2013. január 12., szombat

[Evangelium] 2013-01-12

2013. január 12. – Szombat

Jézus egy alkalommal tanítványaival Júdea földjére ment. Ott tartózkodott
velük, és keresztelt. János is keresztelt Enonban, Szálim közelében: ott
ugyanis sok víz volt. Az emberek odamentek, és megkeresztelkedtek. Mindez
János bebörtönzése előtt történt. Vita támadt ekkor a tisztulási
szertartásról János tanítványai és egy zsidó között, ezért Jánoshoz
mentek. „Mester – mondták neki –, aki nálad volt a Jordánon túl, és akiről
tanúságot tettél, most szintén keresztel, és mindenki hozzá tódul."
János így válaszolt: „Az ember semmit sem vallhat magáénak, hacsak a
mennyből nem kapta. Ti magatok vagytok tanúim, hogy megmondtam: Én nem
vagyok a Messiás, hanem csak az ő előfutára. Akié a menyasszony, az a
vőlegény; a vőlegény barátja csak ott áll a vőlegény mellett, hallgatja
szavát, és szívből örül neki. Ezzel most az én örömöm is teljes. Neki
növekednie kell, nekem pedig kisebbednem."
Jn 3,22-30

Elmélkedés:

Keresztelő Szent János működését az evangélista már a korábbi részeknél is
úgy állította be, hogy az Jézus működésének előkészítése. A Megváltó
jövetelét azzal készítette elő a nép körében, hogy bűnbánatot és megtérést
hirdetett, s megkeresztelte az embereket. Most ismét ezzel találkozunk.
Nem sokkal János bebörtönzése és Jézus nyilvános fellépése előtt most
ismét a Keresztelő tanúságtételéről olvasunk, amelyben megerősíti, hogy
nem ő a Messiás, hanem Jézus.
János egy rejtélyes kijelentéssel válaszol a vitázóknak: „Az ember semmit
sem vallhat magáénak, hacsak a mennyből nem kapta" (Jn 3,27). A kijelentés
vonatkozhat saját személyére. János ugyanis Istentől kapta küldetését és
ezt igyekezett teljesíteni. Teljes odaadással teljesítette küldetését, nem
akarta ezt a legkisebbel sem túllépni. Emellett vonatkoztathatjuk Jézusra
is, aki szintén az Atyától kapta küldetését és egész életében a mennyei
Atya akaratát teljesítette.
Csak Istenbe vetett hittel és bizalommal mondhatom ki a következőt: Semmit
sem vallhatok magaménak, mindent Istentől kapok. Ami mást megszerzek és
birtoklok, könnyen elveszíthetem. Amit Isten ad, az igazán az enyém.
Csak Istenbe vetett hittel és bizalommal mondhatom ki: Nekem kisebbednem
kell, Jézusnak pedig növekednie kell bennem. Hozzá kell egyre inkább
hasonlóvá válnom. Uram, kész vagyok teljesíteni akaratodat. Növeld
hitemet! Te növekedjél bennem!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus Krisztus Anyja, aki Fiad mellett álltál élete kezdetén és
küldetésében, kerested őt, a Mestert a sokaságban, mellette álltál, amikor
felmagasztalták a földről, s odaadta magát egyetlen és örök áldozatul; aki
fiadként kaptad meg Jánost, fogadd el az öröktől fogva meghívottakat,
oltalmazd növekedésüket, kísérd életükben és szolgálatukban a te fiaidat,
Papok Édesanyja! Boldog II. János Pál pápa

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130112.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. január 11., péntek

[Evangelium] 2013-01-11

2013. január 11. – Péntek

Abban az időben, amikor Jézus az egyik városban tartózkodott, talált ott
egy leprával borított férfit. Mihelyt a leprás meglátta Jézust, arcra
borult előtte, és kérlelte: „Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem."
Jézus kinyújtotta kezét, megérintette, és így szólt hozzá: „Akarom,
tisztulj meg!" Erre azonnal elhagyta őt a lepra. Jézus meghagyta neki,
hogy senkinek se szóljon. „Menj inkább – mondta –, mutasd meg magadat a
papnak, és gyógyulásodnak bizonyságául ajánld fel tisztulásodért az
áldozatot, amint Mózes rendelte!" A gyógyítás híre mégis egyre jobban
elterjedt. A nép nagy tömegben tódult Jézushoz, hogy hallgassa, és
betegségeiből gyógyulást nyerjen. Ő azonban inkább egy magányos helyre
vonult vissza, hogy imádkozzék.
Lk 5,12-16

Elmélkedés:

A mai evangéliumban érdemes odafigyelnünk az idő múlását jelölő szavakra.
A leprás „mihelyt" meglátta Jézust, arcra borult előtte. Jézus szavára
„azonnal" meggyógyult. Majd pedig a gyógyítás híre „gyorsan" elterjedt a
környéken.
A hit azonnali cselekvésre ösztönzi a gyógyulni vágyó embert. Nem várhat,
nem tétovázhat, különben élete nagy lehetőségét szalasztja el. Ha nekiáll
mérlegelni, s azon tűnődni, hogy vajon Jézus tud-e segíteni rajta, ő
közben könnyen továbbléphet. Ha nincs meg benne a bátorság, hogy
megszólítsa Jézust, ő másokkal fog beszélni. Ha a leprás betartja a mózesi
törvényeket, amely szerint az ilyen bőrbetegségben szenvedő betegek nem
érintkezhetnek az egészségesekkel és távolságot kell tartani tőlük, akkor
soha nem gyógyult volna meg. A leprás ezért azonnal cselekszik, odalép
Jézushoz és leborul előtte. Leborulásában és kérésében kifejezi hitét,
hogy Jézus tud rajta segíti.
Az Úr szintén azonnal cselekszik. Szavára a gyógyulás rögtön megtörténik.
Ő sem késlekedik, s nem késlelteti az isteni irgalom megnyilvánulását. Ő
is átlépi a törvényi előírásokat, amikor nem húzódik vissza a leprástól és
nem küldi távolabb. Az irgalmas Jézus magához engedi a beteget, hogy
gyógyultan bocsássa útjára.
A leprától való megtisztulás csodája a lelki megtisztulás vágyát ébreszti
fel bennem. Lelkemet elcsúfító bűneimmel bátran az irgalmas Isten elé
borulhatok, aki képes eltörölni azokat. Nincs okom kételkedni abban, hogy
Isten meg akar, meg fog bocsátani nekem. Miért késlekednék?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézusom, Te mondtad: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak".
Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodunk, és kérjük a
kegyelmet, hogy minden erőtlenségünkből, gyengeségünkből,
hitetlenségeinkből, reménytelenségeinkből és szeretetlenségeinkből emelj
ki minket, hogy Általad erős, a Te mértékedet tartó és szeretetteljes
életet élhessünk a Te dicsőségedre és az emberek megmenekülésére.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130111.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. január 10., csütörtök

[Evangelium] 2013-01-10

2013. január 10. – Csütörtök

Abban az időben Jézus a (Szent)lélek erejével visszatért Galileába. Híre
elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki
elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett.
Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett.
Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen
arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent
engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a
foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az
elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje." Összetekerte az
írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem
rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az írás,
amelyet az imént hallottatok." Mindnyájan igazat adtak neki, de
meglepődtek a magasztos igéken, amelyek ajkáról fakadtak.
Lk 4,14-22a

Elmélkedés:

Jézus názáreti fellépéséről Szent Lukács evangélista úgy számol be, hogy
ezzel az eseménnyel veszi kezdetét az ő nyilvános működése. Az eset Máté
és Márk írásában is szerepel, de náluk a galileai út részeként. Tanító
útja során érinti azt a várost, ahol felnevelkedett, de fellépése
sikertelen, a názáretiek hitetlensége miatt nem tud csodát tenni és
elüldözik városukból. Lukács szándékosan tette a nyilvános működés első
állomásává a názáreti zsinagógában való tanítást. A hallgatóság első
reakciója kifejezetten pozitív, mindnyájan igazat adnak neki, azaz
helyeslik, amit Jézus tanított, ugyanakkor a meglepődés, a csodálkozás is
rögtön jelentkezik.
Ez utóbbin nem kell csodálkoznunk, hiszen Jézus Názáretben töltötte
ifjúkorát, mintegy harminc éves koráig élt itt. A názáretiek tehát jól
ismerik őt és családját. Legalábbis azt gondolják, hogy mindent tudnak
róla. Emberségét, emberi tetteit valóban ismerhetik, de istenségéről mit
sem tudnak. És amikor Jézus olyan cselekedeteket tenne, amelyek azt
tanúsítják, hogy ő az Isten Fia, akkor azonnal kételkedni, hitetlenkedni
kezdenek.
Valójában a názáretiek saját beszűkült gondolkozásuk csapdájába esnek.
Ehhez hasonló napjainkban is sokakat megkísért. Emberi elképzeléseinken
túl kell lépnünk ahhoz, hogy higgyünk Jézusban, az Isten Fiában. A hithez
át kell lépnünk ezt a titokzatos határt. Át kell lépnünk emberi
végességünk határát, hogy higgyünk a végtelen Istenben. Ki kell lépnünk az
emberi képességek világából, hogy megtapasztaljuk azt, hogy Istennek semmi
sem lehetetlen. Rálépek-e erre az útra, a hit útjára, amelyen Isten vezet?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Atyánk! Itt vagyok szolgáltadra, a Te gyermeked, hogy rajtam keresztül
folytasd szereteted munkáját a világban azáltal, hogy Jézust adod nekem,
rajtam keresztül másoknak és az egész világnak. Imádkozzunk egymásért,
hogy Jézus szerethessen bennünk és általunk azzal a szeretettel, mellyel
az Atya szereti Őt.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130110.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. január 9., szerda

[Evangelium] 2013-01-09

2013. január 9. – Szerda

Miután Jézus jóllakatott ötezer embert, nyomban felszólította
tanítványait, hogy szálljanak a bárkába, és keljenek át a túlsó partra,
Betszaidába, amíg ő hazaküldi a tömeget. Miután elbúcsúzott tőlük, fölment
egy hegyre, hogy imádkozzék. Közben beesteledett. A bárka mélyen benn járt
a tavon, ő pedig egyedül maradt a parton. Amikor látta, mennyire
küszködnek az evezéssel – ellenszelük volt ugyanis –, az éjszaka negyedik
őrváltása idején, a vízen járva feléjük indult. El akarta kerülni őket.
Amikor meglátták, hogy a vízen jár, azt hitték, hogy kísértet; elkezdtek
kiabálni, mert mindnyájan látták őt, és megrémültek. Ő azonban mindjárt
odafordult hozzájuk, és így szólt: „Bátorság! Én vagyok, ne féljetek."
Aztán beszállt hozzájuk a bárkába, mire a szél elállt. Azok egészen
magukon kívül voltak a csodálkozástól, mert nem okultak a
kenyérszaporításból, és szívük még érzéketlen volt.
Mk 6,45-52

Elmélkedés:

A kenyerek és a halak megszaporítását követően Jézus vízen járásáról
tudósít az evangélium. Érdekes csoda ez, amely azt szemlélteti, hogy Jézus
felette áll a természeti törvényeknek és erőknek. Miközben a bárkában lévő
tanítványok számára rendkívüli nehézséget okoz az evezés az erős ellenszél
miatt, Jézust még a viharos szél sem akadályozhatja meg abban, hogy
előrehaladjon, nem is szólva arról, hogy nem merül el a vízben. A
tanítványok számára ez a látvány túl sok volt. Reakciójuk egészen
természetes, azt vélik, hogy kísértetet látnak. Rémületük abból fakad,
hogy még senkit nem láttak a víz tetején járni, főleg nem tengeri
viharban. Ne áltassuk magunkat és ne gondoljuk, hogy mi bátrabbak lettünk
volna! Mi ugyanúgy féltünk volna. A különleges látvány magyarázatát
keresve mindenre gondoltunk volna, csak arra nem, hogy Jézus közeledik
felénk. A kenyérszaporítás csodája többek között azt tanította, hogy jó
volna kiszélesíteni a gondolkozásunkat. E mostani történetnek is van ilyen
tanulsága.
A vízen járás arról tanúskodik, hogy Jézus isteni képességekkel
rendelkezik, valóban Isten. Ennek felismerése nem történik meg egyetlen
pillanat alatt. A tanítványoknak végig kell járniuk a hit útját, Jézus
megismerésének útját. Most még csak csodálkoznak és félnek. A hit lassan
ébredezik bennük. Miként bennem is lassan erősödik, növekszik. Isten
csendes munkája ez bennem. Olvasom üzenetét naponta, figyelek
sugallataira, életemet szándékaihoz igazítom. Uram, adj nekem félelem
nélküli hitet!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására! Szent Ágoston

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130109.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. január 8., kedd

[Evangelium] 2013-01-08

2013. január 8. – Kedd

Egy alkalommal Jézus nagy tömeget látott maga előtt. Megesett a szíve az
embereken, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért sok
mindenre kezdte őket tanítani. Későre járt már az idő, amikor odaléptek
hozzá tanítványai, és figyelmeztették: „A vidék elhagyatott, az idő is
eljárt. Bocsásd el őket, hogy a környékbeli tanyákra és falvakba
mehessenek, és ennivalót vegyenek maguknak!" Jézus azonban így válaszolt:
„Ti adjatok nekik enni!" Azok megjegyezték: „Talán menjünk kenyeret venni
kétszáz dénárért, hogy elláthassuk őket?" Erre Jézus megkérdezte: „Hány
kenyeretek van? Menjetek, nézzetek csak körül!" Körülnéztek, és
jelentették: „Öt kenyerünk és két halunk." Ekkor meghagyta nekik, hogy
csoportokban telepítsék le mindnyájukat a zöld gyepre. Le is telepedtek
százas és ötvenes csoportokban. Jézus ezután fogta az öt kenyeret és a két
halat, föltekintett az égre, és hálát adott. Majd megtörte a kenyereket,
és tanítványainak adta, hogy osszák ki. A két halat is szétosztotta
valamennyiük között. Mindnyájan ettek, és jól is laktak, sőt még tizenkét
kosarat szedtek tele a kenyér és a hal maradékából; pedig ötezer férfi
evett a kenyérből.
Mk 6,34-44

Elmélkedés:

Miután tanításával csillapította az emberek lelki éhségét, Jézus meglátja
testi éhségüket is és ennivalóról gondoskodik számukra. A problémát a
tanítványok veszik észre. Az emberek éhesek. Van is rá ötletük, hogy
miként lehetne megoldani a helyzetet. Ha éhesek, mindenki térjen haza és
gondoskodjon magának ennivalóról. Első pillanatban nekünk is ez jutna
eszünkbe és aligha volna más ötletünk. Ekkor jön Jézus váratlan
felszólítása a tanítványok felé: „Ti adjatok nekik enni!" (Mk 6,37). Lám,
a mi Urunknak van egy másik ötlete. Neki azonnal eszébe jut egy másik
megoldás. Az eset kapcsán érdemes elgondolkoznunk azon, hogy nem szűkült-e
be túlságosan a gondolkozásunk? Ha a problémákra csak egyféle megoldásunk
van, vagy ha mindig a korábban jól bevált módszerekhez ragaszkodunk, akkor
talán elveszítettük a nyitottságunkat. Mert érdemes néha új utakat, új
megoldásokat keresni.
A tanítványok biztosan meglepődtek azon, amit a Mester kért tőlük, de
tulajdonképpen elfogadják javaslatát. Ezt kérdezik: „Talán menjünk
kenyeret venni kétszáz dénárért, hogy elláthassuk őket?" (Mk 6,37). E
kérdés mögött ez húzódhat meg: Rendben, elfogadjuk a javaslatot,
megpróbálunk gondoskodni ennivalóról az emberek számára. Kérdésük
elárulja, hogy rögtön ki is találnak egy megoldást, egy lehetséges módot
arra, miként lehetne ennyi embernek ennivalót adni. De ezzel ismételten
más irányba mozdulnak, mint Jézus. Őneki most is van egy jobb ötlete. Egy
másik elgondolása. Kérésére előkerül az öt kenyér és a két hal, ami
roppant kevésnek tűnik az emberek nagy számához képest. De Jézus kezében
ez a kevés is elegendő. Ő a keveset is sokká tudja tenni. Jézus csodát
tesz, megszaporítja a kenyereket és a halakat, hogy mindenki jóllakjon. A
tanítványok az Úr kezébe adják a keveset, ő pedig visszanyújtja nekik a
sokat, hogy osszák ki az embereknek, adják az éhezők kezébe.
„Ti adjatok nekik enni!" (Mk 6,37) – mondja Jézus. Kérése a lelki
táplálékra is vonatkozik. A hit igazságának továbbadásához Jézus a
közreműködésünket kéri. Kész vagyok-e erre a szolgálatra?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jóságos Istenem, hálás szível köszönöm Neked mindazt, amivel mindennap
elhalmozol. Köszönök mindent azok helyett és nevében is, akik ezt nem
teszik meg. Édes Jézusom, határtalan Jóság! Milyen sokat tettél azért,
hogy az emberek viszontszeressenek. Miként lehetséges mégis, hogy sokan
nem szeretnek Téged? Szent kegyelmeddel elhatározom, hogy amennyire csak
képes vagyok, szeretlek Téged mindenek fölött!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130108.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A határon túli magyar gyerekek támogatása ügyében legutóbb egy évvel
ezelőtt fordultam a napi e-vangélium olvasóihoz. Most ismét az ő vallási,
lelki neveléséhez kérem segítségeteket.
2011-ben 180 magyar gyermeknek juttattuk el ingyenesen az Élő Kenyér
újságot Erdélybe, a Felvidékre és Csángóföldre, segítve ezzel vallási
nevelésüket és erősítve kötődésüket a magyar nemzethez. A gyermekek
számára a legtöbb esetben ez az egyetlen magyar nyelvű újság, amit
rendszeresen olvashatnak.
2012-ben a lengyelországi, felvidéki és erdélyi magyar közösségeket
támogattunk 250 ingyenes újsággal, valamint egy pályázat segítségével
további 100 kárpátaljai magyar gyermekhez jutott el ingyenes az Élő
Kenyér.
2013-ban is szeretnénk a korábban is támogatott határon túli magyar
katolikus közösségeket és családokat segíteni. 15-20-50 példányt küldünk
1-1 közösségnek, akik vállalják a kiosztást.

Jótékonysági előfizetés keretében Ön is támogathat egy vagy akár több
határon túli magyar gyermeket. Az újságot közvetlenül a
kedvezményezettekhez küldjük. Kérem, ha van rá lehetősége, támogassa a
határon túli magyar gyerekek vallási nevelését!
Aki saját (magyarországi) címére, gyermeke vagy unokája számára szeretné
előfizetni az Élő Kenyeret, az alábbi linken található űrlapon rendelheti.
Ez nem számít jótékonysági előfizetésnek.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENkenlJNWstRllmeGE5OE1pWE8wc1E6MQ
Köszönöm mindenki nagylelkű adományát a gyerekek nevében!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Jótékonysági előfizetési díj 1 évre (12 hónap) 2013. január-december: 6500
Ft/db Ennél kisebb összegű adományokat is örömmel fogadunk, illetve akár
több gyermeket is lehet támogatni.
Adomány on-line:
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az ADOMÁNY gomb választása után támogatási célként jelölje meg a
Jótékonysági előfizetés lehetőséget!
Banki utalással:
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6. (Bank neve és címe: K&H Bank, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.)
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: Élő Kenyér jótékonysági előfizetés 2013.
Utalás külföldről
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Postai utalvány (rózsaszín csekk):
Címzett: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6
Közlemény: Élő Kenyér jótékonysági előfizetés 2013.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. január 7., hétfő

[Evangelium] 2013-01-07

2013. január 7. – Hétfő

Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették,
visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban
telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás
próféta mondott:
„Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke,
a pogányok Galileája:
A sötétben lakó nép nagy fényt lát,
és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre."
Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert
elközelgett a mennyek országa!" Bejárta egész Galileát. Tanított a
zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a
nép körében minden betegséget és minden bajt. Híre elterjedt egész
Szíriában. Hozzá vittek mindenféle beteget, akik különböző fájdalmas
betegségekben és bajokban szenvedtek: még ördögtől megszállottakat,
holdkórosokat és bénákat is, és ő mind meggyógyította őket. Nagy népsereg
követte Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon
túlról.
Mt 4,12-17.23-25

Elmélkedés:

Máté evangélista egy rövid összefoglalóban vezeti be Jézus nyilvános
működését, amely Keresztelő János bebörtönzése után kezdődik. János
említése azt a célt szolgálhatja, hogy lezárja az ő korát. Az előfutár
küldetése befejeződött, most kezdődik el Jézus működése a nép körében.
Máté szépen összefoglalja, hogy miről lesz szó ezek után írásában, mivel
telnek Jézus mindennapjai, mi történik majd a következő években. Két
dolgot említ: a tanítást és a gyógyításokat. Már itt megjelenik, hogy az
állandóan úton lévő Jézushoz emberek tömegei járulnak, hogy hallgassák
tanítását és betegeik számára gyógyulást kérjenek. Ezt követően mintegy
három éven keresztül Jézus minden nap ezt fogja tenni.
A történetek mögé pillantva tanulságos számunkra, hogy mi a reakció
minderre, mi az emberek felelete. Itt ismét előkerül az evangélista
kedvelt témája, a hitetlenség és a hit szembeállítása. Az egyik oldalon
állnak azok, akik hit nélkül fogadják Jézus tanítását, szavaiban
felfedeznek valami újszerűt, de azt inkább a törvények elleni lázadásként
és a hagyományos vallási rend felforgatásaként értékelik. Ők elutasítják a
tanítást, és hitetlenségük miatt nem részesülhetnek a csodákban. A másik
oldalon a tanítást hittel elfogadók állnak, akik az Úr szavaiban
felismerik azt az isteni igazságot, amely minden vallásosság alapja. Az ő
körükben Jézus azért tud gyógyítani, csodákat tenni, mert hisznek benne, s
ez a hit alapfeltétele a csodáknak.
Megfigyelhetjük, hogy az evangéliumokban nincsenek semleges szereplők,
akik mindvégig kívülállók maradhatnának. Jézus személye mindenkit
megérint. Tanítását mindenki hallhatja és az isteni irgalmasságot
megjelenítő csodáit mindenki láthatja. Mindenki döntés előtt áll. Nekem is
döntést kell hoznom. Ellene vagy mellette.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus! Adj nekem kedvet és lehetőséget, hogy
téged mindinkább megismerhesselek, mindjobban megszeresselek, és egyre
hívebben kövesselek. Buzdító kegyelmed hívása nálam ne süket fülekre
találjon, hanem legyek mindenkor kész, hogy akaratodat odaadással
teljesítsem! Szembefordulok önszeretetemmel és önzésemmel, s követlek a
gyalázatban, szegénységben és üldöztetésben. Teljesen újjá akarok
születni, a régi magamat levetkőzni, hogy már ne én éljek, hanem te
énbennem.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130107.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A határon túli magyar gyerekek támogatása ügyében legutóbb egy évvel
ezelőtt fordultam a napi e-vangélium olvasóihoz. Most ismét az ő vallási,
lelki neveléséhez kérem segítségeteket.
2011-ben 180 magyar gyermeknek juttattuk el ingyenesen az Élő Kenyér
újságot Erdélybe, a Felvidékre és Csángóföldre, segítve ezzel vallási
nevelésüket és erősítve kötődésüket a magyar nemzethez. A gyermekek
számára a legtöbb esetben ez az egyetlen magyar nyelvű újság, amit
rendszeresen olvashatnak.
2012-ben a lengyelországi, felvidéki és erdélyi magyar közösségeket
támogattunk 250 ingyenes újsággal, valamint egy pályázat segítségével
további 100 kárpátaljai magyar gyermekhez jutott el ingyenes az Élő
Kenyér.
2013-ban is szeretnénk a korábban is támogatott határon túli magyar
katolikus közösségeket és családokat segíteni. 15-20-50 példányt küldünk
1-1 közösségnek, akik vállalják a kiosztást.

Jótékonysági előfizetés keretében Ön is támogathat egy vagy akár több
határon túli magyar gyermeket. Az újságot közvetlenül a
kedvezményezettekhez küldjük. Kérem, ha van rá lehetősége, támogassa a
határon túli magyar gyerekek vallási nevelését!
Aki saját (magyarországi) címére, gyermeke vagy unokája számára szeretné
előfizetni az Élő Kenyeret, az alábbi linken található űrlapon rendelheti.
Ez nem számít jótékonysági előfizetésnek.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENkenlJNWstRllmeGE5OE1pWE8wc1E6MQ
Köszönöm mindenki nagylelkű adományát a gyerekek nevében!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Jótékonysági előfizetési díj 1 évre (12 hónap) 2013. január-december: 6500
Ft/db Ennél kisebb összegű adományokat is örömmel fogadunk, illetve akár
több gyermeket is lehet támogatni.
Adomány on-line:
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az ADOMÁNY gomb választása után támogatási célként jelölje meg a
Jótékonysági előfizetés lehetőséget!
Banki utalással:
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6. (Bank neve és címe: K&H Bank, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.)
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: Élő Kenyér jótékonysági előfizetés 2013.
Utalás külföldről
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Postai utalvány (rózsaszín csekk):
Címzett: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6
Közlemény: Élő Kenyér jótékonysági előfizetés 2013.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. január 6., vasárnap

[Evangelium] 2013-01-06

2013. január 6. – Vasárnap, Urunk megjelenése (Vízkereszt)

Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben,
íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: „Hol van a
zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy
hódoljunk előtte." Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele
egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és
megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok így
válaszoltak: „A judeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem,
Juda földje, bizony nem vagy a legkisebb Juda nemzetségei között, mert
belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek." Erre
Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta
tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe:
„Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha
megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte!"
Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag,
amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház
fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek.
Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre
borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincseszsákjaikat, és
ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban
utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek
vissza országukba.
Mt 2,1-12

Elmélkedés:

Isten felé tartunk
A templomi betlehem különleges játéknak szokták tekinteni a gyerekek.
Kisebbek és nagyobbak egyaránt szívesen nézegetik a kis figurákat, a
bátrabbak még meg is simogatják a bárányokat. Néhány éve, a minisztránsok
gyermeki játszadozása után kissé távolabbról a betlehemre pillantva
csodálkozva állapítom meg, hogy a háromkirályok négyen lettek. Mitől
lettek hirtelen többen? kérdezem magamban. Közelebb menvén látom, hogy az
egyik pásztort sorakoztatták fel a gyerekek a királyok közé. Jó gondolat!
A pásztorok közül két héttel később visszatért valaki, hogy újra megnézze
a kis Jézust. Ma lélekben egyszerű pásztorként mi is visszatérünk a
betlehemi istállóhoz, beállunk a királyok mögé, hogy újra láthassuk Isten
Fiát.

Gyermekek és felnőttek fantáziáját egyaránt megmozgatja a napkeleti
bölcsek hódolata. Kik voltak ők? Honnan jöttek? Miféle égi jelenség
lehetett a különleges csillag? Mit jelentenek az érdekes és értékes
ajándékok? Az evangélium meglehetősen szűkszavú beszámolóját a keresztény
hagyomány az évszázadok során igyekezett kiegészíteni, értelmezni,
tanítással megtölteni. Így lettek a bölcsekből királyok, akik a Gáspár,
Menyhért és Boldizsár nevet kapták. A művészeti ábrázolásokon gyakran
háromféle bőrszínű ember jelenik meg, amely arra utal, hogy különféle
nemzeteket képviselnek. Más ábrázolásokon fiatal, középkorú és idősebb
férfiként szerepelnek, ami azt jelzi, hogy a különböző életkorú emberek
mind Jézushoz járulnak. Mindezeket nem érdemes csupán találgatásnak
értékelnünk, s minden bizonnyal nem csupán a képzelet szüleménye ez, hanem
fontos tanításokat hordoznak többek között azzal kapcsolatban, hogy az
Isten Fia, Jézus előtt minden ember köteles kifejezni hódolatát.

Az ünnep hivatalos elnevezése: Urunk megjelenése. Ez arra utal, hogy a
Betlehemben megszületett gyermek istensége, isteni méltósága megjelenik az
egész világ, még a pogányok előtt is. A karácsonykor megszületett és
születésekor látható emberi testben megjelent Jézusban most megmutatkozik,
feltárul az emberiség számára mindaz, ami őbenne láthatatlan, azaz
istensége. A történet fő mondanivalója az, hogy Jézust Istennek kijáró
hódolattal tisztelik. A mai ünnep másik elnevezése: háromkirályok napja.
Ez nem szorul magyarázatra, bár itt is megjegyezzük, hogy csupán az
ajándékok – arany, tömjén és mirha – számából következtethetünk arra, hogy
hárman lehettek, illetve az ajándékok értékes volta utalhat arra, hogy
előkelő, tehetős személyek, talán uralkodók, királyok lehettek. Az
ünnepnek sajátos magyar elnevezése: vízkereszt. Az név arra az időkre
nyúlik vissza, amikor e napon ünnepelték Jézus megkeresztelkedését is,
illetve vízszentelést tartottak ekkor.

Máté evangéliumának ismétlődő témája a hit és a hitetlenség
szembeállítása, amely többször a pogányok hite és Izrael hitetlenségeként
jelenik meg. Itt is ezzel találkozunk. Miközben a pogány származású
bölcsek hittel fogadják, és isteni jelként értékelik a csillag
megjelenését, majd pedig nyomában járva Isten-kereső emberekként indulnak
útnak, addig a jeruzsálemi királyi udvarban maga az uralkodó és a vallási
vezetők közömbösen, érdektelenül viselkednek, illetve Heródesben a
gyűlölet és a hatalomféltés érzése támad, ami éppen ellenkezője a bölcsek
hitének.
A bölcsek hódolatában felismerhetjük az Egyház küldetését, emberi életünk
célját: Isten felé tartunk, hogy kifejezzük előtte hódolatunkat. Érdemes
elindulnom Isten útján, a hit útján. Érdemes engednem, hogy Isten jelekkel
vezessen ezen az úton. Ne a Messiás születésének helyét pontosan ismerő
írástudók legyenek a példaképeim, akik egyetlen lépést sem tesznek, hogy
utánajárjanak a jövendöléseknek, hanem a bölcsek, akik vállalják a
fáradságos, nehéz, veszélyekkel járó utat. Igen, elindulok a bölcsekkel,
hogy kifejezzem hódolatomat Isten Fia előtt és átadjam neki ajándékként a
hitemet.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Karácsony éjszakáján felkerekedtünk és a
pásztorokkal együtt felkerestünk téged, a betlehemi gyermeket, aki emberi
arcodat, emberi természetedet mutattad meg nekünk. A mai ünnepen lélekben
újra elindulunk, hogy a napkeleti bölcsekkel együtt kifejezzük neked, az
Istennek hódolatunkat. Küldj nekünk jelet! Mutasd nekünk az utat! Adj
nekünk bölcsességet, hogy felismerjük a jelet és adj erőt, hogy az általad
mutatott úton járva eljussunk hozzád, a mi Megváltónkhoz és Üdvözítőnkhöz!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130106.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

határon túli magyar gyerekek támogatása 2013-ban

Kedves Zoltán!

A határon túli magyar gyerekek támogatása ügyében legutóbb egy évvel ezelőtt fordultam a napi e-vangélium olvasóihoz. Most ismét az ő vallási, lelki nevelésükhöz kérem segítségeteket.

 

2011-ben 180 magyar gyermeknek juttattuk el ingyenesen az Élő Kenyér újságot Erdélybe, a Felvidékre és Csángóföldre, segítve ezzel vallási nevelésüket és erősítve kötődésüket a magyar nemzethez. A gyermekek számára a legtöbb esetben ez az egyetlen magyar nyelvű újság, amit rendszeresen olvashatnak.

2012-ben a lengyelországi, felvidéki és erdélyi magyar közösségeket támogattunk 250 ingyenes újsággal, valamint egy pályázat segítségével további 100 kárpátaljai magyar gyermekhez jutott el ingyenesen az Élő Kenyér.

2013-ban is szeretnénk a korábban is támogatott határon túli magyar katolikus közösségeket és családokat segíteni. 15-20-50 példányt küldünk 1-1 közösségnek, akik vállalják a kiosztást.

 

Jótékonysági előfizetés keretében Ön is támogathat egy vagy akár több határon túli magyar gyermeket. Az újságot közvetlenül a kedvezményezettekhez küldjük. Kérem, ha van rá lehetősége, támogassa a határon túli magyar gyerekek vallási nevelését!

Aki saját (magyarországi) címére, gyermeke vagy unokája számára szeretné előfizetni az Élő Kenyeret, az alábbi linken található űrlapon rendelheti meg. Ez nem számít jótékonysági előfizetésnek.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENkenlJNWstRllmeGE5OE1pWE8wc1E6MQ

 

Köszönöm mindenki nagylelkű adományát a gyerekek nevében!

Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)

 

 

 

Jótékonysági előfizetési díj 1 évre (12 hónap) 2013. január-december: 6500 Ft/db

Ennél kisebb összegű adományokat is örömmel fogadunk, illetve akár több gyermeket is lehet támogatni.

 

Adomány on-line:

http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az ADOMÁNY gomb választása után támogatási célként jelölje meg a Jótékonysági előfizetés lehetőséget!

 

Banki utalással:

Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

(Bank neve és címe: K&H Bank, H-8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 8.)

Számlaszám: 10402355-00026472-00000003

Közlemény: Élő Kenyér jótékonysági előfizetés 2013.

 

Utalás külföldről

IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003

BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

 

Postai utalvány (rózsaszín csekk):

Címzett: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6

Közlemény: Élő Kenyér jótékonysági előfizetés 2013.

 

Köszönjük az adakozóknak a nagylelkű támogatásokat!

 

--
Üdvösséget!
Horváth István Sándor

Zalalövői Plébánia
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Tel.: 
(+36)92-371-049

Blogarchívum