2010. november 20., szombat

[Evangelium] 2010-11-20

2010. november 20. - Szombat

Abban az időben: Odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik
azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle: „Mester! Mózes
meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga
után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és
támasszon utódot testvérének. Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán
meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd
sorra mind a hét. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az
asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a
hétnek felesége volt."
Jézus ezt válaszolta nekik: „A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik
pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való
feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se
halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai,
mert feltámadtak. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a
csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák
Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az
élőké, hiszen mindenki érte él." Erre néhány írástudó megjegyezte: „Mester,
helyesen válaszoltál." Nem is mertek többé tőle semmit sem kérdezni.
Lk 20,27-40


Elmélkedés:
A nép odaadó figyelmével ellentétben a szadduceusok csoportjának néhány
képviselője vitát kezd Jézussal a templomban. A feltámadás témáját hozzák
elő egy olyan példát említve, amely legfeljebb elméleti volt, de a
gyakorlatban biztosan nem fordult elő. A szadduceusok csak a mózesi Törvényt
fogadták el, s mivel ebben nem szerepelt a feltámadásról szóló tanítás, nem
hittek abban.
Jézus válaszából világossá válik számunkra, hogy Isten az aki életet
ajándékoz, s Ő tartja fenn ezt az életet a sír után is. Ő adja meg minden
embernek az új életet a feltámadásban. Ez az új élet azonban egészen más
jellegű, mint a földi. Az örök élet mindenki számára a személyes földi lét
folytatását jelenti, de nem ugyanazokkal a tevékenységekkel. A válaszból az
is kiderül, hogy Istenért érdemes élni, és érte érdemes meghalni is, hogy
örök életünk legyen.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Jézus Szentséges Szíve, minden jónak forrása, imádlak Téged, hiszek Benned,
remélek Benned és szeretlek Téged. Bánom minden bűnömet. Neked ajándékozom
az én szegény szívemet. Tedd alázatossá, türelmessé, tisztává és minden
kívánságodnak megfelelővé. Add, ó jóságos Jézus, hogy én Benned és Te bennem
élj. Védj meg a veszélyekben. Vigasztalj a viszontagságokban. Őrizd meg
testem és lelkem egészségét és add áldásodat minden művemre, és a szent
halál kegyelmét add meg nekem.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. november 19., péntek

[Evangelium] 2010-11-19

2010. november 19. – Péntek, Árpád-házi Szent Erzsébet

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Nektek, akik hallgattok
engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és
imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik
arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is.
Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd
vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is
bánjanak.
Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat
várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket
szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen
jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a
visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A
bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.
Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi
viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a
Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt.
Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.
Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne
ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és
nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött,
megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel
ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is."
Lk 6,27-38


Elmélkedés:
A mai evangéliumban hallott beszédet Jézus saját tanítványainak mondja,
akiket később üldözések és ellenségeskedések fognak érni. Ilyen helyzetekben
a természetes emberi viselkedés, ha nem is a visszatámadás, de mindenképpen
az önvédelem. De Jézus mégsem ezt ajánlja, mert ez is erőszakkal járhat,
hanem a teljes erőszakmentességet és az ellenség szeretetét.
Az ellenség szeretetét, Jézus nem csak parancsba adja, hanem maga is példát
mutat erre. Neki is voltak ellenségei, akik nem fogadták el vagy akik
életére törtek és halálra adták. A kereszten mindenkinek megbocsátott,
legyőzve ellenségei gyűlöletét. Példáját és az irgalmas Atya példáját
követve mi is bocsássunk meg azoknak, akik ellenünk vétenek, hogy
számíthassunk bűneink megbocsátására.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Nagy szakadéknál tétovázva állunk
Óh, Szent Erzsébet, Te segíts nekünk!
Ki trónusodról kunyhóig hajoltál.
Te erős asszony, hozzád könnyezünk.
Fényes lelkedből aranyhidat építs,
Gazdagot, szegényt szívedre ölelj:
S a szeretetnek békesség-országa
Óh, jöjjön, jöjjön, jöjjön végre el.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. november 18., csütörtök

[Evangelium] 2010-11-18

2010. november 18. - Csütörtök

Amikor Jézus közel ért Jeruzsálemhez, és megpillantotta a várost, sírva
fakadt. Azután ezt mondta: „Bárcsak felismernéd te is, legalább ezen a
napon, ami üdvösségedre szolgál! Most azonban el van rejtve szemed előtt.
Jönnek majd napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és
mindenfelől ostromol. Eltipornak téged és gyermekeidet, akik falaid közt
laknak. Nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod
idejét."
Lk 19,41-44


Elmélkedés:
Jézus sírni kezd, amikor meglátja Jeruzsálemet. Vajon a kőből épült várost
siratja? Látszólag talán igen, hiszen megjövendöli a város ostromát és
pusztulását, ami a zsidó háborúban valóban be is következik. Jézus
megsiratja Jeruzsálemet, amely azóta is csak a nevében a béke városa, és
megsiratja a templomot, az Atya hajlékát.
De szavai túlmutatnak a városon és lakóin. Figyelmeztetése nekünk is szól:
bárcsak mi is felismernénk, ami üdvösségünkre szolgál! Mennyi hiábavaló és
haszontalan dologgal töltjük időnket! Mennyi fölösleges tevékenységet
végzünk! Mennyi mindennel veszélyeztetjük üdvösségünket! Világosítsa meg a
Szentlélek értelmünket, hogy felismerjük az üdvösség útját és erősítse meg
akaratunkat, hogy hűségesen járjunk ezen az úton.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Ó, végtelenül gazdag Isten, aki úgy kifosztottad magad, hogy istállóban
születtél, Názáretben szegénységben nevelkedtél, s a legtökéletesebb
elhagyatottságban haltál meg a keresztfán: engedd, hogy a világ mulandó
javait mi is megvessük és úgy használjuk, mintha nem lennének a mieink. A
szegényeket bőven részesítsük belőlük, hogy egykor a te örök javaidban
részesülhessünk, Jézusunk, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és
uralkodol örökkön örökké! Ámen.
Páli Szent Vince
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. november 17., szerda

megjelent könyvben az e-vangélium

Kedves Zoltán!
Köszönöm, hogy naponta olvassa az e-mailben érkező e-vangéliumot, s remélem, hogy lelki épülésére szolgál.
Örömmel értesítem, hogy az elmúlt 3 év (2008-2010) e-vangéliumi elmélkedései (vasárnapok és ünnepnapok) megjelentek könyvben.
Szép ajándék lehet például karácsonyra az Ön szeretteinek.
És talán szép lesz felidézni az elmélkedésekben olvasott személyes élményeimet, valamint az Eszterről szóló történeteket.
Az e-vangélium olvasói a három kötetet együtt úgy rendelhetik meg, hogy csak kettőt kell fizetniük. Ez a kedvezmény a hűséges olvasásért.

Köszönöm, ha a kötetek megvásárlásával támogatja e-vangelizációs munkámat!
Szeretettel: István atya

Horváth István Sándor

Igéddel éltess engem! (A-B-C kötet)
Ára:  1 kötet: 1900.- Ft + 800 Ft postaköltség (Magyarországra).
Kedvezmény:
A 3 kötet együtt: csak 3800 Ft + 800 Ft postaköltség (Magyarországra).

A könyv megrendeléséhez, kérem, küldje el a címet, a darabszámot, az Ön nevét és postacímét irányítószámmal a zalalovo@gmail.com címemre.
A könyv csak tőlem rendelhető meg a fenti címen.

A Szívünkben mély nyomot hagyott (A-B-C) kötetek (2005-2007. évi elmélkedések) ugyanilyen áron, illetve kedvezménnyel korlátozott példányban még kaphatók.--
Üdvösséget!
Horváth István Sándor

Zalalövői Plébánia
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Tel.: (+36)92-371-049

[Evangelium] 2010-11-17

2010. november 17. - Szerda

Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan megvalósul
az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta nekik: „Egy
előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi méltóságot nyerjen, és
úgy térjen vissza. Magához hívta tíz szolgáját. Tíz mínát adott nekik, és
így szólt: „Kereskedjetek vele, míg vissza nem térek!" Polgártársai azonban
gyűlölték őt, ezért követséget küldtek utána, és tiltakoztak: „Nem akarjuk,
hogy ez legyen a királyunk!" Az előkelő ember mégis elnyerte a királyi
méltóságot, és hazatért. Ekkor hívatta szolgáit, akiknek a pénzt adta, hogy
megtudja, ki mennyit szerzett vele.
Előlépett az első, és így szólt: „Uram, mínád tíz mínát hozott." Erre azt
mondta neki: „Jól van, derék szolgám! Mivel a kevésben hűséges voltál, tíz
város kormányzását bízom rád." Jött a másik szolga, és így szólt: „Uram,
mínád öt mínát hozott. „ Ennek azt mondta: „Te öt város kormányzója
leszel." Jött a harmadik, és így szólt: „Uram, itt a mínád. Kendőbe kötve
elrejtettem. Féltem ugyanis tőled, mert szigorú ember vagy: felveszed, amit
le nem tettél, és learatod, amit nem is vetettél." Ezt így büntette meg: „A
magad szavával ítéllek el, haszontalan szolga. Tudtad, hogy szigorú ember
vagyok: felveszem, amit le nem tettem, és learatom, amit nem vetettem. Miért
nem adtad pénzemet a pénzváltóknak, hogy hazaérkezve kamatostul kaptam volna
vissza?" Aztán a körülállókhoz fordult: „Vegyétek el tőle a mínát, és
adjátok annak, akinek tíz mínája van!" Azok megjegyezték: „Uram, hiszen már
van tíz mínája." De ő így válaszolt: „Mondom nektek: Mindenkinek, akinek
van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt is
elveszik, amije van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királyuk
legyek, hozzátok ide, és öljétek meg szemem láttára!"" E szavak után Jézus
folytatta útját Jeruzsálem felé.
Lk 19,11-28


Elmélkedés:
Krisztus Király ünnepéhez közeledvén az evangéliumban egy királyról
hallottunk, aki szolgáinak pénzt ad, hogy kereskedjenek vele. Egyesek
vállalják a befektetés kockázatát, s az elszámoláskor fel tudják mutatni
annak eredményét. De van, akit a félelem megbénít, nem mer kockáztatni, azt
gondolja, hogy elegendő lesz az, ha visszaadja majd a királynak, amit
kapott. Az evangélium emellett megemlíti azokat az embereket, akik a király
ellen fordulnak távollétében. Nekik és a haszontalan szolgának a király
ítélete szerint szigorú büntetés jár. A példabeszéd szerint a királyhoz
való viszony meghatározza és eldönti az emberek sorsát: a hűséges szolgák
jutalomban részesülnek, de a hűtlenekre és a tétlenekre büntetés vár.
Az én életem sorsában is döntő szerepe van annak, hogy milyen kapcsolatban
állok a királlyal, Jézus Krisztussal. Hűséges maradok-e hozzá, s
kamatoztatom-e mindazt, amit rám bízott? Vagy inkább ellene fordulok,
esetleg a félelem miatt semmit sem teszek? Jézusnak szolgálni szabadságot és
üdvösséget jelent, ha megengedem, hogy Ő legyen életem királya.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Minden örömöm, Uram, amelyben nem Te vagy, legyen félelmemre és utasítsam
azt el! Csak Téged keresselek! Érted dolgozni legyen igazi örömöm, és a
Nélküled kapott megnyugvás legyen terhemre! Add, hogy sokszor emelhessem
Hozzád a szívemet, és ha vétettem ellened, megbánással és új jófeltétellel
ki tudjalak engesztelni!
Aquinói Szent Tamás

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
Hétfőn, kedden vagy legkésőbb szerdán elérjük, hogy az e-vangélium listának
25 ezer tagja lesz. Ez alkalomból ajándék várja azokat, akik lelkesen
terjesztik az e-vangéliumot. Megkérdezem majd a 25 ezredik feliratkozót,
illetve ugyanazon a napon még 2 új listatagot, hogy a mostaniak közül kik
ajánlották nekik a feliratkozást, és a 3 ajánló személy 1-1 Teréz anyáról
szóló CD lemezt
(http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/kiadvanyok2) kap
ajándékba.
Feliratkozás itt: http://evangelium.katolikus.hu/
Köszönöm, hogy terjesztitek az e-vangéliumot!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. november 16., kedd

[Evangelium] 2010-11-16

2010. november 16. - Kedd

Abban az időben: Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű
gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni
Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát
előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert Jézusnak arra
kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította:
„Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom." Erre ő
sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva
megjegyezték: „Bűnös embernél száll meg." Zakeus azonban odaállt az Úr elé,
és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit
valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette." Jézus kijelentette:
„Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia
azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett."
Lk 19,1-10


Elmélkedés:
A vak koldus meggyógyításának története után, ma ismét egy olyan emberről
hallottunk az evangéliumban, aki szintén rászorul Jézus segítségére. De amíg
a vak koldus ezt tudta, Zakeus nem érzi ennek szükségét. Ő egyszerűen csak
kíváncsi, aki látni akarja Jézust. A vámosok vezetője nem is gondolja, hogy
neki bármire is szüksége lenne az Úrtól, s nem is sejti, hogy milyen
változást fog eredményezni életében a Jézussal való találkozás. Jézus vele
is csodát tesz. Nem a szemét, hanem az eddig érzéketlen és a mások előtt
bezárt szívét nyitja meg. Az emberek lenézik őt, de Jézus meglátja benne az
egyetlen elveszett bárányt, akit meg kell mentenie.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Istenem, te vagy minden javam. Egyedül te vagy a jó, igaz és szent, a
mindenható, mindent te adsz, mindent te töltesz be, s csak a bűnöst hagyod
üresen. Emlékezzél irgalmasságodra, és töltsd be szívemet kegyelmeddel,
hiszen nem akarod, hogy üres maradjon, amit alkottál.

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
Hétfőn, kedden vagy legkésőbb szerdán elérjük, hogy az e-vangélium listának
25 ezer tagja lesz. Ez alkalomból ajándék várja azokat, akik lelkesen
terjesztik az e-vangéliumot. Megkérdezem majd a 25 ezredik feliratkozót,
illetve ugyanazon a napon még 2 új listatagot, hogy a mostaniak közül kik
ajánlották nekik a feliratkozást, és a 3 ajánló személy 1-1 Teréz anyáról
szóló CD lemezt
(http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/kiadvanyok2) kap
ajándékba.
Feliratkozás itt: http://evangelium.katolikus.hu/
Köszönöm, hogy terjesztitek az e-vangéliumot!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. november 15., hétfő

[Evangelium] 2010-11-15

2010. november 15. - Hétfő

Amikor Jeruzsálembe menet Jézus Jerikó városához közeledett, egy vak koldus
ült az út szélén. Amint ez meghallotta, hogy sokan vonulnak arra,
megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön errefelé.
Erre kiáltozni kezdett: „Jézus, Dávid fia könyörülj rajtam!" Akik elöl
mentek, csitították, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltotta: „Dávid
fia, könyörülj rajtam!" Jézus ekkor megállt, és szólt, hogy vezessék hozzá.
Amikor odaért, megkérdezte: „Mit akarsz, mit tegyek veled?" A vak
könyörgött: „Uram, hogy lássak!" Jézus így szólt hozzá: „Láss! Hited
meggyógyított téged." Azonnal visszanyerte látását. Dicsőítette Istent, és
követte őt. Ennek láttára az egész nép áldotta Istent.
Lk 18,35-43


Elmélkedés:
Az evangéliumban szereplő embert a vaksága kényszerítette a koldulásra. Ez a
szerencsétlen ember pontosan tudja, hogy nem a koldussors, hanem a vakság az
ő igazi problémája. Ez a bölcsessége indítja őt arra, hogy a legnagyobb
bajára, a vakságára kérjen gyógyírt Jézustól.
Néha azt érezhetjük, hogy „vak koldusként" élünk, bezárva a magunk világába,
csukott szemekkel, fülekkel, szívvel. De mi az igazi problémánk – tesszük
fel a kérdést. A bölcs tudja, hogy életében a legnagyobb kényszerítő erő a
bűn, amely önmaga felé fordítja az embert, s amely lelki szemei elől
eltakarja a megbocsátó Istent. Jézus, aki meg tud szabadítani minket a
bűntől, időnként betér a mi utcánkba is. Ismerjük fel, halljuk meg
közeledését, és kérjük tőle bűneink eltörlését és a lelki újjászületést!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, taníts meg arra, hogy akaratodat cselekedjem. Taníts meg arra, hogy
illendőn és alázatosan járjak előtted, mert te vagy az én bölcsességem. Te
valóságosan ismersz engem, ismertél, mielőtt a világ lett, s mielőtt én a
világra születtem.

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
Ma, kedden vagy legkésőbb szerdán elérjük, hogy az e-vangélium listának 25
ezer tagja lesz. Ez alkalomból ajándék várja azokat, akik lelkesen
terjesztik az e-vangéliumot. Megkérdezem majd a 25 ezredik feliratkozót,
illetve ugyanazon a napon még 2 új listatagot, hogy a mostaniak közül kik
ajánlották nekik a feliratkozást, és a 3 ajánló személy 1-1 Teréz anyáról
szóló CD lemezt
(http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/kiadvanyok2) kap
ajándékba.
Feliratkozás itt: http://evangelium.katolikus.hu/
Köszönöm, hogy terjesztitek az e-vangéliumot!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. november 14., vasárnap

[Evangelium] 2010-11-14

2010. november 14. - Évközi 33. vasárnap

Abban az időben: Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és
díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta:
„Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad,
mindent lerombolnak."
Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek
előzik meg?" Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket!
Sokan jönnek az én nevemben, s mondják: „Én vagyok". És: „Elérkezett az
idő." Ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne
rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a
vég!"
Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy
földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és
rendkívüli jelek tűnnek fel az égen. De előbb kezet emelnek rátok, és
üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe
vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy
tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre,
hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek,
hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.
Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s
némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De
egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg
lelketeket."
Lk 21,5-19


Elmélkedés:
Az üdvösség feltétele
Az egyházi év utolsó napjaiban a végső időkre irányítja az evangélium a
figyelmünket. Jézus egyértelművé teszi, hogy nem a bekövetkezés időpontja a
lényeges, hanem, hogy tanítványai kitartsanak mellette. Lesznek, akik éppen
Jézusra hivatkozva akarják félrevezetni az embereket. Bölcsesség és
tisztánlátás kell ahhoz, hogy megkülönböztessük a krisztusi igazságot az
emberek hamisságától, amely látszat- vagy féligazságokba öltözködve jelenik
meg. A könnyű ígéretek sok ember fülének jobban tetszenek, mert nem kívánják
meg az isteni értékrendhez való ragaszkodást. Krisztus tanítványának egyedül
az Urat szabad követnie, s nem szabad félelembe burkolóznia, ha az említett
jeleket látja. A végső időknek hatása van jelen életünkre, ha felismerjük a
bennünket figyelmeztető isteni jeleket.
Jézus a végső időkben bekövetkező félelmetes jelekről és rendkívüli
természeti jelenségekről beszél, amelyek a világot sújtani fogják, valamint
üldözésekről, és a gonosz emberi erők elszabadulásáról. Az embereket félelem
fogja eltölteni mindezeknek a veszedelmeknek a látványa. A földrengések, a
szökőárak vagy a hurrikánok hatalmas pusztítását látva könnyen el tudjuk
képzelni mindezeknek e megvalósulását, s talán egyesek a mai időkben látják
megvalósulni a Jézus által mondottakat.
Az evangéliumból azonban az is kiderül, hogy az Emberfia, tehát maga Jézus
az egész világ és az egész természet felett is Úr, s hatalma van, hogy
legyőzze a gonoszságot. A keresztény ember, aki Jézusba veti reményét, nem
ijed meg, mert tudja, hogy élete Isten kezében biztonságban van, s ha
hűséges marad hitéhez, akkor nem veszítheti el az üdvösséget. Az utolsó idők
bekövetkezése idejét nem tudhatjuk, s nem tűnik valószínűnek, hogy a
közeljövőben bekövetkezik. Ez viszont nem ad okot a könnyelműségre senki
számára, hiszen az életből távoznunk kell, s akkor számot kell adnunk
Istennek. Az üdvösség elnyerésének szándéka vezessen bennünket életünkben!
Jézus arra is figyelmezteti tanítványait, hogy üldözések fogják várni őket.
Ez nem csak a végítéletet közvetlenül megelőző időre vonatkozik, hiszen az
Egyházat egész történetén keresztül üldözések érték. Krisztus hűséges
tanítványától megköveteltetik, hogy semmiféle veszély, tehát még az
életveszély miatt sem tagadja meg hitét, hanem a Szentlélekre hallgatva
tegyen tanúságot hitéről. Ugyanaz a sors vár tehát a tanítványokra, mint a
Mesterre, akinek szintén az életére törtek. A hitükért üldözötteknek maga a
visszautasított, az üldözött, a szenvedő Jézus ad erőt. A hit próbatételei
ezek az időszakok, amikor kiderül, hogy kik azok, akik valóban elkötelezték
magukat Uruk mellett, és kik azok, akik nem ragaszkodnak teljes szívükkel a
megismert igazsághoz. A tét igen nagy: lelkünk üdvössége forog kockán.
Minden korban vannak, akik az Egyházban látják legfőbb ellenségüket, s úgy
gondolják, hogy a keresztény hívők megfélemlítésével, a papok jóhírének
tönkretételével vagy esetleg megölésükkel meggyengíthetik Isten népének
közösségét. Ez be is következne, ha az Egyház csupán emberi vagy emberekre
alapozott csoportosulás volna. A valóságban viszont a vértanúk példája az
isteni kegyelem titokzatos működésének köszönhetően nem gyengíti, hanem
inkább erősíti az Egyházat, állhatatosságra, hűségre és tanúságtételre
ösztönözve a hívőket.
A hitben való hűséges kitartás és a hitben való növekedés az üdvösség
feltétele. Krisztus tanítványát senki és semmi nem tántoríthatja el. A
fizikai erőszak vagy a lelki kényszer sem képes eltéríteni vallásának
gyakorlásától és hitének megvallásától a meggyőződéses keresztényt. Akinek
felszínes és nem a Jézussal való személyes kapcsolatból forrásozó a hite,
bizony könnyen meginoghat. Legyünk hűséges és tanúságtevő követői az Úrnak!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus, azért imádkozom hozzám, hogy üldözötten is boldognak érezzem
magam. Bár a világban élek, mégsem vagyok a világé, hanem egészen a tiéd
akarok lenni. A világ sokszor talál rá alkalmat, hogy megzavarja
törekvésemet feléd. Add nekem a hűség kegyelmét, a hitben való kitartás
kegyelmét, a hitben való növekedés kegyelmét, és a végső állhatatosság
kegyelmét, hogy eljussak örök Országodba!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum