2012. február 25., szombat

[Evangelium] 2012-02-25

2012. február 25. – Szombat

Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost,
aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!" A vámos erre fölkelt,
és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy
lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember
telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva
fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a
bűnösökkel együtt esztek és isztok?" Jézus felelt meg nekik: „Nem az
egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy
az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!"
Lk 5,27-32

Elmélkedés:

Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy
megtérjenek! – mondja Jézus a mai evangélium szerint. A megtérés
mindenkinek szól tehát, de akik igaznak és bűntelennek tartják magukat,
azok nem képesek meghallani a bűnbánatra hívó szót. Megtérésem azzal
kezdődik, hogy elismerem vétkeimet, s felismerem mindazt, amivel
megszegtem Isten parancsait. Őszinteség és alázat szükséges mindehhez. A
bűn könnyen lelkileg vakká tesz, s egy idő után már észre sem veszem, hogy
rossz úton járok. A hosszú ideig a bűnben való megmaradás pedig elhiteti,
hogy nincs szükségem változtatásra. Ebből az állapotból ráz fel a
nagyböjti időben Jézus szava: Térjetek meg! Nézzetek magatokba,
vizsgáljátok meg életeteket, értékeljétek cselekedeteiteket! Mit kell
tennem? Legyen őszinte önmagamhoz! Legyen bátorságom beismerni és
megvallani bűneimet a szentgyónásban, hogy részesülhessek a bűnbocsánat
kegyelmében!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, életemben oly sok az árnyék, de Te azt akarod, hogy fény legyek.
Bennem még oly sok a homály, de Te azt akarod, hogy testvéreimnek
világítsak. Magamat is alig vonszolom, de Te azt akarod, hogy testvéreimet
hozzád vezessem, Hozzád vonzzam. Oly üres és íztelen vagyok Uram, de Te
azt akarod, hogy a só legyek. Uram, Te légy életem fénye, világossága,
íze, jó illata! Engedd, ha velem találkoznak az emberek, Rád találjanak!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. február 24., péntek

[Evangelium] 2012-02-24

2012. február 24. - Péntek

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel
teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én
szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak,
aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit
parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga
nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt,
amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és
gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én
nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek
egymást!"
Jn 15,9-17

Elmélkedés:

Az Apostolok Cselekedetei szentírási könyv beszámol arról, hogy Jézus
mennybemenetelét követően, de még a Szentlélek pünkösdi eljövetele előtt a
tizenegy apostol gyűlést tart, amelyen a Jézust eláruló Júdás helyett
Mátyás választják meg a testület tizenkettedik tagjává (ApCsel 1,15-26).
Mátyás tehát eredetileg nem tartozott a Jézus által választott tizenkettő
közé, de ő is a tanítványok nagyobb csoportja közé tartozott, akik mindig
Jézussal és az apostolokkal voltak (ApCsel 1,21). A leírás a választás
céljaként megemlíti, hogy a megválasztott személy feladata, hogy a többi
apostollal együtt tanúskodjon Jézus feltámadásáról. Az apostolok küldetése
tehát az, hogy elmenjenek az egész világra és hirdették Krisztus
feltámadását és Evangéliumát. E küldetés végzéséhez kapnak megerősítést az
apostolok pár nap múlva, Pünkösdkor, amikor kiárad rájuk a Szentlélek.
Ettől kezdve Krisztus barátaiként és szeretetétől indítva, s immár a
Szentlélek által is megerősítve, elindulnak, hogy hirdessék azt a
szeretetet, amelyet Mesterüktől tanultak, s amelynek véső nagy jele az Úr
kereszthalála és a feltámadása. Jézus engem is kiválaszt, meghív, hogy
róla tegyek tanúságot a világban.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Himnusz Szent Mátyás apostol ünnepén

Mátyás, téged külön csoda
emelt a szent apostolok
áldott karába, isteni
útmutatás és rendelés.

Eltávozott az áruló,
kötélen, ágon lelt halált,
szent rangját nem becsülte meg,
sem Krisztus szent szeretetét.

Krisztus kegyelme rád maradt,
a méltatlan helyébe lépsz,
Péter szól, ám a Lélek az,
ki intéz szót és sorsvetést.

Te vállalod a küldetést,
pogányoknak hogy vidd a fényt,
Jézust hűséggel hirdeted,
majd érte ontod véred is.

Boldog tanítvány, légy velünk,
hogy mindig szíves-örömest
járjunk a Lélek útjain,
kövessük, bárhová vezet

A Háromság áldott legyen,
és adja meg, hogy általad
az égbe jussunk; boldogan
zengjük majd ott dicséretét. Ámen.

________________________________

Aktuális:
„Tiéd a döntés" címmel a Házas Hétvége Mozgalom 20–30 év közötti
egyedülálló fiataloknak szervez programot. „Ha 20 és 30 év közötti vagy,
és szeretnéd önmagad jobban megismerni, akkor itt a helyed. Nagy
szeretettel várunk két és fél napos programunkra!" - írják a hétvége
szervezői. A következő Tiéd a döntés-hétvégére Szigetmonostoron,
Budapesttől nem messze kerül sor, 2012. március 9-11-én, amelyre
szeretettel várják a jelentkezőket.
Bővebben és jelentkezési lap: http://sites.google.com/site/tiedadontes/
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. február 23., csütörtök

[Evangelium] 2012-02-23

2012. február 23. - Csütörtök

Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így
szólt a tanítványokhoz: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a
főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad."
Majd így szólt mindnyájukhoz: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát,
vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki meg
akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam,
megmenti azt. Mit használ az embernek, ha a egész világot megnyeri is,
önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?"
Lk 9,22-25

Elmélkedés:

Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a
keresztjét, és úgy kövessen engem! – olvasom Jézus szavait a mai
evangéliumban. Ismerős ez a mondat számomra, hiszen az egyházi év során
többször előfordul. A felszólítás mindannyiunkat, engem is érint. Krisztus
követése, a kereszt felvétele „mindennapos" feladatot jelent számomra. Nem
arról van szó, hogy időnként, gyakran vagy néha Krisztussal együtt járjam
életem keresztútját, hanem nap mint nap hozzá csatlakozzak. Földi életem
egyetlen napján sem mondhatom, hogy már eljutottam a kereszthordozás
teljességére, nincs hová tovább vinnem a keresztet, már célhoz értem.
Felveszem keresztemet ma, holnap és minden nap.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat Országod
aratásába! Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek
Téged! Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a
csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember
javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol,
most és mindörökké. Ámen.
Boldog II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. február 22., szerda

[Evangelium] 2012-02-22

2012. február 22. - Hamvazószerda

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Vigyázzatok!
Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei
Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne
kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel már
meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal kezed,
mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor
Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig
imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az
emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni!
Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj
be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz!
Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne
legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az
emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg
is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd
meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki
a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Mt 6,1-6.16-18

Elmélkedés:

A mai naptól kezdve a nagyböjti időben 40 napon át készülök a húsvét
ünnepére. A bűnbánattartás időszaka ez számomra, amely lehetőséget ad,
hogy rendezzem Istennel való kapcsolatomat. Az Egyház három dolgot ajánl a
nagyböjtre: az imádságot, a böjtölést és az adakozást, amit
alamizsnálkodásnak is nevezünk. A mai evangéliumban éppen erről a három
cselekedetről tanít Jézus. A közös vonás ezekben a tettekben, hogy Isten
kedvét találja bennem. Nem a magam dicsőségét keresem, nem a magam javát
helyezem előtérbe, hanem Isten felé szeretnék indulni és őt szeretném
szolgálni. A jót Isten kedvéért teszem, jutalmul csak az üdvösséget
remélve.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mennyi Atyánk, te ismered szívünk gondolatai és érzéseit. Add, hogy
valóban neked tetsző legyünk böjtölésünk a nagyböjti időben. Add, hogy
testünk fegyelmezése feléd irányítsa lelkünket, amelyet megtisztítasz a
bűnbocsánat szentsége által. Urunk Jézus, aki jelen vagy minden
elesettben, szegényben és nélkülözőben! Segíts minket, hogy a Te arcodat
lássuk mindazokban, akiknek segítséget nyújtunk tiszta szívvel nyújtott
adományainkkal. Szentlélek Isten! Segíts minket, hogy ne veszítsük el
türelmünket és kedvünket, hanem kitartóan tudjunk mindig Istenhez
fordulni, aki után vágyakozunk. Siess segítségünkre, amikor nem tudjuk,
hogy miként imádkozunk helyesen!

________________________________

Aktuális:
Egy-egy csepp. Az e-vangélium minden nap egy csepp. Kinek-kinek örömöt,
megnyugvást, vigasztalást, megerősítést, megvilágosodást jelentő csepp.
Minden napra. Éveken, életen át. Evangélium. Ezt olvassuk, ez vezeti
életünket és ezt hirdetjük. Az evangéliumhoz méltóan szeretnénk élni, mert
ebben ismerjük fel az üdvösség tanítását.
Az idei nagyböjtben is kérlek benneteket, hogy ajánljátok barátaitok,
ismerőseiteknek az e-vangélium napi olvasásának e-mailes lehetőségét.
Feliratkozni a www.evangelium365.hu oldalon lehet. Gond esetén segítség
kérhető tőlem a his@katolikus.hu címen.
Köszönettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. február 21., kedd

[Evangelium] 2012-02-21

2012. február 21. - Kedd

Abban az időben: Jézus és tanítványai átmentek Galileán. Jézus azonban nem
akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt
mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután
megölték, harmadnapra feltámad." Ők nem értették ezeket a szavakat, de
féltek megkérdezni Jézust.
Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte
tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?" Tanítványai azonban hallgattak, mert
az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük.
Akkor Jézus leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első
akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája."
Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította; majd magához ölelte,
és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben,
engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt,
aki küldött engem."
Mk 9,30-37

Elmélkedés:

Jézus a tanítványi élet egyik fontos elemére mutat rá, amikor példaként
egy gyermeket állítva az apostolok elé, értésükre adja, hogy nem az
uralkodás, a hatalom vagy a felemelkedés a lényeges, hanem a szolgálat.
Nem véletlen, hogy Jézus a szolgálatot hangsúlyozza, hiszen szenvedését és
halálát, tehát azt, amiről éppen megelőzőleg beszélt nekik, ő is
szolgálatnak fogja fel. Olyan szolgálat ez Jézus részéről, amelyet az Atya
vár tőle az emberek üdvössége érdekében. Isten szenvedő szolgája lesz,
hogy megváltásunkat szolgálja engedelmes halálával és feltámadásával. A
kérdés számunkra az, hogy megértem-e Jézus szolgálatának lényegét és
akarok-e szolgáló tanítványa lenni?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szent Atyánk, az élet és a szeretet kiapadhatatlan forrása, aki az élő
emberben kinyilatkoztatod dicsőséged ragyogását, és szívébe helyezed
hívásod csíráját, ne engedd, hogy a mi hanyagságunk miatt megtörténhessen,
hogy valaki nem veszi észre vagy elveszíti ezt az ajándékot, hanem járjon
mindenki teljes önzetlenséggel azon az úton, amelyen a Te szereteted
megvalósul.
Boldog II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. február 20., hétfő

[Evangelium] 2012-02-20

2012. február 20. - Hétfő

Amikor a színeváltozás hegyéről Jézus visszatért tanítványaihoz, látta,
hogy nagy tömeg tolong körülöttük, és írástudók vitatkoznak velük. Amint
az emberek észrevették Jézust, mindnyájan meglepődtek, majd elébe siettek
és üdvözölték. Jézus megkérdezte tanítványait: „Miről vitatkoztok velük?"
Valaki a tömegből így felelt neki: „Mester! Elhoztam hozzád a fiamat.
Gonosz lélek lakik benne, aki némává tette. Valahányszor hatalmába keríti,
földhöz vágja. Habzik a szája, fogait csikorgatja és megmerevedik. Már
kértem tanítványaidat, hogy űzzék ki belőle, de nem tudták."
Jézus így válaszolt: „Ó, hitetlen nemzedék! Meddig maradjak még veletek?
Meddig tűrjelek titeket? Vezessétek hozzám a gyermeket!" Erre odavitték
hozzá. Mihelyt a gonosz lélek meglátta Jézust, tüstént elkezdte ide-oda
rángatni a fiút, az pedig a földre zuhant, és habzó szájjal vonaglott.
Jézus megkérdezte a fiú apját: „Mióta szenved ebben a bajban?" Ő azt
felelte: „Gyermekkora óta. A gonosz lélek gyakran tűzbe és vízbe
taszította, hogy elpusztítsa. Ha valamit tehetsz, szánj meg minket, és
segíts rajtunk!" Jézus így felelt neki: „Ha valamit tehetsz? Minden
lehetséges annak, aki hisz!" Erre a fiú apja azonnal felkiáltott: „Hiszek,
Uram, segíts az én hitetlenségemen!"
Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg verődik össze, ezekkel a
szavakkal parancsolt rá a tisztátalan lélekre: „Te néma és süket lélek!
Parancsolom neked, menj ki belőle, és soha vissza ne térj belé!" Erre (a
gonosz lélek) összevissza rángatta a fiút, és hangos kiáltással kiment
belőle. A fiú olyan lett, mint a halott. Többen meg is jegyezték:
„Meghalt!" Jézus azonban megragadta kezét, és felsegítette. A fiú talpra
állt. Amikor azután Jézus hazaérkezett, és egymás között voltak, a
tanítványok megkérdezték: „Mi miért nem tudtuk kiűzni a gonosz lelket?"
Jézus így felelt: „Ezt a fajtát semmi mással nem lehet kiűzni, csak
imádsággal és böjtöléssel."
Mk 9,14-29

Elmélkedés:

Miközben Jézus a hegyen tartózkodott három apostolával, többi tanítványa
azzal próbálkozott, hogy egy fiúból kiűzzék a gonosz lelket. Ami azonban
Jézusnak korábban többször is sikerült, az apostoloknak nem. A történteket
az apa meséli el Jézusnak, s kéri segítségét. Jézus válaszából úgy tűnik,
hogy a hitetlenséget jelöli meg a sikertelenség okaként, bár ez inkább a
tömegeknek szól és nem az apostoloknak. Miután az apa kifejezi hitét, azaz
kinyilvánítja, hogy hisz abban, hogy Jézus képes csodát tenni isteni
erejével, megtörténik a gyógyulás. Mivel az apostolok korábban megbízást
kaptak Jézustól a gonosz lelkek kiűzésére és ezen e területet sikereik is
voltak, ezért jogosan lepődnek meg saját tehetetlenségükön és kérdezik meg
Mesterüktől, hogy most miért nem tudtak gyógyítani? Jézus válasza azt
sugallja, hogy a gyógyítás feltétele az isteni hatalomra való teljes és
feltétlen ráhagyatkozás, amelyet az imádság jelképez. A csoda tehát nem az
emberi erőfeszítés eredménye, hanem mindig Isten teszi. Ha imádságainkban
képesek vagyunk teljesen Istenre hagyatkozni, megtapasztalhatjuk Isten
csodáit.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, adj erőt, nehogy kifulladjak az úton, hogy segítsük egymást a holnap
felé haladásunkban, hátra nem tekintve, nem méricskélve, mibe kerül a
segítség. Adj erőt, hogy bátran szembenézzek a jövő feladataival, melyeket
várnak tőlem az emberek, vagyis Te. Adj erőt, hogy úgy reméljek, mintha ma
reggel kezdődnék az életem.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. február 19., vasárnap

beszámoló 1

Kedves Zoltán!

Február elején fordultam Önhöz és az E-vangélium olvasóihoz, most pedig arról számolok be, hogy megkezdtük a templomfelújítás munkáját. Köszönetemet fejezem ki Önnek és mindazoknak, akik imáikkal és adományukkal hozzájárultak a felújításhoz.

 

Köszönetet mondok a szintén e-vangélium olvasó Ágnesnek, aki a belsőépítészeti tervezést vállalta még 2011-ben és Istvánnak, aki a műszaki vezetést és ellenőrzést ajánlotta fel segítségként, valamint Jánosnak, aki a világítótestek beszerzését intézi. Egyesek talán most mosolyognak magukban: így könnyű. Igen, beismerem, ha sokan segítenek, akkor valóban könnyebb a munka. Hála Istennek az e-vangélium olvasók között mindenféle szakember van.

 

Az elmúlt hetekben elkészült a teljes villanyhálózat felújítása, ami feltétlenül szükséges volt még a festés előtt. A régi alumíniumvezetékeket, a rozsdaette biztosítékszekrényeket, a hangosítás vezetékrendszerét kicseréltük. Az asztalosok nekiálltak az ajtók gyártásának, s megígérték, hogy ezeken nem fog átsütni a nap.

 

Várjuk, hogy az idő egy kicsit enyhüljön és kezdődhet a festés. Most tehát a szokásosnál jobban várom a tavaszt.

A munkálatok közben készítek fényképeket, ezeket hamarosan felteszem a honlapra.

 

Remélem, hogy nem zavartam, s talán a jövőben sem zavarom azzal, ha időnként néhány sorban beszámolok a templomfelújítás előrehaladtáról, de úgy érzem, hogy köszönetem és hálám jeleként ennyivel tartozom minden adakozónak. Bocsánat, hogy nem tudok mindenkinek egyesével írni, amikor adománya megérkezik.

 

A jó Isten áldását kérem Önre és családjára!

Szeretettel: István atya

 

 

A templomfelújításra szánt adományokat  a  plébánia  számlájára  lehet  eljuttatni  a   következő lehetőségek valamelyikén:

Online adomány: http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas

Az Adománynál válasszuk célként: Templom felújítása

 

Utalás: Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia

Számlaszám: 10402355-00026472-00000003

Megjegyzés: Templom felújítása

 

Csekket tudok küldeni azoknak, akik postacímük megadásával ezt kérik a zalalovo@gmail.com címre küldött e-mailben.

 

--

Üdvösséget!

Horváth István Sándor

 

Zalalövői Plébánia

H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

Tel.: (+36)92-371-049

[Evangelium] 2012-02-19

2012. február 19. – Évközi 7. vasárnap

Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre,
hogy otthon van, annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti téren sem
fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy
bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották
fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat,
amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához:
„Fiam, bűneid bocsánatot nyertek." Ült ott néhány írástudó is. Ezek így
gondolkodtak szívükben: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más
bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?" Jézus a lelke mélyén jól
tudta, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt tehát hozzájuk: „Miért
gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: azt mondani a bénának: Bűneid
bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd ágyadat és járj?
Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök
megbocsátására!" Ezzel odafordult a bénához: „Mondom neked: kelj föl, fogd
az ágyadat, és menj haza!" Az felkelt, fölvette a hordágyat, és
mindannyiuk szeme láttára kiment. Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették
Istent, és azt mondták: „Nem láttunk még ilyet soha!"
Mk 2,1-12

Elmélkedés:

Testi és lelki gyógyulás
Az elmúlt vasárnapokon Péter apostol anyósának, illetve egy leprás
betegnek a meggyógyításáról hallottunk. A mai evangélium szintén egy
csodás gyógyulás történetét tárja elénk: egy béna, magatehetetlen embert
hoznak Jézushoz, aki a járás képességével ajándékozza meg ezt az embert,
és a gyógyítással mintegy a bűnök megbocsátását szemlélteti. Az
evangéliumi elbeszélés több érdekességet és tanulságot tartalmaz.

Elsőként nézzük a tömeget, az embereket, akik ott szoronganak a ház előtt,
ahol Jézus tartózkodik. Az evangélista sokat nem árul el róluk, csak
annyit, hogy kíváncsiak Jézusra és tanítására, s nagyon kitartóak. De van
valami furcsa a magatartásukban. Amikor barátai hordágyon hozzák a béna
embert, akkor ez a tömeg nem enged utat a beteg számára. Mindannyian
jártunk már kórházban, s ha beteget visznek egy hordágyon, udvariasan
félreállunk és utat engedünk. Vagy ha például az országúton közlekedve
szirénázó mentőautó közelít, akkor minden autós lehúzódik és elengedi. És
ezt nem csak azért tesszük, mert a közlekedési szabályok előírják, hanem
mert jól tudjuk, hogy a betegnek mielőbb el kell jutnia a kórházba. Az
evangéliumi történetben szereplő tömeg másként viselkedik. Az emberek nem
mozdulnak. Egyetlen lépést sem tesznek. Nem adnak utat a beteget vivőknek,
nem engedik a beteget Jézushoz. Ezzel tulajdonképpen gátolják,
akadályozzák egy időre, hogy Jézus gyógyítson. Ennek kapcsán érdemes
elgondolkoznunk azon, hogy néha nem állunk-e, nem tartozunk-e azok közé,
akik másokat akadályoznak abban, hogy Jézushoz jussanak, Istenhez
közelítsenek? És itt nem udvariassági szabályokról van szó, hanem arról,
hogy keresztény kötelességünk mások segítése Isten felé.

Másodikként a betegvivők leleményességére figyelünk fel, amely váratlan
fordulatot hoz a történetben. A négy ember, akik a bénát hozták, nagyon
határozottak és céltudatosak. Ők mindenképpen Jézus közelébe szeretnének
jutni. Nem akadályozhatja meg őket a tömeg mozdulatlansága és nem
állíthatja meg őket semmi. Még a tetőt is képesek kibontani annak
érdekében, hogy tervüket véghezvigyék. Magatartásuk példát ad nekünk arra,
hogy betegeinket, beteg családtagjainkat és ismerőseinket Istenhez vigyük,
számukra Istentől kérjünk gyógyulást, enyhülést, megerősítést
szenvedéseikben. Milyen sokat megfeledkeznek erről! Szaladnak orvoshoz,
viszik a kórházba, megvesznek minden gyógyszert, felkutatnak mindenféle
gyógykezelést, de megfeledkeznek arról, hogy a betegért legalább egy imát
elmondjanak vagy együtt imádkozzanak vele. Mindezek fontosak, de ne
feledkezzünk el beteg hozzátartozónk lelkéről sem! Mert a betegnek a lelki
gyógyulásra is szüksége van.

Ezen a ponton érkezünk el a harmadik fontos tanulsághoz. Jézus nem csak a
testi betegséget szünteti meg, azaz visszaadja a járás képességét a béna
embernek, hanem a lelkét is meggyógyítja. Igen, az irgalmas Isten a lelki
megújulást adja nekünk, amikor megbocsátja bűneinket. És sajnos itt is
jelen van az emberi akadékoskodás! Mintha egyesek egyenesen sajnálnák
másoktól, hogy megtisztul a lelkük. Tegyük félre az ilyen emberi
kicsinyességet és örüljünk annak, ha valaki visszatalál Istenhez!

Befejezésül vessünk még egy pillantást a hoppon maradt tömegre! A csodás
gyógyítás elbeszélése azzal zárul, hogy a beteg kimegy a házból és
távozik. Nem a tetőn keresztül, ahonnan érkezett, hanem az ajtón át megy
ki. És a tömeg, amely korábban nem mozdult egy tapodtat sem, most
kénytelen utat engedni neki. Képzeljük csak magunk elé a döbbenettől
tátott szájjal néző embereket, akik félrehúzódva lassan utat engednek a
távozó meggyógyultnak. És képzeljük magunk elé Jézust, aki mosolyogva
szemléli őket, majd folytatja a tanítást. Talán az is megérne egy
prédikációt, hogy mit taníthatott ezek után nekik. Gondolkozzunk el erről
odahaza!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te csodálatos dolgokat tettél és tanítottál földi
életed során. Tanításod jó magként hullott az emberi szívekbe, s gyökeret
vervén bőséges termést hozott. Arról is gondoskodtál, hogy legyenek, akik
távozásodat követően a te nevedben, a te erőddel, a te megbízásodból
hirdetni fogják mindazt, amit te hirdettél. Add, hogy a papok szavában
felismerjük a te szavadat! Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan
éljünk!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum