2017. március 25., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-03-25

2017. március 25. – Szombat, Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó
Boldogasszony)

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt:
„Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!"
Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle
köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet
találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s
Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják
hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog
Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!"
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le
rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki
tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen."
Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid
szerint!" Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

A mai ünnepen az evangéliumi szakasz Jézus születése hírüladásának
eseményét mondja el. Isten küldötte, Gábor angyal feltárja a názáreti lány
előtt Isten megváltó tervét, amelyben ő azt a szerepet kapta, hogy a
Megváltó anyja legyen. Sem Isten, sem bármilyen más erő nem kényszeríti
Máriát a beleegyezésre, Isten akaratának elfogadására, hanem szabad
akarattal vállalja feladatát az üdvösség megvalósulása érdekében. Lám, az
ember képes szabad akarattal engedelmeskedni Istennek.
„Történjék velem szavaid szerint!" – olvassuk Mária visszavonhatatlanul
elkötelező válaszát Isten szándékára, ezzel zárul az esemény. Ne
gondoljuk, hogy Máriának olyan könnyű volt ezt kimondani, hiszen megelőzte
a kérdezés, a csodálkozás, sőt, talán bizonyos értetlenség is. Isten
titkát ő is fokozatosan ismerte fel. Nekünk sem egyszerű felismernünk és
elfogadnunk Isten akaratát, mert megvannak a saját elképzeléseink.
Bizonyos értelemben Isten valóban ismeretlen utakra hív minket és
szándékai pillanatnyilag talán érthetetlenek számunkra. Egy azonban
egészen biztos: ez az út jelenti a boldogságunkat az életben és ez vezet
az üdvösségre. Máriához hasonlóan mi is bátran és engedelmes lélekkel
válaszoljuk Isten akaratára: Történjék velem szavaid szerint!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, könyörülj azokon, akik fájdalmukat nem tudják legyőzni, akik
szenvedésükben nem tudnak fölegyenesedni, akik a csapásoktól sújtva – mint
vakok – kénytelenek tovább botorkálni! Uram, segítsd őket, hogy ki
tudjanak egyenesedni, állj mellettük, mint legközelebbi barát, aki tud
velük hallgatni, vigasztalni és keresztet viselni, hogy újból fényt
lássanak, a Te fényedet! Páli Szent Vince

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170325.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. március 24., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-03-24

2017. március 24. – Péntek

Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a
parancsok közül?" Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr,
a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb
parancsolat."
Az írástudó erre azt válaszolta: „Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az
Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes
szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat
pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő- vagy véres
áldozatnál."
Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: „Nem jársz messze Isten
országától." Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni.
Mk 12,28b-34

Elmélkedés:

A törvények helyes értelmezéséről kérdezik Jézust a mai evangéliumban:
„Melyik az első a parancsok közül?" A korabeli írástudók igyekeztek a
törvények és parancsok között valamiféle sorrendiséget felállítani,
meghatározni azt, hogy melyik a fontosabb, melyiket kell mindenáron
megtartani, és esetleg melyek a kevésbé jelentősek. Jézus válasza
egyértelművé teszi, hogy a legfőbb parancs az Isten iránti szeretet,
amelyhez szorosan kapcsolódik az emberek felé irányuló szeretet.
E kettős irányú szeretet azt feltételezi, hogy az ember kilép saját
önzéséből és érdekvilágából. Sok mai ember világnézetében az ember áll a
középpontban. Természetesen ilyenkor nem a másik emberre, nem a
felebarátra gondolnak, hanem önmagukra. Olyan ez, mintha valaki
napjainkban azt hirdetné, hogy mégis a Föld a világmindenség központja, s
a Nap és a többi bolygó mind a Föld körül keringenek. Jó lenne megtenni a
kopernikuszi-fordulatot az emberről alkotott gondolkodásunkban! Jó volna,
ha helyreállítanánk a helyes sorrendet, és végre Isten és az ő törvényei
kerülnének az első helyre! Ezután pedig az embertársaink felé irányuló
szeretet következne, s csak legvégül gondolnánk önmagunkra. Jó lenne, ha
észrevennénk, hogy Isten jobban szeret bennünket, mint mi önmagunkat. Vagy
az önszeretetünkkel is őt akarjuk felülmúlni?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus Krisztus, Világosságunk! Te nem azért jöttél, hogy elítéld ezt a
világot, hanem hogy föltámadásod által minden embernek elhozd az
üdvösséget és a kiengesztelődés örömhírét. Amikor bensőnkben felizzik a
megbocsátó szeretet, szívünk minden megpróbáltatás ellenére új életre kel.
Gyógyítsd, Urunk, a mi lelkünket!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170324.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. március 23., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-03-23

2017. március 23. – Csütörtök

Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög
kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt
mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az
ördögöket." Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle.
Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: „Minden önmagában
meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában
meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok,
hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub
segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével
űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával (vagyis
Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az
Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig
van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi,
elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki
nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór."
Lk 11,14-23

Elmélkedés:

Jézusnak egy ördögűző csodájáról olvasunk a mai evangéliumban. Az ember
néma volt és azt gondolták róla, hogy betegségét a gonosz lélek okozza.
Megszólalása annak egyértelmű jele, hogy eltávozott belőle az ördög.
Lukács evangélista magát a csodát nagyon röviden említi csak meg, mert ez
esetben sokkal fontosabbnak tartja a csodát követő vitát, amely rávilágít
Jézus isteni hatalmára.
A gyógyítást követően a jelenlévő írástudók és farizeusok azzal vádolják
Jézust, hogy szövetkezik az ördöggel, s Belzebubnak, a gonosz lelkek
fejedelmének segítségével tesz látványos dolgokat a betegekkel.
Képtelenségnek tűnik a vád, hiszen Jézus egész élete ennek éppen az
ellenkezőjét mutatja. Az akkori közfelfogás szerint minden betegség a
sátán hatalmának jele egy emberen. Jézus szembeszáll azokkal a gonosz
szellemekkel, akik testileg-lelkileg fogva tartják az embereket,
meggyógyítja őket, kiűzi belőlük a démonokat. A sátán hiába érezte magát
erősnek, Jézus bebizonyítja, hogy legyőzhető. Isten segítségével meg lehet
szabadulni az ártó szellemektől, mert Isten erősebb. Jézus e személyes
harcát a sátánnal az emberek, mindannyiunk üdvössége érdekében vívja. E
rendkívüli cselekedetei éppen a vád ellenkezőjét bizonyítják! Ő isteni
erejével képes segíteni az emberen.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, hiszem, hogy velem vagy mindig, velem vagy életem nehéz
helyzeteiben, velem vagy még a kísértések idején is. A gonosz az
ellenkezőjét akarja elhitetni velem, s azt a gondolatot ébreszti bennem,
hogy magamra hagytál, nem törődsz velem, nem gondoskodsz rólam. Bukásaim
és eleséseim figyelmeztetnek, hogy újra és újra bizalommal forduljak
hozzád és segítségedet kérjem. Segíts, hogy a legnehezebb kísértések
idején is a te arcodra tekintsek, a te tekinteted keressem, a te kezed
után nyúljak, s a te szívedre hajoljak.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170323.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. március 22., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-03-22

2017. március 22. – Szerda

A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok, hogy
azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg
az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem
egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl
akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt
nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki
megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában."
Mt 5,17-19

Elmélkedés:

Jézus korában a mózesi törvények szabályozták a zsidó emberek vallási és
társadalmi életét. A törvények értelmezése és megtartásuk módja mindennapi
beszélgetések és viták tárgya volt az írástudók és törvénymagyarázók
között. Az ilyen vitákba Jézust is megpróbálják több alkalommal bevonni,
gondoljunk csak például arra, amikor a legfőbb paranccsal, az
adófizetéssel vagy a válással kapcsolatban kérdezik őt. Más alkalmakkor
azzal vádolják, hogy nem tartja meg és tanítványaival sem tartatja meg a
törvényeket. A mai evangéliumban Jézus megfogalmazza a törvénytudók
felelősségét: Megtartani és tanítani az Isten törvényeit – ez minden
írástudó feladata.
Kijelentését azonban nem csak korának írástudóihoz címezte, hanem az őt
követőkhöz is. Jézus e szavakkal kezünkbe adja a mennyországba jutás
kulcsát. Látszólag egyszerű a feladatunk, a gyakorlatban azonban gondjaink
vannak a megvalósítással, sőt nem is állunk neki a megvalósításnak.
Gyakran azt gondoljuk, hogy nincs szükségünk az isteni útmutatásokra és
parancsokra, hiszen elboldogulunk azok nélkül is az életben. De hová vezet
ez az élet? Hová jutunk, ha magunk akarjuk megszabni az emberek
együttélésének közös szabályait s abból kihagyjuk az Istent? Mi marad meg
egy istentelen világban az anyagi érdekek, a hatalom birtoklása és a
mindenáron való érvényesülés mellett? Erről a szintről akar felemelni
minket Isten a szeretet parancsával. Erre vonatkozik a megtartás és a
tanítás. Éljünk a szeretet parancsa szerint és erre tanítsunk másokat is!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk hivatva,
hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk. És minden egyes tagnak öröktől
fogva meghatároztad a maga feladatát, számolva minden ember adottságával.
Ebben a rendben örök előrelátásoddal részemre is kijelöltél egy helyet,
ahol szolgálnom kell. Uram, készen állok erre a szolgálatra! Kívánj tőlem
akár csöndes, hangtalan munkát, akár hősi elszántságot, nagy áldozatokat:
követlek, Uram!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170322.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. március 21., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-03-21

2017. március 21. – Kedd

Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha
testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán
hétszer?" Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer
hétszer!
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni
szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer
talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr
megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét,
amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és
úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! Az úr szíve
megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is
elengedte.
A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz
dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: Add meg, amivel
tartozol! Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes
irántam, mindent megfizetek! De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe
vetette, míg meg nem fizeti tartozását.
Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr
akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Amikor
kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna
neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem
rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet
mindent, amivel tartozik.
Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát
mindegyiktek a testvérének."
Mt 18,21-35

Elmélkedés:

Péter apostol a megbocsátással kapcsolatban kérdezi Jézust, aki egy
példabeszéddel világítja meg a megbocsátás határtalanságát. A hasonlat
szerint egy szolgának rendkívül nagy összegű tartozását engedte el ura, de
ugyanez a szolga rögtön ezt követően egy nagyon csekély összeget követel
egy másik szolgától. A példázat kihangsúlyozza az összegek közti nagy
különbséget, valamint az úr könyörületességét és jószívűségét, illetve a
szolga könyörtelen követelőzését. A beszéd értelme világos számunkra:
ahogyan Isten megbocsátja bűneinket, ugyanúgy nekünk is meg kell
bocsátanunk embertársainknak.
A megbocsátás könnyűnek tűnik a szavak szintjén, a gyakorlatban azonban
sokszor nehéz. Még nehezebb az, ha valakit megbocsátás gyakorlására, annak
fontosságára emlékeztetünk. Ha valakit jószándékkal az evangélium
szavaival figyelmeztetünk: „Nem kellett volna megbocsátanod
embertársadnak?", bizony hamar jöhet a vállrántással kísért cinikus
válasz: „Miért kellett volna megbocsátanom? Amit ellenem tett, arra nincs
bocsánat!"
Sokan vannak, akik nem ismerik az igazi, szívből jövő megbocsátást. Emberi
gyengeségnek tartják és nem felejtenek. A megbocsátás fogalmát nem az
emberből kiindulva érthetjük meg, hiszen Istentől ered, aki maga az
irgalom. Isten vállalja ezt a „gyengeséget", megbocsát mindenkinek. A
bűnös és bűnbánó embernek, aki már megtapasztalta ezt a végtelen irgalmat,
azaz, hogy Isten megbocsátja az ő bűneit, már könnyebb a megbocsátás
gyakorlása az embertársak felé.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely telve
van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget, köszönöm a
munkakedvet és hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más emberekkel.
Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és az alkonyt, a
nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak ajándékaiddal, segíts
nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170321.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. március 20., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-03-20

2017. március 20. – Hétfő, Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának,
Jézus Krisztus szülőanyjának. Jézus Krisztus születése pedig így történt:
Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna,
Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Férje, József igaz ember
volt, nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy határozott, hogy titokban
bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és
így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát,
mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiad születik majd, akit
Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől!" Amikor József
felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta
neki.
Mt 1,16.18-21.24a

Elmélkedés:

Szent Józsefet, Szűz Mária jegyesét ünnepeljük a mai napon. Személyéről
nagyon keveset tudunk meg az evangéliumokból. A Jézus gyermekségéről szóló
részekben szerepel csupán, ezt követően nem tesznek róla említést az
evangélisták. Máté evangélista nagyon röviden jellemzi, amikor „igaz
embernek" nevezi őt, miként erről a mai napon olvasunk.
Egy angyal jelent meg álmában Józsefnek és közölte vele Isten tervét. A
jelenet az angyali üdvözlet, azaz Jézus születésének hírüladása után
játszódik. Úgy tűnik, hogy Mária nem beszélt jegyesének arról, hogy
gyermeket vár. Talán ő maga sem értette egészen világosan, hogyan fogant
gyermeke a Szentlélek által, ezért nehéz lett volna megértetnie Józseffel,
hogy mi történt vele. József aggodalma és félelme érthető, amikor
láthatóvá vált, hogy jegyese gyermeket vár. Nem akar olyan személyt
feleségül venni, aki mástól vár gyermeket. Gondolatai és terve szintén
érthető, miszerint megszakítja a jegyességet és elbocsátja Máriát. Ekkor
történik Isten közbelépése, akinek utasítására magához veszi Máriát, és
vele együtt Jézust is befogadja életébe.
Nekünk is ilyen természetes egyszerűséggel kellene mindig életünkbe
fogadni Jézust. Nem kell tartanunk a vele való találkozástól, mert nem
elítélni jön, hanem abban segít az Úr, hogy az igazzá válás útján járjunk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközeiül gyarló embereket
választván, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem benned a
legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak általad rendelt
egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel tiszteljem, s így
isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem szent akaratodat.

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ:
Eddig 711 személy 1995 db csomagot ajánlott fel a Tanszercsomag 2017.
jótékonysági akció keretében. Ebből 1992 csomagot már el is küldtünk az
iskoláknak és a plébániáknak, és további 800 csomagra érkezett igény.
Hálás köszönetemet fejezem ki minden jószándékú adakozónak, akik segítik a
gyermekek evangelizációját!

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe új könyvemet, amely a vértanúhalált halt
Brenner János atya életét mutatja be. Képeskönyv 6-14 éves gyermekeknek.
A könyv elérhető az Evangélium365 webáruházban:
http://www.evangelium365.hu/webshop/termek/4_gyerekkonyvek/81
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. március 20.

Az eredeti üzenet:
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 2000
gyermeknek összesen 2000 tanszercsomagot adományoztunk ingyenesen. Ezúton
is hálás köszönetemet fejezem ki az e-vangélium olvasóknak és valamennyi
adományozónak, akik támogatták az akció megvalósulását. A kezdeményezésnek
a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és iskolák részéről, ezért
idén is szeretnénk megvalósítani.

Célunk most is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra
jár, akkor jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre
neveljük őt, bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe,
felkészítsük őt az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül
elérjük családját is.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 2 db vonalas és 2 db négyzetrácsos füzet, 1 db órarend, 8 db
füzetcímke, 1 db vonalzó, 1 db toll és egy 1 db játék. Valamennyi tanszer
egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel díszített,
illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.

Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2017. április 16.) várjuk.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a
felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és egyházi
iskolákon keresztül. Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával
jótékonysági akciónkat, hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk
elindítani a hittantanulás útján.

Ön is támogathatja a Tanszercsomag 2017. jótékonysági akciót. 1800 Ft
adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez az összeg a szállítást is
magában foglalja. Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A
tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek
küldjük.

Plébániák vagy iskolák nevében a plébánosok, a hitoktatók vagy az
intézményvezetők igényelhetnek tanszercsomagot a 2017/2018. tanévben első
osztályt kezdő tanulók számára, a rendelkezésre álló (felajánlott)
mennyiség mértékéig.

További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1001
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2017
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2017
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2017. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2017

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170320.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. március 19., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-03-19

2017. március 19. – Nagyböjt 3. vasárnapja

Abban az időben: Jézus Szamaria egyik városába, Szikárba érkezett, közel
ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob
kútja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idő dél felé
járt.
Közben odajött egy szamariai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte:
„Adj innom!" Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót
vegyenek. Az asszony elcsodálkozott: „Hogyan kérhetsz te, zsidó létedre
tőlem, szamariai asszonytól inni?" A zsidók ugyanis nem érintkeznek a
szamaritánusokkal.
Jézus így felelt: „Ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki mondja
neked: Adj innom!, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked." Az
asszony ezt felelte: „Uram, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan
vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt
a kutat adta, amelyből ő maga is ivott, meg a fiai és az állatai?"
Jézus erre megjegyezte: „Mindaz, aki ebből a vízből iszik, újra
megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem
szomjazik meg soha többé. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő
vízforrás lesz benne." Erre az asszony megkérte: „Uram, add nekem azt a
vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járnom vizet meríteni!"
Jézus így szólt: „Menj, hívd a férjedet, és jöjj ide!" Az asszony ezt
felelte: „Nincs is férjem!" Mire Jézus: „Jól mondod, hogy nincs férjed.
Mert öt férjed volt, és akid most van, az sem a férjed. Ezt helyesen
mondtad." Ekkor így szólt az asszony: „Uram, látom, hogy próféta vagy!
Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy
Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt."
Jézus ezt felelte: „Hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor az
Atyát nem itt és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni. Ti azt imádjátok,
akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a
zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt már itt is van, amikor az igazi
imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen
imádókat vár. Isten ugyanis Lélek, ezért akik őt imádják, lélekben és
igazságban kell imádniuk." Az asszony így szólt: „Tudom, hogy eljön a
Messiás, akit Krisztusnak neveznek. Ha majd eljön, ő tudtunkra ad
mindent."
Erre Jézus kijelentette: „Én vagyok az, aki veled beszélek." Tanítványai
éppen visszaérkeztek, és meglepődtek, hogy asszonnyal beszélget. De nem
kérdezte meg egyikük sem: „Mit akarsz tőle?", vagy: „Miért beszélgetsz
vele?" Az asszony pedig otthagyva korsóját, elsietett a városba és
elmondta az embereknek: „Gyertek, nézzétek meg azt az embert, aki mindent
elmondott, amit tettem! Lehet, hogy ő a Krisztus?" Ki is jöttek a
városból, és odagyűltek köréje. Közben a tanítványok megkínálták őt:
„Mester, egyél!" Jézus azonban ezt mondta nekik: „Van nekem olyan ételem,
amelyről ti nem tudtok!" Erre a tanítványok kérdezgetni kezdték egymást:
„Talán valaki hozott neki ennivalót?" De Jézus megmagyarázta: „Az én
ételem az, hogy megtegyem annak akaratát, aki engem küldött, és hogy
befejezzem az ő művét. Ugye, azt mondjátok: Még négy hónap, és itt az
aratás. Íme, én azt mondom nektek: Emeljétek fel szemeteket és nézzétek a
földeket, aranysárgák már, készek az aratásra. Az arató elnyeri most
jutalmát: Begyűjti a termést az örök életre, hogy aki vetett, együtt
örülhessen azzal, aki arat. Mert igaza van a közmondásnak: Az egyik vet, a
másik arat. Én azért küldtelek titeket, hogy learassátok, amivel nem ti
fáradtatok. Mások fáradoztak, ti pedig az ő munkájukba álltatok be."
Abból a városból, a szamaritánusok közül sokan hittek benne, mivel az
asszony tanúsította: „Mindent elmondott, amit tettem." Mikor azután
kijöttek hozzá a szamaritánusok, megkérték őt, hogy maradjon náluk. Ott is
maradt két napig. Ezután így szóltak az asszonyhoz: „Most már nem a te
szavadra hiszünk. Hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban ő a
világ Üdvözítője."
Jn 4,5-42

Elmélkedés:

Otthagyott korsó
Szent János evangéliumának egyik jellegzetessége az, hogy elsősorban nem a
történésekre figyel, hanem Jézus kinyilatkoztatására, tanítására. A
hosszas párbeszédek során az Úr fokozatosan feltárja beszélgetőtársa előtt
a közölni akart igazságot. Jó példa erre a Nikodémussal folytatott
beszélgetés a lelki újjászületésről (vö. Jn 3,1-12), a Mártával és
Máriával való párbeszéd testvérük, Lázár feltámasztása előtt (vö. Jn
11,17-44) és a mai evangéliumi történet, Jézus találkozása a szamariai
asszonnyal. Ha ez utóbbi találkozást úgy próbálnánk összefoglalni, hogy a
beszélgetés során Jézus vezeti az asszonyt a hit útján, lekicsinyítenénk
az ember szerepét a hit lépéseinek megtételében. Igaz, hogy a hit Isten
ajándéka, neki köszönhetjük, ha eljutunk a hitre, de az is igaz, hogy az
embernek el kell fogadnia, szívébe kell fogadnia ezt az ajándékot,
mégpedig nem csak passzív elfogadásról van szó, hanem az ember folyamatos
válaszáról a hit titkainak megismerése során. Helyesebb tehát, ha úgy
foglaljuk össze a történet mondanivalóját, hogy Jézus fokozatosan
kinyilatkoztatja önmagát, feltárja személyének és küldetésének titkát a
szamariai asszony előtt, aki fokról fokra felismeri a feltárt igazságokat,
elfogadja azokat, mintegy kortyonként iszik a kinyilatkoztatás forrásából
és így jut el a hitre.
Ezen előzetes megjegyzések után nézzük meg Jézus kinyilatkoztatásának és
az asszony, illetve a városlakók hitre jutásának főbb lépéseit. A történet
egy egyszerű kéréssel indul, Jézus inni kér az asszonytól Jákob kútjánál.
Jézus egyáltalán nem foglalkozik az asszony csodálkozásával, miszerint egy
zsidó férfi egy szamariai asszony segítségét kéri és vele beszélget,
miként azzal sem foglalkozik majd, hogy visszatérvén tanítványai szintén
elcsodálkoznak ezen, hanem az „élő vízre" tereli a szót, ami rögtön
felkelti az asszony kíváncsiságát. Felébred benne a vágy, hogy ihasson az
„élő víz" forrásából, bár ekkor még a testi szomjúságot oltó vízre gondol
és nem a lelket megtisztító vízre. Ezt követően Jézus kijelentései alapján
az asszony felismeri, hogy olyan személlyel beszélget, aki jól ismeri
múltját, s ennek köszönhetően prófétának nevezi Jézust. A következő
lépésben az asszony megvallja, hogy hisz az eljövendő Messiásban, amire
Jézus kijelenti, hogy ő az.
A párbeszédet a tanítványok megérkezése szakítja meg. Az asszony közben
visszaindul a városba, még korsóját is otthagyja, tehát nem visz vizet
magával, pedig azért jött a kúthoz. Bemegy a városba és elmondja az
embereknek, hogy kivel találkozott. Hitvallása itt kérdés formájában
fejeződik ki: „Lehet, hogy ő a Krisztus?" A hit továbbadásának lépését
látjuk itt, hiszen a városban lakók az asszony szavai miatt indulnak
Jézushoz, hogy megismerjék őt, hogy tanítsa őket. A tanítás hatására a
városlakók arra kérik Jézust, hogy maradjon náluk, s ebben a meghívásban a
hit elfogadásának jelképes cselekedetét is észre kell vennünk. Jézus tehát
több napig náluk marad, tanítja őket, azaz előttük is kinyilatkoztatja
magát és ők is eljutnak a hitre. A történetet János evangélista a
szamariaiak hitvallásával zárja le, akik ezt mondják az asszonynak: „Most
már nem a te szavadra hiszünk. Hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk, hogy
valóban ő a világ Üdvözítője."
Befejezésül egyetlen gondolat erejéig térjünk vissza ahhoz, hogy az
asszony otthagyta korsóját a kútnál. Talán éppen nekünk hagyta ott. Vegyük
kezünkbe, nézzünk bele, talán maradt még benne néhány csepp az igazság
vizéből.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézusom! Hiszem, hogy te vagy az élő víz forrása. Hiszem, hogy te
vagy a világ Üdvözítője. Hiszem, hogy a te tanításod az örök életre vezető
út. Lelkem szomjazik az élő vízre, az élő hitre. Ébressz bennem
szomjúságot a te igazságod iránt! Ébressz bennem vágyat az örök élet
iránt! A te szavadban felismerem az örök élet, az üdvösség tanítását. Add
nekem az élő vizet, amely csillapítja szívem és lelkem szomjúságát!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170319.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum