2018. április 28., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-04-28

2018. április 28. - Szombat

Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz: "Ha ismernétek
engem, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és
látjátok." Fülöp megjegyezte: "Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez
elég nekünk." Jézus így válaszolt: "Már olyan régóta veletek vagyok, és
nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan
mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az
Atyában vagyok, és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok
intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki
bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya
énbennem! Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek! Bizony,
bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja
végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet
azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az
Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha
pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem."
Jn 14,7-14
Elmélkedés:
A mai evangélium az Atya és a Fiú közti kapcsolat mélyebb tartalmára
világít rá. A háttérben ez a kérdés rejlik: miért Jézus az egyetlen
közvetítő az emberek és az Isten között? Jézus tanításából megtudjuk,
hogy ő teljes közösségben van az Atyával és ebbe a közösségbe hívja
tanítványait is. Az Atyával való tökéletes egységét jelzi, hogy
szavaival az Atya mondanivalóját közli és cselekedeteivel az Atya
szándékait hajtja végre.
Ennek az Istenben lévő tökéletes egységnek a megértése természetesen
nem könnyű számunkra, ahogyan az apostolok sem értették meg pontosan
Mesterük szavait. Valami konkrétabbat, megtapasztalhatóbbat
szeretnének. Ezért kéri Fülöp, hogy Jézus mutassa meg az Atyát. Jézus
válasza továbbra is rejtélyes egy kissé: "Higgyétek el, hogy én az
Atyában vagyok, és az Atya énbennem!" (Jn 14,10).
Jézus azt állítja továbbá, hogy Isten nem csak az ő Atyja, hanem minden
emberé. Arra bátorít, hogy imádságainkban Atyánknak szólítsuk őt, s
gyermeki bizalommal forduljunk hozzá kéréseinkkel. A tékozló fiúról és
irgalmas atyjáról szóló példabeszédben pedig csodálatos képet tár elénk
arról, hogy Isten minden bűnünk ellenére kész megbocsátani nekünk.
Isten számtalan jelét adja, hogy atyai szeretettel, gondoskodással
fordul felénk. Engedjük, hogy Jézus a mennyei Atyához vezessen minket!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Megfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük
meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk. Te
türelmesen és alázatosan viseled az emberi élet terheit, miként
kereszthalálod és szenvedésed kínjait. Segíts, hogy napi fájdalmainkat
és konfliktusainkat, mint növekedésre kapott lehetőségeket fogadjuk, és
így egyre hasonlóbbá váljunk hozzád. Add, hogy türelmesen és bátran
viseljük a szenvedéseket, bízva abban, hogy te támogatsz.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180428.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. április 27., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-04-27

2018. április 27. - Péntek

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: "Ne nyugtalankodjék a
szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában
sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: "Elmegyek, és helyet
készítek nektek?" Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét
eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én
vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek!" Ekkor Tamás így
szólt: "Uram, mi nem tudjuk, hová mégy; hogyan ismerhetnénk hát az
utat?" Jézus ezt felelte: "Én vagyok az út, az igazság és az élet.
Senki sem juthat el az Atyához, csak általam."
Jn 14,1-6
Elmélkedés:
"Én vagyok az út, az igazság és az élet" (Jn 14,6) - olvassuk Jézus
szavait a mai evangéliumban. Az Egyház a kezdetek óta hittel vallja,
hogy egyedül Jézus az út, aki elvezet minden embert az Atyához, ő az
igazság, aki szabaddá tesz minket és ő az élet, aki örömre gyújtja
szívünket.
Az evangéliumokban szereplő személyek különféle utakon járnak. Egyszer
a lelkes hit útján, máskor a hitetlenség útján. Egyszer a hegyekre
(lelki magaslatokra), máskor a kietlen pusztaságba (lelki szárazság)
vezető utakon. Néha az Úr egyenes útjain, máskor messze eltávolodva
attól. Az életre vezető keskeny ösvényt csak kevesen választják, mert a
többség a pusztulás széles útján jár. Az emberek bejárják a városok
kövezett utcáit és a falvakba vezető poros utakat.
Eközben Jézus is nagy utat járt be. Ő mindig a maga útját járta. Az
emberekhez vezető utat, amely egyúttal az Atyához is vezetett. Járta a
keresztutat, amely a dicsőséges feltámadás felé vezető út volt számára.
És Jézus, aki azt mondta magáról, hogy ő az út, újra és újra útnak
indul napjainkban, hogy meghívjon minket: legyünk útitársai az Atya
felé vezető úton! Elindulok-e Jézussal? Engedem-e, hogy a hit útján
vezessen? Szeretném-e, hogy az Atyához vezessen?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Te földi életed során mindig az Atya
megdicsőítésére törekedtél. Engedelmességeddel, amely a szenvedések és
a halál vállalásában mutatkozott meg, az Atyának szereztél dicsőséget.
Ő a halálból való feltámasztással magasztalt fel téged. Urunk, azért
küldted el a Szentlelket, hogy a te küldetésedet befejezze,
beteljesítse a világban azáltal, hogy a benned hívőket elvezeti a
teljes igazságra és az üdvösségre. Segíts minket, hogy földi életünk
során a Szentháromságban és Isten szeretetében éljünk! Segíts, hogy
földi életünk után eljussunk Isten örökké tartó szeretetébe!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180427.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. április 26., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-04-26

2018. április 26. - Csütörtök

Miután a húsvéti vacsorán Jézus megmosta tanítványai lábát, így szólt
hozzájuk: "Bizony, bizony, mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál,
sem a küldött küldőjénél. Boldogok vagytok, ha ezt megértitek, és így
is cselekedtek. Nem mindnyájatokról mondom ezt. Ismerem azokat, akiket
választottam. De be kell teljesednie az írásnak: "Akivel megosztottam
kenyeremet, sarkát emelte ellenem." Előre megmondom, mielőtt
megtörténnék, hogy amikor megtörténik, higgyétek, hogy én vagyok.
Bizony, bizony, mondom nektek: aki befogadja azt, akit én küldök, engem
fogad be; aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki küldött engem."
Jn 13,16-20
Elmélkedés:
A utolsó vacsorán az apostolok lábát megmosó Jézus tanúságot tett
arról, hogy az embereket akarja szolgálni, majd másnap, nagypénteken,
amikor vállalja a kereszthalált, a mennyei Atya szolgájának bizonyul.
Az Úr azt kéri tőlünk, hogy szolgáljuk embertársainkat és állítsuk
életünket Isten szolgálatába. Nem két, egymástól különböző dologról van
itt szó, hanem arról, hogy az embereket szolgálva Istennek szolgálunk.
Így volt ez Jézus megváltó halálakor, és ez történik akkor is, amikor
Jézus szolgálatát folytatom.
Gondoljunk most arra, hogy mi ülünk ott az asztalnál, Jézus éppen
hozzám lép, letérdel elém és az én lábamat mossa, majd megtörli. Nem
kérdezi, ki vagyok. Számára az a fontos, hogy az ő követője legyek és
azt akarja, hogy tiszta legyen a szívem. Nem vagyok nagyobb nála, mégis
ő térdel le előttem, ő szolgál nekem, sőt irántam való szeretetből még
ennél is többet tesz, feláldozza életét, üdvösségem szolgája lesz.
Elismerem-e Jézust életem Urának? Akarok-e neki szolgálni? Akarok-e a
példáját követve az embereknek szolgálni? Akarom-e az emberekben,
főként a legkisebbekben és a legszegényebbekben őt szolgálni? Tudok-e
alázatos lenni annyira, hogy nem viszolygok és húzódozok semmiféle
"megalázó" feladattól?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg
nekem az istengyermekség lelkületét, taníts meg arra, hogyan kell
mindig Isten gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy
én is mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te
szeretsz engem! Nélküled semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. De
egyesíts önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és
a Fiúval mindig egyesüljek!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Nagy öröm a magyar katolikus Egyház és minden hívő számára, hogy 2018.
május 1-jén Szombathelyen lesz Brenner János vértanú pap boldoggá
avatása. Az eseményről információk itt olvashatóak:
https://brennerjanos.hu/
Könyv Brenner Jánosról
A boldoggá avatás alkalmára ajánlom szeretettel Brenner János atyáról
szóló könyvemet, amelyből a gyerekek megismerhetik János atya
példamutató életét.
A könyvről további információ az alábbi linken az Evangélium365
webáruházban található, ugyanitt megrendelhető:
https://www.evangelium365.hu/webshop/termek/4_gyermekkonyvek/81
Brenner János üvegablak megáldása Zalalövőn
A boldoggá avatás utáni szombaton, 2018. május 5-én a Zalalövői
templomban János atya még élő pap testvére, Brenner József atya mutat
be szentmisét 10 órai kezdettel. A szentmise keretében ő áldja meg a
templom új üvegablakát, amely Boldog Brenner Jánost ábrázolja. A
boldoggá avatást megelőzően nem lehetett még János atyát szentként,
glóriával ábrázolni, ezért ez az üvegablak lesz az első olyan művészeti
alkotás, amely őt mint az Egyház által boldogként tisztelt személyt
ábrázolja.
Az ünnepségre szeretettel hívom az e-vangélium olvasóit! Kérem, hogy
aki el tud jönni, jelezze ezt a zalalovo@gmail.com címen, hogy tudjuk a
várható vendégek számát. Köszönöm!
A Boldog Brenner Jánost ábrázoló színes üvegablak a hívek adományából
készül. Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával ezt az új
művészeti alkotást!
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. április 26.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja a Brenner János üvegablakot! E célra
szánt adományát a következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Brenner János üvegablak
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Brenner János üvegablak
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Brenner János üvegablak támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Brenner János üvegablak


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180426.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. április 25., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-04-25

2018. április 25. - Szerda, Szent Márk evangélista

Abban az időben: Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
"Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz,
az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben
ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a
kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket
a betegekre, és azok meggyógyulnak." Az Úr Jézus, miután ezeket
elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten
jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az
Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek
által, amelyek kísérték őket.
Mk 16,15-20
Elmélkedés:
Egyházunk a mai napon a második evangélium szerzőjét, Szent Márkot
ünnepli, aki nem tartozott a tizenkét apostol közé, de írása hitelesnek
tekinthető, hiszen Szent Péter apostol kísérője volt és egy ideig Szent
Pállal tartott missziós útja során. A szentírástudósok szerint
személyesen is ismerhette Jézust. Az ő szüleié lehetett az a ház, ahol
az utolsó vacsora zajlott, illetve a Getszemáni-kert is az Olajfák
hegyén, ahol Jézust elfogták. Márk lehetett az a fiú, aki ez utóbbi
eseménynél elszaladt (vö. Mk 14,51-52).
Mire törekszik Márk evangélista művének írásakor? Egyrészt lejegyezni
mindazt, amit személyesen is hallhatott Jézustól, illetve ami később az
apostoli igehirdetés része volt. A négy evangélium közül időrendben az
ő írása keletkezett a legkorábban, s csak évekkel később írja meg Máté
és Lukács az evangéliumot, valamint az I. század vége felé Szent János.
Az apostoli igehirdetéssel és annak írásos rögzítésével indult meg
egykor az evangélium terjedése. A tizenkettő és később az Egyház így
teljesíti Krisztus evangelizációs parancsát.
A mai evangéliumban Márk írásának befejező szakaszát olvassuk.
Mennybemenetele előtt Jézus ezt mondta apostolainak: "Menjetek el az
egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!"
(Mk 16,15). Márk azért ír le minden szót és mondatot, hogy
megismertesse az olvasókkal Krisztust, az Isten Fiát. Írásával
egyértelműen a hit útján vezet minket, s az a szándéka, hogy személyes
vallomást tegyünk arról, hogy hiszünk Krisztusban, az Isten Fiában.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Légy kegyes gyermekeidhez, isteni Nevelőnk! Add, hogy parancsaid
hűséges követői legyünk, a Te képmásodra hasonlítsunk, és amennyire
rajtunk áll, Téged mint jóságos Istent, és ne mint kérlelhetetlen bírót
ismerjünk meg. Hadd éljünk a Te békédben, és jussunk el a Te Városodba!
A kimondhatatlan bölcsességben akarunk élni nappal és éjjel, az utolsó
ítélet napjáig dicsérettel Neked hálát adni. Minden jóért, szépért,
bölcsért, igazért Neked legyen tisztelet örökké. Ámen.
Alexandriai Szent Kelemen


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180425.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. április 24., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-04-24

2018. április 24. - Kedd

Abban az időben a templomszentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Tél
volt. Jézus éppen a templomban járt, Salamon oszlopcsarnokában. A
zsidók körülvették őt, és megkérdezték: "Meddig tartasz még
bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk
nyíltan!" Jézus így felelt: "Mondtam már nektek, de nem hiszitek el.
Cselekedeteim, amelyeket Atyám nevében művelek, tanúságot tesznek
rólam. De ti nem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül valók. Az én
juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Én örök
életet adok nekik. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket
kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, hatalmasabb mindenkinél: senki
sem ragadhatja el őket Atyám kezéből. Én és az Atya egy vagyunk."
Jn 10,22-30
Elmélkedés:
A templomszentelés ünnepén részt vevő zsidók azt kérik Jézustól, hogy
mondja meg nyíltan és egyértelműen, ha ő a Messiás, és bizonyítsa is
ezt be valamilyen jellel. Ő azt válaszolja nekik, hogy korábban már
többször is tanúságot tett erről, valamint cselekedetei is ezt
bizonyítják, de sem korábban, sem most nem hisznek neki a vallási
vezetők. Miért teszik fel ismételten ezt a kérdést neki? Kétségtelen,
hogy Jézus korában igen erős volt a messiás-várás. Az eljövendő
messiásról szóló elképzelések azonban eltérőek voltak. A farizeusok
olyan király vagy uralkodó fellépését várták a messiási időkben, aki
katonai és politikai hatalommal rendelkezik, és felszabadítja a
zsidóságot a római fennhatóság alól.
Ettől lényegesen eltér az a messiás-kép, amiről Jézus beszél, s amely
nem illett bele a farizeusok elképzelésébe. A nép körében sokan hisznek
Jézusban és megértik, hogy az Isten országának örömhíre és a megtérés
megszabadítja az embert a bűntől. Ezt az örömhírt és szabadulást a
Messiás hozza el mindenkinek. Jézus a lelki szabadulást hirdeti,
cselekedetei szintén erről tanúskodnak. Azért jött a világba, hogy
üdvözítsen minden embert. A zsidók újabb bizonyítékokat és csodákat
akarnak, de az Úr nem teljesíti kérésüket. Mindazok a jelek, amelyeket
véghezvisz, elegendőek bárki számára, hogy eljusson a hitre. Ne
követeljünk újabb bizonyítékokat, hanem engedelmeskedjünk hittel az
Úrnak!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Ha előítéletekkel vagy hitetlenséggel
közelednénk feléd, félreismernénk téged. Te közülünk való valóságos
ember és közénk jött valóságos Isten vagy. Emberként élted földi
életed, emberként viselted el a szenvedéseket és a halált, megmutatva
számunkra, hogy miként kell emberként élnünk. Jöjj, taníts bennünket az
igazságra és vezess minket az örök életre! Taníts minket a hitre, hogy
hitetlenségünk ne akadályozza, hogy közöttünk is csodát tegyél! Segíts
minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180424.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. április 23., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-04-23

2018. április 23. - Hétfő

Abban az időben így szólt Jézus: "Bizony, bizony, mondom nektek: Aki
nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló.
Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit
neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és
kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok
követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak
tőle, mert az idegen hangját nem ismerik."
Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről
beszél. Jézus ezért így folytatta: "Bizony, bizony, mondom nektek: Én
vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és
rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam
keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj
csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy
életük legyen, és bőségben legyen."
Jn 10,1-10
Elmélkedés:
Jézus tanításának egyik jellegzetessége, hogy példabeszédeket használ,
hasonlatokkal világítja meg mondanivalóját. A tapasztalat szerint
hallgatósága így könnyebben megérti üzenetét. Különösen szükség van e
képes beszédre, amikor önmagáról, származásáról és küldetéséről beszél.
Hogyan tudja megértetni a néppel, hogy ő Isten, bár emberi valóságában
látják őt? Hogyan tudja elfogadtatni, hogy a mennyei Atya küldötte?
Hogyan tudja meggyőzni őket, hogy ő valóban Isten Fia?
A mai evangéliumi részletben néhány hasonlatot foglal össze János
evangélista, aki egyben azzal indokolja Jézus hasonlatokban gazdag
beszédmódját, hogy az emberek különben nem értették volna meg őt. A
beszédben a kapun bemenő pásztorról és a nyájhoz más módon közeledő
tolvajról van szó, illetve arról, hogy a juhok csak a pásztor hangját
követik, az idegentől elfutnak. Jézus azt állítja magáról, hogy ő a jó
pásztor, őt érdemes követni. Saját tanítását ilyen módon
megkülönbözteti az írástudók tanításától, jelezvén, hogy ez utóbbiakat
nem érdemes követni.
Jézus hangját akkor ismerem, ha rendszeresen hallgatom őt, olvasom
tanítását. Hangját akkor követem, ha megtartom tanítását és a tőle
megismert igazság szerint élek. Van-e bennem hit, hogy őrá bízzam
életemet?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jézus Krisztus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy az
isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot,
amely elválaszt engem az Istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged
tökéletes és oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és
gyarlóságaim ellenére el tud vezetni oda, ahol te magad vagy: az Atya
keblére. Add, hogy hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el
ne szakadjak tőled.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180423.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. április 22., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2018-04-22

2018. április 22. - Húsvét 4. vasárnapja

Abban az időben Jézus így szólt: "Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor
életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a
juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy
jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres
azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó
pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, - mint ahogy az
Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De
más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is
vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy
pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy
majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert
van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem.
Ezt a parancsot kaptam Atyámtól."
Jn 10,11-18
Elmélkedés:
Az apostolok módján
Egyházunk minden esztendőben húsvét 4. vasárnapján a Papi és szerzetesi
hivatások világnapját tartja. Ezen a napon minden pap hálát ad Istennek
azért, hogy megkapta a papi hivatás ajándékát, és helyénvaló az is, ha
a hívek hálát adnak Istennek azért, hogy a papok személyében jó
pásztorokat küld az ő vezetésükre. A papság lényegét így is
megfogalmazhatjuk: Krisztust követni az apostolok módján. Nincs ugyan
személyes fizikai kapcsolat az Úrral, de van lelki kapcsolat. A pap azt
vállalja, hogy a maga korában Krisztust követi, mégpedig úgy, ahogyan
egykor az apostolok tették.
Ez a megfogalmazás azért helyes, mert benne rejlik, hogy minden ifjút
Krisztus hív meg az ő követésére és szolgálatára. Hogyan is történt
egykor ez a meghívás, kiválasztás? Ezt olvassuk Márk evangéliumában:
"Jézus fölment a hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott. A
választottak csatlakoztak hozzá, tizenkettőt választott ki, hogy társai
legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az evangéliumot" (Mk 3,13-15).
Nem személyes ambícióból vagy buzgóságból született meg egykor az
apostoli testület, azaz nem a leendő apostolok jelentkeztek egy új
feladatra, mert úgy érezték, hogy többre is képesek, minthogy éveken
keresztül vándoroljanak mesterükkel. És arról sincs szó, hogy Jézus egy
toborzó beszédet tartott volna sok-sok tanítványának ismertetve, hogy
milyen új küldetést gondolt ki, aztán bárki szabadon jelentkezhetett,
aki erőt érzett magában. Jézus személyes kezdeményezése a meghívás és
ebben senki nem befolyásolhatja őt. Napjainkban is ugyanígy történik a
meghívás.
Abban az időben azért választotta ki az apostolokat, hogy "társai
legyenek." Az apostoli és a papi hivatás lényeges elemével találkozunk
itt. Jézus sok időt fordított arra, hogy a kiválasztottak megismerjék
személyét és elsajátítsák életmódját. Az volt a szándéka, hogy ő és az
általa kiválasztottak között közösség és barátság alakuljon ki. Soha
nem tekintett úgy tanítványaira, mintha szolgák lettek volna, nem várta
azt, hogy kiszolgálják. Barátainak tekintette őket, akikkel megosztotta
életét. Amikor valaki felismeri és elfogadja a papi hivatást, akkor
elkezdi tanulmányait a papnevelő intézetben. Ezek az évek olyanok
számára, mint az a három esztendő, amíg az apostolok együtt voltak
Jézussal. A papságra való felkészülés ezt jelenti: még jobban
megismerni és még jobban megszeretni Jézust.
A papságra készülő személynek az évek során egyre jobban magára kell
ölteni Krisztust, egész személyiségét át kell adnia az Úrnak.
Tudatosítani kell magában, hogy mindazok a szent cselekmények,
amelyeket végezni fog, azt Krisztus nevében teszi, aki meghívta őt,
hogy munkatársa legyen a kegyelem közvetítésében. Szolgálata csak akkor
lesz eredményes és lelkiekben gyümölcsöző, ha benne meglátják,
megtapasztalják a hívek az Úr jelenlétét.
Még egy dolgot meg kell említenünk, amit a papságra készülő fiatalnak
el kell sajátítania: Krisztust kell keresnie és látnia az emberekben. A
pap nap mint nap találkozik az emberekkel, a rábízott hívekkel, akikben
fel kell ismernie Krisztust. Szolgálatát akkor fogja igazi alázattal és
buzgósággal végezni, ha meglátja az emberekben az Urat és szeretettel
fordul feléjük.
Jézus egykor ezekre a dolgokra tanította apostolait, és ezeket kéri
azoktól is, akiket napjainkban hív a papi szolgálatra. Kérjük őt, hogy
hívjon és küldjön olyan fiatalokat, akik nagylelkűen ajánlják fel neki
önmagukat és életüket. Az apostolok meghívása jól bevált, hiszen
általuk és utódaik által él és növekszik immár kétezer esztendeje az
Egyház. Kérjük Jézust, hogy ma is hívjon olyanokat, akik az apostolok
módján követik őt.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jó Pásztorunk, Jézus Krisztus! Miként egykor kiválasztottad az
apostolokat és elküldted őket, hogy a te nevedben tanítsanak és
csodákat tegyenek, úgy napjainkban is hívj magadhoz fiatalokat, akik
téged és szeretetedet megismerve indulhatnak a világba. Küldj az
evangélium hirdetésére, valamint isteni titkaid és csodáid
közvetítésére papokat, akik életüket egészen neked szentelik! Add,
Urunk, hogy elfogadják és hűséggel teljesítsék hivatásukat mindazok,
akiket a papságra vagy a szerzetesi életre kiválasztasz. A te
szereteted alakítsa át szívüket, hogy képesek legyenek
embertestvéreiknek továbbadni a te jóságodat, irgalmadat és
szeretetedet!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180422.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum