2017. június 24., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-06-24

2017. június 24. - Szombat, Keresztelő Szent János születése

Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült.
Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az
Úr, és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy
körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De
anyja ellenezte: "Nem, János legyen a neve." Azok megjegyezték: "Hiszen
senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának!" Érdeklődtek erre
atyjától, hogyan akarja őt nevezni. Atyja írótáblát kért, és ezeket a
szavakat írta rá: "János a neve." Erre mindnyájan meglepődtek. Neki
pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és
magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat,
és Júdában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki
csak hallott róla, elgondolkodva mondta: "Mi lesz ebből a gyermekből?
Hiszen nyilván az Úr van vele." A gyermek pedig növekedett, lélekben
erősödött és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan
fel nem lépett.
Lk 1,57-66. 80
Elmélkedés:
Az Egyház hagyománya szerint a szenteket földi haláluk és egyben
mennyei születésük napján ünnepeljük meg. Ez alól bizonyos szempontból
kivétel Szűz Mária, akinek több ünnepe is van az év folyamán, valamint
Szent József, akinek két ünnepe van (március 19. és május 1.), továbbá
Keresztelő Szent János, akinek halálát augusztus végén, születését
pedig a mai napon ünnepeljük.
A liturgikus ünneplések rendje e két ünneppel jelzi Keresztelő
Jánosnak, mint a Megváltó előhírnökének jelentőségét, akiről Jézus maga
mondta, hogy "asszonyok szülöttei között nem született nagyobb nála."
Az ő születésének rendkívüli körülményeiről olvastunk a mai ünnep
evangéliumában. Szülei, Zakariás és Erzsébet, már idősek voltak, tehát
nem számíthattak gyermekáldásra. A templomi szolgálatteljesítés közben
Zakariásnak megjelent egy angyal, aki hírül hozta neki, hogy hamarosan
gyermeke fog születni. Mivel Zakariás nem hitt az isteni küldött
szavának, megnémult, s néma maradt egészen a jövendölés
beteljesedéséig. János születésekor nyílik meg újra az ajka a
jelenlévők csodálkozására.
Keresztelő Jánossal kapcsolatban a születésétől a fellépéséig semmit
sem tudunk pusztában eltöltött életéről, de nem is ez a fontos az
evangélisták számára. János akkor tűnik fel újra, amikor Jézus
érkezését előkészítve a bűnbánat keresztségét kezdi el hirdetni az
embereknek. A Jézussal való találkozás egyik feltétele mindannyiunk
számára az őszinte bűnbánat.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk
hivatva, hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk. Minden egyes tagnak
öröktől fogva meghatároztad a maga feladatát, számolva minden ember
adottságával. Ebben a rendben örök előrelátásoddal részemre is
kijelöltél egy helyet, ahol szolgálnom kell. Uram, készen állok erre a
szolgálatra! Kívánj tőlem akár csöndes, hangtalan munkát, akár hősi
elszántságot, nagy áldozatokat: követlek, Uram!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170624.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. június 23., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-06-23

2017. június 23. - Péntek, Jézus szentséges szíve

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged,
Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak
elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez
neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki
más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a
Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak
vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek
magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és
alázatos szívű - és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s
az én terhem könnyű.
Mt 11,25-30
Elmélkedés:
A Jézus szent szíve iránti tisztelet a katolikus vallásosság sajátos
eleme. Mindannyian láttunk már olyan festményt vagy szobrot, amelyen
Krisztus egyik kezével a mellkasán lévő emberi szívére, vérző és
lángoló szívére mutat vagy éppen mindkét kezét kitárja, hogy szívére
ölelhesse az embert. Az Úr tövisekkel körülvett szent szívéből
fénysugarak áradnak. E jelképek az ő szenvedésére és szeretetére
utalnak, minden emberért vállalt szenvedésére és mindenki felé kitáruló
szeretetére. Az ilyen ábrázolások mély érzelmeket váltanak ki,
ugyanakkor többek számára giccsesnek tűnnek, ezért esetleg idegenkednek
a Jézus szíve tisztelettől.
Hitünknek és vallásosságunknak vannak értelmi elemei, emberi
értelmünkkel törekszünk Isten megismerésére, hitünk titkainak mind jobb
megértésére. Ugyanakkor a hit nem csupán értelmi döntés és értelmi
válasz Isten meghívására, hanem érzelmi is, azaz szívünk szeretetével
is válaszolunk Istennek, aki kinyilvánítja szeretetét irántunk.
Jézusnak ugyanolyan emberi szíve van, mint bármelyikünknek, ezért jól
ismeri és megérti emberi életünk gondjait és érzéseit. Szeretettel hív
minket a mai evangélium szavaival: "Jöjjetek hozzám mindnyájan!
Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű - és
nyugalmat talál lelketek." Lehet, hogy olykor érzelgősségnek tűnik, de
mégse szégyelljük szeretetünket kimutatni az Úrnak!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy az irgalmasság kimeríthetetlen forrása
minden ember számára. Te vagy Megváltónk és Üdvözítőnk! Te mondtad
egykor: "Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak!" Taníts
minket arra, hogy irgalmasok legyünk embertársainkkal, miként az Atya
is irgalmas hozzánk! Tégy bennünket az irgalmasság evangéliumának
hirdetőivé, hogy minden ember megismerje és megtapasztalja az irgalmas
Isten szeretetét! Ajándékozz meg minket tisztánlátással, hogy
fölismerjük bűneinket, s azokat őszintén megvalljuk! Adj nekünk őszinte
bűnbánatot és tiszta szívet!
________________________________
Aktuális:
Székely János és Bíró László püspökök, Habsburg Lotharingiai Eduard,
Magyarország szentszéki nagykövete és Gudrun Kugler jogász, a kathTreff
katolikus online párközvetítő igazgatója és mások részvételvel tartanak
konferenciát a győri bencés gimnáziumban a Katolikus Társadalmi napok
keretében vasárnap, június 25-én 15 órától.
A konferencia címe: Család, légy az, ami vagy!
A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni itt lehet:
https://goo.gl/forms/dxK7OGWVGHf81VAQ2
A Katolikus Társadalmi Napok beharangozó videója itt tekinthető meg:
https://youtu.be/6N2FsUKDMYA


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170623.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. június 22., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-06-22

2017. június 22. - Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Amikor imádkoztok,
ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy
akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket!
Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt
kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek,
mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem
bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek
bűneiteket."
Mt 6,7-15
Elmélkedés:
A vallási élet megújításáról elmélkedtünk a tegnapi evangélium kapcsán.
Ezt a gondolatot folytatja a mai részlet, amelyben az imádsággal
kapcsolatban ad Jézus tanítást. Az imádság az Istennel való személyes
és őszinte kapcsolat kifejezése. Az imára nem Istennek van szüksége,
hanem nekünk, embereknek, mert az ima a mi lelki fejlődésünket
szolgálja. Jézus azt tanácsolja, hogy a vég nélküli imádkozás helyett
inkább rövid legyen az imádságunk, de ez fejezze ki Istenre
hagyatkozásunkat, aki jól tudja, hogy mire van szükségünk.
Nem véletlenül nevezzük az Úr imáját, a Miatyánkot a legtökéletesebb
imádságnak, mert egyrészt ezt maga Jézus tanította az apostoloknak és
tanítja nekünk, másrészt ez az ima szépen összefoglalja kéréseinket,
amelyekkel nap mint nap Istenhez fordulunk. Ugyanakkor a Miatyánkban
benne van Istenre hagyatkozásunk is, hiszen nem követelőzve terjesztjük
elé kéréseinket, hanem elfogadjuk akaratát. Már maga a megszólítás is
gyermeki bizalmat és személyességet tükröz, mert Jézus bátorítása
szerint Atyának, Atyánknak szólíthatjuk Istent. A kérések Isten elé
terjesztése pedig azt jelzi, hogy elérhető számunkra az Atya és
megtapasztalható az ő jósága, irgalma és szeretete.
Az ima nem nehéz. Csak el kell kezdeni őszintén szólni Istenhez.
Imádkozva tanuljunk imádkozni!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Úr Jézus, köszönjük, hogy közöttünk való jelenléteddel ajándékozol meg.
Utunkon erősítesz és bátorítasz. Add, hogy mélyen tudatában legyünk
jelenlétednek. Küldő szavadra örömmel válaszoljunk minden
cselekedetünkkel. Adj nekünk bölcsességet és alázatot, hogy felismerjük
jelenlétedet más testvéreink között is. Tégy eggyé bennünket!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170622.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. június 21., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-06-21

2017. június 21. - Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Vigyázzatok!
Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei
Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne
kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek, ezzel
már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja
bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben
legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is.
Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik
szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon
állva imádkozni! Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat.
Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben
imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók! Keserű arcot
mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom
nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz,
illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék
észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a
rejtekben is lát, megfizet neked."
Mt 6,1-6.16-18
Elmélkedés:
A régi és az új törvény szembeállítása után Jézus új témát kezd a hegyi
beszédben, amely azt mutatja be, hogy az ember miként tudja megújítani
vallási életét. E tanácsok esetében is ugyanolyan határozott, mint
amilyen magabiztossággal megfogalmazta korábban az ő új törvényeit.
Ennek megfelelően a vallási élet három alappillérét említi a mai
evangéliumban: a másoknak tett jócselekedeteket, az imádkozást és a
böjtölést. Kijelentéseivel helyteleníti a korabeli gyakorlatot és
bírálatot fogalmaz meg azokkal szemben, akiknek hivatása volna a
törvények helyes értelmezése és saját példájukkal kellene példát
mutatniuk a nép számára. Úgy látja, hogy a farizeusok és írástudók
vallásgyakorlata eltávolodott a helyes iránytól, hiszen vallási
cselekedeteikkel nem Isten tetszését keresik, hanem inkább az emberek
elismerését kívánják elérni. Emiatt vallásosságuk hamis, képmutató.
Jézus azt szeretné, hogy tanítványai valóban Istennek éljenek, Isten
iránti szeretetükről tegyenek tanúságot és cselekedeteikkel Istent
akarják megdicsőíteni. Szavaiból megértjük, hogy a keresztény
tanúságtétel és annak gyümölcsei a fontosak, nem pedig a tanúságtevő
személye. Ha az úgynevezett tanúságtételem rólam szól, akkor rossz úton
járok, mert nem magamról vagy az én személyes vallásosságomról kell
szólnia, hanem mindig Istenről.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jézusom! Hálát adok neked, hogy feltételek nélkül elfogadsz engem,
hozzád tartozom, és nem mondasz le rólam. Hálát adok, hogy kegyelmed
halálom napjáig ingyenes, hogy teljes jóságodban nem hiányosságaimat
kéred számon tőlem. Hálát adok, hogy számodra nem veszhetek el soha, ha
el is fordulok tőled, te akkor is rám találsz. Nem akkor jössz, ha
várom, hanem ha nem számítok rá. Csöndesen átölelsz, befogadsz
határtalan szeretetedbe. Elhiszem, hogy a szemedben nem létezik a
rossz, csak az örök lehetőség, hogy bennem élve, általam kifejezd
magad. Szólj rajtam keresztül, nyilvánulj meg bennem, hogy többé már ne
én legyek a fontos, hanem csak te. Segíts, hogy közvetítsem jelenléted
a világban.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170621.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. június 20., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-06-20

2017. június 20. - Kedd

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Hallottátok, hogy
ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig
azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal,
akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és
gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki
fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az
igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik
titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a
vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel
többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan
tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!"
Mt 5,43-48
Elmélkedés:
Az előző napokban a hegyi beszédből azokat a részleteket olvastuk,
amelyekben Jézus megfogalmazza parancsait, amelyek nem csupán
újdonságként hatnak, hanem messze felülmúlják a korábbi, ószövetségi
törvényeket. E sorozat utolsó példája az ellenségszeretetről szól,
amely rokonságban van a bosszúról szóló tanítással, amely a tegnapi
evangéliumban szerepelt. Emberileg talán elfogadhatónak tartjuk a régi
törvényt, amely szerint barátaink felé szeretettel kell fordulnunk, de
az ellenségeinket gyűlölhetjük. Jézus új parancsa viszont nem engedi
meg, hogy a gyűlölet legkisebb formája is jelen legyen tanítványai
szívében. Az Úr ezt a kijelentést teszi: "Szeressétek ellenségeiteket,
tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért,
akik üldöznek és gyaláznak titeket."
Tehát nem csak a barátainkat, hanem még az ellenségeinket, a bennünket
bántókat és az üldözőinket is szeretnünk kell. Jézus mindig többet
kíván tőlünk, azt akarja, hogy a tökéletességre törekedjünk és
utánozzuk azt az isteni szeretetet, amely nem tesz különbséget az
emberek között, hanem jókra és gonoszokra egyaránt kiárad. A szeretet
bölcsessége és türelme képes legyőzni a rosszat. Tehát nem arról van
szó, hogy jóváhagyjuk a másik ember bűnét azzal, hogy nem viszonozzuk a
támadásokat, hanem arról, hogy a szeretet példáját mutatjuk az
ellenségnek, mint a rossztól való megszabadulás lehetőségét.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Könyörülj rajtam, Uram, Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb latoron
könyörültél! Hatalmas kegyelmedbe ajánlom értelmemet, lelkemet,
testemet, becsületemet és minden javamat. Oltalmazz engem és
szeretteimet, minden embertársamat a gonosztól, kártól és
veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn átkát, és add, hogy új életet
éljünk!
Canisius Szent Péter


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170620.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. június 19., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-06-19

2017. június 19. - Hétfő

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Hallottátok, hogy a
régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt
mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul
üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy
elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy
mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és
aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle."
Mt 5,38-42
Elmélkedés:
A mai evangélium szerint Jézus az ókori jogrendszerek egyik ismert
szabályát idézi hallgatóinak: "Szemet szemért, fogat fogért." E törvény
mai szemmel nézve kegyetlennek és durvának tűnik. A parancs Jézus
korában azt a célt szolgálta, hogy a bosszú ne haladja meg az okozott
kár mértékét, s emiatt a maga korában inkább haladónak számított,
hiszen amikor valakit a bosszúvágy vezérel, akkor nem ismer határokat.
Ezt a törvényt az egyenlőség elve alapozza meg, amely ennyire
kisarkított és végletes formában valóban kegyetlenség, s emiatt Jézus
korában a zsidó rabbik inkább a pénzbüntetést javasolták kárpótlásként
a bosszú helyett. Jézus viszont új törvényt ad, melyet új alapra
helyez. A szereteten alapuló megbocsátás nem áll bosszút, hanem
nagylelkűen felülemelkedik a rosszon, hogy a jó győzedelmeskedjen. A
krisztusi szeretet-parancs felülmúlja az egyenlőség és az igazságosság
elvét.
A korunkban is a világszerte tapasztalható erőszak és háborúk azt
mutatják, hová vezet, ha az ember csak a maga igazát hajtogatja, és az
igazságossághoz nem párosul a szeretet és a megbocsátás. A rossz
bosszút és újabb rosszat szül, s ennek soha nincs vége, ha nincs meg a
készség az emberekben a megbocsátásra. Csak a Jézus által tanácsolt
erőszakmentesség vezethet el a jó végső győzelméhez.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Földi küldetésedet befejezvén visszatértél a
mennybe, az Atya közösségébe, s ezzel megmutattad, hogy hová vársz
bennünket. Megígérted, hogy elküldöd a Szentlelket, aki megerősít
minket a tanúságtételben. Várjuk Szentlelked eljövetelét, aki megtanít
bennünket arra, hogy az Egyház tagjaiként az evangélium örömhírét
terjesszük a világban. E küldetésünk teljesítése közben sem feledkezünk
el végső célunkról, azaz arról, hogy a mennybe jussunk.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170619.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. június 18., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-06-18

2017. június 18. - Krisztus szent teste és vére: Úrnapja

Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez: "Én vagyok a
mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké
fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért."
Vita támadt erre a zsidók között: "Hogyan adhatja ez testét eledelül
nekünk?" Jézus így felelt nekik: "Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem
eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet
bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök
élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem
valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és
issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. Amint engem az élő
Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik,
énáltalam él. Ez az égből alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyáitok
ettek és meghaltak! Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él!" Így tanított
Jézus a kafarnaumi zsinagógában.
Jn 6,51-58
Elmélkedés:
Örökké termő búzakalász
A magvetőről, Jézus egyik csodálatos példabeszédéről tanulunk a
hittanórán. Kitalálok a gyerekeknek egy történetet az örökké termő
búzakalászról, amelyet csak egyszer kell elvetni, utána állandóan csak
nő és szüntelenül újabb és újabb kalászokat érlel. Persze ezt is kell
gondozni, öntözni és gyomlálni, de megéri a fáradozás, hiszen
folyamatosan lehet aratni a kalászokat. A gyerekek szeme felcsillan a
különleges búza hallatán, ámulva hallgatják a történetet, amelyet aztán
még jobban kiszínezek, a végére már szőlőt, mandulát és mindenféle
gyümölcsöt is terem. A gyerekek közül senkinek sem jut eszébe
közbevetni, hogy ilyen búza nem is létezik, mert mindannyian megértik,
hogy a történet Isten üzenetéről szól, amely százféle gyümölcsöt terem
bennünk. Végül azt a feladatot kapják, hogy rajzolják le az örökké
termő búzakalászt. Nem kell őket bíztatni, rajzolnak ők mindenféle
gyümölcsöt, olyanokat is, amiket én nem említettem, de ez így van
rendjén. Közben nézem a készülő rajzokat. Többen még az eget is
megrajzolják, egészen odáig magasodik a különleges búza. Észreveszem,
hogy az egyik kislány rajzán nem a földből, nem alulról nő ki a
búzakalász. Kérdezem tőle, nem volna-e jobb fordítva? Ő megerősíti,
hogy ilyen különleges, örökké termő búza csak az égből nőhet, egyedül
Isten ajándéka lehet. Örültem, hogy megértette a lényeget. Lám, egy
gyermek még azt is megsejti, amit én felnőttként kimondani sem tudok.
A mai napon Krisztus szent testét és vérét ünnepeljük, azt a titkot,
hogy az Úr valóságosan jelen van az Oltáriszentségben. Nem csak Isten
szívünkbe ültetett igéjét hasonlíthatjuk örökké termő búzakalászhoz,
hanem az Oltáriszentséget is. Ez a kép, ez a hasonlat több szempontból
is igaz módon világítja meg az Oltáriszentség titkát. Soha meg nem
fogyatkozó isteni ajándékról van itt szó, amely szüntelenül
rendelkezésünkre áll. Nem kell rá várnunk, hanem nap mint nap magunkhoz
vehetjük Krisztus testét, hogy lelkünk tápláléka legyen. Az
Oltáriszentség olyan eledel számunkra, amely összeköt minket Istennel
és egyesít Krisztussal. Erőt adó táplálék, amely Isten dicsőítésére
indít minket és felébreszti bennünk a hála érzését. Gondoljunk arra,
hogy mekkora titok az Oltáriszentség, emberi ésszel fel nem fogható a
végtelen Isten jelenléte a kicsiny darab kenyérben, miként
felfoghatatlan számunkra az is, hogy a kicsiny magból hogyan fejlődik
ki a kalászt termő növény. És ott van az áldozat, az önfeláldozás. A
földbe hullva a búzaszemnek meg kell semmisülnie, meg kell halnia, hogy
egy új növény születhessen belőle. Éppen így Krisztusnak is fel kellett
áldoznia önmagát, hogy új életre támadhasson fel. Az ő áldozata, halála
és feltámadása is benne rejtőzik az Oltáriszentségben. Isten örömteli
feltámadással válaszol az ember önpusztító bűnös életére és megadja
nekünk a lelki újjászületést. E szentség vétele, a szentáldozás éppen
azért önt erőt és örömet a szívünkbe, mert egyesülhetünk Krisztussal.
De legfőképpen úgy kell tekintenünk az Eucharisztiára, mint égből jövő
ajándékra, Isten ajándékára. Olyan ajándékra, amely túlmutat a földi
életen és az örök életet jelenti számunkra. Ne csak imádjuk és
dicsőítsük az Oltáriszentségben jelenlévő Istent, hanem vegyük őt
magunkhoz a szentáldozásban. Az Oltáriszentség örökké termő és örök
életet termő búza, élő kenyér és ajándék számunkra.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Hisszük, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben.
Hisszük, hogy valóságosan és maradandóan jelen vagy az átváltoztatott
kenyérben és borban. Hisszük, hogy testedet és véredet adod nekünk,
amikor szentáldozáshoz járulunk. Hisszük, hogy bennünk való jelenléted
átalakít minket, hogy hozzád hasonlóvá váljunk. Hisszük, hogy a
szentáldozás egyesülés veled. Hisszük, hogy a szentáldozás összeköt
minket egymással is. Egységet teremtő szentség ez. Azáltal, hogy te
bemutatod áldozatodat és önmagadat az örök élet kenyereként adod
nekünk, egy új közösséget, az Egyház élő közösségét hozod létre
belőlünk.
________________________________
Aktuális:
Győr belvárosában rendezik meg 2017. június 25-27. között a Katolikus
Társadalmi Napokat, amelynek amelynek idei mottója: A családban megélt
szeretet öröme az Egyháznak is öröme.
A rendezvény tartalmas és szórakoztató időtöltést kínál minden
korosztály számára. Az örömteli együttlét mellett aktuális társadalmi
kihívásokra, mindannyiunkat foglalkoztató kérdésekre is kaphatunk
válaszokat. Minden program ingyenes. Mindenkit szeretettel várnak a
szervezők.
25-én, vasárnap délután nemzetközi konferenciát is tartanak, amelyen a
részvétel ingyenes, de a terem befogadó képessége miatt előzetes
regisztrációhoz kötött. A rendezvény részletes programja itt olvasható:
https://kattars.hu/program/kattars-2017


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170618.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum