2009. május 16., szombat

[Evangelium] 2009-05-16

2009. május 16. - Szombat

Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez: "Ha a világ gyűlöl titeket,
tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne
titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert
kiválasztottalak titeket a világból; ezért gyűlöl benneteket a világ.
Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem
üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a
tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik
azt, aki küldött engem."
Jn 15,18-21

Elmélkedés:

A bűnös ember gyakran gyűlölettel tekint az igazakra, mert zavarja őt,
hogy a másik ember tud tisztességesen élni, ő viszont nem. A bibliában
számos példát találunk erre, amelyek közül talán a próféták esetei a
legszembetűnőbbek. Őket Isten azért küldi, hogy szavukkal, vagy egyszerűen
csak a puszta létükkel figyelmeztessék az embereket arra, hogy elhagyták a
törvények útját, s térjenek vissza Istenhez. A próféták elleni gyűlölet
odáig fajult, hogy az életükre törtek. Ugyanez lett a sorsa Jézusnak is,
aki igaz Istenként jött a világba azzal a küldetéssel, hogy megmutassa a
bűnösöknek az Istennek tetsző életet. Akik Jézust követik, az ő sorsában
részesednek magukra vonva a világ gyűlöletét. Erre azonban nem válaszolhat
gyűlölettel, mert tudja, hogy egyedül a szeretet képes legyőzni a felé
irányuló rosszat.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Segíts rajtam, Uram, hogy tudjak erős lenni, amikor jön a megpróbáltatás
órája! Tégy erőssé és nagylelkűvé, hogy ne jajveszékeljek és ne kerüljem
el azt, aminek történnie kell! Erősen szembe nézve a kereszttel, mondom:
Atyám, a Te hívásodat szeretném benne fölfedezni!
Romano Guardini
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. május 15., péntek

[Evangelium] 2009-05-15

2009. május 15. - Péntek

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: "Az az én parancsom, hogy
szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete
senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim
vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket
többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak
mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam
nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és
arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó
gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt
parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!"
Jn 15,12-17

Elmélkedés:

Mai szentírási szakaszunk leírása szerint az utolsó vacsorán Jézus
parancsba adta tanítványainak a szeretet gyakorlását. Ez a parancs azonban
nem csak az egykori apostoloknak szólt, hanem mindazoknak, akik az Úr
követői, nekünk is. Sokan megfogalmazták már ezzel kapcsolatban azt az
ellenvetést, hogy miért parancsolja meg Jézus a szeretetet. Vagy él
valakiben ez az érzés vagy nem, de parancsszóra alig képes bárki is
szeretni a másikat. A szeretettel kapcsoltban azonban észre kell vennünk,
hogy nem egyszerűen egy kívülről jövő, tőlünk, emberi létünktől idegen
parancsról van szó, hanem jóval többről. Aki már legalább egyszer
megtapasztalta életében Isten szeretetét, az belő ösztönzést, belső
késztetést érzett arra, hogy a szeretetet tovább kell adnia. Mintha a
lelkünk mélyéről is azt parancsolná valami nekünk, hogy osszuk meg a
szeretetet.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézus Szíve Te tudsz mindent,
Jézus Szíve Te látsz mindent,
Jézus Szíve Te megtehetsz mindent.
Jézus Szíve Te gondot viselsz reám,
Jézus Szíve Te meghallgatod imám.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. május 14., csütörtök

[Evangelium] 2009-05-14

2009. május 14. - Csütörtök

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: "Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel
teljes legyen."
Jn 15,9-11

Elmélkedés:

Isten szeretetének a megtapasztalása örömöt ébreszt az ember szívében.
Jézus arról beszél a mai evangéliumban, hogy az ő öröme teljessé válik
mindazokban, akik az ő szeretetében élnek. Az öröm abból fakad, hogy
érzem: Isten szeret engem, találkozni akar velem. A találkozás nem csak
érzelmet, a szeretet érzését ébreszti bennem, hanem megmozgatja értelmemet
és akaratomat is. Értelmemmel ugyanis belátom, hogy az engem szerető Isten
jót akar nekem, sőt, a legfőbb jót, az üdvösséget, az örökké tartó
együttlétet Ővele. Akaratom pedig elfogadja ezt az isteni akaratot. Az
érzelmi meghajlás, az értelmi párbeszéd és akaratom meghajlása által
fejlődök a szeretetben, növekszem Isten szeretetében.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Hogy jól végezz szentségimádást, ne feledd: E Szentség: Jézus Krisztus,
múlt, jelen és jövő! A Szentség a Megtestesülés utolsó foka, Urunk földi
életének végső, végigtartó fázisa, aki ebben Szentségben minden
kegyelmével eláraszt. Minden hitigazság itt van, ide tart, ide torkollik.
Semmit nem kell hozzátennünk, amikor mondjuk: Eucharisztia,
Oltáriszentség, mert ez maga Jézus Krisztus.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. május 13., szerda

[Evangelium] 2009-05-13

2009. május 13. - Szerda

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi
szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz
gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz,
megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás
által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek
maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad
a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a
szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert
nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a
szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem
maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek,
és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a
tanítványaim lesztek.
Jn 15,1-8

Elmélkedés:

A Fiúisten és az Atya közti kapcsolatot a kölcsönös szeretet élteti, s a
szeretet éltető ereje lüktet a mi Istennel való kapcsolatunkban is. Észre
kell vennünk az felé áradó, s minket körülvevő isteni szeretetet. Ez az a
közeg, amelyben életünk biztosított. Miként a szőlővesszők a szőlőtőn
keresztül szívják magukba az éltető nedvességet és tápanyagokat, ugyanúgy,
mi is szüntelenül az isteni szeretetből táplálkozunk. Az örökkévaló Isten
az örök életet ígéri mindannyiunknak, akik vele élünk. Isten, akinek
lényege a szeretet, arra hív minket, hogy vele éljünk a szeretetben. Ebből
az is következik, hogy az ember hivatása, küldetése is az, hogy állandóan
megvalósítsa a szeretetet. Ez emberségünk lényege, emberi létünk igazi
célja.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Irgalmasságnak Atyja, ki a Szentlélek által és szent igéddel kisded
nyájadat összegyűjtötted, és széles e világon elterjesztvén, annyi
tévelygés, üldözés, háborúság között e mai napig megtartottad, igazgattad,
vezérletted, igaz tanítók által legeltetted és a pokol kapui ellen
győzelmessé tetted. Add szent nevedért, hogy a Te hajódat a háborgó
tengeri habok el ne nyomják és el ne merítsék; add meg segítségedet, hogy
a Te épületed amaz igaz fundamentumon, az erős sziklán épen megmaradjon;
őrizz minket, Uram, szárnyad alatt, hogy az igazságban mindvégig
tökéletesen megmaradván egy szívvel, egy lélekkel dicsérhessük szent
Felségedet.
Pázmány Péter
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. május 12., kedd

[Evangelium] 2009-05-12

2009. május 12. - Kedd

Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
"Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a
világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen! Hiszen
hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha
szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya
nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd
bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ
fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma; hogy azonban megtudja a világ, hogy
szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem."
Jn 14,27-31a

Elmélkedés:

Nyilvános működésének ideje alatt Jézus többször is beszél tanítványainak
arról, hogy az Atyától jött. Származása meghatározó volt számára, s
egyúttal olyan tény, amelynek ismerete szükséges ahhoz, hogy megértsük
tanítását és cselekedeteit. A mennyei Atya által rábízott igazságot
hirdette és az Atya által tett mindent, sőt, tettei az Atya dicsőségét
szolgálták.
Küldetése befejezéséhez közeledve, már kevésbé beszél származásáról,
inkább arról tanít, hogy hová indul. Természetesen Ahhoz tér vissza,
akitől e világra jött. A mai evangélium szerint az utolsó vacsorán
világosan kijelentette övéinek, hogy a mennyei Atyához tér vissza. E
mennybe indulása örömmel tölti el azokat, akik szeretik őt, mert ez jelzi,
hogy küldetése beteljesedett, s indul, hogy a mennyországban helyet
készítsen. Helyet mindazoknak, akik szeretik Őt. Nekem is.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Áldott legyen a buzgalom, mely Isten karjába vezet! Áldott legyen a
lemondás erről az egynéhány nyomorult dologról, amely ily magas
méltósághoz juttat! Gondoljátok csak meg, hogy ha egyszer az Úr karjain
hordoz benneteket, mit törődtök ti majd akkor azzal, ha az egész világ
kígyót-békát kiált reátok! Elég hatalmas Ő arra, hogy bárkivel szemben is
megvédelmezzen benneteket.
Nagy Szent Teréz
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. május 11., hétfő

[Evangelium] 2009-05-11

2009. május 11. - Hétfő

Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz: "Aki ismeri és
teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám
is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki."
Júdás - nem a karióti - itt közbeszólt: "Uram, hogyan van az, hogy nekünk
akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak?" Jézus így folytatta:
"Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt,
hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem
tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az
enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani,
amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben
küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt,
amit mondtam nektek."
Jn 14,21-26

Elmélkedés:

Jézus újra és újra lelkére köti tanítványainak, hogy nem elegendő az, ha
valaki ismeri őt. Azt kéri követőitől, hogy teljesítsék parancsait,
amelyek végső soron a mennyei Atya útmutatásai az ember számára. Jézus
arra is rávilágít, hogy tanításának teljesítése nem fakadhat kényszerből,
s fakadhat a kicsiny embernek a hatalmas Istentől való félelméből, hanem
az Isten törvényei szerinti életnek egyetlen forrása a szeretet lehet. Fel
kell ismernünk tehát, hogy az isteni parancsok a javukat szolgálják, fel
kell ismernünk a mögött rejlő isteni szeretetet és gondoskodást, s akkor
majd mi is képesek leszünk arra, hogy a szeretet vezéreljen minket az
Isten törvényeinek útján.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ima Máriához
Tebenned örvend, kegyelemmel teljes, minden teremtmény: az angyali rendek
s az összes emberi nem. Te megszentelt hajlék, lelki édenkert s a szüzek
dicsérete, kitől megtestesült az Isten, s gyermek lett, bár öröktől fogva
Isten volt; mert a te méhedet égi trónná alkotta, s bensődet a mennynél
ékesebbé tette. Tebenned örvend, kegyelemmel teljes, minden teremtmény.
Dicsőség néked!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. május 10., vasárnap

[Evangelium] 2009-05-10

2009. május 10. - Húsvét 5. vasárnapja

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi
szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz
gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz,
megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás
által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek
maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad
a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a
szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert
nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a
szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem
maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek,
és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a
tanítványaim lesztek.
Jn 15,1-8

Elmélkedés:

Szeretetben élni
Az öreg bölcshöz egy gazdag üzletember a következő ajánlattal állított be
egy reggelen: "Fizetek magának 10 ezer dollárt, ha három nap alatt
megtanít az igazi bölcsességre. Szeretnék bölcs lenni, de több időm nincs
a bölcsesség megszerzésére." Az öreghez már sokféle ember érkezett
korábban, akik a legkülönbözőbb ügyekben kérték ki tanácsát, de ilyen
furcsa kéréssel még ő sem találkozott. A meglepődés vagy csodálkozás
legkisebb jelét sem mutatva az válaszolta, hogy ehhez bizony egyetlen nap
is elég, és még fizetni sem kell érte. Aztán még hozzátette, hogy akár
rögtön el is kezdhetik a tanulást. Az üzletember persze csodálkozott a
bölcs ajánlatán, de beleegyezett. Ekkor a bölcs felszólította, hogy vesse
le zakóját és nyakkendőjét, szabaduljon meg cipőjétől és zoknijától, aztán
álljon ki a zuhogó esőben a szabad ég alá és mindkét kezét tárja magasra
az ég felé, s maradjon így, amíg ő azt nem mondja, hogy elég. A gazdag
ember még jobban elcsodálkozott, de nem akarta elszalasztani a
lehetőséget, ezért engedelmeskedett. Kiállt az esőre, karját az ég felé
tárta, a bölcs öreg pedig elment. Percek alatt bőrig ázott, de nem bánta,
ha ez a bölcsesség ára. Így állt egész nap, amíg estefelé visszajött a
bölcs, s mondta neki, hogy most már beállhat a tető alá, majd megkérdezte
tőle, hogy min járt az esze egész nap? Az üzletember ezt válaszolta:
"Először a munkámra gondoltam, amit a mai napon nem tudok elvégezni, utána
meg a családomra, akikre kevés idő jut a munkám miatt. Aztán pedig arra
gondoltam a zuhogó esőben, hogy én is csak egy szegény ember vagyok. Végül
- miután itt álltam egéz nap a szakadó esőben - úgy éreztem magam, mint
aki teljesen megbolondult, mint egy igazi bolond". Nagyon jó - kiáltott
fel lelkesen a bölcs - az igazi bölcsesség egy ilyen felismeréssel
kezdődik.

A történetet azért mondtam el, mert mindannyian hasonlítunk a gazdag
emberhez abban, hogy szeretnénk bölcsen élni. Ha nem is vagyunk tehetősek,
bölcsességre szükségünk van az életben ahhoz, hogy helyes döntéseket
tudjunk hozni. Mindenki keresi a bölcsességet, azt az életszemléletet, azt
a gondolkodást, amely segíti őt a földi élet során a boldogulásban. Ha
átgondoljuk az emberiség és az emberi gondolkodás eddigi történetét,
láthatjuk, hogy a bölcsességnek sokszor semmi köze sincs a vallásossághoz,
hanem egyszerűen csak emberi bölcsességet jelent. A vallásos, hívő ember
viszont a bölcsességet is, mint minden mást az életben, Isten ajándékának
tekinti. Ebben az értelemben a bölcsesség már nem csupán a földi életben
való boldoguláshoz nyújt segítséget, hanem jóval többhöz. Az igazi
bölcsesség megmutatja számunkra az utat Istenhez és az örök élethez, s ez
az út annak felismerésével kezdődik, hogy egyszerű, szegény emberek
vagyunk. Egyszerű emberek, akik Isten nélkül semmit sem érünk.

A mai vasárnap evangéliumában Jézus a következőket mondta: "Én vagyok a
szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést
hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek" (Jn 15,5). A keresztény ember
számára ott kezdődik a bölcsesség, hogy nem elégszik meg egy felületes
ismerettel Jézusról, hanem felismeri Jézus személyében az Istenhez vezető
utat. Ezekben a napokban a Szentatya, XVI. Benedek pápa a Szentföldön
tartózkodik, s többek között ellátogat Jordániába is. Lelkipásztori útját
megelőzően egy jordán katolikus pap a következőt mondta: "Mi, katolikusok
nem csak látni szeretnék Péter apostol utódát, hanem szeretnénk együtt
imádkozni vele és érte és a világon élő minden egyházért". Ez a kijelentés
jól mutatja, hogy a pápa útjai egyrészről kifejezik az ő törődését,
szeretetét a hívők iránt, másrészt alkalmat adnak a híveknek, hogy ők is
kifejezzék egységüket a pápával. Ennek kapcsán eszünkbe jut az az
evangéliumi jelenet, amikor a Jeruzsálembe érkező görög zarándokok így
fordulnak Fülöp apostolhoz: "Látni szeretnénk Jézust!" (Jn 12,21). Igen,
mi is látni szeretnénk Jézust, de ennél többet is szeretnénk. Szeretnénk,
ha olyan szoros lehetne a kapcsolatunk vele, miként a szőlővesszők
kapcsolódnak a szőlőtőhöz. Jézus szoros kapcsolatban, egységben van az
Atyával, s ez a kapcsolat élteti. Ennek mintájára mi is Jézus által az
Atyával való kapcsolatból élünk, minket is Isten szeretete éltet.

Emberi kapcsolataink mind-mind a magány, az egyedüllét, a társtalanság
megszüntetésére irányulnak. Így van ez család, a barátság vagy éppen a
szerelem esetében. E kapcsolataink sok örömet szerezhetnek nekünk, máskor
viszont csalódást okoznak. Emberi kapcsolataink elhidegülnek, megszűnnek,
ha nem élteti, ha nem újítja meg őket szüntelenül a szeretet. De így van
ez Istennel való kapcsolatunk esetében is, melyet szintén a szeretet
éltet. Istent, a szeretet forrását szeretnénk megismerni, Őbenne akarunk
hinni, Őbenne szeretnénk élni, s az Ő szeretetét akarjuk továbbadni
mindenkinek.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja,
Te ajándékoztad a világnak
az igaz világosságot,
Jézust, a te Fiadat - Isten Fiát.
Te teljesen ráhagyatkoztál
Isten meghívására,
s így a jóság forrásává lettél,
mely Istenből fakad.
Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket Őhozzá.
Taníts meg minket megismerni és szeretni Őt,
hogy mi magunk is
valóban szerető emberek
és az élő víz forrásai lehessünk
egy szomjazó világban.
XVI. Benedek pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum