2013. július 13., szombat

[Evangelium] 2013-07-13

2013. július 13. – Szombat

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: Nem különb a tanítvány
mesterénél, sem a szolga uránál. Elégedjék meg a tanítvány azzal, ha olyan
lesz, mint mestere, és a szolga, ha olyan lesz, mint ura! Ha a családatyát
Belzebubnak csúfolják, mennyivel inkább háza népét? Ne féljetek az
emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely
ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el
világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön! És ne
féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni.
Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is a pokolba
taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre
egy se közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat
számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha
valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki
a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is
megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.
Mt 10,24-33

Elmélkedés:

Az előző részek folytatásaként Jézus újabb tanácsokkal látja el missziós
útra induló apostolait. Legelőször is azt köti lelkükre, hogy maradjanak
mindig tanítványok, és ne akarjanak nagyobbak lenni nála! Ezt mondja: „Nem
különb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál" (Mt 10,24).
Felszólítja őket, hogy ne dicsőségre vágyakozzanak és ne az emberek
tetszését keressék, hanem ragaszkodjanak Mesterükhöz, aki megbízta őket,
és minden cselekedetükkel Isten dicsőségét szolgálják! Ezt követően
bátorságra bíztatja őket, hogy ne féljenek hirdetni a rájuk bízott
tanítást, és ne féljenek azoktól, akik emiatt támadják őket! Útjukon,
munkájuk során a Szentlélek kíséri őket, életük Isten kezében van. S végül
a tanúságtétel fontosságáról és annak következményéről beszél. Jézus
elutasítása a mennyország elvesztését vonja maga után. De aki kitart az Úr
mellett, számíthat az üdvösségre. Az Atya örök országába való bejutásnak
az a feltétele, hogy a tanítvány hűséges maradjon Mesteréhez, Jézushoz. Ez
vonatkozott egykor az apostolokra és ez érvényes ránk is.
Mi a küldetés lényege? Mit kellett megérteniük az egykori küldötteknek és
mit kell megértenünk nekünk? A küldöttnek Jézushoz kell hasonlóvá válnia.
Az ő sorsa vár rá, az ő tanítását hirdeti, az ő nevében cselekszik.
Mindenkor bízhat az isteni erőben, amely eredményessé teszi a szolgálatot
és az Isteni Gondviselésben, amely bátorságot ad az üldözések és
nehézségek idején.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra
mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon
kövessenek Téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák az
evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a Te igéd
igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet találnak.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130713.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. július 12., péntek

[Evangelium] 2013-07-12

2013. július 12. – Péntek

Abban az időben Jézus így tanította apostolait: Íme, úgy küldelek titeket,
mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és
egyszerűek, mint a galambok! Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert
bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók
és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a
pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon,
hogyan és mit beszéljetek! Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy
mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól
belőletek. Halálra adja majd testvér a testvérét, és apa a fiát. A
gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek
mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig állhatatos marad, az
üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a
másikba! Bizony, mondom nektek: Nem járjátok végig Izrael városait, amíg
el nem jön az Emberfia.
Mt 10,16-23

Elmélkedés:

A mai evangéliumi részben missziós útra induló apostolait tanítja Jézus.
Azért küldi őket, hogy örömhíréről tanúskodjanak a világban. A gyakorlati
felkészítést követően lelki tanácsokat ad nekik, amikor az okosságról, az
egyszerűségről, az óvatosságról, a Lélekre hagyatkozásról, a bántalmak és
üldözések türelmes elviseléséről beszél. Mindezek elengedhetetlenek ahhoz,
hogy a küldőhöz és a küldetéshez hűségesek maradjanak.
Jézus nem hallgat a rájuk váró nehézségekről, hanem nyíltan beszél arról,
hogy mi mindennel kell majd szembenézniük. Az evangéliumot sokan örömmel
fogadják, mások viszont elutasítják. Miként a Mester szava is megosztást
keltett, ugyanúgy küldötteinek szava is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
a békességre való törekvés jegyében hallgatni kellene az evangélium
igazságáról. Az apostolok nem lesznek egyedül küldetésük teljesítésében,
hanem a Szentlélek fogja hitelesíteni igehirdetésüket és ő erősíti meg
őket a tanúságtételben. A küldötteknek azt is világosan kell látniuk, hogy
a támadások és az üldözések nem az ő személyüknek szól, hanem azért éri
őket bántalmazás, mert Jézus küldöttei.
E szavak nem csupán apostolainak és tanítványainak szólnak, hanem
mindazoknak, akik a későbbi korokban elindulnak, hogy hirdessék az
evangéliumot. Éppen ezek a jézusi mondatok adtak bátorítást az évszázadok
során azoknak a missziósoknak, akik hazájukat elhagyva más földrészekre
indultak, hogy terjesszék a keresztény tanítást. És éppen ezek a mondatok
erősítették azokat a világi hívőket is, akik sajátos életkörülményeik
között vállalták és vállalják Jézus tanácsainak megélését. Jézus szava
engem is elindít az evangéliumról szóló tanúságtétel útján!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngeség,
világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkózva élnek.
Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem
megszüntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni tudjunk. Add, hogy ne
öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig Őrá, aki botránykő azoknak, akik
nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak a számára az élet teljessége.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130712.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. július 11., csütörtök

[Evangelium] 2013-07-11

2013. július 11. – Csütörtök, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Egy alkalommal: Péter megkérdezte: „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és
követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?" Jézus így válaszolt: „Bizony,
mondom nektek: ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az
Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét trónon,
hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz, aki elhagyja
értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy
földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet."
Mt 19,27-29

Elmélkedés:

Péter apostol a tanítványok jutalma felől érdeklődve fordul Jézushoz, a
Mesterhez: „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a
jutalmunk?" (Mt 19,27). Emberi kérdés. Az emberi vágyat kifejező ez a
kérdés. Evilági jutalomra váró kérdés.
Legyek őszinte magamhoz! Bennem is felmerült már ez a kérdés. Hisz annyi
lemondással jár a Krisztus-követés! Annyi kereszthordozást jelent! Annyi
próbatételt! Miért csinálom mindezt? Miért vállalom újra és újra? Mi ad
erőt, hogy kitartsak Krisztus mellett? Mit kapok Istentől
életáldozatomért?
A kérdés evilági, de a válasz nem. Miként a jutalom sem elsősorban ehhez a
világhoz kötődik. A jutalom maga Isten és az ő szeretete. Minden hiányt és
űrt bennünk önmagával tölt be Isten, aki a legnagyobb kincsünk, s aki
„minden kincset megér." Isten önmagát adja nekünk már ebben a világban is,
és a vele való örök együttlét lesz a mennyországban a jutalom. A
jutalomban már itt részesülünk, s ez teljesedik be az örök életben. Isten
nagylelkűsége az örök életet ajánlja fel nekem és mindenkinek. Van-e ennél
nagyobb jutalom? Van-e ennél nagyobb, amit kaphatok? Kinek elég a
százannyi, ha annál többet is kaphat? Az örök élet, az üdvösség az, amiért
mindenről érdemes lemondani. Ezt teszik a ma ünnepelt Szent Benedek
követői, a bencések és minden szerzetes. Nem földi, hanem égi jutalomért.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, add, hogy a Te akaratodat mindig készségesen teljesítsük, hogy
Jézus bennünket is testvéreinek tekinthessen. E világ gondolatai nem a Te
gondolataid, e világ útjai nem a Te útjaid. Add, hogy ebben a világban
élve bátran vállalhassuk, hogy sokan ostobának tartanak minket, mert
szeretnénk a Te útjaidon járni. Vezess bennünket a Te parancsaidnak útján,
a hit útján végső célunk, a teljesség felé!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130711.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. július 10., szerda

[Evangelium] 2013-07-10

2013. július 10. – Szerda

Jézus odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat,
hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és
minden betegséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más
néven Péter, azután a testvére, András; Zebedeus fiai: Jakab és testvére,
János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia
Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később, elárulta
őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „Ne lépjetek
a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek.
Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és
hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa."
Mt 10,1-7

Elmélkedés:

A tizenkét apostol kiválasztásáról és missziós útra küldéséről olvasunk az
evangéliumban. Mindkettőnél Jézusé a kezdeményezés. A küldöttek
egyértelműen az ő nevében és erejével indulnak el. Tőle kapnak hatalmat,
hogy hirdessék a mennyek országának örömhírét. Emellett hatalmat kapnak a
gonosz lelkek kiűzésére és a betegek gyógyítására, de ez a hatalom nem
teljesen olyan, mint Jézusé. Jézus ugyanis nem embertől kapta ezt a
hatalmat, hanem mint Isten volt annak birtokában. Ő a saját nevében volt
képes csodákat tenni, míg az apostolok, egyedül Jézus nevében
használhatták hatalmukat, s ha ettől eltértek volna, aligha történt volna
bármi is.
Az apostolok missziós útra küldésének másik fontos eleme, hogy Isten
országának eljövetelét kell hirdetniük az embereknek, miként Mesterük is
ezt tekintette küldetésének. Az örömhír továbbadására Jézus embereket
választ, munkatársaivá teszi őket, megbízik bennük, rájuk bízza tanítását
és hatalmát. Akik korábban hallgatói voltak a tanításnak, most annak
hirdetői válnak.
Pontosan ez történik napjainkban is. Isten most is munkatársakat keres.
Vajon én alkalmas vagyok-e az evangélium hirdetésére? Kész vagyok-e arra,
hogy Isten munkatársa legyek? Felismerem-e, elfogadom-e a küldetést?
Kényelmes volna megmaradnom a hallgatás szintjén. De tovább merek-e lépni?
Vállalom-e, hogy az „eltévedt juhokhoz" szóljak, azokhoz, akik nem ismerik
Krisztust, vagy elfordultak tőle?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Kérünk téged, Urunk, tégy bennünket „élő" emberekké! Add nekünk a
világosság Lelkét, hogy megismerjünk téged, és akit küldtél: Jézus
Krisztust. Ő és a Szentlélek szóljon ajkunk által, ő magasztaljon
miáltalunk téged. Mert te vagy az Úr, tiéd az ország, a hatalom és a
dicsőség.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130710.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. július 9., kedd

[Evangelium] 2013-07-09

2013. július 9. – Kedd

Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt
kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt
mondogatta: „Ilyen még sohasem történt Izraelben." A farizeusok azonban
megjegyezték: „Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket."
Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat. Tanított a
zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított
minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a népsokaságot, megesett
rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj,
amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat
aratásába!"
Mt 9,32-38

Elmélkedés:

Jézus így szól a mai evangéliumban: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.
Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!" (Mt 9,37-38).
E szavait főként a Papi Hivatások Világnapján vagy a paphiánnyal
kapcsolatban szoktuk idézni. Napjainkban nehézségként éljük meg, hogy
egyre kevesebb a papi hivatást választó fiatal, legalábbis így van ez a
jóléti társadalmakban, míg a világ más részein nem jelentkezik ez a
probléma. Ha figyelmesen olvassuk az Úr szavait, akkor észrevesszük, hogy
ő nem a rengeteg munkával küzdő kevés munkás nehézségét nézi, hanem azt,
hogy a nép várja az örömhírt, várja az Isten országáról szóló tanítást. Ha
kevés tanítványát küldheti is erre a feladatra, akkor sem kesereg, hanem
küldi őket.
Az evangelizációs lelkület fontos elemét fedezzük fel itt. Nem arra kell
figyelnünk, hogy milyen kevesen vannak, akik Isten szolgálatára, az
igehirdetésre, a papságra szentelik életüket, hanem arra a számtalan
emberre, akik az evangélium tanítására várnak, arra, hogy hozzájuk is
eljusson az örömhír. Figyeljünk oda felebarátaink lelki igényeire! Fogjunk
hozzá az aratáshoz, végezzük feladatunkat! Az evangélium hirdetését
végezzük keresztény hivatástudattal és azzal a meggyőződéssel, hogy Isten
munkatársai vagyunk! Mi vagyunk a magvetők, akik Isten megbízásából, az ő
küldötteiként az evangélium magját elhintjük az emberi szívekbe.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Élők és holtak Istene, tégy minket készségessé, hogy Krisztust követve
tudjuk odaadni önmagunkat másokért, miként a búzaszem, amely egyedül
marad, ha nem hull a földbe, de ha földbe hullván elhal, sok termést hoz.
Add, Urunk, hogy készek legyünk áldozatot hozni társainkért, és add, hogy
életünk soha el nem múló, gazdag termést hozhasson.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130709.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
2013. július 9-én 9. születésnapját ünnepli az e-vangélium, amely 2004-ben
ezen a napon indult.
Egy kis rövid történeti áttekintés: Kezdetben csak az evangéliumot
küldtem, majd 2005-től már az elmélkedés és az ima is része lett a lelki
csomagnak. 2006-ban indult az imakérés lehetősége. 2007-től egyházi
honlapokba is beépíthetővé tettük napi automatikus frissítéssel. 2011-ben
indult a saját honlap, az evangelium365.hu. 2012-ben hallgathatóvá tettük
a napi szövegeket, s végül 2013-ban már okostelefon alkalmazás készült iOS
és android rendszerekre.
Az e-mail listának jelenleg több mint 35 ezer tagja van, s ha ehhez
hozzáadjuk a honlapok olvasóit és az okostelefon alkalmazást használókat,
akkor naponta kb. 100 ezer személyhez jut el az e-vangélium.
Megközelítőleg 58 millió e-mail üzenet került elküldésre az e-vangéliummal
az évek során.
Istennek legyen hála! És köszönet jár mindazoknak, akik az üzemeltetést és
a folyamatos fejlesztést adományaikkal támogatták, támogatják.
Evangelizációs tevékenységeinről és a támogatási lehetőségekről információ
itt található:
http://www.evangelium365.hu/tamogatas
Köszönetemet fejezem ki azoknak is, akik barátaiknak, ismerőseiknek
javasolják a feliratkozást, ezzel is segítve az evangélium hirdetését.
(Feliratkozás: www.evangelium365.hu)
A 10. születésnapra tervezem egy okostelefonokon és táblagépeken
használható képes gyermekbiblia készítését, amely egyaránt lesz olvasható
és hallgatható.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. július 8., hétfő

[Evangelium] 2013-07-08

2013. július 8. – Hétfő

Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult
előtte, és így kérlelte: „Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá
kezedet, és életre kel" Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt
elment vele.
Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról
Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt
gondolta magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok." Jézus erre
megfordult, ránézett, és így szólt: „Bízzál, leányom! Hited meggyógyított
téged." Attól az órától fogva egészséges lett az asszony.
Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a lármás
tömeget, rájuk szólt: „Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak
alszik!" Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement,
megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az
egész vidéken.
Mt 9,18-26

Elmélkedés:

Két csoda történetét olvassuk a mai evangéliumban. Az elöljáró lánya
életéért, a beteg asszony saját gyógyulásáért fordul Jézushoz. Mekkora hit
és bizalom van mindkettőjükben! Nem reménytelenül, hanem bizalommal kérnek
segítséget. Az elöljáró hisz abban, hogy lánya életre fog kelni, ha Jézus
ráteszi kezét. Ezért mondja: „Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd
rá kezedet, és életre kel" (Mt 9,18). Az asszony ugyan egyetlen szót sem
szól, de abban a reményben érinti meg Jézus ruháját, hogy már ez is elég
lesz gyógyulásához. Mindkettőjük példája azt igazolja, hogy hisznek Jézus
isteni erejében és gyógyító hatalmában.
Az evangélista egyértelműen a Jézusban való hitet akarja kiemelni. Az
elöljáró mély hitét fejezi ki a tény, hogy bár gyermeke már halott, ő
mégis azt meri kérni Jézustól, hogy keltse életre. A beteg asszony szintén
hite révén nyer gyógyulást bajából. A hit tehát ott kezdődik, ahol az
emberi tudás és tapasztalat véget ér. Hiszen tapasztalatunk szerint az
elhunytakat nem lehet visszahozni az életbe. Az elöljárónak is ez volt a
tapasztalata. De akkor miben reménykedett? Miben bízott? Kérése annak
bizonyítéka, hogy az emberi tapasztalatokat Isten képes felülmúlni.
Hitével, hitének kifejezésével az elöljáró már tett egy lépést a csoda
felé. Vajon én merek-e Jézustól hittel rendkívüli dolgokat kérni? Vajon én
kifejezem-e hitemet, hogy velem is csoda történhessen?
A halott lány számára Jézus új életet ajándékoz, az asszonynak pedig
gyógyulást. A Jézusban való hit számomra is új életet ajándékoz. A hit
gyógyító, mindenekelőtt lelkemet gyógyító erő.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Te mindig közeledsz felénk. Egész életünk várakozás, várakozás a
beteljesedésre. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Benned, a
Veled való találkozásban. Kérünk, add, hogy már most, mai életünkben is
felismerhessük a jeleit annak, hogy találkozni akarsz velünk. Add, hogy
várakozásunk ne legyen hiábavaló.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130708.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
2013. július 9-én 9. születésnapját ünnepli az e-vangélium, amely 2004-ben
ezen a napon indult.
Egy kis rövid történeti áttekintés: Kezdetben csak az evangéliumot
küldtem, majd 2005-től már az elmélkedés és az ima is része lett a lelki
csomagnak. 2006-ban indult az imakérés lehetősége. 2007-től egyházi
honlapokba is beépíthetővé tettük napi automatikus frissítéssel. 2011-ben
indult a saját honlap, az evangelium365.hu. 2012-ben hallgathatóvá tettük
a napi szövegeket, s végül 2013-ban már okostelefon alkalmazás készült iOS
és android rendszerekre.
Az e-mail listának jelenleg több mint 35 ezer tagja van, s ha ehhez
hozzáadjuk a honlapok olvasóit és az okostelefon alkalmazást használókat,
akkor naponta kb. 100 ezer személyhez jut el az e-vangélium.
Megközelítőleg 58 millió e-mail üzenet került elküldésre az e-vangéliummal
az évek során.
Istennek legyen hála! És köszönet jár mindazoknak, akik az üzemeltetést és
a folyamatos fejlesztést adományaikkal támogatták, támogatják.
Evangelizációs tevékenységeinről és a támogatási lehetőségekről információ
itt található:
http://www.evangelium365.hu/tamogatas
Köszönetemet fejezem ki azoknak is, akik barátaiknak, ismerőseiknek
javasolják a feliratkozást, ezzel is segítve az evangélium hirdetését.
(Feliratkozás: www.evangelium365.hu)
A 10. születésnapra tervezem egy okostelefonokon és táblagépeken
használható képes gyermekbiblia készítését, amely egyaránt lesz olvasható
és hallgatható.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. július 7., vasárnap

[Evangelium] 2013-07-07

2013. július 7. – Évközi 14. vasárnap

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét
tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és
helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat
aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok
közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton
senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok:
Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha
nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és
igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról
házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit
elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett
hozzátok az Isten országa!
De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen,
menjetek ki az utcára, és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami
városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az
Isten országa. Bizony mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a
napon, mint ennek a városnak."
A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza. „Uram – mondták –, a te
nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk." Ő így válaszolt:
„Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam
nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn
úrrá legyetek: Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak
örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak
örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben."
Lk 10,1-12. 17-20

Elmélkedés:

A hit továbbadása
Talán megerősítőek lehetnek Dsida Jenő: Tekintet nélkül című versének
gondolatai azok számára, akik az egykor missziós útra induló tanítványok
XXI. századi utódaiként elszántsággal, bátran indulnak, hogy a Krisztustól
kapott feladatukat teljesítsék:
„Be kell látnunk:
Ha kérdeznek, becsületesen
felelni kell.
A harcot becsületesen
fel kell venni,
az úton becsületesen
végig kell menni,
a szerepet becsületesen
el kell játszani,
keményen és tekintet nélkül. …
Mondogatni kell
a fellebbezhetetlen,
sziklakemény,
erősítő,
vigasztaló igét:
Krisztusnak és Pilátusnak,
farizeusoknak és vámosoknak,
zsidóknak és rómaiaknak
egyformán szolgálni
nem lehet."
A keresztény ember feladata, hogy hitét személyes életében, az Egyházban
és a világban egyaránt megélje. Az első terület a személyes hitélet, a
bensőséges kapcsolat Istennel, amelynek legfőbb eszközei a mindennapi
imádság, Isten üzenetének olvasása és az elmélkedés. A hit azonban nem
magánügy, azaz nem mondhatom, hogy „csak rám tartozik," hanem
kiszélesedik, s ennek megfelelően a hitélet második területe az Egyház
közössége. A Krisztus által alapított közösség tagjait a közös hit és
annak megvallása tartja össze. A hitélet vallási, közösségi szinten
történő megélését szentségi életnek nevezzük. A szentségeket, mint a
láthatatlan isteni kegyelem látható jeleit az Egyház közvetíti számunkra,
és a katolikus hagyomány szerint éppen ezért a szentségek kiszolgáltatása
lehetőleg minden esetben az egyházi közösség jelenlétében történik. A hívő
közösség azonban nem zárkózik be, nem akar belterjessé válni, hanem
kitárulkozik, megmutatja magát a világnak, felmutatja azokat az értékeket,
amelyek szerint él. A krisztusi hit továbbadása, az evangélium hirdetése,
a felnövekvő nemzedékek hitre nevelése tehát a hitélet harmadik területe,
amelyet missziónak is nevezünk a vallásos szóhasználatban. A felsorolt
három terület, azaz a hitélet egyéni, Egyházon belüli és a világ felé
megnyíló szintje nem választható el egymástól, hanem szorosan
összetartozik.
Ennek fényében már el tudjuk helyezni ezt a bizonyos harmadik területet, a
missziót, az evangelizálást, és látjuk annak viszonyait, továbbá így már
könnyebben megértjük a mai vasárnap üzenetét, hiszen az evangélium a
misszióról szól. Nézzük az evangéliumi beszámolót! Jézus missziós útra
küldi tanítványait. Miután kellő ideig tanította őket és együtt voltak
vele, aminek köszönhetően életmódját is elsajátíthatták, a Mester
elérkezettnek látja az időt, hogy tanítványai az ő nevében elinduljanak és
hirdessék tanítását és mindazt, amit cselekedett. Indulásuk előtt
gyakorlati tanácsokat ad nekik, amelyek bátorságra, az eszköztelenség
vállalására, Istenbe vetett bizalomra és lelkesedésre ösztönözik őket. Az
igehirdetésnek, a missziónak minden korban az a célja, hogy megismertesse
az emberekkel Krisztust, legfőképpen az ő személyét és nem csupán
tanítását, és így elvezesse őket a Krisztusban való hitre. A hit hirdetése
és minden missziós szolgálat Krisztus nevében történik. Az apostolok az ő
nevében indultak egykor útnak. Az ő utódaik, a püspökök és a papok szintén
az Úr nevében végzik az evangelizáció feladatát.
A mai evangéliumi részlet sok hasonlóságot mutat azzal a jelenettel,
amikor feltámadása után és mennybemenetele előtt Jézus missziós parancsot
ad az apostoloknak, a tanítványoknak és az egész Egyháznak. Különleges
hatalmat ad nekik és felszólítja őket, hogy az egész világra elmenvén az ő
tanítványává tegyenek minden nemzetet megkeresztelvén őket (vö. Mt
28,18-19). E missziós parancs teljesítése minden korban aktuális feladat
az Egyház számára, s erre idén, a Hit évében érdemes különösen is
odafigyelnünk. Érdemes feléleszteni magunkban a missziós lelkületet, az
evangelizáció szellemét és a hit hirdetésére ösztönző buzgóságot. A
történelem során többször érték a keresztényeket és azon belül a
katolikusokat olyan vádak, amelyek szerint túlságosan törekszünk a hit
bensőséges megélésére és nem vagyunk eléggé nyitottak a világ felé. A most
zajló Hit éve ennek fényes cáfolata. Induljunk mindannyian, legyünk
hitvalló és tanúságtevő keresztények!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te, miután kellő ideig tanítottad tanítványaidat,
elérkezettnek láttad az időt, hogy útnak indítsd őket és hirdessék
tanításodat. Az indulás előtt gyakorlati tanácsokat adtál nekik, amelyek
bátorságra, eszköztelenségre, Istenbe vetett bizalomra és lelkesedésre
ösztönözték a misszióra indulókat. Te napjainkban is szeretnél eljutni,
szeretnél utat találni minden emberhez. Nekünk, a te követőidnek az a
feladatunk, hogy segítsük a találkozásodat az emberekkel. Adj nekünk
apostoli lelkesedést és buzgóságot! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a
hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130707.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum