2011. november 12., szombat

[Evangelium] 2011-11-12

2011. november 12. – Szombat

Abban az időben Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül kell
imádkoznunk és nem szabad belefáradnunk. Így szólt: „Az egyik városban élt
egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a
városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: „Szolgáltass
nekem igazságot ellenfelemmel szemben." A bíró egy ideig vonakodott, aztán
mégis így szólt magában: „Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de
ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert
a végén még nekem jön és megver."
Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. „Vajon
Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá
folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan
igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia
eljön, talál-e hitet a földön?"
Lk 18,1-8

Elmélkedés:

Jézus a szüntelen imádkozásra bátorít minket a mai evangéliumban.
Szükségünk is van bátorítására, hiszen sokszor kételkedünk az ima
erejében. Ha Isten nem azonnal teljesíti kéréseinket, vagy nem egészen
úgy, ahogyan mi szerettük volna, könnyen elbizonytalanodunk. Pedig
kitartóan kell kérnünk őt, mindig azzal a bizalommal, hogy mindent megad
nekünk, ami a lelkünk üdvösségét szolgálja.
Sok esetben csak az ima ereje segít. Főként a közös ima ereje. Amikor
emberi erőfeszítésünk hiábavalónak bizonyul, amikor valamit nem tudunk
megtenni, amikor nem hallgatnak a jó szóra, és amikor tehetetlenek
vagyunk, akkor még mindig fordulhatunk Istenhez, akinek semmi sem
lehetetlen.
Ugyanakkor az imában is lehetünk önzőek, például úgy, hogy csak
önmagunkért imádkozunk. Ehelyett inkább az imádságban is legyen célunk az
önzetlenség, imádkozzunk másokért! Ne fáradjunk el az imában! Ne adjuk fel
a reményt, hogy Isten segíteni fog!
Vajon amikor Jézus eljön, talál-e olyanokat, akik hisznek benne és hisznek
az ima erejében?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, add, hogy az időt úgy használjam fel, hogy értékes legyen földi
és örök életem számára. Óvj meg mindnyájunkat ebben az újesztendőben
minden bajtól, és a napok, hónapok múlásával közelebb kerüljünk Atyai
szívedhez. Szűz Mária, Isten Anyja, légy pártfogóm szent Fiadnál.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. november 11., péntek

[Evangelium] 2011-11-11

2011. november 11. - Péntek

Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: „Mint ahogy Noé
korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak,
házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a
bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy
történt Lót napjaiban is. Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és
építettek. De amelyik napon Lót elhagyta Szodomát, kénköves tűzeső hullott
az égből, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy lesz azon a napon is,
amikor az Emberfia megjelenik. Aki abban az órában a háztetőn tartózkodik,
és holmija van lenn a házban, le ne jöjjön érte, hogy elvigye! Aki a mezőn
lesz, haza ne jöjjön! Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja menteni
életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az (örök) életre.
Mondom nektek: azon az éjszakán ketten lesznek egy fekvőhelyen; az egyiket
felveszik, a másikat otthagyják. Két asszony együtt őröl; az egyiket
felveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn; az egyiket
felveszik, a másikat otthagyják." A tanítványok megkérdezték: „Hol lesz
ez, Uram?" Azt felelte: „Ahol a holttest van, odagyűlnek a sasok."
Lk 17,26-37

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézus arra tanít bennünket, hogy hűségesen várjuk az
Emberfia érkezését. Az apostoli időkben, amikor Lukács megírja
evangéliumát, a keresztények között általánosan elterjedt vélemény volt,
hogy Jézus eljövetele hamarosan bekövetkezik. Az idő multával és az
eljövetel késlekedésével a felkészülés elsődlegessége mellett megjelent a
hűséges várakozás fontossága is. Az üldözések idején már komoly gondot
okozott annak megválaszolása, hogy miért késlekedik az Úr tanítványainak
megmentésével? A kérdés hátterében az állhatott, hogy másként képzelték el
Isten Országának megvalósulását.
Isten Országának megvalósulása viszont nem egyik pillanatról a másikra
történik és nem köthető ahhoz sem, hogy Jézus hirtelen eljön ismét a
világba. Isten Országa már jelen van a földön, csak észre kellene vennünk.
Aki Jézus tanítványaként állandóan Isten Országában él, az mindig
felkészült Jézus érkezésére. Isten Országának jelenléte bizonyosság. És
biztos az is, hogy Jézus újra el fog jönni, mint ahogyan biztos az is,
hogy a holttest felett azonnal megjelennek a sasok.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható uralkodónk, ki mindent nevedért teremtettél, ételt és italt
adtál az embereknek, hogy élvezzék, nekünk pedig lélek szerinti ételt és
italt adtál, és örök életet Szolgád által! Mindenekelőtt azért adunk hálát
néked, mert hatalmas vagy! Dicsőség néked mindörökké!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. november 10., csütörtök

[Evangelium] 2011-11-10

2011. november 10. - Csütörtök

A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa.
Ő ezt válaszolta: „Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet
azt mondani: „Nézd itt van, vagy amott!" Isten országa köztetek van."
Azután tanítványaihoz fordult: „Jönnek napok, amikor az Emberfiának
egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd
nektek: „Nézzétek, itt van, vagy amott!" Oda ne menjetek, és ne higgyétek!
Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik felétől a másikig villan, úgy jön
el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és
megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől."
Lk 17,20-25

Elmélkedés:

Ha Jézus működését és tevékenységét röviden össze szeretnénk foglalni,
akkor az általa is használt kifejezéssel azt mondhatjuk, hogy meghirdette
Isten Országát. Ennek a titokzatos Országnak az evangéliumát, örömhírét
hirdette. De több volt ez, mint szóbeli igehirdetés. Szavai által ugyanis
megkezdődött ennek az Országnak a megvalósulása. Olyan szavak voltak ezek,
amelyekben cselekvő erő rejlett, s amelyek hitre és megtérésre indították
az embereket. A kérdés a mi számunkra is az lehet, hogy mikor jön el az én
életembe Isten Országa? A válasz pedig egyszerű: akkor, amikor bennem is
hit ébred és én is megtérés útjára lépek. Jézus tanításának központjában
Isten Országának a hirdetése állt. Nekünk is ennek az Országnak az
evangéliumát kell továbbadnunk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk! Fiad, Jézus Krisztus vállalta a kereszt súlyát. Odaadta értünk
az életét. Taníts meg minket, Istenünk, hogy mindennapjainkban készségesen
vállaljuk az áldozatot. Nem beletörődést, hanem tudatos vállalást kívánsz
tőlünk. Add, hogy életünket Krisztus szerint alakíthassuk. Add, hogy
életünket értelmesen tudjuk leélni. Add, hogy feladatainkat készséggel
vállalhassuk.

________________________________

Aktuális:
Dr. Batthyány családjának naplói, krónikái 1907–1931
A Család Évében megjelenő kiadvány szerkesztői – dr. Salacz György
professzor, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának tanára és dr.
Puskely Mária szerzetestanár, aki több, nagyapámról, dr.
Batthyány-Strattmann Lászlóról, a „szegények orvosáról" megjelent mű
szerzője – önként vállalt, odaadó, hatalmas munkát végeztek. A 460 oldalas
könyv az 1907 és 1931 között írott családi naplókat és visszaemlékezéseket
foglalja magában. (Batthyány Bálint)
A kiadvány megrendelhető a Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadónál. Telefon:
94/513-191, E-mail: info@martinuskiado.hu, Webáruház: www.martinuskiado.hu
A könyv ára postaköltséggel 1.590 Ft (990 Ft + 600 Ft).
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. november 9., szerda

[Evangelium] 2011-11-09

2011. november 9. - Szerda, a Lateráni Bazilika felszentelése

Abban az időben: Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment
Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot
árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort
font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az
ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat
felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne
tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszébe jutott, hogy
írva van: „Emészt a házadért való buzgóság."
A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket
teszed?" Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én
három nap alatt fölépítem!" A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig
épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?" Ő azonban
testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak
eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.
Jn 2,13-22

Elmélkedés:

Jézus saját testének lerombolásáról és annak felépítéséről beszél a mai
evangéliumban: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt
fölépítem!". A beszéd jelentőségét mutatja, hogy ezeket a szavakat idézik
fel vádként kihallgatása során a főtanács előtt (Mt 26,61) és a kereszt
alatt is ezzel gúnyolják az arra járók (Mt 27,40). Az ószövetségben a
jeruzsálemi templom Isten jelenlétének a helye volt. Ezt a funkciót veszi
át a feltámadással Jézus teste, amit nem emberkéz alkotott. A feltámadt
Krisztus hirdeti, hogy Isten jelen van a világban. Jelen van mindenütt,
ahol ott van a Feltámadott. Krisztus Teste, az Oltáriszentség jelzi Isten
jelenlétét. De szintén nem emberkéz, hanem az isteni szándék építi az
Egyházat, Krisztus testét, amely Isten és ember találkozásának helye.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó Jézus Krisztus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy az
isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot, amely
elválaszt engem az Istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged tökéletes és
oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és gyarlóságaim ellenére
el tud vezetni oda, ahol te magad vagy: az Atya keblére. Add, hogy
hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el ne szakadjak tőled.

________________________________

Aktuális:
Dr. Batthyány családjának naplói, krónikái 1907–1931
A Család Évében megjelenő kiadvány szerkesztői – dr. Salacz György
professzor, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának tanára és dr.
Puskely Mária szerzetestanár, aki több, nagyapámról, dr.
Batthyány-Strattmann Lászlóról, a „szegények orvosáról" megjelent mű
szerzője – önként vállalt, odaadó, hatalmas munkát végeztek. A 460 oldalas
könyv az 1907 és 1931 között írott családi naplókat és visszaemlékezéseket
foglalja magában. (Batthyány Bálint)
A kiadvány megrendelhető a Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadónál. Telefon:
94/513-191, E-mail: info@martinuskiado.hu, Webáruház: www.martinuskiado.hu
A könyv ára postaköltséggel 1.590 Ft (990 Ft + 600 Ft).
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. november 8., kedd

[Evangelium] 2011-11-08

2011. november 8. – Kedd

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Melyiktek mondja béresének
vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: „Gyere ide tüstént, és ülj
asztalhoz." Nem ezt mondja-e inkább: „Készíts nekem vacsorát, övezd fel
magadat, és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz
te is?" S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így
ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok:
haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk
volt.
Lk 17,7-10

Elmélkedés:

Jézus nem uralkodni jött a világra, hanem az emberek üdvösségét szolgálni.
Szolgálata a keresztig, a kereszthalálig vezetett. Engedelmességének és
szolgálatának értékét és méltóságát a szeretet adja meg, amelyet mindazok
iránt érez, akiket szolgál, s akikért életét áldozza. Azokat szolgálja,
akik oly sokszor megtagadják az Istennek végzett szolgálatot.
A szolgálat igazi lelkületét Jézustól tanulhatjuk meg, aki egyértelművé
teszi számunkra, hogy az embereknek szolgálva magának Istennek végzünk
szolgálatot. Nem rabszolgaságra vagy kényszermunkára hív bennünket, hanem
arra, hogy teljes szabadsággal, a Szentlélekben megújulva és az üdvösség
reményében Urunknak szenteljük egész életünket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg nekem
az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten
gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy én is mindig
benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem! Nálad
nélkül semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. De egyesíts önmagaddal,
tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és a Fiúval mindig
egyesüljek!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. november 7., hétfő

[Evangelium] 2011-11-07

2011. november 7. - Hétfő

Egy alkalommal Jézus így beszélt tanítványaihoz: „Lehetetlen, hogy
botrányok ne forduljanak elő; de jaj annak, aki azokat okozza! Jobb lenne,
ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák, mint hogy egyet is
megbotránkoztasson ezek közül a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha
vét ellened testvéred, fedd meg! De ha megbánja, bocsáss meg neki! Még ha
napjában hétszer vét is ellened, de hétszer fordul hozzád, és azt mondja:
Megbántam, – bocsáss meg neki!"
Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet!" Az Úr így
válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt
mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől, és verj gyökeret a
tengerben! – engedelmeskedik nektek."
Lk 17,1-6

Elmélkedés:

Növeld bennünk a hitet – kérik a tanítványok Jézustól. Kérésükhöz mi is
csatlakozunk, mert szükségünk van hitünk erősödésére. Ne gondoljuk, hogy
sziklaszilárd és megrendíthetetlen hittel rendelkezünk. Még az
apostolokban is felébredt időnként a kétely. A hitet Istentől kapjuk
ajándékként és ő is tudja azt megerősíteni bennünk. Ha a teljes
hitetlenség vagy hitehagyás nem is fenyeget minket, a kishitűség, a
kételkedés időről időre megkísérthet minket. Növeld bennünk, Urunk, a
hitet, és erősíts meg minket abban a hitben, hogy mindenkor Te irányítod a
világ sorsát és a mi személyes életünket! Add, hogy mindig higgyünk abban,
hogy elvezetsz minket az üdvösségre!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, hogy téged
megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a földet. Te vagy a Mindenség
Ura, az egyedül igaz Isten, akin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus
Krisztus által küldd el nekünk a Szentlélek országát! Segíts minden
embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig kitartson
melletted!
Szent Iréneusz
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. november 6., vasárnap

[Evangelium] 2011-11-06

2011. november 6. – Évközi 32. vasárnap

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A
mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és
kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A
balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak
azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők
mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás
hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!" Erre a szüzek mindnyájan
fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat:
„Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!" Az okosak ezt
válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább
menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!" Míg azok vásárolni
mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a
menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is.
Így szóltak: „Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!" De ő így válaszolt: „Bizony
mondom nektek, nem ismerlek titeket!" Virrasszatok tehát, mert nem
ismeritek sem a napot, sem az órát!
Mt 25,1-13

Elmélkedés:

Balgák és okosak
Néhány esztendővel ezelőtt a hittanórán a mai vasárnap evangéliumában
hallott példabeszédet tanultuk a gyerekekkel az okos és balga szüzekről,
akik a vőlegényt várták. A történet könnyebb megértése érdekében mindenki
számára az volt a feladat, hogy képzelje magát valamelyik szereplő
helyébe. Persze a legtöbben az okosok közé álltak volna, s csak néhányan
akarták vállalni a balgák szerepét. A gyerekek választása egyáltalán ne
lepett meg, de az egyik kislány választása, akit annak érdekében, hogy ne
maradjon névtelenül, hívjunk például Eszternek, mégis meglepetést okozott
nekem. Eszter teljes ártatlansággal azt mondta, hogy ő a menyasszony
szeretne lenni. Pillanatnyi megdöbbenésemben önmagamat mindjárt a balgák
köz sorolva sikerült ostobaságot kérdeznem tőle: „Tényleg? És kinek a
menyasszonya?" Gondolkodás nélkül vágta rá a választ: „Természetesen a
vőlegényé, aki késett a történet szerint!" Be kellett látnom, hogy
teljesen igaza van Eszternek, mert ahol vőlegény van, ott menyasszonynak
is kell lennie, még akkor is, ha Jézus példabeszédében nem kapott külön
szerepet.

Azért idézem fel most ezt a történetet, mert figyelmeztet bennünket arra,
hogy Jézus példabeszédei mennyire nyitottak és megengedik a többféle
értelmezést. Igaz ez mind az okos és balga hajadonok példázatára, mind
pedig Jézus többi példabeszédére. Ha kitalálnánk egyféle értelmezést és
azt mondanánk, hogy csak ez az igaz, csak ez lehet a példabeszéd
mondanivalója, akkor leszűkítenénk az értelmezés határait és megfosztanánk
magunkat attól a jelentésbeli gazdagságtól, amelyet e hasonlatok magukban
rejtenek. Egy jelentéktelennek tűnő apró részlet vagy egy mellékszereplő
új távlatokat nyithat számunkra az értelmezésben, s ily módon új
mondanivalókat fedezhetünk fel. Természetesen legyünk óvatosak és ne
engedjük túlzottan szabadjára a fantáziánkat, mert könnyen olyat
magyarázunk a történetbe, amit nem tartalmaz.

A tíz hajadonról szóló beszéd elsősorban nem az éberséget állítja a
középpontba, mint követendő magatartást, hiszen valamennyien, tehát mind
az okosak, mind a balgák elalszanak a vőlegényre való várakozás közben.
Inkább az állandó készenlét lehet a követendő példa. Azok számítanak
okosnak és bölcsnek, akik álmukból ébredve is azonnal készen állnak.
Illetve az ő előrelátásuk is fontos elem, amely a váratlan helyzetekre
való felkészülést is jelentheti. Mindezek fényében azt mondhatjuk, hogy a
liturgikus év vége felé közeledve az evangélium arra tanít bennünket, hogy
miként várjuk a végső időket és az Istennel való találkozást.

Ha a vőlegény Jézust jelképezi a történetben, akkor érdemes
elgondolkoznunk azon, hogy mi köt bennünket hozzá? Milyen kapcsolatban
vagyunk Jézussal? A bevezető példában említett Eszterhez hasonlóan
képzelhetjük magunkat a menyasszony helyébe. Ez esetben a szeretet köt
bennünket Jézushoz, amely szeretet a jegyesi és a hitvestársi kapcsolat
alapja. Ha vendégnek tartjuk magunkat, akkor pedig örüljünk annak, hogy
meghívottak vagyunk, mert a meghívás Isten szeretetének jele. Együtt élni,
ünnepelni Istennel, erre kaptunk mindannyian meghívást. Személyes
felelősségünk, hogy mennyire vagyunk előrelátóak és felkészültek.
Könnyelműségünk akár végzetes is lehet. Legyünk okosak és bölcsek, akik
lelkünk égő mécsesével várjuk az Úr jövetelét!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Elismerem, hogy többször megkísért a könnyelműség és
megfeledkezem arról, hogy rád várakozok. Ments meg engem ettől a
felelőtlenségtől, hiszen üdvösségem forog kockán. Adj nekem éber lelket,
amely mindig készen áll a találkozásra!

________________________________

Aktuális:
Tiéd a döntés címmel a Házas Hétvége Mozgalom 20–30 év közötti egyedülálló
fiataloknak számára szervez programot. Ha 20 és 30 év közötti vagy, és
szeretnéd önmagad jobban megismerni, akkor itt a helyed. Nagy szeretettel
várunk két és fél napos programunkra! - írják a hétvége szervezői. A
következő Tiéd a döntés-hétvégére Szigetmonostoron, Budapest közelében
kerül sor november 11-13-án. A jelentkezéseket november 7-én, hétfőn estig
várják a tiedadontes [kukac] gmail.com e-mail címen.
Bővebb információ a hétvégéről a Család éve honlapján olvasható:
http://www.csaladeve.hu/cikk.php?h=160
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum