2010. július 3., szombat

[Evangelium] 2010-07-03

2010. július 3. - Szombat, Szent Tamás apostol

Húsvétvasárnap este a tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén
Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok
elmondták neki: "Láttuk az Urat." De ő így szólt: "Hacsak nem látom kezén
a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem
tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!"
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt
velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és
köszöntötte őket: "Békesség nektek!" Tamásnak pedig ezt mondta: "Nyújtsd
ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg
oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívőt" Tamás így válaszolt: "Én Uram,
én Istenem!" Jézus ezt mondta neki: "Most már hiszel, Tamás, mert láttál
engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!"
Jn 20,24-29

Elmélkedés:

A hitetlenség több dologban is felismerhető. Hitetlenségnek nevezzük, ha
valaki tagadja Isten létezését vagy a világgal és az emberekkel való
kapcsolatát. Hitetlenség az is, ha valaki elutasítja Krisztust, a
megváltót, vagy nem hisz az ő istenségében. De hitetlenség az is, ha
valaki nem ismeri fel az isteni szót, a neki szóló üzenetet vagy nem
engedelmeskedik annak. A hitetlenséggel az ember kizárja életéből az
Istent, a szeretetet és elutasítja az üdvösséget. Ezzel a hit elfogadást
jelent. Elfogadni Istent, s mindazt, amit ő ad nekünk, az életet, a
gondoskodást, a szeretetet, a megbocsátást, az üdvösséget, ez a hit. A ma
ünnepelt Tamás apostolhoz hasonlóan mindannyian lehetőséget kapunk a
hitre. Lehetőséget kapunk arra, hogy higgyünk Istenben, az ő jóságában és
üdvözítő szándékában. Boldogok vagyunk, ha megkapjuk, s elfogadjuk a hit
adományát.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Apostolok karában élsz,
vakító fény ragyog körül,
Tamás, fogadd jóságosán
téged dicsérő énekünk.

A fényes égi székeken
Krisztus szerelme ad helyet,
te is szeretsz, és vágyva vágysz
Uraddal együtt halni meg.

Gyötör szerelmed szent heve,
s beszélnek bár testvéreid,
biztosságot kívánsz: az Úr
sebét hogy érintsd, látva lásd.

Fénylő örömre gyűlsz legott,
hogy látod Krisztus nagy kegyét,
Uradnak vallód hittel őt,
s imádja boldog, hű szíved.

Látás nekünk nem adatott:
hitünk most tőled fog tüzet,
erős lesz, s égig szárnyaló,
az Úr szívét keresni száll.

Krisztusnak áldás, tisztelet,
s imádra adja meg nekünk:
hitünk bár botlik még sokat,
lássuk meg színről színre őt. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. július 2., péntek

[Evangelium] 2010-07-02

2010. július 2. - Péntek, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós
Boldogasszony)

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába
sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor
Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat,
és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: "Áldott
vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse? De hogyan
lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe
csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat!
Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"
Mária megszólalt:
"Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról,
amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!"
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az
otthonába.
Lk 1,39-56

Elmélkedés:

Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki! -
Erzsébet ezekkel a szavakkal köszönti Szűz Máriát. Igen, Mária hitt Isten
szavának, még annak ellenére is, hogy nem értette a hozzá intézett
szavakat. Bármennyire is meglepődött és csodálkozott az angyali
üdvözletkor Jézus születésének hírén, mégis hitte, hogy Istennél semmi sem
lehetetlen, még az sem, ami az ember számára elképzelhetetlen és
érthetetlen. A hit értelmünk és akaratunk meghajlása Isten előtt. A hit
Isten akaratának és titkainak elfogadása. A hit alázat Isten előtt és
életünk felajánlása Őneki. A hit boldogságot jelent az embernek. Mária
életében láthatjuk, hogy milyen kegyelmi csodákat eredményez ez a hit.
Velünk is nagy dolgokat tud tenni Isten, ha Mária példája szerint egészen
neki adjuk életünket. Szeretném-e hogy a hit boldoggá tegye életem?
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Boldogságos Szűz Mária, Isten anyja: segíts, hogy mindig gyermeki szívem
legyen: tiszta és finom, mint a forrás!
Segíts, hogy egyszerű szívem legyen, melyet sohase borít el a keserűség!
Segíts, hogy erős szívem legyen: tudjak áldozatot hozni, - és gyengéd
szívem legyen, mely együtt tud érezni másokkal!
Adj hálás szívet, mely örülni tud annak, amit kapott, és adj nemes szívet,
mely senkivel szemben sem hordoz keserűséget!
Segíts, hogy szelíd és alázatos szívű legyek: tudjak szeretni önzetlenül,
és boldog legyek, ha adhatok!
Adj kitartó, bátor szívet: hogy soha ne ismerjek lanyhulást.
L. De Grandmaison SJ
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. július 1., csütörtök

[Evangelium] 2010-07-01

2010. július 1. - Csütörtök

Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő városába,
Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon. Hitük láttára
Jézus így szólt a bénához: "Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!"
Néhány írástudó erre azt gondolta magában: "Ez káromkodik." Jézus
belelátott gondolataikba, és szemükre vetette: "Miért gondoltok rosszat
szívetekben? Mi könnyebb, ha azt mondom: Bocsánatot nyernek bűneid!, vagy
ha azt mondom: Kelj föl, és járj!? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának
hatalma van a földön a bűnök megbocsátására!" A bénához fordulva
folytatta: "Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!" Az ember fölkelt és
hazament. Ennek láttára félelem fogta el a tömeget, és dicsőíteni kezdték
Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.
Mt 9,1-8

Elmélkedés:

A test és a lélek orvosaként, gyógyítójaként fellépő Jézus minden csodája
az isteni irgalmasságról tanúskodik. Az irgalom nyilvánul meg akkor,
amikor megszünteti a betegségeket, de még inkább nyilvánvaló ez a bűnök
megbocsátása esetében. A betegség teher az ember számára, a szenvedés
sokak számára jelent komoly próbatételt, ezért az ember ösztönösen
szabadulna a bajtól. A lelki betegség a bűnös állapot éppen ilyen teher az
ember számára, de ezt már nehezebben veszik egyesek észre. Jézusnak
hatalma, isteni ereje van ahhoz, hogy gyógyítson, és levegye az emberről a
testi és lelki terheket. E szabadítás teszi számunkra lehetővé, hogy
Istennel éljünk.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, gyújtsd föl bennem
a lelkek üdvözítésének szenvedélyes lángját!
Hadd legyek kész arra,
hogy ezért mindent megtegyek,
hadd tudjam a lelkek javát
minden elé helyezni,
hadd használjak fel
minden lehetséges eszközt
a hitetlenek megtéréséért és üdvözítéséért!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 30., szerda

[Evangelium] 2010-06-30

2010. június 30. - Szerda

Amikor Jézus a Genezáreti-tó keleti partján Gadara vidékére ért, két
ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő.
Már annyira elvadultak, hogy senki se mert arra járni. A megszállottak
kiáltozni kezdtek: "Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy
idő előtt gyötörj minket?" Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az
ördögök arra kérték Jézust: "Ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába."
Erre ezt mondta nekik: "Menjetek!" Azok ki is mentek, és megszállták a
sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant, és
odaveszett. azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város
kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból.
Mt 8,28-34

Elmélkedés:

A tengeri vihar lecsendesítésének természeti csodáját követően Jézus
gonosz lelkeket űz ki két emberből, s ezzel azt bizonyítja, hogy hatalma
van felettük. Érdekes, hogy a gonosz lelkek azonnal felismerik Jézus
kilétét, és Isten Fiának nevezik. Természetesen jól tudjuk, hogy Jézust
felismerni és nevén szólítani nem elegendő, hanem el is kell fogadni az ő
személyét, mint életünk Urát. A gonosz szellemek, bár ismerik Jézust,
nincs hozzá semmi közük, nem akarnak személyes kapcsolatba kerülnek vele.
Az ördögűzés történetéből láthatjuk, hogy Jézus küldetése az emberekhez
szól, azért jött, hogy megszabadítson miket a gonosz ártó befolyásától. Az
üdvösséget és a szabadulást hozzá el számunkra, hogy szabad lélekkel
követhessük őt. Vajon felismerjük-e Jézust, amikor a hétköznapokban
hozzánk jön? Vajon van-e személyes kapcsolatom vele?
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Hálát adunk neked, Atyánknak,
az életért és az ismeretért,
amelyet nekünk, szolgáidnak
Krisztus által kinyilatkoztattál;
dicsőség legyen neked mindörökké!
Ókeresztény ima

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Ezúton fejezem ki mindazoknak köszönetemet, akik adományukkal
hozzájárultak ahhoz, hogy az eredetileg tervezettnél jelentősen nagyobb
mértékben segítsünk az árvízkárosultaknak. A múlt hétfőn személyesen
jártam Edelényben, hogy átadjam a ti nevetekben is a 100 paplan csomagot,
pénteken pedig újabb 300 csomagot szállítottak el Zalalövőről az árvíz
által sújtott borsodi településekre. Eddig több mint 500 csomagra érkezett
felajánlás. Az adakozás még ezen a héten tart, hogy július elején
elküldhessük adományunkat a rászorulóknak.
Minderről részletesebben, képes beszámolóval itt olvashattok:
http://zalalovo.plebania.hu/esemeny/100_paplan_Edelenybe
Bizonyára mindenki hallott már a tűzijátékos kezdeményezésről. Én is
kaptam legalább 40 féle névsort. Aztán elgondolkoztam, hogy mit segítek
azzal, ha felírom nevemet egy névsor aljára? Én ezzel nem adok semmit. És
szerintem más sem ad ezzel semmit, legfeljebb az államot akarja arra
kényszeríteni, hogy adjon. Nem tudom, hogy kinek a lelkiismerete nyugszik
meg ettől? Az enyém biztosan nem. Edelényben láttam azoknak az arcát, akik
megkapták a csomagokat. Ez egy hasznos segítség. Szerintem lánclevelek
tömeges küldözgetésével nem lehet segíteni az árvízkárosultaknak. Még a
legkisebb adomány is többet ér százezer aláírásnál. De még az is többet
ér, ha elmondatok értük egy imát.
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 29., kedd

[Evangelium] 2010-06-29

2010. június 29. - Kedd, Szent Péter és Szent Pál apostolok

Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte
tanítványaitól: "Kinek tartják az emberek az Emberfiát?"
Ezt válaszolták: "Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások
Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának." Ő tovább kérdezte őket: "Hát ti
kinek tartotok engem?" Simon Péter válaszolt: "Te vagy a Krisztus, az élő
Isten Fia."
Erre Jézus azt mondta neki: "Boldog vagy, Simon Jónás fia, mert nem a test
és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért
mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat,
s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának
kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit
feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is."
Mt 16,13-19

Elmélkedés:

Szent Péter apostol életének egyik legjelentősebb eseményéről olvashatunk
a mai evangéliumban. Jézus kérdésére a többiek nevében is válaszolva Péter
tesz hitvallást arról, hogy mesterüket Isten Fiának tartják. E hitvallást
követően az apostol Jézustól új nevet, s ezzel új megbízatást kap,
tudniillik a krisztusi közösség vezetését. Péter hitvallásával
kapcsolatban Máté evangélista fontosnak tartja rögzíteni Jézus
kijelentését, amely szerint e vallomás nem az apostol emberi
gondolkozásából született, hanem isteni sugallatra, kinyilatkoztatásra. Az
isteni kegyelem működése nem csupán itt, hanem Péter egész életében
felfedezhető. Emberi képességeink segítségével nagyszerű dolgokat
tehetünk, de Isten kegyelme még ezeknél is nagyobb küldetések sikerét
hozza.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Aranysugárral és vérpiros rózsával
feldíszítetted földünket, Fényszülte Fény,
e szent napon, mert vértanúkra lelt az ég,
s a vétkes is most bűnbocsánatot talál.

Mennynek kulcsára, föld tanítómestere,
világ bírái, mindenség fáklyái ők;
kereszten ez, a másik kard által dicső,
s az égi karban vannak már babérosan.

Ó, boldog Róma, két ily drága vértanú
ruházta rád saját királyi bíborát;
nem hírneved, az ő kiváló érdemük
tesz téged minden földi híresség elé.

Két szent Olajfa hűségnek közös tövén,
kérjétek Istent, hogy legyen szilárd hitünk,
erős reményünk, és a kettős szeretet
forrását lelve éljünk a halál után!

A Háromságnak örök dicsőség legyen,
és tisztelet és ujjongás és hatalom
az Egységben, ki mindenen uralkodik
az öröklétnek minden századain át. Ámen.

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Ezúton fejezem ki mindazoknak köszönetemet, akik adományukkal
hozzájárultak ahhoz, hogy az eredetileg tervezettnél jelentősen nagyobb
mértékben segítsünk az árvízkárosultaknak. A múlt hétfőn személyesen
jártam Edelényben, hogy átadjam a ti nevetekben is a 100 paplan csomagot,
pénteken pedig újabb 300 csomagot szállítottak el Zalalövőről az árvíz
által sújtott borsodi településekre. Eddig több mint 500 csomagra érkezett
felajánlás. Az adakozás még ezen a héten tart, hogy július elején
elküldhessük adományunkat a rászorulóknak.
Minderről részletesebben, képes beszámolóval itt olvashattok:
http://zalalovo.plebania.hu/esemeny/100_paplan_Edelenybe
Bizonyára mindenki hallott már a tűzijátékos kezdeményezésről. Én is
kaptam legalább 40 féle névsort. Aztán elgondolkoztam, hogy mit segítek
azzal, ha felírom nevemet egy névsor aljára? Én ezzel nem adok semmit. És
szerintem más sem ad ezzel semmit, legfeljebb az államot akarja arra
kényszeríteni, hogy adjon. Nem tudom, hogy kinek a lelkiismerete nyugszik
meg ettől? Az enyém biztosan nem. Edelényben láttam azoknak az arcát, akik
megkapták a csomagokat. Ez egy hasznos segítség. Szerintem lánclevelek
tömeges küldözgetésével nem lehet segíteni az árvízkárosultaknak. Még a
legkisebb adomány is többet ér százezer aláírásnál. De még az is többet
ér, ha elmondatok értük egy imát.
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 28., hétfő

[Evangelium] 2010-06-28

2010. június 28. - Hétfő

Amikor Jézus látta, hogy nagy tömeg veszi körül, meghagyta tanítványainak,
hogy hajózzanak át a Genezáreti-tó túlsó partjára.
Ekkor egy írástudó lépett hozzá, és így szólította meg: Mester, követlek
téged, bárhová mégy." Jézus figyelmeztette: "A rókáknak odújuk van, az ég
madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová lehajtania fejét."
Egy másik tanítványa pedig ezt kérte tőle: "Uram, engedd meg, hogy előbb
elmenjek és eltemessem apámat." Jézus azonban így válaszolt: "Kövess
engem, és hagyd a holtakra, hogy eltemessék halottaikat!"
Mt 8,18-22

Elmélkedés:

Időnként elfog minket a lelkesedés. Időnként nagy elhatározásokat teszünk.
Időnként fáradhatatlan lendülettel vágunk neki új utaknak. De aztán valami
mégis visszahúz. Egy titokzatos erő fékezi lendületünket. Emelkedésünket
megakadályozza valami, ami a földhöz köt. Jó szándékainkat néha egészen
apró dolgok semmisítik meg.
Krisztus követéséhez nem elegendő a szándék. Nem elegendő, ha
kinyilvánítjuk akaratunkat követésére. Egész életünket neki kell adnunk,
mindenben azt a sorsot kell vállalnunk, amit Krisztus is vállalt.
Felismerem-e, meg tudom-e nevezni azt, ami gátol abban, hogy teljesen
Jézusért éljek? S vajon le tudom-e küzdeni ezt az akadályt?
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Ó Krisztus, élő Isten Fia, szent angyalaid vigyázzák álmunkat,
pihenésünket, fehérlő ágyunkat.
Mutassanak nekünk szendergésünkben igaz álomképeket, világmindenség
fenséges fejedelme, nagy, titokzatos Király!
Sem démonok; sem baj vagy pusztulás, sem gonosz álmok ne zavarhassák
pihenésünket, mély, zavartalan álmunkat.
Szent legyen ébredésünk, munkánk és egész napunk, amint az álmunk és
pihenésünk zavartalan és szüntelen.

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Ezúton fejezem ki mindazoknak köszönetemet, akik adományukkal
hozzájárultak ahhoz, hogy az eredetileg tervezettnél jelentősen nagyobb
mértékben segítsünk az árvízkárosultaknak. A múlt hétfőn személyesen
jártam Edelényben, hogy átadjam a ti nevetekben is a 100 paplan csomagot,
pénteken pedig újabb 300 csomagot szállítottak el Zalalövőről az árvíz
által sújtott borsodi településekre. Eddig több mint 500 csomagra érkezett
felajánlás. Az adakozás még ezen a héten tart, hogy július elején
elküldhessük adományunkat a rászorulóknak.
Minderről részletesebben, képes beszámolóval itt olvashattok:
http://zalalovo.plebania.hu/esemeny/100_paplan_Edelenybe
Bizonyára mindenki hallott már a tűzijátékos kezdeményezésről. Én is
kaptam legalább 40 féle névsort. Aztán elgondolkoztam, hogy mit segítek
azzal, ha felírom nevemet egy névsor aljára? Én ezzel nem adok semmit. És
szerintem más sem ad ezzel semmit, legfeljebb az államot akarja arra
kényszeríteni, hogy adjon. Nem tudom, hogy kinek a lelkiismerete nyugszik
meg ettől? Az enyém biztosan nem. Edelényben láttam azoknak az arcát, akik
megkapták a csomagokat. Ez egy hasznos segítség. Szerintem lánclevelek
tömeges küldözgetésével nem lehet segíteni az árvízkárosultaknak. Még a
legkisebb adomány is többet ér százezer aláírásnál. De még az is többet
ér, ha elmondatok értük egy imát.
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 27., vasárnap

[Evangelium] 2010-06-27

2010. június 27. - Évközi 13. vasárnap

Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai,
elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek
elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást
készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe
tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: "Uram,
akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?" De ő
hozzájuk fordult, és megfeddte őket: "Nem tudjátok, hogy milyen lelkület
van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa,
hanem hogy megmentse." Ezután másik faluba mentek.
Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: "Követlek, bárhová
mégy." Jézus így válaszolt: "A rókának van odúja, az ég madarainak fészke,
de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania."
Egy másikat Jézus szólított fel: "Kövess engem!" Az így válaszolt: "Uram,
engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat." "Hagyd a holtakra,
hadd temessék el halottaikat - mondta neki -, te pedig menj, és hirdesd az
Isten országát."
Egy harmadik ezt mondta neki: "Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy
előbb elbúcsúzzam a családomtól." Jézus így válaszolt: "Aki kezét az eke
szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára."
Lk 9,51-62

Elmélkedés:

Légy készen az indulásra!
A napokban érdekes összeállítást olvastam arról, hogy mire tanít bennünket
Noé elbeszélése. Emlékszünk rá, hogy ő volt az a bibliai ember, aki nem
sokkal a világ teremtése és a bűn elszaporodása után Isten parancsára
bárkát épített, s a hatalmas vízözönt családjával és az állatokkal ezen
vízi járműben vészelte át. Ilyen megállapítások voltak többet között a
történettel kapcsolatban. Ne maradj le a hajóról! Tervezz előre és akkor
építs, amikor még nem esik az eső! A bárkát egy amatőr, a Titanicot profik
építették, mégis az első vízen maradt, a második pedig elsüllyedt mindjárt
az első útján. Az általam legszellemesebbnek tartott kijelentés pedig így
hangzik: Tartsd magad mindig jó kondiban, mert lehet, hogy már 60 éves is
leszel, amikor valaki egy igazán nagy feladattal bíz meg!

A mai vasárnap evangéliumához kapcsolódóan ezt mondhatjuk: Légy mindig
készenlétben, mert sosem tudhatod, mikor hív Jézus a követésére vagy egy
új feladatra! Az evangéliumi részben három rövid találkozásról, három
párbeszédről hallottunk. A három jelenetet a Jézus követés köti össze.
Ketten maguk jelentkeznek, egyet pedig Jézus szólít meg. Ismerkedjünk meg
ezekkel az emberekkel, akiknek természetesen nem a neve, nem is az
életkora vagy családi származása a lényeges, hanem a szívük szándéka.
Ezen, tehát a bennük élő szándékon múlik ugyanis, hogy elindulnak-e Jézus
nyomában vagy sem. E három találkozás pontos irányelveket tartalmaz
számunkra azzal kapcsolatban, hogy mire is vállalkozik, aki Jézus követője
lesz.

Az első személy határozottan és magabiztosan lép Jézus elé és kijelenti:
"Követlek, bárhová mégy." E magabiztos viselkedés arra utal, hogy az
illető elszánt és kész mindenáron követni Jézust. A követésnek azonban
nagy ára van, talán nagyobb, mint amit elképzelt. A veszélyek talán még
annál is nagyobbak, mint amit gondolt. Sorsa még annál is nehezebb lesz,
mint amit sejt. Jézus figyelmeztetése neki és napjaink magabiztos
embereinek egyaránt szól: "A rókának van odúja, az ég madarainak fészke,
de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania", a tanítványnak tehát
mindenben vállalnia kell mestere sorsát. Jézus mintha kissé lehűtené a
lelkesedőt, s próbára akarja tenni, vajon valóban tudja-e, hogy mire
vállalkozik. Napjainkba persze nincs vagy alig van szükség a túlzottan
lelkesedők buzgóságának csillapítására, hiszen oly kevés fiatal van, aki
ennyire céltudatosan döntene arról, hogy életét Jézus szolgálatába
állítja.

A történet további részében Jézus szólít meg valakit, s arra kéri, hogy
kövesse. Új életre hívja meg őt, új feladattal bízza meg, új lehetőséget
kínál neki. De ez az ember mégis a régi dolgaihoz kötődik. A régi életéhez
és személyes kapcsolataihoz fűző kötelezettségek terhelik, amelyek könnyen
megakadályozhatják abban, hogy szabad szívvel elinduljon a Jézus által
mutatott új úton. Vajon képes-e felszámolni múltját? Képes-e elszakadni
régi életétől? Képes-e megszabadulni "holt terheitől", hogy élő
lendülettel induljon neki az új feladatnak?

Az elbeszélés harmadik jelenetében ismét önkéntesen áll egy személy Jézus
elé. Őt a családi kötelék késlelteti, húzza visszafelé. Nehéz számára az
elszakadás a családtól, a biztonságot nyújtó otthontól, tehát, mindattól,
ami eddigi életében meghatározó volt. Még visszafelé tekintene, mert nem
érzi át annak jelentőségét, hogy aki nagy útra indul, nagy feladatot
vállal, annak csak előre, az elérendő cél felé szabad néznie.

A három találkozás közös jellemzője, hogy az evangéliumi leírásból nem
tudjuk meg, hogy miként döntenek. Az első személynél nem derül, ki hogy
vállalja-e a hontalanságot, az állandó úton levést. A másodiknál sem derül
ki, hogy hazatér-e elvégezni a temetést vagy elindul-e azonnal Jézus után.
S a harmadik esetben sem tudjuk meg, hogy a búcsúzás vagy a követés a
fontosabb. Mindhárom esetben nyitott marad a kérdés, s ezzel Szent Lukács
evangélistának az lehetett a szándéka, hogy az olvasókat, azaz minket
hozzon döntési helyzetbe. Vajon én mit tennék ilyen élethelyzetben?
Kifogásokat keresnék? Meghátrálnék? Visszafelé indulnék? Csillapodna,
megszűnne lelkesedésem? Vagy kész vagyok-e még nagyobb határozottsággal
indulni? Készen állok-e az azonnali, késlekedés nélküli indulásra? Kész
vagyok-e Jézusnak adni egész életem?
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, Jézus! Készen állok arra, hogy tétovázás nélkül induljak és
kövesselek téged! Tudom, hogy mennyire nehéz lesz ez út számomra, de
vállalom, mert ez vezet holt múltamból a jövő felé, az élet felé, az
üdvösség felé. Nem tart vissza semmi. Nem hátráltathat semmi. Nem
akadályozhat semmi. Te vagy számomra az út és te vagy a cél! Te légy
vezetőm az örök élet felé!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum