmad sem volna fölöttem, ha onnan felülről nem kaptad
volna. Ezért annak, aki engem a kezedbe adott, nagyobb a bűne."
Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa Jézust. A zsidók
azonban ezt kiáltozták: „Ha szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja.
Mert mindaz, aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak." E
szavak hallatára Pilátus kivezet- tette Jézust, maga pedig a bírói székbe
ült a kövezett udvaron, amelyet héberül Gabbatának hívnak. A húsvéti
készület napja volt, a hatodik óra körül. Így szólt a zsidókhoz: „Íme, a
királyotok!" De azok így kiáltoztak: „El vele, el vele! Feszítsd meg!"
Pilátus megkérdezte: „Keresztre feszíttessem a királyotokat?" A főpapok
azonban ezt felelték: „Nincs királyunk, csak császárunk!" Erre
kiszolgáltatta nekik, hogy keresztre feszítsék.
Ekkor a zsidók átvették Jézust. A keresztet ő maga vitte, míg oda nem ért
az úgynevezett Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. Ott
keresztre feszítették őt, s két másikat is vele, jobb és bal felől, Jézust
meg középen. Pilátus feliratot is készített, és a keresztfára tétette. Ez
volt ráírva: „A názáreti Jézus, a zsidók királya." A feliratot sokan
olvasták a zsidók közül, mert az a hely, ahol Jézust megfeszítették, közel
volt a városhoz. Héberül, latinul és görögül volt felírva. A zsidó főpapok
kérték Pilátust: „Ne azt írd: A zsidók királya hanem ahogy ő mondta: A
zsidók királya vagyok". Pilátus azonban ezt válaszolta: „Amit írtam,
megírtam."
A katonák pedig, miután Jézust keresztre feszítették, fogták a ruháit,
négyfelé osztották, mindegyik katonának egy részt. Azután a köntöse
következett. A köntös varratlan volt, egy darabból szabva, ezért így
szóltak egymáshoz: „Ezt ne vágjuk szét, inkább vessünk rá sorsot, hogy kié
legyen!" Így beteljesedett az Írás: „Szétosztották maguk között ruháimat,
s a köntösömre sorsot vetettek." A katonák pontosan ezt tették.
Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, Kleofás
felesége, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a
tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!"
Azután a tanítványhoz szólt: „Íme, a te anyád!" Attól az órától fogva
házába fogadta őt a tanítvány.
Jézus tudta, hogy minden beteljesedett. De hogy beteljesedjék az Írás, így
szólt: „Szomjazom." Volt ott egy ecettel telt edény. Belemártottak egy
szivacsot, izsópra tűzték, és a szájához emelték. Mikor Jézus megízlelte
az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!" És fejét lehajtva kilehelte lelkét.
A zsidók pedig, mivel az előkészület napja volt, és a holttestek nem
maradhattak a kereszten, megkérték Pilátust, hogy töresse meg a keresztre
feszítettek lábszárát, és vetesse le őket a keresztről. Az a szombat
ugyanis nagy ünnep volt. Elmentek tehát a katonák, és megtörték a
lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek.
Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték
meg a lábszárát, hanem az egyik katona beledöfte lándzsáját az oldalába.
Ekkor vér és víz folyt ki belőle. Az tanúskodik erről, aki látta ezt, és
az ő tanúságtétele igaz. Jól tudja ő, hogy igazat mond, hogy ti is
higgyetek. Mert mindez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontot
ne törjetek benne!" És ami az Írás más helyén áll: Föltekintenek arra,
akit keresztülszúrtak."
Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt, bár a zsidóktól való
élelmében csak titokban, engedélyt kért Pilátustól, hogy levehesse Jézus
testét. Pilátus megengedte. El is ment, és levette Jézus testét. Eljött
Nikodémus is, aki korábban egyszer éjszaka ment Jézushoz. Hozott mintegy
száz font mirha- és áloékeveréket. Fogták Jézus testét, és fűszerekkel
együtt gyolcsleplekbe göngyölték. Így szokás temetni a zsidóknál. Azon a
helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy kert, a kertben pedig egy új
sírbolt, ahova még nem temettek senkit. Mivel a sír közel volt, a zsidók
készületi napja miatt oda temették Jézust.
Jn 18,1–19,42

Elmélkedés:

Nagypénteki csend
Nagypénteki gondolatainkban, elmélkedésünkben óvatosnak kell lennünk.
Megvan bennünk ugyanis a hajlandóság, hogy Jézus kereszthalálát önmagában
szemléljük és ennek következtében tragédiaként, negatív eseményként éljük
meg. Szerencsésebb, ha az Úr keresztáldozatát úgy szemléljük, mint földi
életének betetőzése, végső fejleménye, illetve a feltámadás fényében
tekintjük.
A kereszthalál és a feltámadás időrendisége nyilvánvaló, a halál
következik be először, aztán a feltámadás kis idő múlva. Ha csak az
időbeli kapcsolatot nézzük, könnyen abba a hibába esünk, hogy túl kell
lennünk a kereszten a feltámadás érdekében. A nagypénteket átvészeljük
valahogy, talán a szigorú böjtöt is megtartjuk, amit az Egyház ajánl e
napra, de jöjjön gyorsan a feltámadás szép húsvéti ünnepe! A lehető
leggyorsabban szűnjön meg a világra és gondolatainkra boruló nagypénteki
sötétség, hogy minél hamarabb örvendezhessünk annak, hogy Krisztus
feltámadt és mi találkozhatunk vele. Felejtsük el az egész szörnyű és
botrányos kereszthalált és koncentráljunk a feltámadásra! Ez a
gondolkodásmód és sietős szándék azonban egy kicsiny, látszólag
jelentéktelen dolgon megbukik: a feltámadt Krisztus testén látszanak a
sebhelyek és éppen ezekről ismerhető fel, hogy ő az. A feltámadt
Krisztussal való találkozások történeteiben az evangélisták azzal a
szándékkal említik meg e sebeket, hogy senki ne gondolja azt, hogy a
kereszthalál egy múltbéli esemény, amelyet elfelejthetünk, és most már
csak a jelenre és a Feltámadott jelenlétére kell figyelnünk. A feltámadt
Krisztus megmutatja sebhelyeit, hogy apostolai meggyőződhessenek arról,
hogy valóban az ő Mesterük áll előttük, aki meghalt a kereszten.
A kereszthalál és a feltámadás között nem csupán időbeli kapcsolat van,
hanem Jézus Krisztus személye köti össze a két eseményt. Ő halt meg a
kereszten és ő támadt fel. Aki meghalt, az részesült a feltámadásban.
Szent Pál apostol így fogalmazza meg ezt az igazságot a korintusiakhoz írt
első levelében: „Krisztus meghalt a bűneinkért az Írások szerint,
eltemették, és harmadnapon feltámadt, az Írások szerint" (1Kor 15,3-4).
Az események másik összekötő kapcsa az Isten megdicsőítése. Jézus élete,
halála és feltámadása megdicsőíti az Atyát, dicsőséget szerez Istennek.
Hiába gondolják egyesek, hogy legyőzhetik Istent, mert szégyent vallanak.
Nem a gonosz győz, hanem Isten. Nem győzedelmeskedik az emberi gonoszság
és gyűlölet, még ha nagypénteken úgy is tűnik egy rövid időre, hanem Isten
győzelme válik nyilvánvalóvá. Jézus tökéletes engedelmessége, a szenvedést
és a halált is vállaló engedelmessége, dicsőséget szerez az Atyának, mert
ennek köszönhetően valósul meg a megváltás isteni terve. A megdicsőülést
azért is érdemes kiemelnünk, mert emberileg kudarcként értékelhető a
kereszthalál. Hiába tanított csodálatos módon Jézus, hiába tett csodákat
isteni erejével, hiába hittek benne oly sokan, az élete, a munkája
kudarccal végződött. Azt is mondhatnák egyesek, hogy hiába volt vele Isten
egész életében, a legfontosabb pillanatban mégis elhagyta és nem mentette
meg a haláltól. Ha így gondolkozunk és így szemléljük a nagypénteki
eseményt, csak erősödik bennünk a tudat, hogy a jó elkerülhetetlenül
kudarcra van ítélve a világon, mert az emberi rosszindulat és gyűlölet
könyörtelenül elnyom minden jó kezdeményezést. A kereszthalált és a
feltámadást összeköti a csend. Abban a pillanatban, amikor Jézus kileheli
lelkét, a világ elnémul. Isten Fia szenvedése, az ártatlan halála láttán
az ember elnémul. Most emberi szó felesleges. Csendesedjünk el, hogy a
feltámadás az öröm szavait adja ajkunkra harmadnapon.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Megfeszített és feltámadt Urunk! Értünk szenvedtél, értünk haltál meg.
Irántunk való szeretetből vállaltad a szenvedést és irántunk való
szereteted nagy jele a kereszt. Utam a kereszthez vezet, amely szereteted
bizonyítéka. Letérdelek, leborulok kereszted előtt, s némán szemlélem a
megváltás titkát, a szeretet titkát, a halál titkát, az újjászületést és
feltámadást rejtő titkot.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140418.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. április 17., csütörtök

[Evangelium] 2014-04-17

2014. április 17. – Nagycsütörtök

Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor
ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik
a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben
történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának
szívében a gondolatot, hogy árulja el őt. Jézus tudta, hogy az Atya
mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza.
Fölkelt hát a vacsora mellől, letette felső ruháját, fogott egy
vászonkendőt és a derekára kötötte. Azután vizet öntött egy mosdótálba, és
mosni kezdte tanítványainak a lábát, majd a derekára kötött kendővel meg
is törölte. Amikor Simon Péterhez ért, az így szólt: „Uram, te akarod
megmosni az én lábamat?" Jézus így felelt: „Most még nem érted, mit
teszek, de később majd megérted". De Péter tiltakozott: „Az én lábamat
ugyan meg nem mosod soha." Jézus azt felelte: „Ha nem moslak meg, nem lesz
semmi közöd hozzám". Erre Péter így szólt: „Uram, akkor ne csak a lábamat,
hanem a fejemet és a kezemet is!" Jézus azonban kijelentette: „Aki
megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Ti
tiszták vagytok, de nem mindnyájan." Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja,
azért mondta: „Nem vagytok mindnyájan tiszták." Miután megmosta lábukat,
fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk:
„Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok
engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester
megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát
adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg."
Jn 13,1-15

Elmélkedés:

Egyetlen áldozat
Boldog Kalkuttai Teréz anyától származik a következő, papoknak szóló
figyelmeztetés, felszólítás: „Úgy végezd ezt a szentmisét, mintha első
szentmiséd volna! Úgy mutasd be, mintha utolsó szentmiséd volna! És úgy
ünnepeld ezt a szentmisét, mintha életed egyetlen szentmiséje volna!"
Istennek hála a papok többsége éveken, évtizedeken keresztül végzi
szolgálatát, s mutatja be mindennap a szentmisét élete utolsó napjáig, s
nem csupán egyetlen alkalommal pappá szentelése után. Az említett Teréz
anyától származó jó tanács és kérés mégis igaz minden szentmisére, s jó,
ha minden pap ilyen lelkülettel ünnepli az eucharisztiát, hogy az valóban
Istennek tetsző szolgálat legyen és a hívek lelki épülését szolgálja.
Jézus nagycsütörtöki utolsó vacsoráját joggal tartjuk szentmisének, a
szentmise mintájának. Ezen vacsora alkalmával a kenyeret az ő testeként, a
bort az ő véreként adta apostolainak. Ez az első átváltoztatás, amely az
Úr parancsának megfelelően a felszentelt papság által minden szentmisében
megújul, megismétlődik, Krisztus áldozata jelenvalóvá válik. Az utolsó
vacsora cselekedete Jézus számára az első, az utolsó és az egyetlen volt.
Éppen annak érdekében rendelkezett úgy, hogy emlékezetére megismételjük,
jelenvalóvá tegyük áldozatát, hogy az idők végezetéig részesüljenek a
benne hívők a testévé és vérévé változtatott kenyérből és borból, mint az
örök élet táplálékából.
Amikor Jézus egyetlen áldozatáról beszélünk, akkor nem szabad önmagában
szemlélnünk az utolsó vacsorán végzett cselekedetét, hiszen az szorosan
összetartozik az ő kereszthalálával, önmaga feláldozásával. Tulajdonképpen
nem is beszélhetünk két áldozatról, az utolsó vacsora áldozatáról és a
keresztáldozatról, mert olyan szoros egység van köztük. Jézus áldozata az
Atyának való önfelajánlás. Miért szükséges az áldozat-jelleg kiemelése? Ha
egy ember valakinek az életét igyekszik megmenteni, de ez az ő életébe
kerül, akkor hősnek nevezzük. Ha valakinek kioltják az életét azért, mert
ragaszkodott egy igazsághoz vagy hitéhez, és a halálos fenyegetések
ellenére sem volt hajlandó megtagadni azt, akkor vértanúnak nevezzük. Ha
pedig Isten hal meg az emberekért, akkor az valódi áldozat. Jézust ne
nevezzük hősnek vagy vértanúnak, mert az ő önfeláldozása több ennél. Ha
csak valóságos ember lett volna, akkor mondhatnánk, hogy hős volt, de
mivel valóságos Isten is, helyesebb áldozatról beszélnünk. Cselekedete
engesztelő áldozat, amelyet az Atya kér Fiától és a Fiú felajánl Atyjának.
Megváltó áldozat, amelyben nekünk adja testét és értünk hal meg a
kereszten.
Kezdő papként többször elkövettem azt a hibát az igehirdetés során, hogy
pontatlanul fogalmaztam. Például így: „Az Oltáriszentségben az Úr a saját
testét adja oda. Vagy: Jézus meghalt a kereszten." Mennyire félrevezető ez
a megfogalmazás! Mennyire személytelen. Mintha semmi közünk nem volna
hozzá. Jézus meghozza áldozatát, az Atya elfogadja, és így kerek a
történet. Ez egy tévedés. Valójában Jézus értünk hozza meg áldozatát,
amelyet felajánl az Atyának, nekünk adja testét az Oltáriszentségben,
értünk szenved és értünk hal meg a kereszten.
Amikor az elkövetkezendő napokban részt veszünk a nagycsütörtök esti
szentmisén, a nagypénteki szertartáson, a húsvéti vigílián és a
húsvétvasárnapi ünnepi szentmisén, ne érezzük magunkat kívülállónak! Úgy
hallgassuk a felolvasott szentírási részeket, hogy azokban mi is benne
vagyunk. Gondoljunk arra, hogy Krisztus értem halt meg, nekem adja önmagát
az Oltáriszentségben.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Kérdések százai forognak fejemben, amikor az utolsó vacsora
asztalánál ülök. Alig fogom fel szavaid értelmét, alig értem cselekedeteid
jelentését. Szolgaként hajolsz le, hogy megmosd az apostolok lábát és az
én lábamat. Saját testedet és véredet adod a kenyérben és a borban az
apostoloknak és adod nekem. Olyan dolgokat teszel, amit egyetlen más ember
nem tesz. Isteni erőddel szembeszállhatnál azokkal, akik elfognak,
elítélnek, bántalmaznak, de nem teszed, s én nem értem szelídséged.
Meghalsz a kereszten, de előtte azokért imádkozol, akik megölnek, s én nem
értem, miért kellett így meghalnod. Csak annyit sejtek most, hogy mindez
értem történik. Talán harmadnap mindent megértek.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140417.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. április 16., szerda

[Evangelium] 2014-04-16

2014. április 16. – Nagyszerda

A betániai vacsora után a tizenkettő közül az egyik, akit karióti Júdásnak
hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: „Mit adtok nekem, ha
kezetekbe juttatom Jézust?" Azok harminc ezüstöt ígértek neki. Ettől
kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik. A
kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel
fordultak Jézushoz: „Hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?" Ő így
felelt: „Menjetek be a városba, egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki:
A Mester üzeni: Közel van az én időm; tanítványaimmal nálad költöm el a
húsvéti vacsorát." A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik,
és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, Jézus a tizenkét
tanítvánnyal asztalhoz telepedett. Miközben ettek, így szólt hozzájuk:
„Bizony mondom nektek, közületek egyvalaki elárul engem!" Erre nagyon
elszomorodtak, és sorra kérdezték őt: „Csak nem én vagyok az, Uram?" Ő így
válaszolt: „Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el engem. Az
Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az Emberfiát
elárulja! Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik!" Erre
Júdás, az áruló is megkérdezte: „Csak nem én vagyok az, Mester?" Ő így
felelt: „Te magad mondtad!"
Mt 26,14-25

Elmélkedés:

Talán mindannyian csalódtunk már emberekben. S bizonyára már mi is
okoztunk csalódást másoknak. A szülők gyermekeikben csalódhatnak, ha azok
hálátlanul viselkednek és semmibe veszik mindazt a szeretetet és
gondoskodást, amit kaptak. A tanárok tanítványaikban csalódhatnak, ha nem
fog rajtuk a nevelés. A házastársak pedig egymásban csalódhatnak, ha
például egyikük megtagadja a hitvesi szeretetet. Minden csalódás mögött a
szeretet visszautasítása, a szeretet elvetése húzódik meg.
Jézus is ilyen értelemben csalódott Júdásban, aki árulásával megtagadta az
Úr szeretetét. A szeretet helyett inkább a pénzt, a gazdagságot
választotta, s ezzel kizárta magát az üdvösségből. Aki egész életében a
rosszat választotta, most beteljesíti választását.
Júdás árulása fordulópontot jelent az események sodrában. Az előzményekben
arról van szó, hogy mindenki megtalálta a helyét, a szereplőkről kiderült,
hogy melyik oldalon állnak, ki az, aki Jézus mellé áll s ki fordul szembe
vele. Miközben a tanítványok Júdás kivételével Mesterükkel vannak, a
háttérben elkezdődik a gonosz terv megvalósítása. Minden készen áll ahhoz,
hogy elkezdődhessen Jézus elítélése.
Érdemes azonban észrevennünk, hogy nem csak az emberi szereplők irányítják
az eseményeket. Minden Isten tervének megfelelően történik, amelyet néha
talán nehéz felismernünk vagy megértenünk. Az isteni szeretet, akarat és
szándék felismerése hitünket feltételezi.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, segíts, hogy helyesen tudjam beosztani az időmet! Add, hogy biztosan
érezzem, mely ügyem nem tűr halasztást! Segíts, hogy mindig időt találjak
a szellemi, lelki feltöltődésre is! Kérlek, segíts, hogy minden esetben a
lehető legjobban készülhessek föl az éppen előttem álló feladatra! Add
meg, Uram, a kegyelmet, hogy akivel csak találkozom, arra úgy tudjak
odafigyelni, és úgy tudjak neki segíteni, mintha Téged; hallgatnálak, és
Neked segítenék!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140416.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. április 15., kedd

[Evangelium] 2014-04-15

2014. április 15. – Nagykedd

Az utolsó vacsorán Jézus mélyen megrendült lelkében, és újból
kijelentette: „Bizony, bizony, mondom nektek, egy közületek elárul engem."
Erre a tanítványok tanácstalanul egymásra néztek, mert nem tudták, kiről
mondta ezt. A tanítványok közül az egyik, akit Jézus szeretett, a vacsora
alatt Jézus mellett ült. Simon Péter intett neki: „Kérdezd meg, kiről
beszél!" Ő Jézushoz fordult, és megkérdezte: „Uram, ki az?" Jézus így
felelt: „Az, akinek a bemártott falatot adom." Ezzel bemártotta a falatot
(a tálba) és karióti Júdásnak, Simon fiának nyújtotta. A falat után
mindjárt belészállt a sátán. Jézus ennyit mondott neki: „Amit tenni
akarsz, tedd meg mielőbb!" Az asztalnál ülők közül senki sem értette,
miért mondta ezt neki Jézus. Egyesek azt hitték, hogy – mivel Júdásnál
volt a pénz – Jézus megbízta: „Vedd meg, amire szükségünk lesz az
ünnepen!" Mások pedig (azt gondolták), hogy adjon valamit a szegényeknek.
Miután Júdás átvette a falatot, azonnal kiment. Éjszaka volt.
Júdás távozása után Jézus ezeket mondta: „Most dicsőült meg az Emberfia,
és az Isten is megdicsőült benne. Ha pedig az Isten megdicsőült benne, az
Isten is meg fogja őt dicsőíteni önmagában, sőt hamarosan megdicsőíti.
Gyermekeim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Keresni fogtok engem, de
amint a zsidóknak megmondottam, most nektek is megmondom: ahová én megyek,
oda ti nem jöhettek." Erre Simon Péter megkérdezte: „Uram, hová mégy?"
Jézus így válaszolt: „Ahová én megyek, oda most nem jöhetsz velem, de
később követni fogsz." Péter azonban erősködött: „Uram, miért ne
követhetnélek most? Az életemet is odaadom érted." Jézus ezt felelte neki;
„Életedet adod értem? Bizony, bizony, mondom neked, mire a kakas
megszólal, háromszor tagadsz meg engem."
Jn 13,21-33. 36-38

Elmélkedés:

Júdás árulása és Péter tagadásának megjövendöléséről olvashatunk a mai
evangéliumban. Az árulás megjövendölése és Júdás távozása az utolsó
vacsoráról azt követően történik, hogy Jézus megmossa tanítványai lábát. A
szolgálat cselekedete a végsőkig ellentétben áll az árulás gaztettével. Az
ellentétet János evangélista fokozza azzal, hogy Jézus maga nyújtja oda a
falatot Júdásnak, amely szintén a szeretet jelének tekinthető. Júdás
távozását a többi apostol nem érti, Jézus viszont ismeri szándékát, hiszen
„jól tudta ő, hogy mi lakik az emberben."
Júdás árulását és Péter tagadását egyaránt értelmezhetjük Jézussal való
szembefordulásként, de mégsem említhetjük a kettőt egy lapon. Júdást belső
gonoszsága és pénzéhsége vezérli, Péter pedig pillanatnyi gyávaságból,
félelemből tagadja, hogy ismeri Jézust és az ő tanítványi köréhez
tartozik. Júdás árulásából nincs visszaút, Péternek viszont lehetősége
lesz Jézus feltámadása után újra megvallani szeretetét.
Jézus halálának közeledése döntési helyzetbe állít. Vajon a sötétség erői
vagy az isteni kegyelem dolgozik bennem? Vajon csak lelkesen beszélek
arról, hogy Jézusnak adom az életem vagy valóban kész vagyok erre? A
cselekedeteim mögött húzódó szándékot jól ismeri az Úr. Az éjsötétben
végzett tetteim indítéka mindig világos számára. A rossz szándék bárkit
könnyen árulóvá tehet!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, irgalmas Atyánk! Hisszük, hogy a szeretet erősebb a bűnnél. A
tőled tanult szeretet vezet bennünket a törekvésben, hogy békében éljünk
veled, a mi Atyánkkal és embertársainkkal. Irgalmas jóságod és megbocsátó
szereteted legyen példa számunkra, hogy mindig készek legyünk szeretetből,
tiszta szívvel megbocsátani. Taníts minket igazi nagylelkűségre!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140415.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. április 14., hétfő

[Evangelium] 2014-04-14

2014. április 14. – Nagyhétfő

Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Itt élt Lázár, akit Jézus
feltámasztott a halálból. Vacsorát rendeztek Jézus tiszteletére. Márta
felszolgált, Lázár pedig ott ült Jézussal a vendégek között. Mária pedig
vett egy font illatos, drága nárduszolajat, megkente vele Jézus lábát,
majd hajával megtörölte. A ház betelt a kenet illatával. Jézus tanítványai
közül az egyik, aki elárulni készült őt, a karióti Júdás, megszólalt:
„Miért nem adtuk el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem
osztottuk szét a szegények között?" Ezt azonban nem azért mondta, mintha
gondja lett volna a szegényekre, hanem mert tolvaj volt: ő kezelte a
pénzt, és az adományokat ellopkodta. Jézus azt mondta neki: „Hagyd békén
őt, hiszen temetésem napjára teszi. Mert szegények mindig lesznek veletek,
én azonban nem leszek mindig veletek." A zsidók közül sokan megtudták,
hogy Jézus Betániában van, és odamentek nemcsak Jézus miatt, hanem hogy
lássák Lázárt, akit feltámasztott a halálból. Ekkor a főpapok
elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mivel miatta a zsidók közül sokan
hittek Jézusban.
Jn 12,1-11

Elmélkedés:

A vendégszeretet szokásos formáját messze felülmúlja Mária (nem Jézus
anyja, hanem Lázár és Márta testvére) cselekedete, amikor a házukba
vendégként betérő Jézus lábát drága olajjal megkeni és hajával törli meg.
Tettét ne értékeljük egyszerű hálaként azért, mert az Úr korábban
feltámasztotta a halálból testvérét, Lázárt, hiszen ennél sokkal többről
van szó. De pazarlásnak se tekintsük, ahogyan ezt az áruló Júdás gondolta.
János evangélista, miként Szent Máté és Szent Márk is írásukban, így
magyarázza az esetet: Mária tette Jézus temetésének előkészülete. Amit
napokkal később nem tudnak megtenni, tudniillik, hogy bebalzsamozzák Jézus
holttestét a sírba helyezés előtt, most Mária megteszi.
Mária és Júdás egymással ellentétes magatartása áll előttünk. Az egyik
oldalon a nagylelkű szeretet, a másikon a szűkkeblű önzés áll. Mária az
őszinte barátság és vendégszeretet jelét mutatja, míg Júdás hazug és
alakoskodó, aki áruló lesz. Mária magatartása az igazi gondoskodás
tanújele, míg Júdás valójában mit sem törődik a szegények gondjával.
Mindketten jól ismerik Jézust, közeli kapcsolatban vannak vele. De a
Mester baráti, illetve tanítványi köréhez való tartozás még nem jelent
feltétlen biztosítékot, hogy jószívvel közeledjünk hozzá.
A nagyböjti idő azt a célt szolgálta, hogy közelebb kerüljek az Úrhoz.
Milyen szándékkal akarok a közelében lenni? Milyen érzések vannak
szívemben iránta?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, te mindenütt jelen vagy. Jézus Krisztusom, Megváltóm, ki oly
közel vagy hozzám szereteteddel, egész napi szétszórtságom után hazahozom
hozzád a szívemet. Nálad vagyok otthon, Istenem és Atyám. A jóért, amelyet
kegyelmeddel cselekedtem, hálát adok neked. Jóságos Istenem, te
ajándékoztad azt nekem. A rosszért, amelyet elkövettem gondolattal,
szóval, cselekedettel és mulasztással, bocsánatodat kérem. Segíts, hogy
jobb legyek!
Szalézi Szent Ferenc

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140414.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. április 13., vasárnap

[Evangelium] 2014-04-13

2014. április 13. – Virágvasárnap

Amikor Jeruzsálemhez közeledve az Olajfák-hegyére, Betfagéba értek, Jézus
elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: „Menjetek előre a szemközti
faluba. Ott mindjárt találni fogtok egy szamarat megkötve, és vele a
csikóját. Oldjátok el és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna valamit,
mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége, és mindjárt elengedi őket." Ez
azért történt, hogy beteljesedjék, amit a próféta jövendölt: Mondjátok meg
Sion lányának: Íme, a királyod érkezik hozzád, Szelíden, szamárháton ülve,
Egy teherhordó állat csikóján.
A tanítványok elmentek s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. Elhozták
a szamarat és a csikóját, letakarták ruháikkal, ő pedig felült rá. A
tömegből nagyon sokan az útra terítették ruháikat, mások ágakat tördeltek
a fákról és az útra szórták. Az előtte járó és az utána vonuló tömeg így
kiáltozott:
Hozsanna Dávid fiának!
Áldott, aki az Úr nevében jön!
Hozsanna a magasságban!
Amikor beért Jeruzsálembe, megmozdult az egész város, és kérdezgették: „Ki
ez?" A tömeg pedig ezt felelte: „Ő a Próféta, Jézus, a galileai
Názáretből."
Mt 21,1-11

Elmélkedés:

Az emberi szándék mögött
A virágvasárnapi szentmise sajátossága, hogy a szertartás ünnepélyes
bevonulással és körmenettel kezdődik. Ennek során történik a barkaágak
megáldása és ekkor olvassuk fel Jézus jeruzsálemi bevonulását (vö. Mt
21,1-11). Ezt követően az igeliturgiában az evangélium helyén Jézus
szenvedéstörténete (passió) hangzik el énekelt vagy olvasott formában (vö.
Mt 26,14 – 27,66).
Mai elmélkedésünk témája legyen a jeruzsálemi bevonulás. A zsidó
szokásoknak megfelelően Jézus minden esztendőben legalább egy alkalommal
elzarándokolt Jeruzsálembe, hogy részt vegyen az ünnepen. Egy ilyen
zarándoklaton vett részt például 12 éves korában, amikor az ünnep után a
városban maradt, Mária és József napokig aggódva keresték, amíg meg nem
találták a templomban az írástudók és tanítók között (vö. Lk 2,41-52).
Nyilvános működése alatt többször is megjelenik a jeruzsálemi templomban,
tanítja a népet és kiűzi a kereskedőket a szent helyről. Nem először
érkezik tehát a városba, de mostani érkezése más, mint a korábbiak, hiszen
ő tudja, hogy ez az utolsó bevonulása, kifelé már úgy jön, hogy keresztjét
hordozza. A város közelében található Olajfák hegyénél megbízza két
tanítványát, hogy a szomszédos faluból hozzanak számára egy szamarat, majd
arra felülve érkezik a városba. E jelképes cselekedetet Máté evangélista
szükségesnek tartja megmagyarázni, s benne a prófétai jövendölések
beteljesedését látja, amelyek a Messiás eljövetelére vonatkoznak. Ezért
idézi Izajás és Zakariás prófétákat, akik így jövendöltek: „Mondjátok meg
Sion lányának: Íme, a királyod érkezik hozzád, szelíden, szamárháton ülve,
egy teherhordó állat csikóján" (Mt 21,5).
Az emberek felismerik a messiási idők jelét, s Jézust királyoknak kijáró
tisztelettel fogadják, faágakkal integetnek, ruháikat terítik elé a föld
porába és Dávid fiaként, azaz Messiásként köszöntik őt. Nehéz megítélnünk,
hogy mennyire őszinte ez a lelkesedés. Az ünnepre készülvén a felfokozott
várakozást a tömeghangulat könnyen a lelkesedés felé segíti. Nem
feledkezhetünk el ugyanis arról, hogy ugyanezt az ünnepre érkező tömeget
néhány nappal később a vallási vezetők könnyen szembefordítják Jézussal,
akinek halálát még a mostani hozsannánál is hangosabban követelik
Pilátustól. A nép, a tömeg könnyen befolyásolható. Pillanatok alatt képes
tűzbe jönni és lelkesedni egy jó ügyért, de ugyanilyen hamar ébred benne a
gyűlölet, a harag, ha valaki ezt akarja felkelteni benne.
A lelkesedés őszinteségére ugyan rákérdezhetünk 2000 év távlatából, de
abban biztosak lehetünk, hogy Jézus nem törődött vele. Az ő fejében már
más gondolatok jártak. Sem az éljenző néptömeg, sem Jézus tanítványai nem
tudhatták akkor még, amit az Úr már tudott: ez az út számára a halálba
vezet. És ő tudatosan vállalta ezt az utat. Eszébe sem jutott, hogy
visszaforduljon, elmeneküljön a városból. Korábban három alkalommal is
beszélt tanítványainak és apostolainak arról, hogy Jeruzsálemben szenvedés
és halál várja, de a mostani bevonuláskor ők nem is sejtik, hogy mindez
most fog bekövetkezni. Jézus viszont tudta, hogy küldetése hamarosan
befejeződik, és nem menekülhet el attól a végső feladattól, amit az Atya
bízott rá, hiszen ez lesz az Atyának való engedelmesség végső jele az ő
részéről.
Az eseményeket látszólag az emberi szándékok, a rosszindulat, a harag, a
gyűlölet irányítják, de mindezek mögött észrevehető Isten akarata, aki
élete feláldozását kéri Fiától.
Jó volna az előttünk álló nagyhét folyamán, a nagycsütörtöki utolsó
vacsora eseményeiben, az elfogatás és az elítélés alkalmával, a szenvedés,
a kereszthordozás és a kereszthalál során erre az isteni szándékra
figyelnünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus! Te mindannyiunkat arra hívsz, hogy legyünk veled életed
utolsó napjaiban, óráiban, legyünk veled a szenvedésben. Nem csupán
szemlélői szeretnénk lenni az eseményeknek, hanem csatlakozunk hozzád.
Szereteted elfogadását akarjuk kifejezni azzal, hogy leülünk melléd az
utolsó vacsora asztalához. Szeretetünket akarjuk kifejezni, amikor
nagypénteken a szent kereszt előtt leborulunk. Szereteted győzelmének
akarunk örvendezni, amikor virrasztva várjuk a feltámadás hajnalát.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140413.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum