2012. augusztus 11., szombat

[Evangelium] 2012-08-11

2012. augusztus 11. - Szombat

Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte
őt: „Uram, könyörülj fiamon! Holdkóros szegény, és sokat szenved. Hol
tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaidhoz, de nem tudták
meggyógyítani." Jézus így válaszolt: „Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig
leszek még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide a gyermeket!"
Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a gyermek azonnal
meggyógyult.
Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzá mentek, és megkérdezték:
„Miért nem tudtuk mi kiűzni?" Ő így válaszolt: „Mert gyönge a hitetek.
Bizony, mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag,
és azt mondjátok e hegynek itt: Menj innét amoda! – átmegy, és semmi sem
lesz számotokra lehetetlen."
Mt 17,14-20

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézus egy holdkórosnak nevezett fiút gyógyít meg.
Jézus korában holdkórosságnak valószínűleg az epilepsziát vagy egy ahhoz
hasonló idegrendszeri betegséget neveztek, amely időnként erős rohamokat
okozhatott. Ha az ilyen rohamok idején nem kapott segítséget a beteg,
akkor könnyen vízbe fulladhatott vagy tűzben lelhette halálát. A leírásban
utalás történik arra, hogy Jézus tanítványai nem tudták meggyógyítani a
beteget, amelynek kicsinyhitűségük lehetett az oka, vagy az, hogy gyógyító
hatalmuk kisebb, mint Jézusé. Úgy tűnik tehát, hogy nem lehet hatékony a
Jézus nélküli gyógyítás vagy gyógyítási kísérlet.
A történet szerint a csodás gyógyulás feltétele a hit és a bizalom. De
beszédében Jézus kiszélesíti a bizalom és a hit területét, hiszen nem csak
a csodáknak, hanem a tanítványok és Jézus közti kapcsolatnak is ez az
alapja. Aki hisz Jézusban és feltétel nélkül megbízik benne, az rendkívüli
dolgokra lesz képes Jézus segítségével.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, hogy téged
megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a földet. Te vagy a Mindenség
Ura, az egyedül igaz Isten, akin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus
Krisztus által küldd el nekünk a Szentlélek országát! Segíts minden
embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig kitartson
melletted!
Szent Iréneusz
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. augusztus 10., péntek

[Evangelium] 2012-08-10

2012. augusztus 10. - Péntek

Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz: „Bizony, bizony, mondom
nektek: Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha
azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de
aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki
nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is.
Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya."
Jn 12,24-26

Elmélkedés:

A ma evangéliumban Jézus a következő szavait olvastuk: „Ha a búzaszem nem
hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok
gyümölcsöt hoz." Ez az igazság valószínűleg egy általánosan ismert
közmondás vagy szólós lehetett Jézus korában, amelyet aztán a tanítványok
a kereszthalált és a feltámadást követően Jézusra vonatkoztattak. Jézus az
a búzaszem, aki életének feláldozásával a földbe kerül és ott egyedül van,
hogy aztán feltámadásával gyümölcsöt hozzon. A tanítványok csak lassan,
Jézus példája alapján értik meg, hogy bizonyos veszteség, áldozat árán
lehet egy nagyobb jót elérni. Jézus halála olyan áldozat, amelyet egy
nagyobb jó az emberek megváltása és üdvössége érdekében hozott.
De azért is meghozza Jézus ezt az áldozatot, hogy egy egészen új
kapcsolatba kerülhessünk vele. Ennek az igazán bensőséges és baráti
kapcsolatnak azonban a mi részünkről az az ára, hogy tudjunk mi is
búzaszemként a földbe hullva áldozatokat hozni azért, hogy megmaradjunk
Jézus szeretetében.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg nekem
az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten
gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy én is mindig
benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem! Nálad
nélkül semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. De egyesíts önmagaddal,
tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és a Fiúval mindig
egyesüljek!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. augusztus 9., csütörtök

[Evangelium] 2012-08-09

2012. augusztus 9. – Csütörtök, a keresztről nevezett Szent Teréz
Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú, Európa társvédőszentje

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel
teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én
szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak,
aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit
parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga
nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt,
amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és
gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én
nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek
egymást!"
Jn 15,9-17

Elmélkedés:

A mai evangéliumi rész annak a beszédnek a folytatása, amelyben Jézus a
szőlőtő és a szőlővesszők kapcsolatához hasonlítja azt a szeretetteljes
viszonyt, ami közte és tanítványai között fennáll. Csak Jézushoz
kapcsolódva tudunk megmaradni az ő szeretetében, s csak belőle táplálkozva
tudjuk teremni a szeretet gyümölcseit.
Jézus lát meg bennünket először, ő szólít meg bennünket, ő választ ki
minket, ő hív meg bennünket, tőle indul a szeretet. Erre a hívásra
válaszolunk, amikor viszonozzuk szeretetét. Jézus az igazi szőlőtő és
Jézusé az igazi szeretet. Néha azt tapasztaljuk, hogy egyesek színlelik
vagy hazudják a szeretetet, s emiatt sokak bizalma megrendül, hogy
létezik-e egyáltalán igazi szeretet. Igen, létezik. Jézus szeretete igazi,
önzés nélküli, feltétel nélküli szeretet. Az igazi szeretetet tőle
tanulhatjuk meg.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó Krisztus Jézus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy az
isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot, amely
elválaszt engem az Istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged tökéletes és
oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és gyarlóságaim ellenére
el tud vezetni oda, ahol te magad vagy: az Atya keblére. Add, hogy
hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el ne szakadjak tőled.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. augusztus 8., szerda

[Evangelium] 2012-08-08

2012. augusztus 8. – Szerda

Abban az időben: Jézus továbbhaladt. Tirusz és Szidon vidékére vonult
vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte:
„Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz
szellem!" Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai,
és arra kérték: „Küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk!" Jézus kijelentette:
„Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól." Ám az
asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: „Uram, segíts rajtam!" Ő
így válaszolt: „Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a
kutyáknak!" Mire az asszony: „Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami
lehull gazdájuk asztaláról!" Erre Jézus így szólt hozzá: „Asszony! Nagy a
te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!" És a lánya meggyógyult még abban
az órában.
Mt 15,21-28

Elmélkedés:

Furcsának tartjuk Jézus elutasító magatartását, aki sem az asszony, sem a
tanítványok kérésére nem teljesíti elsőre a pogány asszony vágyát. A
beszélgetésből kiderül, hogy azért ilyen elutasító, mert nem akar túllépni
küldetésének határán, de ez az asszony nem zsidó származású. De talán még
furcsább az, hogy az asszony tulajdonképpen legyőzi Jézust a vitában. Oly
kitartóan kér és olyan ügyesen érvel, hogy Jézus meglátja benne azt a
hitet, amely tántoríthatatlanná teszi. De mégsem tolakodó vagy követelőző
az asszony magatartása, hanem a hite alázatossá teszi, s ennek jutalmaként
Jézus teljesíti kérését, meggyógyítja lányát.
Mi hogyan fordulunk kéréseinkkel Jézushoz? Tanuljuk meg hittel és
alázattal kérni Jézus segítségét!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk! Fiad, Jézus Krisztus vállalta a kereszt súlyát. Odaadta értünk
az életét. Taníts meg minket, Istenünk, hogy mindennapjainkban készségesen
vállaljuk az áldozatot. Nem beletörődést, hanem tudatos vállalást kívánsz
tőlünk. Add, hogy életünket Krisztus szerint alakíthassuk. Add, hogy
életünket értelmesen tudjuk leélni. Add, hogy feladatainkat készséggel
vállalhassuk.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. augusztus 7., kedd

[Evangelium] 2012-08-07

2012. augusztus 7. - Kedd

Amikor (a kenyérszaporítás után) mindnyájan ettek és jóllaktak, Jézus
mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek
át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsátja a tömeget. Amint
elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék.
Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár
stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert
ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük
a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és
rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket:
„Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!" Erre Péter odaszólt neki: „Uram, ha te
vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen!" Ő azt mondta:
„Jöjj!" Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus
felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott:
„Ments meg, Uram!" Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így
szólt hozzá: „Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?" Amikor beszálltak a
bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így
szóltak: „Te valóban az Isten Fia vagy!" Akkor átkeltek a tavon, és
Genezáret földjénél értek partot. Annak a helynek a lakói felismerték
Jézust, hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és
kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak
hozzáértek, mind meggyógyultak.
Mt 14,22-36

Elmélkedés:

A mai evangéliumi történet egy természeti csodát ír le. Mialatt Jézus
egyedül imádkozik, az apostolok elindulnak, hogy átkeljenek a tó túlsó
partjára. Az erős hullámzással küzdő apostolok egyszer csak észreveszik,
hogy mesterük a vízen járva közeledik feléjük. A tengeri vihar
lecsendesítésének a történetéből (Mk 4,35-41) tudjuk, hogy a víz sokszor
azokat a gonosz erőket jelképezi, amelyek az ember életére törnek, sőt a
halálát is okozhatják. Jézus igazi életmentő, aki nem engedi, hogy az
emberen eluralkodjék a félelem vagy legyőzze a halál. Azért tudja
életünket megmenteni, mert uralkodni tud a természet erőin is és a gonosz
lelket felett is hatalma van. Ezt jelképezi az, hogy Jézus a víz tetején
képes járni.
A történet szerint, amikor Péter kilép a biztonságot jelentő csónakból és
kételkedni kezd, azonnal elsüllyed. Amikor az Egyház erős hajójából
kilépünk az ismeretlen és bizonytalan világba, rögtön sebezhetőkké válunk,
mert bármennyire is erősnek gondoljuk hitünket, az mindig veszélynek van
kitéve. Egyedül Jézus képes hitünk erősítésére, hogy ne féljünk, amikor a
világban róla teszünk tanúságot és evangéliumát hirdetjük.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, add, hogy az időt úgy használjam fel, hogy értékes legyen földi
és örök életem számára. Óvj meg mindnyájunkat ebben az újesztendőben
minden bajtól, és a napok, hónapok múlásával közelebb kerüljünk Atyai
szívedhez. Szűz Mária, Isten Anyja, légy pártfogóm szent Fiadnál.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. augusztus 6., hétfő

[Evangelium] 2012-08-06

2012. augusztus 6. – Hétfő, Urunk színeváltozása

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét,
Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük:
az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett,
mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal
beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó nekünk itt
lennünk! Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet
és Illésnek egyet!" Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította el
őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben
kedvem telik. Őt hallgassátok!" Ennek hallatára a tanítványok földre
borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette
őket, és ezt mondta: „Keljetek fel és ne féljetek!" Amikor szemüket
fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus
a lelkükre kötötte: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a
holtak közül fel nem támad!"
Mt 17,1-9

Elmélkedés:

Az egyház igehirdetési hagyományainak megfelelően párhuzamba állíthatjuk a
színeváltozás eseményét a Getszemáni-kertben történtekkel. Jézus most a
Tábor-hegyre, a másik esetben az Olajfák hegyére ment fel. Mindkét
alkalommal magával viszi három kiválasztott apostolát, s mindkétszer
imádkozott. E hasonlóságok miatt nyugodtan mondhatjuk, hogy a
színeváltozás előrevetíti Jézus szenvedését, amely a Getszemáni-kertben
történt vérrel verítékezésével vette kezdetét. A színeváltozás ugyanakkor
előrevetíti Jézus feltámadását is. Most is megdicsőült, átváltozott
alakban mutatta meg magát az apostoloknak, és a feltámadáskor is a
megdicsőült testben megjelenő Jézussal találkozhatnak a feltámadás tanúi.
E párhuzamot erősíti, hogy Máté és Lukács evangélista írása szerint az
apostoloknak a feltámadás napjáig nem volt szabad beszélniük a
színeváltozásról. A szenvedésekben által részesedhetünk az örök
dicsőségben.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézusom, kit szívemből szeretek, tudom, hogy nincs gyümölcse lelkemnek, ha
Szentlelkednek harmata nem öntözi és szereteted sugara nem melegíti;
kérlek, légy irgalmas hozzám, végy szerető karodra és gyullaszd föl bennem
Lelkednek tüzet. Íme: testemet és lelkemet neked adom, legyen a tiéd.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. augusztus 5., vasárnap

[Evangelium] 2012-08-05

2012. augusztus 5. – Évközi 18. vasárnap

Abban az időben: Amikor a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait,
bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor
a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: „Mester, mikor jöttél
ide?"
„Bizony, bizony, mondom nektek – felelte Jézus –, nem azért kerestetek,
mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok.
Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely
megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek – őt ugyanis az Atya
igazolta."
Erre megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot
cselekedjünk?" „Istennek az tetszik – válaszolta Jézus –, ha hisztek
abban, akit küldött."
De ők így folytatták: „Hát te milyen csodajelet teszel, hogy lássuk és
higgyünk neked? Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint
az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni."
Jézus erre így szólt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem Mózes adott
nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi égi kenyeret.
Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet ad a
világnak."
Erre így szóltak hozzá: „Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret!"
„Én vagyok az élet kenyere – felelte Jézus. – Aki hozzám jön, többé nem
éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik."
Jn 6,24-35

Elmélkedés:

Az élet kenyere
Az elmúlt vasárnap a csodálatos kenyérszaporítás elbeszélését olvastuk az
evangéliumban. A csoda folytatásaként Jézus beszédet mond az Élő
Kenyérről, amelyet ő ad az embereknek. Ennek első részletét halottuk a mai
evangéliumban.

Érdemes odafigyelnünk arra a mozzanatra, hogy olyan emberek keresik
Jézust, akik ettek az általa megszaporított kenyérből, azaz részesei
voltak a csodának. Talán újabb kenyér-csodát vártak? Vagy esetleg annak
szavait, tanítását akarták hallgatni, aki a csodát tette? Vagy
megsejtették a csoda mélyebb jelentését? Nem tudhatjuk. Az viszont igaz,
hogy a kenyérből való evés felkeltette bennük a vágyat, hogy Jézust
keressék és jobban megismerjék. Ugyanezt Jézus oldaláról úgy
fogalmazhatjuk meg, hogy olyan embereknek beszél az általa adott élő
kenyérről, akik jelen voltak a kenyérszaporításkor. Nekik tehát már van
ismeretük arról, hogy Jézus kenyeret tud adni akár sok ezer ember számára
is, így ők könnyebben megérthetik azt, hogy miként adja az örök élet
kenyerét, saját testét a kenyérben táplálékul az embereknek. A kenyérről
szóló emberi tapasztalat és a kenyérről szóló isteni tanítás így
kapcsolódik össze. Akinek ugyanis nincs tapasztalata a kenyérről, az
aligha fogja megérteni a lelki kenyérről szóló tanítást. És hiába mondja
valaki azt, hogy értelmével felfogja a Krisztus által adott lelki táplálék
lényegét, ha ő maga nem táplálkozik abból.

Beszédében Jézus a következő kijelentést teszi: „Ne olyan eledelért
fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök
életre. Ezt az Emberfia adja nektek" (Jn 6,27). Egyértelmű, hogy Jézus itt
már nap az előzi napon tett csodájáról, a földi kenyérről beszél, hanem
arról a kenyérről, amit az utolsó vacsorán ad majd apostolainak, s amelyet
ezen utolsó vacsora és az Úr keresztáldozata és feltámadása emlékére az
egyház minden szentmisében ünnepel, azaz az Oltáriszentségről. Az
eucharisztikus kenyér három jellegzetességét ismerjük meg e szavakból.
Elsőként azt, hogy nem romlandó. A földi kenyér egy idő után megromolhat,
ha nem fogyasztják el. A helytelen tárolás miatt megszárad,
megpenészesedik, ehetetlenné, élvezhetetlenné válik. Krisztus kenyere nem
romlandó, és ezt lelki értelemben kell vennünk. Mindig rendelkezésünkre
áll, mindig fogyasztható, mindig magunkhoz vehető. Krisztus jelen van az
átváltoztatott kenyérben és jelenléte nem időleges. A második lényeges
dolog, hogy Krisztus kenyere az örök élet tápláléka. A földi kenyeret
azért fogyasztjuk, hogy testünket tápláljuk, ne haljunk éhen, hanem életbe
maradjunk. Az Oltáriszentség viszont nem földi életben maradásunkat
szolgálja, hanem az örök életet jelenti számunkra. Ha Krisztus testével
táplálkozunk, eljuthatunk az örök életre. A harmadik fontos jellemző pedig
az, hogy ezért nem kell fáradoznunk, hanem Krisztus adja nekünk. A földi
kenyérért az ember dolgozik, fáradozik. Régen az emberek maguk végezték a
vetés, az aratást, az őrlést és a kenyér sütését is, s ezért jól tudták,
hogy mennyit kell fáradni azért, hogy kenyér kerüljön az asztalra. Ma már
ezeket a munkákat nem magunk végezzük, könnyen leemeljük a friss kenyeret
a boltok polcairól. Közvetve viszont mégis meg kell dolgoznunk a kenyérét,
hiszen a munkánkkal keressük meg azt a pénzt, amin meg tudjuk vásárolni a
kenyeret. Az örök élet kenyerét ezzel szemben az Úr adja nekünk,
ajándékként. Cserébe nem kétkezi munkánkat kéri, hanem életünk áldozatát.

A következő vasárnapokon Jézus beszéde folytatásaként újabb dolgokat
tudunk majd meg az általa adott kenyérről, ezért most ne szaladjunk elébe
a tanításnak. Befejezésként csupán azt a gondolatot vigyük haza, hogy hit
nélkül nem érthetjük meg Jézus szavait és azt sem fogjuk értékelni, hogy
milyen nagy ajándékot kapunk tőle az Oltáriszentségben.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te mindig meghallgatsz minket, bár emberi szavaink
nélkül is tudod, hogy mire van szükségünk lelki fejlődésünkhöz. Hittel és
bizalommal fordulunk hozzád, és kérünk, hogy adj meg nekünk mindent, a mi
üdvösségünkre szolgál! Köszönettel és hálával tartozunk neked azért, mert
gondunkat viseled és segítesz minket, hogy eljussunk az üdvösség re.
Szeretnénk, ha tanításod j ó talajra hullna a szívünkben! Add, hogy mindig
nyitott szívvel hallgassunk téged és tanításodat életre váltsuk! Segíts
minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum