2013. június 15., szombat

[Evangelium] 2013-06-15

2013. június 15. – Szombat

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Hallottátok, hogy ezt
is mondták a régieknek: „Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett
esküdet!" Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az
égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se
Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se
esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni.
Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem"; ami ettől eltér, az a
gonosztól van."
Mt 5,33-37

Elmélkedés:

A régi, ószövetségi törvényt beteljesítő és megújító törvényről szóló
krisztusi tanítás következő részlete az eskü témáját érinti, ahogyan ezt a
mai evangéliumban olvashatjuk. Jézus korában elterjedt volt az eskü, de
különbséget tettek annak szövege és tartalma alapján. Azt mondták, hogy az
egyik eskü kötelezi az embert a benne foglaltak megtartására, míg más
esküszövegek megtartása nem volt kötelező. Itt ismét az eredeti isteni
szándék emberi eltorzításával találjuk szemben magunkat. Jézus ezért a
következőt mondja: „Egyáltalán ne esküdjetek!" (Mt 5,34).
Jézus egyrészt azért tiltja meg ennyire határozottan és kivételt nem
tűrően az esküt, mert a kimondott szavaknak minden esetben egyezniük kell
a cselekedetekkel, és ha ez így van, akkor teljesen felesleges esküdözni.
Másrészt Isten nevének segítségül hívása az emberi szándékok igazolására
nem mindig helyes és visszaélésre ad alkalmat, mivel azt feltételezzük,
hogy az eskü alatt mondottak éppen az Istenre való hivatkozás miatt mindig
igazak. E feltételezés helyes, de sajnos ezt használják fel egyesek hamis
állításaik elfedésére. Ha igazmondóak vagyunk, ahogyan Isten is az, akkor
egyáltalán nincs szükségünk esküre.
Érdemes megemlíteni továbbá, hogy az eskü sorozatos megszegése
könnyelműségre készteti az embert, aki egy idő után úgy tesz esküt, hogy
annak megtartását nem is tartja fontosnak. A legfőbb törvény a mennyei
Atyának való engedelmesség.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Atyám, vétkeztem ellened – mondom én is a tékozló fiúval – már nem vagyok
méltó, hogy fiadnak nevezz. Képmásodra teremtettél, nagy feladatokra
hívtál, és én megbántással válaszoltam cselekedeteimben, beszédemben,
gondolataimban. Én vétkem, én igen nagy vétkem! De rád tekintek, Uram, a
te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében, aki értem is vérét ontotta a
kereszten: bocsásd meg bűneimet, vétkeimet, gyöngeségeimet! Te vagy az
örök szeretet, fogadj ismét gyermekeddé, és tarts meg kegyelmedben! Tiéd
akarok lenni, tiéd akarok maradni mindörökre.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130615.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. június 14., péntek

[Evangelium] 2013-06-14

2013. június 14. – Péntek

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Hallottátok a
parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös
vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre
visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed,
minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe,
vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész
el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson. És ezt is mondták: Aki
elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek,
hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a
házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést
követ el."
Mt 5,27-32

Elmélkedés:

Beszédének következő részében Jézus a házasságtörés és a válás témájáról
tanít. Itt is rögtön észrevesszük szándékát: a bűnre vezető út elején kell
megállni! Bűnös vággyal a szívében senki ne nézzen a másikra és ne
forgasson bűnös gondolatokat fejében, mert ennek az lehet a hatása, hogy
gondolatait a bűnös tettek fogják követni. A szem kivájása és a kéz
levágása kifejezéseket nem kell szó szerint értenünk, hanem a
házasságtörés bűnének súlyosságát emelik ki ezek a keleti gondolkodásra és
nyelvezetre jellemző, a Szentírásban számos helyen megtalálható
úgynevezett „túlzó kijelentések."
A házastárshoz való hűség parancsa elsősorban az asszonyokra vonatkozott
az ószövetségi törvényekben, és csak kevésbé a férfiakra. A férfiaknak
jogukban állt elbocsátani feleségüket, de fordítva ez nem volt lehetséges.
Jézus elveti ezt a gyakorlatot és Isten eredeti szándékára hivatkozva a
feltétel nélküli hűségre és az egymáshoz való ragaszkodásra szólít fel. Az
eredeti isteni szándék természetesen az egy férfi és egy nő egész életre
szóló szeretetközösségére vonatkozik.
Jézus pontosan megnevezi a bűn távolabbi következményét, amikor azt
állítja, hogy aki kitart a bűnben és nem tesz meg mindent annak érdekében,
hogy bűnös állapotából megszabaduljon, az a kárhozatra jut. Jézus itt
arról beszél, amiről sok ember szívesen megfeledkezik: a bűnnek nem csupán
evilágon vannak következményei, hanem a túlvilágon is, azaz üdvösségét
teszi kockára az, aki nem szakít bűnös életmódjával.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Istenem, szívből bánom egész életem minden vétkét, mert ezzel
rászolgáltam büntetésedre; mivel hozzád, legnagyobb jótevőmhöz hálátlan
voltam; különösen pedig azért, mert téged, végtelenül jó Istent ezáltal
megbántottalak! Ígérem, hogy életemet megjavítom, és többé nem akarok
vétkezni. Jézusom, add ehhez kegyelmedet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130614.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Megjelent A hit forrása című új könyvem az elmúlt 3 év evangéliumi
elmélkedéseivel. Információ a könyvről:
http://zalalovo.plebania.hu/esemeny/a_hit_forrasa
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. június 14.
A könyv rendelése: Kattintson a linkre, majd az űrlapot kitöltve küldje el
a küldés gomb segítségével. (A link biztonságos, még akkor is, ha esetleg
a böngésző mást jelez.) Kérem, hogy ugyanazt a rendelést ne küldje el
senki ismételten. Köszönöm.
https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dENKYlJXZzZHSWo5V0htMGlYZ1I4TWc6MA
Vagy küldje el a zalalovo@gmail.com címemre a következő adatokat:
Megrendelt könyv: A hit forrása A-B-C kötet
Példányszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
Mobiltelefonszám:
Horváth István Sándor: A hit forrása (A-B-C kötet)
Ára: A-B-C kötet együtt: csak 3000 Ft + 800 Ft postaköltség
Magyarországra. (1 kötet külön: 1500 Ft + 800 Ft postaköltség)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. június 13., csütörtök

[Evangelium] 2013-06-13

2013. június 13. – Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek: ha igaz
voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok
be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj!
Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az
ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: Te
esztelen!, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: Te
istentelen!, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron
felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van
ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki
testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat.
Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy
átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek.
Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem
fizeted."
Mt 5,20-26

Elmélkedés:

A tegnapi evangéliumban Jézus általános kijelentéseit olvastuk a régi és
az új törvényről, s ennek kapcsán azt a tanulságot fogalmaztuk meg, hogy a
krisztusi törvényben a szeretet a legfontosabb, s ez mindannyiunk szívébe
íródott. A mai naptól kezdve hat részletesen kifejtett példa következik a
haragról, a házasságtörésről, a válásról, az esküről, a bosszúról és az
ellenségszeretetről.
Elsőként a harag kerül sorra, ami ugyan kis bűn lehet, de ha valaki
engedi, hogy szívében növekedjék, akkor könnyen gyűlöletté fajulhat. A „Ne
ölj!" parancs megszegése azt jelentette az ószövetségi időkben, hogy
valaki a másik ember elleni gyűlöletét egy végletes tettben fejezi ki
annak élete kioltásával. Ezt szigorítja Jézus, aki szerint nem csupán az
követ el bűnt, aki embert öl, hanem már az is bűnös, aki haragot vagy
gyűlöletet táplál szívében embertársa iránt. A bűn egy olyan út, amelyen
az ember folyamatosan eltávolodik Istentől. Ezen az úton jobb minél előbb
megállni, mert az ellenszenv, ami kezdetben csak egy kis érzés a szívben,
hamar súlyos cselekedetekben ölthet testet. A békülékeny lelkület, a
békesség szeretete és a megbocsátás készsége nem a gyengeség jele
részünkről, hanem a Jézus által ajándékozott boldogság egyetlen útja. A
rendszeres és őszinte lelkiismeretvizsgálat sokat segít abban, hogy a jó
úton haladjunk. Mindig gondoljunk szándékaink lehetséges távolabbi
hatásaira! Éljünk a szeretet törvénye szerint!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Istenem! Jól tudom, hogy te minden ember szívében elültetted a
szeretetet, az én szívembe is. Taníts engem a helyes szeretetre, az
önfeláldozó szeretetre, az önzetlen szeretetre. A szeretet hassa át életem
és minden cselekedetem! A szeretet mindennapi gyakorlásában találjam meg
életem értelmét! A szeretet törvénye érintsen meg engem isteni
kegyelemként!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130613.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. június 12., szerda

[Evangelium] 2013-06-12

2013. június 12. – Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne gondoljátok, hogy
azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg
az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy „í" betű sem, sőt
egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is
eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket,
azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki
megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
Mt 5,17-19

Elmélkedés:

A hegyi beszéd ma olvasott részében a törvények megtartásáról tanít Jézus,
aki szavai szerint nem megszüntetni jött a régi törvényeket, hanem a
korábbiakat akarja tökéletessé tenni, azaz feltárni azok eredeti isteni
szándékát.
Bár Jézus a régi parancsok megtartásáról, érvényben maradásáról beszél, mi
keresztények valójában nem tartjuk meg az ószövetségi előírásokat. Emiatt
nehézséget okoz Jézus szavainak értelmezése, illetve az ellentmondás
feloldása. Az igaz, hogy nem tartjuk meg szó szerint a 613 ószövetségi
törvényt, de a keresztény tanítás a régi törvény egészének szellemére és
annak alappilléreire, a tízparancsolatban részletezett Isten- és
emberszeretetre épül, s mintegy annak folytatása. Érdemes megemlíteni,
hogy Jézus feltámadása és mennybemenetele után az első keresztények között
kialakult olyan elképzelés, ami szerint meg kell tartani a mózesi
törvényeket, mások viszont ezzel ellenkező véleményen voltak. Szent Máté
evangéliuma ebből az időből származik, s írásából kitűnik, hogy művét
olyanoknak szánja, akik a zsidóságból tértek a krisztusi hitre. Ezt a
korai időkre jellemző gondolkodást már felülmúlja Szent Pál apostol
tanítása, illetve a Jeruzsálemben tartott apostoli zsinat is úgy döntött,
hogy a pogányságból megtérteknek nem kell megtartaniuk a zsidó
törvényeket. A fejlődés tehát már a legkorábbi időktől abba az irányba
halad, hogy az ószövetségi, régi törvény helyett Jézus új törvénye a
mértékadó.
Mit jegyezzünk meg mindebből tanulságként? Isten minden ember szívébe írta
a szeretet törvényét. Ezt kell megvalósítanom életem során és erre kell
vezetnem másokat.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Add meg nekem, Uram, hogy minden evilági dolognak meghaljak, és e világban
vessenek meg engem, s ne tudjanak rólam a te szereteted miatt! Add, hogy
minden kívánságok fölött benned nyugodjon meg, s benned béküljön meg a
szívem! Hiszen te valóban a szívek békéje vagy, egyedül te vagy a
nyugalom, rajtad kívül minden durva és nyugtalan. Canisius Szent Péter

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130612.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. június 11., kedd

[Evangelium] 2013-06-11

2013. június 11. – Kedd, Szent Barnabás apostol

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: „Menjetek, és hirdessétek,
hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel
halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket! Ingyen
kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se
rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se
botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba
érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok,
amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a
ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll; ha pedig
érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok."
Mt 10,7-13

Elmélkedés:

Az Apostolok Cselekedeteiből ismert számunkra, hogy a ma ünnepelt Szent
Barnabás eredeti neve József volt, akit az apostolok neveztek el
Barnabásnak. Ciprus szigetéről származó, zsidó vallású ember ő, aki az
elsők között csatlakozott a keresztényekhez azt követően, hogy eladta
földjét, s annak árát a szegények segítésére szánt adományként az
apostoloknak adta (vö. ApCsel 4,36). Miként a Saulból lett Szent Pál,
ugyanúgy a Józsefből lett Barnabás sem tartozott a tizenkét apostol közé,
mégis az Egyház hagyománya szerint mindkettőjüket apostolnak nevezzük,
mert a pogányok között végzett hittérítő tevékenységükkel kiérdemelték ezt
a címet.
Barnabást arra indította a nagylelkűség, hogy ne csupán vagyonát adja oda,
hanem egész életét az evangélium hirdetésének szentelje, így lett Pál
apostol munkatársa a pogányok között végzett misszióban. Az evangélium
hirdetése nem szórakozás, hanem Istentől kapott feladat, hivatás, amit
hűséggel, teljes odaadással kell teljesíteni.
Krisztus halálát és mennybemenetelét követően az első években az apostolok
buzgósága adott lendületet az Egyház életének és terjedésének. E
buzgóságot a Szentlélek élesztette fel és újította meg bennük. Ehhez
hasonlóan napjainkban sem lehet más az Egyház újjászületésének a forrása,
mint az, hogy apostoli lelkesedéssel, buzgalommal, és a Szentlélek
erejével terjesztjük Jézus tanítását és örömhírét. A Hit éve jó alkalom
számunkra arra, hogy felélesszük magunkban az apostolkodás lelkületét és a
hit terjesztésének szolgálatában magunk is munkatársai legyünk azoknak,
akik erre szentelik életüket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Körülöttem a romlás, a pusztulás sokféle jelét látom.
Önmagukat pusztító embereket és saját világukat pusztító, élhetetlenné
tevő embereket. És te engem nevezel a föld sójának, a világ sójának és a
romlást megállító sónak. Tudom, hogy ebben a világban kell élnem, de
hozzád tartozva, hogy a te örömhíred, a te tanításod, a te igazságod jó
ízét adhassam a világnak. Éljen bennem a krisztusi íz: az öröm és a
jóakarat.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130611.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. június 10., hétfő

[Evangelium] 2013-06-10

2013. június 10. – Hétfő

Abban az időben, Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült,
tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így
tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést
nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva
mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert
nagy lesz a ti jutalmatok az égben"
Mt 5,1-12

Elmélkedés:

Jézus hegyi beszédét fogjuk olvasni a következő napok során az
evangéliumban. Ma a talán legtöbbször idézett, legismertebb részlet, a
boldogság-mondások vannak soron. Szent Máté könyvében öt nagy beszéd
található, amelyek közül az elsőt nyilvános működésének kezdetén mondta
Jézus, a beszéd helye nyilvánvalóan egy magaslat, egy hegy lehetett. A
hegyi beszédet közvetlenül megelőzi a tanítványok meghívása (vö. Mt
4,18-22), amiből arra is következtethetnénk, hogy kifejezetten a
kiválasztott tanítványokhoz intézte Jézus szavait. A beszéd későbbi
részeiből azonban kiderül, hogy nagyobb számú néptömeg jelenlétében
hangzott el, azaz nem csupán a tanítványoknak szólt. Az egykori
hallgatósághoz hasonlóan mi is leülünk Jézus közelében a hegyen, hogy
meghallgassuk tanítását.
A beszédet a nyolc boldogság vezeti be, amely számunkra ellentmondásosnak
tűnően a szegényeket, a szomorúakat és az üldözötteket nevezi boldogoknak,
valamint a szelídeket, az irgalmasokat és a békességszerzőket. A Jézus
által hirdetett boldogságok megvalósítása az ember számára őszinte és
tiszta gyermeki lelkületet és Isten felé való nyitottságot eredményez. Ha
ezek szerint alakítom életemet, függetlenné válhatok a földi dolgoktól
abban az értelemben, hogy nem azokban keresem a boldogságot, hanem képessé
válok az Isten által adott igazi boldogság befogadására.
Ne gondoljuk, hogy Jézus boldogság-mondásai olyan ígéretek, amelyek egy
távoli jövőben fognak megvalósulni. Nem, a boldogság már lehetséges
számomra. A boldogság útjára akkor találhatok, ha elkezdem megvalósítani
mindazt, amit az Úr kijelentései tartalmaznak.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben isteni ismeretednek
ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk föl
hirdetett igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy
minden testi kívánságot leküzdve, tetszésedet keresve és a szerint
cselekedve mindenben átlelkesült életet éljünk. Mert Te vagy lelkünk és
testünk világossága, Krisztus, Istenünk, és örök Atyáddal és legszentebb,
jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk téged most és
mindenkor és mindörökkön örökké.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130610.mp3
 

________________________________

Aktuális:
„A hit ott kezdődik, ahol az emberi gondolkodás már nem képes továbblépni.
A hit ott kezdődik, ahol már nem találunk emberi magyarázatokat. A hit ott
kezdődik, ahol az emberileg megtehetőnél többre van szükség vagy több
történik. A hit olyan helyre vezet, ahová csupán emberi erőnkkel nem
jutnánk el soha. A hit az Istenhez vezető út. Emberi véges kicsinységünk
és Isten végtelen nagysága között nem létezik más út, csak a hit útja. A
hitet egy végtelenül széles folyó felett átívelő hídhoz lehetne
hasonlítani. De ki tervezi meg és ki építi meg ezt a hidat? Azt sejtjük,
hogy nekünk kellene járni rajta, nekünk kellene közelebb kerülni rajta
Istenhez, de ki hozza létre ezt a hidat? Az építészek között világszerte
nagy a verseny: Ki tud magasabb házat építeni? Ki tud nagyobb távolságot
átívelni egy híddal? A hit esetében nem elegendő az emberi zsenialitás.
Itt nem elegendő minden korábbinál nagyobb mértékű tervvel előállni. Nincs
is erre szükség, mert ... "
Folytatás A hit forrása című új könyvemben, amelyet szeretettel ajánlok a
Hit évében.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. június 6.
A könyv rendelése: Kattintson a linkre, majd az űrlapot kitöltve küldje el
a küldés gomb segítségével. (A link biztonságos, még akkor is, ha esetleg
a böngésző mást jelez.)
https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dENKYlJXZzZHSWo5V0htMGlYZ1I4TWc6MA
Vagy küldje el a zalalovo@gmail.com címemre a következő adatokat:
Megrendelt könyv: A hit forrása A-B-C kötet
Példányszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
Mobiltelefonszám:
Horváth István Sándor: A hit forrása (A-B-C kötet)
Ára: A-B-C kötet együtt: csak 3000 Ft + 800 Ft postaköltség
Magyarországra. (1 kötet külön: 1500 Ft + 800 Ft postaköltség)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. június 9., vasárnap

[Evangelium] 2013-06-09

2013. június 9. – Évközi 10. vasárnap

Abban az időben: Jézus elment Naim városába. Vele mentek tanítványai és
nyomukban nagy népsokaság. Amikor a város kapujához közeledett, halottat
hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Az édesanyát sokan kísérték a
városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így szólt
hozzá: „Ne sírj!" Azután odalépett a koporsóhoz, és megérintette azt. Erre
a halottvivők megálltak. Ő pedig így szólt: „Ifjú, mondom neked, kelj
föl!" A halott felült, és beszélni kezdett. Ekkor Jézus átadta őt
anyjának.
Lk 7,11-17

Elmélkedés:

Az élet ajándékozója
A híres francia írótól, Victor Hugotól származik a következő idézet: „Egy
anya számára, aki elveszítette gyermekét, az első nap soha el nem múlik.
Ez a fájdalom nem fonnyad el az idővel. Hiába kopik el, hiába fakul meg a
gyászruha, a szív feketesége nem oszlik el soha." E szavak igazak minden
olyan édesanya számára, aki megélte gyermeke halálát. De a mai evangéliumi
történetben szereplő özvegyasszonyra nem! Az ő számára is felejthetetlen
fia temetésének napja, de egészen más okból. Felejthetetlen, mert
visszakapta fiát. A fájdalom nem nehezedett éveken át szívére, hanem az
isteni közbeavatkozásnak köszönhetően örömre fordult. A naimi özvegy
megtapasztalhatta, hogy Isten az élet ajándékozója. Egykor Istentől kapta
születő gyermekét, most pedig a Fiúistentől, Jézus Krisztustól kapja
vissza halott, de újraszülető, újraéledő gyermekét.
Az evangéliumokban mindössze három olyan esettel találkozunk, amikor Jézus
halottat támaszt fel. Oly jelentős események ezek, hogy ha többször is
tett volna ilyet az Úr, mindenképpen megőrizte volna az apostoli
igehirdetés és bekerült volna az evangéliumba. E három eset a következő:
feltámasztja a Naim városában lakó özvegyasszony fiát, amiről a mai
vasárnap evangéliuma szól, továbbá Jairusnak a zsinagóga elöljárójának
tizenkét éves lányát és Lázárt, aki a barátja volt. Mindhárom esetben a
földi életre hívja vissza őket, földi életüket hosszabbítja meg az Úr,
ezért ezek az esetek különböznek Krisztus feltámadásától, aki az örök
életre támad fel. Ők még néhány évig élhetnek, majd meghalnak, de Krisztus
nem hal meg többé feltámadását követően.
Térjük is vissza a mai történethez! Özvegyről van szó, aki férjét már
korábban elvesztette, s most egyetlen fiától kell végső búcsút vennie,
akinek gondoskodó szeretetére számíthatott volna idős korában. Fiával
együtt reményét is elvesztette. Ekkor érkezik az életet adó Jézus, aki
feltámasztja a fiút s visszaadja őt anyjának. Mi indíthatta Jézust a
különleges cselekedetre? Az evangélista megjegyzi, hogy amikor Jézus
meglátta az özvegyet, „megesett rajta a szíve" (Lk 7,13). Úgy tűnik, hogy
a gyászoló édesanya iránti szánalom, sajnálat indítja Jézust arra, hogy
csodát tegyen. De ha csupán megsajnálta volna az özvegyet, akkor talán
megelégedett volna azzal, hogy vigasztaló szavakat mond neki. A mi Urunk
azonban nem beszélni akar ebben a helyzetben, hanem cselekedni. Olyat
tesz, amivel isteni erejét mutatja meg. És talán ez a jelentősebb indíték
számára. Meg akarja mutatni, hogy hatalma van a halál felett.
Lukács evangélista érdekesen fogalmazza meg Jézus találkozását a gyászoló
családdal. Jézus a városba tart kíséretével, tanítványaival. Eközben a
városból kifelé tart a gyászoló nép, hozzák a halott fiút. Az élet és a
halál találkozik itt. Jézust ugyan senki nem kéri, ő mégis azonnal
cselekszik. Megállítja a menetet, s ez az a pont, amikor fordulatot vesz
az esemény. Olyan történik, amire senki nem számít. Már mindenki
beletörődött a fiú elvesztésébe, anyja sem lát semmi reményt. De az Úr
ekkor is képes változtatni a sorsszerűnek tűnő történteken. Ő képes új
életet adni az embernek.
A gyász idején sokszor megfeledkezünk arról, hogy van feltámadás. A
halálhír elfeledteti velünk ezt az örömhírt. Pedig ilyen helyzetben
egyedüli vigasztalást az nyújt nekünk, hogy van feltámadás, van örök élet.
Érdemes ilyenkor kimondanom: Hiszek a feltámadásban, hiszek az örök
életben.
Lukács evangélista azzal zárja a történetet, hogy Jézus tettének híre
elterjedt az egész környéken (vö. Lk 7,17). Teszek-e valamit azért, hogy
Krisztus feltámadásának húsvéti örömhíre terjedjen? Hiszek-e Krisztusban,
az élet Urában? Hirdetem-e, hogy Isten hatalma erősebb a halálnál?
Hiszem-e, hogy Isten engem is feltámaszt és a mennyben örökké élek?
Megvallom-e hitemet a feltámadásról azok előtt, akik nem hisznek, de él
bennük a halhatatlanság utáni vágy? Hiszem-e, hogy a halálból feltámadt és
örökké élő Krisztus a végső napon engem és minden embert feltámaszt az
örök életre? Hiszem-e, hogy ha Krisztussal halok meg, vele élni is fogok?
(vö. 2Tim 2,11). Hiszem-e, hogy halálom és feltámadásom után a
mennyországba, az örök boldogság állapotába jutok Isten szeretetének
köszönhetően?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy élet és a halál Ura! Miként egykor a naimi
ifjú feltámasztásának híre elterjedt az egész környéken, úgy napjainkban
nekünk, keresztényeknek kell a feltámadás hirdetőivé válnunk. Feltámadásod
örömhírét akarjuk elvinni minden emberhez, főként azokhoz, akik nem
találják életük értelmét. Segíts minket, hogy hiteles tanúságot tegyünk
rólad, aki az élet szerzője és az örök élet ajándékozója vagy! Hisszük,
hogy Istentől kaptuk életünket és halálunk után hozzá térünk vissza a
feltámadás által. Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130609.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum