2008. május 10., szombat

[Evangelium] 2008-05-10

2008. május 10. - Szombat

Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta
egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a
vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: "Uram, ki az, aki téged elárul?"
Ennek láttára Péter Jézushoz fordult: "Uram, hát ővele mi lesz?" Jézus így
felelt: "Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl
vele? Te csak kövess engem!" Így a tanítványok között elterjedt az a
vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta:
"Nem hal meg", hanem: "Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem
jövök, mit törődöl vele?" Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz minderről,
és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is
cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, az egész világ sem
tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene.
Jn 21,20-25

Elmélkedés:

Amikor az élete vége felé közeledő János apostol lejegyezte evangéliumának
záró sorait, jogosan írta le, hogy Krisztusról szóló tanúsága igaz. Ez az
igazság vonatkozik szóbeli tanítására és leírt evangéliumára is. Az
evangélista lelkiismerete nyugodt lehet, hiszen teljesítette feladatát,
hirdette a Mesterétől kapott tanítást. Munkája sokszoros termést hozott.
Vajon én mit teszek annak érdekében, hogy az emberekhez eljusson az
örömhír? Vajon hivatásomnak tekintem-e azt, hogy másokat az üdvösség
útjára, Krisztus tanításának útjára segítsek? Vajon engedem-e, hogy a
pünkösdi Lélek engem is az evangélium hirdetőjévé tegyen?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Nem tudom, hogy milyen megpróbáltatások és nehézségek várnak ma rám, de
azt tudom, hogy minden a Te akaratodból történik Uram, s ez elég nekem.
Kérlek, adj erőt, türelmet és alázatot, hogy a rám váró nehézségekkel
szeretetedhez méltón nézhessek szembe, s így áldozatomat egyesíthessem
Szent Fiad Krisztusi áldozatával. Ámen.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 9., péntek

[Evangelium] 2008-05-09

2008. május 9. - Péntek

Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és
velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: "Simon, János fia, jobban
szeretsz-e engem, mint ezek?" Péter így szólt: "Igen, Uram, te tudod, hogy
szeretlek." Erre Jézus azt mondta neki: "Legeltesd bárányaimat!"
Aztán újra megkérdezte tőle: "Simon, János fia, szeretsz te engem?" Ő azt
felelte: "Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!" Erre azt mondta neki:
"Legeltesd juhaimat!"
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: "Simon, János fia, szeretsz engem?"
Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: "Szeretsz engem?", és
ezt válaszolta: "Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!"
Jézus pedig ismét ezt mondta: "Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony, mondom
neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová
akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni
téged, és oda visz, ahova nem akarod." Azt jelezte e szavakkal, hogy
(Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután még
hozzátette: "Kövess engem!"
Jn 21,15-19

Elmélkedés:

Jézus joggal nevezte önmagát jó pásztornak, hiszen a rábízottak vezetését
és a róluk való gondoskodást tekintette feladatának. Mennybemenetele előtt
Pétert bízta meg azzal, hogy pásztori feladatát folytassa. A vezetés
elvállalása és hűséges teljesítése megkívánja, hogy Péter szeresse Jézust
és ezt ki is fejezze szavaival. Első pillanatra talán fel sem tűnik
számunkra, hogy Pétert nem csupán pásztornak, hanem vértanúnak is hívja
Jézus, pedig az evangéliumi rész vége egyértelműen ezt jelzi. A Jézus
iránti szeretetét most szóban megvalló Péter apostol valamivel később
vértanúhalálával fogja majd bizonyítani e szeretetet. Az apostol halála -
miként Jézusé is - dicsőséget szerez az Atyának.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Atyánk! Itt vagyok szolgálatodra, a Te gyermeked, hogy rajtam keresztül
folytasd szereteted munkáját a világban azáltal, hogy Jézust adod nekem,
rajtam keresztül másoknak és az egész világnak. Imádkozzunk egymásért,
hogy Jézus szerethessen bennünk és általunk azzal a szeretettel, mellyel
az Atya szereti Őt.


_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 8., csütörtök

[Evangelium] 2008-05-08

2008. május 8. - Csütörtök

Abban a időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: Szent Atyám,
nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni
fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és
én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy
te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál,
hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy
így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél
engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám! Azt akarom, hogy
akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok s lássák
dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt
szerettél engem. Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s
ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és
ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük
legyen, és én is őbennük legyek.
Jn 17,20-26

Elmélkedés:

A kereszténység számára talán a legfájdalmasabb pont az egység kérdése. Az
utolsó vacsorán Jézus többek között a benne hívők egységéért imádkozott.
Természetesen nem arról van szó, szó, hogy az Atya nem hallgatta meg
kérését, hanem inkább arról, hogy mi nem vesszük eléggé komolyan az egység
jelentőségét. Pedig a tanúságtétel száma különleges erő rejlik a közös
hitben és a közös cselekedetekben. A megosztottság és a széthúzás viszont
eltávolítja Krisztustól és az ő közösségétől a bizonytalankodókat. Bár a
hitbeli egység felé vezető úton a remény jelei mutatkoznak az utóbbi
időkben, mégis sajnos távol vagyunk még a céltól. A szeretetben
megvalósuló egység viszont nem kíván semmiféle hivatalos egyházi
egyeztetést, s azonnal elkezdhető mindenki számára.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Szűz Mária, a Magasságbelinek alázatos leánya, benned csodálatos módon
beteljesedett az isteni hívás titka. Te képmása vagy annak, amit Isten
véghezvisz abban, aki rábízza magát.
Benned a Teremtő szabadsága felemelte a teremtmény szabadságát. Az, aki a
te öledben megszületett, egyetlen akarással egyesítette Isten gyógyító
szabadságát az engedelmes emberi követéssel. Hála a te igen-szavadnak,
végérvényesen egyesült Isten megszólítása és az Isten-ember válasza. Te
vagy az új élet zsengéje, te megőrzöd mindnyájunk számára az öröm és
szeretet nagylelkű igenjét.
II. János Pál pápa

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 7., szerda

[Evangelium] 2008-05-07

2008. május 7. - Szerda

Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent
Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek
legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket
nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak
a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most tehozzád megyek, ezeket
pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam
nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók,
amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el
őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a
világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az
igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a
világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy
ők is megszentelődjenek az igazságban.
Jn 17,11b-19

Elmélkedés:

Az Atyához a mennybe visszatérő Jézus a világban maradó tanítványaiért
imádkozik. Azokért, akiknek az lesz a feladata, hogy az Úr küldetését
folytatva hirdesssék Isten tanítását. Miként Jézus e küldetésnek és
övéinek szentelte magát és teljesített mindent, amit az Atya rábízott,
ugyanúgy a tanítványoknak is erre kell szentelni életüket. Ennek útja
pedig a személyes megszentelődés. Jézus tanítását ugyanis csak az képes
hitelesen hirdetni, aki egyre jobban hasonlít mesteréhez. Csak akkor
tudjuk felmutatni az életszentség útját, ha saját megszentelődésünket
állandóan szem előtt tartjuk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Minden ember számára Jézus az Ember. Ő a szegények ínsége, az éhezők
reménye, a szeretők öröme. Ő az élő Kenyér, akit nem az Őt befogadó
hasonít magához, hanem Ő vesz át minket, a tápláltakat, magába, titokzatos
Testébe, hogy mindenki mindenben Krisztus legyen. Ő az Ámen. Ki Őbenne
bízik, az üdvözül.


________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Májustól a Mária Rádióval együttműködünk az imakérések ügyében. A rádió
szívesen közvetíti a kéréseket. Az imaszándékokat juttassátok el a
titkarsag@mariaradio.hu címre. Válaszként megmondják majd, hogy mikor fog
a rádióban elhangzani az imaszándék.

Köszönettel tartozok azoknak, akik közületek az ima mellett adományaikkal
is támogatják plébániánk felújítását. A sok kicsi valóban sokra megy, s
nagy segítség most nekünk. Aki adományt tudna küldeni a felújításra,
kérem, küldjön egy e-mailt nekem a his@katolikus.hu címemre és küldök
részletesebb tájékoztatót. Kérem és köszönöm segítségeteket!
István atya
Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHBXXX
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 6., kedd

[Evangelium] 2008-05-06

2008. május 6. - Kedd

Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott:
"Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen
téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit
neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek
téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én
megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál,
teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel,
amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt! Kinyilatkoztattalak
téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem
adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit
nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők
pedig elfogadták: megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel
elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért
könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők- hiszen a tied
mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd -, és én
megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább itt e világban, ők azonban a
világban maradnak. Én most hozzád megyek."
Jn 17,1-11a

Elmélkedés:

Jézus az utolsó vacsorán az Atyához imádkozik. Már felkészült rá, hogy
néhány óra múlva elfogják és meghal. Élete utolsó perceiben mintegy
elszámol arról, hogy miként teljesítette küldetését. Már most kijelenti,
hogy küldetésének hűséges teljesítésével, az igazság tanításának
átadásával és az Atya megismertetésével dicsőséget szerzett Istennek,
pedig az igazi engedelmesség utolsó nagy próbája még hátravan. A szenvedés
és a halál önként vállalása szerzi meg majd a legnagyobb dicsőséget az
Atyának, aki éppen ezt az önfeláldozó engedelmességet kéri a Fiútól. Jézus
engedelmessége pedig kiérdemli, hogy az Atya is megdicsőítse őt azáltal,
hogy feltámasztja a halálból.
Vajon az én életem megdicsőíti-e Istent? Vajon keresem-e és teljesítem-e
Istentől kapott küldetésemet?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Úr Jézus! Minden bűnünk és gyöngeségünk ellenére te választottál ki
bennünket arra, hogy Egyházunk megújulási tervét általunk megvalósítsad.
Az Eucharisztia évében Szent Tested erejével tégy minket a remény
emberévé, meríts el minket az imában, és túlcsorduló szeretetedben, hogy
elinduljunk végre egymás felé!
Minden közösségünket tedd befogadó közösséggé! Tedd a vasárnapokat új
Pünkösddé, hogy megújuljunk a Szentlélekben! Mutasd meg a közös imák
erejének csodáját! Légy a mi életünk Ura, hogy a Te gondolataidat
gondoljuk, és tanításod szerint éljünk! Legyen egyházközségünk a megújult
lelkek közössége, az ima háza és megszentelődésünk forrása!
Uram! Újítsd meg egyházmegyénket papjaival és híveivel együtt, de kérlek,
kezdd rajtam! Ámen.


________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Májustól a Mária Rádióval együttműködünk az imakérések ügyében. A rádió
szívesen közvetíti a kéréseket. Az imaszándékokat juttassátok el a
titkarsag@mariaradio.hu címre. Válaszként megmondják majd, hogy mikor fog
a rádióban elhangzani az imaszándék.

Köszönettel tartozok azoknak, akik közületek az ima mellett adományaikkal
is támogatják plébániánk felújítását. A sok kicsi valóban sokra megy, s
nagy segítség most nekünk. Aki adományt tudna küldeni a felújításra,
kérem, küldjön egy e-mailt nekem a his@katolikus.hu címemre és küldök
részletesebb tájékoztatót. Kérem és köszönöm segítségeteket!
István atya
Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHBXXX
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 5., hétfő

[Evangelium] 2008-05-05

2008. május 5. - Hétfő

Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondta búcsúbeszédét, tanítványai
megjegyezték: "Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük,
hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért
hisszük, hogy Istentől jöttél." Jézus így felelt: "Most hisztek? Eljön az
óra - már el is jött -, amikor szétszéledtek, ki-ki a maga útján, és engem
magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt
azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban
üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én legyőztem a világot."
Jn 16,29-33

Elmélkedés:

Jézus beszédét hallgatván az apostolok azt gondolják, hogy már értik,
miről beszél mesterük. A valóság azonban az, hogy nem is sejtik, hogy ez a
vacsora az utolsó Jézus számára és azt sem tudják, hogy éppen elbúcsúzik
tőlük. Jézus világosan látja, hogy tanítványainak hite és megértése
mennyire korlátozott. Azt talán elfogadják már, hogy Jézus az Atyától
jött, de nem tudhatják még, hogy milyen úton fog visszatérni az Atyához. A
szenvedésen és a halálon át a feltámadás dicsőségébe vezető úton Jézust
elhagyják tanítványai, de az Atya vele van. Egyedül ezt az utat végigjárva
mondhatja el Jézus, hogy teljesítette az Atyától kapott küldetést.
Vajon bízok-e abban, hogy Jézussal járva legyőzhetem a világot és az
Atyához juthatok?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston


________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (19.)
Az elmúlt hétfőn megérkezett Zalalövőre Nicola és Dániel, egy madagaszkári
származású francia és egy magyar fiatal, akik arra vállalkoztak, hogy
Szent Márton püspök szülővárosából, Szombathelyről elzarándokolnak a
franciaországi Toursba, a szent püspöki székvárosába. Az 1800 km-es út
talán nem is volna említésre méltó, ha nem gyalog mennének. Dicséretes ez
a fiatalos bátorság.
Köszönöm a máriabesnyői családcsoport látogatását, akik
nyugat-magyarországi kirándulásuk során meglátogatták plébániánkat. Mindig
nagy öröm számomra, ha olyanokkal találkozhatok személyesen, akikkel
naponta találkozok az e-vangéliumi gondolatok révén. Így legalább tudom,
hogy nem csak e-mail címekre mennek az üzenetek, hanem hús-vér emberekhez.
Az Úr vezetésével folyik a plébánián a felújítás. Igaz, legalább a
betonozás közben mellőzhetné a vihart és kevesebb esővel is beértem volna,
hogy ne ázzon be az épület, de azért mégis őrá bízom a munka irányítását.
A hétvégére elkészült a tetőszerkezet és fólia is került rá, tehát ezután
már nem árt a víz.
A jószívű adakozók közül érdemes megemlíteni azt a 10 éves
minisztránsfiút, aki felajánlotta azt a néhány ezer forintot, amit a
húsvéti locsoláskor kapott. Biciklire gyűjtött, de mivel ennyi nem elég a
kerékpárra, inkább odaadta. Miközben egyes helyi felnőttek kifogásokat
keresnek, hogy miért nem hajlandók segíteni, a gyereknek még helyén van a
szíve. Maradjon is így!
A fiatalokkal elhatároztuk, hogy pünkösd vigíliáján arra emlékezvén, hogy
a Szentlélek eljövetelekor az apostolok nyelveken beszéltek, az ifjúsági
és családos szentmisén több, különböző nyelven olvassák fel az eseményt a
szentírásból. Így várjuk majd, hogy minket is eltöltsön a tanúságtétel
Lelke.
Köszönöm az általatok küldött támogatásokat! Aki adományt tudna küldeni a
felújításra, kérem, küldjön egy e-mailt nekem a his@katolikus.hu címemre
és küldök részletesebb tájékoztatót. "Ha az Úr nem építi a házat,
hasztalan fárad az építő."
István atya

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHBXXX Vagy a következő címre lehet küldeni postai
utalvánnyal: Zalalövői Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 4., vasárnap

[Evangelium] 2008-05-04

2008. május 4. - Vasárnap, Urunk mennybemenetele

Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre,
ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a
földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és
ezt mondta nekik: "Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön.
Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet!
Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok
meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én
veletek vagyok mindennap a világ végéig!"
Mt 28,16-20

Elmélkedés:

A menny kulcsa
Negyven nappal Jézus feltámadásának húsvéti ünnepe után ma az Úr
mennybemenetelét ünnepeljük. Az elmúlt hetekben arról olvastunk az
evangéliumokban, hogy feltámadását követően Jézus több alkalommal
megjelent tanítványainak. E jelenések negyven napon át tartottak, egészen
addig, amikor apostolainak szemeláttára az Úr felemelkedett a mennybe. A
mai ünnep evangéliuma szerint Jézus Galileába hívja apostolait, s
közvetlen mennybemenetele előtt megbízza őket, hogy az egész világra
elmenvén hirdessék tanítását és kereszteljék meg az embereket.

Az apostoli küldetésnél érdemes odafigyelnünk arra, hogy az egész világra
kiterjed. Ennek jelentőségét akkor értjük meg, ha felidézzük, hogy amikor
nyilvános működésének idején a Mester tanító útra indítja apostolait,
akkor "Izrael házának elveszett juhaihoz" küldi őket (vö.: Mt 10,6).
Valamivel később pedig így nyilatkozik saját küldetéséről: "Nem kaptam
küldetést máshová, csak Izrael házának elveszett juhaihoz" (Mt
15,24).Amikor közvetlenül mennybemenetele előtt küldetést ad, akkor ez már
nem korlátozódik egyetlen népre, hanem kiszélesedik és az egész világra
kiterjed. Az apostolok minden bizonnyal megrettentek volna a feladat
súlyától, ha Jézus nem ígérte volna meg a Szentlélek eljövetelét és azt,
hogy a Lélek által örökre övéivel marad. A következő tíz nap tehát a
Szentlélek várásával telt el, aki Pünkösd napján leereszkedett az
apostolokra, s erővel töltötte el őket, hogy a Krisztustól kapott
küldetésnek megfelelően bátran elinduljanak a világba az örömhírrel.

Az elkövetkezendő napok a Szentlélek várásának jegyében telnek számunkra.
Nincs okunk szomorkodni Jézus távozása miatt, hanem azért kell
imádkoznunk, hogy a Szentlélek Isten minket is töltsön el bátorsággal, és
tanítson meg minket arra, hogy az egyház tagjaiként mi is azt a feladatot
kaptuk, hogy az evangéliumot terjesszük a világban. E földi küldetésünk
teljesítése közben nem feledkezhetünk el végső célunkról, azaz arról, hogy
mi is mennybe jussunk! Vajon eljutunk oda? Vajon megtaláljuk életünkben a
mennyország ajtajának kulcsát?

Az idős betegek, akikhez minden hónap elsőpéntekén gyóntatni és áldoztatni
járok, nagy előszeretettel mutatják meg alkalmanként régi, féltve őrzött
kincseiket: egy-egy fényképet a szüleikről, gyermekkorukban a búcsúkor
kapott keresztet vagy rózsafüzért, vagy hasonló vallási tárgyakat.
Legutóbb egy 95 éves néni mutatta meg az imakönyvét, egy 1922-ben kiadott,
egészen kicsi, az ember tenyerében elférő könyvecskét. A parányi könyvön
látszott, hogy a néni minden nap használja. A címe ez volt: A menny
kulcsa. Napjainkban sokan megkérdőjelezik az imádság fontosságát. Egyesek
teljesen feleslegesnek tartják az imádkozást és elfecsérelt időnek tartják
az erre szánt perceket. Vannak, akik csak akkor imádkoznak, ha bajban
vannak, s valami miatt rászorulnak Isten segítségére. Pedig a rendszeres
ima a menny kulcsa. Segít minket, hogy ne vesszük el szemünk elől a végső
célt, a mennyországot. A mennybe jutás lehetőségének kulcsa a kezünkben
van.

Május első vasárnapja lévén nem feledkezhetünk el az Anyák napjáról.
Imádságunkkal mindenekelőtt Jézus édesanyját és a mi mennyei édesanyánkat,
Szűz Máriát köszöntjük. Emellett hálát adunk Istennek édesanyánkért, az ő
szeretetéért és gondoskodásáért. E hálánkat ma is és máskor is mutassuk ki
édesanyánknak! Akinek pedig már elköltözött az édesanyja, vigasztalja a
gondolat, hogy az az édesanya, aki a mennyországban van, a gyermeke
szívének nagy részét is magával vitte. Az ismert ének szavával kérjük ma
Jézus édesanyját: "Nyújtsd ki mennyből, ó, Szent Anyánk kezedet!" Segíts
minket, mennyei édesanyánk, hogy mi is eljussunk a mennyországba!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Édesanya
Induljak el, vagy érjek haza,
Az ajtóban ott áll édesanya.
Egy angyal ő, s ha rosszat teszek,
Még akkor is csak engem szeret.

Figyel mindig, vigyázza álmom,
Minden szóval én csak őt áldom.
Nem érhet baj, míg ott van velem,
Őrzi léptem és fogja kezem

Ha öröm ér, vagy bánat nyomaszt,
Nevet velem és ő nyújt vigaszt.
Igaz szívből én csak azt kérem,
Édesanyám örökké éljen.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum