2014. december 20., szombat

[Evangelium] 2014-12-20

2014. december 20. – Szombat

Hat hónappal Keresztelő János születésének hírüladása után Isten elküldte
Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt
egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az
angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr
veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!" Ennek hallatára Mária
zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal
azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert
íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt
nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Uralkodni fog
Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!" Mária ekkor
megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem
ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a
Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled
születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek, Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária
így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

Jézus születésének hírüladását beszéli el a mai evangélium. Íme itt a
csoda és a titok. Jézus származásának csodája és titka. Az Úr születésének
csodája és titka. A megtestesülés csodája és titka. Isten emberré
válásának csodája és titka. A megváltást évszázadokon keresztül előkészítő
és az idők teljességében megvalósító Isten csodája és titka. Az
üdvtörténet korábbi időszakának minden isteni tevékenységét felülmúló
csoda és titok. Az idők végezetéig felülmúlhatatlan csoda és titok. Az
egyszeri és megismételhetetlen csoda és titok. Megváltásunk és üdvösségünk
csodája és titka. Isten és ember kapcsolatának csodája és titka.
E csodáról és titokról elsőként a születendő gyermek, a Megváltó
édesanyja, Szűz Mária értesül. Názáreti otthonában angyal hozza számára a
hírt, hogy a mindenható Isten őt választotta ki arra, hogy a Megváltó
anyja legyen. Meglepődve, csodálkozva fogadja a hírt, majd készséggel
jelenti ki, hogy az Úr szolgálója lesz. Mária az igen kimondásával, teljes
lényének beleegyezésével magába, méhébe fogadja Isten Fiát, az örök Igét,
a csodát és a titkot.
Az esemény lezárásaként, bár a názáreti leány nem kérte, az angyal mégis
különleges jelről beszél neki az elhangzottak igazolására. A jel az lesz,
hogy rokona Erzsébet is hamarosan édesanya lesz.
Hittel várom-e a születendő Megváltót? Hittel szemlélem-e a csodát és a
titkot?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te emberré lettél értünk és vállaltad emberi
sorsunkat. Születésed által megújítasz minket. Emberi világunkba
születéseddel az isteni világba hívsz mindannyiunkat. Megváltást és
üdvösséget hozol számunkra. Ó, betlehemi Gyermek, taníts minket, hogy
örökre megőrizzük magunkban a gyermeki lelkületet!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-20
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141220.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 19., péntek

[Evangelium] 2014-12-19

2014. december 19. – Péntek

Heródesnek, Júdea királyának napjaiban élt egy Zakariás nevű pap, aki Ábia
papi osztályába tartozott. Felesége Áron törzséből származott, és
Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak Isten előtt, és
feddhetetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint. De nem
született gyermekük, mivel Erzsébet magtalan volt, és már mind a ketten
éltesebb korúak voltak.
Amikor Zakariás egy alkalommal osztályának rendjében szolgálatot
teljesített Isten színe előtt, ráesett a sor, hogy a papi szolgálat
szokása szerint az Úr templomába menjen, és bemutassa a tömjénáldozatot. A
tömjénáldozat órájában nagy tömeg imádkozott a templomon kívül. Akkor az
áldozati oltár jobb oldalán megjelent Zakariásnak az Úr angyala. Láttára
Zakariás zavarba jött, és félelem szállta meg. Az angyal azonban így szólt
hozzá: „Ne félj, Zakariás! Könyörgésed meghallgatásra talált. Feleséged,
Erzsébet fiút szül, és Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz ő,
és sokan örülnek majd születésének. Nagy lesz az Úr előtt: bort és
részegítő italt nem iszik, sőt már anyja méhében betelik Szentlélekkel.
Izrael fiai közül sokakat megtérít Istenükhöz, az Úrhoz. Illés szellemében
és erejével fog színe előtt járni, hogy az atyák szívét a fiak felé
fordítsa, az engedetleneket az igazak lelkületére vezesse, és az Úr iránt
készségessé tegye a népet."
Zakariás erre megkérdezte az angyalt: „Miből tudhatom meg mindezt? Hiszen
már öreg vagyok, és feleségem is éltesebb korú." Az angyal így válaszolt:
„Én Gábor vagyok, az Isten színe előtt állok, aki azért küldött, hogy
beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De mivel nem hittél
szavamnak, amely majd valóra válik annak idején, megnémulsz, és nem tudsz
beszélni a beteljesedés napjáig." A nép várta Zakariást, és csodálkozott,
hogy annyit késlekedik a templomban. Amikor pedig kijött, nem tudott
megszólalni. Ebből megértették, hogy a templomban látomása volt. Intett
nekik, de néma maradt.
Mihelyt szolgálatának napjai elmúltak, hazament. E napok után felesége,
Erzsébet méhében fogant, de öt hónapon keresztül titkolta. „Így tett velem
az Úr – mondta –, arra méltatott e napokban, hogy elvegye szégyenemet az
emberek előtt."
Lk 1,5-25

Elmélkedés:

Keresztelő János születésének és Jézus születésének hírüladásáról olvasunk
ma és holnap. A két esemény leírása egészen hasonló Lukács evangélista
művében. A párhuzamos leírással Lukács azt szeretné kiemelni, hogy a két
gyermeknek különleges szerepe van az üdvtörténetben, ugyanakkor Jézus
személye jelentősebb Jánosnál. János születése csodának tekinthető, hiszen
szülei, Zakariás és Erzsébet már idősek és nem számíthattak arra, hogy az
ő életkorukban még gyermekük születhet. Jézus születése még ennél is
nagyobb csoda, ez már valódi csoda, hiszen ő földi apa nélkül, a
Szentlélek közreműködésének köszönhetően fogan meg anyja, Mária méhében.
Mit tanít nekünk Keresztelő János születésének hírüladása? Az evangélista
nagyon tudatosan írja le az eseményeket. A történet azzal indul, hogy
Zakariás szolgálatot teljesít a jeruzsálemi templomban, s az egyik
szertartás során angyaltól értesül arról, hogy neki és feleségének
gyermeke fog születni. Hitetlenül fogadja a hírt, emiatt megnémul. Szája
csak a gyermek születésekor, azaz a hír beteljesülésekor nyílik meg. Az
egész leírás előkészíti Jézus születésének hírüladását, azaz a csodás
dolgokat olvasva mintegy felkészítjük a lelkünket arra, hogy hittel
fogadjuk a továbbiakban a még nagyobb csodát, azt, hogy egy szűz leánytól
fog megszületni Isten Fia.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, gyógyítsd meg lelkem sebét megbocsátó tekinteteddel! Adj szívembe
igaz bűnbánatot, mely az irántad való őszinte szeretetből fakad és nem
félelemből. Kész vagyok a gyógyulásra. Kész vagyok elhagyni a bűn útját.
Kész vagyok engedelmeskedni neked, hogy megtaláljam életem értelmét.
Tudom, hogy a bűnbánat útja vezet hozzád. A bűnbánat vezet az üdvösségre.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-19
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141219.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 18., csütörtök

[Evangelium] 2014-12-18

2014. december 18. – Csütörtök

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt
Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket
fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt, nem
akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja
el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így
szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert
a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak
nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől." Mindez pedig azért történt,
hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz
gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt
jelenti: „Velünk az Isten." Amikor József felébredt álmából, úgy
cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki.
Mt 1,18-24

Elmélkedés:

Miután a tegnapi evangélium kapcsán tisztáztuk, hogy Szent József Jézusnak
csak a nevelője volt és nem vér szerinti apja, a mai szentírási részlet
magyarázatot ad a mi Urunk származására. József álomban kapott látomásából
megtudjuk, hogy Szűz Mária méhében a Szentléleknek köszönhetően fogant meg
a gyermek, azaz Jézusnak nincs földi édesapja, hanem ő a mennyei Atya
gyermeke, ő az Isten Fia.
Az angyali üdvözletkor, amikor Mária értesült arról, hogy gyermeke fog
születni, akkor ő csodálkozva fogadta ezt a hírt, nem értette, hogyan
lehet anya, s csak amikor az angyal közölte vele, hogy a Szentlélek fog
leszállni rá, egyezett bele Isten akaratába (vö. Lk 1,34-35).
A Szentlélektől való származás említése, a mindenható Isten atyaként való
megjelölése, valamint az Isten Fia cím alkalmazása a születendő gyermekre
mind az angyali üdvözletben, mind József álmában szerepel, azaz pontosan
megegyezik az, amit más-más időpontban, Mária és József egymástól
függetlenül megtudnak Jézusról. S bár Máriához hasonlóan József sem
érthetett meg mindent pontosan a látomásból, ő sem kételkedik, hanem
elfogadja Isten tervét. Miként Mária igent mondott, ugyanúgy József azzal
mondott igent, hogy „úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta
neki" (Mt 1,24).
Kész vagyok-e elfogadni Isten velem kapcsolatos tervét?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus, te azért jöttél el bűnös emberi világunkba, hogy megmutasd
számunkra a bűntől való szabadulás útját. Nélküled soha nem találnánk rá a
bűnbánat útjára. Nélküled nem találnánk rá a mennyei Atya szeretetére. Te
adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként. Jöjj el, Urunk, és
érints meg minket szereteteddel! Jöjj és bocsáss meg nekünk, akik nem
halogatjuk tovább bűneink beismerését, hanem a bűnbánat egyenes útján
indulunk most feléd. Születésed, jöveteled nagy változást hozott egykor a
világba. Te képes vagy megváltoztatni az embert. Képes vagy a bűnösöket
szentté változtatni. Hozz változást az én életembe!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-18
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141218.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Csütörtöki lehetőség
A karácsony előtti kiszállítás reményében 2015. december 18-ig ajánlott
megrendelni a Szívem első gondolata 2015. könyvet, amely a jövő évre szóló
elmélkedéseimet tartalmazza az evangéliumról. E naphoz kapcsolódóan
szeretném a postaköltség teljes összegének elengedésével megajándékozni
azokat, akik többekre is gondolnak és legalább 3 (vagy több) példányt
rendelnek december 18-án, csütörtökön a könyvből. A 0 Ft postaköltséget
csak magyarországi cím esetén tudom vállalni, külföldi esetén nem. E
kedvezmény a csütörtöki napra vonatkozik, mind az űrlapon, mind az
e-mailben küldött igényekre.
Információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/1px5M9qW4HnHXHkb6B2RHw4Nn03C_3w0Q7OelxolSwxE/viewform
A 2014. december 18., csütörtökig elküldött rendeléseket pénteken még
elviszi a csomagszállító és jó eséllyel megérkezik karácsonyig. A későbbi
rendelések teljesítése már csak januárban várható.

1000 helyett közel 2000 gyermek kap ajándékkönyvet
A jószándékú adakozóknak köszönhetően az idei adventi jótékonysági akcióra
(1000 gyermek 1000 könyv) eddig 1650 felajánlás érkezett. Istennek legyen
hála! A könyveket folyamatosan küldjük, a hétvégére elérjük a 2000
darabot. Bátran kerekítek tehát egy kicsit felfelé, hogy ne maradjanak le
azok, akik most szeretnének csatlakozni, illetve akik csekken küldött
adománya később érkezik meg a postai átfutás miatt. Nem tudunk minden
hazánkban élő szegény sorsú gyermeknek vagy családnak könyvet küldeni, de
ez a 2000 család biztosan örülni fog és hálával gondol az adakozókra.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt.
Senki nem tud mindenkivel jót tenni, de mindenki tehet egy gyermekkel jót!
Isten jutalmazzon meg mindenkit, aki segít!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. december 18.
Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2.
Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 17., szerda

[Evangelium] 2014-12-17

2014. december 17. – Szerda

Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák
volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és
Zára Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Arám, Arámnak Aminadáb,
Aminadábnak Náásszon, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól,
Bóásznak Jóbéd Rúttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám,
Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám,
Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás,
Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak
pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek
Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór,
Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár,
Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje
Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.
Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni
fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is
tizennégy nemzedék.
Mt 1,1-17

Elmélkedés:

Nyilvános működése idején a zsidó vallási vezetők tudni akarták és több
alkalommal meg is kérdezték Jézust, hogy kinek a küldetésében tanít és
milyen hatalommal teszi csodáit, miként erről a múlt héten már szó esett.
Csodáit látva például a názáretiek nem értették, milyen erővel képes
rendkívüli csodákat tenni az a Jézus, akinek családját jól ismerték, s
akit ők Józsefnek, az ács fiának tartottak (vö. Lk 4,22). Az élő kenyérről
szóló beszédet követően szintén ez a vélemény hangzik el (vö. Jn 6,42).
Írásának kezdetén Máté evangélista igyekszik magyarázatot adni Jézus
származására vonatkozóan, ezért összeállítja Jézus családfáját, amelyet a
mai evangéliumban olvasunk. Jól vagy kevésbé ismert ószövetségi személyek
sorakoznak Ábrahámtól, a zsidó nép ősatyjától egészen Jézus koráig. A
családfa egyik kulcsfontosságú szereplője Dávid király. Az evangélista az
ő leszármazottjaként mutatja be Jézust. Ennek oka az, hogy a korabeli
felfogás szerint a messiás Dávid király családjából származik.
A névsorban férfiak következnek egymás után, utolsóként Józsefet említi.
Szent Józsefről tudjuk, hogy Jézusnak nem vérszerinti apja volt, hanem
csak a nevelőapja. Mivel ő volt Máriának a férje, ezért a törvények
szerint őt vélelmezték Jézus apjának, ahogyan erről az említett esetek is
tanúskodnak. A felsorolás így fejeződik be: „Ő (József) volt a férje
Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született" (Mt 1,16). A sok
férfinév olvasása után egyesek hajlamosak a mondatban szereplő „akitől"
névmást Józsefre vonatkoztatni, pedig az nem őrá, hanem Máriára
vonatkozik. Helyesen értelmezve két állítás fogalmazódik meg a mondatban.
Az első: József volt a férje Máriának. A második: Máriától született
Jézus.
És ha nem József volt Jézus vérszerinti atyja, akkor ki? E kérdésre ad
választ a holnapi evangélium.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, tégy méltóvá minket, hogy az egész világon szolgálhassuk azokat az
embertársainkat, akik szegénységben élnek és halnak meg. Add meg nekik a
mai napon a mi kezünk által mindennapi kenyerüket, és a mi megértő
szeretetünk által adj nekik békét és örömet.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-17
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141217.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Csütörtöki lehetőség
A karácsony előtti kiszállítás reményében 2015. december 18-ig ajánlott
megrendelni a Szívem első gondolata 2015. könyvet, amely a jövő évre szóló
elmélkedéseimet tartalmazza az evangéliumról. E naphoz kapcsolódóan
szeretném a postaköltség teljes összegének elengedésével megajándékozni
azokat, akik többekre is gondolnak és legalább 3 (vagy több) példányt
rendelnek december 18-án, csütörtökön a könyvből. A 0 Ft postaköltséget
csak magyarországi cím esetén tudom vállalni, külföldi esetén nem. E
kedvezmény a csütörtöki napra vonatkozik, mind az űrlapon, mind az
e-mailben küldött igényekre.
Információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/1px5M9qW4HnHXHkb6B2RHw4Nn03C_3w0Q7OelxolSwxE/viewform
A 2014. december 18., csütörtökig elküldött rendeléseket pénteken még
elviszi a csomagszállító és jó eséllyel megérkezik karácsonyig. A későbbi
rendelések teljesítése már csak januárban várható.

1000 helyett közel 2000 gyermek kap ajándékkönyvet
A jószándékú adakozóknak köszönhetően az idei adventi jótékonysági akcióra
(1000 gyermek 1000 könyv) eddig 1650 felajánlás érkezett. Istennek legyen
hála! A könyveket folyamatosan küldjük, a hétvégére elérjük a 2000
darabot. Bátran kerekítek tehát egy kicsit felfelé, hogy ne maradjanak le
azok, akik most szeretnének csatlakozni, illetve akik csekken küldött
adománya később érkezik meg a postai átfutás miatt. Nem tudunk minden
hazánkban élő szegény sorsú gyermeknek vagy családnak könyvet küldeni, de
ez a 2000 család biztosan örülni fog és hálával gondol az adakozókra.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt.
Senki nem tud mindenkivel jót tenni, de mindenki tehet egy gyermekkel jót!
Isten jutalmazzon meg mindenkit, aki segít!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. december 17.
Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2.
Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 16., kedd

[Evangelium] 2014-12-16

2014. december 16. – Kedd

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi
a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így
szólt hozzá: „Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben!" A fiú azt
válaszolta: „Nincs kedvem!", de később megbánta, és mégis kiment. Odament
a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: „Szívesen, uram!", menni
azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?"
Azt felelték: „Az első."
Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők
megelőznek titeket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az
igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők
viszont hittek neki. De ti, akik mindezt láttátok, még ezután sem tértetek
jobb belátásra, hogy higgyetek neki!"
Mt 21,28-32

Elmélkedés:

Miután Jézusnak Keresztelő Jánosra vonatkozó kérdésére a főpapok és
vallási vezetők nem akartak válaszolni, ő újabb kérdést tesz fel nekik.
Elmond egy esetet, amely példabeszédnek is tekinthető, de akár meg is
történhetett a valóságban. A rövid történet szerint egy apa mindkét fiát
arra kéri, hogy segítsenek neki dolgozni a szőlőben. Egyikük ugyan azt
válaszolja, hogy nincs kedve, később viszont mégis megteszi apja kérését.
A másik fiú azonnal kifejezi készségét apja kívánságának teljesítésére, de
mégsem megy, azaz szóbeli beleegyezését nem követte a cselekedet. Jézus
kérdése így hangzik: „Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa
akaratát?" (Mt 21,31).
A megkérdezettek most nem kezdenek el egymás közt tanakodni a lehetséges
válaszról, hanem azonnal válaszolnak, elismerik, hogy az első fiú
cselekedett helyesen. Válaszukkal tehát azt is elismerték, hogy a
cselekedet fontosabb a kimondott szónál. Lehet, hogy valaki megtagad
először valamit, de ha később mégis engedelmeskedik, ez jóváteszi előbbi
hibáját.
Ezt követően Jézus nyíltan korholja őket hitetlenségük miatt. Kemény
szavait nem a főpapok mostani felelete váltja ki, hanem az, hogy nem
akartak válaszolni a János keresztségére vonatkozó kérdésre (tegnapi
evangélium). Nem volt elég, hogy János szavainak nem hittek, bűnüket még
azzal is tetézték, hogy János cselekedeteit látva sem hittek, azok
hatására sem tartottak bűnbánatot. Ezért őket, a vallási tekintélyeket még
azok is megelőzik majd a mennyek országában, akiket ők lenéznek,
megvetnek, bűnösnek tartanak.
Nem az elutasítás, hanem a bűnbánat útja vezet a mennyországba.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-16
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141216.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2015.
Az evangéliumi elmélkedéseket tartalmazó Szívem első gondolata 2015.
könyvet azoknak ajánlom, akik szeretnének napról napra a lelki fejlődés
útján járni, illetve akik ezen az úton szeretnék segíteni családtagjaikat,
szeretteiket. A könyv olyan karácsonyi ajándék, amelyet a megajándékozott
naponta olvashat egy éven át és hálával gondol majd arra, akitől kapta.
Rendelési lehetőség és információ a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/1px5M9qW4HnHXHkb6B2RHw4Nn03C_3w0Q7OelxolSwxE/viewform
A 2014. december 18., csütörtökig elküldött rendeléseket pénteken még
elviszi a csomagszállító és jó eséllyel megérkezik karácsonyig. A későbbi
rendelések tekjesítése már csak januárban várható.

1000 könyv 1000 gyermek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. december 16.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el. 2015. december 16-ig
várjuk e célra az adományokat, hogy még jusson idő az elküldésre.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2.
Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 15., hétfő

[Evangelium] 2014-12-15

2014. december 15. – Hétfő

Egy alkalommal Jézus a templomba ment, és tanított. Közben odaléptek hozzá
a főpapok meg a nép vénei, és megkérdezték: „Miféle hatalommal teszed
ezeket? Ki adta neked a hatalmat ehhez?" Jézus így válaszolt: „Én is
kérdezek tőletek valamit. Ha megfeleltek rá, megmondom nektek, milyen
hatalommal teszek így. Honnan volt János keresztsége? A mennyből-e vagy az
emberektől?"
Azok tanakodni kezdtek egymás között: „Ha azt mondjuk, a mennyből volt,
azt feleli: „Hát akkor miért nem hittetek neki?" Ha pedig azt mondjuk: „Az
emberektől", akkor meg félnünk kell a néptől, mert Jánost mindenki
prófétának tartja." Ezért ezt a választ adták Jézusnak: „Nem tudjuk."
„Akkor én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszek így" –
felelte Jézus.
Mt 21,23-27

Elmélkedés:

Az elmúlt héten már találkoztunk az evangéliumokban Keresztelő János
személyével és megismertük küldetését. A mai részletben ismét az ő
szerepéről beszél Jézus. Az alkalmat az nyújtja, hogy a vallási vezetők
hatalma eredetéről kérdezik őt. Ebben az esetben nem egy csodája vagy
gyógyítása váltja ki a kérdést, hanem tanító tevékenysége kerül a figyelem
középpontjába, hiszen a jeruzsálemi templomban nagy nyilvánosság előtt
tanít. A főpapok hallják szavait, ugyanakkor látják az emberek
lelkesedését is az újszerű tanítás iránt, s ez rosszallásukat váltja ki.
Bizonyára saját tanítói tekintélyüket féltik, s talán egy kis irigység is
ébred bennük. Látják, hogy Jézus tanítása milyen nagy hatással van a
hallgatóságra, s mivel nem tartozik a hivatalos tanítók, az írástudók
közé, tudni szeretnék, hogy kinek a megbízásából tanít. Kérdésüket
tekinthetnénk jószándékú érdeklődésnek is, de sajnos nem erről van szó.
Ravaszságukat, rosszindulatukat, rosszhiszeműségüket egymással való
tanakodásuk igazolja, illetve az, hogy végül nem válaszolnak Jézus
kérdésére.
A kérdés tudniillik arra vonatkozik, hogy Keresztelő Jánosnak honnan volt
hatalma ahhoz, kitől kapott megbízást arra, hogy a bűnbánat keresztségében
részesítse az embereket. A főpapok inkább azt válaszolják, hogy nem tudják
ezt, mintsem beismerjék saját elutasításukat.
Milyen szándékkal hallgatom az Úr tanítását?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jöjj, népek várakozása, urunk Jézus, és örvendeztess meg minket isteni
jelenléteddel. Szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra... Jöjj hát,
és gyógyítsd meg vakságunkat, jöjj segítségére gyenge, elégtelen emberi
mivoltunknak. Jöjj, isteni dicsőség fényessége! Jöjj, Isten ereje és
bölcsessége, változtasd át éjszakánkat nappallá, oltalmazz a veszélytől,
világosítsd meg vakságunkat, erősítsd bennünk a bátorságot, vezess kézen
bennünket akaratod szerint földi vándorlásunkban, míg föl nem veszel
minket az örök városba, amit magad készítettél nekünk.
Szent Bernát

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-15
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141215.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2015.
Az evangéliumi elmélkedéseket tartalmazó Szívem első gondolata 2015.
könyvet azoknak ajánlom, akik szeretnének napról napra a lelki fejlődés
útján járni, illetve akik ezen az úton szeretnék segíteni családtagjaikat,
szeretteiket. A könyv olyan karácsonyi ajándék, amelyet a megajándékozott
naponta olvashat egy éven át és hálával gondol majd arra, akitől kapta.
Rendelési lehetőség és információ a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/1px5M9qW4HnHXHkb6B2RHw4Nn03C_3w0Q7OelxolSwxE/viewform
A 2014. december 18., csütörtökig elküldött rendeléseket pénteken még
elviszi a csomagszállító és jó eséllyel megérkezik karácsonyig. A későbbi
rendelések tekjesítése már csak januárban várható.

1000 könyv 1000 gyermek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. december 15.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el. 2015. december 16-ig
várjuk e célra az adományokat, hogy még jusson idő az elküldésre.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2.
Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. december 14., vasárnap

[Evangelium] 2014-12-14

2014. december 14. – Advent 3. vasárnapja

Abban az időben föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a
neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy
mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért jött, hogy)
tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot: A zsidók
papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt:
„Ki vagy te?" Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: „Nem én
vagyok a Messiás." Ezért megkérdezték tőle: „Hát akkor? Talán Illés vagy?"
„Nem vagyok" – felelte. „A próféta vagy?" Erre is nemmel válaszolt. Azt
mondták tehát neki: „Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak,
akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?" Ezt felelte: „A pusztában
kiáltó hangja vagyok: egyengessétek az Úr útját, amint Izajás próféta
mondta". A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: „Miért
keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a
próféta?" János így válaszolt: „Én csak vízzel keresztelek. De köztetek
áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem
vagyok méltó megoldani." Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János
tartózkodott és keresztelt.
Jn 1,6-8;19-28

Elmélkedés:

Tégy jót!
Karácsonyi ünnepi menüt keresek s találok is bőséggel az interneten. Íme
egy példa: „A leves: tárkonyos pulyka raguleves burgonya nudlival. Főétel:
mézes-gyömbéres kacsacomb káposztás burgonyával, narancsos almával.
Desszertnek pedig: fahéjas fánkocskák karamellel." Nem ilyen
különlegességre vágyom karácsonykor, a példa csupán annak szemléltetésére
szolgál, milyen ínyencségekkel várják tehetősebb vendégeiket a jobb
éttermek.
És egy másik példa: Erzsi néni még egyszer sem evett hasonló finomságokat,
pedig megélt már 85 karácsonyt. A fiával él, aki fogyatékossága miatt nem
tud dolgozni, de fogyatékossága ellenére is szépen gondozza évek óta
ágyban fekvő, idős édesanyját. Ők azon családok közé tartoznak, akiknek
nem érdemes lisztet adni, mert nem tudnak belőle sütni semmit. Egyikük
magas életkora, másikuk betegsége miatt nem tud főzni, ezért az ebédet
naponta éthordóban viszik számukra, a kerítésre akasztva találják,
legalábbis hétköznap, a hétvégét pedig valahogy megoldják. Egy évvel
ezelőtt, az ünnep előtti utolsó munkanapon, december 21-én ők is megkapták
a karácsonyi menüt. Az éthordó mellett kis papírt találtak. A szöveget én
olvastam fel az olvasni nem tudó férfinak, mivel éppen e napon mentem
Erzsi nénit gyóntatni, áldoztatni. A „karácsonyi menü" ez volt: „Következő
ebédszállítás: január 6-án." Tekintetéből könnyű volt kitalálnom, hogy nem
érti a szöveg jelentését, hisz nem tudja kiszámolni, hogy addig még 15
ebéd nélküli nap van hátra. Könnyű volt rájönnöm, hogy ha nem szólok
valakinek, akkor két hétig nem esznek semmit. Találtam jószándékú segítőt,
hazafelé pedig mondtam egy fohászt az ismeretlen szociális gondozóért, aki
munkahelyi irodájában kinyomtatta a cédulákat, aztán siethetett, hogy
tudjon még halat venni a bevásárlóközpontban.
Természetesen nem elrontani akarom az öröm vasárnapját e történettel.
Csupán arra az egyszerű dologra szeretnék emlékeztetni, hogy örömöd nem
lesz igazi, ha tudod, hogy a szomszédodban valaki nélkülöz. De akkor sem
tudsz igazán örvendezni az Úr érkezésének, ha nem tudod, hogy a
szomszédodban valaki éhezik, mert történetesen jóideje már feléje sem
néztél.
Az evangéliumban Keresztelő Jánosról hallottunk, akitől mindenki azt
kérdezi, hogy ki ő? Különleges életvitele és határozott fellépése miatt az
ő személyére irányul a figyelem. Ő viszont tudatában van saját szerepének,
pontosabban annak, hogy a most következő történetnek, a Megváltó fellépése
eseményének ő csak mellékszereplője. A világba érkező Messiás, Jézus a
főszereplő, róla beszél, róla tesz tanúságot, az ő útját készíti elő.
János tehát ki tud lépni a figyelem középpontjából, mert megvan benne az
alázat. A hozzá érkezők viszont nem tudnak kilépni saját gondolataik,
elképzeléseik, várakozásuk bűvkörében, s emiatt újra és újra csak János
felé fordulnak, ismételten neki teszik fel a kérdést: „Ki vagy te?"
Hol találkozik az elmélkedés bevezető története és az evangélium üzenete?
Abban az emberben, aki elindul, hogy ma legalább egy jócselekedetet
tegyen. A jócselekedetek által az ember kilép önmagából, meglátja a másik
emberben Jézust és segít neki. Az advent a jócselekedetek ideje.
Az adventi koszorún ma meggyújtott harmadik gyertya legyen a
jócselekedetek gyertyája! Gondolj arra, hogy mi mindent köszönhetsz
Istennek! Aztán indulj és Isten iránti hálád jeleként tegyél valakivel
jót! Az ő öröme fogja a tiédet teljessé tenni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Istenem! Mutass nekem kiutat önmagam és önzésem zárt világából!
Mutass nekem távlatot és célt! Mutasd meg nekem minden nap, hogy mi jót
kell tennem! Azt szeretném, hogy életem egyenesen hozzád, adventi utam
pedig a Megváltóhoz vezessen. Az adventi lelki készület során taníts meg
engem az alázatra, az engedelmességre és az odaadásra! Segíts, hogy
jócselekedeteim által növekedjen az öröm a segítségemre váró szegényekben,
akiknek arcán Krisztus arcát ismerem fel, s akiknek hálás arcáról Krisztus
öröme sugárzik felém.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-12-14
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141214.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum