2007. december 15., szombat

[Evangelium] 2007-12-15

2007. december 15. - Szombat

Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: "Miért mondják az
írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?" Ő így felelt: "Illés eljön
ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy Illés
már eljött, de nem ismerték fel, és kényük-kedvük szerint bántak vele. Így
szenved majd az Emberfia is tőlük." Ekkor értették meg a tanítványok, hogy
Keresztelő Jánosról beszélt nekik.
Mt 17,10-13

Elmélkedés:

Jézus arról beszél a mai evangéliumi részben, hogy Keresztelő Szent
Jánosnak ugyanaz lett a sorsa, mint Illés prófétának, s ehhez
hozzátehetjük még, hogy ugyanaz, mint sok más prófétának. Az ószövetségi
próféták egyáltalán nem voltak népszerűek, hiszen az Istentől eltávolodott
életmódjukra, látszatvallásosságukra és hamis buzgóságukra figyelmeztették
az embereket. S mivel az embereknek nehéz beismerniük, hogy vétkeztek,
ezért a könnyebb utat választották: megharagudtak azokra, akik bűneikre
figyelmeztették őket. Ez a harag szinte mindig ellenségeskedésbe ment át
és megölték a prófétákat. Keresztelő Jánosnak is ugyanez lett a sorsa.
Mindez előrevetíti Jézus sorsát is, aki a mennyei Atya küldötteként
szintén a megtérésről beszélt, s akit szintén megöltek.
Jézus születésének közelgő ünnepe indítson engem is bűnbánatra!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Hozzád kiáltok, Uram, és így szólok:
Te vagy az én menedékem,
örökségem az élők honában.
Figyelj esengő szavamra,
mert meggyötörtek engem szerfölött.
Üldözőim elől oltalmazz,
mert erősebbek, mint én vagyok.
Szabadíts ki börtönömből,
hogy nevedet magasztaljam.
Körém gyűlnek majd az igazak,
hogyha jót teszel velem.
141. zsoltár/2.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. december 14., péntek

[Evangelium] 2007-12-14

2007. december 14. - Péntek

Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: "Kihez hasonlítsam ezt a
nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják
pajtásaiknak: "Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem
zokogtatok." Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá:
"Ördöge van." Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: "Lám, a
falánk, borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja!" Az Isten
bölcsességét azonban művei igazolták."
Mt 11,16-19

Elmélkedés:

Az ószövetségi időkben Isten számos prófétát küldött, akiknek az volt a
feladata, hogy figyelmeztessék a választott népet arra, hogy megszegték a
hűséget, s térjenek vissza Isten törvényeinek útjára. Az emberek vagy
megszívlelték a figyelmeztetést, vagy elengedték a fülük mellett.
Keresztelő Szent János ugyanezt a kettős fogadtatást tapasztalta meg. A
Megváltó előfutáraként azt hirdette, hogy hamarosan eljön a Messiás, s
mindenki bűnbánattal készüljön fel érkezésére. Egyesek őszinte bűnbánatot
tartottak, mások viszont nem hallgattak rá. Nyilvános működése idején
Jézusnek szintén ugyanezt kellett átélnie: az egyszerű emberek örömmel
hallgatták tanítását, de a nép vezetői ellenséges lelkülettel fogadták.
Vajon én hogyan fogadom a hozzám érkező Isteni szót, tanítást? És hogyan
fogadom majd karácsonykor a megtestesült Igét, Jézus Krisztust?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Nagy szóval az Úrhoz kiáltok,
nagy szóval az Úrhoz könyörgök.
Siralmamat eléje tárom,
panaszomat kiöntöm előtte.
Bár aggódás tölti el a lelkem,
de te ismered útjaimat.
Az úton, amelyen járni szoktam,
tőrt vetnek titokban elém.
ha jobbomra tekintek, azt látom:
senki sincs, aki pártomat fogja.
Zárva előttem a menekvés útja,
életemmel senki sem törődik.
141. zsoltár/1.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. december 13., csütörtök

[Evangelium] 2007-12-13

2007. december 13. - Csütörtök

Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról: Bizony mondom
nektek: Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő
Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. A
mennyek országa Keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot szenved, és
az erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig mindannyian
ezt jövendölték. Ha tudni akarjátok, Illés ő, akinek el kell jönnie.
Akinek füle van, hallja meg!
Mt 11,11-15

Elmélkedés:

Jézus születésével, e világba érkezésével az üdvtörténet új korszaka
kezdődik el. Korábban az emberek az Istentől származó prófétai ígéretek
alapján várták, hogy eljöjjön a Megváltó, azaz beteljesedjenek ezek az
ígéretek. Keresztelő Szent János az a próféta, aki már megéli az egykor
tett ígéret megvalósulását és láthatja a földre érkező Megváltót, Jézust.
A Jézus által elhozott új korszak lényege, hogy elkezdődik Isten
Országának vagy más kifejezéssel a mennyek országának megvalósulása a
földön. Ennek az Országnak a tagjai azok lehetnek, akik a passzív
várakozásból átlépnek a tevékenységbe, s maguk is akarják az Ország
megvalósulását és terjedését.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Üdvözítő Jézus Krisztusom, könyörülj rajtam, szegény bűnösön! Hiszek az
Atyában, Teremtőmben, hiszek a Fiúban, Megváltómban, hiszek a
Szentlélekben, Vigasztalómban; ebben a hitben akarok élni és halni.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. december 12., szerda

[Evangelium] 2007-12-12

2007. december 12. - Szerda

Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez: "Jöjjetek hozzám
mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én
felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert
én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az
én igám édes, és az én terhem könnyű."
Mt 11,28-30

Elmélkedés:

Az élet nehézségeivel küzdő embereket hívja magához Jézus a mai
evangéliumban. Hívása tulajdonképpen mindenkihez szól, de könnyebben
meghallják azok, akik keresztjüket hordozzák. Jézus azért hív mindenkit,
hogy segítsen nekik, könnyítsen terheiken. Isten és az ember kapcsolatának
az az alapja, hogy a Teremtő szeretettel megszólítja teremtményét és
szeretetközösségbe hívja. Boldogok, akik válaszolnak erre a hívásra és
elindulnak felé.
Milyen jó volna, ha most, az adventi időben egyrészt meghallanénk ezt a
hívást, másrészt mi is hívnánk imádságainkban Istent, hogy jöjjön el
közénk. Jöjjön el hozzánk, megfáradtakhoz, és segítsen rajtunk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, add, hogy lelkiismeretem azt tanúsítsa: szeretem testvéreimet, hogy
van bennem testvéri szeretet, mégpedig nem színlelt, hanem őszinte, vagyis
hogy őszintén keresem testvérem javát, s ezért nem várok tőle semmiféle
ellenszolgáltatást, csupán üdvösséget.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. december 11., kedd

[Evangelium] 2007-12-11

2007. december 11. - Kedd

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: "Mit
gondoltok? Ha valakinek száz juha van, és egy elcsatangol közülük, nem
hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy-e, hogy megkeresse
az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek:
jobban örül neki, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így
mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül."
Mt 18,12-14

Elmélkedés:

Az elveszett bárányról és a keresésére induló pásztorról szóló példabeszéd
az isteni irgalmasságra irányítja figyelmünket. De hogyan kapcsolódik ez
az adventhez? Isten nem akarja az emberek vesztét, egyetlen bűnösét sem,
hanem lehajol irgalmával az emberhez, aki eltávolodott tőle. Ez az
irgalmasság akkor éri el tetőpontját, amikor az emberek megmentése és
megváltása érdekében Jézus eljön a világba, Isten emberré lesz. Ő a
Megváltó, aki jó pásztorként utánunk jön, hogy megmentsen bennünket. Igen,
nekem is szükségem van a megváltásra. Karácsony éjszakáján én is átélhetem
a megváltott ember örömét, s ez az öröm találkozni fog Isten örömével.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, ne engedd, hogy azt higgyem: a jóság, a barátságos magartás csak
afféle kis erény! Ellenkezőleg, igen nagy erény, mivel önuralmat,
önzetlenséget, az igazság buzgó keresését, a testvéri szeretet ragyogó
kifejezését jelenti: kegyelmeddel, ó, Jézus, az emberi és az isteni
tökéletesség találkozik bennem.
Boldog XXIII. János pápa

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. december 10., hétfő

[Evangelium] 2007-12-10

2007. december 10. - Hétfő

Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek
körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből
jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson.
Ekkor néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni a
házba, hogy eléje tegyék, de a tömeg miatt nem fértek hozzá. Ezért
fölmentek a tetőre, és azon át bocsátották le ágyastul a középre, Jézus
elé. Hitük láttára Jézus így szólt: "Ember, bocsánatot nyertek bűneid."
Erre az írástudók és a farizeusok azt gondolták magukban: "Ki ez, hogy így
mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nemde egyedül Isten?" Jézus
pedig gondolataikba látva megszólalt: "Miért gondolkodtok így magatokban?
Mi könnyebb, ha azt mondom: "Bocsánatot nyertek bűneid!" - vagy azt: "Kelj
föl és járj!"? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma földön
a bűnök megbocsátására." Ezzel a bénához fordult: "Mondom neked, kelj föl,
fogd ágyadat, és menj haza!" Erre ő a szemük láttára tüstént fölkelt.
Fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent magasztalva hazament.
Erre mindnyájukat ámulat fogta el, magasztalták Istent, és félelemmel
eltelve mondogatták: "Csodadolgokat láttunk ma."
Lk 5,17-26

Elmélkedés:

Amikor Jézus meggyógyítja a béna embert, egyúttal azt is kinyilatkoztatja,
hogy Isten, akinek hatalma van a bűnök megbocsátására. Maga a gyógyulás
tehát Jézus istenségének és bűnbocsátó erejének a bizonyítéka. Az adventi
időben azért olvassuk többek között ezt a történetet is a szentmise
evangéliumában, mert Jézus, akinek születésére készülünk elhozza számunkra
a megváltást és bűneink bocsánatát. Jövetelének, megtestesülésének, földre
szállásának éppen a célja, hogy az emberekhez elérkezzen a megváltás.
Érdemes belátnunk, hogy lelkünket lebénítja és megnyomorítja a bűn,
amelytől Jézus érdeméből szabadulhatunk meg. Miként a testi gyógyulások,
ugyanúgy a lelki újjászületés is csodálatos dolog.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenem, Uram, Teremtőm és Megváltóm, újítsd meg ma bensőmben
Szentlelkedet, végy be fogadott gyermekeid sorába mint újszülöttet, hogy
örvendve hirdessem az ígéret fiaival: elnyertem kegyelmed árán bűneim
bocsánatát!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. december 9., vasárnap

[Evangelium] 2007-12-09

2007. december 9. - Advent 2. vasárnapja

Abban az időben: Keresztelő János megjelent Judea pusztájában, és így
tanított: "Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!" Ő volt az, akiről
Izajás próféta ezt mondta: A pusztában kiáltónak szava:
Készítsétek elő az Úr útját,
tegyétek egyenessé ösvényeit!
János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és
vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán
vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban.
Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá
megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: "Viperák fajzata! Ki indított
benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a
bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt
gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekből a
kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a
fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem
terem! Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki énutánam
jön, az erősebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő
Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a
lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát
pedig olthatatlan tűzben elégeti!"
Mt 3,1-12

Elmélkedés:

Csak a csendben
Nyaranta, amikor gyerekekkel szoktam táborozni, mindig korábban szoktam
kelni, mint a gyerekek. Ilyen alkalmakkor sokszor megcsodáltam már a
napfelkeltét. A látóhatár lassan világosodni kezd, a felkelő nap fénye
előtör a messzeségben, de a napkorongot még nem látni. Az egyre erősödő
fénysugarak jelzik, hogy hamarosan előbukkan az igazi fényforrás, maga a
nap. Az adventi időszak a napfelkelte előtti percekre hasonlít. Már látjuk
a közeledő fényt, amely egyre erősebben ragyog, de még várnunk kell egy
kicsit az igazi fény megjelenéséig, karácsonyig. Ahogyan a felkelő nap
előreküldi közeledtét jelző fénysugarait, ugyanúgy Jézus is előreküldi az
előfutárt, Keresztelő Jánost, aki a Megváltó közelgő érkezéséről beszél
nekünk.

A múlt hétvégén, Advent 1. vasárnapján arra bátorítottam mindenkit egy
négy esztendős kislány példája segítségével, hogy keressük az igazi fényt.
Bár a világban sokféle fények gyúlnak decemberben, nekünk, keresztényeknek
az igazi világosságot érdemes keresnünk, aki maga Jézus. Keresésünkben az
adventi időszak elmaradhatatlan alakja, Keresztelő Szent János érkezik
segítségünkre a mai vasárnapon, aki Jézusra irányítja a figyelmünket.
Mondhatnám úgy is, hogy János a napsugárhoz hasonlít. Már megvilágítja
utunkat, de még nem látjuk az igazi fényt, Jézust. Az evangélium tehát nem
Jézusról szól, hanem az Ő előfutáráról, Jánosról, akinek egykor az volt a
feladata, hogy felkészítse a választott népet a Megváltó érkezésére. Ma,
Advent 2. vasárnapján pedig nekünk segít, hogy felkészüljünk Jézus
születésének ünnepére és tovább haladjunk adventi utunkon. János nem némán
érkezik, hanem szól hozzánk. Egyszerű, világos, érthető szavakkal szól
hozzánk. Vajon mit mond? S meghalljuk-e egyáltalán, amit mond?

Amennyire nehéz a sokezer lámpa között észrevenni egyetlen gyertya
lángját, ugyanolyan nehéz vállalkozás a mindennapi hangzavarban meghallani
az igazi hangot, amely megtérésre szólít, s amely Istenhez vezet. Nehéz,
de nem lehetetlen! Keresztelő János hangját egykor talán könnyebb volt
meghallani. A pusztában amúgy csend van, tehát ha valaki megszólal,
messzire hallatszik hangja. Napjaink városaiban, ahol az emberek sokszor
még a pusztai magánynál is nagyobb egyedüllétet élnek át, nagyobb a zaj, a
lárma, a hangzavar. Az ember szívében megszólaló hangokat könnyen elnyomja
a gépek zaja, az utcai sokadalom zajongása, az emberi zsivaj, a
fülsüketítő veszekedés, a televíziók és rádiók szinte mindent betöltő
hangja. Ebben a nagy hangkavalkádban kellene nekünk odafigyelnünk azokra a
csendes, szelíd hangokra, amelyek Jézusra irányíthatják figyelmünket. A
külső hangforrásokat nehéz volna kikapcsolnunk, de mégis egy belső csendet
kellene elérnünk, különben még az is megtörténhet, hogy karácsony
éjszakáján még az angyalok énekét sem fogjuk meghallani. Pedig ők szépen
énekelnek és igazán jó hírt, örömhírt hoznak a pásztoroknak, s nekünk.

Ha sikerül egy kis csendet teremtenünk magunk körül és bennünk, akkor
biztosan meg fogjuk hallani Keresztelő János hangját, aki nekünk is
ugyanazt mondja, amit egykor azoknak, akik hozzá mentek: "Teremjétek hát a
bűnbánat méltó gyümölcsét!" (Mt 3,8). Csak a csendben hallhatjuk meg a
megtérésre indító isteni szót. Az Advent bűnbánati idő. Alkalmat ad nekünk
arra, hogy a megtérés útjára lépjünk. Az Adventtel nem csak új egyházi év
kezdődik, hanem egy új élet kezdete lehet számunkra. Jól tudjuk, hogy az
igazi bűnbánat nem az isteni bűntetéstől való félelemből fakad, hanem az
iránta érzett szeretetből. Fejezzük ki Isten iránti szeretetünket azzal,
hogy bűnbánatot tartunk, elvégezzük szentgyónásunkat, s akkor bátran
remélhetjük, hogy karácsony éjjelén találkozunk majd az emberré lett
Szeretettel.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mit használ nekem, hogy tisztában vagyok bűneimmel, s hogy te, Uram,
eljössz a világba, ha nem jössz el az én lelkembe, ha nem térsz be hozzám,
ha nem élsz és nem beszélsz bennem? Hozzám kell eljönnöd, Uram, az
adventnek bennem kell megvalósulnia!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum