2014. december 31., szerda

[Evangelium] 2014-12-31

2014. december 31. – Szerda

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt
kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami
lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A
világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett
egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy
tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.
Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a
világosságról. Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy
megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de
a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.
Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei
legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test
kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És
az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét,
mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam,
hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én." Hiszen mi
mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt
ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus
Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta; Isten
Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.
Jn 1,1-18

Elmélkedés:

Szent János evangéliumának bevezetését, az ún. Ige-himnuszt olvassuk az
evangéliumban az esztendő utolsó napján. Ünnepélyes hangvételű, költői,
titokzatos, mélyértelmű, ugyanakkor kissé elvont a szöveg, amelyet nem
könnyű megérteni.
Az egykori írónak és a mindenkori olvasónak, azaz János evangélistának és
nekünk, ugyanaz a gondunk, ugyanazzal a nehézséggel küzdünk: hogyan tudjuk
véges emberi értelmünkkel felfogni a végtelen Istent? Hogyan ismerhetjük
meg a láthatatlan, de emberré lett s ezáltal láthatóvá vált Istent?
Időbeli létezésünk korlátai mennyire engedik az örökkévaló Isten
megismerését? A szövegrészletben szereplő fogalmak pontos magyarázatát
hagyjuk a szentírástudósokra! Javaslom, inkább a tartalomra és a
mondanivalóra figyeljünk!
Mit tudunk meg a megtestesült Igéről, Jézus Krisztusról? Azt, hogy
létezése örök, az örökkévaló Istentől származik. Ő a létezés, az élet
alapja. Ő az isteni világosság, bölcsesség és igazság, aki eljött az
emberek világába, hogy megvilágítson minket, bölcsességgel töltsön el
bennünket és az igazság útjára vezessen minden embert. Isten Jézus
Krisztusban kimondja, megmutatja önmagát, láthatóvá teszi magát előttünk.
Ha hiszünk benne, Isten gyermekei leszünk, s halálunk után örökre Istennel
élhetünk.
Törekszem-e arra, hogy az év minden napján Isten szeretetében éljek?
Törekszem-e arra, hogy az üdvösségre jussak?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Krisztus, aki ugyanaz „tegnap, ma és mindörökké", legyen velünk, amikor
térdet hajtunk az Atya előtt, akitől minden atyaság és anyaság, és minden
emberi család származik. Ajánljunk fel Krisztussal együtt a szeretet
tanúságtételét, amellyel Krisztus mindvégig szeretett minket. Az Atya
áldása és a Szentlélek kegyelme áradjon családjainkra Krisztusban és az
szeretete által.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-31
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141231.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 30., kedd

[Evangelium] 2014-12-30

2014. december 30. – Kedd

Abban az időben, amikor a gyermek Jézust szülei bemutatták a jeruzsálemi
templomban, ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős
volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd
özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha,
böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is
odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik
Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek
mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig
növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte
benne.
Lk 2,36-40

Elmélkedés:

Jézus templomi bemutatása alkalmával a férfi, Simeon mellett megjelenik
egy női személy, Anna is. Szerepe ugyanaz, mint Simeoné, tudniillik
tanúskodni arról, hogy e gyermekre várt a választott nép, benne valósult
meg Isten ígérete, ő a Megváltó.
Lukács evangélista beszámolója több dolgot rögzít róla, amelyek közül
minden bizonnyal vallásos buzgósága a legfontosabb. Buzgóságát jelzi, hogy
„nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent
éjjel és nappal" (Lk 2,37). Az evangélista nem jegyzi le Anna szavait, nem
tesz említést külön neki adott kinyilatkoztatásról és arról sem, hogy
eltöltötte volna a Szentlélek, amely elemek Simeon esetében nagy hangsúlyt
kaptak. Ehelyett buzgó imádságát, böjtölését, szolgálatát és több
évtizedes hűségét emeli ki, amelyek érdemessé tették arra, hogy
megláthassa a Megváltót, akire ő és nemzedéke várakozott. Újabb elemként
jelenik meg, hogy az általa felismert igazságról másoknak beszélni kezd,
azaz tanúságot tesz a jelenlévők előtt arról, hogy a templomba hozott
újszülött gyermekben, Jézusban felismeri a Megváltót.
Bízni abban, hogy Isten ígérete valóra fog válni, hűséggel és kitartással
várni a megvalósulást, buzgón imádkozni Istenhez, és a hit szemével
felismerni a Megváltót - mindezt megtanulhatjuk Anna asszonytól.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Születéseddel az isteni szeretet jött el emberi
világunkba. Legyen minden család a szeretet otthona! Legyen minden család
az élő Isten otthona! Legyen minden család az élő hit otthona! Urunk,
jelenléted teremtse meg a szeretetet és a békét minden családban, hogy a
családtagok egymást segítve és felelősséggel teljesítsék hivatásukat!
Segítsd a keresztény családokat, hogy tanúságot tegyenek a világban a
szerelem, a szeretet, a házasság és a család szépségéről! Hiszek, Uram,
erősítsd bennünk a hitet!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-30
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141230.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 29., hétfő

[Evangelium] 2014-12-29

2014. december 29. – Hétfő

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, szülei
felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr
törvénye előírja: „Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona." Ekkor
kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy pár gerlét vagy
két galambfiókát" tisztulási áldozatul bemutatnia.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő
ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A
Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg nem
látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba,
amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint
cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
„Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert
szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára
készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és
dicsőség népednek, Izraelnek."
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám,
e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az
ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy
napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!"
Lk 2,22-35

Elmélkedés:

A karácsonyt megelőző napok folyamán Mária és Zakariás imájában már
találkoztunk azzal a gondolattal, hogy a születendő gyermek, a megváltó
Jézus Krisztus az irgalmas Isten ajándéka az emberiség számára. Ennek
megerősítésével találkozunk ma Simeon, holnap pedig Anna asszony
személyével kapcsolatban, akik jelen vannak a gyermek Jézus templomi
bemutatásakor. Az idős Simeon e szavakkal ad hálát Istennek: „szemeim
meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél" (Lk
2,30-31). E kijelentés arról tanúskodik, hogy egyrészt hitt a neki
személyesen és a választott népnek tett isteni ígéretben, másrészt
felismerte a gyermekben az Isten által küldött szabadítót, megváltót.
Simeon személye, cselekedete és imája egy másik szempontból is kapcsolódik
a Jézus születését megelőző eseményekhez. Akkor arról olvastunk, hogy
Máriát a Szentlélek töltötte el, amikor méhébe fogadta a megtestesült,
emberré lett Istent (vö. Lk 1,35), Erzsébetet szintén eltöltötte a
Szentlélek, amikor Mária megérkezik hozzá (vö. Lk 1,41), illetve Zakariás
is eltelt Szentlélekkel a gyermek János születésekor (vö. Lk 1,67). Simeon
személyével kapcsolatban az evangélista nem is egyszer, hanem háromszor
említi meg a harmadik isteni személyt: a Szentlélek lakott benne, a
Lélektől kapott kinyilatkoztatást arról, hogy még az ő életében eljön a
Megváltó, illetve a Szentlélek indítja őt azon a napon a templomba, amikor
Jézust odaviszik szülei (vö. 2,25-27).
Töltsön el és indítson hálaadásra minket a Szentlélek!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus, te irántunk való szeretetből emberré lettél, s megmutattad
nekünk, hogyan kell szeretnünk nekünk is az embereket. Érintsd meg
szereteteddel szívünket, hogy önzésünk helyett úgy szeressünk mindenkit,
ahogyan te szeretsz minket. Születésed szegényes körülménye és a betlehemi
istálló szegénysége figyelmeztessen minket arra, hogy szerényen éljünk, s
ne a földi gazdagságra vágyjunk, hanem arra, hogy benned gazdagodjunk,
benned növekedjünk, benned és szeretetedben éljünk.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-29
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141229.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 28., vasárnap

[Evangelium] 2014-12-28

2014. december 28. – Vasárnap, a Szent Család: Jézus, Mária és József

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, szülei
felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr
törvénye előírja: „Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona." Ekkor
kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy pár gerlét vagy
két galambfiókát" tisztulási áldozatul bemutatnia.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő
ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A
Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg nem
látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba,
amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint
cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
„Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert
szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára
készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és
dicsőség népednek, Izraelnek."
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám,
e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az
ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy
napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!"
Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már,
napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen
érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve
és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament,
dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem
megváltására vártak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent,
visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett
és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
Lk 2,22-40

Elmélkedés:

A család marad
„Ez a ház börtön számomra. Alig várom már, hogy elköltözzek innen. Ha
egyszer végre elmegyek, soha többé nem jövök ide vissza." Ismerősek e
kijelentések? Honnan? Te mondtad őket kamaszkorodban? Vagy kamaszkorú
gyermeked szájából hallottad? Akár így, akár úgy áll a dolog, ismerős és
fájdalmas mondatok. A szülők elleni jogosnak vélt lázadásról és az
önállóság utáni valóban jogos vágyról szóló fájdalmas mondatok. Az otthon
biztos szeretetét megtagadó és az új, bizonytalan szeretetre vágyakozó
mondatok. Végeredményben a családot megtagadó szavak, amelyeket sajnos sok
esetben sietős pakolás és gyors elköltözés követ. Ugyanakkor
meggondolatlan és elhamarkodott szavak valaki szájából, aki hálátlanul
megfeledkezik arról, amit családjától kapott, s most felindultsága miatt
nem gondol arra, hogy pár év múlva a most becsapott ajtón fog kopogtatni,
mert családján kívül senki másra nem számíthat. S az egykor lázadó kamasz,
aki nyűgnek, terhesnek tekintette családi kapcsolatait, évek múltán
visszatalál a biztos ponthoz, a családhoz, az ő családjához, a szüleihez
és testvéreihez. Mert a barátok, haverok, ismerősök, internetes rajongók
jönnek-mennek, az idő múltával cserélődnek, de a család marad, a család
biztonsága, nyugalma, szeretete nem változik. Szóval, útnak lehet indulni,
el lehet menni otthonról dacos tékozló fiúként vagy lányként, el lehet
hagyni a családot, de ha egyszer végre hazatalálsz, akkor fogod igazán
tudni, mit jelent a családod.
A mai vasárnapon a Szent Családot ünnepeljük, Jézust, az ő édesanyját
Máriát, és Jézus nevelőapját Szent Józsefet. Egykor nekik is el kellett
hagyniuk otthonukat, de ennek hátterében nem kamaszkori lázadás állt. Ők
együtt menekültek az emberi gyűlölet és gyilkos szándék elől Egyiptom
földjére. A mindenható Isten gondoskodott arról, hogy menedéket találjanak
és biztonságban legyenek. Biztosak lehetünk abban, hogy a jó Isten
napjainkban is látja a családok és a családtagok mindennapi gondjait, és
látja azokat is, akik a család biztonságos és szeretetteljes légköre
nélkül kénytelenek felnőni, élni. Biztosak lehetünk abban, hogy Isten
minden újszülött gyermek számára a saját családjában akar menedéket
biztosítani, ahol szülei gondoskodhatnak testi és lelki fejlődéséről. Az
apaság és az anyaság vállalása felelősséget feltételez a házastársak
részéről, akik gyermekük születése által válnak szülőkké, s ezzel új
feladat, új szolgálat, új felelősség hordozói lesznek. Egymás iránti
szeretetük kitárulkozik és beteljesedik gyermekük iránti szeretetükben.
Csak a szeretettel lehet mindent elviselni és ellenállni a családokat
fenyegető veszedelmeknek és a korszellem negatív hatásainak.
Az ünnep evangéliumában arról olvasunk, hogy Simeon és Anna örvendezve
fogadja a templomban a kis Jézust. Mindketten idős emberek. S lám, ez a
két idős személy, akik életük végéhez közelednek, mennyire örülnek,
ujjonganak egy új élet kezdetének. Örömük elsősorban Jézusnak, a
Megváltónak szól, ugyanakkor Jézusnak, az újszülöttnek is. Milyen jó
volna, ha e bölcs öregektől tanulva a fiatalok is ugyanilyen lelkesedéssel
fogadnák a gyermekáldást!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Családban születtél és családban ismerted meg a
szeretetet. A szeretetnek családra van szüksége, hogy otthonra találjon.
Segítsd a szülőket, hogy felelősségtudattal készüljenek a
gyermekvállalásra és gyermekük nevelésére. Segítsd őket, hogy helyet
adjanak otthonukban Istennek és az ő szeretetének. Add, hogy a családok
megerősödjenek az életszentségben hivatásuk teljesítéséhez, s ehhez az
Egyház minden segítséget megadjon, felmutatván a családi életközösség
igazi értékét.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-28
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141228.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 27., szombat

[Evangelium] 2014-12-27

2011. december 27. – Szombat, Szent János apostol és evangélista

A hét első napján (Húsvétvasárnap), kora reggel, Mária Magdolna elfutott
Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül
adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!" Péter
és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a
ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb
ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment
be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a
kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem
külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is,
aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt.
Jn 20,2-8

Elmélkedés:

A negyedik evangélium második felében, tulajdonképpen az utolsó vacsorától
jelenik meg a „szeretett tanítvány" kifejezés, amely egy Jézushoz közel
álló személyre, apostolra utal. Az utolsó vacsorán Péter apostol őhozzá, a
„szeretett tanítványhoz" fordul, kérdezze meg az Urat, kire gondol, amikor
árulójáról beszél (vö. Jn 13,23-25). A „szeretett tanítvány" ott áll Jézus
keresztje alatt, az Úr őrá bízza édesanyját, Máriát (vö. Jn 19,26). Jézus
feltámadását követően az üres sírról szóló elbeszélésben is feltűnik e név
szerint meg nem nevezett személy. Mária Magdolna hírül adja az
apostoloknak, hogy üres a sír, mire Péter és a „szeretett tanítvány" a
sírhoz futnak. Amikor ez utóbbi tanítvány látja az üres sírt és a halotti
lepleket, hit ébred benne, miként erről a mai evangéliumban olvasunk.
Később, amikor a feltámadt Krisztus a Tibériás-tónál megjelenik a halászó
apostoloknak, a „szeretett tanítvány" ismeri fel elsőként és így szól: „Az
Úr az!" (Jn 21,7).
Nincs okunk kételkedni abban az általánosan elfogadott nézetben, hogy a
„szeretett tanítvány" nem más, mint az evangélium szerzője, János apostol,
akit ma ünnepel Egyházunk.
János apostol életének felidézett négy jelenetében a közös vonatkozás az,
hogy ő az események tanúja, szemtanúja. Jelen van az utolsó vacsorán, hogy
a későbbiekben tanúskodjon az ott történtekről. Jelen van a kereszt alatt,
- más apostol nincs ott - hogy tanúskodjon Jézus haláláról. Valamint ott
van az üres sírnál és megtapasztalja az Úr megjelenését, hogy tanúskodjon
a feltámadásról. Végül hiteles tanúként megírja evangéliumát, hogy az
olvasókban, bennünk hit ébredjen.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, add meg nekem a testvéri szeretetet, és színed előtt add ezt meg,
ott, ahol te látsz; add, hogy amikor szívem igazi ítéletét kérdezem, ezt a
választ halljam: a testvéri szeretetnek a jóság gyümölcsét rejtő gyökere
valóban bennem van; akkor bizakodhatom Benned, és te megadod nekem
mindazt, amit kérek, mivel megtartom parancsaidat.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-27
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141227.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 26., péntek

[Evangelium] 2014-12-26

2014. december 26. – Péntek, Szent István első vértanú

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Legyetek óvatosak az
emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig
megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak,
hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak
benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban
az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti
fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek. Halálra adja
akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik
ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog
titeket. De aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül.
Mt 10,17-22

Elmélkedés:

A születés és a halál, a jászol és a kereszt titka és ellentéte áll
előttünk karácsony másnapján, amikor az Egyház első vértanújára, Szent
Istvánra emlékezünk. De talán helyesebb Krisztus vértanújáról beszélnünk.
Szent István vértanúságának történetét részletesen elbeszéli az Apostolok
Cselekedetei könyv 7. fejezete. Személye nem tévesztendő össze Szent
István magyar királlyal.
A betlehemi Gyermek, Jézus Krisztus a szeretetet hozta el a világba, az
égből a földre szállt a szeretet. Szent István és mindaz, aki elfogadja e
szeretetet, megtapasztalja azt, hogy a szeretet a földről az égbe, a földi
életből az örök életbe emel. Aki hűséges e szeretethez és tanúságot tesz
róla, az égbe, a mennybe juthat. Isten kegyelme, jósága és szeretete
mutatkozik meg abban, hogy a Fiúisten emberré lesz, eljön a világba, s mi
szintén e kegyelemnek, jóságnak és szeretetnek köszönhetően juthatunk a
mennybe. A szeretetben való megmaradás eredményeként halálunk valójában
újjászületés, mennyei születésnap.
Jézus előre figyelmeztette tanítványait az üldözésekre, majd hozzátette:
„Aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül" (Mt 17,22). Szent István első
vértanú példája adjon nekünk erőt a szeretetben való megmaradáshoz, a
hithez való hűséghez mindhalálig, hogy az örök üdvösségre jussunk!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, Mária, nem találtál szállást Fiad számára? Íme, én a szívemet kínálom
neki. Hideg és méltatlan, igaz, de vajon te nem Isten Anyja vagy-e? A
kegyelemből mindenható? Minden javak osztogatója? Cseréld ki a szívemet,
tedd hasonlóvá a tiédhez!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-26
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141226.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 25., csütörtök

[Evangelium] 2014-12-25

2014. december 25. – Urunk születése – Karácsony

Azokban a napokban Augusztusz császár elrendelte, hogy írják össze a
földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria
kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy
összeírják. Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid
városába, a judeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével,
Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária
napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába
takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.
A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az
éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr
dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt
hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az
egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid
városában. Ez lesz nektek a jel: kisdedet találtok pólyába takarva és
jászolba fektetve." Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül.
Istent dicsőítve ezt zengték: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség
a földön a jóakaratú embereknek!
Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták
egymást: „Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az
Úr hírül adott nekünk!" El is mentek sietve, és megtalálták Máriát,
Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték
mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta,
csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste
szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután
hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és
hallottak, pontosan úgy, amint előre megmondták nekik.
Lk 2,1-20

Elmélkedés:

Gyermeknek lenni
A reneszánsz idők egyik legnagyobb festője, Domenico Ghirlandaio A
pásztorok imádása című festményére találok egy művészettörténeti könyvben.
A művész a korra jellemző módon nem csupán a háromkirályok érkezését
rögzíti nagyszabású alkotásán, hanem több, Jézus születéséhez kapcsolódó
eseményt is megjelenít. Így helyet kap Keresztelő János, az égből glóriát
éneklő angyalsereg, a Betlehem környéki pásztorok, a kép egyik részén
pedig a betlehemi gyermekgyilkosság jelenete látható, amint
felfegyverkezett katonák szaladnak a gyermeküket védelmező, menekíteni
igyekvő édesanyák után. A helyszín és az idő ismert számunkra. Betlehem,
2000 évvel ezelőtt. Ebben a világban és ebben a korban nem jó gyermeknek
lenni. Rajtuk és a betlehemi kisdeden kívül a képen más gyermekek is
szerepelnek. Az előtérben két, rongyos ruhába öltözött, mezítlábas fiú
térdel a háromkirályok, illetve Keresztelő János mellett. Ők is az
újszülöttre figyelnek. Jelenlétük utalás a kép megalkotásának helyére és
idejére, a festmény ugyanis a firenzei árvaház számára készült a XV.
század vége felé. Az itáliai városok közti háborúk és a lakosságot
megtizedelő járványok ideje ez, az árván felnövő gyermekek kora. Ebben a
világban és ebben a korban nem jó gyermeknek lenni.
A karácsonyi reggeli misére az utolsó pillanatban szalad be az egyik
minisztráns. A harangok már szólnak, sietve veszi magára az ünnepre
frissen mosott ruhát, elégedetten simítja végig, mintha csak annak örülne,
hogy eltakarja rongyolódó pulóverét. Kitalálja, hogy éppen azt szeretném
kérdezni, miért nem öltöztette fel édesanyja szebben az ünnepre, de már
nincs idő, megszólal a csengő és az orgona, indulunk. Sietve odahajol
hozzám és fülembe súgja: „Csak ezt a ruhát találtam, anya nem akart
elengedni." A helyszín és az idő: valahol Magyarországon, a harmadik
évezred elején, karácsony napján. Mire gondolhatnék másra? Ebben a
világban és ebben a korban nem jó gyermeknek lenni.
Az éjféli szentmise evangéliumában angyalokról hallottunk, akik meghozzák
a Betlehem környéki pásztoroknak az örömhírt a Megváltó születéséről.
Örömmel énekeltük az angyalokkal együtt a glóriát, örömmel fogadtuk a
jóakaratúaknak járó békességet. Most, a pásztorok miséjének evangéliumában
azzal folytatódik a történet, hogy a pásztorok örvendezve indulnak a hír
hallatán és megújuló öröm tölti el szívüket, amikor megtalálják a
Gyermeket, az Isten Fiát. Mi is örvendezünk, amikor megpillantjuk Mária
örömét, aki gyermeket hozott a világra, s látjuk Szent József szelíd
mosolyát, aki örül az Isten által előre mondottak beteljesedésének.
Örömünk tovább fokozódik, amikor az ünnepi misében a Fiúisten
megtestesülésének titka tárul fel előttünk, akinek megváltottságunkat
köszönhetjük. A karácsony az öröm ünnepe. Gyermekeknek, felnőtteknek és
időseknek egyaránt. Van okunk az örömre, mert velünk az Isten! Isten el
nem múló örömet ad nekünk ezen az ünnepen. Indulj, menj és mondd el egy
gyermeknek a karácsonyi örömhírt! Tedd ezt azért, hogy ő azt érezze, hogy
ebben a világban és ebben a korban jó gyermeknek lenni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mennyei Atyánk! Te az idők teljességében elküldted Fiadat emberi
világunkba, hogy soha ne érezzük magunkat egyedül, hanem megtapasztaljuk,
hogy velünk vagy. Segíts minket, hogy a betlehemi Gyermekben a hit
szemével felismerjük Megváltónkat és Üdvözítőnket! Ő hozza el számunkra a
békességet és a boldogságot, és reményt gyújt mindannyiunk szívében. E
Gyermek nélkül és az általa hozott békesség és szeretet nélkül nincs
ünnep, nincs karácsony. Add, hogy az emberek szerte a világon rátaláljanak
Fiadra!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-25
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141225.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 24., szerda

[Evangelium] 2014-12-24

2014. december 24. – Szerda

Abban az időben Zakariás, János atyja eltelt Szentlélekkel, és ezekre a
prófétai szavakra nyílt az ajka:
„Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő
népét; erős szabadítót támasztott minekünk szolgájának, Dávidnak
családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a próféták ajka
által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel
néznek minket; atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére
emlékezzék, az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk
váltja be, amit ígért; hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség
kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk: szentségben és igazságban járjunk
előtte napról napra, amíg élünk.
Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert
az Úr előtt jársz, egyengetni az ő útját; az üdvösség ismeretére tanítod
nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük Istenünk irgalmas szívétől,
amellyel meglátogat minket felkelő Napunk a magasságból, hogy fényt hozzon
azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a
béke útjára vezérelje."
Lk 1,67-79

________________________________

2014. december 25. – Urunk születése - Karácsony – Éjféli mise

Azokban a napokban Augusztusz császár elrendelte, hogy írják össze a
földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria
kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy
összeírják. Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid
városába, a judeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével,
Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária
napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába
takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.
A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az
éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr
dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt
hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az
egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid
városában. Ez lesz nektek a jel: kisdedet találtok pólyába takarva és
jászolba fektetve." Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül.
Istent dicsőítve ezt zengték: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség
a földön a jóakaratú embereknek!
Lk 2,1-14
 

Elmélkedés:

Lukács evangélista olyannyira pontosan szerkeszti meg írását, hogy a
Keresztelő Jánossal és Jézussal kapcsolatos események párhuzamos menetéből
könnyen kitalálhatjuk, hogy János születése után ma az édesapa, Zakariás
hálaadó imája következik, majd pedig holnap Jézus születése.
Miként Mária az irgalmas Istent magasztalta Erzsébetnél tett látogatása
alkalmával, ugyanúgy Zakariás ujjongó, hálaadó, a mindenható Istent áldó
imádságában is az irgalom, az irgalmas Isten áll a középpontban. Isten
irgalma nem csupán János születésének konkrét esetében, hanem számtalan
más alkalommal is megmutatkozott a választott nép múltjában, erre történik
utalás az első részben. Majd az ima második felében a jövőre vonatkozóan
fogalmazódik meg, hogy a Megváltó születése szintén az irgalomban gazdag
Istennek köszönhető.
Az irgalom mellett Zakariás imájának másik kulcsszava a szabadítás, amely
Istentől eredő, neki köszönhető szabadulásként és megváltásként egyaránt
értelmezhető. Az emberiség megszabadul mindentől, ami akadályozza az
Istennel való kapcsolatban, és elnyeri a megváltást, a bűntől való
szabadulást. Így jutunk el Isten gyermekeinek szabadságára. Így jutunk el
a félelem nélküli hitre. Így mondunk igent arra, hogy Istent szabadon,
szeretetből szolgáljuk. Ezt a szabadságot akkor fogom igazán érezni, ha
Máriához, Erzsébethez és Zakariáshoz hasonlóan engem is eltölt a
Szentlélek.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz utunk.
Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba minket
oly teljességgel, hogy életünk már csak a Te kisugárzásod legyen. Ragyogj
át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a Te
jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket lássanak, hanem
egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan Te
ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-24
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141224.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 23., kedd

[Evangelium] 2014-12-23

2014. december 23. – Kedd

Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült.
Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr,
és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy
körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De
anyja ellenezte: „Nem, János legyen a neve." Azok megjegyezték: „Hiszen
senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának!" Érdeklődtek erre
atyjától, hogyan akarja őt nevezni. Atyja írótáblát kért, és ezeket a
szavakat írta rá: „János a neve." Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig
megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és magasztalta
Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg
az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla,
elgondolkodva mondta: „Mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilván az Úr
van vele."
Lk 1,57-66

Elmélkedés:

Az események sorát folytatva a mai napon Keresztelő János születésének
történetét olvassuk az evangéliumban. Mária távozása után kis idővel
Erzsébet megszüli fiát. Az evangélista rövid megjegyzése így hangzik:
„Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az
Úr, és együtt örült vele mindenki" (Lk 1,58). Ne menjünk el szó nélkül a
kijelentés mellett!
Zakariás és Erzsébet ekkor már idősek voltak. Évek, évtizedek óta éltek
házasságban, de nem született gyermekük és ez sokak szemében szégyen volt.
Amikor házasságot kötöttek, bizonyára ők is azt tervezték, hogy
gyermekeknek fognak életet adni, szeretetben fogják őket felnevelni, s
gondoskodásukat majd azzal fogják gyermekeik meghálálni, hogy idős
korukban segítik őket, támaszkodhatnak rájuk. De az évek során nem
teljesült ez az álmuk, vágyuk. Most viszont sok évi várakozás után, amikor
már semmi reményük sem volt rá, mégis gyermekük születik. És ezt a
gyermeket Istennek köszönhetik. Ez a gyermek Isten áldása. Gyermekük az
irgalmas Isten ajándéka. Igaz mindez a gyermekre, Jánosra és minden
gyermekre. A gyermek születése hallatán mindenki örül, s a szülők örömét
növeli a rokonok és ismerősök öröme.
Jézus születésének ünnepéhez közeledve engedem-e, hogy Isten öröme
eltöltsön, egyre jobban betöltse szívemet?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Neked szenteljük magunkat, Urunk: fogadj el minket, igazság Istene, fogadd
el népedet, és töröld el minden bűnét; add, hogy becsületességben és
ártatlanságban éljen. Legyenek valamennyien választottak és szentek, s
kapjanak helyet angyalaid sorában!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-23
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141223.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 22., hétfő

[Evangelium] 2014-12-22

2014. december 22. – Hétfő

Erzsébet meglátogatása alkalmával Mária így magasztalta Istent:
„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert
tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak
hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas,
szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra,
akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a
gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az
alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat
elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve
irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak
mindörökre!" Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután
visszatért otthonába.
Lk 1,46-56

Elmélkedés:

A múlt héten megkezdett eseménysort, Keresztelő János, majd Jézus
születésének hírüladását Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatása követi.
Mária nem azért indul útnak, mert kételkedik az angyal szavában és meg
akar győződni annak igazáról. Éppen ellenkezőleg! Hisz az angyal szavának,
elhiszi, hogy Erzsébet idős kora ellenére is gyermeket vár, ezért elindul,
hogy rokonának segítségére lehessen a szülés előtti időben, a szülésre
való felkészülésben. Kettejük és a méhükben hordozott magzatok
találkozását tegnap olvastuk volna az evangéliumban, de az adventi
vasárnap miatt más szöveget vettünk.
Ma viszont visszatérünk találkozásuk történetéhez, pontosabban Mária
csodálatos hálaadó imájához. Miután meggyőződött arról, hogy Erzsébetnek
valóban hamarosan gyermeke fog születni, s ezzel beigazolódott az angyal
által említett jel, a legkisebb kétely sem merül már fel benne arra
vonatkozóan, hogy az is valóra fog válni, amit róla mondott az angyal,
tudniillik, hogy neki is gyermeke fog születni, ő lesz a Megváltó
édesanyja. Magasztaló imájában először azért ad hálát a mindenható
Istennek, hogy őt választotta ki arra, hogy méhében hordozza és megszülje
az emberré lett Istenfiút. E személyes vonatkozás után mintegy az egész
emberiség nevében hálát ad az irgalmas Istennek a megváltás művéért.
Az utolsó adventi napokat használjuk arra, hogy Máriához csatlakozva
imáinkban hálát adjunk a megváltásért és a Megváltóért!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Te vagy a fény, a világosság, a remény és a vigasztalás
számomra. Te vagy az Atya ajándéka. Te vagy a szeretet megnyilvánulása. Te
valóságos Isten és valóságos ember vagy. Szüless meg bennem! Élj bennem!
Halj meg bennem! És egykor támadj fel bennem az örök életre!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-22
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141222.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 21., vasárnap

[Evangelium] 2014-12-21

2014. december 21. – Advent 4. vasárnapja

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett,
hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és
fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli
Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!"
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le
rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki
tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária
így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

A titok felfedezése
Az eset pannonhalmi gimnáziumi éveim idején történt. Osztályfőnökünk némán
tűrte, hogy egy fekete sállal bekössük szemét, majd néhány percen át
„vakon" vezessük a folyosókon. Immár 25 éve ebben az épületben élt bencés
szerzetesként, jól ismerte a lépcsőket és a folyosókat, csukott szemmel is
biztonsággal eljutott volna az épületegyüttes bármely részébe. A
szembekötősdire ugyan semmi szükség nem volt tehát, de ragaszkodtunk
hozzá, mert a titok, a meglepetés része volt. Többször megkérdezte, milyen
meglepetésre készülünk, de válaszként csak ennyit kapott: „Titok." Azt nem
kérdezte, hová tartunk, hiszen gondolatban követte az irányt, s amikor a
céltalannak tűnő bolyongás után végre megálltunk, magabiztosan jelentette
ki, hogy az ebédlőhöz érkeztünk. A terembe lépve levettük a kendőt
szeméről, s ebben a pillanatban diákok serege tapsviharral és
örömujjongással köszöntötte őt abból az alkalomból, hogy negyedszázada
lett a szerzetesközösség tagja. A meglepetés öröme sugárzott arcáról,
amikor szeme előtt megmutatkozott a titok.
A mai, negyedik adventi vasárnapon egy titok felfedésére gondolunk. Isten
évszázadokon keresztül vezette az emberiséget. A szemét nem kötötte be
senkinek, mert az ember amúgy is elhomályosította saját látását,
szívesebben bolyongott bűnei sötétségében, mintsem Isten világosságában
járjon. Szíve mélyén persze mindenki várta, hogy lehulljon szeméről a
lepel, amely eltakarta Isten titkát. Elsőként Mária, a názáreti leány
ismerhette meg a titkot, erről olvasunk a mai evangéliumban. Hozzá küldte
el Isten Gábor angyalt, hogy megismertesse vele a titkot, a megváltás
titkát, a megtestesülés titkát, Mária személyes hivatásának titkát. Ő
megismerve ezt a titkot elfogadja Isten akaratát, beleegyezik, hogy a
Megváltó anyja legyen. Kevéssel később Szent József az álmában kapott
látomása során ismeri meg ugyanezt a titkot (vö. Mt 1,18-25), majd
Erzsébet is tudomást szerez róla (vö. Lk 1,39-56). A betlehemi Gyermek
születése után sorra ismerik meg a titkot a pásztorok, a napkeleti bölcsek
és mások, majd évek múltán a galileai és júdeai nép, mindazok, akikhez
útja során eljutott Jézus. Mintegy két évezreddel később mi állunk a titok
előtt. Isten a mi szemünkről készül levenni a leplet, hogy felfedje
előttünk titkát, a szeretet titkát, az üdvösség titkát. Kétezer évvel
ezelőtt Isten emberré lett, emberként jött el a világba, s ezzel
megszüntette az ember és az Isten közti titokzatos távolságot. Láthatóvá
tette magát, felfedte önmaga titkát számunkra. Azóta is minden évben,
minden pillanatban eljön hozzánk. Csak az a kérdés, hogy észrevesszük-e
érkezését és jelenlétét. Az adventi időszak remélhetőleg felébresztette
bennünk a vágyat, hogy megismerjük Isten titkát. Ne veszítsük el
türelmünket az utolsó napokban! Várjuk elcsendesedve, hogy Isten hozzánk
lépjen, felfedje titkát, felfedje önmagát és megszülessen szívünkben.
Az adventi koszorún ma meggyújtjuk az utolsó, a negyedik gyertyát, az
isteni titok felfedésének lángját! Gondolj arra, hogy Isten hozzád lép,
megérint szeretetével. Most már ne menj tovább és ne félj! Eljött hozzád
Megváltód.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk! Neked köszönhetően minden születéssel, minden emberi élet
kezdetével valami új kezdődik el a világban. Minden születés csoda és
titok. Születésünktől fogva mindannyiunknak hivatása, küldetése van, azt
az utat kell végigjárnunk, amelyre a te szándékod szerint hivatottak
vagyunk életünk során. Mutasd meg nekünk hivatásunkat! Tárd fel előttünk a
szeretet titkát, hogy téged megismerve állandóan feléd törekedjünk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-21
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141221.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 20., szombat

[Evangelium] 2014-12-20

2014. december 20. – Szombat

Hat hónappal Keresztelő János születésének hírüladása után Isten elküldte
Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt
egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az
angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr
veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!" Ennek hallatára Mária
zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal
azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert
íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt
nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Uralkodni fog
Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!" Mária ekkor
megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem
ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a
Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled
születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek, Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária
így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

Jézus születésének hírüladását beszéli el a mai evangélium. Íme itt a
csoda és a titok. Jézus származásának csodája és titka. Az Úr születésének
csodája és titka. A megtestesülés csodája és titka. Isten emberré
válásának csodája és titka. A megváltást évszázadokon keresztül előkészítő
és az idők teljességében megvalósító Isten csodája és titka. Az
üdvtörténet korábbi időszakának minden isteni tevékenységét felülmúló
csoda és titok. Az idők végezetéig felülmúlhatatlan csoda és titok. Az
egyszeri és megismételhetetlen csoda és titok. Megváltásunk és üdvösségünk
csodája és titka. Isten és ember kapcsolatának csodája és titka.
E csodáról és titokról elsőként a születendő gyermek, a Megváltó
édesanyja, Szűz Mária értesül. Názáreti otthonában angyal hozza számára a
hírt, hogy a mindenható Isten őt választotta ki arra, hogy a Megváltó
anyja legyen. Meglepődve, csodálkozva fogadja a hírt, majd készséggel
jelenti ki, hogy az Úr szolgálója lesz. Mária az igen kimondásával, teljes
lényének beleegyezésével magába, méhébe fogadja Isten Fiát, az örök Igét,
a csodát és a titkot.
Az esemény lezárásaként, bár a názáreti leány nem kérte, az angyal mégis
különleges jelről beszél neki az elhangzottak igazolására. A jel az lesz,
hogy rokona Erzsébet is hamarosan édesanya lesz.
Hittel várom-e a születendő Megváltót? Hittel szemlélem-e a csodát és a
titkot?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te emberré lettél értünk és vállaltad emberi
sorsunkat. Születésed által megújítasz minket. Emberi világunkba
születéseddel az isteni világba hívsz mindannyiunkat. Megváltást és
üdvösséget hozol számunkra. Ó, betlehemi Gyermek, taníts minket, hogy
örökre megőrizzük magunkban a gyermeki lelkületet!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-20
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141220.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 19., péntek

[Evangelium] 2014-12-19

2014. december 19. – Péntek

Heródesnek, Júdea királyának napjaiban élt egy Zakariás nevű pap, aki Ábia
papi osztályába tartozott. Felesége Áron törzséből származott, és
Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak Isten előtt, és
feddhetetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint. De nem
született gyermekük, mivel Erzsébet magtalan volt, és már mind a ketten
éltesebb korúak voltak.
Amikor Zakariás egy alkalommal osztályának rendjében szolgálatot
teljesített Isten színe előtt, ráesett a sor, hogy a papi szolgálat
szokása szerint az Úr templomába menjen, és bemutassa a tömjénáldozatot. A
tömjénáldozat órájában nagy tömeg imádkozott a templomon kívül. Akkor az
áldozati oltár jobb oldalán megjelent Zakariásnak az Úr angyala. Láttára
Zakariás zavarba jött, és félelem szállta meg. Az angyal azonban így szólt
hozzá: „Ne félj, Zakariás! Könyörgésed meghallgatásra talált. Feleséged,
Erzsébet fiút szül, és Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz ő,
és sokan örülnek majd születésének. Nagy lesz az Úr előtt: bort és
részegítő italt nem iszik, sőt már anyja méhében betelik Szentlélekkel.
Izrael fiai közül sokakat megtérít Istenükhöz, az Úrhoz. Illés szellemében
és erejével fog színe előtt járni, hogy az atyák szívét a fiak felé
fordítsa, az engedetleneket az igazak lelkületére vezesse, és az Úr iránt
készségessé tegye a népet."
Zakariás erre megkérdezte az angyalt: „Miből tudhatom meg mindezt? Hiszen
már öreg vagyok, és feleségem is éltesebb korú." Az angyal így válaszolt:
„Én Gábor vagyok, az Isten színe előtt állok, aki azért küldött, hogy
beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De mivel nem hittél
szavamnak, amely majd valóra válik annak idején, megnémulsz, és nem tudsz
beszélni a beteljesedés napjáig." A nép várta Zakariást, és csodálkozott,
hogy annyit késlekedik a templomban. Amikor pedig kijött, nem tudott
megszólalni. Ebből megértették, hogy a templomban látomása volt. Intett
nekik, de néma maradt.
Mihelyt szolgálatának napjai elmúltak, hazament. E napok után felesége,
Erzsébet méhében fogant, de öt hónapon keresztül titkolta. „Így tett velem
az Úr – mondta –, arra méltatott e napokban, hogy elvegye szégyenemet az
emberek előtt."
Lk 1,5-25

Elmélkedés:

Keresztelő János születésének és Jézus születésének hírüladásáról olvasunk
ma és holnap. A két esemény leírása egészen hasonló Lukács evangélista
művében. A párhuzamos leírással Lukács azt szeretné kiemelni, hogy a két
gyermeknek különleges szerepe van az üdvtörténetben, ugyanakkor Jézus
személye jelentősebb Jánosnál. János születése csodának tekinthető, hiszen
szülei, Zakariás és Erzsébet már idősek és nem számíthattak arra, hogy az
ő életkorukban még gyermekük születhet. Jézus születése még ennél is
nagyobb csoda, ez már valódi csoda, hiszen ő földi apa nélkül, a
Szentlélek közreműködésének köszönhetően fogan meg anyja, Mária méhében.
Mit tanít nekünk Keresztelő János születésének hírüladása? Az evangélista
nagyon tudatosan írja le az eseményeket. A történet azzal indul, hogy
Zakariás szolgálatot teljesít a jeruzsálemi templomban, s az egyik
szertartás során angyaltól értesül arról, hogy neki és feleségének
gyermeke fog születni. Hitetlenül fogadja a hírt, emiatt megnémul. Szája
csak a gyermek születésekor, azaz a hír beteljesülésekor nyílik meg. Az
egész leírás előkészíti Jézus születésének hírüladását, azaz a csodás
dolgokat olvasva mintegy felkészítjük a lelkünket arra, hogy hittel
fogadjuk a továbbiakban a még nagyobb csodát, azt, hogy egy szűz leánytól
fog megszületni Isten Fia.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, gyógyítsd meg lelkem sebét megbocsátó tekinteteddel! Adj szívembe
igaz bűnbánatot, mely az irántad való őszinte szeretetből fakad és nem
félelemből. Kész vagyok a gyógyulásra. Kész vagyok elhagyni a bűn útját.
Kész vagyok engedelmeskedni neked, hogy megtaláljam életem értelmét.
Tudom, hogy a bűnbánat útja vezet hozzád. A bűnbánat vezet az üdvösségre.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-19
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141219.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 18., csütörtök

[Evangelium] 2014-12-18

2014. december 18. – Csütörtök

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt
Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket
fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt, nem
akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja
el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így
szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert
a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak
nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől." Mindez pedig azért történt,
hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz
gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt
jelenti: „Velünk az Isten." Amikor József felébredt álmából, úgy
cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki.
Mt 1,18-24

Elmélkedés:

Miután a tegnapi evangélium kapcsán tisztáztuk, hogy Szent József Jézusnak
csak a nevelője volt és nem vér szerinti apja, a mai szentírási részlet
magyarázatot ad a mi Urunk származására. József álomban kapott látomásából
megtudjuk, hogy Szűz Mária méhében a Szentléleknek köszönhetően fogant meg
a gyermek, azaz Jézusnak nincs földi édesapja, hanem ő a mennyei Atya
gyermeke, ő az Isten Fia.
Az angyali üdvözletkor, amikor Mária értesült arról, hogy gyermeke fog
születni, akkor ő csodálkozva fogadta ezt a hírt, nem értette, hogyan
lehet anya, s csak amikor az angyal közölte vele, hogy a Szentlélek fog
leszállni rá, egyezett bele Isten akaratába (vö. Lk 1,34-35).
A Szentlélektől való származás említése, a mindenható Isten atyaként való
megjelölése, valamint az Isten Fia cím alkalmazása a születendő gyermekre
mind az angyali üdvözletben, mind József álmában szerepel, azaz pontosan
megegyezik az, amit más-más időpontban, Mária és József egymástól
függetlenül megtudnak Jézusról. S bár Máriához hasonlóan József sem
érthetett meg mindent pontosan a látomásból, ő sem kételkedik, hanem
elfogadja Isten tervét. Miként Mária igent mondott, ugyanúgy József azzal
mondott igent, hogy „úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta
neki" (Mt 1,24).
Kész vagyok-e elfogadni Isten velem kapcsolatos tervét?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus, te azért jöttél el bűnös emberi világunkba, hogy megmutasd
számunkra a bűntől való szabadulás útját. Nélküled soha nem találnánk rá a
bűnbánat útjára. Nélküled nem találnánk rá a mennyei Atya szeretetére. Te
adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként. Jöjj el, Urunk, és
érints meg minket szereteteddel! Jöjj és bocsáss meg nekünk, akik nem
halogatjuk tovább bűneink beismerését, hanem a bűnbánat egyenes útján
indulunk most feléd. Születésed, jöveteled nagy változást hozott egykor a
világba. Te képes vagy megváltoztatni az embert. Képes vagy a bűnösöket
szentté változtatni. Hozz változást az én életembe!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-18
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141218.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Csütörtöki lehetőség
A karácsony előtti kiszállítás reményében 2015. december 18-ig ajánlott
megrendelni a Szívem első gondolata 2015. könyvet, amely a jövő évre szóló
elmélkedéseimet tartalmazza az evangéliumról. E naphoz kapcsolódóan
szeretném a postaköltség teljes összegének elengedésével megajándékozni
azokat, akik többekre is gondolnak és legalább 3 (vagy több) példányt
rendelnek december 18-án, csütörtökön a könyvből. A 0 Ft postaköltséget
csak magyarországi cím esetén tudom vállalni, külföldi esetén nem. E
kedvezmény a csütörtöki napra vonatkozik, mind az űrlapon, mind az
e-mailben küldött igényekre.
Információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/1px5M9qW4HnHXHkb6B2RHw4Nn03C_3w0Q7OelxolSwxE/viewform
A 2014. december 18., csütörtökig elküldött rendeléseket pénteken még
elviszi a csomagszállító és jó eséllyel megérkezik karácsonyig. A későbbi
rendelések teljesítése már csak januárban várható.

1000 helyett közel 2000 gyermek kap ajándékkönyvet
A jószándékú adakozóknak köszönhetően az idei adventi jótékonysági akcióra
(1000 gyermek 1000 könyv) eddig 1650 felajánlás érkezett. Istennek legyen
hála! A könyveket folyamatosan küldjük, a hétvégére elérjük a 2000
darabot. Bátran kerekítek tehát egy kicsit felfelé, hogy ne maradjanak le
azok, akik most szeretnének csatlakozni, illetve akik csekken küldött
adománya később érkezik meg a postai átfutás miatt. Nem tudunk minden
hazánkban élő szegény sorsú gyermeknek vagy családnak könyvet küldeni, de
ez a 2000 család biztosan örülni fog és hálával gondol az adakozókra.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt.
Senki nem tud mindenkivel jót tenni, de mindenki tehet egy gyermekkel jót!
Isten jutalmazzon meg mindenkit, aki segít!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. december 18.
Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2.
Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 17., szerda

[Evangelium] 2014-12-17

2014. december 17. – Szerda

Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák
volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és
Zára Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Arám, Arámnak Aminadáb,
Aminadábnak Náásszon, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól,
Bóásznak Jóbéd Rúttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám,
Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám,
Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás,
Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak
pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek
Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór,
Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár,
Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje
Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.
Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni
fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is
tizennégy nemzedék.
Mt 1,1-17

Elmélkedés:

Nyilvános működése idején a zsidó vallási vezetők tudni akarták és több
alkalommal meg is kérdezték Jézust, hogy kinek a küldetésében tanít és
milyen hatalommal teszi csodáit, miként erről a múlt héten már szó esett.
Csodáit látva például a názáretiek nem értették, milyen erővel képes
rendkívüli csodákat tenni az a Jézus, akinek családját jól ismerték, s
akit ők Józsefnek, az ács fiának tartottak (vö. Lk 4,22). Az élő kenyérről
szóló beszédet követően szintén ez a vélemény hangzik el (vö. Jn 6,42).
Írásának kezdetén Máté evangélista igyekszik magyarázatot adni Jézus
származására vonatkozóan, ezért összeállítja Jézus családfáját, amelyet a
mai evangéliumban olvasunk. Jól vagy kevésbé ismert ószövetségi személyek
sorakoznak Ábrahámtól, a zsidó nép ősatyjától egészen Jézus koráig. A
családfa egyik kulcsfontosságú szereplője Dávid király. Az evangélista az
ő leszármazottjaként mutatja be Jézust. Ennek oka az, hogy a korabeli
felfogás szerint a messiás Dávid király családjából származik.
A névsorban férfiak következnek egymás után, utolsóként Józsefet említi.
Szent Józsefről tudjuk, hogy Jézusnak nem vérszerinti apja volt, hanem
csak a nevelőapja. Mivel ő volt Máriának a férje, ezért a törvények
szerint őt vélelmezték Jézus apjának, ahogyan erről az említett esetek is
tanúskodnak. A felsorolás így fejeződik be: „Ő (József) volt a férje
Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született" (Mt 1,16). A sok
férfinév olvasása után egyesek hajlamosak a mondatban szereplő „akitől"
névmást Józsefre vonatkoztatni, pedig az nem őrá, hanem Máriára
vonatkozik. Helyesen értelmezve két állítás fogalmazódik meg a mondatban.
Az első: József volt a férje Máriának. A második: Máriától született
Jézus.
És ha nem József volt Jézus vérszerinti atyja, akkor ki? E kérdésre ad
választ a holnapi evangélium.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, tégy méltóvá minket, hogy az egész világon szolgálhassuk azokat az
embertársainkat, akik szegénységben élnek és halnak meg. Add meg nekik a
mai napon a mi kezünk által mindennapi kenyerüket, és a mi megértő
szeretetünk által adj nekik békét és örömet.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-17
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141217.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Csütörtöki lehetőség
A karácsony előtti kiszállítás reményében 2015. december 18-ig ajánlott
megrendelni a Szívem első gondolata 2015. könyvet, amely a jövő évre szóló
elmélkedéseimet tartalmazza az evangéliumról. E naphoz kapcsolódóan
szeretném a postaköltség teljes összegének elengedésével megajándékozni
azokat, akik többekre is gondolnak és legalább 3 (vagy több) példányt
rendelnek december 18-án, csütörtökön a könyvből. A 0 Ft postaköltséget
csak magyarországi cím esetén tudom vállalni, külföldi esetén nem. E
kedvezmény a csütörtöki napra vonatkozik, mind az űrlapon, mind az
e-mailben küldött igényekre.
Információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/1px5M9qW4HnHXHkb6B2RHw4Nn03C_3w0Q7OelxolSwxE/viewform
A 2014. december 18., csütörtökig elküldött rendeléseket pénteken még
elviszi a csomagszállító és jó eséllyel megérkezik karácsonyig. A későbbi
rendelések teljesítése már csak januárban várható.

1000 helyett közel 2000 gyermek kap ajándékkönyvet
A jószándékú adakozóknak köszönhetően az idei adventi jótékonysági akcióra
(1000 gyermek 1000 könyv) eddig 1650 felajánlás érkezett. Istennek legyen
hála! A könyveket folyamatosan küldjük, a hétvégére elérjük a 2000
darabot. Bátran kerekítek tehát egy kicsit felfelé, hogy ne maradjanak le
azok, akik most szeretnének csatlakozni, illetve akik csekken küldött
adománya később érkezik meg a postai átfutás miatt. Nem tudunk minden
hazánkban élő szegény sorsú gyermeknek vagy családnak könyvet küldeni, de
ez a 2000 család biztosan örülni fog és hálával gondol az adakozókra.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt.
Senki nem tud mindenkivel jót tenni, de mindenki tehet egy gyermekkel jót!
Isten jutalmazzon meg mindenkit, aki segít!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. december 17.
Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2.
Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum