2015. február 21., szombat

[Evangelium] 2015-02-21

2015. február 21. – Szombat

Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost,
aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!" A vámos erre fölkelt,
és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy
lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember
telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva
fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a
bűnösökkel együtt esztek és isztok?" Jézus felelt meg nekik: „Nem az
egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy
az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!"
Lk 5,27-32

Elmélkedés:

Az elmúlt napok böjtölésről szóló gondolataihoz új szempontot ad a mai
evangélium. Jézus kijelenti: a bűnösöket jött hívni, hogy megtérjenek. A
kijelentés előzménye Lévi (Máté) meghívása. Egy vámosról van szó, aki a
közvélemény szerint bűnös volt, az idegen, elnyomó, római hatalom
kiszolgálója. A vámszedők, az adóbehajtók köztudottan becsapták az
embereket, hogy így nagyobb haszonra tegyenek szert. Jézus ezt a mindenki
által megvetett, lenézett embert hívja meg, mégpedig nem azért, hogy
jóváhagyja bűnös cselekedeteit, hanem hogy kiszólítsa őt bűnös életéből.
A nagyböjti időszakban Isten minket is kiszólít korábbi, bűnös életünkből.
Felszólít, hogy kezdjünk új életet. Ez az időszak és maga a böjtölés is
megtérésünket, lelki újjászületésünket szolgálja. Itt megértjük, hogy a
böjt az egész ember, a test és a lélek sóvárgása Isten után, a bűnös ember
vágyakozása a megváltó Isten felé. Böjtölésemmel elismerem bűnösségemet és
kifejezem készségemet a megtérésre. Böjtölésemmel kifejezem, hogy Istentől
várom a szabadítást, a megváltást, a felemelkedést, az újjászületést.
Egész testemmel és lelkemmel kiáltok a mélységből, az erőtlenségből, a
tehetetlenségből, a sebezhetőségből, a bűnös élet sötétségéből Istenhez,
hogy teremtsen újjá. Lelkem bűnök okozta sebeit egyedül Isten képes
begyógyítani.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szentséges Atyánk, szenteld meg életünket! Kísérj minket hatalmaddal, hogy
tanúsíthassuk: Te, aki mindenek forrása vagy, egyedüli forrása vagy a
szeretetnek és a szabadságnak. Köszönjük neked az Istennek szentelt élet
ajándékát, mely a hitben téged keres, s a maga egyetemes küldetésében
mindenkit arra hív, hogy a Hozzád vezető utat járja.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-21
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150221.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. február 20., péntek

[Evangelium] 2015-02-20

2015. február 20. – Péntek

Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték
tőle: „Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te
tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?" Jézus így felelt nekik: „Vajon
szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok,
amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek."
Mt 9,14-15

Elmélkedés:

Az ószövetségi idők zsidó hagyományában a böjt megtartása kétféle célt
szolgált. Egyrészt akkor hirdettek az egész nép számára böjtöt, amikor
valamilyen veszélyben Istenhez fordultak segítségért és imádságukat a
böjtöléssel akarták megerősíteni. Másrészt a böjt bűnbánati cselekedet
volt, a bűnösség elismerése és kifejezése annak, hogy vissza kívánnak
térni Isten törvényeinek útjára. E kétféle vonatkozás a zsidó
gondolkozásban szorosan összetartozott: a népet azért éri valamilyen
csapás vagy fenyegetés, mert bűnös és nem él az Istentől kapott törvények
szerint. Ha tehát a böjt megtartásával közelednek Istenhez, el fog múlni a
veszély.
Jézus és a későbbiekben a keresztény gyakorlat új értelmet ad a
böjtölésnek, amely túlmutat a korábbi nagyonis gyakorlatias, haszonelvű
szempontokon. „Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény?"
(Mt 9,15) - teszi fel a kérdést Jézus a mai evangélium szerint, amikor
Keresztelő János tanítványai nehezményezik, hogy Jézus tanítványai nem
tartanak böjtöt, holott ők és a farizeusok tanítványai is megtartják a
böjti szokásokat. Az Úr szemében tehát a böjt szomorúságot, gyászt jelent,
aminek véleménye szerint most, amíg ő a világban van, nincs itt az ideje.
E ponton nyer valójában új értelmet és mély lelki tartalmat a böjt: már
nem a gyász és a szomorúság kifejezése és nem csupán segélykiáltás Isten
felé, hanem a várakozás kifejezése. Böjttel várjuk az Urat, a vele való
találkozást.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Istenem, szívből bánom egész életem minden vétkét, mert ezzel
rászolgáltam büntetésedre; mivel hozzád, legnagyobb jótevőmhöz hálátlan
voltam; különösen pedig azért, mert téged, végtelenül jó Istent ezáltal
megbántottalak!
Ígérem, hogy életemet megjavítom, és többé nem akarok vétkezni. Jézusom,
add ehhez kegyelmedet!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-20
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150220.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. február 19., csütörtök

[Evangelium] 2015-02-19

2015. február 19. – Csütörtök

Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így
szólt a tanítványokhoz: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a
főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad."
Majd így szólt mindnyájukhoz: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát,
vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki meg
akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam,
megmenti azt. Mit használ az embernek, ha a egész világot megnyeri is,
önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?"
Lk 9,22-25

Elmélkedés:

Jézus így tanít a mai evangéliumban: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg
magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem!" (Lk
9,23). E kijelentés egyértelműen kijelöli számunkra nagyböjti lelki
utunkat. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy bizonyos ételek fogyasztásától
megtartóztatjuk magunkat a böjti időben. Nem lehetünk büszkék magunkra, ha
hősies küzdelemben sikerült megállnunk, hogy pénteken nem ettünk húst. De
az sem elegendő, ha az így megtakarított pénzünkön élelmet veszünk és
valamelyik karitatív szervezet nagyböjti segélyakciójához csatlakozva
felajánljuk azt a szegények javára.
Újra fel kell fedeznünk a böjt lelki tartalmát, miként erről már tegnap
szó esett. Újra fel kell fedeznünk a böjtöt, mint hitünk és imádságunk
egyik kifejezési formáját, Istenhez való közeledésünk egyik módját. A böjt
nem lehet öncélú, nem szakíthatjuk el az imádságtól és az adakozástól,
mert ez a három együtt segíti azt, hogy helyreálljon az Istennel való
kapcsolatom és megújítsam embertársaimmal is kapcsolataimat. A böjt azt
jelenti, hogy a testem és a lelkem együtt imádkozik, fordul Istenhez. A
nagyböjti lelki út azt jelenti, hogy felveszem keresztemet és Krisztust
követem. Nagyböjti lelki utam célja, hogy megérkezzek a megváltás
helyszínére, ahová senki más ember, csak egyedül a keresztjét hordozó
Krisztus vezethet el engem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Istenem! Jól tudom, hogy te minden ember szívében elültetted a
szeretetet, az én szívembe is. Taníts engem a helyes szeretetre, az
önfeláldozó szeretetre, az önzetlen szeretetre. A szeretet hassa át életem
és minden cselekedetem! A szeretet mindennapi gyakorlásában találjam meg
életem értelmét! A szeretet törvénye érintsen meg engem isteni
kegyelemként!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-19
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150219.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. február 18., szerda

[Evangelium] 2015-02-18

2015. február 18. – Hamvazószerda

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Vigyázzatok!
Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei
Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne
kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel már
meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal kezed,
mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor
Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig
imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az
emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni!
Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj
be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz!
Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne
legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az
emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg
is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd
meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki
a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Mt 6,1-6.16-18

Elmélkedés:

A tavaszi hónapok során, a húsvét előtti időben a sajtóban gyakran
találkozunk fogyókúrareceptekkel, koplalókúra ajánlatokkal, méregtelenítő
étrendekkel, tavaszi tisztítókúrával és hasonlókkal. Orvosok és
táplálkozási szakemberek hangsúlyozzák ezek jótékony hatását az emberi
szervezetre. Talán az is elmondható, hogy évről évre egyre többen vannak a
téma iránt érdeklődők, folyamatosan gyarapszik a tavaszi méregtelenítők
tábora.
A vallásos ember a húsvétot megelőző nagyböjti időszakban hasonló dolgokat
tesz, bizonyos ételeket nem fogyaszt, és ezt böjtnek nevezi. A böjtölés
vallásos cselekedet, amely azonban nem csupán a testre irányul, hanem
lelki tartalmat is hordoz, a lélek megújulására irányul. Éppen ez a lelki
tartalom különbözteti meg a böjtöt a fogyókúrától. Vajon miért figyelt fel
a világ az elmúlt években a tavaszi méregtelenítés fontosságára? Talán
azért, mert az Egyház kissé megfeledkezett a böjt évszázados
hagyományáról? Talán azért, mert a vallásos emberek életében háttérbe
szorult a böjtölés? Ha korunk orvostudománya újra felfedezi és elismeri a
böjt jótékony, gyógyító hatásait, talán eljött az ideje, hogy vallásos
emberként mi is felfedezzük a böjtölés testünket és lelkünket gyógyító
hatását.
A mai nappal, hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjt. Tekintsük ezt lelki
útnak!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk hivatva,
hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk.
És minden egyes tagnak öröktől fogva meghatároztad a maga feladatát,
számolva minden ember adottságával.
Ebben a rendben örök előrelátásoddal részemre is kijelöltél egy helyet,
ahol szolgálnom kell.
Uram, készen állok erre a szolgálatra! Kívánj tőlem akár csöndes,
hangtalan munkát, akár hősi elszántságot, nagy áldozatokat: követlek,
Uram!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-18
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150218.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. február 17., kedd

[Evangelium] 2015-02-17

2015. február 17. – Kedd

A tanítványok egy alkalommal áthajóztak a Genezáreti-tavon. Elfelejtettek
kenyeret vinni magukkal, és csak egy kenyerük volt a bárkában. Jézus a
lelkükre kötötte: „Vigyázzatok! Óvakodjatok a farizeusok és Heródes
kovászától!" Ők egymás közt arról beszélgettek, hogy nem hoztak magukkal
kenyeret. Jézus észrevette, és így szólt: „Mit tanakodtok azon, hogy nincs
kenyeretek? Még most sem értitek, és nem fogjátok föl? Még mindig
érzéketlen a szívetek? Van szemetek, és nem láttok? Van fületek, és nem
hallotok? Nem emlékeztek arra, hogy amikor öt kenyeret megtörtem ötezer
embernek, hány tele kosár maradékot szedtetek össze?" Azt válaszolták:
„Tizenkettőt." „És amikor hetet törtem meg négyezer embernek, hány tele
kosár maradékot szedtetek össze?" Azt felelték: „Hetet." Erre újra
megjegyezte: „Hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek?"
Mk 8,14-21

Elmélkedés:

Ha a tegnapi evangélium kapcsán elcsodálkoztunk a farizeusok
hitetlenségén, akkor még inkább meglepődünk a mai szövegrészen, amelyben
maga Jézus nevezi érzéketlennek, értetlennek tanítványait. A
kenyérszaporításra adott válasz a farizeusok részéről az, hogy újabb
csodát akarnak, de kérésük hitetlenségükről árulkodik. A tanítványok
reakciója sem sokkal jobb a kenyérszaporítás csodájára, hiszen kevésnek
tartják a náluk lévő egyetlen kenyeret. Pedig ők látták, miként lett a
néhány kenyérből oly sok, hogy több ezer ember jóllakhatott belőle.
A történetből láthatjuk, hogy a tanítványok csak lassan, fokozatosan
jutnak el a hitre. Jézus nem megszégyeníteni akarja őket, hanem arra hívja
fel figyelmüket, hogy vegyék észre cselekedeteinek, csodáinak
jelentőségét. Vegyék észre, értsék meg, hogy a csodák a messiási idők
jelei. Az Úr arra akarja nevelni őket, hogy higgyenek benne. Ha ő egyszer
képes volt csodát tenni, akkor más alkalommal is képes rá, tehát a
tanítványoknak nincs okuk aggodalmaskodásra az ennivaló miatt. Ugyanakkor
nem csak a testi táplálékot köszönhetjük az isteni gondviselésnek, hanem a
lelki táplálékot is ő adja nekünk. Fogadjuk el az Úr kezéből a megszentelt
kenyeret, az Oltáriszentséget, amely valóban az ő teste, lelkünk
tápláléka.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Add meg nekem, Uram, hogy minden evilági dolognak meghaljak, és e világban
vessenek meg engem, s ne tudjanak rólam a te szereteted miatt! Add, hogy
minden kívánságok fölött benned nyugodjon meg, s benned béküljön meg a
szívem! Hiszen te valóban a szívek békéje vagy, egyedül te vagy a
nyugalom, rajtad kívül minden durva és nyugtalan.
Canisius Szent Péter

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-17
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150217.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Tájékoztatni szeretnélek benneteket az evangelizációs ház épüléséről. A
munkálatok a kedvező januári időjárásnak köszönhetően jó ütemben haladnak.
A szépen magasodó falakat megtekinthetitek a www.szentmartonhaz.hu
oldalon.

A Szent Márton ház felszentelését a 2015 novemberében kezdődő Szent Márton
év megnyitása idejére tervezem. 2015 novemberétől egyházmegyénkre irányul
majd a világ figyelme, mert ekkor kezdődik a Szent Márton év. A jubileumi
év kezdete kiváló alkalmul szolgálna a Szent Márton evangelizációs ház
felszenteléséhez, és a gyermekeknek, fiataloknak, családoknak és időseknek
egyaránt szolgáló evangelizációs programok megkezdéséhez e helyen. Ez az
evangelizációs ház nem csupán a helyi egyházi közösség javát szolgálja,
hanem az általam szervezett vagy tartandó evangelizációs programokra
szeretettel várok majd mindenkit az ország bármely területéről.

Ahhoz, hogy ez sikerüljön, a következő építési ütemtervet kellene
tartanunk:
2015. április végére: szerkezetkész állapot (alap, tartófalak, födémek és
tető). Ennek költsége: 24 millió Ft.
2015. augusztus végére: külső szigetelés, nyílászárók, fűtés-, víz- és
villanyszerelés. Költség: 21 millió Ft
2015. október végére: belső munkálatok, burkolás, festés. Költség: 9,4
millió Ft.

Tudnotok kell, hogy pályázati lehetőség, valamint állami vagy egyházi
támogatás ilyen jellegű beruházásra nincs. Korábban is rátok, az
e-vangélium olvasók jóindulatára számítottam, miként mostani munkánkban
is. Hiszek abban, hogy alulról jövő, fokozatosan épülő evangelizációs
szolgálatomat e közösség tagjai erkölcsileg és anyagilag egyaránt
támogatják. És hiszek abban is, hogy e virtuális közösség tagjainak
összefogása egy valóságos evangelizációs házat hozhat létre, ha az
eredmény érdekében valóban sokan hoznak egy kis áldozatot. A munka
nagyságrendje miatt szükség van arra, hogy az elmúlt évek során a
különféle evangelizációs és karitatív programokat támogató olvasóim
mellett mások is csatlakozzanak az adakozókhoz.

Nagy örömömre szolgál, hogy az eddigi adományok az első szakasz
költségének közel felét biztosítják. Kérem, segítsétek továbbra is a ház
épülését! Egy négyzetméternyi cserép (2800 Ft), egy lámpa (4500 Ft) vagy
akár egy radiátor (15000 Ft) ára már tényleges segítséget jelent.

Az adományozók nevét (kivéve a névtelenséget kérőkét) a honlapon
közzétesszük. Mivel személyesen nem tudom mindenkinek megköszönni
adományát, ilyen módon fejezem ki köszönetemet, és így jelzem, hogy
adománya megérkezett. "Ha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad, ki
építi azt" (127. zsoltár). Legyen öröm mindannyiunk számára, hogy az Úrral
együtt építhetjük meg a Szent Márton házat! A dicsőség pedig legyen az
Úré!
A nagylelkűséget sokszorosan jutalmazó Isten áldását kérem rátok és
szeretteitekre!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. február 16.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük számára közcélú adományukról igazolást kérnek, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék ezen igényüket. Köszönöm!

Tied a döntés hétvége 20-30 év közötti fiataloknak

Ha 20 és 30 év közötti vagy, és szeretnéd önmagad jobban megismerni, akkor
itt a helyed!
A hétvége során lehetőséged lesz egy utat bejárni néhány fiatallal és
felnőttel együtt, akik személyes életüket osztják meg veled. Társaiddal
együtt gondolkodhatsz, és közösen felfedezhetitek, hogyan lehet egymással
boldogulni. Úgy véled, hogy nem vagy okos, jóképű és kedves, aki pedig
mindig szerettél volna lenni; vagy összevesztél a legjobb barátoddal;
esetleg a szüleid néha mást gondolnak, mint amit te szeretnél? Nem tudod,
hogyan tudnád megszerettetni magad másokkal? Hogyan viszonyulj a
szerelemhez? Dönts egy tudatosabb életvezetés mellett! Tiéd a döntés!

Időpont: február 27-től március 1-ig (péntek estétől vasárnap délutánig,
Budapesten)

Jelentkezés: tiedadontes (kukac) gmail.com

További információ: http://sites.google.com/site/tiedadontes
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. február 16., hétfő

[Evangelium] 2015-02-16

2015. február 16. – Hétfő

Egy alkalommal farizeusok mentek Jézushoz, és vitatkozni kezdtek vele. Égi
jelet kértek tőle, mert próbára akarták tenni. Ő lelke mélyéből
felsóhajtott, és így szólt: „Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony mondom
nektek: ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet." Ezzel otthagyta őket.
Ismét hajóba szállt, és átkelt a Galileai-tó túlsó partjára.
Mk 8,11-13

Elmélkedés:

Az elmúlt hetek során Jézus csodáit ismertük meg az evangéliumból,
különösen is az ő csodás gyógyításait. Láttuk, hogy a csodákhoz két
irányból kapcsolódik a hit: egyrészt a csodát megelőzi a hit, azaz a
gyógyulni vágyó személy előzetesen kifejezi Jézusba, az Isten Fiába vetett
hitét, másrészt a csodákat látva sok emberben hit ébred. Láttuk azt is,
hogy a csodák jelek, amelyek Isten országának eljövetelét igazolják,
valamint azt, hogy Jézus valóban Isten, hiszen emberi ereje kevés volna
ilyen tettek véghezviteléhez.
Mindezek után mi is meglepődünk a farizeusok kérésén, miszerint Jézus
mutasson nekik égi jelet. Sem a gyógyítások, sem a kenyérszaporítás jele
nem volt elég számukra. Feltehetően egy olyan újabb csodára gondolhattak,
amely még egyértelműbb módon bizonyítja Jézus istenségét. Az evangélista
szerint nem a jószándék vezette őket, azaz nem a hitre szerettek volna
eljutni az égi jel láttán, hanem próbatétel elé akarták állítani Jézust,
aki reményeik szerint mégsem tudja igazolni előttük isteni hatalmát.
Aki egy csoda láttán nem hisz, annak lehet ezer csodát mutatni, akkor sem
fog hinni. A farizeusok hitetlensége a mi Urunkat is elkeseríti, csalódást
jelent számára. A tanulság talán az lehet számunkra, hogy ne kérjünk
Istentől különleges dolgokat, hanem vegyük észre napjainkban tett csodáit!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, taníts meg engem arra, hogy a legkisebb dolgokban is
felfedezzem az igazi öröm, az igazi boldogság forrását! A szegénység, a
nélkülözés, a szomorúság és az üldöztetés nem lehet akadály számomra, hogy
feléd közeledjek. Sőt, éppen ellenkezőleg, ezek segítenek a leginkább
abban, hogy megtaláljalak Téged, s benned boldogságomat. Érzem közelséged,
érzem gondviselésed, érzem irgalmadat, érzem jóságodat, érzem szereteted,
s ez nekem a boldogság. Jézusom, veled mindenkinél boldogabb vagyok.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-16
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150216.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Tájékoztatni szeretnélek benneteket az evangelizációs ház épüléséről. A
munkálatok a kedvező januári időjárásnak köszönhetően jó ütemben haladnak.
A szépen magasodó falakat megtekinthetitek a www.szentmartonhaz.hu
oldalon.

A Szent Márton ház felszentelését a 2015 novemberében kezdődő Szent Márton
év megnyitása idejére tervezem. 2015 novemberétől egyházmegyénkre irányul
majd a világ figyelme, mert ekkor kezdődik a Szent Márton év. A jubileumi
év kezdete kiváló alkalmul szolgálna a Szent Márton evangelizációs ház
felszenteléséhez, és a gyermekeknek, fiataloknak, családoknak és időseknek
egyaránt szolgáló evangelizációs programok megkezdéséhez e helyen. Ez az
evangelizációs ház nem csupán a helyi egyházi közösség javát szolgálja,
hanem az általam szervezett vagy tartandó evangelizációs programokra
szeretettel várok majd mindenkit az ország bármely területéről.

Ahhoz, hogy ez sikerüljön, a következő építési ütemtervet kellene
tartanunk:
2015. április végére: szerkezetkész állapot (alap, tartófalak, födémek és
tető). Ennek költsége: 24 millió Ft.
2015. augusztus végére: külső szigetelés, nyílászárók, fűtés-, víz- és
villanyszerelés. Költség: 21 millió Ft
2015. október végére: belső munkálatok, burkolás, festés. Költség: 9,4
millió Ft.

Tudnotok kell, hogy pályázati lehetőség, valamint állami vagy egyházi
támogatás ilyen jellegű beruházásra nincs. Korábban is rátok, az
e-vangélium olvasók jóindulatára számítottam, miként mostani munkánkban
is. Hiszek abban, hogy alulról jövő, fokozatosan épülő evangelizációs
szolgálatomat e közösség tagjai erkölcsileg és anyagilag egyaránt
támogatják. És hiszek abban is, hogy e virtuális közösség tagjainak
összefogása egy valóságos evangelizációs házat hozhat létre, ha az
eredmény érdekében valóban sokan hoznak egy kis áldozatot. A munka
nagyságrendje miatt szükség van arra, hogy az elmúlt évek során a
különféle evangelizációs és karitatív programokat támogató olvasóim
mellett mások is csatlakozzanak az adakozókhoz.

Nagy örömömre szolgál, hogy az eddigi adományok az első szakasz
költségének közel felét biztosítják. Kérem, segítsétek továbbra is a ház
épülését! Egy négyzetméternyi cserép (2800 Ft), egy lámpa (4500 Ft) vagy
akár egy radiátor (15000 Ft) ára már tényleges segítséget jelent.

Az adományozók nevét (kivéve a névtelenséget kérőkét) a honlapon
közzétesszük. Mivel személyesen nem tudom mindenkinek megköszönni
adományát, ilyen módon fejezem ki köszönetemet, és így jelzem, hogy
adománya megérkezett. "Ha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad, ki
építi azt" (127. zsoltár). Legyen öröm mindannyiunk számára, hogy az Úrral
együtt építhetjük meg a Szent Márton házat! A dicsőség pedig legyen az
Úré!
A nagylelkűséget sokszorosan jutalmazó Isten áldását kérem rátok és
szeretteitekre!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. február 16.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük számára közcélú adományukról igazolást kérnek, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék ezen igényüket. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. február 15., vasárnap

[Evangelium] 2015-02-15

2015. február 15. – Évközi 6. vasárnap

Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így
kérlelte: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!" Jézusnak megesett
rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki:
„Akarom! Tisztulj meg" Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus
szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal:
„Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg
magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot,
bizonyságul nekik". Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és
híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a
városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis mindenünnen
özönlöttek hozzá az emberek.
Mk 1,40-45

Elmélkedés:

Alázatos kérés
2014 nyarán és őszén hónapokon keresztül szerepelt a híradásokban, hogy
néhány nyugat-afrikai országban ismételten megjelent az ebola vírus. A
fertőzés emberről emberre terjed. A vírus által okozott vérzéses
lázbetegség rendkívül veszélyes, igen magas halálozással jár, több ezer
ember halt meg. A járvány megfékezése az elégtelen higiéniai feltételek
miatt nagyon nehéz. A betegség megelőzése és kezelése megoldatlan,
védőoltás nincs ellene. A megfertőzött személyek kezelése során
alkalmazott gyógyszer még csak kísérleti fázisban van, egyesek
meggyógyultak tőle, míg másoknak nem használt. Megrázóak voltak azok a
felvételek, amelyek bemutatták például azt, hogy egy Afrikában
megfertőződött misszionáriust, egy ottani kórház vezetőjét
hazaszállították Spanyolországba. A beteg hordágyát egy átlátszó, teljesen
zárt doboz fedte, körülötte tetőtől talpig védőfelszerelésbe öltözött
orvosok. A szigetelt dobozból nem juthatott ki semmi, a fertőzött személyt
csöveken keresztül lélegeztették és táplálták. Mindenkin látszódott a
félelem, nehogy elkapja a betegséget. A beteget aztán elkülönített helyre
vitték, senki nem érintkezhetett vele közvetlenül.
Egy leprás betegről és az ő gyógyításáról olvasunk a mai napon. A
gyógyulás jelentőségének megértéséhez tudnunk kell, hogy a társadalom, a
közösség kizárta a leprásokat, azaz a betegség további terjedésének
megakadályozása érdekében elkülönülten kellett élniük, nem érintkezhettek
az egészségesekkel. E kitaszítottsághoz járult az emberek megvetése. Azt
vélték ugyanis, hogy valamilyen súlyos bűnük miatt kapták a leprát Isten
büntetéseként. Harmadszorra pedig az is súlyosbította helyzetüket, hogy
abban a korban az orvosok nem tudták kezelni a leprát, azaz a betegségben
szenvedőknek semmi reményük nem volt arra, hogy valaha is meggyógyulnak.
Jézus korában körülbelül úgy viszonyultak a leprásokhoz, mint manapság az
ebolás betegekhez. Abban az időben nem álltak rendelkezésre egészségügyi
védőfelszerelések, azért a távolságtartás, az egészségesekkel való
érintkezés tilalma volt az egyetlen eszköz a további megbetegedések
megelőzésére.
A történetben szereplő leprás ember Jézusban látja azt a személyt, aki
változtatni tud élethelyzetén. Így kéri az Úr segítségét: „Ha akarod, te
meg tudsz tisztítani engem" (Lk 5,12). Mintha csak ezt mondaná: te meg
tudsz gyógyítani engem, csak akarnod kell. Te képes vagy arra, hogy
meggyógyíts engem, ha ez a szándékod. Neked hatalmad van arra, hogy
meggyógyíts, ha irgalmas vagy hozzám. A leprás kérése tehát magában
foglalja azt is, hogy Jézus akaratától teszi függővé saját gyógyulását,
teljesen átadja magát Istennek. Ezt fejezi ki egyébként az is, hogy
kérését Jézus előtt térdre borulva adja elő. Ennél a résznél Szent Lukács
evangélista úgy fogalmaz, hogy a leprás beteg „arcra borulva" mondja el
kérését az Úrnak (vö. Lk 5,12-16). A letérdelés és az arcra borulás
ugyanazt fejezi ki, tudniillik a beteg alázatát és annak elismerését, hogy
hisz gyógyítója istenségében, isteni erejében.
Tudok-e Isten előtt „arcra borulva," alázattal kérni? Kész vagyok-e
elfogadni mindenben Isten akaratát?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus, te vagy a test és a lélek gyógyítója. Betegségeinkben,
bajainkban, életünk nehéz helyzeteiben hozzád fordulunk. Hisszük, hogy te
tudsz és akarsz is segíteni rajtunk. Szavaidnak és cselekedeteidnek olyan
ereje van, amely képes megváltoztatni életünket, megszüntetni mindazt, ami
veszélyezteti azt vagy ami akadályozza lelki fejlődésünket. Segíts, hogy a
betegség, amely próbatétel számunkra, ne gyengítse meg hitünket, hanem
közelebb vigyen hozzád, aki vállaltad a szenvedéseket. Uram, mindent
elfogadok tőled!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-15
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150215.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum