2016. július 9., szombat

[Evangelium] 2016-07-09

2016. július 9. – Szombat

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: Nem különb a tanítvány
mesterénél, sem a szolga uránál. Elégedjék meg a tanítvány azzal, ha olyan
lesz, mint mestere, és a szolga, ha olyan lesz, mint ura! Ha a családatyát
Belzebubnak csúfolják, mennyivel inkább háza népét? Ne féljetek az
emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely
ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el
világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön! És ne
féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni.
Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is a pokolba
taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre
egy se közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat
számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha
valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki
a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is
megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.
Mt 10,24-33

Elmélkedés:

Bár Jézus beszéde a várható üldözésekről és bántalmazásokról a
tanítványokat nem tántorította vissza attól, hogy elinduljanak útjukra,
bizonyára foglalkoztatta őket az a kérdés, hogy mindennek miért kell így
történnie. Erre ad választ Jézus kijelentése: „Nem különb a tanítvány
mesterénél, sem a szolga uránál." A tanítvány sorsa ugyanaz, mint a
Mesteré. Az üldözéseket azonban nem mindenki képes hősiesen vállalni.
Bennük félelem ébred, szeretnék elkerülni a bántalmazásokat és ennek
érdekében akár meg is tagadhatják hitüket. Jézus arra bátorítja követőit,
hogy hitüket félelem nélkül vallják meg a legnehezebb helyzetekben is.
Tudniuk kell, hogy Isten kegyelme segíteni fogja őket és Isten nem
feledkezik meg jutalmukról sem.
Némelyek talán a hallgatás és a rejtőzködés könnyebb útját választanák,
hogy így elkerüljék az összeütközéseket a nem hívőkkel. Jézusnak viszont
nem ez a szándéka. A hit melletti kitartás és a hit megvallása azt jelzi,
hogy a keresztény ember valóban komolyan veszi-e Krisztushoz tartozását és
értéknek, elérendő célnak tekinti-e az üdvösséget, amelyet Isten azoknak
ígér, akik állhatatosan kitartanak a hitben. Az üldözések tehát
próbatételt jelentenek az emberek számára. Aki kitart Krisztus mellett a
földi életben, az együtt élhet majd Krisztussal a mennyben.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy a Jó Pásztor, aki összegyűjtöd és őrzöd
nyájadat, az Egyházat. Te fáradhatatlanul indulsz az elveszett bárányok
után és visszavezeted őket a közösségbe. Te ismered és nevükön szólítod
mindazokat, akik nyájadhoz tartoznak. A kereszten életedet adtad a
juhokért, minden emberért, értünk. Hívj napjainkban is fiatalokat
szolgálatodra, akik téged követve egész életükkel a te szeretetedet
közvetítik az embereknek, és a te tanításodat hirdetik. Segíts minket,
hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160709.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. július 8., péntek

[Evangelium] 2016-07-08

2016. július 8. – Péntek

Abban az időben Jézus így tanította apostolait: Íme, úgy küldelek titeket,
mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és
egyszerűek, mint a galambok! Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert
bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók
és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a
pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon,
hogyan és mit beszéljetek! Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy
mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól
belőletek. Halálra adja majd testvér a testvérét, és apa a fiát. A
gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek
mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig állhatatos marad, az
üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a
másikba! Bizony, mondom nektek: Nem járjátok végig Izrael városait, amíg
el nem jön az Emberfia.
Mt 10,16-23

Elmélkedés:

Missziós útra küldésüket megelőzően Jézus nem csak buzdítja tanítványait,
hanem figyelmezteti is őket azokra a veszélyekre, amelyekkel várhatóan
találkozni fognak. Bár szolgálatukat szegényen és békés lelkülettel
végzik, nem számíthatnak arra, hogy mindenütt lelkesen fogadják őket. Bár
küldöttei a bárányok szelídségével közelednek majd az emberekhez,
ellenfeleik ragadozó farkasokként fognak rájuk törni. Az ilyen üldözések a
megfélemlítést és a küldetés teljesítésétől való elállást célozzák.
Megdöbbenünk azon, hogy a krisztusi tanítás elfogadása és elutasítása még
a családtagok között is viszályt fog kelteni, de a történelem során a
gyakorlat sajnos igazolta Krisztus Urunk szavait.
Az üldözések, a támadások nyilvánvalóan a Krisztusban való hitük és a
hozzá való tartozásuk miatt érik majd a küldötteket, illetve a későbbi
korokban a tanítványokat. Lám, a hit, amely oly sok esetben csodákat
eredményezett vagy éppen a csodák láttán született meg az emberekben, most
az üldözések kiváltójává válik. Vajon miért? Mert a hit és a hitről való
tanúságtétel jel mindenki számára. E jelet és mások hiteles példáját
látván egyesek a krisztusi igazság követőivé válnak, mások azonban
elutasítják azt. Jézus szavai szerint azok fognak üdvözülni, akik
kitartanak a hitben.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, add, hogy készségesek legyünk befogadni az életet! Add, hogy
legyen bennünk erő, hogy fölemeljük fejünket, és föltekintsünk Jézusra,
akit értünk szegeztek keresztre! Add, hogy ne vesszünk el a hétköznapok
gondjaiban, hanem vegyük észre az odafönn-valókat! Add, hogy a
világosságban járjunk, ne pedig bűneink sötétségében. Köszönjük, hogy
Fiadban, Jézus Krisztusban az igazi világosság jött közénk. Add, hogy
fölismerjük őt, neki szolgáljunk, ne pedig bálványoknak! Add, hogy mindig
úgy járhassuk életünk útját, hogy sose veszítsük szemünk elől: egyedül te
vagy az Úr, a mi Istenünk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160708.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. július 7., csütörtök

[Evangelium] 2016-07-07

2016. július 7. – Csütörtök

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: „Menjetek, és hirdessétek,
hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel
halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket! Ingyen
kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se
rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se
botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba
érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok,
amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a
ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll; ha pedig
érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be
titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a
városból is, és rázzátok le a port a lábatokról! Bizony, mondom nektek:
Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint
annak a városnak.
Mt 10,7-15

Elmélkedés:

Mielőtt útnak indítaná Jézus az általa kiválasztottakat, tanítást ad nekik
arra vonatkozóan, hogy mi lesz a feladatuk és azt milyen módon, milyen
lelkülettel végezzék. Útmutatásait azzal kezdi, hogy küldöttei hirdessék
az embereknek: Elközelgett a mennyek országa! Ő is ennek meghirdetésével
kezdte meg nyilvános működését és tanítványaitól is ezt kéri. Feladatuk
lesz továbbá a betegek, köztük a leprások gyógyítása, a halottak
feltámasztása, illetve az ördögök, a gonosz lelkek kiűzése a
megszállottakból. Hatalmuk tehát arra van, amire Jézus megbízást ad nekik
s amit Mesterük is tett.
Az általuk végzendő feladatok felsorolása után Jézus felhívja figyelmüket,
hogy szolgálatukat ingyenesen kell végezniük, s arra sincs szükség, hogy
pénzt vigyenek magukkal az útra. Tulajdonképpen teljesen eszköztelenül,
mindössze az Úrtól kapott tanítás és erő birtokában indulnak, hogy
küldetésüket teljesítsék. Látszik, hogy teljesen megbíznak Jézusban, mert
nincs ellenvetésük, nem tesznek fel kérdéseket, hanem lelkesen indulnak.
Erre a missziós és apostoli lelkületre, a feltétlen bizalomra és az
eszköztelenség elfogadására van napjainkban is szüksége mindazoknak, akik
Krisztus követségében elindulnak, hogy örömhírét terjesszék. Szolgálatuk
által növekszik az Isten országa.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Add, Urunk, hogy látásunk ne homályosuljon el, hozzád törekvő akaratunk ne
gyengüljön el! Add, hogy akadályokat nem ismerve keressünk és kutassunk
téged! Add, hogy felismerhessünk téged, aki magadhoz hívsz mindannyiunkat!
Add, hogy készek legyünk önmagunkat átadni neked. Add, hogy tudjunk mindig
leborulni istenséged titka előtt!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160707.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. július 6., szerda

[Evangelium] 2016-07-06

2016. július 6. – Szerda

Jézus odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat,
hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és
minden betegséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más
néven Péter, azután a testvére, András; Zebedeus fiai: Jakab és testvére,
János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia
Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később, elárulta
őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „Ne lépjetek
a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek.
Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és
hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa."
Mt 10,1-7

Elmélkedés:

Máté evangélista az előzményekben részletesen bemutatta Jézus tanítását a
hegyi beszédben és cselekedeteit, azaz tíz csodáját. A történet
középpontjában mindeddig elsősorban Jézus állt. Az események menetében
továbblépést jelent, hogy színre lépnek az Úr tanítványai is. Először a
tizenkettő kiválasztásáról olvashatunk, majd az ő küldetésükről és
misszióba küldésükről, sorsukról, amely nem nélkülözi az üldöztetéseket,
jutalmukról, amit Istentől kapnak lemondásaikért, s végezetül szolgálatuk
fogadtatásáról.
Az elkövetkezendő napok evangéliumi részletei ezt fogják nekünk bemutatni.
Miközben ezeket az elbeszéléseket olvassuk, bepillantást nyerhetünk abba,
hogy miként alakult meg az Úr kezdeményezésére a közösség és hogyan indult
el élete. Ugyanakkor azt is észre fogjuk venni, hogy a meghívásnak és a
küldésnek ez a formája a későbbi évszázadokban is megismétlődik a
krisztusi közösség, az Egyház életében. Jézus ma is kiválaszt követői,
tanítványai közül olyanokat, akiknek megbízást adhat arra, hogy az
üdvösség szolgálatát folytassák a világban. Mindannyian meghívást kapunk,
hogy küldöttei, örömhírének hirdetői legyünk. Küldetésünk és sorsunk
ugyanaz, mint az apostoloké, és ugyanarra a jutalomra számíthatunk
szolgálatunkért, mint az apostolok.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Légy kegyes gyermekeidhez, isteni nevelőnk! Add, hogy parancsaid hűséges
követői legyünk, a te képmásodra hasonlítsunk, és amennyire rajtunk áll,
téged mint jóságos Istent, és ne mint kérlelhetetlen bírót ismerjünk meg!
Hadd éljünk a te békédben, és jussunk el a te városodba! A kimondhatatlan
bölcsességben akarunk élni nappal és éjjel, az utolsó ítélet napjáig
dicsérettel neked hálát adni. Minden jóért, szépért, bölcsért, igazért
neked legyen tisztelet örökké. Ámen.
Alexandriai Szent Kelemen

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160706.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. július 5., kedd

[Evangelium] 2016-07-05

2016. július 5. – Kedd

Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt
kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt
mondogatta: „Ilyen még sohasem történt Izraelben." A farizeusok azonban
megjegyezték: „Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket."
Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat. Tanított a
zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított
minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a népsokaságot, megesett
rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj,
amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat
aratásába!"
Mt 9,32-38

Elmélkedés:

Jézus csodáinak sorozatát Máté evangélista azzal az esettel zárja, amikor
egy néma emberből űzi ki az ördögöt. A sorozatban ez a tízedik csodás
gyógyítás. A leírás meglehetősen egyszerű és szegényes, mintha csak arra
törekedett volna az evangélista, hogy még egy esetet megörökítsen annak
érdekében, hogy kijöjjön a tízes szám. Az ördögtől megszállott néma ember
nincs abban a helyzetben, hogy kifejezze, kimutassa Jézus iránti hitét
vagy bármilyen módon is segítséget kérjen. Az őt Jézus elé vivő
személyekről nem tudunk meg semmit, az evangélista nem tesz említést
arról, hogy ők hittel kérték volna Jézus segítségét, bár nyilvánvalóan
ennek megnyilvánulása már az a tény is, hogy a beteget Jézushoz viszik.
Az elbeszélésben inkább a nép reakciója kap hangsúlyt. Az emberek
elcsodálkoznak, ámulva nézik a történteket, így ujjonganak: „Ilyen még
sohasem történt Izraelben." Felkiáltásuk nem csupán a mostani
ördögűzésnek, hanem a korábbi csodáknak is szól. Jézus olyan dolgokat
tesz, amilyenekkel korábban nem találkozott senki. Érthető tehát, hogy
arra a kérdésre keresik a választ, honnan van ehhez hatalma? A farizeusok
ördögi fondorlatot sejtenek, mert hitetlenségük elvakítja őket. A további
események választ adnak majd Jézus különleges erejére.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó Krisztus Jézus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy az
isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot, amely
elválaszt engem az istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged tökéletes és
oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és gyarlóságaim ellenére
el tud vezetni oda, ahol te magad vagy: az Atya keblére. Add, hogy
hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el ne szakadjak tőled!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160705.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Július 9-én lesz az e-vangélium levelezőlista indulásának 12. évfordulója.
Ezen idő alatt több mint 100 millió e-vangélium üzenetet küldtünk
e-mailben. Köszönet és hála legyen Istennek mindezért! A 12 év történetét
megnézhetitek ezen az infografikán:
http://www.evangelium365.hu/e365infografika2016

Köszönöm a számos visszajelzést, köszönetnyilvánítást és személyes
találkozást. Szolgálatunk egyik legfontosabb gyümölcsének azt tekintem,
amikor még meg sem keresztelt személyek kezdik el olvasni az
e-vangéliumot, majd pedig egy idő után megkeresztelkednek az ország
valamely plébániáján, vagy eljönnek énhozzám emiatt. Volt már olyan, hogy
e-vangélium olvasó szülőket és két gyermeküket kereszteltem meg egyszerre.
És sorolhatnám még a különféle lelki gyümölcsöket, de a sornak sose lenne
vége. Szolgáljon minden Isten dicsőségére!

Szeretettel kérem, terjesszétek az e-vangéliumot, például azzal, hogy
barátaitoknak, ismerőseiteknek ajánljátok. E személyes ajánlások nagyban
hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre többekhez jusson el az örömhír.

Továbbra is keresek olyan lelkes hitoktatókat, tanárokat, vagy szülőket,
akik saját plébániájukon vagy iskolájukban szívesen segítenek a gyermekek
evangelizációjában, például az Élő Kenyér gyermekújság terjesztésében. Ez
ügyben keressetek a zalalovo@gmail.com címen.

Akik könyv formájában szeretnék olvasni az e-vangéliumot, vagy barátaikat
akarják megajándékozni, azoknak ajánlom az idén megjelent Örök evangélium
című könyvemet és korábbi kiadványokat. A könyvekről az alábbi űrlapon
találtok információkat és ugyanott rendelhetőek meg.
https://docs.google.com/forms/d/16bruItBvbaEc5kjt56a_4uF4jF-2RRAobR4GjhIlSZ0/viewform

Eddigi eredményeinket az e-vangélium olvasók imájával és anyagi
támogatásával értük el. Szeretettel kérem, továbbra is támogassátok
evangelizációs munkánkat. Magyarországon a legkisebb fizetőeszköz az 5
forintos. Egy évre 1825 Ft. Akinek pedig a jó Isten többet adott,
felajánlhat e jelképes összegnél többet is. Adományozási lehetőségekről
információ a levél végén. Köszönöm mindenki nagylelkű támogatását.
Olvassátok, éljétek és hirdessétek az evangéliumot!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. július 5.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: E-vangélium

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: E-vangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az E-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Megjegyzés: E-vangélium

+1 Kérem, hogy akik cégük nevében szeretnének adakozni és a cég könyvelése
számára igazolást kérnek közcélú adományukról, a zalalovo@gmail.com címen
jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. július 4., hétfő

[Evangelium] 2016-07-04

2016. július 4. – Hétfő

Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult
előtte, és így kérlelte: „Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá
kezedet, és életre kel." Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt
elment vele.
Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról
Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt
gondolta magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok." Jézus erre
megfordult, ránézett, és így szólt: „Bízzál, leányom! Hited meggyógyított
téged." Attól az órától fogva egészséges lett az asszony.
Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a lármás
tömeget, rájuk szólt: „Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak
alszik!" Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement,
megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az
egész vidéken.
Mt 9,18-26

Elmélkedés:

Máté evangélista különös figyelmet szentel annak, hogy Jézus csodái,
csodás gyógyításai esetében bemutassa az emberek hitét. Erre példa a mai
evangéliumban szereplő két eset. Az elöljáró így fordul Jézushoz: „Uram, a
leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel." Jézusba
és az ő isteni erejébe vetett hit nélkül az ember nem kér ilyet. Az
elöljáró meg van győződve arról, hogy az Úr érintése képes életre kelteni
halott gyermekét. Amikor az ő hitére gondolunk, akkor fontos
megjegyeznünk, hogy itt nem emberi elvárásról van szó, de nem is
követelőzésről. Nem állhatunk soha Isten elé olyan túlzott
magabiztossággal, hogy mindenképpen teljesítse kérésünket. Alázatra
viszont annál nagyobb szükségünk van, s ezt az alázatot fejezi ki az, hogy
az elöljáró Jézus előtt a földre borulva adja elő kérését, amely végül
teljesül, Jézus a házához érve feltámasztja a halott kislányt.
A vérfolyásban szenvedő asszony attól várja betegsége elmúlását, hogy
megérintheti Jézus ruháját. Érintése mélységes hitének kifejezése. Ezt
erősíti meg az Úr kijelentése: „Hited meggyógyított téged."
A bűntől való szabadulás feltétele az isteni megbocsátásban való hit. A
betegségtől való szabadulás feltétele a gyógyító Jézusba vetett hit. A
haláltól való szabadulás feltétele a feltámadásba vetett hit.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható uralkodónk, ki mindent nevedért teremtettél, ételt és italt
adtál az embereknek, hogy élvezzék, nekünk pedig lélek szerinti ételt és
italt adtál, és örök életet szolgád által! Mindenekelőtt azért adunk hálát
néked, mert hatalmas vagy! Dicsőség néked mindörökké!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160704.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. július 3., vasárnap

[Evangelium] 2016-07-03

2016. július 3. – Évközi 14. vasárnap

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét
tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és
helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat
aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok
közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton
senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok:
Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha
nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és
igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról
házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit
elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett
hozzátok az Isten országa!
De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen,
menjetek ki az utcára, és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami
városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az
Isten országa. Bizony mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a
napon, mint ennek a városnak."
A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza. „Uram – mondták –, a te
nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk." Ő így válaszolt:
„Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam
nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn
úrrá legyetek: Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak
örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak
örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben."
Lk 10,1-12. 17-20

Elmélkedés:

Szüntelenül úton lenni
Az új autópályák vagy nagyobb jelentőségű utak építése általában hónapokig
vagy évekig eltart. Munkások és munkagépek százai dolgoznak a területen,
amely az építkezésnek köszönhetően teljesen átalakul. Erdőket vágnak ki,
völgyeket ívelnek át hidakkal, dombokat szüntetnek meg, hogy minél
egyenesebb legyen az új út. A közelben élők nap mint nap láthatják a táj
folyamatos átalakulását, aki pedig csak az új útvonal elkészülte után jár
arra, szinte rá sem ismer a vidékre, amelyet évekkel korábban látott. Utak
azonban nem csak így keletkeznek. Egy másik lehetőség, hogy valaki gyalog
elkezd járni egy számára kedvező helyen, napról napra ösvényt tapos
magának, egy idő után pedig mások is használni kezdik az általa kijárt új
utat. Az első napokban talán nem is gondolt arra, hogy mások is fognak
járni azon az úton, amelyet ő kezdett „építeni." Lényeges, hogy minden út
elindul valahonnan és megérkezik valahová. Az ember ismeri, tudja, hogy
hová vezet egy-egy út, s csak akkor van értelme elindulni azon, ha oda
szeretne menni, ahová az az út vezet.
A ma vasárnap evangéliuma azt az eseményt írja le, amikor Jézus kiválaszt
tanítványai közül 72 személyt, akiket útnak indít. Indulásuk előtt
tanácsokkal látja el őket feladatukkal, tevékenységükkel kapcsolatban.
Lukács evangélista leírásából nem derül ki, hogy a kiválasztottak mennyi
ideig voltak távol, azt viszont fontosnak tartja megjegyezni, hogy
visszatérésük után örömmel számoltak be Mesterüknek arról, hogy
szolgálatuk, amelyet Jézus nevében végeztek, eredménnyel járt.
Az Egyház, amely napjainkban az Úrtól kapott küldetését teljesíti,
egyrészt régi utakon jár, másrészt új utakat készít. Ragaszkodunk a régi
utakhoz, amelyeket az apostolok és Jézus egykori tanítványai kezdtek el
kitaposni. Nem akarunk elszakadni a gyökerektől, az eredettől, mert az
évszázadok alatt kialakult utak, módszerek kiállták az idők próbáját. A
világ fejlődése azonban szüntelenül arra hív minket, hogy az új
lehetőségeket, az új utakat is keressük. Olyanokat, amelyeken
eljuttathatjuk Isten üzenetét napjainkban az emberekhez. Miközben tehát
Egyházunk őrzi a hagyományokat és azokra épít, nem mondhat le arról az
igényről, hogy korszerű legyen. E két jellegzetességet nem érdemes
szembeállítani egymással olyan módon, hogy csupán az egyiket tartjuk
jónak, a másikat pedig elutasítjuk. Isten üzenetének közvetítése hitelesen
végezhető mindkét módon, azaz hagyományos módszerekkel és újszerű módon
egyaránt. Csak pontosan tudnunk kell, hogy honnan, kitől indul ez az út,
az evangélium hirdetésének útja. E feladattal, küldetéssel Jézus Krisztus
bíz meg bennünket. És mindig szem előtt kell tartanunk azt is, hogy hová
vezet ez az út, tudniillik azokhoz az emberekhez, akik az igazságot
keresik, Isten szeretetére vágyakoznak és az üdvösségre szeretnének jutni.
Az út tehát, amely az Egyház és minden keresztény ember útja, Istentől
indul és Istenhez vezet.
Miként annak tudata, hogy Krisztus követségében járnak, elegendő volt az
egykori küldötteknek és nem volt szükség szolgálatuk teljesítéséhez
semmilyen eszközre, ugyanúgy napjaink küldötteinek is elég az, hogy Jézus
nevében szolgálhatnak. S miként egykor a tanítványok számíthattak az
emberek jóindulatára, ugyanígy a krisztusi küldetést hűségesen végzők is
számíthatnak arra, hogy munkájukat jószívvel fogadják és eredménnyel
járnak. Legyen a krisztusi úton járók munkája mindig Isten dicsőségére!
Isten nem csak az út kezdete és vége, hanem a Fiúisten maga az út, hiszen
Jézus mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet" (Jn 14,6).
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Az igehirdetés, a szentségek kiszolgáltatása, a
tanúságtétel, a szeretetgyakorlás és a misszió minden formája a te
nevedben történik. A te nevedben hirdetjük az evangéliumot és gyakoroljuk
az irgalmas szeretet cselekedeteit. Te megfelelő segítséget adsz nekünk
küldetésünk teljesítéséhez azáltal, hogy elküldöd számunkra a Szentlelket.
A Lélek indít minket az igehirdetésre és a tanúságtételre, ő irányítja és
vezeti az Egyházat a misszióban és a Szentlélek gondoskodik a missziós
szolgálat eredményességéről. Adj jóindulatot mindazok szívébe, akikhez te
küldesz minket!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160703.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum