2011. február 19., szombat

[Evangelium] 2011-02-19

2011. február 19. – Szombat

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és
egyedül velük ment föl egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük.
Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem
képes így a ruhát kifehéríteni. Akkor megjelent nekik Illés és Mózes,
és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Jó
nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek
egyet és Illésnek egyet!" Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak
ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat
hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!" Mire
körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.
A hegyről lejövet Jézus megparancsolta nekik, hogy ne mondják el
senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A
parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet
az, hogy feltámad a halottak közül. Azután megkérdezték tőle: „Miért
mondják az írástudók, hogy előbb el kell jönnie Illésnek?" Ezt
válaszolta: „Igen, előbb eljön Illés és mindent helyreállít. De az is
meg van írva az Emberfiáról, hogy sokat kell szenvednie és megvetésben
lesz része. Azt mondom nektek, hogy Illés már eljött, de kényük-kedvük
szerint bántak vele, ahogy előre megírták róla."
Mk 9,2-13


Elmélkedés:
Az elmúlt napok evangéliumaiban láttuk, hogy az apostolok számára
mennyire érthetetlen volt Jézusnak az a kijelentése, hogy a messiásnak
szenvedni kell és meg fog halni. E jövendölés bizonyára kissé
megrendítette őket a hitükben. A szenvedést és a halált ugyanis úgy
értékelhették, hogy Jézus küldetése kudarcba fog fulladni, s emiatt
csüggedés vehetett erőt rajtuk.
A színeváltozás hegyén most Jézus megmutatja, hogy mi fog következni a
halála után. Bepillantást enged egy rövid időre a mennyországba a három
apostolnak. Az Atya tesz Jézus mellett tanúságot, amely megerősíti a
kiválasztottakat abban a hitben, hogy az isteni üdvözítő terv, amelynek
része a Jézus halála is, meg fog valósulni. A hegyen Jézus megmutatja
isteni dicsőségét, amely aztán feltámadásában szintén megmutatkozik
majd húsvét hajnalán.
Minden ember útja bizonyos áldozatokon és szenvedéseken keresztül vezet
a dicsőséges feltámadásra.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, köszönjük, hogy Jézus együtt akar lenni velünk is, miként
Simon Péter bárkájába. Istenünk, Te tudod, mennyit fáradozunk, milyen
kudarcokat élünk meg. Te látod mindennapi fáradozásainkat mennyire
eredménytelennek érezzük. Hozzánk is szólsz Jézus által, miként
Péterhez: vessétek ki a hálót halfogásra. Magunktól már sokszor
feladtuk volna. Add, hogy sose vonakodjunk Jézus szavának
engedelmeskedni! Add, hogy az Ő szavát követve megtapasztalhassuk az Ő
életet átalakító erejét. Add, - hogy elhagyva mindent, ami fölöslegesen
megköt minket, - szabadon követhessük Jézust!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. február 18., péntek

[Evangelium] 2011-02-18

2011. február 18. - Péntek

Jézus egy alkalommal magához hívta a népet és tanítványait, majd így
szólt hozzájuk: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye
föl keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét,
elveszíti azt. De aki értem és az evangéliumért elveszíti életét,
megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is,
de a lelkének kárát vallja? Mit is adhat az ember cserébe a lelkéért?
Aki e hűtlen és bűnös nemzedék előtt szégyell engem és tanításomat, azt
az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön Atyja dicsőségében a
szent angyalokkal." Aztán még hozzáfűzte: „Bizony mondom nektek, a
jelenlévők közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják Isten
hatalomban eljövő országát."
Mk 8,34-9,1


Elmélkedés:
Jézusnak a mai evangéliumban mondott beszédét akkor értjük meg, ha
figyelembe vesszük, hogy közvetlenül szenvedésének megjövendölése után
mondta ezeket. Saját sorsa után arról beszél, hogy milyen sors vár
tanítványaira és mindazokra, akik követik őt. A Krisztus-követő emberek
számára is kereszthordozást jelent az élet, amelynek végső célja az
örök élet elnyerése. Hiába teszünk bármit, ha az nem a Jézus iránti
hűségünkből fakad és nem az üdvözölés a célja. Életünk értelmét és
célját Krisztus életében ismerhetjük fel, aki lemondott életéről, és
meghalt értünk. Vallási életünkben az elsődleges szempont mindig a
saját lelkünk üdvössége. De mégsem marad a vallásosság „magánügy",
hiszen késznek kell lennünk arra, hogy hitünket megvalljuk a világ
előtt. E tanúságtétel lehet az egyik mércéje annak, hogy mennyire
vesszük komolyan Jézus követését és mennyire köteleztük el magunkat
mellette. Az örök élet dicsőségébe a hűségesek juthatnak el.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Te szeretsz engem a szenvedésben is! Uram, hiszek irántam való
jóságodban és szeretetedben. Biztosan tudom, hogy Te gondoskodsz rólam.
Sok kegyetlenség van a világban. De a világ minden természetes
összefüggésével együtt egy magasabb hatalomnak van alávetve. Hiszem,
hogy Te vagy a világ Ura és Teremtője. Hiszem, hogy minden a Te
kezedben van, minden ember, én is. Te Atyánk vagy, és szeretsz
mindannyiunkat. Köszönöm, hogy Te vagy az állandó változásban az élet
nyugvópontja, amelyhez tarthatom magam. Köszönöm, hogy szilárd életem
van Benned, és így a jövőm nincs a véletlenre bízva.
Kedves barátaim!
Mindannyiunk nagy örömére megjelent a Családok imakönyve. Az
aktualitást mindannyian tudjátok: most tart a Család éve. 270 oldal
tele imával a gyerekek, az édesanyák, a feleségek, az apák, a férjek, a
jegyesek, a nagyszülők és mindenki számára, aki imádkozni szeretne
családjáért, szeretteiért.
Ajánlom mindenkinek, akinek van családja! És azoknak is, akiknek lesz!
Ajánlom a szülőknek, a fiataloknak, az idősebbeknek, a hitoktatóknak és
papoknak is!
Megrendelhető a Szombathelyi Egyházmegye kiadójánál, a Martinus
Kiadónál az info@martinuskiado.hu címen. Ára 1200 Ft/db + 400 Ft
postaköltség Magyarországra. Küldjétek el neveteket, postacímeteket és
a kért darabszámot.
Imádkozzunk együtt a magyar családokért!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. február 17., csütörtök

[Evangelium] 2011-02-17

2011. február 17. - Csütörtök

Jézus egyszer elment tanítványaival a Fülöp-Cezáreája környékén fekvő
falvakba. Útközben megkérdezte őket: „Kinek tartanak engem az emberek?"
A tanítványok azt felelték: „Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások
Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának." Ő tovább kérdezte őket:
„Hát ti kinek tartotok engem?" Erre Péter így válaszolt: „Te vagy a
Messiás." Akkor szigorúan lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek se
mondják el róla.
Ettől kezdve arra oktatta őket, hogy az Emberfiának sokat kell
szenvednie. A vének, a főpapok és az írástudók elvetik és megölik, de
harmadnapra föltámad. Erről egészen nyíltan beszélt nekik. Péter ekkor
félrevonta Jézust, és szemrehányást tett neki. Erre ő hátrafordult,
tanítványaira nézett, és így korholta Pétert: „Távozz tőlem, sátán,
mert emberi módon gondolkodol, és nem Isten tervei szerint!"
Mk 8,27-33


Elmélkedés:
Az emberek nagyon különbözőképpen és bizony elég furcsán gondolkoznak
Jézusról. A mi számunkra legalábbis szokatlannak tűnik, hogy azt
képzelték róla, hogy az ószövetségi idők valamelyik nagy lakja támadt
fel Jézus személyében. Ehhez képest Péter egészen okosnak tűnik, amikor
Jézust Messiásnak nevezi. Ezt követően azonban hamar kiderül, hogy
Péter apostol sincs egészen tisztában azzal, hogy mit jelent Jézus
messiási címe. Amikor ugyanis a Mester arról kezd el beszélni, hogy az
ő messiási sorsához hozzátartozik a szenvedés és a halál, az apostol
nem érti e szavakat és elutasítja Jézus kijelentéseit.
Nem elég nekünk sem Jézust szép szavakkal illetnünk. Nem elég emberi
módon gondolkoznunk Jézus személyéről. Tanuljunk meg Isten tervei
szerint gondolkozni és élni!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Szentséges Atyánk, szenteld meg életünket! Kísérj minket hatalmaddal,
hogy tanúsíthassuk: Te, aki mindenek forrása vagy, egyedüli forrása
vagy a szeretetnek és a szabadságnak. Köszönjük neked az Istennek
szentelt élet ajándékát, mely a hitben téged keres, s a maga egyetemes
küldetésében mindenkit arra hív, hogy a Hozzád vezető utat járja.

________________________________
\
Aktuális:
Kedves barátaim az e-vangélium listán!
Mindannyiunk nagy örömére megjelent a Családok imakönyve. Az
aktualitást mindannyian tudjátok: most tart a Család éve. 270 oldal
tele imával a gyerekek, az édesanyák, a feleségek, az apák, a férjek, a
jegyesek, a nagyszülők és mindenki számára, aki imádkozni szeretne
családjáért, szeretteiért. A kötetbe még általam írt imák is
belekerültek, kicsit méltatlanul is érzem magam a szent pápák között.
Egyszóval ajánlom mindenkinek, akinek van családja! És azoknak is,
akiknek lesz! Ajánlom a szülőknek, a fiataloknak, az idősebbeknek, a
hitoktatóknak és papoknak is!
Én nem foglalkozom a terjesztéssel, de szívesen megosztom veletek, hogy
miként tudjátok beszerezni. Megrendelhető a Szombathelyi Egyházmegye
kiadójánál, a Martinus Kiadónál az info@martinuskiado.hu címen. Ára
1200 Ft/db + 400 Ft postaköltség Magyarországra. Küldjétek el
neveteket, postacímeteket és a kért darabszámot.
Imádkozzunk családunkért! Imádkozzunk együtt a magyar családokért!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. február 16., szerda

[Evangelium] 2011-02-16

2011. február 16. - Szerda

Jézus és tanítványai egy alkalommal Betszaidába érkeztek. Ott egy vakot
vezettek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő kézen fogva kivezette a
vakot a faluból. Aztán nyállal megnedvesítette szemét, rátette kezét,
és megkérdezte: „Látsz-e valamit?" Az fölnézett, és így szólt: „Látom
az embereket. Olyanok, mintha a fák járkálnának." Erre ismét rátette
kezét a vak szemére. Most már tisztán kezdett látni, és úgy
meggyógyult, hogy élesen látott mindent. Ezután hazaküldte, és
meghagyta neki: „Erről senkinek se beszélj a faluban!"
Mk 8,22-26


Elmélkedés:
Márk két olyan történetről is beszámol evangéliumában, amikor Jézus vak
ember adja vissza a látását. Az első a betszaidai vak meggyógyítása (Mk
8,22-26), amelyről ma olvastunk, a másik pedig a jerikói vak
meggyógyítása (Mk 10,46-52). A két történet főbb elemei sokban
különböznek. A jerikói vak esetében a világtalant, aki hangosan kéri
Jézus segítségét, az emberek inkább távol akarják tartani a Mestertől.
A csoda, amely a történet szerint a vak hitének a jutalma, mindenki
szeme láttára történik. Jézus a szavával gyógyítja meg, azonnal
visszanyeri látását és követni kezdi gyógyítóját.
A betszaidai vak esetében az emberek vezetik Jézushoz az embert, akit ő
kivezet a faluból, hogy senki se lássa őket. A vak hite nem játszik
szerepet a csodánál. Nem csupán szavakkal történik a gyógyulást, hanem
Jézus rátette kezét. A vak nem azonnal, hanem csak fokozatosan nyerte
vissza látását és nem indul el Jézus nyomában.
Az elbeszélések a hit különböző útjait jelképezik számunkra. Más-más
utakon juthatunk el az igazság megismeréséhez és az Istenben való
hithez. De ezen az úton mindig Jézus vezet bennünket!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Atyám, vétkeztem ellened – mondom én is a tékozló fiúval – már nem
vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Képmásodra teremtettél, nagy
feladatokra hívtál, és én megbántással válaszoltam cselekedeteimben,
beszédemben, gondolataimban. Én vétkem, én igen nagy vétkem!
De rád tekintek, Uram, a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében,
aki értem is vérét ontotta a kereszten: bocsásd meg bűneimet,
vétkeimet, gyöngeségeimet!
Te vagy az örök szeretet, fogadj ismét gyermekeddé, és tarts meg
kegyelmedben! Tiéd akarok lenni, tiéd akarok maradni mindörökre.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. február 15., kedd

[Evangelium] 2011-02-15

2011. február 15. - Kedd

A tanítványok egy alkalommal áthajóztak a Genezáreti-tavon.
Elfelejtettek kenyeret vinni magukkal, és csak egy kenyerük volt a
bárkában. Jézus a lelkükre kötötte: „Vigyázzatok! Óvakodjatok a
farizeusok és Heródes kovászától!" Ők egymás közt arról beszélgettek,
hogy nem hoztak magukkal kenyeret. Jézus észrevette, és így szólt: „Mit
tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Még most sem értitek, és nem
fogjátok föl? Még mindig érzéketlen a szívetek? Van szemetek, és nem
láttok? Van fületek, és nem hallotok? Nem emlékeztek arra, hogy amikor
öt kenyeret megtörtem ötezer embernek, hány tele kosár maradékot
szedtetek össze?" Azt válaszolták: „Tizenkettőt." „És amikor hetet
törtem meg négyezer embernek, hány tele kosár maradékot szedtetek
össze?" Azt felelték: „Hetet." Erre újra megjegyezte: „Hogyan lehet,
hogy még mindig nem értitek?"
Mk 8,14-21


Elmélkedés:
Uram, Jézus Krisztus, ismét azokkal a bűnökkel vádolom magam, mint
legutóbb. Alig tudok neked valami előrehaladásról beszámolni. Újra csak
gyarlón szolgáltam neked. Pedig jó, igaz, nemes lelkű akarok lenni,
neked akarok szolgálni, téged akarlak teljes szívemből szeretni. Mégis
milyen messzire eltávolodtam ettől a szándékomtól! Sajnálom és bánom.
Legközelebbi alkalommal töredelmesebben vallom be helyettesednek, a
gyóntató atyának bűneimet. Ígérem, kifejezetten megjelölöm egyik
gyakran előforduló hibámat, amelynek leküzdésén a következő gyónásomig
fáradozni fogok.


Imádság:
A mindennapi földi gondokkal törődő apostolok gondolkodását Jézus a
lelki, a mennyei dolgokra szeretné irányítani. Miután két esetben is
látták, hogy Jézus megszaporítja a kenyeret és több ezer embernek ad
belőle, az apostolok nem értik meg a e cselekedetek jelentőségét. A
bárkában arról vitatkoznak, hogy nincs kenyerük. Úgy tesznek, mintha
nem lenne ott Jézus velük, aki kétszer is bőséges kenyeret adott a
népnek.
Jézus azt szeretné, ha nem csupán a földi eledel után vágyakoznánk,
hanem az igazság tanítása után is. Ez az a lelki táplálék, amelyre
szükségünk van ahhoz, hogy előrehaladjunk az örök élet felé vezető
úton. Jézus az, aki gondoskodik testi és lelki eledelünkről.
© Horváth István Sándor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. február 14., hétfő

[Evangelium] 2011-02-14

2011. február 14. – Hétfő, Szent Cirill szerzetes és Szent Metód
püspök, Európa társvédőszentjei

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét
tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és
helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat
aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok
közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az
úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt
mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti
békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban,
és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga
bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen
látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a
betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!"
Lk 10,1-9


Elmélkedés:
A missziós útra induló apostolok Jézus utasításának megfelelően
semmilyen eszközt sem visznek magukkal az útra. Az egyetlen, amit
vinniük kell, Jézus tanítása. Az Evangéliumi üzenet tehát önmagában is
elég hatékony ahhoz, hogy meghozza gyümölcsét. Az apostol, a küldött és
tanítványt ebből merít erőt munkájához és ezt adja tovább. A küldöttek
bárányként indulnak a farkasok közé. Ezzel a hasonlattal Jézust azt
akarja kifejezni, hogy tanítványai sokszor gyengébbek a világnál és
védtelenek, de mivel a békesség örömhírét viszik, békét tudnak
teremteni. Fontos továbbá, hogy az evangélium hirdetése mindig
tanúságtételt is jelent, azaz a tanítást nem csupán szavaival közvetíti
a küldött, hanem egész életével is.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Istenem, szívből bánom egész életem minden vétkét, mert ezzel
rászolgáltam büntetésedre; mivel hozzád, legnagyobb jótevőmhöz hálátlan
voltam; különösen pedig azért, mert téged, végtelenül jó Istent ezáltal
megbántottalak!
Ígérem, hogy életemet megjavítom, és többé nem akarok vétkezni.
Jézusom, add ehhez kegyelmedet!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. február 13., vasárnap

[Evangelium] 2011-02-13

2011. február 13. – Évközi 6. vasárnap

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne gondoljátok, hogy
azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek,
amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy „í" betű
sem, sőt egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak
egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az
embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És
mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek
országában. Majd így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek: ha igaz
voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem
juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt
mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom
nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki
azt mondja testvérének: Te esztelen!, méltó a főtanács ítéletére. Aki
pedig azt mondja: Te istentelen!, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát
ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy
testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár
előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza,
hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny,
amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a
börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz
onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted."
„Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom
nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett
vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb
neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra
kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól.
Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a
kárhozatra jusson. És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki
válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét –
kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az
elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el."
„Hallottátok, hogy ezt is mondták a régieknek: „Hamisan ne esküdj, és
tartsd meg az Úrnak tett esküdet!" Én pedig azt mondom nektek:
Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a
földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy
Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen
hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek
„igen, igen, nem, nem"; ami ettől eltér, az a gonosztól van."
Mt 5,17-37


Elmélkedés:
Egyszerű törvény
A napi híradásokban hónapok óta hallunk arról, hogy a politikai pártok
kemény hangon vitatkoznak a készülő alaptörvényről, a Magyar
Köztársaság új alkotmányáról, s ez még el is fog tartani jó ideig. A
hatalmat gyakorlók határozottak abban, hogy a régi alkotmány helyett
újnak kell készülnie. Lehet, hogy távol érezzük magunkat a politikai
szóváltástól, de biztos, hogy az új alkotmány mindannyiunk életére
hatással lesz. Az alkotmányon kívül Magyarországon is és a föld minden
államában természetesen sok más törvény is szabályozza a társadalom
életét, az emberek mindennapi együttélését, amelyek mindenkire
vonatkoznak. A törvények, szabályok és rendeletek nélkül hamar káosz
alakulna ki. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy sokan próbálnak
nyíltan lázadni a törvényekkel szemben, és azokat nem tartják a maguk
számára kötelezőnek. Minél inkább próbálnak egy törvényt felülről az
emberekre erőltetni, annál erősebb ellenállás alakulhat ki. Mások pedig
ügyeskednek, azaz látszólag pontosan betartják a törvényeket,
magatartásuk azonban mégis a jó erkölcsbe ütközik. Elméletileg a
törvény előtt minden ember egyenlő, ezért nagy felháborodást szokott
kiváltani, ha egy hírességet felmentenek olyan cselekmény miatt, amiért
másokat súlyosan megbüntetnek. A legtöbb emberben mégis él valamiféle
törvénytisztelet, ha másként nem, legalább a kilátásba helyezett
büntetés miatt, és él bennünk az igazságosság vágya is, azaz a bűnösök
kapjanak törvény szerinti büntetést, az ártatlanok pedig kapjanak
felmentést.
A mai evangéliumban szintén törvényekről hallottunk. Jézus nem csak
egyszerűen tanít, hanem mintegy új törvényt ad az embereknek. De Jézus
törvényével kapcsolatban óvatosan kell fogalmaznunk, hiszen ő maga is
azt mondja, hogy nem akarja megszüntetni, nem kívánja eltörölni a régi
törvényt, hanem annak beteljesítése a szándéka. Jézus tehát nem állítja
azt, hogy az ószövetségi törvény, amelyet a Sínai-hegynél történt
szövetségkötéskor maga Isten a Tízparancsolat formájában adott, a
továbbiakban nem érvényes. És azt sem állítja, hogy a Tízparancsolathoz
kapcsolódó mózesi törvények, amelyeket Mózes 5 törvénykönyve foglal
magába, értelmetlen volna, hiszen még az ő korában is alapvetően ez
határozta meg a zsidó emberek életrendjét, vallási kötelességeit és
erkölcsi rendjét is. Azt viszont határozottan állítja a mi Urunk, hogy
megújítja, beteljesíti, magasabb szintre emeli a törvényt.
Talán nem tűnik mindez annyira elvontnak, ha választ keresünk arra a
kérdésre, hogy mi tulajdonképpen a jézusi törvény újdonsága? Két dolgot
említsünk meg ezzel kapcsolatban: a törvény tartalmát és a törvény
kapcsolatát az emberrel. A jézusi törvény tartalma lényegében a
szeretetben foglalható össze. Aligha van a világon ennél rövidebb és
lényegre törőbb törvény: Szeresd Uradat, Istenedet és szeresd
felebarátodat, azaz embertársadat! Ez Jézus újszövetségi törvényének
lényege, s tulajdonképpen az ószövetségi törvény is erre vezethető
vissza. A másik újdonság pedig az, hogy ez a törvény nem külső erőként
és kényszerként nehezedik az emberre, hanem a szívünkbe van írva. Isten
írta minden ember szívébe a szeretet törvényét, amely szerint a
Krisztussal közösségben lévő ember él.
Vallásos életünk és minden cselekedetünk üres formasággá válik, ha nem
a szeretet törvénye irányít minket. A szeretet nélkül ugyanis nem
törekednénk Isten megismerésére és a vele való kapcsolatra és nem
törekednénk embertársaink segítésére sem. A szeretet indít bennünk mind
Isten, mind a felebarát felé. De soha ne feledkezzünk el arról, hogy a
szeretetnek ezen útja keresztutat jelent számunkra a földi életben.
Jézus keresztútja azt tanítja nekünk, hogy nem kitalálnunk kell a
szeretetet, hanem rá kell találnunk a szeretetre. Nem kitalálnunk kell
azt, hogy miként szeressünk, hanem azt kell tennünk, amit Krisztus
tett: szeretetből odaadta magát Istennek az emberekért. Erre semmilyen
külső törvény nem kényszeríthet bennünket. Erre egyedül a szeretet
szívünkbe írt törvénye indít minket.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Istenem! Jól tudom, hogy te minden ember szívében elültetted a
szeretetet, az én szívembe is. Taníts engem a helyes szeretetre, az
önfeláldozó szeretetre, az önzetlen szeretetre. A szeretet hassa át
életem és minden cselekedetem! A szeretet mindennapi gyakorlásában
találjam meg életem értelmét! A szeretet törvénye érintsen meg engem
isteni kegyelemként!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum