2011. október 1., szombat

[Evangelium] 2011-10-01

2011. október 1. - Szombat

A hetvenkét tanítvány, akiket Jézus az evangélium hirdetésére küldött,
nagy örömmel tért vissza. „Uram – mondták Jézusnak –, a te nevedre még a
gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk." Ő így válaszolt: „Láttam a
sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy
kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá
legyetek: Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek,
hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy
nevetek föl van írva a mennyben."
Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott:
„Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mivel elrejtetted ezeket a
bölcsek és az okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek, így van ez,
Atyám, mert így tetszett neked. Az Atya mindent átadott nekem. Senki más
nem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú,
és az, akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni." Jézus azután tanítványaihoz
fordult, és így szólt: „Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok.
Mondom nektek: Sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok,
de nem látta; szerette volna hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta."
Lk 10,17-24

Elmélkedés:

Az evangélium szerint a tanítványok Jézus nevére számtalan csodát tudtak
tenni tanító útjuk során. Ők is elismerik, hogy nem saját erejüknek vagy
különleges képességüknek köszönhető mindez, hanem annak, hogy Jézus
nevében cselekedtek. Megértették, hogy amikor Jézus elküldte őket, akkor
nem azt kérte tőlük, hogy önmagukról beszéljenek, hanem, hogy mindarról,
amit Jézustól tanultak.
Keresztényként, és Krisztus tanítványaiként nekünk is így kell élnünk.
Hiszen nem a mi személyünk fontos, hanem Jézusé. Neki kell állandóan
növekedni bennünk, hogy az Ő nevében hirdessük a szeretet lehetőségét és
felemelő erejét a reményvesztett embereknek. Új életmódot tanulunk, Jézus
életmódját. Új nevet kapunk, Krisztusét, ahogyan Kis Szent Teréz is nevét
viselte. Szent Teréz példáját is követve, ne csupán a nevünk legyen
krisztusi, hanem egész életünk és minden cselekedetünk!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus, add, hogy úgy szóljak mindig, mintha ez lenne az utolsó szavam,
amelyet kimondok! Add, hogy mindig úgy cselekedjem, mintha ez lenne az
utolsó tettem, amelyet végbeviszek! Add, hogy úgy tudjak szenvedni mindig,
mintha ez lenne az utolsó gyötrelmem, amelyet felajánlhatok Neked! Add,
hogy mindig úgy imádkozzam, mintha ez lenne az utolsó lehetőségem itt a
földön, hogy beszélgessek Veled!
Chiara Lubich
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. szeptember 30., péntek

[Evangelium] 2011-09-30

2011. szeptember 30. - Péntek

Jézus egy alkalommal így szólt tanítványai előtt: „Jaj, neked, Korozain!
Jaj, neked, Betszaida! Ha a pogány Tiruszban és Szidonban történtek volna
azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már rég szőrzsákban és hamuban
tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tirusznak és Szidonnak tűrhetőbb sorsa
lesz az ítéleten, mint nektek. És te Kafarnaum? Vajon az égig emelkedel?
Egészen az alvilágig fogsz süllyedni." Majd így folytatta: „Aki titeket
hallgat, engem hallgat; és aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig
engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem."
Lk 10,13-16

Elmélkedés:

Az evangéliumok hitelesen mutatják be Jézus tanító útjának sikereit és
eredményeit, de nem hallgatnak arról sem, hogy egyes helyeken
visszautasítással találkozik. Ilyen lehetett Korozain, Betszaida vagy
Kafarnaum városa, amelyeknek a lakosai hiába látták a csodákat, mégsem
hittek. A hitetlenségnek és az elutasításnak pedig következménye lesz, az
tudniillik, hogy az utolsó ítéletkor örökre elpusztulnak a városok lakói.
Lehetőségük volt nekik is arra, hogy felismerjék Jézusban az Üdvözítőt és
megtérjenek, de ők nem ezt választották, ezért még azok a pogányok is
hamarabb juthatnak el az üdvösségre, akiknek sokkal kevesebb lehetőségük
volt. Felismerem-e Jézusban üdvösségem szerzőjét?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk: Te vagy az időknek Ura. Te vagy az Úr az egész teremtett világ
felett. Életünk napjainak számát Te méred ki. Te adsz nekünk lehetőséget,
hogy amíg ebben a világban élünk, azokat a kincseket keressük, amelyek
soha el nem múlnak. Tégy minket készségessé, hogy tekintetünket mindig az
égre emeljük. Mulandó ez a föld, ez a világ: add, hogy megértsük Igéd
igazságát.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. szeptember 29., csütörtök

[Evangelium] 2011-09-29

2011. szeptember 29. – Csütörtök, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent
Rafael főangyalok

Egy alkalommal: Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így
szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség."
Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?" Jézus így felelt: „Még
mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt." Nátánáel erre
elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya." Jézus
így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt.
Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél." Majd így folytatta: „Bizony,
bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten
angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett."
Jn 1,47-51

Elmélkedés:

Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok napján az evangélium alapján ne a
Jézus által igaz izraelitának nevezett Nátánáel személyére irányuljon
elsősorban figyelmünk, hanem arra a mondásra, hogy „látni fogjátok, hogy
megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett".
Az ünnep és annak evangéliuma jó alkalmat ad nekünk arra, hogy az
angyalokról alkotott jámbor kép mellett tisztázzuk, hogy hitünk mit tanít
e szellemi lényekről. Hitünk szerint az angyalok Isten láthatatlan és
halhatatlan teremtményei, akiknek nincsen testük, de van értelmük és
akaratuk. Állandóan Istent dicsőítik és neki szolgálnak. Időnként
különleges küldetéseket teljesítenek Isten üdvözítő tervében, azaz
közvetítő szerepet játszanak Isten és az emberek között. Az Egyház
csatlakozik az angyalokhoz Isten imádásában és segítségül hívja őket. Az
Isten által jónak teremtett angyalok közül egyesek gonosszá váltak, mert
szabad és visszavonhatatlan döntéssel elutasították Istent, és azóta
próbálják az embereket is fellázítani Isten ellen. A Gonosz felett azonban
Krisztus győzedelmeskedik. Ne engedjünk soha a gonosz kísértéseknek, hanem
döntsünk mindig Isten mellett!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely telve
van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget, köszönöm a
munkakedvet és hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más emberekkel.
Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és az alkonyt, a
nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak ajándékaiddal, segíts
nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A Szentírás vasárnapján indult az evangelium365 mobil alkalmazás.
Mostantól a napi evangélium már nem csak e-mailben, hanem mobiltelefon
készüléken is elérhető.
Android rendszerű telefonok tulajdonosai az Android Market-ben, iPhone
készülékkel rendelkezők pedig az App Store-ban találják meg az
evangélium365 alkalmazást.
Nagy öröm számomra és szimbolikus jelentősége is van, hogy az első magyar,
katolikus mobil alkalmazás az Evangéliumot nyújtja az embereknek és az Új
evangelizációhoz kapcsolódik.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. szeptember 28., szerda

[Evangelium] 2011-09-28

2011. szeptember 28. - Szerda

Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai,
elhatározta, hogy tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy
útközben valaki így szólt hozzá: „Követlek, bárhová mégy." Jézus így
válaszolt: „A rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az
Emberfiának nincs hová fejét lehajtania."
Egy másikat Jézus szólított fel: „Kövess engem!" Az így válaszolt: „Uram,
engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat." „Hagyd a holtakra,
hadd temessék el halottaikat – mondta neki –, te pedig menj, és hirdesd az
Isten országát."
Egy harmadik ezt mondta neki: „Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy
előbb elbúcsúzzam a családomtól." Jézus így válaszolt: „Aki kezét az eke
szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára."
Lk 9,57-62

Elmélkedés:

Jézus mai példázatai kizökkentik a hallgatóságot és minket is abból, hogy
a megszokott szemszögből nézzük a világot és benne saját életünket, és egy
új távlatból, a tanítványság látószögéből világítanak rá az ember
hivatására. A tanítvány ugyanis, aki életét egészen Krisztus követésére
szenteli, nem azzal törődik, hogy éppen hol fog aludni, de nem is azzal,
hogy eltemesse a halottakat vagy múltat, s nem a szeretteitől való
elbúcsúzás a gondja. A tanítvány egyedül mesterére figyel, aki mellett
elkötelezte magát. Úgy tűnik, hogy az talál ki magának mindenféle hirtelen
intéznivalót, akiben nem elég komoly az elhatározás Jézus követésére. Kész
vagyok-e azonnal indulni, ha engem hív Jézus?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus! Adj nekem kedvet és lehetőséget, hogy
téged mindinkább megismerhesselek, mindjobban megszeresselek, és egyre
hívebben kövesselek. Buzdító kegyelmed hívása nálam ne süket fülekre
találjon, hanem legyek mindenkor kész, hogy akaratodat odaadással
teljesítsem! Szembefordulok önszeretetemmel és önzésemmel, s követlek a
gyalázatban, szegénységben és üldöztetésben. Teljesen újjá akarok
születni, a régi magamat levetkőzni, hogy már ne én éljek, hanem te
énbennem.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. szeptember 27., kedd

[Evangelium] 2011-09-27

2011. szeptember 27. – Kedd

Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai,
elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek
elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást
készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe
tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: „Uram,
akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?" De ő
hozzájuk fordult és megfeddte őket: „Nem tudjátok, hogy milyen lelkület
van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa,
hanem hogy megmentse." Ezután másik faluba mentek.
Lk 9,51-56

Elmélkedés:

Ma ismét a tanítványok rosszindulatáról olvasunk. Az előző részben a Jézus
nevében való cselekvést tiltották meg, ma pedig Isten bosszúját akarják
lehívni azokra, akik nem fogadják be Jézust. Sem a jó szándékú embernél,
sem az ellenségesen viselkedőkkel szemben nem jogos a viselkedésük, s
Jézus is egyértelműen elítéli helytelen gondolkodásukat.
A tanítványok is csak lassan értették meg a nyitottságot és a türelmet,
amit nekünk is el kell sajátítanunk. Türelmetlenséggel, bosszúállással és
veszekedéssel nem lehet Isten országát építeni. Nem szabad senkit sem
kiközösítenünk vagy elutasítanunk, hanem próbáljunk meg segíteni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Úr Jézus, köszönjük, hogy közöttünk való jelenléteddel ajándékozol meg.
Utunkon erősítesz és bátorítasz. Add, hogy mélyen tudatában legyünk
jelenlétednek. Küldő szavadra örömmel válaszoljunk minden
cselekedetünkkel. Adj nekünk bölcsességet és alázatot, hogy felismerjük
jelenlétedet más testvéreink között is. Tégy eggyé bennünket!

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
2011. október 2-án lesz a Budapest Sportarénában az Ez az a nap!
rendezvény.
Részletek: http://www.ezazanap.hu
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. szeptember 26., hétfő

[Evangelium] 2011-09-26

2011. szeptember 26. – Hétfő

Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb
közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket,
maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz: „Aki befogadja ezt a
gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt
fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a
legnagyobb." Ekkor János vette át a szót: „Mester, láttunk valakit, aki
ördögöt űzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged
velünk együtt." Jézus így válaszolt: „Ne tiltsátok meg, mert aki nincs
ellenetek, az veletek van."
Lk 9,46-50

Elmélkedés:

A mai evangéliumból kiderül, hogy a tanítványok teljesen félreértik Jézus
követésének értelmét, s rangsort akarnak maguk között felállítani. Mindez
ugyanis azok után történik, hogy Jézus megjövendöli szenvedését és
felszólítja őket a kereszthordozásra. Jézus egy gyermeket állít példaképül
eléjük. A gyermeknek nincs hatalma, védtelen, s mások gondoskodó
szeretetére szorul.
De abban a tekintetben is félreértik Jézust a tanítványok, hogy egyeseket
ki akarnak zárni a közösségből, s megtiltják, hogy Jézus nevében jót
tegyen, azt gondolva, hogy kizárólag ők követhetik Jézust.
A Krisztus követés mindenki számára nyitott, aki gyermeki szívvel fogadja
Jézus tanítását s ragaszkodik hozzá.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, Uram Jézus, Te azt parancsoltad nekem, hogy szüntelenül imádkozzam, add
nekem kegyelmedet, hogy meg tudjam tenni, s add meg ezt azoknak a
lelkeknek is, akiket rám bíztál. Isteni Ige, Te magad vagy bennünk az
örökké tartó és szüntelen imádság. Isten Báránya, Te vagy a világosság,
amely megvilágítja lelkünk egész égboltját. Bár soha ne akarnánk más
imádságot, csak a te imádat, más fényességet, csak a te fényességedet, más
szeretetet, csak a te szeretetedet! A hozzád intézett imádságban, Istenem,
egy a szemlélés és a szeretet. Engedd, hogy olyan tökéletesen és olyan
bensőségesen tudjak hozzád imádkozni, hogy elfeledkezzem önmagamról, és ne
tudjam, hogy imádkozom, mert csupán Te vagy bennem!

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A Szentírás vasárnapján indult az evangelium365 mobil alkalmazás.
Mostantól a napi evangélium már nem csak e-mailben, hanem mobiltelefon
készüléken is elérhető.
Android rendszerű telefonok tulajdonosai az Android Market-ben, iPhone
készülékkel rendelkezők pedig az App Store-ban találják meg az
evangélium365 alkalmazást.
Nagy öröm számomra és szimbolikus jelentősége is van, hogy az első magyar,
katolikus mobil alkalmazás az Evangéliumot nyújtja az embereknek és az Új
evangelizációhoz kapcsolódik.
István atya (Horváth István Sándor)

Evangelizációs munkánkat a következő módokon támogathatja adományával.
1. On-line plébániák honlapján: http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Kérem, válassza az adomány lehetőséget, majd az adomány céljánál jelölje
meg: e-vangélium
2. Átutalással a Zalalövői Plébánia számlájára. Kérem, a közlemény
rovatban feltüntetni: e-vangélium
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Utalás külföldről
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Postai utalvánnyal: Cím: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság
tér 6. Kérem, a közlemény rovatban feltüntetni: e-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. szeptember 25., vasárnap

evangelium365 mobil alkalmazás

Kedves Zoltán!

Elsőként a Napi evangéliumot olvasókkal szeretném megosztani a hírt, hogy 2011. szeptember 25-én, a Szentírás vasárnapján indul az új evangelizációs lehetőség.

Mostantól a napi evangélium már nem csak e-mailben, hanem mobiltelefon készüléken is elérhető. Az e-mailes természetesen továbbra is megmarad!

Android rendszerű telefonok tulajdonosai az Android Market-ben kereshetik az evangelium365 alkalmazást.

Az iPhone készülékkel rendelkezők pedig az App Store-ban találják meg az evangélium365 alkalmazást.

 

A mindennapi evangélium olvasásán kívül az alkalmazások lehetővé teszik a naptár szerinti keresést, amióta létezik (2004. július 9.) az e-vangélium. A kedvenc részeket el lehet menteni és egy Facebook megosztási lehetőséget is beépítettünk.

 

Nagy öröm számomra és szimbolikus jelentősége is van, hogy az első magyar, katolikus mobil alkalmazás az Evangéliumot nyújtja az embereknek és az Új evangelizációhoz kapcsolódik. De ezzel még nem állok meg.

Szeptember utolsó hetében Magyarország 1400 plébániájára 4500 plakátot küldünk az új lehetőségről.

A mostani alkalmazást és az e-mailes lehetőséget is bővíteni szeretnénk, hogy hallgatható legyen (audio fájl letöltési lehetőség).

 

Már elkezdtük az újabb alkalmazások fejlesztését, amelyek különböző célcsoportok: a kereszténységgel ismerkedők, a fiatalok és a gyerekek számára készülnek. S ha valakinek kétségei volnának, hogy e területen érdemes-e hirdetni az evangéliumot, számolja meg, hogy családjában hányan használnak mobilt.

 

Jól tudjátok, hogy az eddigi evangelizációs munkát magánszemélyek támogatásával sikerült végezni. Pályázati vagy egyházi támogatás ilyenre nincs, ezért számítok segítségetekre a jövőben is.

Előre is köszönöm mindenki imáját és támogatását, amivel segíti az Új evangelizáció ügyét!

 

Életére Isten áldását kérve, szeretettel: István atya


Evangelizációs munkánkat a következő módokon támogathatja adományával.
1. On-line plébániák honlapján: http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Kérem, válassza az adomány lehetőséget, majd az adomány céljánál jelölje meg: e-vangélium

2. Átutalással a Zalalövői Plébánia számlájára:
Kérem, a közlemény rovatban feltüntetni: e-vangélium
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003

Utalás külföldről
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

 

3. Postai utalvánnyal:
Cím: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Kérem, a közlemény rovatban feltüntetni: e-vangélium

--
Üdvösséget!
Horváth István Sándor

Zalalövői Plébánia
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Tel.: (+36)92-371-049

[Evangelium] 2011-09-25

2011. szeptember 25. – Évközi 26. vasárnap, a Szentírás vasárnapja

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi
a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így
szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! – A fiú azt
válaszolta: Nincs kedvem!, de később megbánta, és mégis kiment. Odament a
másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: Szívesen, uram!, menni
azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?"
Azt felelték: „Az első."
Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők
megelőznek bennetek Isten országában. Mert eljött hozzátok János az
igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők
viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek
jobb belátásra, hogy higgyetek neki!"
Mt 21,28-32

Elmélkedés:

Éljetek méltón az evangéliumhoz!
A mai ünnephez, a Szentírás vasárnapjához kapcsolódóan azt a feladatot
kapták a hittanórán a nagyobb gyerekek, hogy keressenek érdekes híreket a
bibliával kapcsolatban. Találtak például olyat, hogy a tudósok különleges
számítástechnikai eszközökkel tanulmányozzák a legrégebbi bibliákat. Olyan
cikkre is akadtak, hogy bár a biblia az a könyv, amelyet a legtöbb nyelvre
lefordítottak a világon, mégis még kb. 2200 nyelvre nincs lefordítva.
Mindenki elcsodálkozott azon, amikor az egyik gyerek egy olyan hírt
ismertetett, amely szerint egy ázsiai, nem keresztény országban a polgári
hatóságok komoly büntetést szabnak ki azokra a keresztény emberekre,
akiknek biblia van a tulajdonában. Több érdekességet is felsoroltak még a
diákok, de most csak egyet szeretnék még utolsóként megemlíteni. Egészen
friss hír, hogy magyar nyelven jelenik meg a Bécsi Arany Biblia. A
gyönyörű képekkel díszített, bőrkötésű, aranyozott csatokkal megerősített
és csak néhány száz példányban megjelenő biblia igazi könyvművészeti
ritkaság. Az ilyen remekműnek persze magas ára van, félmillió forintba
kerül egyetlen könyv. A hírrel kapcsolatban megütötte a fülemet a
kijelentés: „e könyvritkaság páratlan élményt nyújt olvasójának". Mindjárt
mondtam is a gyerekeknek, hogy aki ilyen drága bibliát vesz, az nem fog
abból naponta olvasni, hanem páncélszekrényben tartja, jól elzárja, nehogy
ellopják tőle. Ha valaki olvasni szeretné minden nap a szentírást, ahhoz
elég egy ezer forintos egyszerű biblia is.

Emlékszem rá, hogy sok évvel ezelőtt egy idős nénihez hívtak gyóntatni,
aki már alig látott. A gyónás után óvatos mozdulatokkal megkereste az ágya
melletti kis szekrényen a bibliáját, amelyen meglátszott a rendszeres
használat. A néni a kezembe adta a bibliát és azt mondta, hogy számára ez
a legértékesebb könyv, mert az unokája minden nap ebből felolvas neki egy
részt, amióta alig lát a szemével. Utólag csak megerősíteni tudom
állítását. Még a félmilliós bibliánál is értékesebb bármelyik szentírás,
amelyet minden nap olvasnak.

Miért szükséges, hogy naponta olvassuk a szentírást? Szent Pál apostol a
filippiekhez írt levelében fogalmazza meg a következő buzdítást: „Éljetek
méltón Krisztus evangéliumához!" (Fil 1,27). Keresztény életünknek,
krisztusi életünknek, az evangélium szerinti életünknek az alapja csak az
lehet, hogy naponta olvassuk a bibliát, olvassuk az evangéliumot. E nélkül
valójában elképzelhetetlen a keresztény élet. Mennyire csodálatos
megtapasztalni, hogy miközben azzal a szándékkal olvassuk a szentírást,
hogy Istenre figyeljünk és őt hallgassuk, felfedezhetjük, hogy Isten is
meghallgat bennünket és éppen a szentírás üzenete által válaszol
kérdéseinkre.

Annak érdekében, hogy a hívek meghallják a szentírás által megszólaló
Istent, bátorítok mindenkit, hogy minden vegye kézbe és olvassa az
evangéliumot! Senki ne elégedjen meg azzal, hogy a vasárnapi szentmise
keretében hall néhány részletet, hanem olvassa odahaza minden nap
lehetőleg a liturgia rendjének megfelelő evangéliumi szakaszt. A
családokat külön is bíztatom arra, hogy hetente legalább egy alkalommal,
de ha időbeosztásuk és lehetőségük megengedi, akkor naponta közösen
olvassanak a szentírásból. Isten üzenete, Krisztus evangéliuma legyen a
család lelkiségének alapja! A házastársak számára a családi élet
nehézségei során támogatást jelent Isten üzenete. A házastársak mindig
tartsák szem előtt, hogy az ő felelősségteljes feladatuk, hogy
gyermekeiket megismertessék Isten szavával, s ezáltal a szentírást olvasó
szülők Isten üzenetének hirdetőivé válnak. Minden édesanyának legyen
példaképe Szűz Mária, aki engedelmes lélekkel hallgatta fiát, Jézust!
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Nap mint nap szomjazok igazságodra, készséges
szívvel hallgatlak téged, aki utat mutatsz számomra. Tanulékony lélekkel
figyelek rád és kifejezem készségemet, hogy tanításod szerint akarok élni.
Alakítsd át életemet a te éltető és üdvösségre vezető igazságoddal!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum