2013. augusztus 3., szombat

[Evangelium] 2013-08-03

2013. augusztus 3. – Szombat

Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló
híreket, azt mondta szolgáinak: „Ez Keresztelő János: ő támadt fel a
halálból, azért van ilyen csodatevő ereje." Heródes ugyanis annak idején
elfogatta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt,
aki fivérének, Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette:
„Nem szabad őt feleségül venned!" Heródes emiatt ki akarta végeztetni
Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt. Amikor Heródesnek
születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon
megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja
neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: „Add nekem egy
tálon Keresztelő János fejét!" Erre a király elszomorodott, de esküje és a
jelenlevő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki (Keresztelő
János fejét). Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét
elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak; ő meg elvitte anyjának. Akkor
János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd
felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki.
Mt 14,1-12

Elmélkedés:

Keresztelő Szent János lefejezésének elbeszélését olvastuk a mai
evangéliumban. Az eset politikai és történeti jelentőségét jelzi, hogy a
neves történetíró, Josephus Flavius is lejegyezte munkájában. Máté
evangélistát viszont nem a történeti vagy politikai szempontok vezérlik a
történet megfogalmazásakor, hanem erkölcsiek. Ennek megfelelően mi is az
erkölcsi tanulságokra szeretnénk odafigyelni.
Keresztelő János, aki nagy népszerűségnek örvendett a nép körében,
figyelmezteti az uralkodót, Heródest súlyos bűnére, mégpedig arra, hogy
nem lett volna szabad feleségül vennie testvérének feleségét, mert a
törvények ezt tiltják, s a törvényi előírás az uralkodóra is vonatkozik.
János figyelmeztető szavait az evangélista ugyan csak egy rövid mondatban
foglalja össze, de joggal feltételezzük, hogy bővebb és kemény hangú
lehetett ez az uralkodóhoz intézett figyelmeztetés. Heródesnek nem
tetszett János véleménye, ezért börtönbe záratja. A bűnre emlékeztető szót
ugyan elnémíthatja így Heródes, de ettől kezdve újabb bűn, egy ártatlan
ember halála miatt fog még erősebben megszólalni lelkiismeretének el nem
némítható szava.
Nem a bűntudattól és nem a lelkiismeretfurdalástól kell megszabadulnom,
hanem magától a bűntől! Elfogadom-e a jószándékú figyelmeztetést?
Odafigyelek-e Isten figyelmeztetésére, aki a lelkiismeretem által szólít
meg? Készséges vagyok-e a bűnbánatra és a bűnbevallásra?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szükségem van rád, hogy taníts napról napra, minden napnak a követelménye
és szükséglete szerint. Add meg, Uram, a lelkiismeretnek azt a
tisztaságát, amely csak a te sugallatodat érzi és fogja fel. Fülem süket,
nem hallom hangodat. Szemem homályos, nem látom jeleidet. Csak Te tudod
élessé tenni fülemet, tisztává tenni szememet, megtisztítani és megújítani
szívemet. Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál és hallgassam a
szavadat.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130803.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. augusztus 2., péntek

[Evangelium] 2013-08-02

2013. augusztus 2. – Péntek

Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a
zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van
ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem
Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És
nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?"
És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik
kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában." Hitetlenségük
miatt nem is művelt ott sok csodát.
Mt 13,54-58

Elmélkedés:

Az Isten országáról szóló példabeszédek után egy új szakasz kezdődik a mai
evangéliummal, amely Jézus elutasításával indul és kereszthalálával
fejeződik be, amely az emberek részéről Isten elutasításaként minősíthető.
Tanító útja során Jézus visszatért abba a városba, ahol nevelkedett,
Názáretbe. Az evangélista keserűen állapítja meg, hogy Názáretben nem
tudott sok csodát tenni (vö. Mt 13,58). A názáretiek hitetlenül fogadták,
amikor tanítani kezdett a zsinagógában, és azt gondolták, hogy jól ismerik
Jézust, aki gyermekkorától fogva közöttük nőtt fel. Jézus most,
felnőttként és elismert vándortanítóként olyan dolgokat mond nekik, amire
nem számítottak. A felnőtt Jézus olyan dolgokat tesz, tudniillik csodákkal
gyógyít, amit elképzelni sem tudtak róla. Mindez nem fér bele az évek
során Jézusról kialakult képbe, ezért csodálkoznak és megbotránkoznak.
Elutasításuk tehát egyszerűen magyarázható: ismerik Jézus emberi
származását, de ezen nem akarnak túllépni. Nem ismerik fel, hogy Jézus
Isten. Nem hisznek abban, hogy ő az Isten Fia. Názáretben is azzal a
meggyőződéssel és erővel tanít Jézus, mint más helyeken. Itt is tenne
csodákat, hogy megmutassa Isten irgalmát, de hitetlenséggel találkozik.
Ahhoz, hogy Jézusban meglássuk az Isten Fiát, hitre van szükségünk. A
hitetlenség elutasításhoz vezet, a hit elfogadást jelent.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, te feláldoztad magadat a kereszten, hogy megmutasd
számunkra: a szeretetnek nincs határa. Teríts le bennünket a bűn, a
gonoszság és az önzés útjáról, hogy példádat követve elindulhassunk az
önfeláldozó szeretet útján. Benned van üdvösségünk, és segítségeddel
juthatunk el az örök életre.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130802.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. augusztus 1., csütörtök

[Evangelium] 2013-08-01

2013. augusztus 1. – Csütörtök

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „A mennyek országa olyan,
mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog.
Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát
edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is.
Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes
kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt?"
„Igen!" – felelték. Erre így folytatta: „Minden írástudó, aki jártas a
mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki
kincseiből régit és újat vesz elő." Amikor Jézus befejezte példabeszédeit,
más helyre ment onnét.
Mt 13,47-53

Elmélkedés:

Az Isten országáról szóló példabeszédek sorozatában a két utolsó a
halászhálóról, valamint a búzáról és a konkolyról szól. Mindkettő azt
mutatja be, hogy a világban jelen van a jó és a rossz. A halászháló jó és
rossz halakat egyaránt kifog a tengerből. A búza mellett a konkoly, a
gyomnövény is növekszik. Ez utóbbinál a szolgák rögtön nekifognának a gyom
kiirtásának, ami az ember türelmetlenségét jelzi. Isten azonban türelmes,
meghagyja az ember szabadságát mind a választás, mind a cselekvés
tekintetében. Az ítélet nem tartozik az emberre, hanem egyedül Istennek
van hozzá joga, s meg is fogja tenni a végső időkben. Tanulhatnánk Isten
türelméből. Az általunk bűnösnek tartott személyektől gyors javulást,
változást várnánk, de ez mégsem következik be. Szeretnénk, ha minket
idegesítő rossz szokásaikkal azonnal felhagynának, de nem teszik. Lássuk
be, sürgetésünk nem hozna eredményt. És nekünk is vannak rossz
tulajdonságaink, amelyeket másoknak kell elviselniük.
Isten kegyelme ritkán hoz egyik pillanatról a másikra fordulatot valakinek
az életében. Azt viszont már sokaknál felfedezhetjük, hogy kegyelme
fokozatosan átalakítja az ember életét. Talán a mi lelki fejlődésünk
esetében is erről van szó.
Jócselekedeteim vagy azok elmulasztása, lelki fejlődésem vagy annak
hanyatlása határozza meg, hogy mire számíthatok a végső ítéletkor. Jézus
azért mondja ezt a példabeszédet, hogy a jövőben bekövetkező ítéletnek
hatása legyen jelen életemre.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, Ura a világegyetemnek, nyomorúságunk ellenére jóságodban tégy
minket méltóvá erre az órára. Add, hogy tettetés nélkül, őszintén egyek
legyünk egymással, kössön minket össze a béke és a szeretet. Szilárdítsd
meg egységünket isteni tudásod megszentelő tevékenységével, Fiad, egyetlen
Urunk Jézus Krisztus, az Üdvözítő segítségével. Legyen tied az áldás és a
dicséret a Szentlélekkel, a jóság éltető Lelkével együtt.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130801.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. július 31., szerda

[Evangelium] 2013-07-31

2013. július 31. – Szerda

Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak: Hasonló a
mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra
elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és
megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez,
aki igazgyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igazgyöngyre
talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.
Mt 13,44-46

Elmélkedés:

A földi kincsről szóló példázatával a mennyei kincs megtalálására ösztönöz
bennünket Jézus. Földbe rejtett és megtalált kincshez és igazgyöngyhöz
hasonlítja Isten országát. Mindkettő azt fejezi ki, hogy a mennyek országa
olyan érték, amelynek megszerzéséért érdemes minden erőnket bevetnünk és
minden másról lemondanunk. Nem csupán a felbecsülhetetlen értékre érdemes
odafigyelnünk, hanem a példázatban szereplő szántóvető és kereskedő
magatartására, akik mindent megtesznek, hogy birtokukba kerüljön a
megtalált kincs. Ha felismerem, hogy milyen kincs számomra Isten országa,
akkor tegyek meg mindent annak érdekében, hogy tagja legyek, és én is
munkálkodjak azon, hogy mások is megtalálják.
Korunk embere könnyen megtéveszthető. Értékesnek lát olyat, amit valaki
annak tüntet fel, aztán rájön, hogy bóvli után fáradozott. Ami nem kerül
semmibe, az nem is ér semmit. Ami valóban értékes, azért áldozatot kell
hozni. A felnőttek esetében a munka, a gyerekek és a fiatalok esetében a
tanulás, a házastársak számára a családi élet területein akkor lehet
előbbre jutni, ha céljainkért áldozatokat hozunk. Mert a boldogulás nincs
ingyen.
A lelki életben való fejlődés és a hit útján való előrejutás sincs ingyen.
Áldozatokkal jár, lemondásokkal jár, kereszthordozást jelent. Isten nem
fog semmit ránk kényszeríteni. Istentől az kapjuk, amire magunk is
törekedtünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, add, hogy felismerjük, mi a feladatunk az életben. Add, hogy
értelmesen, felelősen éljünk. Add, hogy megértsük: nekünk, embereknek van
szükségünk a Tőled való erőre, hogy helyt tudjunk állni ebben a világban.
Urunk, ránk bíztad ezt a világot. Add, hogy bizalmaddal sose éljünk vissza
és hűségesek lehessünk Hozzád, Akitől az életet kaptuk.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130731.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. július 30., kedd

[Evangelium] 2013-07-30

2013. július 30. – Kedd

Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot
és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai: „Magyarázd meg nekünk a
szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!" Kérésükre így
magyarázta meg: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld ez a
világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság
fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ
vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a
konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi
angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden
gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás
lesz. Akkor az igazak ragyognak majd Atyjuk országában, mint a nap. Akinek
füle van, hallja meg!"
Mt 13,36-43

Elmélkedés:

Mai szövegünk a szombaton olvasott evangélium magyarázatát tartalmazza a
szántóföldről, a búzáról és a konkolyról. Jézus magyarázatából, amelyet
tanítványai kérésére mond, világosan kiderül, hogy ez a beszéd szintén az
Isten országáról szól, miként a mustármagról és a kovászról szóló is.
Isten titokzatos országa, amely az Egyházban válik láthatóvá, ezen a
földön jókból és gonoszokból, igazakból és bűnösökből áll. Az Egyház nem
csupán szentek gyülekezete. Úgy tűnik, mintha sokan ezt szeretnék,
mégpedig oly módon, hogy az Egyház vessen ki azonnal magából mindenkit,
aki bűnös. Ez volna az azonnali gyomlálás, amit a szolgák akarnak, de a
gazda nem engedi. Ezt a szétválasztást és ítéletet mi, emberek nem
sürgethetjük, mert nem a mi feladatunk. Ezt majd Isten megteszi abban az
időben, amikor jónak látja. Mi pedig addig gyakoroljuk a türelmet és a
béketűrést! Ha úgy látjuk, hogy mások még nem jutottak el egy magasabb
életszentségre, hát segítsük őket törekvésükben! Az viszont helytelen, ha
azt képzeljük, hogy mi már másoknál kiválóbbak vagyunk. Könnyű olyan
személyt találnunk, aki nálunk bűnösebb, ezért szívesen viszonyítjuk
magunkat hozzá. De ne emberekhez hasonlítsuk magunkat, hanem Jézus
Krisztushoz! Ez már nehezebb? Lássuk be: van még hová fejlődnünk
lelkiekben!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, Atyánk, sokszor úgy érezzük, hogy nincs helyünk ebben a
világban. Sokszor kiszakítjuk magunkat abból az otthonból, amely fölnevelt
és emberré érlelt minket, elindulunk és a magunk útját járjuk. Magunkkal
visszük az örökséget, hátat fordítunk családunknak, testvéreinknek,
eldobjuk hagyományainkat, ősi megtartó szokásainkat, mert azt gondoljuk,
hogy mi magunk majd másként és lakhatóbban tudjuk berendezni ezt a
világot. Add, hogy felismerjük: visszatérhetünk Hozzád, S ha
visszatérhettünk, ne engedd, hogy valaha is elszakadjunk Tőled!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130730.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
2013. július 24-én éjszaka rendkívül súlyos üzemzavar történt. 9 éves
történetünk során ez a leghosszabb ilyen jellegű hiba. Egy szünetmentes
tápegység leégése miatt gyakorlatilag minden leállt. Nem ment az e-mail
küldés, nem működtek a honlapok, az okostelefon alkalmazások nem fértek
hozzá az adatbázishoz, nem működött az e-vangélium hallgatása, stb.
Bocsánat a késedelemért, mert tudom, hogy megszoktátok a pontos küldést.
Informatikusunk, János éppen a családjával nyaralt. Miután a többiek
"meghegesztették a vasat", azaz kicserélték a hibás készülékeket, ő
távolból élesztette újra rendszert. Éjfél után 2-kor feküdt és 6 órakor
kelt, hogy eljusson hozzátok az e-vangélium. Köszönöm a feleségének és a
gyerekeinek a türelmet!
Szóval, tudjuk, hogy milyen felelősséggel jár a munkánk. Köszönöm az
imáitokat! Mi néhányan, akik szent megszállottsággal küldjük nektek az
e-vangéliumot így állunk a jó Isten elé: Haszontalan szolgák vagyunk, akik
csak a kötelességünket teljesítettük.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. július 24.
Bátorkodom jelezni, hogy közel-keleti befektetők nem állnak a hátunk
mögött. Azokból a néhány ezer forintokból üzemeltetjük az e-vangélium
küldést és próbálunk fejleszteni, amit jószándékú listatagok időnként
küldenek. Ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki azoknak, akik gondolnak
a támogatásra. Természetesen támogatások nélkül is ingyenesen biztosítjuk
az e-vangéliumot a jövőben is mindenki számára.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az E-vangélium lehetőséget
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: e-vangélium
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: e-vangélium
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: e-vangélium
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. július 29., hétfő

[Evangelium] 2013-07-29

2013. július 29. – Hétfő, Szent Márta

Abban az időben: A zsidók közül sokan jöttek Máriához és Mártához, hogy
vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus
jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz:
„Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy
most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked." Jézus ezt felelte neki:
„Testvéred fel fog támadni!" Erre Márta így szólt: „Tudom, hogy feltámad a
feltámadáskor, az utolsó napon." Jézus folytatta: „Én vagyok a feltámadás
és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és
hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?" Márta ezt válaszolta
neki: „Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a
világba jön!"
Jn 11,19-27

Elmélkedés:

Jézus késlekedéssel indul útnak Betániába, miután értesül barátja, Lázár
betegségéről. Eközben Lázár meghal. A rokonok és ismerősök vigasztalni
kezdik a gyászoló testvéreket, Mártát és Máriát. Cselekedetük a halál
elfogadását jelenti, beletörődést abba, amin ember nem tud változtatni.
Jézus elindul hozzájuk, de más szándékkal. Vigasztalás helyett reményt
akar adni. Együttérzés helyett örömöt. A gyász helyett boldogságot, a
halál helyett feltámadást. Ő nem törődik bele a halálba, mert tudja, hogy
van annál nagyobb hatalom.
Amikor az Úr megérkezik, Lázár már négy napja a sírban nyugszik. Mária és
Márta azt várták Jézustól, hogy hamarabb fog érkezni és meg fogja
gyógyítani testvérüket. Elvárásukat Márta így fogalmazza meg: „Uram, ha
itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem!" (Jn 11,21). Emberi
elvárás, elgondolás ez, amely mit sem sejt Isten nagyobb ajándékáról. A
gyógyítás csodájában reménykedtek, de ez a remény elveszett, amikor
testvérük meghalt. Jézus viszont a gyógyítás csodája helyett egy nagyobb
csodát tesz, amikor feltámasztja a halott Lázárt és visszahozza a födi
életbe.
A Hit évében érdemes felfigyelnünk arra, hogy a csoda azt követően
történik meg, hogy Márta kifejezi hitét meghalt testvére jövendő sorsával
kapcsolatban: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon" (Jn
11,24).
A feltámadást és az örök életet Jézus nekünk is megadja. Egyedül ő adhatja
nekünk az új életet. Aki hisz Krisztusban és az ő életet adó erejében, s
kész vele meghalni, az elnyeri majd tőle a feltámadást is. Ez a feltámadás
nem földi életünk meghosszabbítását jelenti, mint Lázár esetében, hanem az
örök életre támadunk fel.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, adj készséges szívet, hogy befogadhassunk mindent, ami szép, jó
és igaz, s adj világos látást, hogy elutasíthassunk mindent, ami hamis,
ami rút, ami rossz. Teremts bennünk tiszta szívet, Istenünk, hogy jó
gazdái lehessünk ennek a világnak. Ne szennyezzenek be minket gonosz
indulatok, gyűlölet, harag, viszálykodás. Egyetértést adj nekünk, hogy
gyermekek és felnőttek egyre jobban megértsük: szükségünk van arra, hogy
világos ismereteink legyenek, de csak akkor leszünk igazán emberek, ha
tiszta a szívünk.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130729.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
2013. július 24-én éjszaka rendkívül súlyos üzemzavar történt. 9 éves
történetünk során ez a leghosszabb ilyen jellegű hiba. Egy szünetmentes
tápegység leégése miatt gyakorlatilag minden leállt. Nem ment az e-mail
küldés, nem működtek a honlapok, az okostelefon alkalmazások nem fértek
hozzá az adatbázishoz, nem működött az e-vangélium hallgatása, stb.
Bocsánat a késedelemért, mert tudom, hogy megszoktátok a pontos küldést.
Informatikusunk, János éppen a családjával nyaralt. Miután a többiek
"meghegesztették a vasat", azaz kicserélték a hibás készülékeket, ő
távolból élesztette újra rendszert. Éjfél után 2-kor feküdt és 6 órakor
kelt, hogy eljusson hozzátok az e-vangélium. Köszönöm a feleségének és a
gyerekeinek a türelmet!
Szóval, tudjuk, hogy milyen felelősséggel jár a munkánk. Köszönöm az
imáitokat! Mi néhányan, akik szent megszállottsággal küldjük nektek az
e-vangéliumot így állunk a jó Isten elé: Haszontalan szolgák vagyunk, akik
csak a kötelességünket teljesítettük.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. július 24.
Bátorkodom jelezni, hogy közel-keleti befektetők nem állnak a hátunk
mögött. Azokból a néhány ezer forintokból üzemeltetjük az e-vangélium
küldést és próbálunk fejleszteni, amit jószándékú listatagok időnként
küldenek. Ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki azoknak, akik gondolnak
a támogatásra. Természetesen támogatások nélkül is ingyenesen biztosítjuk
az e-vangéliumot a jövőben is mindenki számára.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az E-vangélium lehetőséget
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: e-vangélium
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: e-vangélium
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: e-vangélium
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. július 28., vasárnap

[Evangelium] 2013-07-28

2013. július 28. – Évközi 17. vasárnap

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik
tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy
János is tanította imádkozni tanítványait." Jézus erre így szólt hozzájuk:
„Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
minden ellenünk vétőnek.
És ne vígy minket kísértésbe."
Azután így folytatta: „Tegyük fel, hogy valamelyikteknek van egy barátja,
aki éjfélkor bekopog hozzá, és ezt mondja: Barátom, adj kölcsön nekem
három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom. De
az kiszól: Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is
ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek: Ha
nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis
fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van.
Mondom tehát nektek: Kérjetek, és adnak nektek, keressetek és találtok,
zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki
keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan
apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér,
akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán
skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni
gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket
azoknak, akik kérik tőle."
Lk 11,1-13

Elmélkedés:

A tiszta forrás
Az öreg minden hajnalban vizet húzott a kútból. Tevékenységét az ablakból
szokta figyelni nyáridőben az unokája, aki szívesen töltötte nagyszüleinél
a vakációt és szívesen ébredt a kút reggeli zajára. A vödör sebesen
szaladt lefelé, majd csobbanás hallatszott a mélyből. Az öreg ekkor
elkezdte tekerni a kereket, felhúzni a vizet. A mozdulatai egy idő után
hirtelen lelassultak, s ebből tudta a fiú, hogy a vödör pillanatokon belül
felbukkan a kút tetejénél. Így is történt. Az idős ember egyik kezével
lecsendesítette a himbálózó vödör mozgását, majd a kút peremére emelte. A
vödör megnyugodott, ő pedig leült a kis padra, s keresztet vetve imádkozni
kezdett. Reggeli imájában a fiú nem akarta megzavarni, aki ekkor már a
tornácon állt pizsamában. Csak amikor felemelkedett, szaladt oda hozzá,
mondván: „Jó reggelt, nagypapa, én is kérek a friss vízből!" „Ihatsz
belőle – válaszolta csendesen – de tudod, hogy előbb imádkozni szoktunk."
A fiú leült, s imádkozni kezdett, pontosan úgy, ahogyan pár perce az
öregtől látta. Közben ő a bögrével merített a vízből, odaült a gyerek
mellé, s amikor az befejezte az imát, kezébe adta. Miközben ivott,
csendesen beszélni kezdett: „Az imádkozás olyan, mint amikor vizet húzunk
a kútból. Ha nem merítenénk belőle minden nap, a víz megromlana, s a kút
lassan meghalna. De ha naponként merítünk, állandóan friss, élő marad a
vize. Lelkünk mélyéről minden nap élő szó, megújuló érzés emelkedik
felfelé." A fiú szívének mindhárom jólesett: a friss víz, a bölcs szó és a
reggeli ima. Majd az öreg is ivott.
Az evangéliumokban mindössze egy helyen találkozunk azzal, hogy Jézus
imádkozni tanítja tanítványait. Az éppen imádkozó Jézushoz így fordul
egyik követője: „Uram, taníts meg minket imádkozni!" (Lk 11,1). Ő pedig
elmondja nekik a Miatyánkot, amelyben arra bátorítja őket, hogy szólítsák
Istent Atyának és forduljanak bizalommal hozzá kéréseikkel. Ma mi is
Jézushoz fordulunk, hogy tanítson minket imádkozni. Bizonyára a Miatyánk
az az ima, amit a legtöbbször elmondunk egyénileg vagy közösségi
szertartásaink során, de emellett számos imádság létezik, amelyeket
különféle élethelyzeteinkben imádkozhatunk.
A Jézus által tanított imában nem „Atyámnak" szólítom Istent, hanem
„Atyánknak," még akkor is, ha egyedül végzem ezt az imát. Ez a
szóhasználat elgondolkoztat minket: mi a viszonya a magánimádságnak és a
közösségi imának? Ezt az imát Jézus tanította, s bizonyára nem véletlen,
hogy ebben a formában tanította. A sajátos szóhasználat arra enged
következtetni, hogy az imádságot a közösség tagjaként, részeként végzem.
Igaz ez a Miatyánkra és minden más imára is. Ha egyedül, egymagam
imádkozom, akkor is tagja vagyok, tagja maradok annak a közösségnek, amely
számára meghatározó az istendicséret. Ez nem jelenti azt, hogy az Egyház
nem értékeli kellőképpen a magánimádságot, mint az ember közvetlen
kapcsolatát Istennel, de a közösségi imádság egy magasabb rendű
imaformának tekinthető, főként akkor, ha az a liturgikus ünneplés
keretében történik (az Egyház által jóváhagyott szabályok szerint).
A személyes, egyénileg végzett ima fontosságát különösen is hangsúlyoznunk
kell egy olyan világban, amely Istent személytelenné teszi és áthelyezi
egy emberektől független dimenzióba. Valójában azonban Isten nem számunkra
elérhetetlen távolságban létezik, hanem kapcsolatot teremt velünk, s mi az
ő megszólítására felelünk, amikor imádkozunk.
Az imádkozás egyik formája a kérő ima. A Miatyánk is tulajdonképpen ebbe a
csoportba tartozik, hiszen kéréseket fogalmaz meg, a Máté szerinti
változat hét (vö. Mt 6,9-13), Lukács szerinti pedig öt (vö. Lk 11,2-4)
kérést. Minden kérő ima Isten imádásából fakad, s ebben az értelemben
egyben Isten dicsőítése is. A kérő imában úgy fordulunk Istenhez, hogy
egyúttal elismerjük nagyságát és hatalmát, és kifejezzük bizalmunkat, hogy
teljesíteni fogja mindazt, ami lelkünk javára szolgál. Egyesek – helytelen
módon – kifejezetten elutasítják a kérő ima minden formáját, mert úgy
vélik, hogy ezáltal az ember át akarja venni Istentől az irányítást és
bizonyos dolgokat, lelki javakat akar a maga számára biztosítani, mintha
Isten nem tudná, hogy mire van szüksége az embernek. A kérő imában azonban
nem mi mozgatjuk az Istent. Nem mi határozzuk meg, hogy mi jó az üdvösség
szempontjából. Isten az Úr, akinek jogában áll bármit megadni. Kérhetünk
mi bármit. Ha akarja többet, ha úgy tetszik neki, kevesebbet ad, mint amit
kérünk. Láthatjuk tehát, hogy a kérő ima az Istenben való élő hit
kifejezése. Egy olyan istenhit, amely nem kíván élni az Istenhez fordulás
lehetőségével és nem fogadja el az ily módon kapott ajándékokat,
személytelenné, lélektelenné válik. Hallgassunk Jézus biztatására, és
forduljunk Istenhez bátran kéréseinkkel! Isten őszinte imádságot vár
tőlünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor teljesítetted tanítványaid kérését és
imádkozni tanítottad őket. Most mi is azt kérjük tőled, hogy taníts minket
imádkozni, taníts bennünket a helyes imára! Az életszentség és az üdvösség
elnyerésének biztos eszköze a szüntelen imádkozás. Te nem üres szavakat
kívánsz tőlünk, hanem figyelmes elmét, odaadó akaratot és megtisztult
szívet. Tisztítsd meg gondolatainkat és érzéseinket az imádság által! Add,
hogy újjászülessünk a szüntelen imádság által! Add, hogy hitünkben
növekedjünk az imádság segítségével! Add, hogy megtaláljuk az imádságban a
mennyei Atyához vezető utat! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130728.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum