2014. március 1., szombat

[Evangelium] 2014-03-01

2014. március 1. – Szombat

Abban az időben: Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk a kezét.
A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt,
megharagudott, és ezt mondta nekik: „Engedjétek hozzám jönni a
gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa.
Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy
gyermek, nem megy be oda." Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét
rájuk téve, megáldotta őket.
Mk 10,13-16

Elmélkedés:

Jézus korában a gyerekekkel való mindennapos törődés az anyák feladata
volt. A gyermekek a Bibliában a legtöbbször úgy jelennek meg, mint akik
gondoskodásra, törődésre szorulnak. A gyermek magatehetetlen, erőtlen. Már
pusztán életben maradásához is segítségre van szüksége. Az ószövetségi
gyermekképet gazdagítja, hogy Isten úgy tekint választott népére, mint
gyermekére. Vezeti, védelmezi, tanítja népét. Olykor a gyermekek
különleges szerepet kapnak Istentől, gondoljunk csak Sámuelre, aki
kisgyermekként meghallotta az Úr szólítását. Figyelemreméltó, hogy a
messiási jövendölésekben is feltűnik a gyermek alakja.
A rövid evangéliumi beszámoló szerint az apostolok visszautasítanák,
elküldenék azokat a kisgyermekeket, akiket áldásért visznek Jézushoz.
Jézus felindultsága érthető, hiszen miért kellene megtagadni az áldást
tőlük? Szeretettel magához hívja, megáldja őket és példaként állítja
kicsinységüket az apostolok elé. A kisgyermekek természetes tulajdonsága,
hogy megbíznak szüleikben és biztonságban érzik magukat mellettük. Ezért
kívánkozik vissza a csecsemő az idegen kezek közül édesanyja karjaiba. A
gyerek a játék közben, amikor édesapja a magasba emeli, biztonságban érzi
magát. Isten gyermekeiként ilyen bizalommal legyünk mennyei Atyánk iránt!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, irgalmas Isten, adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet!
Add hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket. Segíts egymáshoz
tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és
beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai lehessünk, és
így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen minket szent Fiad!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140301.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. február 28., péntek

[Evangelium] 2014-02-28

2014. február 28. – Péntek

Egy alkalommal Jézus útra kelt Kafarnaumból, és Júdea határába ment, a
Jordán túlsó partjára. Ott ismét nagy tömeg sereglett köréje, ő pedig
szokása szerint tanította őket. Akkor a farizeusok odamentek Jézushoz és
megkérdezték: „Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?" Próbára
akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt
nektek Mózes?" Azt felelték: „Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és
elváljunk."
Jézus folytatta: „A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a
parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az
ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten
egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy.
Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét."
Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt
válaszolta: „Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörést
követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy,
házasságtörést követ el."
Mk 10,1-12

Elmélkedés:

Jézus ellenfelei, akik többször is vitába szállnak vele, jól ismerik a
mózesi törvényeket, és sokszor ezek megtartását kérik számon tőle és
tanítványaitól. Természetesen Jézus is jól ismeri a törvényt, s éppen
ennek köszönhetően tud válaszolni az írástudóknak. De ő nem csak a törvény
írott betűjét ismeri, hanem a mögötte húzódó isteni szándékot is. Ebből
következik, hogy tanítása nem korlátozódik a törvények értelmezésére,
hanem azok lényegére mutat rá. Az írástudók emberi okoskodását és
értelmezését felülmúlja Jézus megközelítése, aki a törvény hiteles
értelmezőjének tartja magát.
Így van ez a házasság és a válás ügyében is. Az írástudók és Jézus
véleménye gyökeresen különbözik. Az írástudók a törvényre hivatkozva
megengedik a válást, pontosabban megadják a férjnek a jogot, hogy
elbocsássa feleségét. A válás ilyen módon csak a férj részéről volt
kezdeményezhető, a feleségnek nem volt ilyen joga. A mózesi törvény
meglehetősen homályosan fogalmaz, amikor arról van szó benne, hogy ha a
férj valamilyen „szégyenteljes dolgot talál" feleségében, elbocsáthatja
őt. Nem csoda, hogy e megfogalmazást kényük-kedvük szerint értelmezték
sokan.
Ezzel szemben Jézus mindenféle válást határozottan elutasít és arra az
egységre hivatkozik, ami a Teremtő Isten szándéka szerint létrejön a férfi
és a nő között a házasság által. Ez az egység Isten akarata szerint
sérthetetlen.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Vezesd, ó, Krisztus, valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény hit
hassa át egész életüket, és bátor tanúságtevőkké tegye őket a világ előtt
üdvözítő küldetésed során, hogy az Egyház tudatos és cselekvő tagjai
legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei, és testvérek minden
néppel!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140228.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. február 27., csütörtök

[Evangelium] 2014-02-27

2014. február 27. – Csütörtök

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Bizony mondom nektek: Ha
valaki csak egy pohár vizet is ad nektek inni azért, mert Krisztuséi
vagytok, megkapja érte jutalmát. Ha viszont valaki csak egyet is bűnre
csábít a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna neki, ha
malomkövet kötnének a nyakába, és a tengerbe vetnék. Ha a kezed bűnre
csábít, vágd le! Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a
kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad csábít bűnre, vágd le!
Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozatra jutnod. Ha
pedig szemed csábít bűnre, vájd ki! Jobb fél szemmel bemenned Isten
országába, mint két szemmel a kárhozatra jutnod, ahol a féreg el nem
pusztul, és a tűz ki nem alszik. Mindenkit tűzzel sóznak meg. Mert jó
dolog a só; ha azonban a só ízét veszti, mivel ízesítik meg? Legyen
bennetek só, és őrizzétek meg a békét egymás között.
Mk 9,41-50

Elmélkedés:

Jelképes, ugyanakkor meghökkentő mondásokat olvasunk a mai evangéliumban.
„Ha a kezed bűnre csábít, vágd le! … Ha a lábad csábít bűnre, vágd le!"
(Mk 9,43-45) – mondja Jézus. Vajon szó szerint kell értenünk a kéz és a
láb levágásáról szóló kijelentéseket? Mit jelentenek tulajdonképpen ezek a
mondások?
E furcsa kijelentéseket Jézus a bűnnel és annak elkerülésével kapcsolatban
mondja. A túlzás, a túlzó kifejezésmód szándékos. Azt akarja tanítani a mi
Urunk, hogy minden akadályt el kell hárítanunk magunk elől az üdvösség
útján. Ez az akadály Jézus szerint a bűn. A kísértéseket nem tudjuk minden
alkalommal messze elkerülni, de az Úr segítségével képesek vagyunk
mindenkor visszautasítani azokat. Helytelen az a gondolkodásmód, amely
szerint valaki azzal megy bele a bűnbe, hogy majd később meggyónja és
Isten meg is fog neki bocsátani. Az isteni megbocsátásban mindenképpen
bízhatunk, de ne akarjuk mindenáron próbára tenni Istent. Jó érzés, ha az
ember kimosakszik a piszokból, de még jobb, ha tiszta marad.
A kijelentések helyes értelmezéséhez hozzátartozik az is, hogy az első
keresztények idejében a „test" magát a közösséget jelentette. Ebben az
értelemben itt arról van szó, hogy a másokat megbotránkoztatókat és a
bűnben élőket el kell távolítani a közösségből.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus Krisztus, lelkem Pásztora, vedd el tőlem minden bűnömet kereszted és
szereteted erejében! Tiéd akarok lenni! Gyönge vagyok és a bűn sokszor
fogva tart, de szeretném őszinte szívvel és teljes erőmből ismét
megkísérelni, hogy mindennel szakítsak, ami Tőled távol tart. Életem
egyetlen Pásztora, segíts ebben!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140227.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. február 26., szerda

[Evangelium] 2014-02-26

2014. február 26. – Szerda

Egyszer János apostol ezekkel a szavakkal fordult Jézushoz: „Mester,
láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk.
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket." Jézus ezt válaszolta: „Ne
tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen
szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van."
Mk 9,38-40

Elmélkedés:

Mennyire különbözően tudunk megítélni eseményeket! Ugyanarról a dologról
sok esetben az egyik ember elítélően, a másik pedig elismerően
nyilatkozik. Az új dolgokkal szemben sokszor tartózkodóak vagyunk, mások
persze nyitottak az újdonságok iránt. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy
bizonyos idő elteltével és a körülmények jobb megismerésével megváltozhat
a véleményünk; amit korábban jónak tartottunk azt később elutasíthatjuk és
fordítva. S akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a dolgok sokszor nem
engedik megkülönböztetni magukat, nem engedik, hogy eldöntsük róluk, hogy
pozitív vagy negatív hatásúak hosszútávon, sőt sokszor ugyanaz a külső
hatás egyszer építő, máskor romboló ránk nézve.
Erre példa a mai evangélium. A Jézus nevében jót tevő emberről nem tudunk
meg sokat, de az apostolok megtiltanák tevékenységét. Mesterük viszont
megengedő e tekintetben, türelmet tanúsít. Abban bízik, hogy aki az ő
nevében tesz jót, az biztosan nem fog szembefordulni vele.
A történet azt tanítja nekünk, hogy Jézus szemével nézzünk, és az ő
lelkületével közeledjünk az újdonságok felé. Előítéletek helyett legyünk
bizalommal mindenki felé! Ne alkossunk elhamarkodott ítéletet, hanem
legyünk türelmesek! Gyümölcséről ismerhető fel a jó, illetve a rossz.
Imáinkban kérjük a Szentlelket, hogy segítsen a jó és a rossz
megkülönböztetésében, és indítson minket mindenkor a jó választására!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, Te időt ajándékozol nekünk. és föltárod előttünk életünk
értelmét. Segíts, hogy napjainkat számba tudjuk venni. Kérünk, segíts,
hogy fölépíthessünk egy emberibb és boldogabb világot, amelyben nem a
pillanatnyi érdekek, hanem az örök értékek határozzák meg az emberek
cselekedeteit. Add, hogy tudjuk megosztani mindazt, ami jót és szépet
birtokolunk. Add, hogy ne ragaszkodjunk a mulandó dolgokhoz, és szívünk
Tebenned váljék gazdaggá.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140226.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. február 25., kedd

[Evangelium] 2014-02-25

2014. február 25. – Kedd

Abban az időben: Jézus és tanítványai átmentek Galileán. Jézus azonban nem
akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt
mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután
megölték, harmadnapra feltámad." Ők nem értették ezeket a szavakat, de
féltek megkérdezni Jézust.
Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte
tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?" Tanítványai azonban hallgattak, mert
az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük.
Akkor Jézus leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első
akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája."
Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította; majd magához ölelte,
és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben,
engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt,
aki küldött engem."
Mk 9,30-37

Elmélkedés:

A mai evangéliumban arról olvasunk, hogy az első jövendölés után (vö. Mk
8,31-33) Jézus immár másodszor jövendöli meg szenvedését, halálát és
feltámadását. Tanítványai azonban még mindig nem értik szavait és azok
lényegét. Sőt, mondhatjuk, hogy teljesen érzéketlenek a problémára, hiszen
maguk között inkább arról tanakodnak, hogy ki a nagyobb közülük.
Ezután Jézus a tanítványi élet fontos elemére mutat rá, amikor egy
gyermeket állítva eléjük példaként, értésükre adja, hogy nem az uralkodás,
a hatalom vagy a felemelkedés a fontos, hanem a szolgálat. Nem véletlen,
hogy Jézus a szolgálatot hangsúlyozza, hiszen szenvedését és halálát,
tehát azt, amiről éppen előzőleg beszélt nekik, ő is szolgálatnak fogja
fel. Olyan szolgálat ez Jézus részéről, amelyet az Atya vár tőle az
emberek üdvössége érdekében. Isten szenvedő szolgája lesz, hogy
megváltásunkat szolgálja engedelmes halálával és feltámadásával.
A kérdés számunkra az, hogy megértem-e Jézus szolgálatának lényegét és
akarok-e szolgáló tanítványa lenni? Napjainkban sokan legfőbb értéknek
tekintik az érvényesülést, az ambíciót, a karriert. Ha nem másokat akarunk
szolgálni a ránk ruházott hatalommal, önzéssé fajul mindez. Ha nem másokat
akarunk segíteni vezető helyzetből, csupán hatalomvágy ég bennünk.
Tanuljuk meg Jézustól az alázatot és a szolgálat szellemét!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Te mindig közeledsz felénk. Egész életünk várakozás, várakozás a
beteljesedésre. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Benned, a
Veled való találkozásban. Kérünk, add, hogy már most, mai életünkben is
felismerhessük a jeleit annak, hogy találkozni akarsz velünk. Add, hogy
várakozásunk ne legyen hiábavaló.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140225.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!!
Idén tavasszal kedvezményes áron kaphatóak a könyvek, amelyek az általam
írt e-vangéliumi elmélkedéseket tartalmazzák.
A 3 különböző tartalmú sorozat:
A hit forrása (2011-2012-2013 évek)
Igéddel éltess engem! (2008-2009-2010 évek)
Szívünkben mély nyomot hagyott (2005-2006-2007 évek).
Aki bármelyik sorozat három kötetét együtt rendeli meg, csak 2-ért fizet,
azaz 1 kötetet ajándékba, ingyen kap. A postaköltség Magyarországra
bármennyi könyv rendelése esetén csak 800 Ft.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
az e-vangélium küldője
2014. február 25.
A könyv rendelése: Kattintson a linkre, majd az űrlapot kitöltve küldje el
a küldés gomb segítségével. (A link biztonságos, még akkor is, ha esetleg
a böngésző mást jelez.)
https://docs.google.com/forms/d/1jWl4KUT2YLpNAwPp_N9E6IBrtdgY2kjsclax85fwPe4/viewform
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. február 24., hétfő

[Evangelium] 2014-02-24

2014. február 24. – Hétfő

Amikor a színeváltozás hegyéről Jézus visszatért tanítványaihoz, látta,
hogy nagy tömeg tolong körülöttük, és írástudók vitatkoznak velük. Amint
az emberek észrevették Jézust, mindnyájan meglepődtek, majd elébe siettek
és üdvözölték. Jézus megkérdezte tanítványait: „Miről vitatkoztok velük?"
Valaki a tömegből így felelt neki: „Mester! Elhoztam hozzád a fiamat.
Gonosz lélek lakik benne, aki némává tette. Valahányszor hatalmába keríti,
földhöz vágja. Habzik a szája, fogait csikorgatja és megmerevedik. Már
kértem tanítványaidat, hogy űzzék ki belőle, de nem tudták."
Jézus így válaszolt: „Ó, hitetlen nemzedék! Meddig maradjak még veletek?
Meddig tűrjelek titeket? Vezessétek hozzám a gyermeket!" Erre odavitték
hozzá. Mihelyt a gonosz lélek meglátta Jézust, tüstént elkezdte ide-oda
rángatni a fiút, az pedig a földre zuhant, és habzó szájjal vonaglott.
Jézus megkérdezte a fiú apját: „Mióta szenved ebben a bajban?" Ő azt
felelte: „Gyermekkora óta. A gonosz lélek gyakran tűzbe és vízbe
taszította, hogy elpusztítsa. Ha valamit tehetsz, szánj meg minket, és
segíts rajtunk!" Jézus így felelt neki: „Ha valamit tehetsz? Minden
lehetséges annak, aki hisz!" Erre a fiú apja azonnal felkiáltott: „Hiszek,
Uram, segíts az én hitetlenségemen!"
Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg verődik össze, ezekkel a
szavakkal parancsolt rá a tisztátalan lélekre: „Te néma és süket lélek!
Parancsolom neked, menj ki belőle, és soha vissza ne térj belé!" Erre (a
gonosz lélek) összevissza rángatta a fiút, és hangos kiáltással kiment
belőle. A fiú olyan lett, mint a halott. Többen meg is jegyezték:
„Meghalt!" Jézus azonban megragadta kezét, és felsegítette. A fiú talpra
állt. Amikor azután Jézus hazaérkezett, és egymás között voltak, a
tanítványok megkérdezték: „Mi miért nem tudtuk kiűzni a gonosz lelket?"
Jézus így felelt: „Ezt a fajtát semmi mással nem lehet kiűzni, csak
imádsággal és böjtöléssel."
Mk 9,14-29

Elmélkedés:

Miközben Jézus a hegyen tartózkodott három kiválasztott apostolával, többi
tanítványa azzal próbálkozott, hogy egy fiúból kiűzzék a gonosz lelket.
Ami Jézusnak korábban többször sikerült, az apostoloknak most nem. A
történteket a fiú apja meséli el Jézusnak, s immár az ő segítségét kéri.
Jézus válaszából úgy tűnik, hogy a hitetlenséget jelöli meg a
sikertelenség okaként, bár ez inkább a tömegeknek szól és nem az
apostoloknak. Miután az apa kifejezi hitét, azaz kinyilvánítja, hogy hisz
abban, hogy Jézus képes csodát tenni isteni erejével, megtörténik a
gyógyulás. Megtapasztalja annak igazságát, hogy minden lehetséges annak,
aki hisz.
Mivel az apostolok korábban megbízást kaptak Jézustól a gonosz lelkek
kiűzésére és missziós útjuk alkalmával ezen a területen sikereik voltak,
ezért jogosan várnák most is az eredményt. Meglepődnek saját
tehetetlenségükön, s ezért kérdezik meg Mesterüktől, hogy most miért nem
tudtak gyógyítani? Jézus válasza azt sugallja, hogy a gyógyítás feltétele
az isteni hatalomra való teljes és feltétlen ráhagyatkozás, amelyet az
imádság jelképez. A csoda tehát nem az emberi erőfeszítés eredménye, hanem
azt mindig Isten teszi. Ha imádságainkban képesek vagyunk teljesen Istenre
hagyatkozni, megtapasztalhatjuk Isten csodáit. A történet figyelmeztessen
arra is, hogy a gonosszal szembeni küzdelmeimben Isten nem hagy magamra.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor parancsba adtad az apostoloknak, hogy
elmenvén az egész világra tegyenek minden embert tanítványoddá és
kereszteljék meg őket. Az Egyház, amelynek tagja vagyok, minden korban ezt
a parancsot igyekszik teljesíteni, tehát parancsod és kérésed nekem is és
minden keresztény embernek szól. Segíts minket, hogy – miközben hittel
valljuk a három isteni személyt – éljünk is egységben az Atyával, a Fiúval
és a Szentlélekkel!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140224.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. február 23., vasárnap

[Evangelium] 2014-02-23

2014. február 23. – Évközi 7. vasárnap

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Hallottátok, hogy a
régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom
nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged
jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a
ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire
kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt
akar, el ne fordulj tőle.
Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld
ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket,
tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért,
akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei
Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad
mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.
Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a
jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek
köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is?
Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei
Atyátok!
Mt 5,38-48

Elmélkedés:

Új parancs
Az elmúlt vasárnapi elmélkedésben már utaltunk arra, hogy a szeretet Jézus
által hozott új törvénye felülmúlja az ószövetségi törvényt, és
visszavezet minket a törvények eredeti szándékához, tehát ahhoz, amiért
Isten megteremtette a világot és az embert. A mai evangélium ezt a
gondolatot viszi tovább. Jézus minden emberre, még az ellenségre is
kiterjeszti a szeretet törvényét. Az ószövetségi törvény az egyenlőség és
az arányosság elvét tiszteletben tartva megengedte az ellenség
bántalmazását. A jót jóval, a rosszat rosszal lehetett viszonozni. Ezt
fejezte ki a „szemet szemért, fogat fogért" elv, amelyet Jézus említ. A
gyakorlatban ez az jelentette, hogy aki barátságosan közeledik, ahhoz
szeretettel közeledünk, aki viszont rosszat tesz nekünk, azzal nem
szükséges jót tennünk. Ezt a régi szemléletmódot és gyakorlatot írja felül
a szeretet mindenkire kiterjedő törvénye. Jézus így fogalmaz: „Ha valaki
arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat" (Mt 5,39). Majd
így folytatja: „Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és
gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek
ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket,
imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket" (Mt 5,43-44). E
szavaihoz kapcsolódik még, amit az Úr az utolsó vacsorán mondott: „Új
parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást; ahogy én szerettelek
titeket, úgy szeressétek ti is egymást" (Jn 13,34). Ez utóbbi kijelentés
fényében értjük meg igazán, hogy Jézus nem csupán beszélt a tökéletes
szeretetről, arról, hogy ne viszonozzuk a minket bántalmazók erőszakát,
hiszen ő éppen ezt a tökéletes szeretetet valósította meg, amikor vállalta
a szenvedést és a kereszthalált.
A bántalmazások esetén – legyenek azok csupán szóbeliek vagy súlyosabb
esetben tettlegesek – sok emberből azonnal feltör az indulat. Nem csupán
ösztönösen védekezünk, és ehhez természetesen jogunk is van, hanem
mindjárt felébred bennünk a vágy, hogy viszonozzuk a támadást,
szembeszálljunk azzal, aki bánt minket. Komoly próbatétel, kihívás
számunkra, hogy ezt az ösztönös viselkedést legyőzzük magunkban, és a
későbbiekben se kezdjük el azon törni a fejünket, hogy majd alkalomadtán
miként tudunk bosszút állni. Így érthetjük meg, hogy az ellenségszeretet
alapja a megbocsátás, mégpedig a tökéletes megbocsátás. Elfelejtem a
sérelmeket, kitörlöm emlékezetemből a bántásokat, nem gondolok arra többé,
hogy milyen rosszindulatból fakadó cselekedetet kellett elszenvednem. A
tökéletes megbocsátás a kiindulópontja annak, hogy ne viszonozzam a
rosszat, hanem jót tegyek azzal is, aki ellenségének tekint engem. Sokan
arra hivatkoznak, hogy ez nehéz, sőt lehetetlen. Igen, lehetetlen annak,
aki nem tud megbocsátani. De lehetséges annak, aki valóban megbocsát.
Érdemes elgondolkoznunk azon, mennyiféle okot szoktunk felsorolni arra,
hogy miért nem viselkedtünk valaki iránt szeretettel. Kitalálunk
mindenfélét, felhozunk vélt és valós sérelmeket egyaránt. Százféle,
ezernyi magyarázatot kitalálunk, hogy igazoljuk magunkat, miért
viselkedtünk közömbösen vagy bántóan. A végtelenségig tudjuk sorolni, hogy
miért nem tartunk valakit méltónak a szeretetünkre. Felejtsük el mindezt!
Hiszen a mérleg serpenyőjébe ugyanannyi okot tudnánk elhelyezni, hogy
miért kötelességünk a szeretet gyakorlása. De mégse soroljuk ezeket, hanem
csak egyet tegyünk oda: Jézus úgy szeretett minket, hogy meghalt értünk.
Mi okunk lehet ezek után arra, hogy bárkitől is megtagadjuk a szeretetet?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus! Te a tökéletes szeretetre adtál példát, amikor nem ütöttél
vissza annak, aki megütött téged, nem köpted le azokat, akik leköpdöstek.
Még szavakkal sem viszonoztad a téged gúnyolók rosszindulatát. Nem
bántottad azokat, akik megostoroztak, fejedre töviskoszorút nyomtak, a
kereszt hordozására kényszerítettek és a keresztre szegeztek. Az Atyához
imádkoztál értük és szívből megbocsátottál nekik. Taníts minket, Urunk a
tökéletes szeretetre és a megbocsátásra! Életed és halálod adjon erőt,
hogy senkit ne tekintsünk ellenségnek és a szeretetet mindenkivel szemben
gyakoroljuk.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140223.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum