2008. november 29., szombat

[Evangelium] 2008-11-29

2008. november 29. - Szombat

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: "Vigyázzatok, hogy el
ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági
gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a
csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és
imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd
bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt."
Lk 21,34-36

Elmélkedés:

Az egyházi év utolsó napjának evangéliuma a végső idők hirtelen
bekövetkeztére figyelmeztet minket, ugyanakkor a virrasztásra való
emlékeztetéssel már át is vezet minket a holnapi nappal kezdődő adventi
időbe. A testi virrasztásnak és a lelki éberségnek az a célja, hogy
felkészítsen miket a Jézussal való találkozásra. Az elmúlt napok
leírásaiból kiderült, hogy a világ pusztulásra van ítélve. Emberi
lelkünket azonban Isten megmenti, s testünket is feltámasztja az örök
életre. Készüljünk tehát erre a találkozásra, s ne engedjük, hogy az
evilági teendők és gondok elvonják figyelmünket végső célunkról.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem
igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet,
Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.
Assisi Szent Ferenc
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. november 28., péntek

[Evangelium] 2008-11-28

2008. november 28. - Péntek

Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak:
"Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak,
tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy
mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.
Bizony, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem
történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak."
Lk 21,29-33

Elmélkedés:

Jézus szavai egészen magabiztosan hangzanak: "az én igéim el nem múlnak".
Tanítása ma is él, életeket alakít, ma is hirdethető igazság. Az elmúlt
két évezred során, amióta ajkáról először elhangzott ez a tanítás, sok más
elmélet, tan, filozófia jelent meg, s tűnt el akár néhány rövidke esztendő
múltán. Elmúltak, mert emberi szavak voltak. Emberi tanítások, amelyeket
vagy nem lehetett elhinni vagy nem lehetett életté váltani. Krisztus
tanítása viszont hihető és élhető számunkra, s ezért mondhatjuk, hogy
örökérvényű tanítás. Krisztus szava isteni szó, amely átalakítja
életünket, s amely utat mutat az örök életre. Ezt érdemes hinnünk, élnünk
és hirdetnünk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó, keresztre feszített Jézus Krisztus, sajnálom, hogy megbántottalak,
szent sebeidre és szenvedéseidre is kérlek, bocsáss meg nekem, és ne hagyj
engem bűneimben meghalni, hogy kiontott, drága szent véred rajtam kárba ne
hogy vesszen!
II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. november 27., csütörtök

[Evangelium] 2008-11-27

2008. november 27. - Csütörtök

Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második
eljöveteléről: Amikor látjátok hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül,
tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak,
fussanak a hegyekbe; akik a városban meneküljenek el; és akik vidéken
vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék
mindaz, amit az Írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a
napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a
népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány
népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik.
Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig
kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok
háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják,
hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek.
Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal
és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl
fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.
Lk 21,20-28

Elmélkedés:

Az evangéliumi leírás szerint Krisztus második eljövetele igencsak
látványos lesz. Látni lehet majd városok pusztulását. Látni lehet különös
jeleket az égitesteken. Látni lehet majd mindent, ami a világgal és az
emberekkel történik. S végül látni lehet a dicsőséggel és hatalommal
érkező Jézust. Semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy mindezt azok is
látni fogják, akik most nem akarnak látni, s szemüket elhomályosítja a
bűnös élet vagy elkápráztatja a világ varázsa. A tisztánlátás ideje lesz
ez mindannyiunk számára, amikor saját föli életünket is látni fogjuk,
visszatekinthetünk rá.
A bűnösök számára ezzel végét is ér a látnivalók sora, ennél többet nem
láthatnak. Az igazak viszont megláthatják az Istent.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézus lábunk együtt járjon,
a mi kezünk együtt gyűjtsön,
bensőnk együtt érezzen,
szívünk együtt dobbanjon,
elménk gondolata egy legyen,
fülünk együtt füleljen a csendességre,
szemünk egymásba nézzen és összeforrjon,
ó Jézusom a mi ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök Atyához.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. november 26., szerda

[Evangelium] 2008-11-26

2008. november 26. - Szerda

Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró
megpróbáltatásokra: "Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.
Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók
elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát
szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan
ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek
sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a
szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is
ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál
sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.
Lk 21,12-19

Elmélkedés:

A tanítványokra váró próbatételekre és üldözésekre készíti fel övéit a mi
Urunk. Azt szeretné, ha nem érne senkit váratlanul ezek bekövetkezte, s
mindenki saját lelke üdvösségének érdekében türelmesen viselné ezeket,
megőrizvén hitét. A keresztényüldözések korából jól ismert, hogy a testi
élet megmentése érdekében a fenyegetések hatására voltak, akik megtagadták
hitüket. Mások viszont nem testi életüket, hanem lelkük örök életét
tartották fontosnak, s ezért nem tagadták meg, hogy Krisztus követői. A
cél tehát világos számunkra: örök életünk érdekében érdemes mindent
elviselnünk. Ha állhatatosan kitartunk Jézus mellett és a benne való
hitben, akkor ő teljesíti legfőbb reményüket, az üdvösséget.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Szeretlek, Istenem, mert te mindenek előtt voltál a világon.
Szeretnem kell téged, mert saját kezeddel formáltál meg engem.
Szeretlek téged, Istenem, mert azért alkottál, hogy szeresselek.
Uram, Istenem, szeretlek téged, mert te előbb szerettél engem!
Mily boldogtalan voltam, amíg nem követtelek!
Mily boldog leszek, ha egészen neked adom magam!
Add, hogy csak érted éljek, és téged szeresselek!

________________________________

Aktuális:
Hová jut el a hallgató, ha vállalja a zenei utazást téren és időn át
Betlehembe?
Egy olyan helyre, ami mindenki lelkében megvan, csak nem mindig találja
meg. Ahol a mindennapi gondok nem érnek utol. Nincs viszálykodás, nincs
ellenségeskedés. Csak a boldog, tiszta zene vesz körül. Gondolatban egy
kicsit visszamegyünk gyermekkorunk tökéletes karácsonyába, hogy újra úgy
láthassuk magunk körül a világot, mint akkor. Arra gondolunk, hogy újra
ott állunk a templomban a kis Betlehem előtt. Ott vagyunk a számunkra
legemlékezetesebb Kisjézusváráson. Ott vagyunk mi is a szeretet és
békesség otthonában, a kicsi istállóban a pásztorok mellett. És talán
legbelül velünk lesz a kis Jézus.
Takács Attila zeneszerző
(Részlet a Família magazin 2008. decemberi számában megjelenő interjúból)

Kedves barátaim!
Nagy álmom teljesült azzal, hogy a Zalalövői Plébánia Szent Veronika
ifjúsági kórusának előadásában megjelent CD lemezen Takács Attila: Téren
és időn át Betlehembe című karácsonyi darabja. Ő a kórus vezetője. 11
vadonatúj saját dal, amely elmeséli a szent éjszaka eseményét.
Egytől-egyig gyönyörűek. Kedves karácsonyi ajándék lehet mindenkinek. Én
ezt hallgatom három hét óta.
Lemezbemutató előadás: 2008. december 24-én, 16 órakor a zalalövői
templomban, amelyre szeretettel várlak benneteket.

Két számból egy-egy részlet meghallgatható innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/02reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/05reszlet.mp3

Az összes dal szövege letölthető innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.pdf

A CD lemez megrendelésével az ifjúsági kórust lehet támogatni, amelyet
köszönettel fogadunk.
Megrendelhető a név, a pontos postacím (irányítószámmal) és a darabszám
megjelölésével tőlem a zalalovo@gmail.com (vagy a his@katolikus.hu) címen.
Ára: 2000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 példány esetén kb.
300.- Ft).

Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. november 25., kedd

[Evangelium] 2008-11-25

2008. november 25. - Kedd

Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel
és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom,
Jézus ezt mondta: "Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok,
kő kövön nem marad, mindent lerombolnak." Erre megkérdezték tőle: "Mester,
mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?" Ő így válaszolt:
"Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben
s mondják: "Én vagyok!" És: "Elérkezett az idő!" Ne kövessétek őket!
Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek
előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!" Aztán így
folytatta: "Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy
földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények
és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen."
Lk 21,5-11

Elmélkedés:

Az evangéliumokban különös jelentősége van Jézus "én vagyok" kezdetű
kijelentéseinek, mert ezek a mondások az Ő istenségébe engednek
bepillantást számunkra. Amikor a végső időkben olyanok lépnek majd fel,
akik azt fogják mondani, hogy "én vagyok", akkor ezek az emberek az igaz
Isten helyébe akarnak lépni. Az ember számára az lesz a valóban nehéz,
hogy felismerje az igaz Istent és megkülönböztesse Őt a hamis istenektől.
Ezért figyelmeztet minket a mi Urunk: "Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek
titeket!"
Kit ismerek el Istenemnek? Kinek engedem, hogy vezessen az élet útján az
örök élet felé? Kinek szolgálok az üdvösség reményében?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Üdvözítőm, nagy Királyom,
beértél lelkembe.
Örömmel hordalak szívemben téged,
aki a mindenség vagy.

Legyen a tied minden,
ami a szívemben van;
mindent lábad elé teszek.
Te vagy az én Királyom!

Édes Úr, Te lejöttél az égből
egykor a földünkre,
értünk, emberekért éltél,
s meghaltál a kereszten, feküdtél a sírban.

Dicsőségesen föltámadtál,
fölmentél a mennyekbe,
de szereteted emlékeként
nekünk adtad e szentséget.

Add nekem most kegyelmedet,
segíts engem testeddel és véreddel,
hogy méltó lehessek hozzád,
szentül, jól és jámborul éljek.

Krisztus, minden földek,
minden népek, minden kor Királya,
boldogan énekelje neked az egész világ:
Dicsértessék mindörökké!

________________________________

Aktuális:
Hová jut el a hallgató, ha vállalja a zenei utazást téren és időn át
Betlehembe?
Egy olyan helyre, ami mindenki lelkében megvan, csak nem mindig találja
meg. Ahol a mindennapi gondok nem érnek utol. Nincs viszálykodás, nincs
ellenségeskedés. Csak a boldog, tiszta zene vesz körül. Gondolatban egy
kicsit visszamegyünk gyermekkorunk tökéletes karácsonyába, hogy újra úgy
láthassuk magunk körül a világot, mint akkor. Arra gondolunk, hogy újra
ott állunk a templomban a kis Betlehem előtt. Ott vagyunk a számunkra
legemlékezetesebb Kisjézusváráson. Ott vagyunk mi is a szeretet és
békesség otthonában, a kicsi istállóban a pásztorok mellett. És talán
legbelül velünk lesz a kis Jézus.
Takács Attila zeneszerző
(Részlet a Família magazin 2008. decemberi számában megjelenő interjúból)

Kedves barátaim!
Nagy álmom teljesült azzal, hogy a Zalalövői Plébánia Szent Veronika
ifjúsági kórusának előadásában megjelent CD lemezen Takács Attila: Téren
és időn át Betlehembe című karácsonyi darabja. Ő a kórus vezetője. 11
vadonatúj saját dal, amely elmeséli a szent éjszaka eseményét.
Egytől-egyig gyönyörűek. Kedves karácsonyi ajándék lehet mindenkinek. Én
ezt hallgatom három hét óta.
Lemezbemutató előadás: 2008. december 24-én, 16 órakor a zalalövői
templomban, amelyre szeretettel várlak benneteket.

Két számból egy-egy részlet meghallgatható innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/02reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/05reszlet.mp3

Az összes dal szövege letölthető innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.pdf

A CD lemez megrendelésével az ifjúsági kórust lehet támogatni, amelyet
köszönettel fogadunk.
Megrendelhető a név, a pontos postacím (irányítószámmal) és a darabszám
megjelölésével tőlem a zalalovo@gmail.com (vagy a his@katolikus.hu) címen.
Ára: 2000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 példány esetén kb.
300.- Ft).

Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. november 24., hétfő

[Evangelium] 2008-11-24

2008. november 24. - Hétfő

Jézus egy alkalommal megfigyelte hogyan dobják a gazdagok adományaikat a
templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két
fillért dobott be. Erre megjegyezte: "Bizony, mondom nektek, ez a szegény
özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból
adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami
szegénységéből telt: egész megélhetését."
Lk 21,1-4

Elmélkedés:

Az anyagi javakban bízó ember számára teljes ostobaságnak tűnik annak az
asszonynak a cselekedete, aki utolsó fillérjét is odaadta a templom
javára. Az özvegyasszony tette mögött azonban észre kell vennünk
nagylelkűségét és Istenbe vetett bizalmát. Férje halála után már nem
számíthat emberi segítségre. Feltehetőleg gyermeke sincs, hiszen akkor ő
gondoskodna róla, s nem ilyen kevéske pénz jelente számára a megélhetést.
S mivel nem számíthat másra, ezért Istenre bízza életét. Jézus nem csupán
a nagylelkűségét, hanem ezen bizalmát dicséri meg, s állítja példaként
elénk. A történet már előrevetíti számunkra azt, hogy Jézus is ugyanilyen
nagylelkűen és bizalommal ajánlja fel életét a mi megváltásunkért és
üdvösségünkért az Atyának.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus, boldog vagyok és köszönöm, hogy meghívtál egyházad
közösségébe.
Köszönöm értem elszenvedett fájdalmaidat, dicsőséges feltámadásodat,
amelyek mindezt a boldogságot szolgálták.
Köszönöm az azóta rám fordított gondot és törődést; Szűzanyánknak,
édesanyádnak köszönöm, hogy oltalmába vett és vigyázott rám.

________________________________

Aktuális:
Hová jut el a hallgató, ha vállalja a zenei utazást téren és időn át
Betlehembe?
Egy olyan helyre, ami mindenki lelkében megvan, csak nem mindig találja
meg. Ahol a mindennapi gondok nem érnek utol. Nincs viszálykodás, nincs
ellenségeskedés. Csak a boldog, tiszta zene vesz körül. Gondolatban egy
kicsit visszamegyünk gyermekkorunk tökéletes karácsonyába, hogy újra úgy
láthassuk magunk körül a világot, mint akkor. Arra gondolunk, hogy újra
ott állunk a templomban a kis Betlehem előtt. Ott vagyunk a számunkra
legemlékezetesebb Kisjézusváráson. Ott vagyunk mi is a szeretet és
békesség otthonában, a kicsi istállóban a pásztorok mellett. És talán
legbelül velünk lesz a kis Jézus.
Takács Attila zeneszerző
(Részlet a Família magazin 2008. decemberi számában megjelenő interjúból)

Kedves barátaim!
Nagy álmom teljesült azzal, hogy a Zalalövői Plébánia Szent Veronika
ifjúsági kórusának előadásában megjelent CD lemezen Takács Attila: Téren
és időn át Betlehembe című karácsonyi darabja. Ő a kórus vezetője. 11
vadonatúj saját dal, amely elmeséli a szent éjszaka eseményét.
Egytől-egyig gyönyörűek. Kedves karácsonyi ajándék lehet mindenkinek. Én
ezt hallgatom három hét óta.
Lemezbemutató előadás: 2008. december 24-én, 16 órakor a zalalövői
templomban, amelyre szeretettel várlak benneteket.

Két számból egy-egy részlet meghallgatható innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/02reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/05reszlet.mp3

Az összes dal szövege letölthető innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.pdf

A CD lemez megrendelésével az ifjúsági kórust lehet támogatni, amelyet
köszönettel fogadunk.
Megrendelhető a név, a pontos postacím (irányítószámmal) és a darabszám
megjelölésével tőlem a zalalovo@gmail.com (vagy a his@katolikus.hu) címen.
Ára: 2000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 példány esetén kb.
300.- Ft).

Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. november 23., vasárnap

[Evangelium] 2008-11-23

2008. november 23. - Évközi 34. vasárnap, Krisztus, a mindenség királya

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön
az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal
dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig
elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a
kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára.
Azután a király így szól a jobbján állókhoz: "Jöjjetek, Atyám áldottai,
vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes
voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen
voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg
voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!"
Erre megkérdezik tőle az igazak: "Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy
enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor
láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy
betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
meglátogattunk volna?" Akkor a király így felel: "Bizony, mondom nektek:
Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!"
Ezután a balján állókhoz szól: "Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök
tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem
adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, s
nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és
börtönben sínylődtem; s ti nem látogattatok meg engem!" Erre ők is
megkérdezik: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként
vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre? Ő
pedig ezt feleli majd nekik: Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek
egyikével nem tettetek, velem nem tettétek! Ezek akkor az örök büntetésre
mennek, az igazak pedig az örök életre.
Mt 25,31-46

Elmélkedés:

Felséges királyom, én kiállom a próbát
Néhány évvel ezelőtt november vége táján a hittanórán Krisztus király
ünnepéről tanultunk, beszélgettem a gyerekekkel. Mindenféle kérdéseket
tettek fel, ami gyermeki gondolataikban felmerült. Vannak-e szolgái a
király Krisztusnak? Milyen a palotája? Van-e hatlovas hintója? Szokott-e
vadász az erdőben? Milyen a korona a fején? Mivel Krisztus királysága
bizony nem nagyon hasonlít más földi királyok uralkodásához, elég nehéz
volt a gyerekeknek megmagyaráznom, hogy Jézus egészen más értelemben
király. Jézus a mi szívünknek a királya szeretne lenni, s ha kiálljuk a
földi élet próbatételeit, akkor eljuthatunk majd az ő országába, a
mennybe. Az óra vége felé aztán eljátszottuk a hittanos gyerekekkel, hogy
mit mondanának majd, ha a mennyben odaállnak Krisztus trónja elé. A
legmagasabb fiút kiültettem előre a tanári székre, ő alakította Krisztus
királyt. A gyerekek pedig egyesével elébe járultak, térdet hajtottak és
előadták mondandójukat. A játék persze igen vidámra sikerült. A
legszívderítőbb az volt számomra, amikor az egyik kislány, akit igazi
nevének elhallgatása miatt most is nevezzük Eszternek, kiállt, térdet
hajtott a rögtönzött trón előtt, az egyik kezét a szívére tette, a másikat
pedig eskütételszerűen magasra emelte és bátran a következőt mondta:
"Felséges királyom, életem, halálom a kezedbe ajánlom, én kiállom a
próbát." A következő pillanatban már földön feküdtek a gyerekek a
nevetéstől. Nekem még a könnyeim is kijöttek a kacagástól, annyira
tetszett Eszter magabiztos kiállása. Néhány perc múlva, amikor kezdett
mindenki megnyugodni és visszaülni a helyére mosolyogva kérdeztem a kis
Esztert: Hát ez a mondat honnan jutott az eszedbe? Ő pedig elmondta, hogy
előző este egy mesét olvasott az igazságos Mátyás királyról és abban
mondta egy bátor szegénylegény a királynak: "Felséges királyom, életem,
halálom a kezedbe ajánlom, én kiállom a próbát."

Ez a kedves, mosolyfakasztó gyermeki mondat alkalmas arra, hogy megértsük
a mai napnak, Krisztus király ünnepének a lényegét. Az evangéliumban arról
hallottunk, hogy a végső időkben Isten ítéletet fog tartani, és minden
ember elébe járul. Az igazak jutalomban részesülnek, a gonoszok viszont
büntetésre számíthatnak. A jézusi példázat szerint emberi életünk a
próbatétel ideje. Ezt a próbát azok állják ki, akik enni adnak az
éhezőknek, inni adnak a szomjazóknak, ruhát nyújtanak a ruhátlanoknak,
meglátogatják a betegeket, egyszóval: segítik a szegényeket. Ezek az
irgalmas cselekedetek azért értékesek Isten szemében, mert Jézusért, Jézus
iránti szeretetből teszünk jót a rászorulókkal. Jézus ezt mondja majd:
"Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!"
(Mt 25,40). A próbatételt azok teljesítik, akik Krisztus arcát felismerik
másokban és nem mulasztják el a szeretet cselekedeteit. Aki viszont
mindezzel ellentétben elmulasztja a segítségnyújtást, és megtagadja azt
olyanoktól, akik valóban rászorulnak, azok nem állják ki a próbát, s
jutalom helyett büntetés lesz az osztályrészük.

A kis Eszter meséből idézett szavait érdemes Jézusnak naponta elmondanunk:
"Felséges királyom, Jézus Krisztus, életem, halálom a kezedbe ajánlom, én
kiállom a próbát." Kiállom a földi élet próbáját, s minden emberre úgy
tekintek, hogy felfedezzem arcán Krisztus arcvonásait. Minden veszély
ellenére bátran vállalkozom Jézus követésére, mert egyedül ő mutatja meg
nekem az utat a mennyország felé. Jézus az én életem királya, a szívem
királya, akinek szolgálni szeretnék, valahányszor segítek embertársaimnak.
Mindent az örök élet reményében teszek, mert az ítéleten szeretnék az
igazak közé kerülni.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

A századoknak szent Ura,
népek Királya, Krisztusunk,
egyetlen Bíránk vagy nekünk,
ítélsz elméket, szíveket.

A fényes égi kórusok téged
hódolva áldanak, s mi velük
valljuk, földiek: a mindenség
Királya vagy!

Ó, békeszerző Krisztusunk,
hajlíts meg minden lázadót,
hozd vissza Egyházadba mind
a szerteszéledt híveket!

A Fán ezért függsz véresen
kitárva értünk két kezed,
feltárod értünk lángoló,
lándzsával átvert Szívedet.

Itt, oltárunknak asztalán
ezért rejt értünk bor, kenyér,
s általvert Szíved vére ad
népednek üdvöt, életet.

Szép áldás néked, Jézusunk,
mindent vezérlő Szeretet!
Atyával, Lélekkel neked
most és örökre tisztelet! Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum