2014. október 18., szombat

[Evangelium] 2014-10-18

2014. október 18. – Szombat, Szent Lukács evangélista

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét
tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és
helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat
aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok
közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton
senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok:
Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha
nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és
igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról
házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit
elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett
hozzátok az Isten országa!"
Lk 10,1-9

Elmélkedés:

Szent Lukács személyéhez nem csupán a nevével jelzett evangélium, hanem az
Apostolok Cselekedeteinek megírása is kötődik. E két írásból elénk tárul,
hogyan telnek Jézus működésének esztendei és hogyan indul el
mennybemenetele után az igehirdetés, azaz miként teljesítik az apostolok
Mesterüknek azt a kérését, hogy menjenek el az egész világra az Isten
országának elérkezését hirdetve. Lukács az evangélium megírásával
kapcsolódik be az evangelizációba. Szent Pál apostol útitársa, munkatársa,
legalábbis a népek apostolának első útjain.
Lukács evangéliumának egyik sajátossága az irgalmas Isten bemutatása, aki
az emberiség iránt érzett könyörületből elküldi Fiát a világba, akit
azonban nem mindenki fogad szívesen. Jézus elutasítása mégsem vonja maga
után azt, hogy Isten irgalma bezárulna az emberek előtt, hanem újra és
újra felkínálja kegyelmét, a megtérés lehetőségét. Amikor napjainkban az
evangéliumot hirdetjük, s eközben olykor visszautasítással találkozunk,
nem szabad abbahagynunk küldetésünket, hanem tovább kell hirdetnünk az
irgalmas Isten jelenlétét.
Evangéliumának másik jellegzetessége, hogy sokszor Mária szemszögéből
látjuk az eseményeket. Segítse ez a látásmód az édesanyákat hitük
megélésében!
Harmadikként említsük meg, hogy Lukács írása csodálatos imákat tartalmaz.
Az imádság útján való előrehaladásunkban kiváló segítség lehet az
evangélium olvasása.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, Te ajándékoztad a világnak az igaz
világosságot, Jézust, a te Fiadat - Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál
Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely Istenből fakad.
Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket Őhozzá. Taníts meg minket
megismerni és szeretni Őt, hogy mi magunk is valóban szerető emberek és az
élő víz forrásai lehessünk egy szomjazó világban.
XVI. Benedek pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-10-18
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141018.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. október 17., péntek

[Evangelium] 2014-10-17

2014. október 17. – Péntek

Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták
egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: „Óvakodjatok a farizeusok
kovászától, vagyis a képmutatástól! Nincs olyan rejtett dolog, amely
napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit szűk
körben bizalmasan mondtatok, nyilvánosan elbeszélik, és amit zárt ajtók
mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják. Mint barátaimnak, azt mondom
nektek: ne tartsatok azoktól, akik megölik a testet, de többre nincs
hatalmuk. Megmondom nektek, kitől féljetek. Féljetek attól, akinek –
azonfelül, hogy megöl – arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen. Újból
mondom: ettől féljetek! Nemde öt veréb sem ér többet, mint két krajcár?
Isten mégsem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt, számon tartja fejetek
minden hajszálát is. Ne féljetek tehát! Sokkal többet értek ti, mint a
verebek."
Lk 12,1-7

Elmélkedés:

A mai evangéliumban, amely a farizeusok ellen mondott beszéd befejezése,
Jézus világosan megmondja, miért kell tanítványainak óvakodniuk tőlük. A
farizeusok kovászának nevezi a képmutatást, azaz felfedi azt az
ellentétet, amely életük és tanításuk között fennáll. Jézusnak éppen azért
van joga ezt megtenni, mert az ő tettei mindenkor megegyeznek szavaival. Ő
nem tesz mást, mint amit hirdet, és követőitől sem kér olyat, amit ő nem
tesz meg. Óvatosságra inti minden tanítványát. Bármilyen hatásosnak,
tetszetősnek vagy meggyőzőnek tűnnek valaki kijelentései vagy ígéretei,
mindig érdemes megvizsgálni az illető személyes életpéldáját. A gazdag
ember hiába ajánlja másoknak a szegénységet, szavai teljesen hiteltelenek.
Az Isten nélkül élő ember hiába osztogat jótanácsokat a hívőknek, hogy
miként gyakorolják vallásukat, senki sem fog hitelt adni szavainak.
Az ember, főként a fiatalok példaképeket keresnek a maguk számára, akiknek
a viselkedését követendőnek tartják. A vallási életben különösen is
fontos, hogy hiteles példaképeket találjunk magunknak, akik nem
kétszínűségből veszik magukra a vallásosság álarcát, hanem valóban Isten
tetszését keresik életük megszentelésére törekedve.
Közben pedig legyünk mi magunk is jó példaképek! Jézus példáját követve
törekedjünk arra, hogy szavaink és cselekedeteink egységben legyenek, hogy
hiteles legyen életünk tanúságtétele.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, bocsásd meg gyermekkorom sértéseit, felnőttkorom sok rettenetes
bűnét, mindazt, amit a mai napig elkövettem a jelen pillanatig. Segíts,
Istenem, ítéld bennem halálra a régi gonosz, langyos, hűtlen, gyönge,
határozatlan, elbágyadt embert, és "teremts bennem új szívet"! Neked
szentelem életem második felének minden pillanatát. Add, hogy jövőm teljes
ellentétben legyen múltammal, hogy jövőm fizessen a múltért, hogy mindig a
te akaratodat tegyem, hogy minden pillanatban megdicsőítselek a te
akaratod mértéke szerint.
Boldog Charles de Foucauld

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-10-17
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141017.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. október 16., csütörtök

[Evangelium] 2014-10-16

2014. október 16. – Csütörtök

Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat: „Jaj nektek, akik
síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek!
Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és
egyetértetek velük: azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem
hiába mondja Isten bölcsessége: Prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk.
Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot
kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől,
Ábel vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templomépület
között megöltek. Igenis, mondom nektek: felelősségre vonják mindezért ezt
a nemzedéket. Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát.
Magatok nem mentetek be vele, az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok."
Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy
felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon
fondorkodtak, hogy rajtakapják valami olyan kijelentésén, amellyel
vádolhatják.
Lk 11,47-54

Elmélkedés:

A mai evangéliumi részben is egy olyan beszédet hallunk Jézustól, amely a
farizeusoknak szól. Ne gondoljuk azt, hogy Jézus mindenképpen bántani vagy
megsérteni akarja őket, inkább figyelmeztetések ezek. Figyelmezteti őket
arra, hogy a kisebb törvények aprólékos és szigorú megtartása nem
helyettesíti a legfőbb törvény megtartását, azaz a szeretet és az
igazságosság gyakorlását. Enyhe utalást érezhetünk Jézus szavaiban arra,
hogy senki sem menekülhet be az imádság vagy a szertartások várába azért,
hogy ezekre hivatkozva ne törődjön embertársaival.
Másrészt Jézus figyelmezteti a farizeusokat és az írástudókat, hogy ne
essenek ugyanabba a hibába, mint elődeik, akikhez Isten hiába küldte el a
prófétákat, ők nem szívlelték meg ezeket az Istentől jövő
figyelmeztetéseket és a küldöttek életére törtek. Az Úr figyelmeztetése
hiábavalónak tűnik, mert önteltségükben nem veszik észre saját hibáikat,
sőt egyre inkább fokozódik haragjuk Jézus ellen. Végül ők is elkövették a
visszautasítás bűnét, ugyanabba a hibába estek, mint atyáik és Jézus
halálát akarták.
Hogyan fogadom Isten küldötteit? Hogyan hallgatom nekem szóló üzenetét?
Kész vagyok-e életemet szándéka szerint alakítani? Jézus bűnbánatra hívó
szava nekem szól. A vallási előírások megtartásán túl törekszem-e
embertársaim segítésére és a szeretet mindennapi gyakorlására?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, tégy engem békéd eszközévé. Hadd vigyem a szeretetet, ahol a
gyűlölet uralkodik, a megbocsátást oda, ahol a vétek él. Hogy egyességre
hozzam azokat, akik széthúzásban élnek, s az igazságot vigyem oda, ahol a
tévely az úr. Hadd vigyem a hitet, hogy szétoszlassam a sötétséget, s az
örömöt vigyem oda, ahol szenvedés az élet.
Assisi Szent Ferenc

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-10-16
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141016.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Két dolgot szeretnék figyelmetekbe ajánlani.
Szívem első gondolata 2015 és új könyveim
Már nyomdában van a Szívem első gondolata 2015. évi kötet, amely a jövő
évi evangéliumi elmélkedéseket tartalmazza. Írtam egy gyerekeknek szóló
könyvet Szent Márton püspökről. A könyv Magyar Krisztina illusztrációit
tartalmazza, miként a korábbi évek gyerekkönyvei is. 2015-re is készül
gyereknaptár és összeállítottam egy albumot a világ legszebb Szent Márton
bélyegeiből. Bővebb információk és minden ezévi kiadvány a rendelési
linken.
Kérem, hogy aki korábban e-mailben vagy postán már rendelet, ugyanazt NE
küldje el ismét az űrlapon. Köszönöm.
Rendelés az alábbi linken. A link biztonságos, akkor is, ha esetleg a
böngésző mást jelez.
https://docs.google.com/forms/d/1px5M9qW4HnHXHkb6B2RHw4Nn03C_3w0Q7OelxolSwxE/viewform

Szent Márton ház - evangelizációs és közösségi ház
Hosszas tervezési és engedélyeztetési folyamat után minden engedélyt
megszereztünk az evangélizációs ház építéséhez, és a napokban elkezdődik a
tényleges munka. Bővebb információt a www.szentmartonhaz.hu oldalon
találtok. Köszönöm, ha támogatjátok az evangelizációs ház építését!
Támogatási lehetőségek és képek a honlapon.
Olvassátok, éljétek és hirdessétek az evangéliumot!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. október 16.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. október 15., szerda

[Evangelium] 2014-10-15

2014. október 15. – Szerda

Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz: „Jaj
nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró
veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét.
Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni! Jaj nektek, farizeusok!
Szeretitek a főhelyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket a nyilvános
tereken. Jaj nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket
kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak – anélkül, hogy
tudnák." Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett: „Mester, ha
ilyeneket mondasz, minket is gyalázol." Ő azonban így folytatta: „Jaj
nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti
magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni."
Lk 11,42-46

Elmélkedés:

Jézus nagyon kemény szavakkal beszél a farizeusokról és aztán az
írástudókról. De ne értsük félre szavait! Nem azzal van a baj, amit
tesznek, hanem azzal, amit nem tesznek meg. Talán nem is foglalkozna
azzal, hogy a legaprólékosabban próbálják betartani a törvényeket, ha
közben nem feledkeznének el a legfontosabb törvényről, a szeretet
gyakorlásáról. Talán elnézné „igyekezetüket," ha nem próbálnák másokra
kényszeríteni saját szabályaikat.
Azt állítja a mai evangéliumi részben, hogy a törvénytudók elviselhetetlen
terhet raknak az emberekre, s hordozásukhoz nem nyújtanak segítséget. Mi
ez a teher? Mire gondol Jézus? Talán a mózesi törvényre, amely sok ember
számára valóban teher lehet, de amely végül is az Istennel való
szövetségnek és kapcsolatnak az alapja? Igen, Jézus a törvényekre
gondolhatott, de nem mindegyikre. Meg kell különböztetnünk az eredeti
isteni törvényt és az ehhez kapcsolódó emberi parancsokat. Isten törvénye
valójában nem lehet senki számára teher, amelyet a saját üdvössége
érdekében ne tudna vállalni. Jézus nem is erre gondolt, hanem azokra a
kiegészítésekre, amelyeket a farizeusi hagyomány és gyakorlat fűzött
hozzá, s amelyek megnehezítették az emberek életét.
Bölcsességre van szükség ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni az
igazságosságra és a szeretetre irányuló, mindenki számára megtartandó
isteni törvényeket a vallásosság látszatát keltő törvényektől.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, felismerlek-e a kenyérben? Felismerlek-e egyáltalán, amikor a
közelembe jössz? Jelenléted oly törékeny hiten múlik – az én hitemen.
Pedig itt vagy, biztosan. Kérlek, segíts, hogy jobban megismerjelek!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-10-15
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141015.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. október 14., kedd

[Evangelium] 2014-10-14

2014. október 14. – Kedd

Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála.
Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus
étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt
hozzá: „Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét,
de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az
alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt,
amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen!"
Lk 11,37-41

Elmélkedés:

Az ószövetségi időkben számos törvény szabályozta a zsidó emberek életét.
Mindenki meg volt róla győződve, hogy a törvények Istentől származnak és
az ő akaratát közvetítik. A hívő ember életében tulajdonképpen minden
erről szól: hogyan lehet Isten akarata szerint élni. Az évszázadok során
azonban az eredeti isteni törvényekhez olyan szabályokat is fűzött a
farizeusi gyakorlat, amelyek mögött már nem volt fontos az isteni akarat.
Sok tisztasági törvény ilyennek számított Jézus korában s ezt ő szóvá is
tette. A kiüresedett törvények megtartása helyett Jézus az irgalmasság
gyakorlását ajánlja, mint olyan cselekedetet, amelyet Isten mindenkitől
megkíván.
Jézus farizeusokkal való találkozásai és beszélgetései újra és újra
világossá teszik számunkra, hogy a különféle törvények és vallási
előírások megtartása nem elegendő. Nem az edények tisztaságával kell
elsősorban törődni, hanem a szív tisztaságával. Az erkölcsi tisztaságot
nem a szabályok aprólékos betartása biztosítja, hanem a szívünk szándéka.
Az ember egyik szívből jövő jócselekedete az adakozás, amely az erkölcsi
élet lényegéhez tartozik. Akinek van valamije, annak meg kell a javait
osztania a nélkülözőkkel. Az adakozással Isten jóságát utánozzuk, aki
önmagát adta nekünk.
Az adományozás és felebarátaink megsegítése azt jelzi, hogy az isteni
irgalom ma is jelen van a világban.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mária, az Egyház Anyja, az evangelizáció Csillaga járjon velünk az úton,
ahogy Pünkösd napján is ott állt a tanítványok mellett. Bizalommal
fordulunk hozzá, hogy az Ő közbenjárására az Úr adja meg nekünk a kitartás
ajándékát a missziós munkában, amely az egész egyházi közösség ügye.
Szent II. János Pál pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-10-14
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141014.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. október 13., hétfő

[Evangelium] 2014-10-13

2014. október 13. – Hétfő

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk:
„Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet,
mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az
Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel
együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket,
hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét;
itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az
ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését,
mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van,
mint Jónás."
Lk 11,29-32

Elmélkedés:

Jónás próféta Isten üzenetét hirdette a Ninivében élőknek, akik
meghallgatták szavát és bűnbánatot tartottak. Az isteni üzenet hirdetése
volt számukra a jel, ami a megtérésüket kiváltotta. Ebben az evangéliumi
részben tehát azzal az üzenettel találkozunk, amit már az elmúlt héten is
érintettünk. Az isteni szó, amely egyszer figyelmeztetésként, máskor
buzdításként hangzik el, megváltoztatja az emberek életét. Ninive lakói
belátták bűnüket s készek voltak a bűnbánatra.
Az újszövetség kezdetén Jézus igehirdetése az a jel, ami az emberek
megtérését eredményezi. Pontosabban csak egyesek megtérését, mert voltak
olyanok is, akik nem szívlelték meg szavait. Más jelet nem kell várni,
mert ha valaki ezt nem ismeri fel vagy e jel sem elegendő számára, hogy
megtérjen, akkor semmilyen más isteni üzenet sem volna elegendő. Főleg
azért, mert Jézus mondanivalója teljesebb Jónásénál, hiszen az örök élet
igéit hirdeti.
Talán nem csak Jézus kortársai, hanem korunk embere is sokszor jelet
követel Istentől. De mi sem kapunk más jelet, mint Jézus megtérésre
szólító szavát. Ahogyan Jézus jel volt az ő idejében élők számára,
ugyanúgy jel nekünk is. Figyeljünk oda erre a megbocsátást és
irgalmasságot hirdető szóra! Nyitott vagyok-e arra, hogy Isten küldötteire
figyeljek, s szavukban meghalljam Isten nekem szóló üzenetét?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó Krisztus keresztje, igaz reménységünk! Valahányszor a bűn és az emberi
gyöngeség megoszlást okoz, adj erőt nekünk a megbocsátáshoz és a
megbékéléshez! Ó Krisztus keresztje, légy támaszunk, amikor azért
fáradozunk, hogy helyreállítsuk a teljes közösséget azok között, akik
föltekintenek a megfeszített Úrra, mint üdvözítőnkre és Istenünkre! Ámen.
Szent II. János Pál pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-10-13
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141013.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. október 12., vasárnap

[Evangelium] 2014-10-12

2014. október 12. – Évközi 28. vasárnap

Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép
véneihez: A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt
rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak,
jöjjenek a menyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat
küldött: „Mondjátok meg a meghívottaknak: íme, a lakomát elkészítettem.
Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a
menyegzőre!" De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a
földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak
estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant.
Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig
felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: „A menyegző kész, de a
meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre,
és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!" A szolgák kimentek az
utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat
egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött,
hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt
menyegzős ruhába öltözve. Megszólította: „Barátom, hogy jöhettél be ide,
ha nincs menyegzős ruhád?" De az csak hallgatott. Erre a király
megparancsolta a szolgáknak: „Kezét-lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a
külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!" Sokan vannak a
meghívottak, de kevesen a választottak!
Mt 22,1-14

Elmélkedés:

A Fiú menyegzője
A mai evangéliumi rész címe a legtöbb bibliafordításban így szerepel:
példabeszéd a királyi menyegzőről. Jézus egy történetet mond el egy
királyról, aki lakodalmat, menyegzőt tart. Amikor mindent előkészített,
elküldte a szolgáit, hogy meghívását továbbítsák a leendő vendégeknek. Ők
azonban mindenféle kifogással visszautasították a meghívást. Az okokat
olvasva érezzük, hogy nem csupán udvariatlanságról van szó, hanem a
vendégszeretet elutasításáról is. Ekkor a király újra elküldi szolgáit,
hogy válogatás nélkül hívjanak mindenkit a menyegzőre. Ennek köszönhetően
megtelik a lakodalmas ház. A történet lezárásaként szerepel még, hogy a
király eltávolíttatja a vendégek közül azt, aki nem öltözött fel az
alkalomhoz illően ünneplő ruhába.
A történet értelmezése, magyarázata egy apróságon teljesen félrecsúszhat.
Mégpedig azon, amit szándékosan kihagytam a történet vázlatos
ismertetéséből. Bizonyára észrevettük, hogy kimaradt, hogy a király a
fiának rendezte a menyegzőt. És ez a történet kulcsfontosságú eleme, amely
megadja a helyes értelmezés irányát. Jézusnak ez a példabeszéde a gyilkos
szőlőmunkásokról szóló beszédet követi (Mt 21,33-43). Azt olvastuk az
elmúlt vasárnapon és tartalmilag ahhoz kapcsolódik. Mindkettőben szerepel
a fiú, az elsőben a szőlősgazda fia, akit megölnek, a másodikban a király
fia, illetve szerepel a munkások és a meghívottak részéről a fiú iránti
tiszteletlenség, elutasítás.
Máté evangéliumának ezen utolsó fejezeteiben, a példabeszédekben és Jézus
utolsó napjainak leírásában egyaránt az „Isten Fia" kifejezés a központ.
Az írástudók és a főpapok nehezményezik, hogy Jézus Isten Fiának tartja
magát és a nép hisz abban, hogy ő az Isten Fia. Elfogatását követően a
zsidó főtanács hallgatja ki őt. A főpap ezt a kérdést teszi fel: „Te
vagy-e a Krisztus, az Isten Fia?" (Mt 26,63). Miután a kérdésre válaszolva
Jézus nem tagadta, hanem nyíltan megvallotta, hogy ő az Isten Fia, a
főtanács kimondja a halálos ítéletet. A kereszten függő Jézus felé
elhangzik a gúnyos szó: „Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!" (Mt
27,40). Az Úr halálát követően a római százados ezt mondja: „Ez valóban
Isten Fia volt" (Mt 27,54).
A hit és a hitetlenség, az elfogadás és az elutasítás központi kérdése így
hangzik: Jézus valóban az Isten Fia? A Jézus körül megjelenő szereplők is
ennek megfelelően kerülnek az egyik vagy a másik oldalra. Egyesek hisznek
istenfiúságában, mások nem. A gazda fiát megölő szőlőmunkások és a király
fiának lakodalmáról távolmaradók azokat jelentik, akik nem hisznek Jézus
istenségében. Ugyanakkor ott vannak a másik oldal képviselői. A két
példázat ugyan nem szól részletesen róluk, de nyugodtan továbbgondolhatjuk
az eseményeket, hiszen a jézusi példázatok erre ösztönöznek minket. Vannak
jó szolgák, jó munkások, akik készséggel szolgálnak Istennek. Akik életük
értelmét abban találják meg, hogy Istennek engedelmeskedjenek. Vannak,
akik menyegzős ruhájukat magukra öltve odaülnek a lakodalmi asztalhoz,
mert részesedni akarnak a király örömében, de még inkább a fiú örömében.
Kész vagyok-e a munkájukat csendesen, becsülettel végző szolgák közé
állni, hogy helyem legyen a lakodalmi asztalnál?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Isten Fiának hitében élek, aki szeret engem és a kereszten feláldozta
magát mindenki üdvösségéért. Uram, erősítsd istenségedbe vetett hitemet!
Te meghívsz, hogy éljek veled és a te szeretetedben. Meghívsz, hogy éljek
a reményben, amely az örök élet felé vezető utat jelöli ki. Meghívsz a
lelki újjászületésre és a bűnbánat útjára. Meghívsz az Isten országába,
hogy veled éljek földi életem során, és a feltámadás után Istennel éljek
az örök életben. Örömmel fogadom el hívásodat, add nekem legalább az
utolsó helyet házadban!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-10-12
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141012.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum