2017. március 11., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-03-11

2017. március 11. – Szombat

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Hallottátok a (régi)
parancsot: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig ezt
mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket! Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak
titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját
jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha
ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a
jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek
köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is?
Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei
Atyátok!"
Mt 5,43-48

Elmélkedés:

Akkor juthatunk el az igazi bűnbánathoz, ha belátjuk, hogy a bűn
ellentmond az erkölcsi szabályoknak, Isten parancsainak és szeretnénk
kikerülni ebből a benső ellentmondásból. Be kell ismernünk azt is, hogy
bűneinkért nem másokat vagy nem körülményeket kell hibáztatnunk, hanem
azokért mi magunk személyesen felelősek vagyunk. Ezt a személyes
felelősségtudatot és igaz bűnbánatot azzal fejezzük ki, hogy rossz
cselekedeteinkre nem azt mondjuk, hogy „ezek bűnök", hanem azt, hogy „ezek
az én bűneim." A komolyan vett lelkiismeretvizsgálat nyugodt szembesülés a
szívembe írt isteni törvénnyel, az evangéliumi értékrenddel, amelyet
Krisztus hirdetett és amelyet az Egyház hitelesen elénk tár. Szembesülés
magával Jézus Krisztussal, aki tanítónk és eszményképünk, és az irgalomban
gazdag mennyei Atyával, aki minket tökéletességre és üdvösségre hívott.
Itt érkeztünk el Jézus szavaihoz, amelyeket a mai evangéliumban olvasunk:
„Legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!"
Nem valamiféle emberi tökéletességről van itt szó, hanem a bűntelen
életre, az életszentségre való törekvésről. Isten szent és azt kéri
tőlünk, hogy mi is szentül éljünk. A tökéletességre való törekvés
feltételezi a bűnbánatot, amely visszavezet minket Istenhez.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Úr Jézus, köszönjük, hogy közöttünk való jelenléteddel ajándékozol meg.
Utunkon erősítesz és bátorítasz. Add, hogy mélyen tudatában legyünk
jelenlétednek. Küldő szavadra örömmel válaszoljunk minden
cselekedetünkkel. Adj nekünk bölcsességet és alázatot, hogy felismerjük
jelenlétedet.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170311.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. március 10., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-03-10

2017. március 10. – Péntek

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha igaz voltotok nem
múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek
országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: „Ne ölj!" Aki öl,
méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre
mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te
esztelen!", méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te
istentelen!", méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az
oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza
van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki
testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat!
Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy
átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek.
Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem
fizeted.
Mt 5,20-26

Elmélkedés:

Jézus tanácsát olvassuk a mai nap örömhírében: „Ellenfeleddel szemben légy
békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró
pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek." Békülékeny, békességet
kereső lelkületet különösen azokkal szemben érdemes tanúsítanunk, akik nem
jószándékkal közelednek felénk. Ha támadó szavaikra támadással reagálunk,
akkor csak a békétlenség tüzét szítjuk. A szelídséggel, a békülékeny
szavakkal viszont kiolthatjuk a másik emberben az ellenségeskedés tüzét.
Érdemes arra gondolnunk, hogy Isten örökké hűséges marad tervéhez,
miszerint üdvözíti, az örök boldogságra vezeti az embert. Akkor is hűséges
marad ezen szándékához, amikor az ember szembefordul vele, engedetlen
iránta és bűneivel kimutatja, hogy ellenségként tekint rá. Isten akkor is
hűséges marad üdvözítő tervéhez, amikor az ember enged a benne lévő gonosz
erőknek, amelyek szembefordítják Teremtőjével és Urával. Hűséges marad
akkor is, amikor szabadságunkkal visszaélve megtagadjuk akaratának
teljesítését. Isten, aki végtelenül irgalmas, nem zár ki szívéből egyetlen
embert sem. Vár ránk, hogy a magányosságból és a belső meghasonlottságból
visszatérjünk a vele való szeretetközösségbe. Isten így mutatja ki
békülékenységét, irgalmát és végtelen szeretetét irántunk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó Krisztus Jézus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy az
isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot, amely
elválaszt engem az Istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged tökéletes és
oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és gyarlóságaim ellenére
el tud vezetni oda, ahol te magad vagy: az Atya keblére. Add, hogy
hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el ne szakadjak tőled.

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ:
Eddig 275 személy 780 db csomagot ajánlott fel a Tanszercsomag 2017.
jótékonysági akció keretében. Mostanáig 948 csomagra érkezett igény, és
már el is küldtünk az iskoláknak és a plébániákra 768 csomagot. Hálás
köszönet minden adakozónak!

Az eredeti üzenet:
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 2000
gyermeknek összesen 2000 tanszercsomagot adományoztunk ingyenesen. Ezúton
is hálás köszönetemet fejezem ki az e-vangélium olvasóknak és valamennyi
adományozónak, akik támogatták az akció megvalósulását. A kezdeményezésnek
a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és iskolák részéről, ezért
idén is szeretnénk megvalósítani.

Célunk most is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra
jár, akkor jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre
neveljük őt, bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe,
felkészítsük őt az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül
elérjük családját is.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 2 db vonalas és 2 db négyzetrácsos füzet, 1 db órarend, 8 db
füzetcímke, 1 db vonalzó, 1 db toll és egy 1 db játék. Valamennyi tanszer
egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel díszített,
illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.

Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2017. április 16.) várjuk.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a
felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és egyházi
iskolákon keresztül. Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával
jótékonysági akciónkat, hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk
elindítani a hittantanulás útján.

Ön is támogathatja a Tanszercsomag 2017. jótékonysági akciót. 1800 Ft
adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez az összeg a szállítást is
magában foglalja. Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A
tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek
küldjük.

Plébániák vagy iskolák nevében a plébánosok, a hitoktatók vagy az
intézményvezetők igényelhetnek tanszercsomagot a 2017/2018. tanévben első
osztályt kezdő tanulók számára, a rendelkezésre álló (felajánlott)
mennyiség mértékéig.

További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1001
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. március 10.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2017
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2017
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2017. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2017

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170310.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. március 9., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-03-09

2017. március 9. – Csütörtök

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Kérjetek, és adnak
nektek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek.
Mert aki kér, az kap; aki keres, az talál; aki zörget, annak ajtót
nyitnak. Kicsoda az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér
tőle? Vagy ha halat kér, ki ad kígyót neki? Ha tehát ti – bár rosszak
vagytok – tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább jót ad a ti
mennyei Atyátok azoknak, akik kérik őt. Amit tehát akartok, hogy veletek
tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez ugyanis a mózesi törvény és
a próféták tanítása."
Mt 7,7-12

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézus a következő szavakkal bátorít minket, hogy
Istenhez forduljunk kéréseinkkel: „Kérjetek, és adnak nektek; keressetek,
és találtok; zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek." Talán még helyesebb,
ha nem anyagi természetű kérésekkel fordulunk hozzá és nem földi javakat
szeretnénk tőle kapni, hanem kérdéseinkkel lépünk elé. Az imádság
szüntelen párbeszéd, amelyben Isten meghallgat minket és válaszol nekünk.
Ebben a párbeszédben megértjük önmagunkat, hivatásunkat. A szívünk
legmélyén lévő és lelkünket megérintő kérdéseinket tárjuk Isten elé, s
amikor átgondoljuk és kimondjuk szavainkat, akkor Isten megvilágosítja
értelmünket, megtisztítja vágyainkat, hogy valóban mindig olyat kérjünk,
ami örök üdvösségünket szolgálja s ezért teljesíthető legyen.
Sok ember úgy érzi, hogy Isten távol van az életétől, az ő mindennapi
gondjaitól, mások pedig azt gondolják, hogy ők tudnak mindent a legjobban,
ezért Isten ne avatkozzon bele az életükbe. Ezzel szemben Isten nem
zárkózik el előlünk, ismeri problémáinkat és üzeneteivel válaszol nekünk.
Szava útmutatás számunkra, hogy eligazodjunk azokban az ügyekben, amelyek
meghatározzák életünket. Szolgálja a nagyböjti idő kéréseink
megtisztulását!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz utunk.
Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba minket
oly teljességgel, hogy életünk már csak a Te kisugárzásod legyen. Ragyogj
át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a Te
jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket lássanak, hanem
egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan Te
ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is.

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ:
Eddig 252 személy 716 db csomagot ajánlott fel a Tanszercsomag 2017.
jótékonysági akció keretében. Mostanáig 948 csomagra érkezett igény, és
már el is küldtünk az iskoláknak és a plébániákra 714 csomagot. Hálás
köszönet minden adakozónak!

Az eredeti üzenet:
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 2000
gyermeknek összesen 2000 tanszercsomagot adományoztunk ingyenesen. Ezúton
is hálás köszönetemet fejezem ki az e-vangélium olvasóknak és valamennyi
adományozónak, akik támogatták az akció megvalósulását. A kezdeményezésnek
a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és iskolák részéről, ezért
idén is szeretnénk megvalósítani.

Célunk most is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra
jár, akkor jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre
neveljük őt, bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe,
felkészítsük őt az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül
elérjük családját is.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 2 db vonalas és 2 db négyzetrácsos füzet, 1 db órarend, 8 db
füzetcímke, 1 db vonalzó, 1 db toll és egy 1 db játék. Valamennyi tanszer
egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel díszített,
illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.

Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2017. április 16.) várjuk.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a
felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és egyházi
iskolákon keresztül. Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával
jótékonysági akciónkat, hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk
elindítani a hittantanulás útján.

Ön is támogathatja a Tanszercsomag 2017. jótékonysági akciót. 1800 Ft
adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez az összeg a szállítást is
magában foglalja. Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A
tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek
küldjük.

Plébániák vagy iskolák nevében a plébánosok, a hitoktatók vagy az
intézményvezetők igényelhetnek tanszercsomagot a 2017/2018. tanévben első
osztályt kezdő tanulók számára, a rendelkezésre álló (felajánlott)
mennyiség mértékéig.

További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1001
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. március 9.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2017
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2017
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2017. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2017

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170309.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. március 8., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-03-08

2017. március 8. – Szerda

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk:
„Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet,
mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az
Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel
együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket,
hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét;
itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az
ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését,
mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van,
mint Jónás."
Lk 11,29-32

Elmélkedés:

„Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet,
mint Jónás próféta jelét" – szól Jézus kortársaihoz. Szavai valóban
kemények, egyesek akár sértőnek is tekinthették annak idején. Vajon mi
állhat Jézus határozott szavainak hátterében? Mit akart elérni
kijelentéseivel? Biztosan nem a sértés állt szándékában és nem is az
ítélkezés, hanem fel akarta rázni hallgatóságát. Rá akarta őket ébreszteni
arra, hogy nem Isten útjain járnak. Az ószövetségi idők prófétáira
jellemző ez a fajta beszédmód, akik szintén nagyon kemény szavakat
használtak, amikor a népet szembesíteni akarták bűnös életmódjukkal. A
prófétáknál ehhez gyakran párosul a fenyegetően közelgő isteni ítélet
meghirdetése, amely viszont Jézus szavaiból hiányzik. Ő inkább azt helyezi
előtérbe, hogy aki felismeri a jeleket, hallgat az isteni
figyelmeztetésekre és megtér, az elnyeri az üdvösséget.
Az Úr kijelentésének második része ránk is vonatkozik, akik időnként
szeretnénk megerősítő jeleket látni. Isten valóban ad jeleket az
embereknek, amelyek alkalmazkodnak emberi természetünkhöz és
felismerhetőek számunkra. Általuk megismerjük Isten létezését,
gondolatait, szándékait, személyesen velünk kapcsolatos akaratát. Ezek az
isteni jelek üdvösségünket szolgálják. Napjaink egyik ilyen jele az
irgalmas Jézus arca. Mit mond nekem ez az arc, amikor most, a nagyböjti
időben szemlélem?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Atyánk! Itt vagyok szolgáltadra, a Te gyermeked, hogy rajtam keresztül
folytasd szereteted munkáját a világban azáltal, hogy Jézust adod nekem,
rajtam keresztül másoknak és az egész világnak. Imádkozzunk egymásért,
hogy Jézus szerethessen bennünk és általunk azzal a szeretettel, mellyel
az Atya szereti Őt.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170308.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. március 7., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-03-07

2017. március 7. – Kedd

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Amikor imádkoztok, ne
szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor
nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen
mennyei Atyátok tudja, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek őt. Ti
tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek,
mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok
meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket."
Mt 6,7-15

Elmélkedés:

Abból, hogy Jézus milyen gyakran és módon imádkozik, láthatjuk, mennyire
fontosnak tartja az Atyával való állandó párbeszédet. Az Atya figyel a
Fiúra, akit a világba küldött és a Fiú hallgat az Atyára, akinek a
küldetésében jár s akinek engedelmeskedik. Az apostolok és a tanítványok
Mesterük mellett e kapcsolat mélyébe nem láthattak bele. Azt láthatták,
hogy az Úr rendszeresen elvonul, keresi a magányt, pontosabban ez idő
alatt csak az Atyára akar figyelni imádságban. Megérezhették, hogy Jézus
ebből merít erőt, ebből tudja, hogy mit kell tennie. Néhány alkalommal azt
is láthatták, hogy egy-egy csoda előtt Jézus az égre tekintve imádkozik,
így kéri az Atya segítségét.
Mindezek felébresztették a tanítványokban a vágyat, hogy ők is ilyen
buzgósággal, odaadással imádkozzanak Istenhez. Ezért tanítja meg nekik
Jézus a Miatyánkot, amiről a mai evangéliumban olvasunk. Bátorítja őket,
hogy akár egyénileg, akár közösségben imádkoznak, szólítsák Atyjuknak
Istent és így fejezzék ki bizalmukat iránta.
Ha rendszeresen imádkozunk, kialakul a személyes kapcsolat a mennyei
Atyával, aki gyermekeinek tekint minket, Jézussal, aki barátaivá fogad
bennünket és a Szentlélekkel, aki megtanít minket a helyes imára. Nem
egyoldalú beszéd ez, hanem kölcsönös párbeszéd, amelynek folyamán arra
figyelek, hogy mit üzen nekem Isten, és ő is meghallgatja mondanivalómat.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Olykor nem érzem közelséged, nem hallom hangod, nem
látlak téged, nem ismerem fel szándékaidat és nincs erőm engedelmeskedni.
Naponta küzdök hibáimmal és gyengeségeimmel, bűneim a mélybe taszítanak. A
lelki mélység és sötétség rettenetes állapotából emelj fel engem! Erősítsd
hitemet, hogy bátran megvalljalak téged, és irántad érzett szeretetem
mindig hozzád vezessen és kössön!

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szeretettel ajánlom figyelmetekbe új könyvemet, amely a vértanúhalált halt
Brenner János atya életét mutatja be. Olyan pap ő, aki szívének minden
buzgóságával és lelkesedésével követte Jézust. Két testvére szintén
megkapta a papi hivatás ajándékát. János atya buzgóságát az egykori
rendszer nem nézte jó szemmel, ezért életére törtek, az Oltáriszentséget
védelmezve halt meg hitéért. Boldoggá avatása jelenleg van folyamatban.

A Jó Pásztor követője című könyvem nem csupán az ő életének és papi
szolgálatának eseményeit mutatja be, hanem életútja révén ad tanítást a
papi hivatásról és emberi küldetésünkről, mégpedig a 6-14 éves gyermekek
számára is érthetően. A könyv felnőttek számára is hasznos útmutatást ad
gyermekük vallásos nevelésére.
A könyv elérhető az Evangélium365 webáruházban:
http://www.evangelium365.hu/webshop/termek/4_gyerekkonyvek/81
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor

Ima Brenner János boldoggá avatásáért
Mindenható örök Isten, aki János szolgádnak megadtad a papi hivatás
kegyelmét és méltónak találtad őt a vértanúság nagy ajándékára, kérünk,
dicsőítsd meg őt Egyházadban! Hűséges és példás élete, valamint papi
hivatásának szolgálatában érted vállalt vértanú halála eszközölje ki
számunkra a kegyelmet, hogy megerősödjünk szent hitünkben, és mi is
vállaljuk érted a küzdelmet és a szenvedést, a te országodnak
eljöveteléért. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170307.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. március 6., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-03-06

2017. március 6. – Hétfő

Egy alkalommal Jézus az utolsó ítéletről beszélt tanítványainak: Amikor az
Emberfia eljön az ő dicsőségében összes angyalának kíséretében, és helyet
foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő
pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a
kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután
a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek
birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és
ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, és
ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti
fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!"
Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy
enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor
láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy
betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
meglátogattunk volna?" Akkor a király így felel: „Bizony, mondom nektek:
Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!"
Ezután a balján állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti, átkozottak, az örök
tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem
adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, és
nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és
börtönben sínylődtem: és ti nem látogattatok meg engem!"
Erre ők is megkérdezik: „Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni,
idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a
segítségedre?" Ő pedig ezt feleli majd nekik: „Bizony, mondom nektek: Amit
e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!" Ezek akkor az
örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.
Mt 25,31-46

Elmélkedés:

A nagyböjti időszak során szüntelenül hangsúlyozzuk, hogy az imádság és a
böjt mellett gyakoroljuk a jócselekedeteket. A mai evangélium felsorolja,
hogy mivel tudunk valóban jót tenni felebarátainknak. Enni adunk az
éhezőknek, inni adunk a szomjazóknak, befogadjuk az idegeneket,
gondoskodunk a ruhátlanokról, segítségére vagyunk a betegeknek. A
felebaráti szeretet jócselekedeteinek szoktuk nevezni ezeket a tetteket,
valamint mindazt, amivel a szegényeket és a rászorulókat segítjük.
Az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlása bizonyos bölcsességet,
előrelátást és felelősséget feltételez. Minden jócselekedettel kilépünk
önmagunk világából, átlépjük önzésünk és saját érdekeink határait, hogy
megnyissuk szívünket a másik ember felé, akiben Krisztus arcát fedezzük
fel. Kilépünk a jelenből, a mai nap gondjából és a jövő felé fordulunk.
Felelősséggel gondolunk arra, hogy jövőbeli örök sorsunk, üdvösségünk a
jelen cselekedeteinktől is és természetesen Isten irgalmától is függ.
Bölcsen belátjuk, hogy az örök élet elnyerése érdekében gyakorolnunk kell
az irgalmasságot. Biztosak lehetünk abban, hogy Isten jócselekedetünket
látja és jól ismeri szándékainkat is, tehát legyünk valóban önzetlenek,
amikor másokat segítünk! És abban is biztosak lehetünk, hogy Isten minden
jócselekedetet megjutalmaz, azaz bejutunk abba az országba, amelyet készít
nekünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Nekem Te vagy az Uram, akinek akaratát a sajátoménál jobban szeretem!
Mivel nem tudok állandóan szavakkal imádkozni; ha valaha is imádkoztam
igazi odaadással, most halld meg kiáltásomat! Fogadd kegyesen a Téged
kérlelő odaadást, mint végtelen kiáltást; s hogy szavaim még méltóbbak
legyenek a meghallgatásra, adj imádságomnak erőt és állhatatosságot!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170306.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. március 5., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-03-05

2017. március 5. – Nagyböjt 1. vasárnapja

Abban az időben: A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán
megkísértse.
Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a
kísértő és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek
változzanak kenyérré!" Jézus ezt felelte: „Írva van: Nemcsak kenyérrel él
az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik."
Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára
állította. Így szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad! Hiszen írva van:
Angyalainak megparancsolta: A tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne
üsd a lábadat!" Jézus ezt válaszolta: „De az is írva van: Ne kísértsd
Uradat, Istenedet!"
Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ
valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: „Ezt mind neked
adom, ha leborulsz és imádsz engem!" Ekkor Jézus azt mondta neki:
„Takarodj, sátán! Mert írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki
szolgálj!"
Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek és szolgáltak neki.
Mt 4,1-11

Elmélkedés:

A múlt és a jövő a kísértésekben
A húsvéti előkészületi idő első vasárnapján az evangélium minden
esztendőben Jézus megkísértését állítja elénk. Az eseményt Máté, Márk és
Lukács evangélista egyaránt Jézus megkeresztelkedéséhez köti, János
írásában viszont nem szerepel a jelenet. A keresztségkor a mennyei Atya
kinyilatkoztatta, hogy Jézus az ő Fia. A kísértésekkor a gonosz azt akarja
elérni, hogy eltérítse Jézust istenfiúi küldetésétől, olyan messiás
legyen, amely megfelel a nép elképzeléseinek, azaz ne Isten akarata
szerinti megváltó legyen.
A megkísértés jelenetét Máté evangélista nagyon részletesen mutatja be.
Először a sátán arra kéri Jézust, hogy a köveket változtassa kenyérré és
táplálkozzon ezzel a kenyérrel, mert a pusztában nincs más étele.
Másodszor azt kéri, hogy a jeruzsálemi templom párkányáról vesse le magát,
mutassa meg, hogy Isten angyalai vigyáznak rá, és így tegye nyilvánvalóvá
isteni dicsőségét a nép előtt. Harmadszor a világ minden gazdagságát
ajánlja fel a sátán Jézusnak, ha nem az igaz Istent, hanem őt imádja.
E hármas kísértés Máté szerinti leírásában észre kell vennünk Izrael
népének történelmi kísértéseit. Jézus negyvennapos böjtje megfelel a nép
negyven évig tartó pusztai vándorlásának. Amikor nem volt a pusztában
élelmük és vizük, akkor fellázadtak Isten ellen, mert nem bíztak a
gondviselésben. Jézusnak szintén nincs élelme, mégsem változtatja a
köveket kenyérré, nem enged a kísértésnek, ő nem lázad fel az Atya ellen.
Izrael története folyamán a királyok saját dicsőségüknek tekintették
eredményeiket, a győztes csatákat, a megszerzett területeket. Ezzel
ellentétben Jézus nem tesz semmit annak érdekében, hogy isteni dicsőségét
egy látványos csodával megmutassa, mert neki az Atya megdicsőítése a
célja. Izrael uralkodói földi hatalmuk biztosításán fáradoztak, de közben
nem az egyetlen Istent, hanem bálványokat imádtak. Ezzel szemben Jézus nem
akar uralkodni a világ felett, nem akarja birtokolni a világ gazdagságát,
hanem egyedül az Atyával való kapcsolatból él, egyedül a mennyei Atyát
imádja.
E felsorolt szempontok alapján mindhárom kísértés a múltra mutat,
ugyanakkor jelen van egy jövőre mutató irány is. Mindhárom kísértés
ugyanis elővételezi azokat az újabb kísértéseket, amelyeket Jézus átél
nyilvános működése során. A kenyérszaporítás után nem enged a népnek, akik
királlyá akarják őt tenni, mert az emberek részéről megmutatkozó szándék
mögött a gonosz kísértését látja. A farizeusok és írástudók kérésére nem
tesz olyan csodát, nem mutat olyan jelet, amely istenségét igazolja, mert
ebben is kísértést lát. És amikor azt kérik tőle, hogy azzal mutassa meg,
hogy valóban az Isten Fia, hogy leszáll a keresztről, megszabadítva
önmagát, akkor szintén nem teljesíti az emberi kérést, mert ez is a gonosz
kísértése.
Tanuljuk meg Krisztustól a kísértések legyőzésének módját: ne önmagunkat,
saját érdekeinket nézzük, hanem Isten legyen életünk középpontja, egyedül
neki engedelmeskedjünk, az ő akaratát teljesítsük és őt imádjuk!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te valóságos emberként átélted a kísértéseket,
amelyek isteni küldetésedtől akartak eltávolítani. A gonosz kísértései a
mi esetünkben arra irányulnak, hogy eltávolodjunk Istentől, a tőle kapott
küldetéstől, az ő szeretetétől. A gonosz azt akarja, hogy szálljunk szembe
a mennyei Atya akaratával és ne engedelmeskedjünk neki. A kísértés
elutasítása azt jelenti, hogy kifejezzük szándékunkat: egyedül Istennek
akarunk szolgálni, őt tartjuk életünk Urának, az ő akaratának szeretnénk
mindenben engedelmeskedni. Urunk, segíts minket, hogy Isten útját, az
üdvösség útját válasszuk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170305.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum