2017. december 16., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-12-16

2017. december 16. - Szombat

Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: "Miért mondják az
írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?" Ő így felelt: "Illés
eljön ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy
Illés már eljött, de nem ismerték fel, és kényük-kedvük szerint bántak
vele. Így szenved majd az Emberfia is tőlük." Ekkor értették meg a
tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.
Mt 17,10-13
Elmélkedés:
A messiási elképzelések és várakozások világába enged bepillantást a
mai evangéliumi részlet. A korabeli felfogás szerint a Messiás
eljövetelét jelek fogják megelőzni, többek között ilyen jel lesz az,
hogy Illés próféta el fog jönni, visszatér a világba. Erre az
általánosan elterjedt nézetre utal a tanítványok kérdése. "Miért
mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?" Válaszában
Jézus nem kezdi el idézni a messiásról szóló prófétai jövendöléseket és
nem kezdi el azokat magyarázni. Inkább nagyon egyszerűen kijelenti,
hogy tulajdonképpen Keresztelő János személyében már eljött az a
személy, aki megelőzi a Megváltót, a Messiást. Ő ugyan nem Illés
próféta, de Isten embere, Isten küldötte, akinek küldetése az, hogy
meghirdesse a messiási idők közeledtét.
Isten tehát mutat jelet, küld embereket, csak az a kérdés, hogy ki
ismeri fel ezeket a jeleket és ki hisz küldötteinek. Ha csupán
hallgatjuk az üzenetet, de annak tartalmát nem vonatkoztatjuk magunkra
és nem törekszünk arra, hogy az üzenetből megismert igazság szerint
éljünk, akkor Isten mutathat nekünk akármilyen jelet, mi nem fogunk
előrelépni a lelki fejlődés útján. Isten nem csupán az évezredekkel
korábban élőknek mutat jelet, hanem nekünk is, hozzánk is küld olyan
személyeket, akik az igazságra tanítanak. Felismerem-e őket?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus Krisztus! Te egykor bűnbánatot hirdettél a népnek és
megtérést vártál az emberektől. Evangéliumod üzenete arra ösztönöz,
hogy szembenézzek önmagammal, bűnös múltammal, életem hibáival. Segíts
felismernem mindazt, amin változtatnom kell, s amin a te kegyelmeddel
változtathatok. Adj szívembe igaz bűnbánatot! Add nekem a Szentlélekben
való újjászületés kegyelmét! Mutasd meg nekem, milyen úton induljak, s
mit vársz tőlem a jövőben!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171216.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 15., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-12-15

2017. december 15. - Péntek

Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: "Kihez hasonlítsam ezt a
nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják
pajtásaiknak: "Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem
zokogtatok." Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá:
"Ördöge van." Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: "Lám,
a falánk, borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja!" Az Isten
bölcsességét azonban művei igazolták."
Mt 11,16-19
Elmélkedés:
Jézus a következőket mondja a mai evangéliumban: "Furulyáztunk, de nem
táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok." A Szentírással
foglalkozó tudósok szerint talán egy korabeli játék szövege ez, amelyet
egymásnak mondogattak a gyerekek. A szövegkörnyezetből kiderül, hogy
Keresztelő Jánossal és a küldetésének eredményével kapcsolatban
idézhette ezt a mondást Jézus. János ugyanis bűnbánatot hirdetett,
megtérést sürgetett, hogy a nép így készüljön fel a Messiás érkezésére.
De voltak, akiket nem lehetett ezzel az üzenettel jobb belátásra
késztetni, őket nem mozdította meg a furulyaszó. Ők úgy tettek, mintha
nem volna bűnük vagy mintha nem nekik szólna a figyelmeztetés.
Hasonló kudarcot, eredménytelenséget később Jézus is megtapasztal. Őt
sem fogadta mindenki szívesen. Az ő személyében sem látta meg mindenki
Isten küldöttét. Benne sem ismerte fel mindenki a Megváltót. Isten
küldötteinek, a prófétáknak az elutasítása ismert volt Jézus számára,
hiszen jól ismerte népe történetét. Az ő szava sokkal szelídebb volt,
mint Keresztelő Jánosé, mégsem indított mindenkit bűnei megbánására. Ő
kifejezetten azt az örömhírt hirdette, hogy Isten irgalmas, megbocsátó,
várja azokat, akik megbánják bűneiket.
Az adventi időszakban érdemes elgondolkodnom azon, hogy mi indít engem
bűnbánatra? Bűneim megvallására ösztönöz-e az irgalmas Isten
közeledése?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Adj, Uram, éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat
Tőled el ne terelje, adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem
földre ne teperje, adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék
el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa, adj erős szívet, hogy azt semmi
viszontagság meg ne törje, adj szabad szívet, hogy azt semmiféle
erőszakos érzelem magához ne fűzhesse. Adj, Uram, Istenem, Téged
megismerő értelmet, Téged kereső buzgalmat, Téged megtaláló
bölcsességet, add, hogy életem Előtted kedves legyen, állhatatosságom
téged bízvást várjon, és adj bizodalmat, mely Téged végtére
átkarolhasson.
Aquinói Szent Tamás


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171215.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 14., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-12-14

2017. december 14. - Csütörtök

Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról: Bizony
mondom nektek: Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb
Keresztelő Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb,
mint ő. A mennyek országa Keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot
szenved, és az erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig
mindannyian ezt jövendölték. Ha tudni akarjátok, Illés ő, akinek el
kell jönnie. Akinek füle van, hallja meg!
Mt 11,11-15
Elmélkedés:
Keresztelő Jánosról, az ő előfutáráról nagyon elismerő szavakkal
nyilatkozik Jézus, amikor ezt mondja róla: "Az asszonyok szülöttei
között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál." Jézus elismerését,
dicséretét az váltotta ki, hogy a Keresztelő teljesítette azt a
küldetést, amit a mindenható Isten szánt neki, azaz előkészítette a nép
körében a Megváltó jövetelét. János a Megváltó, a Messiás
előhírnökeként lépett fel, mint az ószövetségi idők utolsó prófétája.
Azt hirdette, hogy hamarosan beteljesedik a Messiás jövetelére
vonatkozó isteni ígéret, amelyet Isten nem vont vissza, hanem időről
időre prófétái által megerősített. János valóban próféta volt, aki
figyelmeztette a népet: bűneik megvallásával készüljenek, mert eljött a
megváltás ideje. Figyelmeztető szavait nem fenyegetésként értékelték,
hanem felismerték benne Isten felszólítását.
Mindez nagy tanulságot hordoz. Az Egyház és szolgálattevői Krisztus
megbízásából minden korban hirdetik a megtérés fontosságát. Ezzel nem
az a szándékuk, hogy felesleges bűntudatot ébresszenek vagy azzal
ijesztgessék az embereket, hogy milyen következményei lesznek
bűneiknek. A megtérés hirdetése mindig arra irányul, hogy a bűnös
felfedezze az irgalmas Istent. A megtérés hirdetése megmutatja tehát
azt a lehetőséget, hogy az ember miként szabadulhat meg bűneitől.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jöjj el isteni dicsőség fénye! Jöjj el isteni erő és bölcsesség, tedd
fényessé éjszakánkat, oltalmazz a veszélyben, tedd látóvá vakságunkat,
erősítsd bátorságunkat, vezess kezeddel fogva minket, hogy hűségesen,
szent akaratod szerint járjunk földi zarándokutunkon, míg végül
fölveszel az örök hazába, amelyet te alapítottál, és magad építettél
fel.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
1000 könyv 1000 gyermeknek
Friss információ: December 13-ig 541 személy 2550 könyvre küldött
adományt és 2535 könyvet már el is küldtünk. Köszönjük mindenki
támogatását!
A korábbi évek 1000 könyv 1000 gyermeknek akcióihoz hasonlóan idén
adventben is tartunk jótékonysági akciót, amelynek keretében
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és helyi karitász
szervezeteken keresztül olyan családokhoz juttatjuk el a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Bár 2015-ben megközelítettük a 2000-es darabszámot, illetve 2016-ban át
is léptük, a jelmondat továbbra is az eredeti marad: 1000 könyv 1000
gyermeknek.
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az elmúlt évek során
csatlakoztak jótékonysági akciónkhoz, segítve ezzel a szegény
családokat. Minden adományozó karácsony napján jó érzéssel gondolhat
arra az "ismeretlen" gyermekre, akinek örömet szerzett. A Jóisten
jutalmazza meg ezt a nagylelkűséget!
Szeretettel kérem, segítse evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200
Ft adomány elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt.
Az akció helyzetéről, a felajánlók számáról, a felajánlott könyvek
mennyiségéről és a kedvezményezettekről részletes tájékoztató olvasható
ezen a linken:
https://www.evangelium365.hu/list/projektek/1004
Köszönöm mindenki nagylelkű támogatását!
István atya - Horváth István Sándor
2017. december 13.
Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermeknek
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Közlemény: 1000
könyv 1000 gyermeknek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak jelzését, hogy az 1000 Könyv 1000 gyermeknek
akcióhoz kér csekket.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171214.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 13., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-12-13

2017. december 13. - Szerda

Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez: "Jöjjetek
hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek:
én felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem,
mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek.
Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű."
Mt 11,28-30
Elmélkedés:
Napjainkban sokan azt érzik, hogy Isten törvényei és parancsai
korlátokat jelentenek, mintha miattuk nem volna teljes az ember
szabadsága. Sokan úgy érzik, hogy akkor teljesen szabadok, ha senki nem
parancsol nekik, még Isten sem, és senki elvárásainak nem kell
megfelelniük. Az ilyen emberek személyes szabadságuk hangoztatása
közben tudomást sem akarnak venni arról, hogy másoknak is van
szabadsága.
Emberi szabadságunk annak köszönhető, hogy Isten szabadnak teremtett
minket. Ez a szabadság azonban nem szűnik meg akkor, amikor elfogadom
Isten útmutatásait az életemben, és elfogadom a parancsoknak azokat a
korlátait, amelyek a másik ember és a közösség érdekeit védik. A bűn
azt jelenti, hogy az ember szembeszáll Istennel, megtagadja
parancsainak teljesítését. Az ember ilyenkor abból indul ki, hogy nincs
szüksége Istenre, hanem mindenben a maga ura. Úgy gondolja, hogy Isten
nélkül is tud majd boldogulni, sőt, így lesz igazán boldog és szabad az
élete.
Jézus azt mondja a mai evangéliumban, hogy törvényeinek igája édes az
ember számára, azaz ha nem kényszerűségből vagy félelemből tartjuk meg,
hanem Isten iránti szeretetből, akkor könnyebbé válik. Jézus törvénye
nem lehetetlen. Parancsai megtarthatóak, teljesíthetőek. Bennük
felismerem azokat az útjelzőket, amelyek az üdvösség útját kijelölik.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jöjj el népek várakozása, Úr Jézus, örvendeztess meg minket isteni
jelenléteddel. Nagy szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra. Ha
saját erőnkből akarunk választani jó és rossz között, könnyen tévedésbe
esünk, s észrevétlenül a csalárdság áldozatai leszünk. Ha jók
szeretnénk lenni hiányzik belőlünk az erő és a bizalom. amikor ellene
akarunk szegülni a gonosznak, gyakran gyöngének bizonyulunk és alul
maradunk. Jöjj Uram, világosítsd meg vakságunkat, jöjj segítségére a
gyenge embernek.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2018
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel, tehát nem a
korábbiak ismétlődnek.
Ajándékozzatok örömhírt, evangéliumot családtagjaitoknak,
ismerőseiteknek karácsonyra! Szeretettel ajánlom azoknak, akik számára
az evangélium olvasása a mindennapok éltető forrása.
520 oldal. Ára: 1800 Ft/db. Információ és rendelés az Evangélium365
webáruházban a linkre kattintva.
www.evangelium365.hu/webshop
1000 könyv 1000 gyermeknek
Friss információ: December 11-ig 504 személy 2360 könyvre küldött
adományt és 2335 könyvet már el is küldtünk. Köszönjük mindenki
támogatását!
A korábbi évek 1000 könyv 1000 gyermeknek akcióihoz hasonlóan idén
adventben is tartunk jótékonysági akciót, amelynek keretében
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és helyi karitász
szervezeteken keresztül olyan családokhoz juttatjuk el a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Bár 2015-ben megközelítettük a 2000-es darabszámot, illetve 2016-ban át
is léptük, a jelmondat továbbra is az eredeti marad: 1000 könyv 1000
gyermeknek.
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az elmúlt évek során
csatlakoztak jótékonysági akciónkhoz, segítve ezzel a szegény
családokat. Minden adományozó karácsony napján jó érzéssel gondolhat
arra az "ismeretlen" gyermekre, akinek örömet szerzett. A Jóisten
jutalmazza meg ezt a nagylelkűséget!
Szeretettel kérem, segítse evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200
Ft adomány elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt.
Az akció helyzetéről, a felajánlók számáról, a felajánlott könyvek
mennyiségéről és a kedvezményezettekről részletes tájékoztató olvasható
ezen a linken:
https://www.evangelium365.hu/list/projektek/1004
Köszönöm mindenki nagylelkű támogatását!
István atya - Horváth István Sándor
2017. december 13.
Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermeknek
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Közlemény: 1000
könyv 1000 gyermeknek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak jelzését, hogy az 1000 Könyv 1000 gyermeknek
akcióhoz kér csekket.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171213.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 12., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-12-12

2017. december 12. - Kedd

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: "Mit
gondoltok? Ha valakinek száz juha van, és egy elcsatangol közülük, nem
hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy-e, hogy
megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony
mondom nektek: jobban örül neki, mint az el nem tévedt
kilencvenkilencnek. Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy
is elvesszen e kicsinyek közül."
Mt 18,12-14
Elmélkedés:
A tegnapi evangéliumban a béna ember meggyógyítása kapcsán már szóba
került a bűntől való szabadulás, amely az irgalmas Isten ajándéka. Ezt
a gondolatot folytatja és erősíti meg a mai evangéliumban az elveszett
bárányról szóló példabeszéd. A hasonlat szerint a pásztor, amikor
észreveszi, hogy a rábízottak közül elveszett egy bárány, akkor inkább
otthagyja egy időre a többit és elindul, hogy megkeresse az
elveszettet. Van valami számunkra ésszerűtlen, megmagyarázhatatlan a
pásztor viselkedésében. Miért indul el? Miért annyira fontos neki az az
egyetlen bárány? Miért nem mond le róla, s közben örülhetne annak, hogy
a többi megvan?
A példázat azt szemlélteti, hogy Isten nem tud nyugodtan örülni a
kilencvenkilenc igaznak, amikor azt látja, hogy egy ember elszakadt
tőle. Mert neki mindenki egyaránt fontos. A századik is, a legkisebb
is, a legbűnösebb is ugyanolyan fontos, mint a többi.
Isten nem legyint lemondóan, amikor azt látja, hogy az emberek a bűnös
életet választják és eltávolodnak tőle. Isten nem nyugszik bele ebbe a
helyzetbe és megoldást keres. A figyelmeztetések után az a végső
megoldás, hogy az irgalmas Isten elküldi az ő Fiát Jézust, hogy jó
pásztorként ő keresse meg az elveszetteket és ő vezesse vissza őket az
atyai házba. Az adventi időszakban tehát a felénk közeledő irgalmas
Istent várjuk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, irgalmas Atyánk! Teremts a mi szívünkben csendet, amelyben
meghallhatjuk a te megtérésre hívó szavad. Az advent bűnbánati idő
számunkra és alkalmat ad, hogy a megtérés útjára lépjünk. Az adventtel
nem csak új egyházi év kezdődik, hanem egy új élet kezdete lehet
számunkra. Istenünk, tudjuk, hogy az igazi bűnbánat nem a büntetéstől
való félelemből fakad, hanem az irántad érzett szeretetből.
Szeretetünket azzal fejezzük most ki, hogy irgalmadban bízva és
megbocsátásodat kérve bűnbánatot tartunk, elvégezzük szentgyónásunkat.
Vezess minket, hogy karácsony éjjelén találkozzunk majd az emberré lett
Szeretettel, Jézus Krisztussal, aki a te irgalmadat hozta el egykor és
hozza el ma is a világba!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2018
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel, tehát nem a
korábbiak ismétlődnek.
Ajándékozzatok örömhírt, evangéliumot családtagjaitoknak,
ismerőseiteknek karácsonyra! Szeretettel ajánlom azoknak, akik számára
az evangélium olvasása a mindennapok éltető forrása.
520 oldal. Ára: 1800 Ft/db. Információ és rendelés az Evangélium365
webáruházban a linkre kattintva.
www.evangelium365.hu/webshop
1000 könyv 1000 gyermeknek
Friss információ: December 11-ig 504 személy 2360 könyvre küldött
adományt és 2335 könyvet már el is küldtünk. Köszönjük mindenki
támogatását!
A korábbi évek 1000 könyv 1000 gyermeknek akcióihoz hasonlóan idén
adventben is tartunk jótékonysági akciót, amelynek keretében
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és helyi karitász
szervezeteken keresztül olyan családokhoz juttatjuk el a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Bár 2015-ben megközelítettük a 2000-es darabszámot, illetve 2016-ban át
is léptük, a jelmondat továbbra is az eredeti marad: 1000 könyv 1000
gyermeknek.
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az elmúlt évek során
csatlakoztak jótékonysági akciónkhoz, segítve ezzel a szegény
családokat. Minden adományozó karácsony napján jó érzéssel gondolhat
arra az "ismeretlen" gyermekre, akinek örömet szerzett. A Jóisten
jutalmazza meg ezt a nagylelkűséget!
Szeretettel kérem, segítse evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200
Ft adomány elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt.
Az akció helyzetéről, a felajánlók számáról, a felajánlott könyvek
mennyiségéről és a kedvezményezettekről részletes tájékoztató olvasható
ezen a linken:
https://www.evangelium365.hu/list/projektek/1004
Köszönöm mindenki nagylelkű támogatását!
István atya - Horváth István Sándor
2017. december 12.
Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermeknek
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Közlemény: 1000
könyv 1000 gyermeknek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak jelzését, hogy az 1000 Könyv 1000 gyermeknek
akcióhoz kér csekket.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171212.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 11., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-12-11

2017. december 11. - Hétfő

Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek
körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből
jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson.
Ekkor néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni a
házba, hogy eléje tegyék, de a tömeg miatt nem fértek hozzá. Ezért
fölmentek a tetőre, és azon át bocsátották le ágyastul a középre, Jézus
elé. Hitük láttára Jézus így szólt: "Ember, bocsánatot nyertek bűneid."
Erre az írástudók és a farizeusok azt gondolták magukban: "Ki ez, hogy
így mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nemde egyedül Isten?"
Jézus pedig gondolataikba látva megszólalt: "Miért gondolkodtok így
magatokban? Mi könnyebb, ha azt mondom: "Bocsánatot nyertek bűneid!" -
vagy azt: "Kelj föl és járj!"? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának
van hatalma földön a bűnök megbocsátására." Ezzel a bénához fordult:
"Mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!" Erre ő a szemük
láttára tüstént fölkelt. Fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent
magasztalva hazament. Erre mindnyájukat ámulat fogta el, magasztalták
Istent, és félelemmel eltelve mondogatták: "Csodadolgokat láttunk ma."
Lk 5,17-26
Elmélkedés:
A test és a lélek gyógyítása, azaz a testi baj megszüntetése és a lelki
betegség, a bűn eltörlése kapcsolódik össze a béna ember esetében,
pontosabban az elsőtől haladnak a második irányába az események. A
történet azzal indul, hogy egy magatehetetlen embert akarnak Jézushoz
vinni a barátai vagy a rokonai. Egy olyan embert, aki a saját erejéből
egyetlen lépést sem képes tenni. Úgy tűnik, hogy a Jézus körül
összegyűlt tömeg akadály lehet, hiszen miattuk nem képesek a gyógyító
közelébe férkőzni. Szándékukról mégsem mondanak le. Ha már eddig
elhozták a beteget, ami bizonyára nem kis vesződséggel járt, akkor most
már nem fognak meghátrálni. Különleges módot keresnek és találnak,
képesek még a ház tetejét is megbontani, csakhogy a beteg Jézus elé
kerüljön. Ezt még annak ismeretében is nagy tettnek kell értékelnünk,
hogy az akkori házak teteje sokkal egyszerűbb szerkezetű volt, mint a
mostaniaké. Egyetlen cél lebeg előttük: ha valahogy az Úr közelébe
kerül a béna, akkor már van esély arra, hogy meggyógyuljon.
Nagy igyekezetüket és a mögötte rejlő hitet látva Jézus valóban csodát
tesz. Az igyekezet, a törekvés és a hit képes leküzdeni az akadályokat.
A hit olyan új utakat és lehetőségeket tár fel egy-egy helyzetben,
amire hit nélkül nem is gondolna az ember.
Ugyanakkor a hit a bűnök megbocsátását is eredményezi. Aki nem hisz
Istenben, nem hisz az ő irgalmában, az nem fogja tőle bűnei
megbocsátását kérni. A lélek gyógyítása, a bűntől megszabadítás még a
testi gyógyításnál is fontosabb Isten számára.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a
gyöngeség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba
zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a
törvényt nem megszüntetni jött! Add, hogy életünkön változtatni
tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki
botránykő azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak az
élet teljessége!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2018
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel, tehát nem a
korábbiak ismétlődnek.
Ajándékozzatok örömhírt, evangéliumot családtagjaitoknak,
ismerőseiteknek karácsonyra! Szeretettel ajánlom azoknak, akik számára
az evangélium olvasása a mindennapok éltető forrása.
520 oldal. Ára: 1800 Ft/db. Információ és rendelés az Evangélium365
webáruházban a linkre kattintva.
www.evangelium365.hu/webshop
1000 könyv 1000 gyermeknek
Friss információ: December 10-ig 437 személy 2115 könyvre küldött
adományt és 2050 könyvet már el is küldtünk. Köszönjük mindenki
támogatását!
A korábbi évek 1000 könyv 1000 gyermeknek akcióihoz hasonlóan idén
adventben is tartunk jótékonysági akciót, amelynek keretében
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és helyi karitász
szervezeteken keresztül olyan családokhoz juttatjuk el a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Bár 2015-ben megközelítettük a 2000-es darabszámot, illetve 2016-ban át
is léptük, a jelmondat továbbra is az eredeti marad: 1000 könyv 1000
gyermeknek.
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az elmúlt évek során
csatlakoztak jótékonysági akciónkhoz, segítve ezzel a szegény
családokat. Minden adományozó karácsony napján jó érzéssel gondolhat
arra az "ismeretlen" gyermekre, akinek örömet szerzett. A Jóisten
jutalmazza meg ezt a nagylelkűséget!
Szeretettel kérem, segítse evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200
Ft adomány elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt.
Az akció helyzetéről, a felajánlók számáról, a felajánlott könyvek
mennyiségéről és a kedvezményezettekről részletes tájékoztató olvasható
ezen a linken:
https://www.evangelium365.hu/list/projektek/1004
Köszönöm mindenki nagylelkű támogatását!
István atya - Horváth István Sándor
2017. december 11.
Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermeknek
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Közlemény: 1000
könyv 1000 gyermeknek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak jelzését, hogy az 1000 Könyv 1000 gyermeknek
akcióhoz kér csekket.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171211.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. december 10., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-12-10

2017. december 10. - Advent 2. vasárnapja

Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta
megírta: "Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse
utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját,
tegyétek egyenessé ösvényeit." János ezért a pusztában hirdette a
bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész
vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig
megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát
viselt, csípőjét bőröv vette körül; sáskát és vadmézet evett. Ezt
hirdette: "Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó,
hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek
titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!"
Mk 1,1-8
Elmélkedés:
Életünk útjai
Minden ember élete utakból áll. Van, amikor tudjuk, hogy pontosan hová
vezet egy-egy út, máskor teljes homályba burkolózik az út vége.
Némelyik úton bátran indulunk, lendülettel haladunk, más utakra
félelemmel lépünk, csak óvatosan araszolunk. Olykor magabiztosak
vagyunk, mert határozottan érezzük, hogy ez a mi utunk, máskor
elbizonytalanodunk, mert azt érezzük, hogy ez nem a mi utunk,
zsákutcában találjuk magunkat, ahonnan vissza kell fordulnunk.
Minden ember élete utakból áll. Néha egyedül haladunk egy úton, mert
annak nehézségeivel nekünk kell megküzdenünk, máskor társainkkal együtt
megyünk egy olyan úton, amely a közösen meghatározott cél felé vezet.
Néha könnyedén, gyorsan haladok előre, máskor minden lépés fárasztó,
megerőltető számomra. Néha olyan pontossággal haladok, mintha csak egy
térképen bejelölt útvonalat követnék, máskor véletlenszerű kóborlásnak
tűnik az út. Ezeken az utakon folyton haladnunk kell, hogy megérkezzünk
célunkhoz. Haladás nélkül, lépések nélkül nincs célba érés.
Minden ember élete utakból áll. Az én életem is utakból áll. Érzem-e
ezeken Isten vezetését? Igénylem-e, hogy ő vezessen útjaimon? Hová
vezet életutam? Egyszerű adventi kérdések ezek, amelyek
megválaszolásához még el sem kell indulnunk, hanem le kell ülnünk, hogy
szépen, csendben válaszoljunk rájuk.
Advent 2. vasárnapjának evangéliumában Keresztelő Szent János hangját
halljuk: "Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit." És
János szavára megmozdult a nép, bűnbánatot tartottak és ennek jeleként
megkeresztelkedtek. Egy kicsit elcsodálkozunk azon, hogy mennyire
hatásos volt János felhívása. Vajon minek köszönhető ez az eredményes
fellépés? Talán annak, hogy egészen különleges volt az életvitele? Mert
az biztos, hogy nem úgy élt, ahogyan kortársai. Kivonult a pusztába,
kereste a magányt. Ruházata a lehető legegyszerűbb, amit a természet ad
neki. Étele szintén a természet adománya. Ha csupán ezeket a külső
dolgokat látták volna az emberek, akkor talán különcnek tartották
volna, de aligha hallgattak volna rá. Mosolyogtak volna megjelenésén és
szavain egyaránt. De nem ez történt, hanem odafigyeltek szavára, s
ennek oka az, hogy megérezték: János valóban próféta, prófétai jellem,
általa Isten szól a néphez. Keresztelő János bűnbánatot hirdetett és az
emberek belátták saját bűnösségüket, pedig jól tudjuk, hogy ez
egyáltalán nem könnyű. János fellépése felrázta az embereket és
elindultak a bűnbánat útján, amelyen Isten vezette őket.
Igen, a bűnbánat is egy út, mindannyiunk útja, amelyen Isten vezet
minket. Az adventi időszak célja az, hogy elindítson minket ezen az
úton, a bűnbánat útján. Adventi utunk Betlehembe, a kis Jézushoz vezet.
Bűneink akadályként állnak ezen az úton. El kell őket távolítanunk,
hogy fel tudjuk szabadítani az utat és tovább tudjunk haladni. A téli
időszakban gyakran előfordul, hogy a heves szél hatalmas úttorlaszokat
emel, amelyek akadályozzák az embereket a közlekedésben. Aztán egy idő
után jönnek a hótoló gépek és felszabadítják az utakat. A bűnök
úttorlaszát a bűnbocsánat szentsége szünteti meg, ezért az adventi
időszakban mindenképpen keressük meg annak idejét, amikor elvégezzük
szentgyónásunkat. Így tudunk majd tiszta szívvel megérkezni a betlehemi
gyermekhez, Jézushoz.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, te minden nap eljössz hozzánk, minden nap döntés
elé állítasz minket, minden nap választ vársz tőlünk. Elfogadom és
hiszem, hogy te vagy az élő Isten Fia, akit azért küldött az Atya e
világba, hogy általad szóljon hozzánk, és általad nyilatkoztassa ki
igazságait és jóságát. Elfogadom és hiszem, hogy képes vagy eltörölni
minden bűnömet, és képes vagy engem jó útra téríteni. A te törvényed, a
szeretet parancsa szerint akarok élni. Kérlek, adj erőt, hogy minden
nap tökéletesebben tudjak a mennyei Atya törvényeinek eleget tenni!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171210.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum