2016. június 11., szombat

[Evangelium] 2016-06-11

2016. június 11. – Szombat, Szent Barnabás apostol

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: „Menjetek, és hirdessétek,
hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel
halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket! Ingyen
kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se
rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se
botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba
érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok,
amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a
ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll; ha pedig
érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok."
Mt 10,7-13

Elmélkedés:

A mai napon ünnepelt Szent Barnabás nem tartozott azon tizenkét tanítvány
közé, akiket Jézus választott ki az apostoli feladatra, hanem azon lelkes
személyek egyike, aki az első keresztény közösségek tagjaként önként
vállalkozott az evangélium hirdetésére. Általában Szent Pál apostol
munkatársának szoktuk ők nevezni, bár valójában ő előbb kezdte meg a
pogányok megtérítését, s ő vette maga mellé segítőtársként Pált, amikor az
apostolok Antióchiába küldték a helyi közösség megerősítésére.
Barnabás tehát megérti Krisztus missziós parancsát és úgy dönt, hogy részt
vesz abban a nagyszerű feladatban, amit Krisztus kért mennybemenetele
előtt apostolaitól és minden követőjétől: „Menjetek és tegyetek
tanítvánnyá minden népet" (Mt 28,19). Ugyanakkor nem csupán egyéni
elszántságból indul, hanem a Szentlélek indítja őt erre a szolgálatra.
Erről tanúskodik a következő megjegyzés: Barnabás „derék férfi volt, telve
Szentlélekkel és hittel" (ApCsel 11,28). A Szentlélek ösztönzése indítja
el Barnabást a pogányok evangelizálására és segíti őt a későbbiekben is
munkája során. Alázata megmutatkozik abban, hogy munkájának eredményét
sosem önmagának tulajdonítja, hanem Istennek.
Szent Barnabás példája segítsen minket abban, hogy apostoli lelkülettel
tegyünk tanúságot Krisztusról!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, aki csodálatos bölcsességgel kormányzod a világot, fogadd el
hazánkért eléd terjesztett könyörgésünket! Add, hogy a vezetők bölcsessége
és az alattvalók hűséges helytállása folytán erősödjék köztünk az
egyetértés és az igazságosság, szüntelenül virágozzék a béke!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160611.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 10., péntek

[Evangelium] 2016-06-10

2016. június 10. – Péntek

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Hallottátok a
parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös
vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre
visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed,
minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe,
vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész
el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson. És ezt is mondták: Aki
elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek,
hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a
házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést
követ el."
Mt 5,27-32

Elmélkedés:

A hegyi beszédben Jézus néhány példát említ, amelyekben szembeállítja a
régi törvényt az újjal, s így szemlélteti az ő törvénye megtartásának
módját. Ennek megfelelően a tegnapi evangéliumban az szerepelt, hogy a „Ne
ölj!" törvény megtartása ott kezdődik, hogy az ember még a haragot is
távol tartja magától és békülékeny lelkületre törekszik. A mai evangéliumi
rész pedig a házassággal és a házasságtöréssel kapcsolatban fogalmazza meg
az új törvény megtartásának módját. Kijelentése szerint nem csak az követi
el a házasságtörés bűnét, aki megcsalja vagy elhagyja házastársát, hanem
az is, aki bűnös vággyal néz más asszonyra. E szavak hátterében az húzódik
meg, hogy Jézus jól ismeri az emberi lelkületet és a bűn természetét. A
bűn nem a konkrét cselekedettel veszi kezdetét, hanem a bűnös
gondolatokkal. Ha valaki teret ad annak, hogy ezek a gondolatok
elhatalmasodjanak benne, akkor idővel ezek cselekedetekben válnak valóra.
Jézus figyelmeztet erre a veszélyre, ugyanakkor szavaival útmutatást ad
arra vonatkozóan, hogy már kezdetben ellen kell állnunk a bűnös
kísértéseknek és egyetlen lépést sem szabad tennünk a bűn útján. Bűnös
hajlamaink, vétkes kívánságaink ismerete segíthet minket abban, hogy mely
területekre érdemes jobban odafigyelnünk. A rendszeres
lelkiismeretvizsgálat, lelki beszélgetés és szentgyónás abban segít
minket, hogy minél előbb megálljunk a bűn útján.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Adj nekünk, Istenünk, alázatosságot, reményt és erős hitet! Add, hogy a
szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket; mert ez minden parancs
foglalata és beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai
lehessünk, és így méltók legyünk arra, hogy boldognak nevezzen minket
szent Fiad!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160610.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 9., csütörtök

[Evangelium] 2016-06-09

2016. június 9. – Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek: ha igaz
voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok
be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj!
Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az
ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: Te
esztelen!, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: Te
istentelen!, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron
felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van
ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki
testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat.
Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy
átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek.
Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem
fizeted."
Mt 5,20-26

Elmélkedés:

A tegnapi napon már láthattuk, hogy Jézus kortársai és az első keresztény
közösségek tagjai egyaránt keresték a választ arra, hogy milyen kapcsolat
van a régi és az Úr által meghirdetett új törvény között. A mai
evangéliumi részlet annak megerősítése, hogy Krisztus törvénye bizonyos
értelemben felülmúlja, beteljesíti a régi törvényt. A szövegrészletben
szereplő írástudók és farizeusok a régi törvény képviselői. Feladatuk az
lett volna, hogy a törvényt hitelesen értelmezzék, magyarázzák és annak
helyes megtartására tanítsák az embereket. E feladatukat azonban túlbuzgó
módon végezték, és az idők során számos emberi előírással, paranccsal
egészítették ki Isten törvényét, amelynek köszönhetően az eredeti isteni
szándék háttérbe szorult. Jézus többször szóvá tette azt a hibájukat is,
hogy inkább csak a törvény megtartásának látszatára törekedtek, mintsem a
törvény szerinti életre.
Jézus, az Isten Fia azzal a joggal lép fel, hogy új értelmet adjon a
törvényeknek, azaz újra felszínre kerüljön az a szándék, amiért Isten
ezeket a parancsokat adta. A törvényeknek ugyanis semmi értelme nincs
akkor, ha eltávolítanak Istentől és az embertárstól. A békülékeny lelkület
már előrevetíti a szeretetnek azt a magasabb szintjét, amelyet Jézus
megkíván követőitől s amiről a későbbiekben lesz szó.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, adj erőt, nehogy kifulladjak az úton, hogy segítsük egymást a holnap
felé haladtunkban, hátra nem tekintve, nem méricskélve, mibe kerül a
segítség! Adj erőt, hogy bátran szembenézzek a jövő feladataival, melyeket
várnak tőlem az emberek, vagyis te! Adj erőt, hogy úgy reméljek, mintha ma
reggel kezdődne az életem!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160609.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 8., szerda

[Evangelium] 2016-06-08

2016. június 8. – Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne gondoljátok, hogy
azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg
az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy „í" betű sem, sőt
egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is
eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket,
azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki
megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
Mt 5,17-19

Elmélkedés:

A hegyi beszéd következő részlete a régi és az új törvény viszonyát
tárgyalja. Jézus egykori hallgatóiban és természetesen azokban a
keresztényekben, akik az evangélium megírása idején éltek, jogosan merült
fel a kérdés, hogy az új törvény meghirdetésével életben marad-e a régi, a
mózesi, az ószövetségi törvény. Máté evangélista, aki elsősorban a
zsidóságból megtértek számára írja művét, arra törekszik, hogy egyensúlyba
hozza a régi és az új törvényt. Azt szeretné, hogy olvasói ne ellentétet
lássanak a kettőben, hanem a mózesi törvény mintegy magasabb fokát lássák
meg Krisztus törvényében. Ennek fényében tudjuk helyesen értelmezni az Úr
szavait: „Nem megszüntetni jöttem a törvényt és a prófétákat, hanem
tökéletessé tenni."
Mivel Jézus a mózesi törvényről, a prófétai írásokról egyaránt beszél,
ezért szavai azt is jelentik, hogy ő a Messiás. Az ószövetségi törvényt
ugyanis azért adta Isten, hogy a választott népet felkészítse a megváltó
jövetelére. Ebbe az irányba mutatnak Isten küldötteinek, a prófétáknak a
jövendölései is a messiási időkről. Úgy is beteljesedik tehát az
ószövetség korának kinyilatkoztatása, hogy Jézus személyében elérkezik a
Messiás, a Megváltó. Hallgatói és követői ezt is felismerhetik
tanításából.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Körülöttem a romlás, a pusztulás sokféle jelét látom.
Önmagukat és saját világukat pusztító, élhetetlenné tevő embereket. És te
engem nevezel a föld sójának, a világ sójának és a romlást megállító
sónak. Tudom, hogy ebben a világban kell élnem, de hozzád tartozva, hogy a
te örömhíred, a te tanításod, a te igazságod jó ízét adhassam a világnak.
Éljen bennem a krisztusi íz: az öröm és a jóakarat.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160608.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A tanév végéhez és a vakációhoz közeledve lázasan folyik mindenütt a nyári
táborok szervezése. A családok e napokban azon gondolkoznak, hogy
gyermekük számára milyen tábor volna megfelelő és hasznos. Sokszor sajnos
nem a gyermek lelkesedése szerint történik a választás, mert a
lehetőségeket erősen befolyásolja a család anyagi helyzete. Másrészt maguk
a táborszervezők sem mernek költségesebb programot előkészíteni, mert jól
ismerik a szülők korlátozott lehetőségeit.

A vallásos családok szívesen küldik gyermekeiket egyházi szervezésű
táborokba. Ezekben a szentmise, a bibliaolvasás és más vallási programok
mellett jól megfér egy kirándulás, illetve fürdőzés egy tónál vagy akár
egy aquaparkban.

Jelen soraimmal arra hívom a napi e-vangélium közösségét, segítsük a
gyermekek táborozását. Egy szerényebb tábor költsége naponta kb. 2000-3000
forint résztvevőnként. Biztosan nagy segítség sokaknak az is, ha egy nap
költségét támogatásként megkapják. Jótékonysági akciónk során egyházi
szervezésű hittantáborokat, imatáborokat, minisztránstáborokat szeretnénk
segíteni, amelyeken vallásos családok gyermekei vesznek részt. (2011-ben
már szerveztünk egy ilyen akciót. Akkor 25 táborban 1165 gyermeket
segítettünk.)

Kedves e-vangélium olvasók! Táborozzon 1000 gyermek!, azaz segítsük, hogy
ezer magyar gyermek eljusson 2016 nyarán egy táborba. Támogassátok egy
gyermek táborozásának egy napját! Akinek lehetősége van, akár több
gyermekét is.
Erre a célra az adományokat az alábbi lehetőségeken várjuk 2016. június
24-ig.
Köszönöm, hogy nagylelkű adományaitokkal segítitek a Táborozzon 1000
gyermek! akciót. Legyen a táborozás lelki élmény is gyermekeknek!
2016. június 8.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: gyermektábor

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: gyermektábor
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a gyermektábor akció támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: gyermektábor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 7., kedd

[Evangelium] 2016-06-07

2016. június 7. – Kedd

Jézus így tanított a hegyi beszédben: „Ti vagytok a föld sója. De ha a só
ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s
eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült
várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá
rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a
házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva
jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!"
Mt 5,13-16

Elmélkedés:

A hegyi beszéd a Krisztus-követő ember életprogramját fogalmazza meg.
Jézus világosan látja, hogy tanítványai és követői a későbbi évszázadokban
nem élhetnek elkülönülten a világtól, hanem a világban élnek és küldetésük
van. A keresztény ember tehát egy új életformát mutat fel, amely sok ember
részéről meg nem értésbe vagy ellenállásba ütközik, miként erről a nyolc
boldogság befejezése is említést tesz. Mindenféle ellenállás és üldözés
ellenére is a keresztény ember jelként, világító fényként él a világban,
úgy él Krisztus igazsága és tanítása szerint, hogy az követendő legyen
mások számára is. Nem valamiféle magamutogatásról van itt szó, hanem
arról, hogy Krisztusra irányítjuk a figyelmet, akinek személyében mindenki
felismerheti az üdvösség egyedüli közvetítőjét. Akkor hiteles a keresztény
életünk, ha ezt valóban felismerik az emberek és az Úr követőivé válnak.
Ebből a szempontból a föld sójáról, a világ világosságáról és a
lámpatartóra helyezett lámpásról szóló tanítást, és tulajdonképpen az
egész hegyi beszédet úgy kell értelmeznünk, mint Jézus prófétai látomását
arról, hogy tanítványai révén miként valósul meg az idők folyamán az Isten
országa a világban. Erre a feladatra hív engem is és minden keresztényt
Jézus.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, hogy téged
megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a földet. Te vagy a mindenség
Ura, az egyedül igaz Isten, akin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus
Krisztus által küldd el nekünk a Szentlélek országát! Segíts minden
embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig kitartson
melletted!
Szent Iréneusz

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160607.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A tanév végéhez és a vakációhoz közeledve lázasan folyik mindenütt a nyári
táborok szervezése. A családok e napokban azon gondolkoznak, hogy
gyermekük számára milyen tábor volna megfelelő és hasznos. Sokszor sajnos
nem a gyermek lelkesedése szerint történik a választás, mert a
lehetőségeket erősen befolyásolja a család anyagi helyzete. Másrészt maguk
a táborszervezők sem mernek költségesebb programot előkészíteni, mert jól
ismerik a szülők korlátozott lehetőségeit.

A vallásos családok szívesen küldik gyermekeiket egyházi szervezésű
táborokba. Ezekben a szentmise, a bibliaolvasás és más vallási programok
mellett jól megfér egy kirándulás, illetve fürdőzés egy tónál vagy akár
egy aquaparkban.

Jelen soraimmal arra hívom a napi e-vangélium közösségét, segítsük a
gyermekek táborozását. Egy szerényebb tábor költsége naponta kb. 2000-3000
forint résztvevőnként. Biztosan nagy segítség sokaknak az is, ha egy nap
költségét támogatásként megkapják. Jótékonysági akciónk során egyházi
szervezésű hittantáborokat, imatáborokat, minisztránstáborokat szeretnénk
segíteni, amelyeken vallásos családok gyermekei vesznek részt. (2011-ben
már szerveztünk egy ilyen akciót. Akkor 25 táborban 1165 gyermeket
segítettünk.)

Kedves e-vangélium olvasók! Táborozzon 1000 gyermek!, azaz segítsük, hogy
ezer magyar gyermek eljusson 2016 nyarán egy táborba. Támogassátok egy
gyermek táborozásának egy napját! Akinek lehetősége van, akár több
gyermekét is.
Erre a célra az adományokat az alábbi lehetőségeken várjuk 2016. június
24-ig.
Köszönöm, hogy nagylelkű adományaitokkal segítitek a Táborozzon 1000
gyermek! akciót. Legyen a táborozás lelki élmény is gyermekeknek!
2016. június 7.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: gyermektábor

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: gyermektábor
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a gyermektábor akció támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: gyermektábor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 6., hétfő

[Evangelium] 2016-06-06

2016. június 6. – Hétfő

Abban az időben, Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült,
tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így
tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést
nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva
mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert
nagy lesz a ti jutalmatok az égben!"
Mt 5,1-12

Elmélkedés:

A mai naptól kezdve Jézus hegyi beszédét olvassuk az evangéliumban. Márk
evangélista nem írja le a beszédet, csupán arról tesz említést, hogy útja
során Jézus főként zsinagógákban tanított. Szent Lukács evangélista is
csak nagyon röviden foglalja össze az Úr tanítását. Máté evangélista
viszont nagy részt szentel ennek írásában, három fejezet is erről szól.
A beszédnek ünnepélyes jelleget ad a bevezetés, amely szerint Jézus
felmegy egy hegyre, egy magaslatra, ott leül, és innen intézi szavait a
népsokasághoz. Tanítása helyszínéül nem azért választja a hegyet, hogy
mindenki jól lássa vagy szavai messzebbre eljussanak, hanem jelképet kell
látnunk a helyválasztásban. A Biblia világában a hegy mindig az Istennel
való találkozás helye, amely ezért nem csak fizikailag emelkedik ki
környezetéből. Eszünkbe jut az ószövetségi időkből a Sínai-hegy, ahol
Isten a törvényt, a tízparancsolatot adta választott népének. Most pedig
Jézus a hegyen meghirdeti az új törvényt, az Isten országának
alapszabályait, amely az újszövetség népének szól. A hallgatóság már itt
közösséggé változik azon tény által, hogy Jézus elé járulva együtt
hallgatják tanítását. A tanítás a nyolc boldogsággal kezdődik, amely új
életformát jelent a Krisztusban hívők számára. Ha az Úr tanítását nyitott
szívvel hallgatom és meg is valósítom, megtalálom a boldogság útját.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus Krisztus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy az
isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot, amely
elválaszt engem az Istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged tökéletes és
oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és gyarlóságaim ellenére
el tud vezetni oda, ahol te magad vagy: az Atya keblére. Add, hogy
hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el ne szakadjak tőled!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160606.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 5., vasárnap

[Evangelium] 2016-06-05

2016. június 5. – Évközi 10. vasárnap

Abban az időben: Jézus elment Naim városába. Vele mentek tanítványai és
nyomukban nagy népsokaság. Amikor a város kapujához közeledett, halottat
hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Az édesanyát sokan kísérték a
városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így szólt
hozzá: „Ne sírj!" Azután odalépett a koporsóhoz, és megérintette azt. Erre
a halottvivők megálltak. Ő pedig így szólt: „Ifjú, mondom neked, kelj
föl!" A halott felült, és beszélni kezdett. Ekkor Jézus átadta őt
anyjának.
Lk 7,11-17

Elmélkedés:

Csak egy érintés
Egy árverésen történt a következő eset. Az értékesítendő tárgyak között
egy hegedűre került a sor. A lehetséges vásárlók nem sok fantáziát láttak
a kopott hangszerben. Lassan ment a licitálás, egészen kicsiny
összegekkel, valaki halkan meg is jegyezte, hogy inkább ki kellene dobni a
szemétbe ezt a hegedűt, ő bizony egy fillért sem adna érte. Ekkor egy
idősebb férfi lassan előresétált a székek között, kezébe vette a hegedűt
és a vonót és játszani kezdett. A hamis hangok még jobban elriasztották az
embereket a vásárlástól, de a férfi nem jött zavarba, sorra hangolta a
húrokat, és lassacskán egyre kellemesebb hangokat csalt elő az
értéktelennek tűnő hangszerből. A licitálók kedve megjött, egyre nagyobb
összegeket ajánlottak fel a hegedűért. Mindenki tátott szájjal hallgatta a
csodálatos dallamokat, mígnem egészen magas összegért kelt el a hangszer.
Mitől lett ilyen értékes hirtelen ez a hegedű? A válasz egyszerű: a művész
érintésétől. Attól, hogy valaki szakszerűen, mesterien szólaltatta meg.
Egyetlen érintés váratlan dolgokat eredményezhet. Egyetlen érintés csodát
hozhat. Erre példa az evangéliumi elbeszélés. Útja során Jézus Naim
városához érkezik, ahol egy temetési menettel találkozik. Egy
özvegyasszony kíséri a temetőbe egyetlen fiát. Gyászában, fájdalmában
sokan osztoznak a város lakói közül, de együttérzésük nem segít az
özvegyen. Férjét már korábban elvesztette, ezért csak egyetlen fiára
számíthatott volna idősebb korában, de most őt is el kell temetnie. A
természet rendje felborult, az életerős ifjú, aki támasza lehetett volna
édesanyjának, a koporsóban fekszik, a gyenge édesanya pedig él, de milyen
életre számíthat egyedül? Fájdalmában tulajdonképpen egyedül maradt.
Életet adott fiának, s most ez az élet számára érthetetlen módon
megszakadt. Az asszonynak a fia volt az élete értelme, de most már neki
sincs miért élnie. Az emberek talán azért kísérik el, mert ismerik őt,
ismerik múltját, családja történetét, de aligha ismerik jövőjét, ha van
egyáltalán jövője az ő gondolataik szerint. Jézus most látja először ezt
az özvegyet, de olyan tekintettel néz rá, mintha nem csak eddigi életét
ismerné, hanem jövőjét is előre látná. Ismeri az özvegyek sorsát, sejti,
milyen jövő vár rá fiának elvesztése után. Az események menetébe Jézus
érintése hoz változást. Megállítja a menetet, megérinti a koporsót,
feltámasztja az ifjút és visszaadja őt édesanyjának. Jézus érintése
fordulatot hoz. Ő képes más irányba terelni a jövőt, új irányba állítani
egy ember sorsát. Jézus érintése megváltoztatja azt, amit mindenki
megváltoztathatatlannak gondol. Mindenki beletörődik abba, hogy ennek így
kellett történnie, a fiúnak meg kellett halnia és az anyának túl kellett
élnie fiát, de Jézus nem fogadja el ezt, hanem megváltoztatja és a gyászt
örömre fordítja.
Érdekes, hogy erről az örömről Lukács evangélista nem tesz említést. Pedig
biztosak lehetünk abban, hogy az özvegy és vele a többi ember mennyire
örvendezett e csoda láttán. A jelenlévők reakciójaként szűkszavúan
beszámol a félelemről, és arról, hogy Istent dicsőítették az emberek e
rendkívüli eset láttán. Mi kíváncsiak lennénk arra, hogy mi történt a
feltámasztás után, de az evangélista tapintatosan hallgat erről. S e
hallgatás talán annak jelképe, hogy nem tudjuk, mi lesz, mi vár ránk a
feltámadást követően. Tudásunk csak arról van, hogy életünk végén meg
fogunk halni. S hitünk szerint ezt követően Isten feltámaszt minket az
örök életre. Isten számára ez „csak" egy érintés, a mi számunkra végtelen
öröm.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy az élet és a halál Ura! Életünk és örök
életünk a te kezedben van. Minden reményünket beléd helyezzük, mert te
képes vagy arra, hogy új életet adj nekünk a feltámadás által. Szeretnénk
örökké élni, szeretnénk eljutni az örök boldogságra, szeretnénk együtt
lenni Istennel az örökkévalóságban. Urunk, hisszük, hogy halálod után
harmadnapon feltámadtál. Vezess minket a mennyországba! Érints meg minket,
hogy új életre támadjunk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160605.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum