2014. szeptember 13., szombat

[Evangelium] 2014-09-13

2014. szeptember 13. – Szombat

Testvéreim! Óvakodjatok a bálványimádástól! Értelmes emberekhez beszélek.
ítéljétek meg magatok, amit mondok!
Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nemde Krisztus vérében való
részesedés? És a kenyér, amelyet megtörünk, nemde a Krisztus testében való
részesedés? Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mert mindnyájan
egy kenyérből részesülünk.
Nézzétek csak Izrael népét! Akik az áldozati húsból esznek, az ószövetségi
oltárról részesednek. Ezzel azonban nem akarom azt mondani, hogy a pogány
áldozati hús vagy a bálvány valamit ér. Dehogy! Amit a pogányok áldoznak,
azt nem Istennek, hanem az ördögnek áldozzák. Igazán nem óhajtom, hogy
közösségre lépjetek a gonosz lélekkel. Ti nem ihatjátok az Úr kelyhét is,
meg a sátán kelyhét is. Nem részesedhettek az Úr asztaláról meg a gonosz
lélek asztaláról. Vagy talán magunkra akarjuk ingerelni az Urat? Talán
erősebbek vagyunk nála?
1Kor 10,14-22

Zsoltár: Válasz: Bemutatom néked, Uram, * a dicséret áldozatát. (17a.
vers.)
Előénekes: Az Úrnak mit adhatnék * mindazért, amit nékem adott?
Veszem az üdvösség kelyhét, * és az Úr nevét hívom segítségül.
Hívek: Bemutatom néked, Uram, * a dicséret áldozatát.
E: Bemutatom neked a dicséret áldozatát, * és az Úr nevét hívom
segítségül.
Megadom az Úrnak, amit fogadtam, * egész népének színe előtt.
H: Bemutatom néked, Uram, * a dicséret áldozatát.
Zsolt 115,12-13.17-18

Evangélium:
Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz: Nincs jó fa, amely rossz
gyümölcsöt terem, és nincs rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát
gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a
tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót
hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hiszen a szív
bőségéből szól a száj! Miért mondjátok nekem: „Uram, Uram!" – ha nem
teszitek, amit mondok?
Megmondom nektek, kihez hasonlít az, aki hozzám jön, hallgatja
tanításomat, és tettekre is váltja: hasonlít ahhoz a házépítő emberhez,
aki mélyre ásott, és az alapot sziklára rakta. Jött az árvíz, rázúdult a
házra, de nem tudta azt összedönteni, mert jó alapra épült. Aki viszont
hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít ahhoz az emberhez,
aki házát alap nélkül építette a puszta földre. Amikor rázúdult az árvíz,
háza azonnal összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.
Lk 6,43-49

Elmélkedés:

A mai örömhír szerint Jézus a sziklára építő okos emberhez hasonlítja
azokat, akik hallgatják és megvalósítják tanítását. Kijelentése tehát két
elemet foglal magába: tanításának figyelmes hallgatását, megismerését,
valamint azt az életmódot, amely e tanításhoz igazodik. A keresztény ember
életében a kettő szorosan összetartozik, s egyik sem hiányozhat a hiteles
krisztusi élethez.
Az elbizakodottságnak jele volna, ha valaki azt állítaná magáról, hogy
keresztényként él, ugyanakkor nem törekszik arra, hogy Jézus tanítását
napról napra egyre jobban megismerje. Természetesen az sem lehet elegendő,
ha valaki jól ismeri mindazt, amit Jézus elvár követőitől, de mindennapi
életében egészen másként cselekszik.
A szakasz másik hasonlata a fáról és gyümölcséről, megerősíti az előbbi
mondanivalóját. Külső cselekedeteink visszatükrözik belső világunkat,
gondolkodásmódunkat és szándékainkat. Pontosan elárulják, hogy mi lakik a
szívünkben. Ezzel kapcsolatban mondja Jézus: a jó fa jó gyümölcsöt terem,
a rossz fa pedig rosszat. Ha Jézus tanítása szerint élünk, azaz
viselkedésünkkel, mindennapi magatartásunkkal, szavainkkal és tetteinkkel
egyaránt őrá igyekszünk hasonlítani, akkor jó gyümölcsöket teremhetünk
lelkiekben, amelyek egyrészt a saját üdvösségünket szolgálják, másrészt
mások javára lehetünk velük. Életemet akkor alapozom valóban őrá, ha
tanítását tettekre váltom.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Én irgalmas Uram, én jó Istenem! Bárcsak juttatnál nekem a szent forrásnak
vizéből, hogy az élő vizek kútjából igyam, azokkal együtt, akik Téged
szomjaznak! Ott laknék én is az égi honban, öröké ujjongva jóságodban, és
mondanám boldogon: Mily édes az Élő Vizek forrása, amely az öröklétre
fakad, és soha-soha nem apad! Én Istenem! Te vagy a Forrás, aki folyton
szomjat oltón áradsz! Úr Jézus, add mindig e vizet, hogy egyre szomjamat
enyhítsem. Könyörgök nagy jótéteményeidért! Hiszen Te mindenünk vagy, napi
életünk: táplálékunk, italunk, üdvösségünk, Istenünk!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140913.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. szeptember 12., péntek

[Evangelium] 2014-09-12

2014. szeptember 12. – Péntek, Szűz Mária szent neve

Testvéreim! Hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen
ez kényszerű kötelességem. Jaj, nekem ugyanis, ha nem hirdetem az
evangéliumot!
Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak megbízott
hivatalnok vagyok. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint az evangélium
hirdetője, ingyen nyújtsam az evangéliumot, és ne éljek az evangéliumban
gyökerező jogommal.
Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy
minél több embert megnyerjek. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit
üdvösségre vezessek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem
legyen benne.
Nem tudjátok-e, hogy a pályán a versenyzők mindnyájan futnak ugyan, de a
díjat csak egyikük nyeri el? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek! A versenyzők
valamennyien fegyelmezik magukat minden tekintetben; pedig ők csak hervadó
koszorút akarnak elnyerni, mi ellenben a hervadhatatlant.
Én tehát úgy futok, hogy célba jussak. Nem a levegőt csapkodom, hanem
megfékezem és fegyelmezem testemet, nehogy elveszítsem jutalmamat,
miközben másoknak az evangéliumot hirdetem.
1Kor 9,16-19.22b-27

Zsoltár: Válasz: Mily kedves a te hajlékod, * Seregek Ura, Istene! (2.
vers.)
Előénekes: Sóvárog és vágyódik lelkem * az Úr udvarába,
szívem és testem * örvendezik az élő Istenben.
Hívek: Mily kedves a te hajlékod, * Seregek Ura, Istene!
E: Még a veréb is otthont talál magának, * és a gerle fészket, ahová fiait
helyezze;
a te oltárodnál, Seregek Ura, * én Istenem és Királyom!
H: Mily kedves a te hajlékod, * Seregek Ura, Istene!
E: Boldogok, akik a te házadban laknak, * örökkön-örökké dicsérnek téged.
Boldog az az ember, kinek segítsége tőled van, * és szívében készülődik,
hogy hozzád menjen.
H: Mily kedves a te hajlékod, * Seregek Ura, Istene!
E: Mert az Úristen nap és védőpajzs, * kegyelmet oszt és dicsőséget.
Nem von meg semmi jót azoktól, * akik ártatlanul élnek.
H: Mily kedves a te hajlékod, * Seregek Ura, Istene!
Zsolt 83,3-6.12

Evangélium:
Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak:
„Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a
gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember,
amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad
szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan
mondhatod embertársadnak: Barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát,
holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató! Vedd ki előbb
a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát
embertársad szeméből."
Lk 6,39-42

Elmélkedés:

Időnként előfordul, hogy valaki a gyóntatószékben arról beszél, hogy dühös
volt, mert a gyerekei vagy a szomszédok felbosszantották, s aztán rögtön
elkezdi sorolni, mennyire rossz a gyerek, s mennyi hibája van a
szomszédnak. Igyekszem mindjárt az elején leállítani a mások hibájának
felsorolását, hiszen nem helyettük kell gyónnia az illetőnek. Igen, sajnos
sokszor még a szentgyónásban sem vesszük észre, hogy a másik bűneivel
foglalkozunk, pedig ilyenkor éppen a magunkéval kellene. Még itt is a
szálkával foglalkozunk és nem a gerendával. Lelki megújulásunk
kiindulópontja saját hibáink felismerése és bűneink bevallása. Csak akkor
tudunk elindulni egy új úton, ha lelkünk megtisztítása az első lépés.
Az Istennel való kiengesztelődésünk (azaz a szentgyónás), jó példát
szolgáltat arra, hogy miként tudunk kiengesztelődni másokkal. A gyónásnál
a lelkünk mélyén így hangzik a kérdés: Istenem meg tudsz nekem bocsátani?
Oly sokszor bántottalak meg téged. Meg tudsz nekem bocsátani? És Isten
örömmel válaszolja: Igen, megbocsátok.
Pontosan ugyanezt kellene tennünk embertársaink esetében is. Ne a másik
ember ellenünk elkövetett bűnét nézzük! Amikor hozzánk lép, ezt kérdezi
tőlünk: Meg tudsz nekem bocsátani? És ekkor mi örömmel válaszoljunk erre:
Igen, megbocsátok. Elfelejtem a sértést. Nem gondolok többé a megbántásra.
Nem emlékezem többé bűnödre.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mária, Jézus anyja, légy mindnyájunknak édesanyja, hogy mi is
tisztaszívűek legyünk, miként te voltál, hogy szeressük Jézust, ahogyan te
szeretted őt, hogy a legszegényebbek szolgálatára legyünk, ahogy te
tetted, hiszen mindannyian Isten szegényei vagyunk!
Boldog Kalkuttai Teréz

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140912.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. szeptember 11., csütörtök

[Evangelium] 2014-09-11

2014. szeptember 11. – Csütörtök

Testvéreim! A tudás könnyen felfuvalkodottá tesz, a szeretet azonban épít.
Aki tetszeleg tudásában, az még nem ismerte föl, hogy mi a helyes ismeret.
Aki azonban szereti Istent, azt Isten is magáénak tudja.
Ami a bálványoknak áldozott hús fogyasztását illeti: tudjuk, hogy
nincsenek bálványistenek a világon, hanem csak egy Isten van. Igaz, a
pogányok égi és földi istenekről beszélnek, mivel sok istenük és uruk van,
nekünk azonban egy Istenünk van: az Atya, akitől minden származik, és mi
is őérte vagyunk. Egy Urunk van: Jézus Krisztus, aki által minden van, és
mi is őáltala vagyunk.
De nincs meg mindenkiben ez a tudás. A bálványokkal kapcsolatban némelyek
még most is a régi meggyőződésben élnek, és úgy fogyasztják a húst, mint
áldozati eledelt. Mivel lelkiismeretük téves, beszennyeződnek.
(Ha viszont te, annak tudatában, hogy nincsenek bálványok, megeszed az
áldozati húst, de bizonytalankodó testvéred csak azt látja, hogy
bálványoknak áldozott húst eszel, és szintén eszik belőle, akkor) a te
tudásod miatt követ el bűnt, pedig Krisztus érte is meghalt. Ezért amikor
testvéred ellen vétkezel, mert megsérted bizonytalankodó lelkiismeretét,
Krisztus ellen vétkezel.
Ha tehát az étkezésem a testvéremnek lelki romlására vezet, inkább sohasem
eszem húst, csakhogy testvéremet meg ne botránkoztassam.
1Kor 8,1b-7.11-13

Zsoltár: Válasz: Vezess engem, Uram, * az örök élet biztos útján! (24b.
vers.)
Előénekes: Uram, te megvizsgálsz, és jól ismersz engem, * tudod, ha
leülök, vagy ha fölkelek.
Gondolataimat messziről is ismered, † szemmel tartod jártomat-keltemet, *
jól látod minden utamat.
Hívek: Vezess engem, Uram, * az örök élet biztos útján!
E: Egész bensőmet te alkottad, * anyám méhében te szőttél egybe engem.
Magasztallak, hogy oly csodásán alkottál; † csodálatos minden műved, *
lelkem jól tudja mindezt.
H: Vezess engem, Uram, * az örök élet biztos útján!
E: Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, * próbálj meg, és ismerd
meg minden gondolatomat.
Nézd meg, nem járok-e téves úton, * és vezess az örök élet útján.
H: Vezess engem, Uram, * az örök élet biztos útján!
Zsolt 138,1-3.13-14ab.23-24

Evangélium:
Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Nektek, akik hallgattok
engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és
imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik
arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is.
Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd
vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is
bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek,
milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik
azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is
jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik.
Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára
számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit
kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok
kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok, így nagy jutalomban részesültök,
és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a
gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne
mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne
ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és
nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött,
megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel
ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is."
Lk 6,27-38

Elmélkedés:

Jézus nem titkolja el, hogy tanítványait s mindazokat, akik a későbbi
időkben őt fogják követni, támadások érik majd. Ezek arra irányulnak, hogy
megtörjék a Jézussal való egységünket, s megakadályozzák, hogy a mi Urunk
az üdvösség felé vezessen, segítsen minket. De hogyan viszonyuljunk mi,
keresztények a támadókhoz, akik nem elégszenek meg a megfélemlítéssel,
hanem olykor még a hívők életét is veszélyeztetik? Jézus egyetlen
lehetséges magatartásnak azt tartja, hogy szeressük ellenségeinket, s a
minket érő rosszat jóval viszonozzunk. Erre adott példát
kereszthordozásával és önfeláldozásával. Ez a követendő példa számunkra
is, amely a tökéletességre, a szeretet tökéletes megélésére vezet.
Kétségtelen, hogy Jézus szeretet-parancsa az ellenség szeretetében éri el
csúcsát. Jót tenni azzal, aki rosszat tesz nekünk, valóban nem könnyű. Az
igazságtalanság mindannyiunkat bánt. De késznek kell lennünk arra, hogy
jóindulatúak legyünk azokkal, akik velünk szemben elkövetik az
igazságtalanságot. Jó volna megértenünk, hogy a rosszat nem lehet egy
másik rossz cselekedettel legyőzni. Az erőszakot nem lehet megszüntetni
erőszakkal. A bosszú, a megtorlás világából át kell lépnünk a megbocsátás
és a szeretet világába. Ezzel Isten példáját követjük, aki szeretetét
megmutatja a hálátlanok felé is.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hálát adok, neked, mert nálad mindig van kenyér számunkra, még ha nem is
tudunk róla. Áldott legyél, Atyánk, akinek úgy tetszik, hogy megosszuk
egymással kenyeredet. Áldunk téged, Jézus, aki tested kenyerével tápláltad
tested tagjait. Kérünk, vezess ki minket a pusztába és add nekünk minden
nap e mennyei kenyeret, mely megerősíti szívünket, az országodba vivő
hosszú úton.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140911.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. szeptember 10., szerda

[Evangelium] 2014-09-10

2014. szeptember 10. – Szerda

Testvéreim! Ami a szüzeket illeti, nincs külön parancsom az Úrtól.
Tanácsot azonban adok, mivel az Úr irgalma folytán hitelt érdemlek.
Az a véleményem, hogy a ránk váró megpróbáltatások miatt ez az állapot
ajánlható; jó ha így marad az ember. Feleséghez vagy kötve? Ne gondolj
válásra! Feleség nélkül vagy? Ne keress házastársat! De ha megnősülsz, nem
vétkezel, és ha a leány férjhez megy, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban
testi gyötrelmeik lesznek. Én pedig meg akarlak kímélni ettől titeket.
Azt mondom tehát, testvérek: Az idő rövid!
Ezért, akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha
nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem
tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert
ez a világ elmúlik.
1Kor 7,25-31

Zsoltár: Válasz. Halljad, leányom, és figyelj, * füledet hajlítsd
szavamra! (11. vers.)
Előénekes: Hallgass rám, leányom, és figyelj, † hajlítsd füledet szavamra,
*
felejtsd el népedet és atyád házát.
Elbűvölte a királyt szépséged, * urad ő, jöjj, és hódolj előtte.
Hívek: Halljad, leányom, és figyelj, * füledet hajlítsd szavamra!
E: Belül a királylány csupa szépség, * arannyal van átszőve ruhája.
Színpompás ruhában vezetik a királyhoz, * szüzek követik, és barátnői
kísérik útján.
H: Halljad, leányom, és figyelj, * füledet hajlítsd szavamra!
E: Hangos örömujjongás között vonulnak, * bevonulnak a király házába.
Atyáid helyett fiaid lesznek, * az egész földön fejedelmekké teszed őket.
H: Halljad, leányom, és figyelj, * füledet hajlítsd szavamra!
Zsolt 44,11-12.14-17

Evangélium:
Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira
emelte tekintetét, és így szólt: „Boldogok vagytok, ti, szegények, mert
tiétek az Isten országa.
Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek.
Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul.
Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és
megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az
Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert
nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a
prófétákkal.
De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat.
Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok.
Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok!
Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a
hamis prófétákkal."
Lk 6,20-26

Elmélkedés:

Miután Jézus kiválasztotta a tizenkét apostolt, beszédet intéz minden
jelenlévő tanítványához. A beszéd első része azokról szól, akik
tanítványai lettek, az Isten országához tartoznak és annak megvalósításán
munkálkodnak. Őket, akik befogadták Isten országának örömhírét, Jézus
boldognak nevezi. A beszéd második felében elhangzó „jaj-mondások" pedig
azokról szólnak, akik a földi gazdagodástól, a bővelkedéstől vagy a
szórakozástól várják boldogságukat.
Isten országának eljövetele megváltoztatja az emberi életeket. A
szegények, az éhezők, a sírók és az üldözöttek Istentől kapják meg
jutalmukat, aki lelki gazdagságot, bőséget, nevetést és örök életet ad
nekik. Az ember számára attól függ a boldogság megtalálása, hogy milyen
kapcsolatban van azzal az országgal, amelyet Jézus hirdetett és
megvalósított. A Jézushoz való tartozás érdekében érdemes vállalnunk a
szegénységet, a nélkülözést, a sírást, sőt akár az üldözéseket is. A
lemondások és az egyszerű élet jutalmaként Jézus az örök életet ígéri
számunkra. De nem köteles senki ezt az utat választani. Aki a földi
gazdagodást vagy az evilági boldogságot választja, az nem számíthat ennél
többre, nem számíthat az égi jutalomra, hiszen már itt megkapta mindazt,
amire vágyott, s ami számára a boldogságot jelentette. Az üdvösség útjának
választása az örök élet reménye nélkül lehetetlennek tűnik.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Istenem, pusztába vezettél. Sötétségbe, fagyba, hőségbe, magányba.
Uram, Istenem, kísértésbe vezettél. Egybe, kettőbe, százba, számtalanba.
Uram, Istenem, elbuktam volna. Egyszer, kétszer, százszor, számtalanszor.
Uram, Istenem, te velem voltál. Sötétségben, fagyban, hőségben, magányban.
Uram, Istenem, gyengévé tettél, hogy erősséged megmutasd.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140910.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. szeptember 9., kedd

[Evangelium] 2014-09-09

2014. szeptember 9. – Kedd

Testvéreim! Ha valaki közületek pereskedik, hogyan merészeli a nem
hívőknél keresni igazát, és nem a közösség tagjainál? Nem tudjátok-e, hogy
a szentek ítélkeznek majd a világ felett? És ti, ha majd a világ felett
ítélkeztek, nem vagytok-e jogosultak arra, hogy csekélyebb dolgokban is
ítélkezzetek? Nem tudjátok-e, hogy angyalok felett fogunk ítélkezni?
Mennyivel inkább tehát a mindennapi ügyekben.
Vajon amikor mindennapi ügyekben pereskedtek, azokat teszitek meg bírónak,
akik a közösségben jelentéktelenek? Azért mondom ezt, hogy
szégyenkezzetek. Hát nem akad köztetek egyetlen értelmes ember sem, aki
testvérei ügyében döntőbíró lenne? Ehelyett a testvér a testvérével
pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt!
Már az is hiba nálatok, hogy peres ügyeitek vannak egymással. Miért nem
viselitek el inkább az igazságtalanságot? Miért nem tűritek el inkább a
károsodást? Ehelyett ti követtek el igazságtalanságot, és okoztok kárt,
mégpedig a testvéreknek! Nem tudjátok-e, hogy a gonoszoknak nem lesz
részük Isten országában?
Ne ámítsátok magatokat! Sem parázna, sem bálványimádó, sem házasságtörő,
sem kéjelgő, sem fajtalan, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem
átkozódó, sem rabló nem részesül Isten országában. Néhányan bizony ilyenek
voltatok, de az Úr Jézus nevében, a Szentlélek által megtisztultatok,
megszentelődtetek és megigazul- tatok.
1Kor 6,1-11

Zsoltár: Válasz: Népében az Úr kedvét találja, * üdvösségre vezeti a
szelídeket. (4a. vers.) Vagy: Alleluja.
Előénekes: Az Úrnak új dalt énekeljetek, * a szentek közösségében zengjen
dicsérete.
Teremtőjének örvendjen Izrael, * és Sion gyermekei ujjongjanak
királyuknak.
Hívek: Népében az Úr kedvét találja, * üdvösségre vezeti a szelídeket.
Vagy: Alleluja.
E: Nevét körtánccal dicsérjék: * zengjen a zsoltár dobbal és citerával.
Népében az Úr kedvét találja, * üdvösségre vezeti a szelídeket.
H: Népében az Úr kedvét találja, * üdvösségre vezeti a szelídeket. Vagy:
Alleluja.
E: Örvendjenek a szentek dicsőségükben, * pihenőhelyükön is ujjongjanak.
Isten magasztalása zeng az ajkukon, * összes szentjeinek ez lesz
dicsősége.
H: Népében az Úr kedvét találja, * üdvösségre vezeti a szelídeket. Vagy:
Alleluja.
Zsolt 149,1-6a.9b

Evangélium:
Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten
imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott
közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek
is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant,
Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont; Júdást, Jakab
fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt.
Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány
sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából, Jeruzsálemből,
Tirusz és Szidon tengerparti vidékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy
hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok
is, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta
őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.
Lk 6,12-19

Elmélkedés:

A mai evangéliumi szakasz első része az apostolok nevének felsorolását
tartalmazza. Mielőtt Jézus kiválasztja tanítványai közül azt a
tizenkettőt, akik apostolai lesznek, egész éjszaka imádkozik az Atyához.
Ez a mozzanat arra utal, hogy a kiválasztás az Atyától származik, aki
nélkül a Fiú nem tesz semmit. Az apostolok kiválasztásával Jézus egy olyan
kisebb közösséget hoz létre, amelynek tagjai a legszorosabb kapcsolatban
vannak vele. Ők lesznek legjobb barátai, akik mindig vele vannak, s akik
az ő küldötteiként majd elindulnak, hogy őt képviselve folytassák művét.
Az apostolok száma azt jelzi, hogy a tizenkét törzsből álló ószövetségi
nép helyébe Jézus létrehozza az újszövetség népét. Az apostoloknak az lesz
a küldetése, hogy ennek az új népnek, az Egyház közösségének első vezetői
legyenek.
Az evangélium második része arról szól, hogy mindenki érinteni akarja
Jézust, mindenki kapcsolatba szeretne kerülni vele és hallgatni akarják
őt. Isten értékes ajándéka az, hogy meghív minket és mi is kiválasztottak
vagyunk. Szívesen hallgatom-e őt, s tanítása szerint élek-e?
Ha nem is ugyanabban az értelemben, mint az apostolok kiválasztása, de
minket is meghív Jézus, hogy a barátai legyünk. Mindannyiunkat küld, hogy
tanúságot tegyünk róla. Az apostoli alapokon nyugvó Egyház tagjaként én is
Krisztus közösségéhez tartozom, küldött vagyok.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Neked, aki az élet Atyja, kezdet nélküli forrás, a legfőbb jó és örök
világosság vagy, a Fiúval és a Szentlélekkel együtt legyen tisztelet és
dicsőség, dicséret és hála mindörökkön örökké!
Szent II. János Pál pápa

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140909.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. szeptember 8., hétfő

[Evangelium] 2014-09-08

2014. szeptember 8. – Hétfő, Szűz Mária születése, Kisboldogasszony

Vagy:
Ezt mondja az Úr:
Te, efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis
belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása
az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr,
míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza
nem tér a maradék. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az
ő Istenének, fenséges nevében. Akkor biztonságban élnek, mert hatalmát
kiterjeszti egészen a föld határáig: és ez lesz a béke.
Mik 5,1-4a

Zsoltár: Válasz: Vidáman dobban a szívem: * Örvendek az Úr színe előtt.
(Iz 61,10)
Előénekes: Ne örüljön ellenségem, hogy elestem, * mert irgalmadban
bizakodtam.
Hívek: Vidáman dobban a szívem: * Örvendek az Úr színe előtt.
E: Szívem ujjong, hogy szabadítom leszel nékem, * éneket zeng az Úrnak,
mert jót tesz vélem.
H: Vidáman dobban a szívem: * Örvendek az Úr színe előtt.
Zsolt 12,6ab.6cd

Szentlecke:
Vagy:
Testvéreim! Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik,
hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre
ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra.
így lesz ő elsőszülött a sok testvér között Akiket előre erre rendelt,
azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzá tette, akiket pedig
igazzá tett, azokat meg is dicsőítette.
Róm 8,28-30

Evangélium:
Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt
Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket
fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem
akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja
el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így
szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert
a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak
nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől." Mindez pedig azért történt,
hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
és az Emmánuel nevet adják neki,
ami azt jelenti: „Velünk az Isten."
Mt 1,18-23

Elmélkedés:

A mai napon Jézus édesanyja, Szűz Mária születését ünnepeljük. Mária
életében megcsodálhatjuk, hogy Isten kegyelmének köszönhetően nem követett
el személyes bűnöket. E lelki tisztasággal készítette fel őt az Atya, hogy
a Megváltó anyja lehessen.
Mária születésével megjelent a világban a bűntelen ember. A bűnös világban
korábban és azóta is minden ember úgy születik, hogy hajlamos a bűnökre.
Mária élete azonban példa számunkra, hogy Isten kegyelmének átalakító
ereje képessé tud tenni minket arra, hogy ellenálljunk a kísértéseknek,
legyőzzük rosszra hajló emberi természetünket, és engedelmeskedjünk Isten
parancsainak. Senki sem mondhatja közülünk, hogy nem tudjuk, mikor
követünk el bűnt, hiszen Isten parancsai világosak számunkra. A bűn egyre
távolabb taszít minket Isten szeretetétől. Törekedjünk a bűntelen életre,
hogy mindig érezhessük Isten jelenlétét!
Mária egész életében felfedezhetjük a Krisztusra, a Megváltóra mutató
jelleget. Az édesanyától megtanulhatjuk, hogy a Fiút szemléljük, aki nem
csak földi anya gyermeke volt, hanem a mennyei Atyáé is. Máriától, aki az
emberek közül bizonyára a legjobban ismerte Jézust, megtanulhatjuk, hogy
nekünk is Krisztus mind jobb megismerésére kell törekednünk. Máriától, aki
szenvedéseiben is együtt volt fiával, megtanulhatjuk, hogy nekünk is
Krisztushoz érdemes kapcsolnunk szenvedéseinket. Máriától, akinek teste
hordozta Krisztus testét, megtanulhatjuk, hogy nekünk is Krisztushoz kell
hasonlókká válnunk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Égi Királynő, előzd meg és kísérd anyai sugalmazásoddal még a legkisebb
cselekedetünket is, hogy az tiszta és méltó legyen a szent és szeplőtelen
áldozathoz. Tégy szentté bennünket jóságos Anyánk, szentté miként azt
nekünk a te fiad Jézus megparancsolta, amint szíved kéri tőlünk és forrón
kívánja.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140908.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. szeptember 7., vasárnap

[Evangelium] 2014-09-07

2014. szeptember 7. – Évközi 23. vasárnap

Az Úr ezt a szózatot intézte Ezekiel prófétához: „Emberfia, őrnek
állítottalak Izrael háza mellé, hogy halld számból szavaimat és közvetítsd
üzeneteimet. Ha azt mondom az istentelennek: »Istentelen, meg kell
halnod,« és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd
útjáról, az istentelen meghal ugyan vétke miatt, de vérét tőled kérem
számon. Ha ellenben meginted az istentelent, hogy hagyjon fel életmódjával
és térjen meg, de nem tér le útjáról, meghal ugyan gonoszsága miatt, de te
megmented életedet."
Ez 33,7-10

Zsoltár: Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy
kemény szívű."
Előénekes: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, * és ujjongjunk üdvünk
sziklája előtt.
Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé, * magasztaljuk őt zsoltárt zengve.
Hívek: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű."
E: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, * hulljunk térdre Urunk,
Alkotónk előtt.
Mert ő a mi Istenünk, * mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk.
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű."
E: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára: * „Ne keményítsétek meg
szíveteket,
mint egykor Meribánál, Massza napján a pusztában, † ahol atyáitok
megkísértettek engem, * próbára tettek, bár látták számos csodámat."
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű."
Zsolt 94,1-2.6-7.8-9

Szentlecke:
Testvéreim! Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel!
Mert aki a másikat szereti, teljesíti a többi parancsot is. Hiszen a
parancsok: „Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, a másét ne kívánd", és
ami egyéb parancs még van, ebben az egyben foglalható össze: „Szeresd
felebarátodat, mint önmagadat!"
A szeretet nem tesz rosszat felebarátjának, mert a törvény teljessége a
szeretet.
Róm 13,8-10

Evangélium:
Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: „Ha testvéred vétkezik
ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted
testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két
társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha
rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére
sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.
Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben
is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony
mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy
kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman
összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük."
Mt 18,15-20

Elmélkedés:

Testvéri figyelmeztetés
Amikor Pannonhalmára kerültem gimnáziumba, mindjárt az első napokban
feltűnt, hogy az egyik osztálytársunk meggondolatlan megjegyzéseivel
könnyen megsért bárkit. Az ország különböző részeiről érkeztünk, nem
ismertük korábban egymást, s ennek köszönhetően kellő tisztelettel
közeledtünk egymáshoz az első hetekben, de ő kivétel volt ebben. Nem
számított neki, hogy egyesek érzékenyebbek voltak, s rosszul esett nekik
egy-egy furcsa beszólása. Talán viccesnek talált bizonyos dolgokat, talán
tréfának tekintette, de emlékeim szerint nem volt ez annyira szellemes,
hanem inkább kifejezetten sértő. Napokig némán tűrtük, de észrevehetően
többeket bosszantott a dolog, és nem is mertünk belegondolni abba, hogy mi
lesz, ha négy éven át hallgatnunk kell folyamatos sértegetéseit.
Szerencsére nem tartott sokáig, mert az egyik órán osztályfőnökünket, egy
bencés szerzetest, tanárt és papot célzott meg gúnyos és sértő
beszólásával. Az atya nem kapta fel a vizet, nem sértődött meg, hanem
egyszerűen csak ennyit mondott neki: „Ebéd után, sétaidőben tegyünk egy
kört a vár körül." (a hegy tetején lévő pannonhalmi épületegyüttest
neveztük várnak). A séta körülbelül 8-10 percig tarthatott. Soha nem
tudtuk meg, hogy miről beszéltek egymással. Sem az atya, sem diáktársunk
nem mondta el senkinek. De a sértegetések attól kezdve megszűntek.
Íme, egy példa a hatékony testvéri figyelmeztetésre, amelyről Jézus beszél
a mai evangéliumban. Jézus egy szót sem szól arról, hogy mit kell mondani
az ellenünk vétőnek, csupán azt ajánlja, hogy figyelmeztessük az illetőt
négyszemközt. Sokszor abba a hibába esünk, hogy a másik személyt
kibeszéljük a háta mögött, hiszen mások is tapasztalják hibáját, másokat
is zavar az ő gyengesége. És ettől ő szembenéz önmagával? Beismeri
hibáját? Törekedni fog gyengesége kijavítására? Aligha. Jézus azt ajánlja,
hogy négyszemközt beszéljünk vele, amelyből ő megérzi jó szándékunkat. A
helyzetet azonban meg is fordíthatjuk. Ha azt tapasztaljuk, hogy
„barátaink" és ismerőseink a hátunk mögött beszélnek rólunk, akkor ők
biztosan nem értették meg Jézus testvéri figyelmeztetésre vonatkozó
szavait. De ha valaki odajön hozzám, hogy négyszemközt figyelmeztessen
valamilyen bűnömre, akkor ezt vegyem jó szándékú figyelmeztetésnek, ne
sértődjek meg, hanem szívleljem meg a hallottakat!
Ha a négyszemközti figyelmeztetés nem hoz eredményt, akkor – Jézus szavai
szerint – a hívek közösségéhez érdemes fordulni, hogy a közösség próbálja
meg jobb belátásra bírni a bűnöst. Nem gyermeki árulkodásról van itt szó,
hanem arról, hogy minden bűn a közösséget is sérti, és emiatt a közösséget
is gyengíti. Meg kell keresni tehát annak helyes módját, hogy a közösség
tagjait kellő tapintattal figyelmeztessük.
Mi az alapja a testvéri figyelmeztetésnek? Miért van rá szükség? Miért
alkalmazhatjuk e módszert? A válasz egyszerű: bizonyos bűnök olyannyira
szokásunkká válnak, hogy észre sem vesszük őket. Nekünk fel sem tűnik,
főként, ha felületesen végezzük a lelkiismeretvizsgálatot vagy ritkán
megyünk gyónni. Emiatt nagyon is hasznos, ha számíthatunk egy barátra vagy
a közösségünk tagjaira, akik sértés és megbántás nélkül figyelmeztetnek
minket. Örüljünk annak, ha a jézusi módszert alkalmazva figyelmeztet
minket valaki hibánkra, mert Isten küldte őt hozzánk!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Adj türelmet és szelídséget a szülőknek és a tanároknak, hogy
gyermekeiket és tanítványaikat intő szóval figyelmeztessék a helyes útra!
Segíts engem, hogy igazi barátsággal, testvéri szeretettel közeledjek
minden emberhez! Kellő tapintattal és jószándékkal figyelmeztessem
embertársaimat hibáikra. Segíts, hogy ne feledkezzek el imádkozni értük,
megtérésükért! Adj nekem alázatot, amikor mások figyelmeztetnek engem és
adj erőt, hogy megváltozzak! Szüntess meg minden békétlenséget és
viszálykodást közösségünkben, hogy testvéri szeretetben éljünk egymással!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140907.mp3
 

________________________________

Aktuális:
A tavaly Budapesten megrendezésre került Katolikus Társadalmi Napok
programsorozat folytatásaként idén Miskolc ad otthont nagyszabású
rendezvénynek. 2014. szeptember 12-én, pénteken szakkonferencia, 13-án,
szombaton kerekasztal-beszélgetések, előadások, koncertek, valamint
családi játékok várják az érdeklődőket.
Bővebben: http://kattars.hu/program/kattars-2014
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum