2012. január 21., szombat

[Evangelium] 2012-01-21

2012. január 21. - Szombat

Jézus az apostolok kiválasztása után tanítványaival együtt hazatért
(Kafarnaumba, Péter házába). Ott azonnal nagy tömeg verődött össze,
úgyhogy még evésre sem volt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották,
elindultak, hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt róla a
szóbeszéd, hogy eszét vesztette.
Mk 3,20-21

Elmélkedés:

Az elmúlt napok evangéliumaiban pozitív példákat hallottunk arról, hogyan
fogadták az emberek Jézust. Tömegesen járulnak hozzá, hogy hallgassák
tanítását, és sok beteg keresi fel, hogy gyógyulást találjon nála. Jézus
szavainak, de még inkább csodáinak pozitív fogadtatásáról árulkodik
mindez. Az emberek egymásnak adhatták tovább mindazt, amit a csodatevő
tanítóról megtudtak. De a pozitív híradások mellett, úgy tűnik, hogy egyes
rossz dolgokat is mondanak Jézusra, például azt, hogy „eszét vesztette".
Az ilyen állítások hatására keresik fel rokonai Jézust, hogy hazavigyék. A
szóbeszéd elterjedése után majd hamarosan feltűnnek a farizeusok is, akik
azt kezdik el híresztelni, hogy az ördög szállta meg Jézust. Erről majd a
hétfői evangéliumban fogunk hallani. A mai rész is már azt jelzi, hogy
egyesek elfogadják Jézust, míg mások hibát keresnek benne, hogy
elutasíthassák, később pedig vádolhassák és elítélhessék. Hogyan fogadom
Jézus tanítását? Kinek tartom Őt?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindeneknek Atyja! Arra hívsz, hogy egy nyáj legyünk Fiadban, Jézus
Krisztusban. Ő a mi jó Pásztorunk, aki zöldellő mezőkre, csendes vizekhez
vezet és helyreállítja lelkünk békességét. Őt követve hadd törődjünk
azokkal is, akik meglátták bennünk az egy igaz Pásztor, a mi Urunk Jézus
Krisztus iránti szeretetet, aki él és uralkodik Veled és a Szentlélekkel
együtt, egy Isten örökkön örökké. Ámen.
Imádság az ökumenikus imahét (2012. január 15-22.) 7. napjára
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. január 20., péntek

[Evangelium] 2012-01-20

2012. január 20. - Péntek

Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket
kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt választott ki, hogy
vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek
gyógyítására és az ördögűzésre. A következő tizenkettőt választotta ki:
Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab
testvérét – akiket Boanergesznek, vagyis „mennydörgés fiainak" hívott.
Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot,
Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti Júdást, aki később
elárulta őt.
Mk 3,13-19

Elmélkedés:

A tanítványok nagyobb köréből Jézus egy új családot alkot, létrehozz az
apostolok szűkebb körét. Embereket keres, akik elfogadják személyét, és
ugyanakkor ő is magához tartozónak fogadja el őket. Az apostolság alapja a
személyes kapcsolat Jézussal, amely ettől a pillanattól kezdve alapvetően
meghatározza a Mester és szűkebb tanítványi körének viszonyát. Olyanokat
választ, akik ettől kezdve mindig vele vannak, állandóan hallják tanítását
és mindig tanulnak. Jézus nem vizsgálja a kiválasztott személyek múltját.
Ehelyett inkább a jövő felé néz, és olyanokat választ, akikre majd később,
amikor már nem lesz övéivel, az egyház vezetését rábízhatja. Olyanokat hív
az apostoli életre, akiket majd elküldhet, hogy hirdessék evangéliumát és
tanúságot tegyenek feltámadásáról. Jézus minket is a vele való egészen
közvetlen, személyes kapcsolatra hív, hogy a tőle való sajátos tanulást
követően a világba küldjön minket, mint tanúságtevőket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk Jézus Krisztus, az élő Isten Fia! Feltámadásod által
győzedelmeskedtél a halál felett és Te lettél az életnek Ura. Irántunk
való szeretetedből bennünket választottál, hogy barátaid legyünk.
Szentlelked egyesítsen Veled és egymással a barátság kötelékével, hogy
hűségesen szolgálhassunk Téged a világban és lehessünk örökkévaló
szereteted tanúbizonyságtevői, mert Te élsz és uralkodsz az Atyával és a
Szentlélekkel, egy Isten örökkön örökké. Ámen.
Imádság az ökumenikus imahét (2012. január 15-22.) 6. napjára
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. január 19., csütörtök

[Evangelium] 2012-01-19

2012. január 19. – Csütörtök

Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a
Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és
Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon
környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy
milyen csodálatos dolgokat visz végbe. Jézus meghagyta tanítványainak,
hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat
meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott
körülötte, hogy legalább megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint
meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten
Fia!" Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda
ő.
Mk 3,7-12

Elmélkedés:

Az evangéliumi leírás szerint tömegesen érkeznek Jézushoz az emberek. A
betegekkel tett csodák híre hamar elterjedt az emberek között, és egyre
többen keresik Jézust. Vajon mi vezeti ezt a nagy tömeget? Bizonyára
sokakat a különleges tetteket végrehajtó személy iránti kíváncsiság, a
csodavárás, vagy a betegeket a gyógyulás vágya. Úgy tűnik, hogy Jézus
ekkor, nyilvános működésének kezdetekor, még nem engedi, hogy az evilági
dolgokban remélő tömegek megismerjék személyének titkát, ezért azoknak,
akik felismerik, hogy ő az Isten Fia, megtiltja, hogy elmondják ezt.
Jézust igazán megismerni, s benne felismerni az Isten Fiát, nem adatik meg
mindenkinek, csak keveseknek. Ha csak a kíváncsiság vezet minket hozzá, a
tömeghez tartozunk, amely csak a külső cselekedeteket látja. Ha az örök
élet vágyával közeledünk hozzá, és mennyi Atyánkat szeretnénk megismerni
általa, megtapasztalhatjuk a keveseknek megadatott belső kegyelmeket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szerető és kegyelmes Istenünk! Taníts bennünket a békességedben való
részesedés örömére. Tölts el bennünket Szentlelkeddel, hogy az
ellenségeskedés falait lerombolhassuk, mert ezek elválasztanak egymástól.
A mi Békességünk, a feltámadott Krisztus segítsen, hogy minden
megosztottságot legyőzzünk és egyesítsen bennünket Isten családja
tagjaiként. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt, akié – az Atyával és a
Szentlélekkel együtt – minden tisztelet és dicsőség, és a föld teljessége.
Ámen.
Imádság az ökumenikus imahét (2012. január 15-22.) 5. napjára

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Az alábbi levelet Emőke küldte Gyimesfelsőlokról. Közzétételével
köszönetemet fejezem ki azoknak, akik az Élő Kenyér újság jótékonysági
előfizetésével támogatnak egy határon túli magyar gyermeket.
Szeretettel: István atya

Tisztelt Zalalövői Plébános Úr, illetve a folyóirat Szerkesztői! E
levélben köszönetemet szeretném kifejezni, mivel olyan nagy
megtiszteltetésben részesülhettem, hogy Zalalövőről kapok folyóiratot!
Bevallom, nem kis meglepetést szerzett Ön ezzel, hiszen ott nem is jártam
és (eddig) semmi ismeretségem nem is volt. Szóval számomra eléggé
rejtélyes e folyóirat érkezése, de ugyanakkor nagyon örülök neki! Úgy
érzem, most illik egy pár sort írni magamról, mert úgy gondolom, a mise
kalauz küldése nem tiszta véletlen esemény... oka van... nemde? Tizedik
osztályos vagyok az Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus
Gimnáziumban, itt, Gyimesfelsőlokon. Külső tulajdonságokat nem írok, hisz
nem az a fontos. Kedvelem az ifjúsági dalokat, találkozókat, miséket...és
szeretem Őt! Azt hiszem, magamról ennyi talán elég is... Befejezésül még
egyszer meg szeretném köszönni, hogy gondoltak rám! Isten áldja Önt,
illetve a folyóirat többi szerkesztőjét! Dícsértessék Jézus Krisztus!
Szeretettel, tisztelettel: Emőke

Jótékonysági előfizetésről információ:
http://zalalovo.plebania.hu/list/kiadvanyok/elo_kenyer_2012_jotekonysagi_elofizetes
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. január 18., szerda

[Evangelium] 2012-01-18

2012. január 18. – Szerda, Árpád-házi Szent Margit

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A
mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és
kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A
balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak
azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők
mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás
hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!" Erre a szüzek mindnyájan
fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat:
„Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!" Az okosak ezt
válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább
menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!" Míg azok vásárolni
mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a
menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is.
Így szóltak: „Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!" De ő így válaszolt:
„Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!" Virrasszatok tehát, mert
nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
Mt 25,1-13

Elmélkedés:

Az okos és a balga szüzekről szóló példabeszédet helytelen volna úgy
értelmeznünk, hogy irigynek vagy önzőnek tartjuk azokat, akik nem adtak
olajukból a többieknek. Egy olyan bölcsességről és előrelátásról van itt
szó, amely az örök üdvösséget és annak elnyerését tartja szem előtt. A
saját üdvösségünket pedig nem lehet kockáztatni. Az üdvösségre törekvésünk
elébe nem szabad semmi sem tennünk. Jézus maga mondja, hogy mit használ az
embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved?
Életünk legfőbb célja az legyen, hogy eljussunk az örök életre! És ha már
bölcsességről és előrelátásról beszélünk az üdvösségünkkel kapcsolatban,
akkor azt is hozzá kell tennünk, hogy ez mindannyiunk személyes
felelőssége is. Személyes döntést kell hoznunk életünkben, hogy el
akarunk-e jutni az Atyához abba az örökké tartó országba, amelyet nekünk
készített és vele akarunk-e élni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk Jézus Krisztus! Köszönjük győzelmedet a gonosz és a megosztottság
felett. Dicsőítünk Téged áldozatodért és feltámadásodért, amely legyőzte a
halált. Segíts bennünket mindennapi küzdelmeinkben. Szentlelked adjon erőt
és bölcsességet, hogy Téged követve a gonoszt jóval, a megosztottságot
pedig megbékéléssel győzhessük le. Ámen.
Imádság az ökumenikus imahét (2012. január 15-22.) 4. napjára

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Megosztom veletek Péter frissen küldött levelét. Az általam alapított Élő
Kenyér újság használóihoz most januárban csatlakozott családjával. Az
ilyen élmények miatt érdemes a gyermekek épülésére létrehozni egy újságot.
Főként iskolás korú gyermekeknek ajánlom, de szülő segítségével
kisebbeknek is hasznos. Holnap megosztok veletek egy másik levelet is, ami
Gyimesfelsőlokról érkezett egy kislánytól. Szeretettel: István atya

Kedves István atya! Vittem misére az Élö Kenyér füzetet. Kriszti (6 éves):
minek az? Apa: mesélni belőle. K: nem kell, úgysem kell mesélni. A: nem
baj azért én elviszem a templomba mondtam még az autóban. K: (már a
templomban) na hol van az a füzet? Apa mesélj belőle! Felolvastam a mai
evangéliumot, éppen arról prédikált a pap. K: kérem a füzetet had nézzem
meg! Mutatta a kis Jézus képét Szűzanyával (na ná): Apa az mi, ez mi Mózes
prófáta Keresztelő János stb. Ott volt a kezében a füzet, nézegette
kérdezgetett, amit akart. Megj: Aztán az úrfelmutatáskor elmagyaráztam,
hogy ott van Krisztus teste és vére, K: miért van ott, mi az? Apa: mert
szeretetből vérét adta értünk, megváltott minket és nagyon szeret,
mindenkit Krisztit, DAnit, stb. anyát, apát. Ezt a maga módján megértette.
Ma eddig jutottunk nagyon boldog és hálás vagyok. Emlékszem rá, ahogyan
Édesapám ezeket minden misén elmesélte, az evangéliumról ö is mesélt, és
az átváltoztatást, és urfelmutatást el is magyarázta, Szépen lassan át fog
menni minden. Azt hiszem egy stabil biztos hit a legtöbb amit a szeretet
mellett a szülők adhatnak a gyerekeknek. A füzet már az első számnál
meghozta az eredményét. JÓ befektetésnek bizonyult. Szeretettel: Péter

Az Élő Kenyér megrendelhető Horváth István Sándor atyától a
zalalovo@gmail.com címen e-mailben a következő adatok megküldésével:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
Darabszám:
Megrendelt kiadvány: Élő Kenyér 2012.
(Előfizetési díj postaköltséggel 2012-re: 4800 Ft Csak magyarországi
postacímre.)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. január 17., kedd

[Evangelium] 2012-01-17

2012. január 17. - Kedd

Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai útközben
tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok megszólították: „Nézd,
olyat tesznek szombaton, amit nem szabad!" Jézus ezt felelte nekik:
„Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt nélkülözött
és éhezett? Abjatár főpap idejében bement az Isten házába, és megette a
megszentelt kenyereket, és adott belőle társainak is, pedig ezeket a
kenyereket csak a papoknak volt szabad megenniük." Majd ezt mondta nekik:
„A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Azért az Emberfia
ura a szombatnak is."
Mk 2,23-28

Elmélkedés:

Az evangéliumban arról olvastunk, hogy Jézus tanítványai kalászokat
szedtek, tehát olyat tettek, amit a farizeusok munkának értékeltek, ezért
szombaton nem lett volna szabad a törvény szerint. Jézus is jól ismeri a
szombat megtartására vonatkozó törvényeket, mégsem ad igazat a
farizeusoknak, hanem kijelenti, hogy az Emberfia ura a szombatnak, azaz
felette áll a törvénynek. Azt könnyen elfogadjuk, hogy Isten felette van a
törvénynek, hiszen Ő a legfőbb törvényhozó. Azt viszont már nehezebben
értjük, hogy a tanítványok, akik emberek, miért értelmezhetik másként a
törvényt. Világos számunkra, hogy nem valamiféle liberalizmusról, a
törvények önkényes felülbírálásáról van szó, hanem arról, hogy bizonyos
esetekben, ha az ésszerűség ezt diktálja, az emberi szükségletek elébe
kerülnek a törvények szószerinti megtartásának. Főként akkor igaz ez,
amikor valakinek segítenünk kell. Keresztényként például a vasárnapi
pihenőnapra hivatkozva nem tagadhatjuk meg senkitől sem a segítséget.
Kövessük mindig lelkiismeretünk szavát, az Isten által szívükbe írt
törvényt!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Vigasztalás Istene! Te a kereszt szégyenét a győzelem jelévé változtattad.
Add, hogy Fiad keresztje körül egyesülve imádjuk őt a kegyelemért, amelyet
szenvedése által kínál nekünk. Szentlelked nyissa fel szemünket és nyissa
meg szívünket, hogy segíthessünk azokon, akik attól szenvednek, hogy még
nem tapasztalták meg közelségedet. Áldj meg minket Te, aki élsz és
uralkodsz mindörökkön örökké. Ámen
Imádság az ökumenikus imahét (2012. január 15-22.) 3. napjára
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. január 16., hétfő

[Evangelium] 2012-01-16

2012. január 16. - Hétfő

Abban az időben Keresztelő János tanítványai és a farizeusok böjtöltek.
Ezért néhányan odamentek Jézushoz és megkérdezték tőle: „Miért van az,
hogy Keresztelő Jánosnak és a farizeusoknak a tanítványai böjtölnek, a
tieid meg nem böjtölnek?" Jézus így válaszolt: „Vajon böjtölhet-e a
násznép, míg velük van a vőlegény? Amíg a vőlegény velük van, nem
böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt. És
akkor, azon a napon majd böjtölnek. Senki sem varr régi ruhára új
szövetből foltot. Vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítja a régit, és
a szakadás még nagyobb lesz. És új bort sem tölt senki régi tömlőbe; vagy
ha mégis, a bor szétveti a tömlőt, és a bor is, meg a tömlő is tönkremegy.
Az új bor új tömlőbe való."
Mk 2,18-22

Elmélkedés:

A mai evangéliumban egyesek a régi törvények megtartásáról kérdezik
Jézust. Ide tartozik a böjtölés, amelyet mind Keresztelő János, mind a
farizeusok tanítványai megtartanak, de nem tartják meg a Jézushoz
tartozók. Válaszában Jézus egyértelművé teszi, hogy személyével az
üdvösségtörténetnek egy új időszaka kezdődött el. A régi törvényt
tökéletesítve már új törvények vonatkoznak erre az időre. A régi
vallásosság helyébe egy új lelkület lép. De ez nem jelenti azt, hogy Jézus
megszünteti a régi törvényt. Erre utal, hogy a foltról és a borról szóló
hasonlatokban a régi szövetet, illetve a régi bort is kár volna
tönkretenni, azokat is meg kell menteni. Jézus új törvénye már nem az
emberi előírásokon alapszik, hanem a szereteten, amelyet közvetlenül tőle
tanulhatunk meg. Nem csupán tanítja nekünk a szeretet új törvényét, hanem
önmagát állítja annak példájaként és mértékeként. Szeressünk úgy, ahogyan
Krisztus szeret bennünket!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hűséges Istenünk! Te mindig hű maradsz szavaidhoz minden időben. Hadd
legyen bennünk is, ahogy Jézusban is megvolt, az állhatatos szereteted
iránti türelem és bizalom. Világosíts meg bennünket Szentlelkeddel, hogy
igazságod teljességét ne romboljuk le hirtelen hozott ítéleteinkkel, hanem
inkább fedezzük fel mindenben bölcsességedet és szeretetedet. Légy velünk,
aki élsz és uralkodsz most és mindörökkön örökké, Ámen.
Imádság az ökumenikus imahét (2012. január 15-22.) 2. napjára
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. január 15., vasárnap

[Evangelium] 2012-01-15

2012. január 15. – Évközi 2. vasárnap

Abban az időben (Keresztelő) János ott állt két tanítványával, és mihelyt
meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten
Báránya!" Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta, és követni
kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik,
megkérdezte: „Mit kívántok?" Azok ezt felelték: „Rabbi – ami annyit
jelent, hogy Mester – hol laksz?" „Jöjjetek, nézzétek meg!" – mondta
nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála
maradtak. Ez a tizedik óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt
Jánostól és követték (Jézust), az egyik András volt, Simon Péter testvére.
Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: „Megtaláltuk a
Messiást, vagy más szóval a Fölkentet", és elvitte Jézushoz. Jézus
rátekintett, és így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak,
azaz Péternek fognak hívni."
Jn 1,35-42

Elmélkedés:

Észrevette őket
Évekkel ezelőtt, talán még első lelkipásztori állomáshelyemen történt,
hogy egy alkalommal a hittanórák után az iskolából hazafelé indultam a
plébániára. Az épület mellett elhaladva úgy hallottam, mintha valaki jönne
mögöttem. Megálltam, hátrafordultam, de csak a sarkon visszahúzódó két
iskolatáskát láttam már. Továbbhaladva hamarosan ismét úgy éreztem, hogy
valaki jön utánam. Váratlanul megfordultam és láttam, hogy két kis
tanítványom, két minisztráns fiú, akik közül egyiket sem hívták Eszternek,
gyorsan elbújnak egy fa mögé. Mosolyogva hívtam őket, s a bátorítás
hatására gyorsan odaszaladtak hozzám. Mit szeretnétek? – kérdeztem tőlük,
s egyikük bátran ezt felelte: „Szeretnénk megnézni, hogy hol lakik az
atya." Gyertek nyugodtan – mondtam nekik, s a hátralévő utat együtt tettük
meg. A plébánián játszottunk egy bibliai társasjátékkal, közben
beszélgettünk, s csak estefelé indultak haza. Később aztán többször is
utánam szaladtak az iskolából, de már nem voltak olyan bátortalanok, mint
első alkalommal.

Ezt a kis élményemet, amely nagyon hasonlít az evangéliumban hallott
történethez, nem azzal a szándékkal mondtam el, hogy magamat Jézushoz
hasonlítsam, mert erre méltatlan vagyok, hanem azért, hogy a két gyermek
viselkedését hasonlítsuk a két tanítvány viselkedéséhez, s így könnyebben
magunk elé tudjuk képzelni ezt a két tanítványt, akik nagyon határozottan
indulnak el Keresztelő János tanúságtételének hatására Jézus nyomában.
Követik őt, de kis idő után mintha elbizonytalanodnának és tétováznának
kissé, s nem merik megszólítani Jézust. Sok kérdés foroghat a fejükben,
amit szeretnének feltenni annak, akit a Keresztelő „Isten Bárányának"
nevezett. Elszántak és biztosak a dolgokban, megteszik az első lépéseket,
közelednek Jézushoz. És mennyire csodálatos dolog történik ekkor! Jézus
észreveszi és megszólítja őket. Észreveszi közeledésüket és az esetleges
bátortalanságukat is. Meglátja jó szándékukat és rögtön észreveszi, hogy
ezek az emberek készek mindenben követni őt. Jézus megsejti, hogy azt
szeretnék, hogy ő legyen a mesterük. Mennyire figyelmes Jézus! Nem csupán
azt veszi észre, hogy közelednek hozzá, hanem észreveszi a szívük
közeledési szándékát is! És mennyire érdekes az is, hogy a két ember
mindjárt ezen első alkalommal Mesternek szólítja Jézust. Ennél
egyértelműbben nem is tudnák kifejezni azon szándékukat, hogy Jézus
tanítványai akarnak lenni. Jézus pedig elvezeti őket a házhoz, ahol lakik
és aznap ott is maradnak. Vegyük észre, hogy itt nem arról van szó, hogy
Jézus körbevezeti őket a házban, ahol lakik, megmutatja a szobát, a
konyhát, meg az udvart, hanem az evangélium egyszerű kifejezései mögött az
áll, hogy Jézus megosztja életét ezekkel az emberekkel, s ezzel mintegy
tanítványaivá fogadja őket. És itt érkezünk el a történet
mondanivalójához: ha Jézus nyomába indulunk és kifejezzük szándékunkat,
hogy tanítványai akarunk lenni, akkor ő szívesen fogadja közeledésünket,
elfogad minket és megosztja velünk életét.

Az évközi idő kezdetén nem véletlenül olvassuk éppen ezt az evangéliumi
részt. Jézus nyilvános működése, fellépése a nép körében azzal kezdődik,
hogy tanítványok gyűlnek köré, akik őt választják mesterüknek. Ezek a
tanítványok elsősorban nem elméleti tanítást szeretnének tőle hallani,
hanem életmódját akarják elsajátítani. Ezt jelenti ugyanis a mester és a
tanítványok kapcsolata. Mindig elcsodálkozom, amikor olyan szülőkkel
találkozom, akik úgy gondolják, hogy gyermekük tanuljon valamit Jézusról a
hittanórán, aztán legyen elsőáldozó és bérmálkozó, mert ettől már vallásos
ember. Milyen messze áll ez a kereszténységtől! Az ilyen szülők
valószínűleg semmit sem értettek meg abból, hogy keresztény hitünk nem
elméleti tudást vagy Istenről szóló ismereteket jelent, hanem Krisztus
követését! Meg kell ismerkednünk Jézussal, hogy megszeressük őt, és úgy
akarjunk élni, ahogyan ő élt. Mindez nagy változást jelent az életünkben,
de érdemes elindulni ezen az úton. Érdemes elindulnunk Jézus nyomában!
Érdemes Jézus tanítványának lenni!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, kereső emberként fordulunk hozzád. Keressük életünk
alapjait, az életünk boldogságát megadó értékeket. Keressük az igazság
tanítását. Keressük az örök élet felé vezető utat. Keressük a hiteles
tanúságtételt. Keressük szívünk békéjét. Keressük az irgalmasságot.
Keressük hivatásunkat és életcélunkat. Urunk, mindent benned találunk meg,
mert te vagy az embert kereső és az embert szerető Isten!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum