2008. november 15., szombat

[Evangelium] 2008-11-15

2008. november 15. - Szombat

Abban az időben Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül kell
imádkoznunk és nem szabad belefáradnunk. Így szólt: "Az egyik városban élt
egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a
városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: "Szolgáltass
nekem igazságot ellenfelemmel szemben." A bíró egy ideig vonakodott, aztán
mégis így szólt magában: "Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de
ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert
a végén még nekem jön és megver."
Az Úr így szólt: "Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon
Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá
folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan
igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia
eljön, talál-e hitet a földön?"
Lk 18,1-8

Elmélkedés:

Az imádkozó ember abban a reményben terjeszti kéréseit Isten elé, hogy
azok meghallgatásra találnak. Sok olyan kéréssel fordulunk Istenhez, amely
meghaladja emberi erőnket, s amelyet más nem is tudna teljesíteni. Ha
aztán valóban teljesül kérésünk, öröm tölt el minket, s a továbbiakban
talán még lelkesebben imádkozunk hozzá. Néha viszont nem teljesül semmi
abból, amit imáinkban megfogalmazunk, s emiatt csalódottak leszünk, elfog
minket a kétely, hogy vajon valóban törődik-e Isten a mi gondjainkkal.
Sokan ilyenkor abba is hagyják az imádkozást. Jézus arra bátorít minket,
hogy legyünk kitartóak az imában és ne hagyjuk abba. Ha valamiért
kitartóan fohászkodunk, Isten meg fogja hallgatni. Egészen biztos azonban
az is, hogy mindig lesznek olyan kéréseink, amelyeket Isten nem fog
teljesíteni, mert az nem válna a javunkra.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Fogadd el ó, isteni szeretet a kezemet, a lábamat, a nyelvemet, a
szememet, minden érzékszervemet, egész testemet, akaratomat,
emlékezetemet, értelmemet, vágyaimat, gondjaimat, szándékaimat és lelkem
minden rezdülését. Fogadd el, ó, Uram, minden órámat, minden percemet,
életem minden körülményét, egész belső és külső valómat.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Holnap országos gyűjtés van a karitász javára. Perselyadományainkkal
szeretetszolgálat szegényeket és rászorulókat segítő munkáját támogatjuk.
Legyünk nagylelkűek a szegények iránt!
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. november 14., péntek

[Evangelium] 2008-11-14

2008. november 14. - Péntek

Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: "Mint ahogy Noé
korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak,
házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a
bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy
történt Lót napjaiban is. Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és
építettek. De amelyik napon Lót elhagyta Szodomát, kénköves tűzeső hullott
az égből, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy lesz azon a napon is,
amikor az Emberfia megjelenik. Aki abban az órában a háztetőn tartózkodik,
és holmija van lenn a házban, le ne jöjjön érte, hogy elvigye! Aki a mezőn
lesz, haza ne jöjjön! Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja menteni
életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az (örök) életre.
Mondom nektek: azon az éjszakán ketten lesznek egy fekvőhelyen; az egyiket
felveszik, a másikat otthagyják. Két asszony együtt őröl; az egyiket
felveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn; az egyiket
felveszik, a másikat otthagyják." A tanítványok megkérdezték: "Hol lesz
ez, Uram?" Azt felelte: "Ahol a holttest van, odagyűlnek a sasok."
Lk 17,26-37

Elmélkedés:

Jézus valószínűleg nem fenyegetésnek szánta, amikor a végső időkről és az
ő újbóli eljöveteléről szólva azt mondta, hogy egyeseknek pusztulást,
másoknak üdvözülést jelent majd az a nap. Inkább az lehetett a célja, hogy
ennek a jövőben bekövetkező végidőbeli eseménynek az állandó szem előtt
tartása hatással legyen jelen életünkre. Törekedjünk tehát arra, hogy az
Isten törvényeinek hűséges megtartásával és a felebaráti szeretet
nagylelkű gyakorlásával a választottak közé kerüljünk. Ostobaság volna
részünkről, ha azt gondolnánk és úgy élnénk, hogy sosem kerülünk Isten
elé, s ő sosem fogja számon kérni tőlünk, hogy mit tettünk földi életünk
során. Jó volna, ha az ítélet napján Isten engem is magához emelne!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, többet ér nekem a te fogyhatatlan irgalmad, amely bocsánatot ígér,
mint az én vélt igazságom, amely lelkiismeretem félhomályos titkait
védelmezi. S még ha lelkiismeretem egészen tiszta is, akkor sem kereshetem
abban önigazolásom, mert irgalmad nélkül semmi élő nem bizonyul igaznak
előtted.
Kempis Tamás
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. november 13., csütörtök

[Evangelium] 2008-11-13

2008. november 13. - Csütörtök

A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa.
Ő ezt válaszolta: "Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet
azt mondani: "Nézd itt van, vagy amott!" Isten országa köztetek van."
Azután tanítványaihoz fordult: "Jönnek napok, amikor az Emberfiának
egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd
nektek: "Nézzétek, itt van, vagy amott!" Oda ne menjetek, és ne higgyétek!
Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik felétől a másikig villan, úgy jön
el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és
megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől."
Lk 17,20-25

Elmélkedés:

A látványtervezők feladata az, hogy a filmeket, színházi előadásokat vagy
éppen televíziós műsorokat minél látványosabban, élményszerűbben tálalják
a közönség felé. Külön szakemberek foglalkoznak azzal, hogy mi ragadja meg
leginkább az emberek figyelmét, s mi indítja őket gondolkozásra. A
gondosan megtervezett látvánnyal irányítani lehet az emberek gondolkodását
egy bizonyos irányba.
Jézus is irányítani szeretné gondolatainkat önmaga és a mennyei Atya felé,
de ez mégsem látványos dolgokkal történik. Elsősorban nem a szemünkre akar
hatni, s nem azon keresztül akarja felkelteni érdeklődésünket és
figyelmünket, hanem a szívünkhöz szól üzenete, amely ott kezdi el csendes
munkáját. Ha megszívlelem tanítását, bennem is elkezdődik megvalósulni
Isten Országa, természetesen nem feltűnően, hanem egészen csendesen.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Szeretet Istene, te teremtettél, te is teremts újjá! Ó Szeretet, te
váltottál meg, pótold, amit szeretetedben mulasztottam!
Szeretet Istene! Krisztus vérével megszereztél magadnak, szentelj meg az
igazságban!
Szeretet Istene! Gyermekeddé fogadtál, táplálj Szíved szeretetével!
Nagy Szent Gertrúd
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. november 12., szerda

[Evangelium] 2008-11-12

2008. november 12. - Szerda

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea
határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele
szembe. Még messze voltak, amikor megálltak, és hangosan így kiáltottak:
"Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!" Ő rájuk tekintett, és így szólt
hozzájuk: "Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak." Útközben
megtisztultak.
Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval
dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És
ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: "Nemde tízen tisztultak
meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy
hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?" Aztán hozzá fordult: "Kelj fel
és menj! Hited meggyógyított téged."
Lk 17,11-19

Elmélkedés:

Jézus szavai szerint a meggyógyított egyetlen leprás azért tért vissza,
hogy "hálát adjon Istennek". A leírás szerint ez a hála szól egyrészt
Jézusnak, az Isten Fiának, tehát a leprás kifejezi Jézus istenségében való
hitét. Másrészt szól a mennyei Atyának, aki Jézus személyén keresztül tesz
csodákat az emberekkel. A meggyógyult helyesen ismeri fel, hogy nem
embernek köszönheti gyógyulását, hanem az irgalmas Isten gyógyította meg
őt.
A hálátlan kilenc sorsa ismeretlen marad számunkra, s ahogy maga Jézus
sem, úgy mi sem kapunk választ arra, hogy miért nem tértek vissza
köszönetet mondani gyógyítójuknak. A történet mindenképpen azt a
figyelmeztetést is magában hordozza, hogy vegyük észre, amikor Isten segít
nekünk, s ne maradjunk hálátlanok.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Előtted, Uram, bűnös és por vagyok: irgalmadból élek, neked köszönhetek
mindent; alárendelem magam neked, hagyom, hogy fájdalmaid és szenvedéseid
teljesen átalakítsanak; teljes engedelmességben és akaratodhoz simulva
hagyatkozom terád.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Az Allegro Kiadó karácsonyi CD lemezeket ajánlott fel a plébánia javára,
melyeket ezúton is köszönök. Ennek köszönhetően november 10-14-ig és
17-21-ig naponta 2 személy fog 1-1 CD-t kapni ajándékba azok közül, akik e
napokon adományaikkal segítik munkánkat. Köszönöm mindenki támogatását!
A plébániafelújítás javára B. Tóth Klára művésznő felajánlotta Megváltás
című festményét, amelyet licitálással lehet megszerezni. Méret: 44x64 cm.
Kikiáltási ár: 30 000.- Ft. A licit állása: 50.000.- Ft.
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre.
Egy félbemaradt licitet is folytatunk Balaskóné Szkladányi Annamária:
Hegyi beszéd című képére, amelynek állása: 65.000.- Ft. Méret: 70x100 cm.

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. november 11., kedd

[Evangelium] 2008-11-11

2008. november 11. - Kedd, Toursi Szent Márton püspök

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Melyiktek mondja béresének
vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: "Gyere ide tüstént, és ülj
asztalhoz." Nem ezt mondja-e inkább: "Készíts nekem vacsorát, övezd fel
magadat, és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz
te is?" S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így
ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok:
haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk
volt.
Lk 17,7-10

Elmélkedés:

Ki ne ismerné a ma ünnepelt Szent Márton püspök életből azt a jelenetet,
amikor Amiens városának kapujában megosztotta köpenyét a téli hidegben
didergő koldussal? E cselekedet a felebaráti szeretet nagyszerű példája.
Ezen egyetlen tettéért azonban aligha avatták volna szentté szombathely
szülöttét, később Tours püspökét. Nem is ez volt életében az egyetlen
jótett, legfeljebb ez volt az, amiről híressé vált. Sok más jótettel is
törekedett az életszentségre, mintha csak az lett volna életének
vezérelve, hogy mindennap valami jót tegyen. Legyen meg bennünk is az a
szándék, hogy naponta jót teszünk egy rászorulóval, akiben Krisztust
ismerhetjük fel, akinek személyében magának az Úrnak nyújtunk segítséget.
A jócselekedetek sosem maradnak mennyei jutalom nélkül. A nagylelkűség nem
vár ennél többet.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Isten egyszülött Fia, Örök Ige! Taníts meg engem igaz nemeslelkűségre!
Taníts meg, hogy úgy szolgáljak neked, amint az téged megillet.
Adni latolgatás nélkül, harcolni, nem ügyelve sebeimre, dolgozni, pihenést
nem keresve, magamat egészen föláldozni, és érte jutalmat sohasem várni.
Legyen nekem elég az a boldog tudat, hogy szent akaratodat mindig
teljesítem.
Loyolai Szent Ignác
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. november 10., hétfő

[Evangelium] 2008-11-10

2008. november 10. - Hétfő

Egy alkalommal Jézus így beszélt tanítványaihoz: "Lehetetlen, hogy
botrányok ne forduljanak elő; de jaj annak, aki azokat okozza! Jobb lenne,
ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák, mint hogy egyet is
megbotránkoztasson ezek közül a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha
vét ellened testvéred, fedd meg! De ha megbánja, bocsáss meg neki! Még ha
napjában hétszer vét is ellened, de hétszer fordul hozzád, és azt mondja:
Megbántam, - bocsáss meg neki!"
Az apostolok kérték az Urat: "Növeld bennünk a hitet!" Az Úr így
válaszolt: "Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt
mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől, és verj gyökeret a
tengerben! - engedelmeskedik nektek."
Lk 17,1-6

Elmélkedés:

Jézus szavait hallani és cselekedeteit szemlélni sok embernek megadatik,
nekünk is. Halljuk örömhírét, tanítását, mely meghív minket az Isten
Országába, az evangéliumok pedig bepillantást engednek nekünk az Úr azon
csodáinak világába, amelyek ennek az Országnak a megvalósulását jelzik.
Ezután lassan eljutunk oda, hogy feltesszük magunknak a kérdést, ki az a
Jézus, aki ilyen hatalommal és erővel tanít? Ki Ő valójában, aki ilyen
csodákra képes? Mert a szó és a csoda csak felébreszti bennünk ezt a
kérdést, de önmagukban nem adnak feleletet. Választ csak akkor kaphatunk,
ha hittel hallgatjuk a szót, s a hit szemével nézzük a csodákat. Itt
érkezünk el oda, hogy az apostolok kérésével együtt tör fel szívünkből a
vágy, hogy Jézus növelje bennünk a hitet. Növelje bennünk a hitet, amely
segít meglátni benne az Isten Fiát.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Imádlak téged, Istenem, aki célt és utat adtál minden teremtett dolognak.
Előre gondoskodtál mindenről. Gondoskodásod szeretetből történt.
Ha szenvedést bocsátasz ránk, azt is szeretetből teszed. A külső világ
minden baja javára válik teremtményeidnek, s valami jót hoz magával benső
világunkba. Azért látogatod meg szenvedésekkel az embereket, hogy magukba
térjenek, erényeik növekedjenek, és egyre több lelki javat szerezzenek.
Semmi sem történik ok és értelem nélkül, minden a javunkra válik. Ha
büntetsz, haragodban is irgalmas vagy. Megmérhetetlen erős hittel hiszek,
Uram, jóságodban és bölcsességedben ott is, ahol ítéleteid
kifürkészhetetlenek és végzéseid érthetetlenek.
John Henry Newman

________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (32.)
A keménfai hívek nagy örömére és ígéretemhez híven halottak napjára
megszólalt a kis falu hónapok óta néma harangja. Jöttek is a harangszóra
szépen misére. Már régen láttam embereket ennyire örülni. Itt valóban a
mindennapokhoz tartozik a templomi harangszó.
Településünk határában a minap kitettek egy táblát, amely szerint "európai
város" vagyunk. Lehet, hogy csak én nem látom át ennek jelentőségét, de
jobban örülnék, annak, ha a "magyar város" feliratot olvashatnám, amikor
megérkezek. Ha annak idején, 955-ben a kalandozó magyarok megnyerték volna
az augsburgi csatát, talán most mi tennénk ki Berlinre a magyar falu
táblákat? A zsoltáros szavaival azt imádkozom, hogy "nem keletről és nem
nyugatról jön a segítség", hanem mindig a mi Istenünk az, aki segíteni
tud.
Anikónak, Dunaharasztiban lakó e-vangélium olvasónak ezúton is köszönöm a
saját kezűleg varrt minisztránsruhákat, amelyeket nagy örömmel hordanak a
gyerekek.
Szent Ferenc lett jóbarátom a napokban és közös "öcsénk a szél", amely
átfúj az ajtó és ablak nélküli házon. Megkezdődtek ugyanis a plébánia
földszintjének felújítási munkái. Szerencsére az emeleten már vannak
ablakok, de a fűtés még nem üzemel addig, amíg kész nem lesz a földszinten
is. Terveim szerint december közepéig befejezzük a munkát. Addig pedig
imádkozom, hogy minél később jöjjön a tél.
Utolsó fázisába érkezett a Téren és időn át Betlehembe című CD lemezünk
kiadása (szövegíró, zeneszerző: Takács Attila), amelyen plébániánk Szent
Veronika kórusa énekli el a karácsonyi történetet 11 új dalban. E héten
végeznek a lemezek gyártásával és a fiatalok végre kezükben tarthatják
saját szerzeményüket. Két hete már nem hallgatok semmi más zenét csak ezt,
naponta ötször-hatszor esténként.
November 22-én plébániánk ad otthont az egyházmegyei családi lelki napnak.
Gőzerővel folynak az előkészületek, mert szeretnénk, ha igazi lelki
élményt adna a családoknak ez a nap a karácsonyi előkészület kezdetén.
Tehát többről van szó, mint egy megoldandó szervezési feladatról.
István atya

Az Allegro Kiadó karácsonyi CD lemezeket ajánlott fel a plébánia javára,
melyeket ezúton is köszönök. Ennek köszönhetően november 10-14-ig és
17-21-ig naponta 2 személy fog 1-1 CD-t kapni ajándékba azok közül, akik e
napokon adományaikkal segítik munkánkat. Köszönöm mindenki támogatását!
A plébániafelújítás javára B. Tóth Klára művésznő felajánlotta Megváltás
című festményét, amelyet licitálással lehet megszerezni. Méret: 44x64 cm.
Kikiáltási ár: 30 000.- Ft. A licit állása: 50.000.- Ft.
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre.
Egy félbemaradt licitet is folytatunk Balaskóné Szkladányi Annamária:
Hegyi beszéd című képére, amelynek állása: 65.000.- Ft. Méret: 70x100 cm.

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. november 9., vasárnap

[Evangelium] 2008-11-09

2008. november 9. - Vasárnap, a Lateráni bazilika felszentelése

Abban az időben:
Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A
templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak,
valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és
kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is,
a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a
galambárusoknak meg azt mondta: "Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám
házát vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van:
"Emészt a házadért való buzgóság."
A zsidók erre így szóltak: "Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket
teszed?" Jézus azt válaszolta: "Romboljátok le ezt a templomot, és én
három nap alatt fölépítem!" A zsidók azt felelték: "Negyvenhat esztendeig
épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?" Ő azonban
testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak
eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.
Jn 2,13-22

Elmélkedés:

A templomból a mennybe
A mai napon a Lateráni Szent János-bazilika felszentelését ünnepelik a
keresztények szerte a világon. Ez a bazilika a római pápa székesegyháza,
valamint "a város (Róma) és a földkerekség minden templomának anyja és
feje". A bazilika a Kr. utáni IV. század elején épült Nagy Konstantin
császár kezdeményezésére és I. Szilveszter pápa szentelte fel 324-ben a
Legszentebb Üdvözítő tiszteletére. Később Keresztelő Szent Jánost és Szent
János apostolt is a templom védőszentjévé nyilvánították. Jelentőségét
tekintve napjainkban egyedül a vatikáni Szent Péter-bazilika előzi meg. E
bazilikát tartjuk az első nyilvános keresztény templomnak, hiszen amikor a
császár a milánói rendeletben engedélyezte a kereszténység szabad
gyakorlását, ebben a templomban ünnepelték először nyilvánosan a
szentmisét. Korábban ugyanis a föld alatti katakombákban és magánházaknál
gyűltek össze a keresztények az Eucharisztia ünnepére.

A magyar zarándokok a bazilika mellékhajójában meg szokták tekinteni II.
Szilveszter pápa sírját, amely fölött egy márvány domborművön két jelenet
van ábrázolva: a felső részen a Magyarok Nagyasszonya előtt hódolatát
kifejező Szent István és Szent László király látható, alatta pedig az a
jelenet, amikor a pápa átadja a Szent Istvánnak szánt királyi koronát az
Asztrik apát vezette magyar küldöttségnek.

1985 márciusában II. János Pál pápa hívására körülbelül 300 ezer fiatal
gyűlt össze a Lateráni bazilika előtti téren, s ez a találkozás volt az
elindítója az Ifjúsági Világtalálkozóknak. Az első ilyen találkozó egy
évvel később, 1986-ban volt Rómában, majd a világ számos nagyvárosában, az
argentin fővárosban, Buenos Airesben, a spanyolországi Santiago de
Compostelában, a Czestochowai Mária-kegyhelyen, a Fülöp-szigeteki
Manilában és Torontóban voltak nagyszabású találkozók. 2005-ben Köln, idén
pedig az ausztráliai Sydney városa látta vendégül a fiatalokat. Ezeket a
rendezvényeket legalább egy évig tartó szervezés előzi meg. Egy alkalommal
viszont a fiatalok mindenféle előzetes rendezés nélkül, bármiféle hívás
nélkül elindultak a világ minden részéről Rómába, és ez akkor történt,
amikor II. János Pál, a fiatalok pápája 2005. áprilisában elhunyt. A
temetés előtti napokban a Lateráni bazilika volt a fiatalok imádságának és
éjszakai virrasztásának a helyszíne. Nagy lelki élmény volt számomra, hogy
ezekben a napokban az Örök Városban lehettem és részt vehettem ezeken az
imádságokon. Öröm volt számomra megtapasztalni többek között itt, a
lateráni téren, hogy az Egyház fiatal. Fiatal és reménnyel néz a jövő
felé. Amikor később eljutottam e templomba és felnéztem a szentély
hatalmas Krisztus mozaikjára, azt éreztem, hogy ez a remény sugárzik Jézus
arcáról, aki a remény igazi forrása a fiatalok, az idősek, minden hívő és
az egész Egyház számára.

A mai ünnepen az evangélium arról szólt, hogy Jézus kiűzi a jeruzsálemi
templomból a kereskedőket, akik az érkezőknek áldozati állatokat
árusítottak. Cselekedetét azzal indokolja, hogy ez a hely a mennyei Atya
lakóhelye, s nem engedheti, hogy az ő Atyjának házában ahhoz méltatlan
tevékenységet folytasson bárki ember. Ez a templom ugyanis az igaz Isten
imádására és tiszteletére való. A világon minden templom, így a
településünk temploma is azt a célt szolgálja, hogy rendszeres
összegyűljünk az istentiszteletre. Ez a templom is az Isten háza,
ugyanakkor a mi házunk is, ahol jelen van, köztünk van Jézus, s ahol
mindannyian otthon érezhetjük magunkat.

Egy vallomással szeretném befejezni a mai elmélkedést. Nekem azok a
templomok tetszenek a legjobban, amelyek szentélyében a mennyezeten a
mennyországot ábrázolják, erre jó példa a Lateráni bazilika. Ha
feltekintünk az oltártól a mozaikképen az angyalok között a mennyei Atya
kezét, a Fiú arcát és a galamb alakban megjelenő Szentlelket láthatjuk. A
díszes kereszt tövéből fakadnak a hit és a kegyelem folyói, amelyből az
igazságra szomjazó embereket jelképező juhok, bárányok és szarvasok
isznak. Az ilyen képek azt juttatják eszembe, hogy a templom egy kis földi
mennyország, s Isten földi házából az Ő örök házába, örök országába
igyekszem. Törekedjünk mindannyian arra, hogy eljussunk a mennybe!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó Jézus, emlékeztess, hogy amikor Istent Atyánknak szólítjuk, Isten
gyermekeként viselkedjünk! Ha nekünk örömünk telik Atyánkban, neki is
kedvét kell találnia bennünk.
Atyánk, hadd legyünk templomod, amelyben az emberek felismerik
jelenlétedet!
Szent Ciprián
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum