2011. július 23., szombat

[Evangelium] 2011-07-23

2011. július 23. – Szombat, Szent Brigitta, Európa társvédőszentje

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi
szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz
gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz,
megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a
tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is
bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától,
ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok
a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő
termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem,
azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik
és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor
bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám,
hogy bő termést hoztok, és tanítványaim lesztek.
Jn 15,1-8


Elmélkedés:
Jézus azt mondja a mai evangéliumban, hogy ő az igazi szőlőtő. Mit
jelent ebben az állításban az „igazi" jelző? Miért hangsúlyozza ezt
Jézus. Ennek megértéséhez tudnunk kell, hogy az ószövetségi írásokban
gyakran szerepel az a hasonlat, amely szerint a választott nép az Isten
szőlőskertje. A nép az Isten tulajdona, ahogyan a szőlőskert is
gazdájáé. A szőlőskert hasonlat tehát a nép és Istene közötti
szövetséget jelképezi.
Jézus átveszi és önmagára alkalmazza ezt a jól ismert hasonlatot.
Azzal, hogy igazinak nevezi magát, azt állítja, hogy a régi szövetség
helyébe újat hoz. Isten új választott népéhez azok tartoznak, akik
Jézushoz kapcsolódnak, miként a szőlővesszők a szőlőtőhöz.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, ha meggyőződéssel vallom, hogy szegény vagyok, de egy őszinte
pillanatban észreveszem, hogy büszkeségem és irigységem gazdagon
burjánzik, szabadíts meg önmagamtól!
Uram ha véletlenül összekeverem a mennyek országát e világ
birodalmaival, add, hogy benned boldogságot találjak, és csak benned
bízzak!
Boldog Kalkuttai Teréz
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. július 22., péntek

[Evangelium] 2011-07-22

2011. július 22. – Péntek, Szent Mária Magdolna

A hét első napján, (Húsvétvasárnap) kora reggel, amikor még sötét volt,
Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ
elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba,
és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt
látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak
hozzá: „Asszony, miért sírsz?" „Mert elvitték az én Uramat – felelte –,
és nem tudom, hová tették." Ezzel hátrafordult, és íme, Jézus állt
előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte:
„Asszony, miért sírsz? Kit keresel?" Mária Magdolna azt hitte, hogy a
kertész az, és így válaszolt: „Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová
tetted, hogy magammal vihessem." Jézus erre megszólította: „Mária!"
Mária felkiáltott: „Rabbóni!" vagyis „Mester"! „Ne tartóztass! –
felelte Jézus. Még nem mentem föl az Atyához. Te most menj
testvéreimhez, és vigyél hírt nekik! Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti
Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez." Mária Magdolna
elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: „Láttam az Urat." – És
elmondta, amit az Úr üzent.
Jn 20,1. 11-18


Elmélkedés:
Szent János evangéliuma szerint Mária Magdolna, az első, aki
találkozott a feltámadt Jézussal. A korábban bűnös, de később megtért
asszony a kereszthalált követően is az Úr közelében szeretne menni,
ezért hajnalban Jézus sírjához megy, mit sem sejtve a kevéssel ezelőtt
történt feltámadásról. Első tapasztalata az elmozdított kő és az üres
sír, amely alapján azt vélte, hogy Jézus holttestét elvitték. Ezután
pillantja meg a két angyalt, akiknek elmondja szomorúságának okát. A
körülmények oly erősen megzavarják gondolkodását, hogy esély sincs
arra, hogy megszülessen benne a feltámadás hite. Amikor ezután
észreveszi Jézust, nem ismeri fel őt, hanem azt gondolja, hogy a
kertész áll előtte. Ez még inkább megzavarja gondolkodását. Szorongása,
félelme és szomorúsága tovább nő.
A találkozás akkor ér a fordulóponthoz, amikor Jézus nevén szólítja
Mária Magdolnát, s ennek köszönhetően felismeri az Urat. Boldogan
hallgatja Jézus szavait, is indul, hogy megvigye az örömhírt a
tanítványoknak.
Jézus felismerése számunkra is akkor lehetséges, amikor hozzánk lép és
nevünkön szólít minket. Figyeljünk szavára!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Felkelt a hajnal csillaga
Krisztus győzelmes reggelén;
a sírhoz mentél, Mária,
hogy sírj testének nyughelyén.
Siettél megkeresni őt,
ám angyaloknak híre várt,
hogy gyászos könnyön végy erőt:
feltörte ő a síri zárt.
De készít új vigasztalást,
kit úgy szerettél, Mestered,
kertésznek véled őt magát,
de szólít, és felismered.
A fájdalmas Szűz oldalán
keresztfáját ölelted át,
első tanúvá tesz ma, lásd,
hogy alvilágból ím kiszállt.
Ó, Magdalában nyílt virág,
kiben Krisztus szerelme élt,
kérd, hogy bennünk is égi láng
gyullassza fel a szív tüzet!
Kérünk, Urunk, e hű arád
kövessük kedves példaként,
hogy mennyben áldást mondva rád
zengjük neved dicséretét! Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. július 21., csütörtök

[Evangelium] 2011-07-21

2011. július 21. - Csütörtök

A tanítványok egyszer odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle: „Miért
szólsz a néphez példabeszédekben?" Ő így válaszolt: „Nektek megadatott,
hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem adatott meg.
Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék; de akinek nincs,
attól még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek hozzájuk
példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne
halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta
jövendölése:
Hallván hallotok, és mégsem értetek,
nézvén néztek, de mégsem láttok;
megkérgesedett ugyanis e népnek szíve:
Fülükkel restül hallanak,
szemüket behunyják,
hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak,
és a szívükkel ne értsenek,
s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket.
De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek mert hall!
Bizony, mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti
láttok – és nem látta; vágyott hallani, amit ti hallotok, – és nem
hallotta."
Mt 13,10-17


Elmélkedés:
Amikor a tanítványok arról kérdezik Jézust, hogy miért beszél
példabeszédekben, a válaszból kiderül, hogy ennek elsődleges célja az,
hogy a hallgatóság megértse mondanivalóját. A megértésnek azonban nem
csupán az egyszerűség a feltétele, hanem az is, hogy az ember nyitott
legyen a megismert igazságok befogadására. Ha valaki a hit által egyre
inkább megnyílik Isten Üdvözítő terve előtt, akkor a kinyilatkoztatott
igazságokat egyre jobban fel tudja fogni, s megérti azokat. Valóban
boldog az, aki úgy fogadja el a tanítást, hogy megérti annak üdvözítő
erejét. A történelemből vagy keresztény szóhasználattal az
üdvtörténetből megérthetjük, hogy Isten mindent az emberek, a mi
üdvösségünkért tesz. Megérti-e ezt a szívem?
© Horváth István Sándor


Imádság:
Adj, Uram, éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat
Tőled el ne terelje; adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem
földre ne teperje; adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék
el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa, adj erős szívet, hogy azt semmi
viszontagság meg ne törje; adj szabad szívet, hogy azt semmiféle
erőszakos érzelem magához ne fűzhesse.
Adj, Uram, Istenem, Téged megismerő értelmet, Téged kereső buzgalmat,
Téged megtaláló bölcsességet; add, hogy életem Előtted kedves legyen,
állhatatosságom téged bízvást várjon; és adj bizodalmat, mely Téged
végtére átkarolhasson.
Aquinói Szent Tamás
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. július 20., szerda

[Evangelium] 2011-07-20

2011. július 20. - Szerda

Abban az időben: Jézus elment hazulról és leült a Genezáreti-tó
partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg
pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta
őket: „Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az
útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely
szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar
kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és
forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek
tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket.
De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott: az egyik
százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.
Akinek füle van a hallásra, hallja meg!"
Mt 13,1-9


Elmélkedés:
Isten országának növekedése, az Egyház fejlődése nagy mértékben függ
attól, hogy milyen talajra hull lelkünkben az igazság tanítása.
Márpedig Isten országának termést kell érlelnie, állandóan növekednie
kell, s nem állhat meg a fejlődésben. Ne várjunk gyors, hirtelen
történő lelki növekedést se magunkban, se másokban, hiszen mindennek
megvan a maga természetes rendje. A kitartó, hűséges, de esetleg
lassúbb fejlődés sokszor többnek bizonyul a hirtelen lelkesedésnél,
amely hamar véget érhet. Isten szava nem üvegházban növekszik
lelkünkben, ahol esetleg a legideálisabbak volnának a körülmények,
hanem sokszor ki van téve a viszontagságoknak és a viharoknak. De még a
nehéz körülmények között is, kint a világi gondok szabad földjében is
képesek vagyunk bőséges termést hozni.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható, kegyelmes és könyörületes Atyánk! Eltévedtünk, s mint
elveszett juhok letértünk útjaidról. Túlságosan saját szívünk tervei,
szándékai és kívánságai után futottunk. Megsértettük szent
törvényeidet. Azt tettük, amit nem lett volna szabad. De Urunk, Te légy
irgalmas hozzánk, szegény nyomorult bűnösökhöz! Kíméld meg azokat, akik
megvallják hibáikat. Emeld fel mindazokat, akik készek a bűnbánatra,
azon ígéret miatt, amit az embereknek adtál Krisztus Jézus, a mi Urunk
által. És őérette add meg, ó jóságos és irgalmas Isten, hogy ezután
istenfélő, neked tetsző, becsületes és tisztességes, komoly életet
éljünk szent neved dicsőségére.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. július 19., kedd

[Evangelium] 2011-07-19

2011. július 19. – Kedd

Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és
rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele.
Valaki szólt is Jézusnak: „Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni
akarnak veled." Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: „Ki az
én anyám, és kik az én rokonaim?" Majd kitárta kezét tanítványai felé,
és így szólt: „Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei
Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám."
Mt 12,46-50


Elmélkedés:
A mai evangélium helytelen értelmezése volna, ha azt gondolnánk, hogy
Jézus megtagadja a családi kapcsolatokat. Valójában a hozzá tartozók
körét, a tanítványok csoportját, az újszövetségi választott népet
szélesíti ki mindazokra, akik teljesítik az Atya akaratát. Jézus nagy
családjába tartozunk mindannyian, ha a vele való személyes kapcsolat
elsőbbséget élvez minden evilági emberi kapcsolatunknál. Jézus egy új
közösséget hoz létre, s mindannyiunkat meghív, hogy ehhez a
közösséghez, az Egyházhoz tartozzunk. Ha engedelmesen fogadjuk
tanítását és tettekre váltjuk, olyan tanítványai vagyunk, akik
családjához tartozunk. Most is és a kereszten is kitárt karral fogad
minket magához.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Életem Istene és Ura! Neked szentelem kezem munkáját és a pihenéssel
töltött napokat. Könyörülj ezen a munkában megfáradt kézen. Feléd emelt
kézzel ígérem neked, hogy nem menekülök lustán a munka elől és nem
múlik el napom imádság nélkül. Nyújtsd ki kezedet és vezess engem a
munka és az imádság által az üdvösség felé!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. július 18., hétfő

[Evangelium] 2011-07-18

2011. július 18. - Hétfő

Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz: „Mester, jelet
szeretnénk tőled látni." Jézus így válaszolt: „Ez a gonosz és hűtlen
nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét.
Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal
gyomrában, úgy lesz az Emberfia három nap és három éjjel a föld
szívében. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a
nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek
Jónás prédikálására. Ámde itt nagyobb van, mint Jónás. Dél királynője
feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a
nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is eljött, hogy
meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint
Salamon."
Mt 12,38-42


Elmélkedés:
A vallási vezetők jeleket követelnek Jézustól, azaz csodákat akarnak
látni, amelyek igazolják Jézus hatalmát. Hitünk erősítésére mi is néha
csodajeleket szeretnénk látni. De Jézus válasza figyelmeztet minket is,
hogy a csodák kérése és várása önmagában hiábavaló dolog. A nagy jel
már megadatott számunkra, s ez Krisztus feltámadása. Nem kell újabban
kérnünk, hanem hinnünk kell a feltámadásban, a halhatatlanságban, az
élet győzelmében a halál felett és az örök életben.
Jézus feltámadása olyan esemény, amelynek hatása van minden ember
életére és amely bárki számára elegendő a hithez. A halhatatlan
Krisztushoz kell hűségesnek maradnunk ahhoz, hogy mi is feltámadjunk az
örök életre.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Jöjj, Uram, Jézus, szolgád keresésére!
Jöjj, Jó Pásztor, elkóborolt és elfáradt bárányod keresésére!
Jöjj, Szentegyház Jegyese, az elveszett drachma keresésére!
Jöjj, irgalmas Atya, fogadni a tékozló fiút, aki visszatér!
Jöjj, ne vesszővel, hanem szeretetben és lelki édességgel!
Jöjj, hát Uram, mert egyedül neked van hatalmad visszahívni az
elkóborolt bárányt, megtalálni az elveszett drachmát, megbocsátani a
tékozló fiúnak!
Jöjj, hogy üdvösség teremjen itt a földön, és öröm a mennyben! Hajlíts
engem magadhoz, és add meg nekem az igaz és tökéletes bűnbánattartást,
hogy az angyalok öröme lehessek, ó, Uram, üdvösségem Istene!

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim az e-vangélium listán!
Miközben naponta olvassátok az e-vangéliumot és növekszik közösségünk,
a háttérben továbbra is fáradozok az evangélium terjesztésén. Tavaly a
határon túli magyarok evangelizációja volt a cél, amelyet a ti
támogatástoknak köszönhetően sikerült megvalósítani. Köszönöm!
Idén a fiatalok evangelizációja terén szeretnék előrelépni. Egészen
újszerű dolgok látnak napvilágot a közeljövőben e területen. Egy kis
csapattal hónapok óta dolgozunk, s már az utolsó fázisba léptünk. Nem
találtuk fel a spanyolviaszt, de új fórumot hozunk létre. A többi még
titok. Olyan dolgokat tanultam az utóbbi időben, amiről 4 hónapja még
fogalmam sem volt, de érzem a lehetőséget.
Benedek pápa a kommunikációs világnap alkalmából azt írta üzenetében,
hogy az Egyház az interneten való jelenlétével ne "pillanatnyi
látványosságot" adjon az embereknek, hanem az evangéliumot, mint
"mindennapi lelki táplálékot". 7 évvel ezelőtt éreztem rá erre, amikor
2004. július 9-én elindítottam az e-vangélium küldést. Szombaton
lettünk 7 évesek! Istennek legyen hála!
Kérem, hogy akinek van rá lehetősége és fontosnak tartja az ügyet,
támogassa a fiatalok evangelizációját! Köszönöm a nagylelkűséget!
Szeretettel: István atya
Adományát elküldheti:
1. On-line plébániánk honlapján: http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Kérem, válassza az adomány lehetőséget, majd az adomány céljánál
jelölje meg: e-vangélium
2. Átutalással:
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Kérem, a közlemény rovatban feltüntetni: e-vangélium
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000
0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Postai utalvánnyal:
Cím: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Kérem, a közlemény rovatban feltüntetni: e-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. július 17., vasárnap

[Evangelium] 2011-07-17

2011. július 17. – Évközi 16. vasárnap

Abban az időben:
Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek: „A mennyek országa
olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek
aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment.
Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly
is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték: „Uram, te
ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnét került hát bele a konkoly?"
Az így válaszolt: „Ellenséges ember műve ez." A szolgák erre
megkérdezték: „Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle?" Ő azonban
így felelt: „Nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt
kiszeditek! Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd
megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek
kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba!"
Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: „A mennyek országa
olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár
kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden
veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai és ágai
között fészket raknak." Végül ezt a példabeszédet mondta nekik: „A
mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever
három véka lisztbe, és az egész megkel tőle."
Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd
nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta
mondott: Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a
világ kezdetétől.
Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig
odajárultak hozzá és kérték: „Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a
konkolyról szóló példabeszédet!" Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt:
„Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az
ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket
elveti – az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok.
Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ
végén is. Az Emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában
mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe
vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig mint a nap,
ragyogni fognak Atyjuk országában. Akinek van füle, hallja meg!"
Mt 13,24-43


Elmélkedés:
Modern példabeszéd a magvetőről
Jézus a hétköznapi életből merítette példabeszédeinek témáját. Az
elmúlt vasárnap a magvetőről hallottunk, akinek munkája során a magok
egy része az útszélre, bogáncsok vagy kövek közé esett, s nem volt
esélyük arra, hogy termést hozzanak. A többi mag viszont jó földbe
került és bőséges termést hozott. Nincs okunk kételkedni abban, hogy a
vetés munkája során előfordulhatott ilyen. Ezt a példabeszédet
folytatja a mai vasárnap evangéliuma. A példázat szerint a gazda jó
magot vetett a földjébe, de az ellenség éjszaka egy haszontalan
gyomnövénynek, a konkolynak a magját is elhintette a földbe a búza
közé. Egyesek talán hitetlenkedve hallgatják a történetet. Valóban
előfordulhatott ilyen? Nem csupán egy kitalált, elméleti esetet mondott
el Jézus? Néhány hete még hajlottam volna arra, hogy csak egy elméleti
példabeszédről van szó jelen esetben, de mostanra megváltozott a
véleményem. Az elmúlt napokban arról értesülhettünk, hogy ezer
hektárnyi termőföldön kellett megsemmisíteni a kukoricát, mert
kiderült, hogy génmódosított, génmanipulált magból származik a növény.
Rossz magot vetettek a földbe. Nem tisztem megítélni, hogy tévedésből
vagy szándékos rosszindulat miatt történt az eset, mindenesetre azt
jelzi, hogy bizony kerülhet rossz mag a földbe, és sajnos az emberi
rosszindulat a régi időkben és manapság is sokszor okoz kárt a másik
embernek vagy teszi tönkre mások munkájának gyümölcsét.
Biztosra veszem, hogy ezt a génmódosított kukoricáról és annak
megsemmisítéséről szóló magyarországi esetet hallván Jézus mondana egy
példabeszédet nekünk a magvetőről, aki azt hitte, hogy jó magot vetett
a földjébe. Úgy gondolta, hogy jó magot vet el, mert a vetőmag külsőleg
semmiben sem különbözött a jó magtól és később sem fogott gyanút, mert
a növény is látszólag hasonlított a normális kukoricához. De az alapos
vizsgálatok megállapították, hogy valaki nem megengedett módon
beleszólt a magok életébe. Aztán az egykori apostolokhoz és
tanítványokhoz hasonlóan mi megkérnénk őt, hogy magyarázza meg nekünk a
példabeszéd értelmét. Ekkor a mi Urunk bizonyára elmagyarázná nekünk,
hogy a jó mag az Isten igaz üzenete, az igazság tanítása, amely
bennünket az igazság szerinti életben és az örök életre jutásban segít.
A génmódosított magok pedig azt jelképezik, hogy egyesek az igazság
látszatába burkolva, az igazsághoz látszólag hasonlító tanítást
hintenek el a világban. Cselekedetükkel sokakat megtévesztenek,
manipulálják és eltorzítják az igazságot. Az óvatosság itt már nem
elég, csak körültekintő és alapos vizsgálatok tudják kimutatni, hogy
itt már nem az igazsággal állunk szemben. Érdemes mielőbb teljesen
megsemmisíteni ezeket a látszat-igazságokat, mert különben elterjedvén
elfojtanák az igazság tanítását. Egy ilyen példázattal figyelmeztetne
minket Jézus, hogy az igazságot manipulálók, elferdítők bizony nem
éppen jószándékúak. Igen, úgy gondolom, hogy Jézus a napi híradások
témáiból merítve tudna nekünk példabeszédeket mondani világunk,
környezetünk és életünk aktuális problémáira. Tudna nekünk mondani a
hétköznapi életből merített egyszerű hasonlatokat, amelyeket
mindannyian megérhetnénk, s amelyhez életünket igazíthatnánk.
Emellett azt is el tudom képzelni, hogy az evangéliumban imént
felolvasott és csaknem 2000 évvel ezelőtt elhangzott beszédet a
magvetőről Jézus napjainkban egészen másként mondaná el nekünk, a XXI.
században élő hallgatóknak. Bizonyára tanítana minket arról, hogy az
értéktelen gyomnövények mennyire elszaporodtak a világ szántföldjén.
Felhívná a figyelmünket arra, hogy nem engedhetjük tovább a gaz
terjedését, mert az a küldetésünk, hogy jó növényeket ültessünk. Amerre
csak szemünk ellát, mindenütt a gazt látjuk, az elburjánzott bozótot,
amely lehetetlenné teszi az értékes búza kifejlődését. És ezt a
lehetetlen és tovább már nem tartható állapotot látva egyszer csak jön
a magvető, aki azt mondja, hogy elég volt a gazból! Eljött az ideje,
hogy jó magot vessünk a földbe! Aztán nagy buzgósággal munkásokat
keresne, akikkel elkezdené kigyomlálni a gazt, jó magot vetnének a
földbe, majd pedig gondosan őriznék, hogy a jó magból kikelt növényeket
többé ne tudja elnyomni a rengeteg gyom. Mindannyian megértenénk, hogy
ez a modern példabeszéd az Egyház evangelizációs küldetéséről szól.
Igen, elég volt a gaz-vetésből! Elég volt már abból, hogy egyes
valóságshownak nevezett műsorok nyíltan szemünkbe mondják, hogy nem
szándékuk az értékek közvetítése, mert a szórakoztató butaságra nagyobb
az igény. Ebben a korban Egyházunknak az a küldetése, hogy a lelkileg
kiégett, illetve kiéheztetett embereknek, köztük különösen is a
fiataloknak az evangélium igazságát adjuk, amely mindennapi
táplálékként többet ér holmi pillanatnyi látványosságnál. Egy
esztendővel ezelőtt éppen e jelképes gyomot termő területeket
világszerte látva, illetve tapasztalva a fiatalok lelki igényeit, hívta
életre XVI. Benedek pápa az Új Evangelizáció Pápai Tanácsát, amely
szervezetnek az a feladata, hogy irányelveket adjon azokhoz az új
kezdeményezésekhez, amelyek a hittől eltávolodott vagy a hitet
egyáltalán meg sem ismerő új nemzedékek evangelizálására irányulnak. Az
elmúlt esztendő alatt számos hír jutott el hozzánk a világ különböző
részeiből azokról a kezdeményezésekről, amelyek az új evangelizáció
jegyében születtek, s bízom abban, hogy a most zajló Család évét
követően Magyarországon is lesz olyan az országot és a nemzedékeket
átfogó lelkipásztori program, amely az evangélium hirdetését, illetve
terjesztését tűzi ki célul. S bízom abban is, hogy lesznek olyan
elkötelezett keresztények, fiatalok és idősebbek egyaránt, akik
lelkesen fogják vállalni az evangéliumi igazság jó magjának elvetését.
A magvetőnek csak ennyi a faladata. A növekedést majd Isten adja. Adja
Isten, hogy az evangelizáció magvető szolgálata bőséges termést hozzon
hazánk javára!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Tisztán látjuk, hogy korunkban milyen nagy
szükség van evangéliumod jó magjára, amely termést hozhat az emberi
szívekben. Támogass és lelkesíts bennünket, hogy ne féljünk tanúságot
tenni a te tanításodról és a te személyedről, hiszen benned mindenki
felismerheti az Igazságot. Segítsd munkánkat és szolgálatunkat, hiszen
minden növekedés egyedül neked köszönhető!

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
Ma, 2011. július 17-én, vasárnap 10 órakor a Magyar Katolikus Rádió és
a Magyar Rádió 1 (Kossuth Rádió) élő adásban közvetíti a szentmisét
Zalalövőről. A szentmisét én tartom.
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum